Додаткова копія: Про порядок обліку та систематизації законодавства

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

НАКАЗ

від 26 червня 2018 року N 132

Про порядок обліку та систематизації законодавства

Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040, з метою забезпечення належної організації роботи з обліку та систематизації законодавства в ДАЗВ, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, наказую:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Державному агентстві України з управління зоною відчуження, що додається.

2. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку обліку та систематизації законодавства на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження, що додаються.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

В. В. Петрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства України з управління зоною відчуження
26 червня 2018 року N 132

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Державному агентстві України з управління зоною відчуження

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок ведення інформаційного фонду ДАЗВ, обліку, зберігання та підтримання у контрольному стані актів законодавства у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

1.2. Акти законодавства України, спеціальна юридична література, електронні інформаційні правові системи, що зберігаються та використовуються в ДАЗВ становлять інформаційний фонд.

1.3. Інформаційний фонд складається з:

документального фонду актів законодавства (далі - документальний фонд), до складу якого належить: Конституція України, кодекси України, тексти актів законодавства, отриманих ДАЗВ з Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, бюлетень "Офіційний вісник України" та бюлетень "Офіційний вісник Президента України";

бібліотечного фонду юридичної літератури, періодичних видань (далі - бібліотечний фонд), до складу якого належать вітчизняні та зарубіжні публічно-правові видання на всіх видах носіїв інформації у сфері правового регулювання ДАЗВ.

1.4. Ведення інформаційного фонду здійснюється юридичною службою.

II. Документальний фонд

2.1. До компетенції юридичної служби з питань обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства належать:

здійснення комплектування свого інформаційного фонду Конституцією України, кодексами України, офіційними періодичними друкованими виданнями, науковою і спеціальною юридичною літературою;

забезпечення обліку, зберігання та підтримання у контрольному стані Конституції України, кодексів України, актів законодавства України опублікованих в "Офіційному віснику України".

2.2. Облік актів законодавства.

2.2.1. Акти законодавства України, що надходять до ДАЗВ, підлягають обліку.

2.2.2. Облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення: журналу обліку актів законодавства України (додаток 1); журналу обліку міжнародних договорів (додаток 2); контрольних примірників актів законодавства України.

2.2.3. Ведення журналу обліку актів законодавства здійснюється за кожним видавником актів окремо, шляхом внесення інформації, у якій зазначаються номер, дата прийняття, вид, видавник, назва, джерело опублікування актів законодавства України в офіційних друкованих виданнях.

У журналі обліку міжнародних договорів зазначаються: номер, країна(ни), вид, назва, дата підписання, дата ратифікації (затвердження, приєднання), дата набрання чинності, дата денонсації, дата втрати чинності, термін дії міжнародного договору, який обліковується.

2.3. Техніка підтримання актів законодавства в контрольному стані:

2.3.1. Контрольним примірником акта законодавства є примірник, у якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії та про визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність, та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким внесені зміни.

На першій сторінці контрольного примірника акта законодавства (збірника актів законодавства) проставляється штамп або робиться напис "Контрольний примірник". Штампи (написи) "Контрольний примірник" проставляються на титульних сторінках контрольних примірників кодексів України, "Офіційного вісника України".

Підтримання актів законодавства України у контрольному стані передбачає внесення до тексту акта змін і доповнень на підставі актів законодавства, якими ці зміни вносяться.

2.3.2. Під час внесення змін і доповнень до актів законодавства використовуються такі скорочення:

"втр. чин." - акт втратив чинність;

"ч. втр. чин." - акт частково втратив чинність;

"продов. до _ (на)" - дію акта продовжено;

"акт зуп." - дію акта зупинено;

"скас." - акт скасовано;

"пошир." - дію акта поширено;

"доп." - акт доповнено;

"нов. ред." - викладено в новій редакції;

"викл." - виключено пункт, статтю, абзац;

"зам. ел." - заміна слів, цифр;

"див. РКСУ" - дивись рішення Конституційного Суду України;

"ЗУ" - Закон України;

"ПВРУ" - Постанова Верховної Ради України;

"УП" - Указ Президента України;

"РПУ" - Розпорядження Президента України;

"ПКМУ" - постанова Кабінету Міністрів України;

"РКМУ" - розпорядження Кабінету Міністрів України;

"ППВСУ" - Постанова Пленуму Верховного Суду України;

"ВВРУ" - Відомості Верховної Ради України;

"ЗПУ" - Зібрання постанов Уряду України;

"ОВУ" - Офіційний вісник України;

"СЗЧЗУ" - Систематичне зібрання чинного інформаційного законодавства України;

"ВВСУ" - Вісник Верховного Суду України;

"УК" - Урядовий кур'єр;

"ГУ" - Голос України;

"ОВПУ" - Офіційний вісник Президента України.

2.3.3. Вид, дата, номер акта, яким внесені зміни, зазначаються на верхній частині поля першої сторінки акта, до якого внесені зміни та доповнення, а при значній кількості змін - на окремій вклейці.

Контрольні позначки (вид, дата, номер акта), що стосуються окремих складових частин акта законодавства, проставляються на полях проти відповідний розділів, статей, пунктів, підпунктів, абзаців, речень, слів та цифр.

До кожного контрольного примірника акта законодавства вклеюється окремий аркуш з переліком актів законодавства, якими внесені зміни та доповнення, тощо.

У разі втрати чинності акт законодавства або його складова частина перекреслюється по діагоналі суцільною лінією і робиться відмітка про втрату чинності чи скасування акта з посилкою на акт законодавства, на підставі якого внесено зміни, його вид, орган, який видав, дату прийняття, номер та джерело опублікування.

У разі викладення акта законодавства або окремих його складових у новій редакції такі тексти перекреслюються пунктиром по діагоналі.

Окремі речення, слова та цифри перекреслюються пунктирною лінією горизонтально відповідно до їх розташування в тексті.

2.3.4. При отриманні нового офіційного видання кодексів контрольний примірник відповідного кодексу замінюється новим, зміни до якого вносяться, починаючи від дати його видання.

Попередній контрольний примірник зберігається в інформаційному фонді, а штамп (напис) "Контрольний примірник" закреслюється та проставляється дата.

2.4. Зберігання актів законодавства.

2.4.1. У ДАЗВ забезпечується зберігання актів законодавства, їх збірників створюються умови для їх належного зберігання.

2.4.1. Таємні нормативно-правові акти підлягають обліку та зберіганню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.4.2. Керівник ДАЗВ зобов'язаний створювати належні умови для зберігання нормативної бази актів законодавства та іншої юридичної літератури.

III. Бібліотечний фонд

3.1. Бібліотечний фонд - упорядковане зібрання актів законодавства, книг, періодичних видань, публікацій, статей та інших документів, що комплектуються ДАЗВ.

3.2. ДАЗВ формує бібліотечний фонд, виходячи з практичної потреби.

3.3. Облік та користування бібліотечним фондом здійснюється відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

 

Завідувач сектору
правового забезпечення

Є. С. Коптєв

 

Додаток 1
до Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Державному агентстві України з управління зоною відчуження

ЖУРНАЛ
обліку актів законодавства України

N акта

Дата акта

Дата надходження акта

Вид акта

Видавник акта

Назва акта

Джерело опублікування

Примітки

 

 

 

 

 

 

ОВУ

ВВР

УК

ГУ

ОВПУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Державному агентстві України з управління зоною відчуження

ЖУРНАЛ
обліку міжнародних договорів

N з/ п

Дата отримання

Країна

Вид договору

Назва договору

Дата

Термін дії

Примітки

підписання

ратифікації, затвердження, приєднання

набрання чинності

денонсації

втрати чинності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства України з управління зоною відчуження
26 червня 2018 року N 132

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку обліку та систематизації законодавства на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження

I. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою надання допомоги у веденні обліку та систематизації законодавства юридичним службам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ (далі - підприємства).

1.2. Систематизація законодавства засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їхнього змісту.

1.3. У своїй діяльності з систематизації законодавства підприємства керуються Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040, та цими Методичними рекомендаціями.

1.4. Функції з ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України, підтримання їх у контрольному стані, зберігання та збору інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях покладається на юридичні служби підприємств.

Виконання таких функцій повинно бути передбачено в положеннях про юридичні служби та посадових інструкціях працівників юридичних служб.

1.5. Для організації обліку та систематизації законодавства підприємства повинні забезпечувати юридичні служби законодавчими та іншими нормативно-правовими актами як в друкованому, так і в електронному вигляді.

1.6. Для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичних служб підприємства забезпечують їх довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також: доступом до інформаційних баз.

II. Облік актів законодавства

2.1. Облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення:

журналу обліку актів законодавства України (додаток 1);

журналу обліку міжнародних договорів (додаток 2);

контрольних примірників актів законодавства України.

2.2. Введення журналу обліку актів законодавства України здійснюється шляхом внесення інформації, у якій зазначаються номер, дата прийняття, дата надходження, вид, видавник, назва, джерело опублікування актів законодавства України в офіційних друкованих виданнях.

2.3. У журналі обліку міжнародних договорів зазначаються: номер, дата отримання, країна(ни), вид, назва, дата підписання, дата ратифікації (затвердження, приєднання), дата набрання чинності, дата денонсації, дата втрати чинності, термін дії міжнародного договору, який обліковується.

III. Підтримання в контрольному стані актів законодавства

3.1. Контрольним примірником акта законодавства є примірник, у якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії, про визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність, та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким унесено зміни.

3.2. На першій сторінці контрольного примірника акта законодавства (збірника актів законодавства) робиться напис "Контрольний примірник".

3.3. Підтримання актів законодавства України у контрольному стані передбачає внесення до тексту акта змін і доповнень на підставі актів законодавства, якими ці зміни вносяться.

3.4. Підтримання актів законодавства України в контрольному стані на паперових носіях здійснюється шляхом зазначення відомостей про внесені зміни, доповнення та іншу інформацію безпосередньо в тексті акта законодавства.

Під час внесення змін і доповнень до актів законодавства використовуються такі скорочення:

"втр. чин." - акт втратив чинність;

"ч. втр. чин." - акт частково втратив чинність;

"продов. до _ (на)" - дію акта продовжено;

"акт зуп." - дію акта зупинено;

"скас." - акт скасовано;

"пошир." - дію акта поширено;

"доп." - акт доповнено;

"нов. ред." - викладено в новій редакції;

"викл." - виключено пункт, статтю, абзац;

"зам. ел." - заміна слів, цифр;

"див. РКСУ" - дивись рішення Конституційного Суду України;

"ЗУ" - Закон України;

"ПВРУ" - Постанова Верховної Ради України;

"УП" - Указ Президента України;

"РПУ" - Розпорядження Президента України;

"ПКМУ" - постанова Кабінету Міністрів України;

"РКМУ" - розпорядження Кабінету Міністрів України;

"ПЛЮСУ" - Постанова Пленуму Верховного Суду України;

"ВВРУ" - Відомості Верховної Ради України;

"ЗПУ" - Зібрання постанов Уряду України;

"ОВУ" - Офіційний вісник України;

"СЗЧЗУ" - Систематичне зібрання чинного інформаційного законодавства України;

"ВВСУ" - Вісник Верховного Суду України;

"УК" - Урядовий кур'єр;

"ГУ" - Голос України;

"ОВПУ" - Офіційний вісник Президента України.

3.5. Вид, дата, номер акта, яким внесено зміни, зазначаються на верхній частині поля першої сторінки акта, до якого внесено зміни та доповнення, а у разі значної кількості змін - на окремій вклейці.

3.6. Контрольні позначки (вид, дата, номер акта), що стосуються окремих складових частин акта законодавства, проставляються на полях напроти відповідних розділів, статей, пунктів, підпунктів, абзаців, речень, слів та цифр.

3.7. Відмітки про зазначені зміни аналогічно вносяться як у копії оригіналів актів законодавства, так і до зібрання актів законодавства, що вміщують такий акт, і підтримуються в контрольному стані. До кожного контрольного примірника акта законодавства вклеюється окремий аркуш з переліком актів законодавства, якими внесено зміни та доповнення тощо.

3.8. У разі втрати чинності чи скасування акт законодавства або його складова частина перекреслюється по діагоналі суцільною лінією із внесенням відповідної відмітки з посиланням на акт законодавства, на підставі якого втратив чинність чи скасований такий акт, його вид, орган, який видав, дату прийняття, номер та джерело опублікування.

3.9. У разі викладення акта законодавства або окремих його складових у новій редакції такі тексти перекреслюються пунктиром по діагоналі. Окремі речення, слова та цифри перекреслюються пунктирною лінією горизонтально відповідно до їх розташування в тексті.

IV. Зберігання актів законодавства

4.1. На підприємстві забезпечується зберігання актів законодавства, їх збірників, створюються умови для їх належного зберігання.

4.2. Для забезпечення належного зберігання та зручності в користуванні акти законодавства комплектуються в окремі книги і підшиваються за роками.

4.3. Нормативно-правові акти з обмеженим доступом підлягають обліку та зберіганню у порядку, встановленому законодавством.

4.4. Контрольні примірники актів законодавства, офіційні друковані видання зберігаються в службових приміщеннях осіб, які ведуть їх облік.

4.5. Застарілі та зіпсовані збірники актів законодавства та інша юридична література списується у встановленому порядку.

 

Завідувач сектору
правового забезпечення

Є. С. Коптєв

 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо порядку обліку та систематизації законодавства на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження

ЖУРНАЛ
обліку актів законодавства України

N акта

Дата акта

Дата надходження акта

Вид акта

Видавник акта

Назва акта

Джерело опублікування

Примітки

 

 

 

 

 

 

ОВУ

ВВР

УК

ГУ

ОВПУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо порядку обліку та систематизації законодавства на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження

ЖУРНАЛ
обліку міжнародних договорів

N з/ п

Дата отримання

Країна

Вид договору

Назва договору

Дата

Тер мін дії

Примітки

підписання

ратифікації, затвердження, приєднання

набрання чинності

денонсації

втрати чинності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали