Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про порядок подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2020

м. Київ

N 593/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2020 р. за N 187/34470

Про порядок подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації)

Відповідно до абзацу першого пункту 5 частини другої статті 12 (Кодекс N 2597-VIII), частини другої статті 31 Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII), підпункту 1 пункту 3 (Постанова N 228), пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України (Постанова N 228), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації) про боржника та хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

форму N 1 "Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника - юридичної особи";

форму N 2 "Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство боржника - юридичної особи";

форму N 3 "Повідомлення про погашення вимог кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати";

форму N 4 "Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними";

форму N 5 "Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу";

форму N 5.1 "Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу";

форму N 5.2 "Повідомлення про фінансові результати (повідомлення про сукупний дохід)";

форму N 5.2.1 "Повідомлення про фінансові результати (для малого підприємства)";

форму N 5.2.2 "Повідомлення про фінансові результати (для мікропідприємства)";

форму N 5.3 "Повідомлення про активи, включені до складу ліквідаційної маси";

форму N 6 "Повідомлення про значні правочини чи правочини із заінтересованістю";

форму N 7 "Повідомлення про дебіторів боржника";

форму N 8 "Повідомлення про обтяження майна боржника";

форму N 9 "Повідомлення про проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів";

форму N 10 "Повідомлення про стан провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи / фізичної особи - підприємця";

форму N 11 "Повідомлення про закриття провадження у справі";

форму N 11.1 "Повідомлення про відновлення провадження у справі";

форму N 12 "Повідомлення про арбітражного керуючого".

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України:

від 18 січня 2013 року N 129/5 "Про деякі питання ведення і подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) статистичної звітності, оперативної звітності та інформації про свою діяльність" (Наказ N 129/5), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за N 158/22690 (зі змінами);

від 18 січня 2013 року N 130/5 "Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації)" (Порядок N 130/5), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за N 148/22680 (зі змінами);

від 17 жовтня 2019 року N 3193/5 "Питання подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації)" (Наказ N 3193/5), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2019 року за N 1124/34095.

3. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) до 01 вересня 2020 року забезпечити технічну і технологічну можливість внесення інформації, поданої відповідно до затверджених цим наказом форм подання обов'язкових відомостей, до Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), та Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності з 01 вересня 2020 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коломієць В.

 

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

О. Бережний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2020 р. за N 187/34470

ПОРЯДОК
подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації) про боржника та хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу першого пункту 5 частини другої статті 12 (Кодекс N 2597-VIII), частини другої статті 31 Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII) з метою правильного заповнення арбітражними керуючими форм повідомлень, які містять відомості (інформацію) про боржника та хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (далі - форми обов'язкових відомостей), та належного подання форм обов'язкових відомостей та текстових файлів з інформацією про боржника та хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) до Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Цей Порядок містить опис методики заповнення полів форм обов'язкових відомостей.

2. Форми обов'язкових відомостей та їх зміст розроблено з урахуванням положень Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII), наказів Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (Положення N 73), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (із змінами), від 25 лютого 2000 року N 39 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (із змінами), та інших нормативно-правових актів щодо здійснення процедур банкрутства та діяльності арбітражного керуючого.

3. Форми обов'язкових відомостей подаються арбітражними керуючими через електронний кабінет арбітражного керуючого з метою розкриття відомостей про боржника та хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) на спеціалізованій сторінці вебсайту Мін'юсту.

4. Форма обов'язкових відомостей вважається поданою з моменту підписання її кваліфікованим електронним підписом арбітражного керуючого із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, що є сумісними з програмним забезпеченням електронного кабінету арбітражного керуючого.

II. Заповнення полів, загальних для всіх або декількох форм обов'язкових відомостей

1. Усі форми обов'язкових відомостей заповнюються та подаються в обов'язковому порядку у строки, зазначені в додатку до цього Порядку, залежно від стадії провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), вчинення процесуальних дій та виконання арбітражними керуючими інших обов'язків відповідно до законодавства.

2. Форми обов'язкових відомостей мають містити повну та достовірну інформацію.

У разі некоректного заповнення одного або декількох полів форми обов'язкових відомостей або заповнення без дотримання вимог цього Порядку підписання такої форми кваліфікованим електронним підписом є неможливим.

3. Інформація стосовно персональних даних кредиторів та інвесторів, передбачена формами обов'язкових відомостей, надається арбітражним керуючим виключно за умови отримання у цього кредитора чи інвестора згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

У разі відсутності такої згоди персональні дані стосовно кредиторів та інвесторів, передбачені формами обов'язкових відомостей, не підлягають наданню, про що арбітражним керуючим робиться запис "Згоду на обробку персональних даних не надано" у відповідному полі форми обов'язкових відомостей, яке передбачає надання таких даних.

Персональні дані боржника - фізичної особи чи боржника - фізичної особи - підприємця, передбачені формами обов'язкових відомостей, надаються такими боржниками у декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність (Декларація N 2627/5).

4. Обов'язкові відомості (інформація), для яких встановлено періодичність подання щомісяця, підлягають поданню станом на останній день звітного місяця.

5. Подані обов'язкові відомості (інформація) вважаються актуальними до моменту їх оновлення новими обов'язковими відомостями (інформацією).

6. Більшість форм обов'язкових відомостей містять поля, які заповнюються за такими правилами:

поля, у назві яких містяться уточнення "(для юридичних осіб)", "(для фізичних осіб)", "(для фізичних осіб - підприємців)", заповнюються виключно щодо юридичної особи, фізичної особи чи фізичної особи - підприємця відповідно;

під час заповнення поля "Місяць, за який подається інформація ( 20__ року)" у разі подання інформації не за повний місяць (наприклад, у разі подання форми протягом 10 днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі) зазначається місяць, в якому подається відповідна форма. Якщо форма подається вперше після відкриття провадження у справі, у відповідному полі зазначається місяць, в якому подається відповідна форма;

поле "Суддя" містить прізвище, ім'я, по батькові судді, який здійснює провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

поле "Дата" та інші поля, що містять дані типу "дата", заповнюються у форматі дд.мм. рррр, де дд - день місяця, мм - місяць, рррр - рік (наприклад, 11.11.2020). День місяця та місяць зазначаються двома цифрами. Якщо день місяця або місяць містить одну цифру, перед нею проставляється нуль (наприклад, 01.01.2020);

поле "Найменування". Деякі форми обов'язкових відомостей мають поле, що містить найменування юридичної особи - боржника, кредитора або інвестора. Найменування юридичної особи має точно відповідати найменуванню, що вживається в реєстраційних документах юридичної особи або в офіційних документах суду;

у полі "Номер та дата запису про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців)" зазначаються відповідний номер та дата запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

у полі "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР)" відповідний номер зазначається у разі наявності;

під час заповнення поля "Область" зазначається офіційна (загальновживана) назва області (наприклад, Київська, Рівненська, Івано-Франківська). Поле заповнюється у разі, якщо об'єкт розташований у населеному пункті обласного та районного значення;

під час заповнення поля "Район" зазначається офіційна (загальновживана) назва району (наприклад, Калинівський, Мелітопольський, Конотопський). Поле заповнюється, якщо об'єкт розташований у населеному пункті районного підпорядкування;

під час заповнення поля "Населений пункт" зазначається назва населеного пункту (міста, села тощо);

під час заповнення полів, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, прізвище, ім'я, по батькові зазначаються так, як вони зазначені в офіційних документах суду або інших офіційних документах;

під час заповнення поля "Номер телефону" зазначається номер телефону, включаючи код населеного пункту, який береться у дужки. У разі посилання на номер мобільного телефону зазначається код оператора мобільного зв'язку;

під час заповнення поля "Частка держави у статутному капіталі (у відсотках)" розмір частки зазначається у форматі двозначного числа з двома знаками після коми (наприклад, 57,00 означає, що частка державної власності у статутному капіталі боржника становить 57 %). Якщо провадження у справі про банкрутство відкрито відносно державного підприємства, поле "Частка держави у статутному капіталі (у відсотках)" заповнюється як 100 %;

поле "Суб'єкт управління об'єктами державної власності" заповнюється, якщо держава володіє часткою майна боржника понад 50 % або боржник є державним підприємством. У відповідному полі вказується повна офіційна назва органу, уповноваженого управляти державним майном (наприклад, Міністерство інфраструктури України).

Інформація про те, коли і ким була заповнена форма обов'язкових відомостей, визначається за допомогою електронної позначки часу та кваліфікованого електронного підпису, яким арбітражний керуючий підписує форму обов'язкових відомостей.

III. Особливості заповнення форм обов'язкових відомостей

1. Форма N 1 "Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника - юридичної особи".

У полі 6 "Стаття Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII), відповідно до якої відкрито провадження у справі про банкрутство" зазначається конкретна стаття Кодексу, відповідно до якої відкрито провадження у справі про банкрутство боржника, якщо справу відкрито відповідно до статей розділу VII Книги третьої Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII). Під час заповнення цього поля зазначаються номер статті та її назва (наприклад, "Стаття 92. Особливості банкрутства страховиків (Кодекс N 2597-VIII)").

У разі якщо провадження у справі про банкрутство відкрито відповідно до інших розділів Книги третьої Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII), у полі 6 проставляється значення "інша стаття".

Поля 7.1 - 7.4 заповнюються у разі відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою кредитора.

Якщо провадження у справі про банкрутство відкрито за заявою боржника, ці поля не заповнюються і ставиться прочерк "-".

2. Форма N 2 "Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство боржника - юридичної особи".

У полі 11 "Судова процедура, в якій перебуває боржник" зазначається одна із судових процедур, застосованих до боржника на момент заповнення та подання форми (розпорядження майном, санація боржника, ліквідація).

У полі 14.1 "Інформація щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства" обирається одне із значень залежно від результатів проведеного аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та його становища на ринках - "Наявні" або "Відсутні".

У полі 14.1.2 зазначається повна офіційна назва органу, до якого направлено повідомлення про виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (у разі виявлення таких ознак).

У разі направлення повідомлення декільком органам інформація надається окремо по кожному з органів шляхом дублювання (додавання) поля 14.1.2.

У полі 17 "Строк виконання плану санації до "___" 20__ року" зазначається дата, до якої триватиме процедура санації, відповідно до ухвали господарського суду.

У полі 19 "Строк виконання плану санації продовжено до "___" 20__ року" зазначається дата, до якої процедуру санації продовжено, відповідно до ухвали господарського суду.

У полі 21 "Результати санації" зазначається одне із значень "Платоспроможність боржника відновлено" або "Платоспроможність боржника не відновлено, перехід до процедури ліквідації".

3. Форма N 3 "Повідомлення про погашення вимог кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати".

У полі 7 "Вимоги кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним ("01" 20__ року), грн" зазначається загальна сума не виплаченої працівникам заробітної плати, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду (наприклад, якщо звітність подається за грудень місяць, сума заборгованості зазначається станом на 01 січня і містить інформацію про суму повністю або частково не виплаченої працівникам заробітної плати, що нарахована за грудень місяць та попередні періоди).

У полі 9 "Загальна сума погашених вимог кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним ("01" 20__ року), грн" зазначається загальна сума заборгованості із заробітної плати, погашеної за весь час провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

Значення грошових сум зазначається у гривнях.

У разі відсутності заборгованості із заробітної плати у полях 6 - 10 проставляються нулі ("0").

У полі 10 "Загальна кількість кредиторів боржника, які мають вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним" зазначається загальна кількість працівників, яка включає всі категорії працівників, як працюючих, так і звільнених.

4. Форма N 4 "Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними".

При першому поданні форми обов'язкових відомостей поля цієї форми заповнюються відповідно до реєстру вимог кредиторів, сформованого за результатами попереднього засідання господарського суду.

До поля 6 "Реєстр вимог кредиторів" вносяться дані щодо кожного кредитора відповідно до черговості, встановленої Кодексом України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII).

У графі "Сума визнаних вимог на дату відкриття процедури, грн" зазначається сума вимог кредиторів, внесених до реєстру вимог кредиторів за результатами попереднього засідання господарського суду.

У графі "Сума визнаних вимог станом на початок звітного місяця, грн" зазначається сума усіх визнаних вимог кредиторів (з урахуванням суми задоволених вимог), у тому числі поточних кредиторів та конкурсних кредиторів, вимоги яких заявлені після встановленого строку.

У графі "Сума задоволених вимог, грн" зазначаються відомості станом на дату подання форми обов'язкових відомостей.

Значення грошових сум зазначається щодо кожного окремого кредитора.

Під час заповнення форми обов'язкових відомостей за поточний звітний період надається інформація про усіх кредиторів, у тому числі тих, вимоги яких були задоволені протягом попередніх звітних періодів.

5. Форми N 5 "Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу", N 5.1 "Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу", N 5.2 "Повідомлення про фінансові результати (повідомлення про сукупний дохід)", N 5.2.1 "Повідомлення про фінансові результати (для малого підприємства)", N 5.2.2 "Повідомлення про фінансові результати (для мікропідприємства)" заповнюються на підставі матеріалів бухгалтерської та статистичної інформації підприємства-боржника.

Перше подання відомостей здійснюється станом на останній звітний період, що передував даті відкриття провадження у справі про банкрутство.

Форми N 5 "Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу" та N 5.1 "Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу" є загальними для усіх видів боржників, у тому числі для боржників, які відповідно до чинного законодавства подають фінансову звітність малого підприємства чи мікропідприємства.

Під час подання форм N 5 "Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу" та N 5.1 "Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу" щодо боржників, які відповідно до чинного законодавства подають фінансову звітність малого підприємства чи мікропідприємства, заповнюються лише ті поля, які відповідають статтям, визначеним у відповідних формах фінансової звітності малого підприємства або мікропідприємства.

Значення грошових сум зазначається у тисячах гривень.

6. Форма N 11.1 "Повідомлення про відновлення провадження у справі".

У полі 8 "Підстава відновлення провадження у справі" як підстава відновлення провадження у справі зазначається відповідне судове рішення із зазначенням найменування господарського суду, дати винесення та номера справи.

7. Форми N 2 "Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство боржника - юридичної особи", N 3 "Повідомлення про погашення вимог кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати", N 10 "Повідомлення про стан провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи / фізичної особи - підприємця" подаються щомісяця в обов'язковому порядку з моменту призначення арбітражного керуючого у справі. Інші форми подаються з урахуванням особливостей, встановлених додатком до цього Порядку.

8. Інформація "Аналіз фінансово-господарської діяльності боржника", "Рішення зборів та комітету кредиторів", "План санації/реструктуризації", "Декларація про майновий стан боржника - фізичної особи" подається через електронний кабінет арбітражного керуючого, шляхом завантаження файлу з відповідною інформацією у форматі PDF.

9. Якщо судом винесено ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), арбітражний керуючий протягом 10 днів з дати винесення цієї ухвали одночасно з формою N 11 "Повідомлення про закриття провадження у справі" в обов'язковому порядку подає форми NN 2 - 8 для боржників - юридичних осіб та форми NN 3, 4, 5.3, 6 - 8, 10 для боржників - фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

10. Форми NN 1, 2, 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2 заповнюють арбітражним керуючим щодо боржників - юридичних осіб.

11. Форми NN 3, 4, 5.3, 6, 7, 8, 9, 11, 11.1 заповнюються арбітражним керуючим щодо боржників як юридичних осіб, так і фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

12. Форма N 10 "Повідомлення про стан провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи / фізичної особи - підприємця" заповнюється арбітражними керуючими щодо боржників - фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

Додаток
до Порядку подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації) про боржника та хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність)
(пункт 1 розділу II)

Періодичність та строки
подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації)

Номер форми

Назва форми

Строк подання

1

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника - юридичної особи

Один раз протягом 10 календарних днів після призначення арбітражного керуючого та протягом 5 календарних днів у разі будь-яких змін у наданій інформації

2

Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство боржника - юридичної особи

Перше подання - протягом 10 календарних днів після призначення арбітражного керуючого у справі.
Наступні подання - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 календарних днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі

3

Повідомлення про погашення вимог кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати

Перше подання - протягом 10 календарних днів після призначення арбітражного керуючого у справі.
Наступні подання - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 календарних днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі

4

Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними

Перше подання - протягом 10 календарних днів після проведення попереднього засідання.
Наступні подання - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 календарних днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі

5

Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу

 

5.1

Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу

Перше подання - протягом 10 календарних днів після призначення арбітражного керуючого у справі.

5.2

Повідомлення про фінансові результати (повідомлення про сукупний дохід)

Наступні подання - протягом 10 календарних днів після настання таких обставин:
перехід до іншої судової процедури;
проведення інвентаризації;
винесення ухвали про закриття провадження у справі

5.2.1

Повідомлення про фінансові результати (для малого підприємства)

5.2.2

Повідомлення про фінансові результати (для мікропідприємства)

5.3

Повідомлення про активи, включені до складу ліквідаційної маси

Перше подання - не пізніше 10 календарних днів з дня проведення інвентаризації майна боржника.
Наступні подання - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 календарних днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі

6

Повідомлення про значні правочини чи правочини із заінтересованістю

Протягом 10 календарних днів після призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та протягом 5 календарних днів у разі будь-яких змін у наданій інформації

7

Повідомлення про дебіторів боржника

Протягом 10 календарних днів після призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та протягом 5 календарних днів у разі будь-яких змін у наданій інформації

8

Повідомлення про обтяження майна боржника

Протягом 10 календарних днів після призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та протягом 5 календарних днів у разі будь-яких змін у наданій інформації

9

Повідомлення про проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів

Не пізніше ніж за 3 робочі дні до дня проведення таких зборів

10

Повідомлення про стан провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи / фізичної особи - підприємця

Перше подання - протягом 10 календарних днів після призначення арбітражного керуючого.
Наступні подання - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 календарних днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі

11

Повідомлення про закриття провадження у справі

Протягом 10 календарних днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі

11.1

Повідомлення про відновлення провадження у справі

Протягом 10 календарних днів з дати винесення ухвали про відновлення провадження у справі

12

Повідомлення про арбітражного керуючого

Протягом 10 календарних днів після отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та протягом 5 календарних днів у разі будь-яких змін у наданій інформації

-

Аналіз фінансово-господарської діяльності боржника (PDF)

Протягом 3 робочих днів після проведення аналізу фінансово-господарської діяльності

-

Рішення зборів та комітету кредиторів (PDF)

Протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення

-

План санації/реструктуризації (PDF)

Протягом 3 робочих днів з дня затвердження плану санації/реструктуризації судом

-

Декларація про майновий стан боржника - фізичної особи (PDF)

Протягом 10 календарних днів після призначення арбітражного керуючого у справі про неплатоспроможність.
Виправлена декларація подається протягом 3 робочих днів з дня подання боржником такої декларації до суду

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 1
"Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника - юридичної особи"

1. Номер справи

 

2. Найменування суду

 

3. Місцезнаходження суду, телефон, факс

 

4. Суддя

 

5. Дата винесення ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство

 

6. Стаття Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII), відповідно до якої відкрито провадження у справі про банкрутство

 

7. Кредитор, за заявою якого порушено справу

7.1. Найменування (для юридичних осіб)

 

7.2. Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

 

7.3. П. І. Б. (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

 

7.4. Номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

 

8. Інформація про боржника:

8.1. Найменування

 

8.2. Код згідно з ЄДРПОУ

 

8.3. Основний вид діяльності (КВЕД (Наказ N 457))

 

8.4. Місцезнаходження:

8.4.1. Область, район

 

8.4.2. Населений пункт

 

8.4.3. Вулиця, будинок, кімната (службове приміщення)

 

8.5. Телефон

 

8.6. Керівник

 

8.7. Форма власності боржника

 

8.8. Частка держави у статутному капіталі (у відсотках)

 

8.9. Суб'єкт управління об'єктами державної власності

 

9. Станом на дату

 


* для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) у передбаченому законодавством порядку.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 2
"Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство боржника - юридичної особи"

1. Номер справи

 

2. Найменування суду

 

3. Суддя

 

4. Найменування боржника

 

5. Код згідно з ЄДРПОУ

 

6. Форма власності боржника

 

7. Частка держави у статутному капіталі (у відсотках)

 

8. Суб'єкт управління об'єктами державної власності

 

9. Загальна кількість працівників боржника на дату відкриття провадження у справі

 

10. Кількість працівників боржника на звітну дату

 

11. Судова процедура, в якій перебуває боржник

 

12. Дата постановлення ухвали за результатами попереднього засідання

 

13. Відомості про проведення інвентаризації майна боржника

 

13.1. Дата початку інвентаризації майна боржника

 

13.2. Дата закінчення інвентаризації майна боржника

 

14. Дата проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та його становища на ринках

 

14.1. Інформація щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства

Наявні          

Відсутні        

14.1.1. Дата направлення до органів Національної поліції чи прокуратури повідомлення про виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (у разі виявлення таких ознак)

 

14.1.2. Назва органу, до якого направлено повідомлення про виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (у разі виявлення таких ознак)

 

15. Дата винесення ухвали про затвердження судом плану санації та відкриття процедури санації боржника

 

16. Дата схвалення зборами кредиторів плану санації

 

16.1. Дата погодження органом, уповноваженим управляти державним майном, плану санації

 

17. Строк виконання плану санації до "___" 20__ року

 

18. Дата затвердження судом змін до плану санації

 

18.1. Дата схвалення зборами кредиторів змін до плану санації

 

19. Строк виконання плану санації продовжено до "___" 20__ року

 

20. Дата постановлення ухвали про затвердження звіту керуючого санацією

 

21. Результати санації

 

22. Дата прийняття постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури

 

23. Дата затвердження господарським судом звіту ліквідатора

 

24. Дата постановлення ухвали про затвердження мирової угоди

 

25. Стадія, на якій укладено мирову угоду

 

25.1. Строк виконання умов мирової угоди

 

26. Склад комітету кредиторів:

N з/п

Найменування (для юридичних осіб) / П. І. Б. (для фізичних осіб)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

Кількість голосів

27. Відомості про інвесторів боржника:

N з/п

Найменування (для юридичних осіб) / П. І. Б. (для фізичних осіб)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

28. Місяць, за який подається інформація ( 20__ року)


* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) у передбаченому законодавством порядку.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 3
"Повідомлення про погашення вимог кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати"

1. Номер справи

 

2. Найменування суду

 

3. Суддя

 

4. Найменування боржника (для юридичних осіб) / П. І. Б. (для фізичних осіб - підприємців)

 

5. Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців)

 

6. Вимоги кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати на дату відкриття провадження у справі про банкрутство, грн

 

7. Вимоги кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним (01 20__ року), грн

 

8. Погашено вимог кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати за звітний місяць ( 20__ року), грн

 

9. Загальна сума погашених вимог кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним (01 20__ року), грн

 

10. Загальна кількість кредиторів боржника, які мають вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним

 

11. Місяць, за який подається інформація ( 20__ року)

 


* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) у передбаченому законодавством порядку.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 4
"Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними"

1. Номер справи

 

2. Найменування суду

 

3. Суддя

 

4. Найменування боржника (для юридичних осіб) / П. І. Б. (для фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб)

 

5. Код боржника згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

 

6. Реєстр вимог кредиторів:

N з/п

Найменування / П. І. Б. кредитора

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

Ознака кредитора (конкурсний, поточний)

Сума визнаних вимог, грн

Сума задоволених вимог, грн

Маркер задоволення вимог кредиторів (у разі задоволення вимог у повному обсязі)**

на дату відкриття процедури, грн

на початок звітного місяця, грн

Вимоги першої черги

 

 

 

 

 

 

 

  

Вимоги другої черги

 

 

 

 

 

 

 

  

Вимоги третьої черги

 

 

 

 

 

 

 

  

Вимоги четвертої черги

 

 

 

 

 

 

 

  

Вимоги п'ятої черги

 

 

 

 

 

 

 

  

Вимоги шостої черги

 

 

 

 

 

 

 

  

Вимоги забезпечених кредиторів

 

 

 

 

 

 

 

  

Вимоги, які задовольняються позачергово

 

 

 

 

 

 

 

  

Усього на дату подання форми, грн

 

 

 

7. Сума задоволених вимог у процедурі розпорядження майном, грн

 

Маркер задоволення вимог кредиторів

  

8. Сума задоволених вимог у процедурі санації/реструктуризації, грн

 

Маркер задоволення вимог кредиторів
  

9. Сума незадоволених вимог у разі невиконання плану санації / реструктуризації та переходу до стадії ліквідації / погашення боргів, грн

 

10. Сума задоволених вимог у процедурі ліквідації / погашення боргів, грн

 

Маркер задоволення вимог кредиторів
  

11. Сума вимог, задоволених позачергово, грн

 

Маркер задоволення вимог кредиторів

  

12. Сума вимог, що вважається погашеною відповідно до законодавства, грн

 

13. Місяць, за який подається інформація ( 20__ року)

 


* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) у передбаченому законодавством порядку.

** Відповідне значення проставляється лише у разі задоволення відповідних вимог, спрощення або визнання їх такими, що вважаються погашеними в повному обсязі.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 5
"Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу"

1. Станом на дату

 

2. Найменування боржника

 

3. Код згідно з ЄДРПОУ

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

1000

 

 

первісна вартість

1001

 

 

накопичена амортизація

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби:

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції*

Інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

 

 

у тому числі готова продукція*

1103

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

 

 

з бюджетом

1135

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом*

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточна дебіторська заборгованість**

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

 

 

Рівень конфіденційності

 


* Наводяться уточнені назви полів для суб'єктів, які відповідно до чинного законодавства подають фінансову звітність малого підприємства.

** Наводяться уточнені назви полів для суб'єктів, які відповідно до чинного законодавства подають фінансову звітність мікропідприємства.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 5.1
"Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу"

1. Станом на дату

 

2. Найменування боржника

 

3. Код згідно з ЄДРПОУ

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

 

Капітал**

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

(                  )

(                  )

Вилучений капітал

1430

(                  )

(                  )

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення*, **

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги**

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

 

 

Усього за розділом III

1695

 

 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

 

 

Рівень конфіденційності

 


* Наводяться уточнені назви полів для суб'єктів, які відповідно до чинного законодавства подають фінансову звітність малого підприємства.

** Наводяться уточнені назви полів для суб'єктів, які відповідно до чинного законодавства подають фінансову звітність мікропідприємства.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 5.2
"Повідомлення про фінансові результати (повідомлення про сукупний дохід)"

1. Станом на дату

 

2. Найменування боржника

 

3. Код згідно з ЄДРПОУ

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(                  )

(                  )

Валовий:

прибуток

2090

 

 

збиток

2095

(                  )

(                  )

Інші операційні доходи

2120

 

 

Адміністративні витрати

2130

(                  )

(                  )

Витрати на збут

2150

(                  )

(                  )

Інші операційні витрати

2180

(                  )

(                  )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

 

 

збиток

2195

(                  )

(                  )

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати

2250

(                  )

(                  )

Втрати від участі в капіталі

2255

(                  )

(                  )

Інші витрати

2270

(                  )

(                  )

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

 

 

збиток

2295

(                  )

(                  )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

 

 

збиток

2355

(                  )

(                  )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

 

 

Витрати на оплату праці

2505

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

 

 

Амортизація

2515

 

 

Інші операційні витрати

2520

 

 

Усього

2550

 

 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

Рівень конфіденційності

 

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 5.2.1
"Повідомлення про фінансові результати (для малого підприємства)"

1. Станом на дату

 

2. Найменування боржника

 

3. Код згідно з ЄДРПОУ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

Інші операційні доходи

2120

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Усього доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(                  )

(                  )

Інші операційні витрати

2180

(                  )

(                  )

Інші витрати

2270

(                  )

(                  )

Усього витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(                  )

(                  )

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

 

 

Податок на прибуток

2300

(                  )

(                  )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

 

 

Рівень конфіденційності

 

 

 

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 5.2.2
"Повідомлення про фінансові результати (для мікропідприємства)"

1. Станом на дату

 

2. Найменування боржника

 

3. Код згідно з ЄДРПОУ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

Інші доходи

2160

 

 

Усього доходи (2000 + 2160)

2280

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(                  )

(                  )

Інші витрати

2165

(                  )

(                  )

Усього витрати (2050 + 2165)

2285

 

 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

 

 

Податок на прибуток

2300

(                  )

(                  )

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

2310

 

 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)

2350

 

 

Рівень конфіденційності

 

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 5.3
"Повідомлення про активи, включені до складу ліквідаційної маси"

1. Номер справи

 

2. Найменування суду

 

3. Суддя

 

4. Найменування боржника (для юридичних осіб) / П. І. Б. (для фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб)

 

5. Код згідно з ЄДРПОУ боржника (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

 

6. Активи, включені до складу ліквідаційної маси:

Види майнових активів

На початок процедури ліквідації / погашення боргів

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Кошти на ліквідаційному рахунку в банківській установі, валюта

 

 

 

Готівкові кошти, валюта

 

 

 

Банківські метали

 

 

 

Запаси (в тому числі продукція)

 

 

 

Дебіторська заборгованість

 

 

 

Цінні папери, акції, облігації, векселі

 

 

 

Основні засоби (в тому числі нерухомість)

 

 

 

Земельні ділянки

 

 

 

Автотранспорт / спеціальна техніка

 

 

 

Зобов'язальні права (право вимоги: передачі майна, виконання робіт, сплати
грошей)

 
 

 
 

 
 

Виключні права (права інтелектуальної власності)

 

 

 

Корпоративні права

 

 

 

Інвестиції (в тому числі фінансові та інвестування в нерухомість)

 

 

 

Інше

 

 

 

Усього

 

 

 

7. Місяць, за який подається інформація ( 20__ року)

 


* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) у передбаченому законодавством порядку.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 6
"Повідомлення про значні правочини чи правочини із заінтересованістю"

1. Номер справи

 

2. Найменування суду

 

3. Суддя

 

4. Найменування боржника (для юридичних осіб) / П. І. Б. (для фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб)

 

5. Код згідно з ЄДРПОУ боржника (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

 

6. Найменування (П. І. Б.) сторони, з якою боржником (від його імені) укладено правочин

 

6.1. Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

 

7. Суть зобов'язань

 

8. Вартість майна, що передається за правочином, валюта

 

9. Строк виконання зобов'язань

 

10. Станом на дату

 


* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) у передбаченому законодавством порядку.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 7
"Повідомлення про дебіторів боржника"

1. Номер справи

 

2. Найменування суду

 

3. Суддя

 

4. Найменування боржника (для юридичних осіб) / П. І. Б. (для фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб)

 

5. Код згідно з ЄДРПОУ боржника (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

 

6. Найменування (П. І. Б.) дебітора

 

7. Код згідно з ЄДРПОУ дебітора (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

 

8. Місцезнаходження (для юридичних осіб) / місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців) / місце проживання/перебування (для фізичних осіб):

 

8.1. Область, район

 

8.2. Населений пункт

 

8.3. Вулиця, будинок, корпус, квартира, кімната (службове приміщення)

 

9. Розмір заборгованості, валюта

 

10. Станом на дату

 


* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) у передбаченому законодавством порядку.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 8
"Повідомлення про обтяження майна боржника"

1. Номер справи

 

2. Найменування суду

 

3. Суддя

 

4. Найменування боржника (для юридичних осіб) / П. І. Б. (для фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб)

 

5. Код згідно з ЄДРПОУ боржника (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

 

6. Об'єкт обтяження

 

7. Вид обтяження

 

8. Найменування органу або особи, в інтересах якого (якої) накладено обтяження

 

9. Підстави накладення обтяження

 

10. Станом на дату

 


* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) у передбаченому законодавством порядку.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 9
"Повідомлення про проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів"

1. Номер справи

 

2. Найменування суду

 

3. Суддя

 

4. Найменування боржника (для юридичних осіб) / П. І. Б. (для фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб)

 

5. Код згідно з ЄДРПОУ боржника (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

 

6. Відомості про проведення зборів кредиторів:

 

6.1. Дата та час

 

6.2. Місце проведення зборів

 

7. Відомості про проведення зборів комітету кредиторів:

 

7.1. Дата та час

 

7.2. Місце проведення зборів

 

8. Станом на дату

 


* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) у передбаченому законодавством порядку.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 10
"Повідомлення про стан провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи / фізичної особи - підприємця"

1. Номер справи

 

2. Найменування суду

 

3. Місцезнаходження суду, телефон, факс

 

4. Суддя

 

5. Дата винесення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

 

6. Стаття Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII), відповідно до якої відкрито провадження у справі про неплатоспроможність

 

7. Дата оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

 

8. Інформація про боржника:

8.1. П. І. Б.

 

8.2. Номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

 

8.3. Основний вид діяльності (КВЕД (Наказ N 457)) (для фізичних осіб - підприємців)

 

8.4. Місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців) / місце проживання/перебування (для фізичних осіб):

8.4.1. Область, район

 

8.4.2. Населений пункт

 

8.4.3. Вулиця, будинок, корпус, квартира, кімната

 

9. Засоби зв'язку (електронна пошта, телефон)

 

10. Дата проведення попереднього засідання

 

11. Відомості про проведення інвентаризації майна боржника:

 

11.1. Дата початку інвентаризації майна

 

11.2. Дата закінчення інвентаризації

 

12. План реструктуризації боргів боржника:

 

12.1. Дата погодження боржником

 

12.2. Дата схвалення зборами кредиторів

 

12.3. Дата затвердження господарським судом

 

12.4. Строк виконання плану реструктуризації

 

12.5. Дата подання до суду звіту про виконання плану реструктуризації

 

13. Відомості про поручителя (гаранта):

 

13.1. Найменування (П. І. Б.)

 

13.2. Код згідно з ЄДРПОУ боржника (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

 

14. Дата прийняття постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття процедури погашення боргів боржника

 

15. Місяць, за який подається інформація ( 20__ року)

 


* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) у передбаченому законодавством порядку.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 11
"Повідомлення про закриття провадження у справі"

1. Номер справи

 

2. Найменування суду

 

3. Суддя

 

4. Найменування боржника (для юридичних осіб) / П. І. Б. (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

 

5. Код згідно з ЄДРПОУ боржника (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

 

6. Підстава для закриття провадження відповідно до статей 90 (Кодекс N 2597-VIII), частини сьомої статті 123 Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII)

 

7. Стадія, на якій закрито провадження у справі

 

8. Дата винесення ухвали про закриття провадження

 

9. Відновлено платоспроможність боржника шляхом виконання усіх зобов'язань перед кредиторами

Так              

Ні                 

10. Станом на дату

 


* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) у передбаченому законодавством порядку.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 11.1
"Повідомлення про відновлення провадження у справі"

1. Номер справи

 

2. Найменування суду

 

3. Суддя

 

4. Найменування боржника (для юридичних осіб) / П. І. Б. (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

 

5. Код згідно з ЄДРПОУ боржника (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID)*, УНЗР (для фізичних осіб)

 

6. Дата постановлення ухвали про закриття провадження у справі

 

7. Дата постановлення ухвали про відновлення провадження у справі

 

8. Підстава відновлення провадження у справі

 

9. Станом на дату

 


* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) у передбаченому законодавством порядку.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 593/5

Форма N 12
"Повідомлення про арбітражного керуючого"

1. П. І. Б. арбітражного керуючого

 

2. П. І. Б. помічника арбітражного керуючого (за наявності)

 

3. Місцезнаходження офісу (контори) арбітражного керуючого

 

3.1. Адреса

 

3.2. Телефон

 

3.3. Факс

 

3.4. Мобільний телефон

 

3.5. E-mail

 

4. Станом на дату

 

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали