ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 січня 2012 року N 7

Київ

Про Порядок погашення Центральною виборчою комісією кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії після закінчення строку її повноважень у разі, коли така заборгованість виникла в межах бюджетних асигнувань, передбачених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, Президента України

З метою встановлення механізму погашення Центральною виборчою комісією кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України, Президента України після закінчення строку її повноважень, відповідно до частин першої, четвертої статті 48 Бюджетного кодексу України, частини п'ятої статті 25 (Закон N 4061-VI), пункту 7 частини другої статті 30 (Закон N 4061-VI), пунктів 7 (Закон N 4061-VI), 19 частини другої статті 31 (Закон N 4061-VI), статті 46 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), частини четвертої статті 22, частин першої, одинадцятої статті 38 Закону України "Про вибори Президента України", постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 року N 1713 "Про затвердження Порядку оплати або відшкодування вартості послуг, наданих окружним і дільничним виборчим комісіям під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року N 422-р "Деякі питання забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, частиною другою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок погашення Центральною виборчою комісією кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії після закінчення строку її повноважень у разі, коли така заборгованість виникла в межах бюджетних асигнувань, передбачених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, Президента України (додаток 1).

2. Встановити форму акта приймання-передачі кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії Центральній виборчій комісії (додаток 2).

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії від 17 вересня 2007 року N 382 "Про затвердження Порядку погашення Центральною виборчою комісією кредиторської заборгованості окружних виборчих комісій після закінчення терміну їх повноважень у разі, коли ця заборгованість виникла в межах бюджетних асигнувань, передбачених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України" та від 29 грудня 2009 року N 579 "Про Порядок погашення кредиторської заборгованість окружними виборчими комісіями станом на 1 січня 2010 року та Центральною виборчою комісією після закінчення терміну повноважень цих комісій у разі, коли така заборгованість виникла в межах бюджетних асигнувань, передбачених на підготовку і проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року".

4. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям після їх утворення.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
19.01.2012 N 7

ПОРЯДОК
погашення Центральною виборчою комісією кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії після закінчення строку її повноважень у разі, коли така заборгованість виникла в межах бюджетних асигнувань, передбачених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, Президента України

Цей Порядок встановлює механізм погашення Центральною виборчою комісією кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії після закінчення строку її повноважень у разі, коли така заборгованість виникла в межах бюджетних асигнувань, передбачених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, Президента України.

Відповідно до частин першої, четвертої статті 48 Бюджетного кодексу України окружна виборча комісія як розпорядник бюджетних коштів бере бюджетні зобов'язання та провадить видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом її видатків, затвердженим Центральною виборчою комісією.

Зобов'язання, взяті окружною виборчою комісією за коштами Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань або із перевищенням повноважень, встановлених зазначеним Кодексом та Законом України про Державний бюджет України, не вважаються бюджетними зобов'язаннями, а видатки Державного бюджету України на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

Частиною п'ятою статті 25 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) та частиною четвертою статті 22 Закону України "Про вибори Президента України" визначено, що окружна виборча комісія є юридичною особою. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружної виборчої комісії.

Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року N 422-р "Деякі питання забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України" виборчі комісії під час підготовки та проведення виборів Президента України здійснюють оплату або відшкодування вартості послуг, що надаються окружним і дільничним виборчим комісіям, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 року N 1713 "Про затвердження Порядку оплати або відшкодування вартості послуг, наданих окружним і дільничним виборчим комісіям під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України".

Пунктами 8, 9, 10 зазначеного Порядку встановлено, що у разі виникнення кредиторської заборгованості окружні виборчі комісії до закінчення строку своїх повноважень повинні подати Центральній виборчій комісії дані про свою кредиторську заборгованість та документи, які її підтверджують. При цьому загальний обсяг кредиторської заборгованості не повинен перевищувати різниці між плановими бюджетними призначеннями і бюджетними асигнуваннями, наданими окружній виборчій комісії для підготовки та проведення виборів.

На підставі даних окружної виборчої комісії Центральна виборча комісія відшкодовує її кредиторську заборгованість після закінчення строку повноважень цієї комісії у межах коштів, виділених на підготовку та проведення виборів згідно з кошторисом видатків відповідної виборчої комісії, затвердженим Центральною виборчою комісією у встановленому порядку.

Окружна виборча комісія до закінчення строку своїх повноважень:

1) здійснює розрахунки з відповідними фізичними та юридичними особами за отримані товари і послуги в межах наданих бюджетних асигнувань, передбачених на підготовку та проведення виборів, за укладеними договорами, угодами, рахунками-фактурами, актами виконаних робіт, накладними та іншими документами;

2) припиняє рух коштів на реєстраційному рахунку, відкритому у відділенні Державної казначейської служби України, не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів та повідомляє Центральну виборчу комісію у цей же строк про залишок коштів на реєстраційному рахунку шляхом надання копії виписки із цього рахунку;

3) складає акти звірки розрахунків з кожним виконавцем для підтвердження наявності або відсутності заборгованості;

4) за наявності кредиторської заборгованості на підставі актів звірки розрахунків між кредиторами та боржниками складає акт приймання-передачі кредиторської заборгованості, яка утворилась у межах відповідних бюджетних асигнувань, передбачених на підготовку та проведення виборів, та подає підписаний акт приймання-передачі кредиторської заборгованості до Центральної виборчої комісії. Разом із зазначеним актом передаються оригінали документів (договори, рахунки, акти виконаних робіт, накладні, акти звірки розрахунків), пояснювальна записка щодо причин виникнення кредиторської заборгованості та фінансовий звіт.

Акт приймання-передачі кредиторської заборгованості від Центральної виборчої комісії підписується завідуючим відділом бухгалтерського обліку та звітності - головним бухгалтером, завідуючим відділом зведеного планування та фінансування, завідуючим відділом контролю за використанням коштів Секретаріату Центральної виборчої комісії та затверджується Головою Центральної виборчої комісії.

Окружна виборча комісія на підставі акта приймання-передачі кредиторської заборгованості здійснює у бухгалтерському обліку такі бухгалтерські проводки на суму переданої кредиторської заборгованості:

Дебет 675 "Розрахунки з іншими кредиторами";

Кредит 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи".

Окружна виборча комісія на підставі здійснених проводок складає і подає до відповідного відділення Державної казначейської служби України та Центральної виборчої комісії звіт про заборгованість бюджетних установ за формою N 7Д, затвердженою наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 4 квітня 2007 року N 81, у якому відсутня кредиторська заборгованість.

Центральна виборча комісія на підставі акта приймання-передачі кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії на суму прийнятої кредиторської заборгованості здійснює у бухгалтерському обліку такі бухгалтерські проводки:

Дебет 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи";

Кредит 675 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Центральна виборча комісія на підставі отриманих оригіналів документів та акта приймання-передачі здійснює погашення кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії.

Кредиторська заборгованість окружної виборчої комісії, не передана нею відповідно до цього Порядку, такою не вважається та Центральною виборчою комісією не погашається.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
19.01.2012 N 7

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Центральної виборчої комісії

____
(підпис)

____
(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року


АКТ
приймання-передачі кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії
N ____
Центральній виборчій комісії

     Цей акт складено відповідно до Порядку погашення Центральною виборчою комісією кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії після закінчення строку її повноважень у разі, коли така заборгованість виникла в межах відповідних бюджетних асигнувань, передбачених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України (Президента України) окружною виборчою комісією _________ N ____ в особі голови (заступника голови) цієї комісії _________
                                                                                             (прізвище,
_.
                                                                                                    ім'я, по батькові)

     Згідно з даними бухгалтерського обліку та оригіналами наданих документів кредиторська заборгованість становить ___________
                                                                           (цифрами)
(_____) гривень.
                                                                                                      (прописом)

     Передачі підлягає заборгованість у сумі _
                                                                                                                                                      (цифрами)
(_____) гривень
                                                                                                       (прописом)
разом з документами, що її підтверджують.

Назва кредитора

Сума кредиторської заборгованості (грн)

 

 

 

 

 

 

     Із затвердженням цього акта окружна виборча комісія знімає з обліку, а Центральна виборча комісія приймає на бухгалтерський облік вказану кредиторську заборгованість.

Кредиторську заборгованість
передано:

Кредиторську заборгованість
прийнято:

Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
_____ N ___

Завідуючий відділом
бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії - головний бухгалтер

____
(підпис)

_______
(прізвище та ініціали)

____
(підпис)

_______
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
_____ N ___

Завідуючий відділом
зведеного планування та фінансування Секретаріату Центральної виборчої комісії

____
(підпис)

_______
(прізвище та ініціали)

____
(підпис)

_______
(прізвище та ініціали)

 

Завідуючий відділом
контролю за використанням коштів Секретаріату Центральної виборчої комісії

 

____
(підпис)

_______
(прізвище та ініціали)

  

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали