Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Порядок планування, організації та проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.05.2019 р. N 266

Про Порядок планування, організації та проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року N 1001 "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" (Постанова N 1001), постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року N 1062 "Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року N 1001" (Постанова N 1062), Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року N 1247 (Наказ N 1247):

1. Затвердити Порядок планування, організації та проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації (далі - Порядок), що додається.

2. Структурним підрозділам та апарату облдержадміністрації, районним державним адміністраціям та їх структурним підрозділам ураховувати в роботі вимоги Порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

О. Савченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
21 травня 2019 року N 266

ПОРЯДОК
планування, організації та проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1. Порядок планування, організації та проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації (далі - Порядок), розроблений відповідно до вимог частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу України, Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року N 1001 (Постанова N 1001) (далі - Порядок N 1001), постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року N 1062 "Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року N 1001" (Постанова N 1062), Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року N 1247 (Наказ N 1247), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за N 1219/19957 (далі - Стандарти), Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року N 1217 (Наказ N 1217), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за N 1195/19933 (далі - Кодекс етики).

2. Цей Порядок застосовується відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації (далі - відділ внутрішнього аудиту) при проведенні ним внутрішнього аудиту.

3. Дія Порядку поширюється на об'єкти внутрішнього аудиту, визначені Положенням про відділ, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 05 липня 2018 року N 406 (далі - Положення).

4. Порядок розроблений з метою визначення єдиних підходів до організації та виконання завдань, покладених на відділ внутрішнього аудиту.

5. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

аудит відповідності - оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів із питань стану збереження активів, інформації та управління державним і комунальним майном;

аудит ефективності - оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи;

аудиторський висновок - підсумкова частина аудиторського звіту, яка містить обґрунтовані підсумки за результатами внутрішнього аудиту відповідно до його теми та цілей;

аудиторський доказ - зібрана та задокументована надійна та компетентна інформація, яку використовує особа, що проводить аудит, з метою обґрунтування висновків за результатами внутрішнього аудиту;

аудиторське дослідження - методика внутрішнього аудиту, яка полягає у чіткій послідовності та відповідному порядку застосування окремих методів аудиту, методичних прийомів і процедур для встановлення об'єктивної істини щодо інформації, яка підлягає аудиту, і доведення цієї істини через аудиторський висновок до користувачів аудиту;

аудиторський звіт - офіційний документ аудиту, складений за результатами внутрішнього аудиту, який містить відомості про хід внутрішнього аудиту, стан системи внутрішнього контролю, аудиторський висновок.

До аудиторського звіту додаються рекомендації щодо удосконалення діяльності установи залежно від характеру виявлених проблем;

аудиторські процедури - відповідний порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів на конкретній ділянці аудиторського дослідження;

аудиторські рекомендації - рекомендації за результатами внутрішнього аудиту, які містять конструктивні пропозиції про удосконалення тих аспектів діяльності установи, щодо яких проводився внутрішній аудит і спрямовані на усунення усіх встановлених порушень, недоліків, відхилень та мають на меті удосконалення діяльності установи;

внутрішній аудит - діяльність відділу внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації, її структурних підрозділах, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також райдержадміністраціях та їх структурних підрозділах, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності установи, поліпшення внутрішнього контролю;

установа - обласна державна адміністрація, її структурні підрозділи, райдержадміністрації, їх структурні підрозділи, підприємства, установи та організації, які належать до сфери управління облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

внутрішній контроль - комплекс заходів, що застосовується керівником установи для забезпечення дотримання законності та ефективності використання коштів, досягнення результатів, відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності установи;

керівник установи - голова облдержадміністрації, керівники її структурних підрозділів, голови райдержадміністрацій, керівники їх структурних підрозділів, а також керівники підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

метод аудиту - сукупність прийомів, які використовуються для дослідження стану об'єктів внутрішнього аудиту, які поділяються на методичні прийоми проведення аудиторського дослідження і методичні прийоми організації аудиторського дослідження;

об'єкт внутрішнього аудиту - діяльність облдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів, райдержадміністрацій, підприємств (у тому числі суб'єктів господарювання, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність таких об'єктів господарювання), установ, організацій, закладів, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій (у разі делегування їм відповідними радами повноважень щодо управління такими об'єктами), у повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах) та заходи що здійснюються головою облдержадміністрації, керівниками апарату та структурних підрозділів, облдержадміністрації, головами райдержадміністрацій для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів та інших активів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і дотримання вимог щодо діяльності облдержадміністрації, її апарату, структурних підрозділів, райдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій, закладів, які входять до сфери їх управління);

плановий внутрішній аудит - внутрішній аудит, який проводиться згідно із затвердженим у встановленому порядку планом діяльності з внутрішнього аудиту;

позаплановий внутрішній аудит - внутрішній аудит, який не передбачений планом діяльності з внутрішнього аудиту та проводиться за дорученням голови обласної державної адміністрації на підставі розпорядчого документа відділу внутрішнього аудиту для своєчасного реагування на проблеми, що виникають під час виконання покладених законодавством завдань та функцій установи;

робочі документи - записи (форми, таблиці, копії документів), за допомогою яких відділ внутрішнього аудиту фіксує проведені прийоми та процедури внутрішнього аудиту, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час його проведення;

тема внутрішнього аудиту - питання, які досліджуються у ході проведення внутрішнього аудиту, визначається програмою проведення внутрішнього аудиту та розпорядчим документом для проведення внутрішнього аудиту;

фінансовий аудит - оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.

6. Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України, Порядку N 1001 (Постанова N 1001), Стандартах (Наказ N 1247), Кодексі етики (Наказ N 1217), інших нормативних документах з питань внутрішнього аудиту.

II. Незалежність та об'єктивність здійснення внутрішнього аудиту

1. Внутрішній аудит здійснюється незалежно та об'єктивно.

2. Організаційна незалежність передбачає пряме підпорядкування та підзвітність відділу внутрішнього аудиту голові обласної державної адміністрації.

3. Організаційна незалежність забезпечується через:

1) підписання головою обласної державної адміністрації з начальником відділу внутрішнього аудиту декларації внутрішнього аудиту;

2) затвердження головою обласної державної адміністрації Положення, стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту;

3) інформування начальником відділу внутрішнього аудиту голови обласної державної адміністрації про стан виконання стратегічного та операційного планів діяльності внутрішнього аудиту та інших завдань, а також про наявність обмежень у проведенні внутрішніх аудитів чи ресурсах.

4. Функціональна незалежність передбачає недопущення виконання відділом внутрішнього аудиту функцій, не пов'язаних зі здійсненням внутрішнього аудиту та не визначених у Положенні.

5. Голова обласної державної адміністрації забезпечує вжиття заходів щодо запобігання неправомірному втручанню третіх осіб у планування і проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати.

III. Напрями проведення внутрішнього аудиту

1. Сфера застосування внутрішнього аудиту охоплює напрями оцінки діяльності установи щодо:

1) ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і реалізації бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи (аудит ефективності);

2) законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (фінансовий аудит);

3) додержання актів законодавства, планів, процедур, правочинів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном (аудит відповідності);

4) інших питань з урахуванням особливостей діяльності установи.

2. У разі негативного висновку за результатами фінансового аудиту чи аудиту відповідності за рішенням голови обласної державної адміністрації може бути призначено проведення аудиту ефективності.

IV. Планування діяльності з внутрішнього аудиту

1. Планування діяльності з внутрішнього аудиту - це процес, що здійснюється відділом внутрішнього аудиту та включає в себе комплекс дій, спрямованих на формування та затвердження стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту (далі відповідно - стратегічний план, операційний план).

2. Стратегічний та операційний плани формуються відділом внутрішнього аудиту.

3. Стратегічний план повинен враховувати стратегію діяльності установи та визначати завдання і результати, які відділ внутрішнього аудиту повинен досягнути за наступні три роки.

4. Стратегічний план раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних цілях/пріоритетах облдержадміністрації та результатів щорічної оцінки ризиків, проведеної відділом внутрішнього аудиту.

5. За потреби стратегічний та операційний план може додатково містити іншу інформацію з урахуванням особливостей діяльності установи.

6. Операційний план складається на календарний рік з урахуванням завдань та результатів виконання стратегічного плану.

7. Плани підписуються начальником відділу внутрішнього аудиту та затверджуються головою обласної державної адміністрації не пізніше початку планового періоду.

8. Плани та зміни до них оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації. Копії затверджених планів, зміни до них надсилаються Мінфіну протягом десяти робочих днів з дати їх затвердження головою обласної державної адміністрації.

V. Ведення бази даних

Підрозділ внутрішнього аудиту складає та веде зведену базу даних, яка містить дані щодо об'єктів внутрішнього аудиту.

VI. Організація внутрішніх аудитів

1. Внутрішній аудит передбачає здійснення оцінки діяльності установи, результатом якої є отримання необхідних та достатніх аудиторських доказів з метою надання висновків відповідно до цілей внутрішнього аудиту.

2. Цілі внутрішнього аудиту формуються відділом внутрішнього аудиту та визначають його очікувані результати.

3. Організація внутрішнього аудиту передбачає розподіл трудових ресурсів, планування внутрішнього аудиту та складання за його результатами програми.

4. Начальник відділу внутрішнього аудиту визначає склад аудиторської групи, який повинен відповідати характеру й ступеню складності кожного внутрішнього аудиту, а також обмеженням у термінах і трудових ресурсах.

5. Для досягнення цілей та забезпечення належної якості внутрішнього аудиту призначається керівник аудиторської групи. Якщо внутрішній аудит проводиться однією посадовою особою, вона вважається керівником аудиторської групи.

6. Керівник аудиторської групи та працівники, яким доручено провести внутрішній аудит, письмово повідомляють не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього конфлікту інтересів начальника відділу внутрішнього аудиту.

7. Начальник відділу внутрішнього аудиту отримавши повідомлення про наявність у підлеглої йому особи конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів протягом двох робочих днів після отримання такого повідомлення відповідно до вимог антикорупційного законодавства, про що повідомляє відповідну особу.

8. Керівник аудиторської групи, а також кожен працівник, якому доручено провести плановий внутрішній аудит, на етапі підготовки до аудиту до початку проведення (участі) в аудиті має здійснити такі заходи:

1) ознайомитись із нормативно-правовими актами, які визначають повноваження та функції, сферу та/або види діяльності об'єкта внутрішнього аудиту, його структуру, особливості порядків використання коштів за окремими бюджетними програмами тощо;

2) проаналізувати підстави, відповідно до яких було заплановано проведення внутрішнього аудиту, зокрема ризики;

3) проаналізувати матеріали контрольних заходів, аудитів за попередній період, та визначити типові для об'єкта внутрішнього аудиту недоліки, порушення, ризики, стан усунення порушень (недоліків), врахування рекомендацій;

4) вивчити питання, пов'язані з об'єктом внутрішнього аудиту:

5) завдання і цілі установи, визначені у стратегічних та річних планах;

6) бюджетні програми;

7) адміністративні послуги;

8) контрольно-наглядові функції;

9) використання установою інформаційних технологій (IT);

10) середовище контролю, а саме: визначення заходів, що вживаються керівництвом установи для створення і надійного функціонування внутрішнього контролю (накази, розпорядження, посадові інструкції, правила чи регламенти тощо), визначення ступеня додержання правил, встановлених керівництвом установи (чи виконуються фактично розпорядження, накази, посадові інструкції, правила чи регламенти тощо), для попередження, виявлення та виправлення помилок, попередження та виявлення фактів обману (крадіжок, приписок, шахрайства тощо) та досягнення установою визначеної мети;

11) інші необхідні для виконання внутрішнього аудиту аспекти діяльності установи.

9. Попереднє вивчення об'єкта внутрішнього аудиту здійснюється шляхом направлення запитів та аналізу отриманої інформації щодо:

1) розпорядчих документів, нормативно-правових актів, які регламентують діяльність установи (за темою внутрішнього аудиту);

2) організаційної структури та системи управління установою;

3) паспортів бюджетних програм;

4) системи бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної звітності за суттєвістю;

5) матеріалів попередніх контрольних заходів контролюючих органів та стану усунення виявлених порушень за їх результатами;

6) звернень державних органів, народних депутатів, громадян, публікацій у засобах масової інформації про порушення законодавства, що стосуються діяльності об'єкта аудиту;

7) інших необхідних для виконання внутрішнього аудиту систем чи напрямів діяльності, інформації, у тому числі одержаної під час консультацій з керівництвом установи та її персоналом.

10. Після вивчення об'єкта внутрішнього аудиту та питань, що з ним пов'язані, визначаються суттєвість помилки, ризики та оцінюється ступінь їх можливого впливу.

11. Повноваження керівника аудиторської групи:

1) розподіляє завдання та обсяги роботи між членами аудиторської групи та за потреби корегує їх;

2) контролює хід виконання завдань кожним членом аудиторської групи, стан виконання ними програми, надає їм необхідну допомогу;

3) вживає в межах повноважень заходів для забезпечення об'єктивності і незалежності членів аудиторської групи;

4) інформує начальника відділу внутрішнього аудиту про фактори, що негативно впливають на незалежність і об'єктивність членів аудиторської групи;

5) оцінює відповідність обраних членами аудиторської групи методів внутрішнього аудиту меті, обсягу, термінам і розподілу трудових ресурсів та за потреби вживає необхідних заходів;

6) інформує начальника відділу внутрішнього аудиту про необхідність залучення до участі у внутрішньому аудиті фахівців, отримання необхідної інформації від третіх осіб, отримання членами аудиторської групи необхідних консультацій, роз'яснень та іншої допомоги, включаючи технічну;

7) розглядає, повертає на доопрацювання або схвалює офіційну документацію про результати виконання членами аудиторської групи завдань під час внутрішнього аудиту.

12. Члени аудиторської групи забезпечують об'єктивність висновків в офіційній документації, а керівник аудиторської групи - загальну якість результатів роботи аудиторської групи.

13. За результатами планування внутрішнього аудиту складається програма проведення внутрішнього аудиту за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

14. Програма внутрішнього аудиту визначає:

1) напрям внутрішнього аудиту;

2) цілі внутрішнього аудиту;

3) підставу для проведення внутрішнього аудиту;

4) об'єкт внутрішнього аудиту;

5) період, що охоплюється внутрішнім аудитом;

6) термін проведення внутрішнього аудиту;

7) початкові обмеження щодо проведення внутрішнього аудиту (часові, географічні та інші);

8) ризикові сфери діяльності - питання, що підлягають дослідженню з урахуванням оцінки ризиків (операції, ділянки бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю установи тощо);

9) обсяг аудиторських прийомів та процедур за кожним фактором ризику;

10) послідовність і терміни виконання робіт;

11) склад аудиторської групи;

12) планові трудові витрати.

15. Програма складається у письмовому вигляді, підписується керівником аудиторської групи та затверджується наказом начальника відділу внутрішнього аудиту, до початку її виконання.

Внесення змін до програми внутрішнього аудиту здійснюється в порядку її затвердження.

16. Внутрішні аудити проводяться за наказом начальника відділу внутрішнього аудиту, який містить таку інформацію (дані):

1) посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника аудиторської групи, працівників відділу внутрішнього аудиту або залученого фахівця (фахівців), що беруть участь у проведенні внутрішнього аудиту;

2) підстави для проведення внутрішнього аудиту (пункт плану, доручення керівництва тощо);

3) напрям внутрішнього аудиту;

4) тему внутрішнього аудиту;

5) найменування та місцезнаходження установи, в якій планується проведення внутрішнього аудиту, та період діяльності, який ним охоплюється (для фінансового аудиту, аудиту відповідності);

6) дату початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту;

7) програма внутрішнього аудиту.

17. Строк проведення аудиту ефективності становить до 45 робочих днів, а строки проведення фінансового аудиту та аудиту відповідності - до 30 робочих днів.

Ці строки можуть бути продовжені до 15 робочих днів відповідно до вказівки голови облдержадміністрації

Строки проведення внутрішнього аудиту не включають строки, пов'язані з його організацією.

18. Залучення працівників (фахівців) облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації та її структурних підрозділів, а також бюджетних установ та організацій, які належать до сфери управління облдержадміністрації приймається головою облдержадміністрації за письмовим поданням начальника відділу внутрішнього аудиту.

19. Рішення про залучення експерта іншого органу влади до проведення внутрішнього аудиту здійснюється за письмовим погодженням з керівником органу, в якому працює цей експерт.

VII. Проведення внутрішнього аудиту

1. Керівник аудиторської групи або посадова особа, яка самостійно проводить аудит, надає відповідальному за діяльність об'єкта внутрішнього аудиту копію наказу на проведення внутрішнього аудиту.

2. Проведення внутрішнього аудиту передбачає збір аудиторських доказів із застосуванням методів, методичних прийомів і процедур, що забезпечують обґрунтованість висновків за його результатами.

3. Керівник та члени аудиторської групи самостійно визначають методи, методичні прийоми та процедури, які застосовуються під час внутрішнього аудиту, залежно від його об'єкта та відповідно до вимог внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту.

4. Обрані методи аудиту, процедура їх застосування та обсяг вибірки повинні забезпечувати обґрунтованість висновків за результатами аудиторського дослідження об'єкта внутрішнього аудиту. Під час аудиторського дослідження необхідно проаналізувати, оцінити і документально оформити інформацію в обсягах, достатніх для досягнення цілей аудиторського дослідження, а також отримати таку кількість аудиторських доказів, яка дала б можливість зробити висновки, при використанні яких буде підготовлено аудиторський звіт.

5. Під аудиторським доказом розуміється зібрана та задокументована надійна та компетентна інформація, яку використовують керівник та члени аудиторської групи з метою обґрунтування висновків за результатами внутрішнього аудиту.

6. Джерелами аудиторських доказів є:

1) дані первинних документів і звітів, у яких відображається основна інформація про операції, системи та процеси;

2) облікові регістри;

3) фінансова, бюджетна, статистична, податкова та інші види звітності;

4) звіти про виконання паспортів бюджетних програм;

5) інвентаризаційні матеріали (описи, порівняльні відомості);

6) розрахунки, декларації, кошториси, калькуляції, договори, контракти, накази, розпорядження;

7) матеріали контрольних заходів;

8) дані, отримані за результатами експертних перевірок, лабораторних аналізів, контрольних замірів, проведених за участю працівників сектору;

9) інші документи та матеріали, необхідні для проведення внутрішнього аудиту.

7. Достовірність офіційної документації та інформації, наданої аудиторській групі для внутрішнього аудиту, забезпечується посадовими особами установи, що її склали, затвердили, підписали чи засвідчили.

8. Під час проведення внутрішнього аудиту відповідальний за діяльність об'єкта внутрішнього аудиту забезпечує надання аудиторській групі окремого приміщення для роботи, створює умови для зберігання документів, користування зв'язком, комп'ютерною, розмножувальною та іншою технікою, створює інші необхідні умови для належного виконання нею своїх обов'язків, а також забезпечує повний та безперешкодний доступ до документів, інформації та баз даних, які стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку.

9. Проведення внутрішнього аудиту може бути тимчасово призупинено у разі необхідності отримання додаткової інформації щодо об'єкта внутрішнього аудиту від органів державної влади та інших суб'єктів господарювання, а також у разі обґрунтованого звернення відповідальних за діяльність установи.

10. Рішення про тимчасове призупинення та поновлення проведення внутрішнього аудиту приймається головою облдержадміністрації за письмовим поданням начальника відділу внутрішнього аудиту, про що інформується відповідальний за діяльність об'єкта внутрішнього аудиту.

Строк, на який зупиняється проведення внутрішнього аудиту, не включається до загального строку проведення внутрішнього аудиту, визначеного пунктом 17 розділу VII Порядку.

VIII. Документування ходу та результатів внутрішнього аудиту

1. Документальне оформлення внутрішнього аудиту складається з двох видів документів - робочих та офіційних.

2. Робочі документи - це записи (форми, таблиці, копії документів), за допомогою яких особа яка проводить аудиторське дослідження, фіксує проведені прийоми та процедури внутрішнього аудиту, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час його проведення.

До робочої документації вноситься інформація, яка підтверджує висновки, викладені в аудиторському звіті.

3. Робочі документи можуть включати:

1) інформацію про організаційну структуру об'єкта аудиту;

2) необхідні витяги або копії документів;

3) галузеву інформацію та нормативну документацію, яка регулює діяльність установи;

4) документацію про вивчення та оцінку систем бухгалтерського обліку;

5) документацію про оцінку системи внутрішнього контролю установи;

6) важливих показників та тенденцій у діяльності установи за досліджуваний період;

7) документацію, яка відображає час проведення аудиторських процедур та отриманий результат за кожною з них;

8) перелік членів аудиторської групи, які виконували аудиторські процедури, та час їх роботи;

9) висновки, зроблені членами аудиторської групи, щодо різних аспектів аудиту.

4. Після закінчення внутрішнього аудиту робочі документи підлягають обов'язковому збереженню у справах підрозділу внутрішнього аудиту.

5. Офіційним документом є аудиторський звіт.

6. Аудиторський звіт складається із вступної, аналітичної та підсумкової частин.

7. У вступній частині зазначаються такі дані:

1) напрям внутрішнього аудиту, плановий чи позаплановий внутрішній аудит;

2) цілі внутрішнього аудиту;

3) підстава для проведення внутрішнього аудиту із зазначенням реквізитів розпорядчого документа;

4) посади, прізвища, імена та по батькові членів аудиторської групи, а також дати їх участі у проведенні внутрішнього аудиту (або посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника аудиторської групи з посиланням на додаток - перелік членів аудиторської групи з відповідною інформацією);

5) резюме (стислий виклад основних висновків та рекомендацій);

6) опис об'єкта внутрішнього аудиту;

7) дати початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту;

8) період, за який проводиться внутрішній аудит.

8. В аналітичній частині зазначаються результати внутрішнього аудиту в розрізі кожного програмного питання, у тому числі використані членом аудиторської групи методи, прийоми, та процедури.

9. Підсумкова частина включає аудиторський висновок, який містить обґрунтовані підсумки за результатами внутрішнього аудиту відповідно до його теми та цілей.

10. Перед складанням аудиторського висновку остаточно оцінюється аргументованість тверджень і доказів.

11. Аудиторський висновок може бути: безумовно позитивним, умовно позитивним, негативним.

Безумовно позитивний висновок складається, якщо виконано такі умови:

отримано необхідну інформацію та пояснення і вони є достатньою базою для відображення реального стану справ в установі;

підтверджено ефективність функціонування системи внутрішнього контролю та/або залежно від теми, цілей та об'єкта внутрішнього аудиту підтверджено:

- виконання завдань і досягнення цілей установи, визначених у стратегічних та річних планах;

- ефективність виконання бюджетних програм;

- достатню якість надання адміністративних послуг та належну якість виконання контрольно-наглядових функцій, інших завдань, визначених для установи актами законодавства України;

- належний стан збереження активів та інформації, а також управління державним майном; правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності із врахуванням суттєвості отриманої інформації (даних).

Умовно позитивний висновок надається у разі, коли виконані наведені вище умови, проте у зв'язку з неможливістю дослідження окремих фактів член аудиторської групи не може висловити свою думку щодо вказаних моментів. Водночас такі факти (події) мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не впливають на діяльність установи в цілому.

Складання умовно позитивного висновку є наслідком встановлення членом аудиторської групи окремих (поодиноких) фактів, які не дають йому достатньої впевненості для складання безумовно позитивного висновку.

У позитивних висновках використовуються стверджувальні вислови, як "відповідає вимогам", "дає достовірне і дійсне уявлення", "достовірно відображає", "відображає реальний стан..." тощо.

Негативний висновок складається у випадках, коли під час внутрішнього аудиту встановлені суттєві порушення. При цьому висновок має чітко відображати зміст цих порушень і в ньому наводяться підтвердження, якими керувався член аудиторської групи під час підготовки негативного висновку.

12. Оціночні висновки (безумовно позитивні, умовно позитивні, негативні) складаються насамперед для фінансових аудитів та аудитів відповідності. У зв'язку з тим, що проблеми (та/або ризики) відомі на початку дослідження, а висновки мають показувати взаємозв'язок між наявними проблемами або ризиками та їх причинами, за результатами аудитів ефективності надаються переважно аудиторські висновки.

13. Рекомендації за результатами внутрішнього аудиту повинні:

1) містити конструктивні пропозиції про удосконалення тих аспектів діяльності установи, щодо яких проводився внутрішній аудит;

2) бути спрямованими на усунення усіх встановлених недоліків, порушень, відхилень та мати на меті удосконалення діяльності установи;

3) бути адекватними, чітко сформульованими та мати відповідний алгоритм їх застосування.

Рекомендації підписуються керівником аудиторської групи та її членами і подаються керівнику установи разом з аудиторським звітом.

14. Аудиторський звіт складається в одному примірнику, підписується керівником аудиторської групи та її членами.

Проект аудиторського звіту з рекомендаціями передається керівником аудиторської групи для ознайомлення відповідальним за діяльність, про що складається лист отримання за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

Строк ознайомлення з проектом аудиторського звіту не повинен перевищувати 10 робочих днів.

Після ознайомлення проект аудиторського звіту та рекомендації обговорюються аудиторською групою та відповідальними за діяльність у спільно узгоджені строки.

15. На аркуші аудиторського звіту під підписами аудиторської групи навпроти слова "ознайомлений" відповідальним за діяльність ставиться підпис, що засвідчує його ознайомлення з аудиторським звітом, із зазначенням посади, прізвища та ініціалів.

У разі відмови відповідального за діяльність від проставляння підпису навпроти слова "ознайомлений" робиться про це запис.

При цьому проект аудиторського звіту з рекомендаціями передається через канцелярію з відміткою про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції об'єкту внутрішнього аудиту, яка ставиться на екземплярі супровідного листа підрозділу внутрішнього аудиту. Або надсилається рекомендованим листом на адресу об'єкта внутрішнього аудиту. Поштове повідомлення долучається до матеріалів внутрішнього аудиту.

16. Якщо за результатами обговорення відповідальний за діяльність не погоджується з висновками аудиторського звіту та рекомендаціями, протягом 15-ти робочих днів він надає керівнику аудиторської групи обґрунтовані коментарі за своїм підписом.

17. Керівник аудиторської групи розглядає такі коментарі та готує письмовий висновок щодо їх обґрунтованості, за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

18. За результатами розгляду аудиторського звіту та рекомендацій головою обласної державної адміністрації приймається рішення про проведення додаткового внутрішнього аудиту або прийняття аудиторських рекомендацій відповідальним за діяльність.

19. Якщо в аудиторському звіті міститься істотна помилка або недолік, керівник аудиторської групи повинен довести виправлену інформацію до відома всіх осіб, які його одержали.

20. Узгоджений аудиторський звіт реєструється в журналі обліку аудиторських звітів (далі - Журнал), який ведеться за формою згідно з додатком 4 до Порядку. Журнал зберігається в підрозділі внутрішнього аудиту.

21. У разі недопущення членів аудиторської групи до проведення внутрішнього аудиту та ненадання необхідних для проведення внутрішнього аудиту документів, відмови відповідального за діяльність в отриманні копії програми внутрішнього аудиту, наявності інших об'єктивних і незалежних від членів аудиторської групи обставин, що унеможливлюють або перешкоджають проведенню внутрішнього аудиту, членами аудиторської групи невідкладно складається акт про неможливість проведення внутрішнього аудиту у довільній формі, із зазначенням відповідних причин.

Копія цього акта вручається відповідальному за діяльність одним із способів, визначених пунктом 16 розділу IX Інструкції.

IX. Моніторинг урахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту

1. Відділ внутрішнього аудиту забезпечує організацію здійснення моніторингу результатів впровадження рекомендацій з метою забезпечення відповідальними за діяльність ефективних дій, спрямованих на їх виконання, або керівництво установи бере на себе ризик невиконання таких рекомендацій.

2. Здійснення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій передбачає здійснення заходів відділом внутрішнього аудиту щодо отримання інформації від відповідальних за діяльність про результати реалізації аудиторських рекомендацій.

Інформація про результати моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій узагальнюється за формою згідно з додатком 5 до Порядку.

У разі відсутності інформації про результати реалізації аудиторських рекомендацій або ненадання об'єктом внутрішнього аудиту документів, що підтверджують виконання рекомендацій, відділ внутрішнього аудиту готує лист - нагадування на адресу відповідального за діяльність об'єкта внутрішнього аудиту про необхідність звітування відділу внутрішнього аудиту.

3. На підставі результатів моніторингу відділ внутрішнього аудиту може здійснювати додаткові заходи відстеження стану впровадження рекомендацій та/або ініціювати перед керівником установи питання про вжиття заходів впливу щодо відповідальних за діяльність, якими несвоєчасно та не повною мірою забезпечується виконання рекомендацій. Зміст зазначених заходів відображається у формі моніторингу.

X. Звітування про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту

1. Підрозділ внутрішнього аудиту раз на півріччя в терміни, визначені керівником установи, але не пізніше термінів, визначених Порядком N 1001 (Постанова N 1001) у письмовій формі звітує перед головою облдержадміністрації про результати діяльності відділу внутрішнього аудиту.

2. Звіт про результати діяльності відділу внутрішнього аудиту повинен включати:

1) стан виконання плану діяльності з внутрішнього аудиту та/або причини його невиконання;

2) інформацію про позапланові внутрішні аудити;

3) резюме кожного завершеного планового та позапланового внутрішнього аудиту;

4) суттєві проблемні питання, у тому числі виявлені за результатами виконання аудиторських завдань у попередні періоди, що потребували негайного здійснення заходів, яких вжито не було;

5) результати впровадження рекомендацій;

6) обмеження, що виникали під час проведення внутрішнього аудиту;

7) інформацію про наявність та стан виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.

3. Результати внутрішнього аудиту один раз на півріччя (рік) можуть розглядатися на засіданні колегії облдержадміністрації.

4. Відділ внутрішнього аудиту забезпечує своєчасну підготовку та надання звітності про результати діяльності відділу внутрішнього аудиту до Мінфіну за формою та в терміни, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27 березня 2014 року N 347 "Про затвердження форми звітності N 1-ДВА (піврічна) "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації" та інструкції про її складання та подання" (Наказ N 347), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за N 410/25187.

Датою подання звітності вважається дата її реєстрації в Мінфіні.

XI. Формування та зберігання справ внутрішнього аудиту

1. Матеріали справи - сукупність документів, зібраних та складених у процесі планування, проведення, оформлення результатів внутрішнього аудиту та моніторингу впровадження рекомендацій.

2. Порядок формування справ внутрішнього аудиту, їх зберігання, використання, знищення та передачі у разі звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту розробляється начальником відділу внутрішнього аудиту з урахуванням вимог законодавства та затверджується розпорядчим документом облдержадміністрації.

3. Справи формуються відділом внутрішнього аудиту за формою згідно з додатком 10 до Програми із присвоєнням номера та обов'язковою реєстрацією в Журналі обліку аудиторських звітів і складаються з розпорядчих документів на проведення внутрішнього аудиту та його програми, офіційної та робочої документації з додатками, відомостей про заходи, вжиті за результатами внутрішнього аудиту та іншої інформації, пов'язаної з впровадженням рекомендацій.

4. Начальник відділу внутрішнього аудиту відповідає за збереження, передачу до архіву і знищення справ внутрішніх аудитів.

5. У разі звільнення начальника відділу внутрішнього аудиту справи передаються за актом іншій посадовій особі відділу внутрішнього аудиту або комісії, призначеній головою облдержадміністрації.

XII. Надання інформації про результати внутрішнього аудиту

1. У разі надходження звернень від органів державної влади та/або правоохоронних органів відділ внутрішнього аудиту за дорученням голови облдержадміністрації надає інформацію про результати внутрішнього аудиту.

2. Інформація про результати внутрішнього аудиту надається за зверненням органів державної влади та/або правоохоронних органів з дотриманням установлених вимог законодавства та внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту щодо розголошення інформації з обмеженим доступом та конфіденційної інформації.

3. У разі надходження звернення від Мінфіну відділ внутрішнього аудиту забезпечує підготовку інформації про результати внутрішнього аудиту та інших відомостей, що стосуються його проведення, для направлення Мінфіну протягом 10 робочих днів з дня надходження такого звернення.

XIII. Взаємодія підрозділу внутрішнього аудиту з органами державної влади

1. Взаємодія з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами здійснюється відділом внутрішнього аудиту у межах його повноважень відповідно до законодавства.

2. У разі виявлення відділом внутрішнього аудиту під час проведення внутрішнього аудиту ознак шахрайства, корупційних правопорушень або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків та/або, які мають ознаки кримінального правопорушення, підрозділ внутрішнього аудиту письмово інформує голову облдержадміністрації про необхідність повідомлення правоохоронним органам про такі факти або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту.

3. За рішенням голови облдержадміністрації підрозділ внутрішнього аудиту або керівник (відповідальна особа) іншого структурного підрозділу установи, якщо це визначено розпорядчим документом установи, забезпечує інформування та/або передачу матеріалів такого внутрішнього аудиту до правоохоронних органів відповідно до законодавства згідно з описом за формою згідно з додатками 6 - 8 до Порядку.

XIV. Скарги на дії працівників відділу внутрішнього аудиту

1. Скарги на дії працівників відділу внутрішнього аудиту, що надходять до облдержадміністрації, розглядаються у встановленому законодавством порядку.

2. Якщо за результатами розгляду скарги встановлено факт невідповідності офіційної документації, складеної за результатами внутрішнього аудиту, дійсному стану справ та/або порушення працівником внутрішнього аудиту законодавства, що вплинуло на об'єктивність висновків, голова облдержадміністрації призначає повторний внутрішній аудит.

3. Повторний внутрішній аудит проводиться працівниками відділу внутрішнього аудиту, які не брали участі в попередніх внутрішніх аудитах, з тих самих питань.

XV. Забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, оцінка якості внутрішнього аудиту

1. Оцінка якості внутрішнього аудиту здійснюється начальником відділу внутрішнього аудиту або іншими працівниками облдержадміністрації, що володіють практичними знаннями у сфері внутрішнього аудиту (внутрішня оцінка якості) та Мінфіном, шляхом проведення оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту (зовнішня оцінка якості).

2. Начальником відділу внутрішнього аудиту щорічно складається програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, що ним підписується, та затверджується головою облдержадміністрації за формою, згідно з додатком 9 до Порядку.

3. Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту включає проведення періодичних внутрішніх оцінок та заходи за результатами зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту. Відділ внутрішнього аудиту забезпечує виконання програми підвищення якості внутрішнього аудиту.

4. Внутрішня оцінка якості внутрішнього аудиту передбачає: моніторинг діяльності з внутрішнього аудиту, що проводиться начальником відділу внутрішнього аудиту та періодичний аналіз діяльності з внутрішнього аудиту, що проводиться працівниками відділу внутрішнього аудиту шляхом самооцінки або іншими працівниками облдержадміністрації, що володіють практичними знаннями у сфері внутрішнього аудиту.

5. Про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту начальник відділу внутрішнього аудиту інформує голову облдержадміністрації.

6. Зовнішня оцінка якості внутрішнього аудиту здійснюється Міністерством фінансів України у встановленому законодавством порядку.

 

Додаток 1
до пункту 13 розділу VI Порядку планування, організації та проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації

ПРОГРАМА
проведення внутрішнього аудиту

Напрям внутрішнього аудиту

 

Цілі внутрішнього аудиту

 

Підстава для проведення внутрішнього аудиту

 

Об'єкт внутрішнього аудиту

 

Період, що охоплюється внутрішнім аудитом

 

Термін проведення внутрішнього аудиту

 

Початкові обмеження щодо проведення внутрішнього аудиту (часові, географічні та ін.)

 

Ризикові сфери діяльності, операції, ділянки бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю установи

 

Обсяг аудиторський прийомів та процедур, що будуть застосовуватись

 

Послідовність і терміни виконання робіт

 

Склад аудиторської групи

 

Планові трудові витрати

 

Керівник аудиторської групи

___

(Прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 2
до абзацу другого пункту 14 розділу VIII Порядку планування, організації та проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації

Лист про отримання для ознайомлення
проекту аудиторського звіту з рекомендаціями за результатами:

__
(напрям аудиту, об'єкт аудиту, тема аудиту)
__
__

за період з ____ по _________

Проект аудиторського звіту з рекомендаціями передав:

__
(посада, прізвище, підпис, дата)

Проект аудиторського звіту з рекомендаціями отримав:

__
(посада особи, відповідальної за
діяльність об'єкта внутрішнього аудиту)


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)


(дата)

 

 

 

Додаток 3
до пункту 17 розділу VIII Порядку планування, організації та проведення внутрішнього аудиту,
документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації

ВИСНОВОК
щодо обґрунтованості коментарів до аудиторського звіту та рекомендацій від ___ 20__ року, наданих за результатами внутрішнього аудиту

___________
(назва об'єкта внутрішнього аудиту)

__
__

N
з/п

Викладено в аудиторському звіті та рекомендаціях

Зміст коментарів

Висновок щодо обґрунтованості коментарів

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___
(посада особи, яка склала висновок)


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

_____ ____
(дата складання)

 

 

Примітки:

1. Витяги з офіційної документації, а також коментарів заносяться до форми із зазначенням номерів сторінок і абзаців цих документів.

2. У графі "Висновок" здійснюється запис про прийняття коментарів і наводиться нова редакція тексту аудиторського звіту та/або рекомендацій (у разі спростування коментарів зазначаються правові підстави для цього).

 

Додаток 4
до пункту 20 розділу VIII Порядку планування, організації та проведення внутрішнього аудиту,
документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації

ЖУРНАЛ
обліку аудиторських звітів

N
з/п

Номер документа

Дата складання документа

Назва об'єкта внутрішнього аудиту

Напрям аудиту

Тема аудиту/дата початку і закінчення аудиту

Наказ на проведення внутрішнього аудиту

Перевірений період

Склад аудиторської групи

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до абзацу другого пункту 2 розділу IX Порядку планування, організації та проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації

МОНІТОРИНГ
впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту

______
(найменування об'єкта внутрішнього аудиту)

N
з/п

Питання аудиту

Висновок

Рекомендація

Очікуваний результат

Процедури відстеження

Відповідальні за впровадження рекомендацій

Термін виконання

Стан впровадження рекомендацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за здійснення моніторингу:

 

 

__
(посада)


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 6
до пункту 3 розділу XIII Порядку планування, організації та проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації

СТРУКТУРА
справи за результатами внутрішнього аудиту

1. Опис справи.

2. Інформація про результати реалізації аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту.

3. Листування відділу внутрішнього аудиту щодо отримання від відповідальних за діяльність об'єкта внутрішнього аудиту відомостей про заходи, вжиті за результатами внутрішнього аудиту, та іншої інформації, пов'язаної з впровадженням рекомендацій.

4. Копії документів (квитанцій) об'єкта внутрішнього аудиту щодо відшкодування збитків і незаконних витрат (у разі встановлення таких у ході проведення внутрішнього аудиту).

5. Листування з іншими органами державної влади, у тому числі правоохоронними (у разі здійснення такого).

6. Копії доручень керівництва, звернень правоохоронних органів, органів державної влади, суб'єктів господарювання щодо необхідності проведення внутрішнього аудиту.

7. Копія розпорядчого документа про проведення внутрішнього аудиту.

8. Програма внутрішнього аудиту.

9. Обґрунтовані коментарі до аудиторського звіту та рекомендацій відповідального за діяльність об'єкта внутрішнього аудиту.

10. Висновок щодо обґрунтованості коментарів до аудиторського звіту та рекомендацій.

11. Аудиторський звіт та рекомендації.

12. Робоча документація з додатками.

Примітки:

1. Нумерація аркушів починається з останньої сторінки справи.

2. Кожна папка справи повинна містити не більше 250 аркушів.

3. Внутрішній опис справи складається на кожну окрему папку та загальний опис, який долучається в останню папку справи.

4. Робочі документи з додатками зшиваються окремо та зберігаються у справі з аудиторським звітом.

 

Додаток 7
до пункту 3 розділу XIII Порядку планування, організації та проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації

ВНУТРІШНІЙ ОПИС
документів справи N
(згідно з журналом обліку аудиторських звітів)

N
з/п

N документа

Дата документа

Заголовок документа

Номери аркушів справи

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

_________
(посада)


(підпис)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 8
до пункту 3 розділу XIII Порядку планування, організації та проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації

ОПИС
матеріалів внутрішнього аудиту

_
(найменування об'єкта внутрішнього аудиту)

що разом із супровідним листом від ___________ N _______ передані до __
(найменування правоохоронного органу)

N

Назва документа

Реквізити

Короткий зміст документа

Кількість аркушів

Примітки

Дата

Номер

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу
внутрішнього аудиту


(підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 9
до пункту 2 розділу XV Порядку планування, організації та проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізації його результатів відділом внутрішнього аудиту Волинської обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова обласної державної адміністрації
______
"___" 20__ року

ПРОГРАМА
забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту у відділі внутрішнього аудиту Волинської облдержадміністрації на 20___ рік

N
з/п

Назва заходу

Період проведення

Відповідальні виконавці

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Начальник відділу
внутрішнього аудиту


(підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали