Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Порядок підготовки, оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету

Про Порядок підготовки, оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету

Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
від 16 березня 2016 року N 2

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області
21 березня 2016 р. за N 2/1640

Відповідно до статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Порядок підготовки, оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Коваля В. В. та управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

3. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області з дня оприлюднення в обласній газеті "Черкаський край".

 

Голова

Ю. Ткаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
16 березня 2016 року N 2

ПОРЯДОК
підготовки, оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету

1. Цей порядок визначає механізм підготовки, оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету (далі - Порядок).

2. Для проведення оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету (далі - природоохоронні проекти та заходи), обласна державна адміністрація (далі - облдержадміністрація) утворює комісію з оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету (далі - комісія).

3. Оголошення про проведення конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів розміщується комісією на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку проведення оцінки та конкурсного відбору із зазначенням кінцевого терміну подання документів.

В оголошенні зазначаються умови проведення конкурсного відбору, форма подачі та перелік необхідних документів, місце прийому документів, адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються роз'яснення.

Термін подачі документів припиняється за 10 календарних днів до засідання комісії та проведення конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів.

4. Природоохоронні проекти та заходи повинні відповідати таким умовам:

1) відповідність:

постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів";

пріоритетам, визначеним у Законі України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року";

регіональній стратегії, що може досягатися у напрямках: створення умов для поліпшення стану довкілля; покращення управління відходами; розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; покращення стану водних об'єктів та атмосферного повітря;

2) направленість на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій екологічного характеру та усунення основних екологічних проблем області;

3) співфінансування з місцевих бюджетів у співвідношенні, визначеному рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік.

5. У відборі беруть участь належним чином підготовлені структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування (далі - заявник) запити про виділення коштів для виконання природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету.

6. Для участі у відборі заявники у зазначений в оголошенні термін подають комісії запит про виділення коштів для виконання природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету, за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

До запиту додаються:

1) кошторис витрат для здійснення природоохоронного проекту або заходу за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку;

2) гарантійний лист щодо участі місцевих бюджетів у співфінансуванні природоохоронного проекту або заходу в співвідношенні, визначеному рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік;

3) при плануванні видатків, пов'язаних із фінансуванням об'єктів будівництва, додатково подаються:

копія зведеного кошторисного розрахунку;

копія звіту за результатами експертизи проектів будівництва;

копія акту (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 560 (Постанова N 560));

довідка про фактичне виконання та фінансування по об'єкту будівництва за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку;

копії документів щодо форми власності та категорії складності об'єкта будівництва.

7. Основними умовами відбору комісією природоохоронних проектів та заходів є їх відповідність пунктам 4, 5, 6 цього Порядку, а також таким критеріям:

1) спроможність суб'єктів, на фінансування об'єктів яких залучаються кошти обласного бюджету, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

2) для об'єктів будівництва - надання пріоритетності об'єктам із високим рівнем будівельної готовності, об'єктам незавершеного будівництва, роботи по яких були розпочаті та не завершені в попередньому році;

3) у разі недофінансування проекту, який внесений обласною радою до фінансування за рахунок коштів обласного бюджету в поточному році, через відсутність фактичних надходжень екологічного податку, об'єкт вноситься до переліку на наступний рік поза конкурсом, в обсязі недофінансованих призначень;

4) проекти, по яких виникла кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду, вносяться до переліку на наступний рік;

5) якщо проектно-кошторисна вартість проекту, що фінансувався за рахунок коштів обласного бюджету, збільшується, видатки на покриття різниці здійснюються за рахунок коштів бюджету, який приймав участь у його співфінансуванні.

8. Відповідальним за достовірність і повноту інформації, яка міститься в запиті та документах, доданих до нього, є заявник природоохоронного проекту або заходу в особі керівника.

9. Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснює попередній аналіз документів щодо їх відповідності вимогам цього Порядку.

10. У випадку, якщо документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цього Порядку, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, яке відповідальне за подання проектів на комісію, в дводенний термін повертає документи заявнику для усунення виявлених недоліків.

11. У разі усунення виявлених недоліків заявник має право в п'ятиденний термін повторно подати доопрацьовані документи управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

12. Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації надає сформований узагальнений перелік природоохоронних проектів та заходів членам комісії в електронному вигляді для вивчення.

13. Комісія проводить відбір та подає перелік відібраних природоохоронних проектів та заходів обласній раді для прийняття рішення щодо їх фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.

14. Про результати прийнятого обласною радою рішення щодо внесення до переліку природоохоронних проектів та заходів, які будуть фінансуватися з обласного бюджету, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації інформує заявника в письмовій формі.

15. Заявники мають право оскаржувати результати конкурсу до конкурсної комісії в установленому чинним законодавством порядку.

 

Заступник голови -
керівник апарату

С. Овчаренко

 

Додаток 1
до Порядку підготовки, оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету
(абзац перший пункту 6)

ЗАПИТ
про виділення коштів з обласного бюджету для виконання природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету

1. Назва природоохоронного проекту або заходу ________

2. Відомості про заявника природоохоронного проекту або заходу:

1) Повне найменування _____

2) Місцезнаходження _______

3) Телефон, факс ___________

4) Форма власності _________

3. Відомості про виконавця природоохоронного проекту або заходу (підприємство, установу, організацію), на балансі якого (якої) обліковується об'єкт (у тому числі незавершене будівництво):

1) Повне найменування _____

2) Місцезнаходження _______

3) Телефон, факс ___________

4) Форма власності _________

4. Місце (адреса) реалізації природоохоронного проекту або заходу
_

5. Характеристика природоохоронного проекту або заходу:

1) Мета здійснення природоохоронного проекту або заходу (короткий зміст проекту або заходу) _

2) Доцільність здійснення природоохоронного проекту або заходу та залучення коштів обласного бюджету для його реалізації (направленість на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій екологічного характеру та усунення основних екологічних проблем області)
_

3) Очікувані якісні та (або) кількісні характеристики природоохоронного ефекту (результативні показники) ____

6. Проектна документація (указати розробника, ким і коли затверджена), наявність експертного звіту __

7. Фінансування природоохоронного проекту або заходу:

1) Загальна кошторисна вартість природоохоронного проекту або заходу (тис. грн.) _

2) Фактичне виконання та фінансування по природоохоронному проекту або заходу за попередні періоди (тис. грн.) __________

3) Наявність не погашеної кредиторської заборгованості по природоохоронному проекту або заходу за попередні періоди (тис. грн.)
_

4) Готовність природоохоронного проекту або заходу на дату подання запиту (у % від загальної вартості) ______

5) Видатки на виконання природоохоронного проекту або заходу у поточному бюджетному році (тис. грн.) ____,
у тому числі: за рахунок коштів обласного бюджету ______,
за рахунок співфінансування з місцевих бюджетів ________

8. Строк реалізації природоохоронного проекту або заходу (вказати дати його початку, закінчення та тривалість згідно з проектом) _

Керівник

_________
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

 

Заступник голови -
керівник апарату

С. Овчаренко

 

Додаток 2
до Порядку підготовки, оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету
(абзац другий підпункту 1 пункту 6)

Кошторис витрат для здійснення природоохоронного проекту або заходу

"_______"
(назва)
у ____ році за рахунок коштів обласного бюджету та співфінансування
з місцевих бюджетів

Види робіт
(етапи реалізації)

Вартість
(тис. грн.)

у тому числі за рахунок:

КЕКВ

коштів обласного бюджету

співфінансування з місцевих бюджетів

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

Керівник

_________
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

 

Заступник голови -
керівник апарату

С. Овчаренко

 

Додаток 3
до Порядку підготовки, оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету
(абзац другий підпункту 3 пункту 6)

ДОВІДКА
про фактичне виконання та фінансування по об'єкту

"__"
(назва)
станом на 01.01.20__

Рік

Виконано (тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Всього

Всього

в тому числі:

державний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

Керівник

_________
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

 

Заступник голови -
керівник апарату

С. Овчаренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали