ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.09.2011 р. N 359

Про Порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування Запорізької області делегованих повноважень органів виконавчої влади

Відповідно до частини четвертої статті 143 Конституції України, частини другої статті 76 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.99 N 339 "Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади", зі змінами та доповненнями, з метою удосконалення організації контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади:

1. Затвердити Порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування Запорізької області делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - Порядок), що додається.

2. Зобов'язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, голів районних державних адміністрацій та рекомендувати міським головам міст обласного значення, керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої влади у Запорізькій області забезпечити дотримання вимог цього Порядку.

3. Головам районних державних адміністрацій у місячний термін привести власні розпорядження у відповідність з вимогами цього розпорядження в частині організації контролю за здійсненням виконавчими органами сільських, селищних і міських (міст районного значення) рад, розташованих на території району, делегованих повноважень органів виконавчої влади, з обов'язковим врахуванням періодичного проведення за участю територіальних органів центральних органів виконавчої влади комплексних перевірок.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.12.2004 N 566 "Про Порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації Лимарчука С. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Ф. Петров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
01.09.2011 N 359

ПОРЯДОК
контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування Запорізької області делегованих повноважень органів виконавчої влади

1. Загальні засади

1.1. Контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування Запорізької області делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - контроль) покладається на обласну державну адміністрацію та районні державні адміністрації, а у випадках, передбачених законодавством, - на територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

1.2. Контроль здійснюється шляхом аналізу актів органів місцевого самоврядування, надання органами місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

1.3. Облдержадміністрація та райдержадміністрації розробляють і затверджують щорічні плани здійснення контролю.

1.4. Облдержадміністрація контролює здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Райдержадміністрації контролюють здійснення виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, розташованих на території району, делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Облдержадміністрація має право безпосередньо контролювати здійснення виконавчими органами сільських, селищних і міських (міст районного значення) рад, розташованих на території області, делегованих повноважень органів виконавчої влади.

У разі, коли сільський, селищний, міський голова порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, перешкоджає здійсненню контролю за їх виконанням і в інших випадках, облдержадміністрація порушує у встановленому порядку питання про його відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.5. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади здійснюють контроль відповідно до повноважень та у порядку, визначеному законодавством.

2. Організація контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в Запорізькій обласній державній адміністрації

2.1. Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату, територіальні органи центральних органів виконавчої влади у Запорізькій області (за згодою), які здійснюють перевірки виконання окремих статей Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - органи, що здійснюють перевірки), подають до сектору контролю апарату облдержадміністрації щороку:

до 15 грудня - свої пропозиції для розробки плану здійснення контролю на наступний рік;

до 15 січня - інформацію про виконання плану здійснення контролю за минулий рік.

2.2. Сектор контролю апарату облдержадміністрації щороку:

до 30 грудня - розробляє план здійснення контролю на наступний рік та готує проект відповідного розпорядження голови облдержадміністрації;

до 30 січня - готує голові облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання плану здійснення контролю за минулий рік.

2.3. Виконавчі комітети міських рад міст обласного значення надсилають до організаційного відділу апарату облдержадміністрації копії актів, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, протягом 10 днів з дня їх прийняття.

2.4. Організаційний відділ апарату облдержадміністрації разом з юридичним відділом апарату облдержадміністрації забезпечують аналіз копій актів виконкомів міських рад міст обласного значення, прийнятих ними з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, на предмет їх відповідності чинному законодавству.

У разі виявлення невідповідності акта органу місцевого самоврядування, прийнятого з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, законодавству облдержадміністрація протягом трьох місяців надсилає органу місцевого самоврядування повідомлення про невідповідність акта.

2.5. Виконавчі комітети міських рад міст обласного значення щопівроку до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надсилають до сектору контролю апарату облдержадміністрації інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно з формою 1.

На вимогу облдержадміністрації виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад повинні надавати інформацію про виконання окремих делегованих повноважень.

2.6. Райдержадміністрації щопівроку до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують сектор контролю апарату облдержадміністрації про роботу зі здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно з формою 2.

2.7. Облдержадміністрація проводить перевірки здійснення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно з щорічним планом здійснення контролю.

У разі потреби, за рішенням голови облдержадміністрації, можуть проводитися позапланові перевірки.

Термін проведення перевірки не повинен перевищувати 5 робочих днів, інше - погоджується з головою облдержадміністрації.

2.8. За результатами перевірки оформляється акт за підписом осіб, які проводили перевірку. Акт передається керівнику органу, що здійснював перевірку (заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації, керівнику структурного підрозділу облдержадміністрації або територіального органу центрального органу виконавчої влади у Запорізькій області), а копія акта передається органу місцевого самоврядування, в якому проводилася перевірка.

2.9. Облдержадміністрація може проводити за участю територіальних органів центральних органів виконавчої влади у Запорізькій області комплексні перевірки здійснення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - комплексна перевірка) та заслуховувати інформацію посадових осіб місцевого самоврядування про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Комплексні перевірки діяльності виконавчих органів однієї міської ради міста обласного значення проводяться не частіше, ніж один раз на два роки, а сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради - не частіше, ніж раз на рік.

Порядок проведення комплексної перевірки регламентується Положенням про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів у Запорізькій обласній державній адміністрації, затвердженим відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації.

2.10. Керівник органу, що здійснював перевірку, у тижневий термін розглядає результати перевірки і вживає заходів щодо усунення виявлених порушень чи зловживань. У разі потреби матеріали передаються відповідним правоохоронним органам та вищим органам виконавчої влади.

2.11. Результати перевірки розглядаються виконавчим органом ради, а у разі потреби виносяться на розгляд сесії відповідної ради та доводяться до відома населення шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації.

2.12. Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки сільський, селищний, міський голова зобов'язаний в установлені строки повідомити орган, що здійснював перевірку.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. В. Лимарчук

 

Додаток

Форма 1

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими органами __ міської (міста обласного значення) ради
у _______
(звітний період)

NN
з/п

Номер статті, відповідної частини, пункту та номер і зміст підпункту Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"*

Заходи щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади органами місцевого самоврядування

Кількість та вид актів, прийнятих (виданих) з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

1

2

3

4


* - зазначаються тільки ті статті Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання яких здійснено протягом звітного періоду відповідні заходи.

 

Форма 2

ІНФОРМАЦІЯ
про роботу зі здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в __ районі
у _______
(звітний період)

1. Аналіз актів органів місцевого самоврядування та надання органами місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади:

Аналіз актів органів місцевого самоврядування

Кількість проаналізованих актів

Кількість актів, в яких виявлені порушення законодавства

з них відмінено за результатами аналізу

 

 

 

Надання інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади

Всього рад

Кількість рад, які надали інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади

 

 

2. Проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні":

Проведення перевірок

Всього рад

Перевірено в комплексі

Перевірено лише з окремих статей Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

ст. 27

ст. 28

ст. 29

ст. 30

ст. 31

ст. 32

ст. 33

ст. 34

ст. 36

ст. 38

сільських

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

селищних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міських (районного значення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

За результатами перевірок всього розглянуто актів:

 

 

З них:

на засіданнях виконкомів

 

 

на засіданнях колегії райдержадміністрації

 

 

на нарадах, семінарах сільських, селищних, міських голів

 

 

За результатами перевірок виявлено випадків незадовільного здійснення делегованих повноважень

 

З них винесено на розгляд:

виконкомів

 

сесій місцевих рад

 

колегії райдержадміністрації

 

3. Узагальнення досвіду виконкомів рад із здійснення делегованих повноважень*:

Назва ради

З якого питання

 

 


* - до п. 3 додати копії довідок (актів).

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали