Додаткова копія: Про порядок призначення керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що є у міській комунальній власності

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 04.07.2018 р. N 401-1

Про порядок призначення керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що є у міській комунальній власності

Відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України, ст. ст. 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.94 N 170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору", від 19.03.93 N 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності", від 02.08.95 N 597 "Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності", від 19.05.99 N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств", керуючись ст. ст. 29, 30, 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою актуалізації та приведення у відповідність до змін у чинному законодавстві порядку проведення конкурсу, призначення та укладання контрактів з керівниками підприємств, організацій (установ, закладів), що є у міській комунальній власності, а також підвищення ефективності та прозорості їх діяльності виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити:

1.1. Порядок укладання контракту з керівником підприємства, організації (установи, закладу), що є у міській комунальній власності (додаток 1).

1.2. Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у міській комунальній власності (додаток 2).

1.3. Типову форму контракту з керівником організації (установи, закладу), що є у міській комунальній власності (додаток 3).

1.4. Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що є у міській комунальній власності (додаток 4).

1.5. Склад комісії з організації та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що є у міській комунальній власності (додаток 5).

2. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 03.02.2016 N 54-1 "Про порядок призначення керівників підприємств, установ, організацій та закладів, що є у міській комунальній власності" зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями виконавчого комітету міської ради від 06.04.2016 N 190-1, від 19.07.2017 N 399-1, рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 07.06.2017 N 290-1 "Про склад комісії з організації та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій та закладів, що є у міській комунальній власності" зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.07.2017 N 400-1.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконкому Вербича Ю. Г.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
04.07.2018 N 401-1

ПОРЯДОК
укладання контракту з керівником підприємства, організації (установи, закладу), що є у міській комунальній власності

1. Загальні положення

1.1. Цей документ визначає порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що знаходяться у міській комунальній власності (надалі - Порядок).

Дія даного Порядку не поширюється на відносини щодо призначення та звільнення керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, інших установ в системі освіти, керівників закладів культури та закладів охорони здоров'я.

1.2. Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.93 N 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності", від 02.08.95 N 597 "Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності", від 19.05.99 N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" та інших нормативно-правових актів з цих питань.

1.3. Керівники підприємств, організацій (установ, закладів), що знаходяться у міській комунальній власності (надалі - Керівники) приймаються на посаду на умовах контракту. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі достроково, можуть встановлюватись за угодою сторін.

1.4. Контракт укладається між міським головою та Керівником.

1.5. Порядок визначає:

- підготовку контрактів та їх узгодження з усіма зацікавленими сторонами;

- укладання контрактів та призначення Керівника на посаду;

- продовження контрактів;

- розірвання або припинення контрактів.

1.6. Контракт з Керівником може бути укладений на строк від одного до п'яти років.

2. Укладання контракту

2.1. Наймання на роботу Керівника здійснюється міським головою на підставі пропозицій конкурсної комісії.

2.2. Контракт з Керівником укладається у разі:

- створення комунального підприємства, організації (установи, закладу);

- звільнення попереднього та призначення наступного Керівника.

2.3. Відділ кадрової роботи та нагород готує проект контракту, який погоджується з заступником міського голови, керуючим справами виконкому, заступником міського голови, який координує діяльність підприємства, організації (установи, закладу), керівником виконавчого органу міської ради - відповідальним органом управління, юридичним департаментом, департаментом фінансів та бюджету, департаментом економічної політики.

У разі відмови від погодження проекту готується письмове обґрунтування відмови.

2.4. Погоджений проект контракту подається на підпис міському голові.

2.5. Контракт є підставою для видання розпорядження міського голови про призначення Керівника на посаду з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.

2.6. Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі.

Підписаний контракт реєструється у відділі кадрової роботи та нагород Луцької міської ради, прошивається та скріплюється гербовою печаткою.

Перший примірник контракту зберігається у відділі кадрової роботи та нагород, другий - надається Керівникові особисто під розпис.

2.7. Контракт з Керівником може бути продовжено у разі закінчення терміну дії контракту.

2.8. Керівник не пізніше як за два місяці до закінчення терміну дії контракту звітується на засіданні виконавчого комітету міської ради про фактичні результати фінансово-господарської діяльності та планові заходи з питань ефективності використання майна і прибутку підприємства, організації (установи, закладу).

2.9. Керівник відповідального органу управління за два місяці до закінчення терміну дії контракту Керівника подає міському голові подання з обґрунтованими пропозиціями щодо укладання, продовження чи припинення його дії. В разі необхідності до зазначеного подання додаються додаткові документи (акти, матеріали службового розслідування тощо).

2.10. Міський голова на підставі рішення виконавчого комітету та подання керівника відповідального органу управління протягом тижня приймає рішення про звільнення Керівника або продовження терміну дії контракту шляхом укладення додаткової угоди.

2.11. Не менш ніж за два тижні до закінчення строку дії контракту відділ кадрової роботи та нагород доводить до відома Керівника рішення міського голови.

2.12. У разі необхідності внесення змін до умов контракту можуть укладатися додаткові угоди, які є невід'ємною його частиною.

3. Зміст контракту

3.1. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження комунального майна, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе зобов'язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану підприємства, організації (установи, закладу). Враховуючи особливості діяльності у контракті з Керівником можуть бути передбачені й інші умови (вимоги).

3.2. Умови оплати праці Керівника визначаються у контракті відповідно до чинних нормативно-правових актів з оплати праці і повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів господарської діяльності підприємства.

Пропозиції щодо можливого розміру посадового окладу Керівника надає департамент економічної політики.

У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

Система матеріального заохочення Керівника повинна сприяти досягненню довготермінових результатів господарської діяльності підприємства, організації (установи, закладу), встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов'язань за контрактом.

У статутах підприємств, організацій (установ, закладів), що затверджуються міською радою, можуть передбачатись умови оплати праці та матеріального забезпечення Керівника за рахунок коштів підприємства, організації (установи, закладу), що спрямовуються на оплату праці.

3.3. Тривалість відпустки Керівника не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством.

3.4. За угодою сторін у контракті можуть бути визначені інші умови, необхідні для виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань, які не суперечать чинному законодавству.

3.5. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від Керівника причин у контракті можуть бути встановлені додаткові гарантії та компенсації.

3.6. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок власних коштів підприємств, організацій (установ, закладів) (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). За умови припинення контракту у зв'язку з виходом Керівника на пенсію за віком або одержанням ним трудового каліцтва можуть передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій та виплат, пов'язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

4. Припинення контракту

4.1. Контракт з Керівником може бути припинений на підставах, встановлених чинним законодавством, а також передбачених у контракті.

При цьому розірвання контракту з ініціативи міського голови або Керівника повинно проводитись з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством.

4.2. Звільнення з посади Керівника здійснюється розпорядженням міського голови у випадках:

- закінчення строку дії контракту;

- за угодою сторін;

- з ініціативи міського голови;

- з ініціативи Керівника;

- за наявності відповідного вироку суду, що вступив у законну силу;

- в інших випадках, передбачених законодавством або контрактом.

4.3. У разі виявлення підстав для звільнення Керівника з ініціативи міського голови (рішення виконавчого комітету міської ради, подання керівника відповідального органу управління, заяв, актів, матеріалів службового розслідування тощо) міський голова у десятиденний строк приймає рішення про звільнення Керівника.

Не менш ніж за два тижні до дати звільнення відділ кадрової роботи та нагород повідомляє Керівника листом про рішення міського голови.

4.4. При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці Керівника, а у формулюванні підстави звільнення вказуються ті, що зазначені в цьому пункті, і ті, що передбачені контрактом.

4.5. У разі звільнення Керівника відділ кадрової роботи та нагород на підставі подання керівника відповідального органу управління публікує в пресі оголошення про проведення конкурсу або поширює його через інші засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.

4.5. На Керівника, який уклав контракт відповідно до цього Порядку, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені чинним законодавством у разі вивільнення.

4.6. Умови контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

4.7. Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.8. При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів, контракти з Керівниками приводяться у відповідність з цими змінами.

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
04.07.2018 N 401-1

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
з керівником підприємства, що є у міській комунальній власності

місто Луцьк

"___" 20__ р.

Міський голова ___________
_____, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в подальшому викладенні "Роботодавець", з однієї сторони та громадянин
_
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
іменований в подальшому викладенні "Керівник", з другої сторони, уклали цей контракт про таке:
_
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
призначається на посаду ___
                                                                                              (повна назва посади Керівника підприємства)

1. Загальні положення

1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, цільове використання коштів, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна, а Роботодавець зобов'язується створювати належні умови для організації праці Керівника.

1.2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Роботодавцем.

1.3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків підприємства, визначених статутом підприємства та нормативними актами та документами, обов'язковими до виконання згідно з законодавством.

1.4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний Роботодавцю, Луцькій міській раді, її виконавчому комітету та відповідальному органу управління у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

2.2. Обов'язки Керівника:

2.2.1. Одноосібно укладати правочини (договори, контракти) на суму, що не перевищує ________ гривень. Укладення договорів на суму понад ________ гривень здійснювати за умови обов'язкового попереднього письмового погодження їх доцільності та виробничої необхідності із заступником міського голови, який координує діяльність підприємства. Після підписання правочинів на суму понад ________ гривень направляти письмове повідомлення на чергову сесію Луцької міської ради про факт укладення таких правочинів.

У випадку порушення частини першої цього підпункту договір вважається недійсним.

2.2.2. Не допускати зменшення статутного капіталу чи перевід активів підприємства без погодження з Луцькою міською радою або уповноваженим нею органом.

2.2.3. Письмово попереджати Роботодавця про проведення по відношенню до підприємства будь-яких дій, направлених на привласнення майна та активів підприємства (рейдерські дії).

2.2.4. Вживати заходів щодо погашення (недопущення) заборгованості перед бюджетами всіх рівнів, з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості.

2.2.5. Надавати своєчасну і достовірну звітність підприємства у порядку, встановленому законодавством та рішеннями Луцької міської ради та її виконавчого комітету.

2.2.6. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження Роботодавця, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна підприємства.

2.2.7. При виконанні своїх посадових обов'язків дотримуватись вимог чинного законодавства України, рішень Луцької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Роботодавця.

2.2.8. Створювати на підприємстві умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.2.9. Забезпечувати збереження майна та коштів підприємства.

2.2.10. Розпоряджатися майном та коштами підприємства виключно у межах, передбачених даним контрактом та вимогами чинного законодавства України.

2.2.11. Забезпечувати складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства на наступний рік і подавати його для затвердження виконавчому комітету міської ради.

2.2.12. Забезпечувати виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства.

2.2.13. Подавати в установленому порядку виконавчому комітету міської ради квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.

2.2.14. Не виходити без відповідного погодження з виконавчим комітетом міської ради за межі фінансового плану підприємства.

2.2.15. Не пізніше як за два місяці до закінчення терміну дії контракту, звітуватися на засіданні виконавчого комітету міської ради про фактичні результати фінансово-господарської діяльності та планові заходи з питань ефективності використання майна і прибутку підприємства.

2.2.16. Дотримуватись вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, здійснення заходів фінансового контролю та інших вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

2.2.17. Забезпечувати оприлюднення достовірної інформації про діяльність підприємства, обов'язковість оприлюднення якої передбачена чинним законодавством.

2.3. Роботодавець:

- надає інформацію на запит Керівника;

- організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства;

- здійснює контроль за складанням у встановлені строки фінансового плану підприємства, виконанням показників затвердженого фінансового плану підприємства та показників, передбачених цих контрактом;

- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством майна;

- при погіршенні показників фінансово-господарської діяльності підприємства має право створити комісію для перевірки ефективності роботи Керівника, у разі потреби - у співпраці з відповідними контролюючими органами;

- вчиняє дії до запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності;

- має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його діяльність, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством та розпорядженням його майном.

2.4. Керівник має право:

- діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

- укладати від імені підприємства господарські та інші угоди у межах та спосіб, передбачений цим контрактом, статутом підприємства та чинним законодавством України;

- видавати від імені підприємства довіреність;

- відкривати від імені підприємства рахунки в банках;

- користуватися правом розпорядження коштами підприємства у межах, визначених умовами цього контракту та статуту підприємства;

- заохочувати та накладати на працівників стягнення відповідно до вимог чинного законодавства України;

- в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, статутом (положенням) підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

2.5. Прийняття рішень щодо відчуження (доцільність, порядок та умови) комунального майна, надання у концесію об'єктів права комунальної власності належить до виключної компетенції Луцької міської ради.

Підприємство має право продавати або передавати іншим юридичним та фізичним особам, обмінювати, надавати в позику майно, що належить до основних фондів, за згодою Луцької міської ради.

Підприємство має право здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування майно, що належить до основних фондів, за згодою Луцької міської ради або її виконавчого комітету.

2.6. Луцька міська рада делегує Керівнику повноваження щодо проведення колективних переговорів, укладення колективного договору на підприємстві та укладання трудових договорів з працівниками підприємства.

Призначення осіб на посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських, виробничих та фінансово-економічних обов'язків (заступника керівника, головного інженера, головного бухгалтера), здійснюється за письмовим погодженням із заступником міського голови, який координує діяльність підприємства.

2.7. Керівник укладає трудові договори з працівниками відповідно до чинного законодавства. Керівник зобов'язаний вжити заходів для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.8. При укладанні трудових договорів з працівниками Керівник керується чинним трудовим законодавством, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

3. Умови матеріального забезпечення Керівника

3.1. За виконання обов'язків, передбачених контрактом, Керівникові підприємства нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності.

Заробітна плата Керівника складається з:

а) посадового окладу у розмірі _______ гривень. Розмір посадового окладу коригується відповідно до зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб згідно з чинним законодавством;

б) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі _______ відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи відповідно до умов контракту, збільшення заборгованості із оплати праці надбавка скасовується або зменшується;

в) премії за виконання показників, визначених діючим на підприємстві положенням про преміювання працівників. При цьому максимальний розмір премії не може перевищувати ________ відсотків посадового окладу в розрахунку на місяць. У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або скасовується у тому звітному періоді, коли виявлено порушення. У випадку допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства, заборгованості з виплати заробітної плати, при умови відсутності заборгованості перед підприємством з державного та місцевого бюджетів, премія Керівникові не нараховується.

Заробітна плата керівника підлягає індексації відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Керівникові можуть виплачуватись в розмірах та на умовах, визначених законодавством та колективним договором підприємства винагорода за підсумками роботи за рік, надбавка за вислугу років, інші компенсаційні, гарантійні та заохочувальні виплати.

3.3. Керівникові надається щорічна оплачувана (відповідно до законодавства) відпустка тривалістю:

- основна - 24 календарні дні;

- додаткова за ненормований робочий день - 7 календарних днів.

Одночасно з наданням відпустки Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку, поділу на частини тощо) за погодженням з Роботодавцем.

3.4. У разі виходу Керівника на пенсію за віком йому виплачується грошова допомога в розмірі, що передбачений чинним законодавством за погодженням з Роботодавцем.

3.5. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від Керівника причин, йому виплачується вихідна допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати за погодженням з Роботодавцем.

4. Відповідальність сторін. Вирішення спорів

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

4.2. Керівник несе персональну відповідальність за порушення порядку укладення договорів оренди нерухомого майна, закріпленого на праві господарського відання за підприємством, та за невжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати.

4.3. Керівник несе повну матеріальну відповідальність за заподіяну матеріальну шкоду, коли:

- шкоду завдано діями Керівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;

- майно і інші цінності були одержані Керівником під звіт за одноразовим дорученням або іншими одноразовими документами;

- шкода заподіяна розтратою матеріальних цінностей або зумисним пошкодженням майна підприємства Керівником;

- шкода заподіяна підприємству Керівником у нетверезому стані;

- шкоду завдано не при виконанні трудових обов'язків Керівником;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.4. Керівник може бути відсторонений від здійснення ним повноважень за посадою в наступних випадках:

4.4.1. Проведення службового розслідування:

а) у разі невиконання або неналежного виконання Керівником службових обов'язків, перевищення ним своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян;

б) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення Керівником корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) в інший спосіб (за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції);

в) на вимогу Керівника з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

4.4.2. У разі отримання Керівником повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності.

4.4.3. У разі складення щодо Керівника протоколу про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

4.4.4. З підстав, передбачених статтею 46 Кодексу законів про працю України.

4.4.5. З інших підстав, передбачених законодавством.

4.5. У разі, якщо судом не застосовано до Керівника, що вчинив корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, покарання або не накладено на нього стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, Керівник підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

4.6. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством.

5. Внесення змін, доповнень до контракту та його припинення

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей контракт припиняється:

а) у разі закінчення терміну дії контракту;

б) за угодою сторін;

в) за ініціативою Роботодавця до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 5.3 цього контракту;

г) за ініціативою Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 5.4 цього контракту;

д) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний Роботодавцем до закінчення терміну його дії у разі:

а) систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

б) одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи тощо);

в) невиконання підприємством зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом, а також невиконання підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) непогодження у встановленому порядку фінансових планів підприємства;

д) несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців в разі наявності вини Керівника;

е) подання службових осіб органів державного нагляду за охороною праці про систематичні порушення вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

є) допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

ж) неефективне використання та збереження комунального майна;

з) неоприлюднення або оприлюднення недостовірної інформації про діяльність підприємства, обов'язок щодо оприлюднення якої передбачено чинним законодавством;

і) застосування судом до Керівника покарання або стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності;

й) з інших підстав, передбачених законодавством.

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії у випадку його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

5.5. Сторони можуть укласти угоду про продовження дії контракту на новий строк. Якщо така угода до дня закінчення дії контракту не буде укладена, контракт вважається припиненим.

6. Термін дії та інші умови контракту

6.1. Цей контракт діє

з "___" 20__ року

 

до "___" 20__ року

6.2. Контракт укладено українською мовою на ________ аркушах в двох оригінальних примірниках рівної юридичної сили, по одному примірнику для кожної із Сторін.

6.3. Особливі умови (в тому числі конфіденційності):
_
_
_

7. Адреси сторін та інші відомості

7.1. Відомості про підприємство:

Повна назва підприємства
_

Адреса _______

Розрахунковий рахунок N ___

7.2. Відомості про Роботодавця:

Повна назва __

Адреса ______

Посада, прізвище, ім'я, по батькові Роботодавця
_

Мобільний телефон ___________

7.3. Відомості про Керівника підприємства:

Домашня адреса __________

Мобільний телефон _______

Службовий телефон _______

Паспорт серія ____ N _ виданий "___" _____ р.
_
                                                                                (назва органу, що видав паспорт)

Міський голова

Керівник підприємства

Прізвище, ім'я, по батькові

Прізвище, ім'я, по батькові

______
(підпис)

______
(підпис)

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
04.07.2018 N 401-1

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
з керівником організації (установи, закладу), що є у міській комунальній власності

місто Луцьк

"___" 20__ р.

Міський голова ___________
_____, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в подальшому викладенні "Роботодавець", з однієї сторони та громадянин
_
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
іменований в подальшому викладенні "Керівник", з другої сторони, уклали цей контракт про таке:
_
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
призначається на посаду ___
                                                                                  (повна назва посади Керівника організації (установи, закладу))

1. Загальні положення

1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) організацією (установою, закладом), забезпечувати її прибуткову діяльність, цільове використання коштів, ефективне використання і збереження закріпленого за організацією (установою, закладом) майна, а Роботодавець зобов'язується створювати належні умови для організації праці Керівника.

1.2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Роботодавцем.

1.3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником організації (установи, закладу) під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків організації (установи, закладу), визначених статутом (положенням) організації (установи, закладу) та нормативними актами та документами, обов'язковими до виконання згідно з законодавством.

1.4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний Роботодавцю, Луцькій міській раді, її виконавчому комітету та відповідальному органу управління у межах, встановлених законодавством, статутом (положенням) організації (установи, закладу) та цим контрактом.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво організацією (установою, закладом), організовує її виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань організації (установи, закладу), передбачених законодавством, статутом (положенням) організації (установи, закладу) та цим контрактом.

2.2. Обов'язки Керівника:

2.2.1. Одноосібно укладати правочини (договори, контракти) на суму, що не перевищує ________ гривень. Укладення договорів на суму понад _______ гривень здійснювати за умови обов'язкового попереднього письмового погодження їх доцільності та виробничої необхідності із заступником міського голови, який координує діяльність організації (установи, закладу). Після підписання правочинів на суму понад _______ гривень направляти письмове повідомлення на чергову сесію Луцької міської ради про факт укладення таких правочинів.

У випадку порушення частини першої цього підпункту договір вважається недійсним.

2.2.2. Письмово попереджати Роботодавця про проведення по відношенню до організації (установи, закладу) будь-яких дій, направлених на привласнення майна та активів організації (установи, закладу) (рейдерські дії).

2.2.3. Вживати заходів щодо погашення (недопущення) заборгованості перед бюджетами всіх рівнів, з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості.

2.2.4. Надавати своєчасну і достовірну звітність організації (установи, закладу) у порядку, встановленому законодавством та рішеннями Луцької міської ради та її виконавчого комітету.

2.2.5. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження Роботодавця, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна організації (установи, закладу).

2.2.6. При виконанні своїх посадових обов'язків дотримуватись вимог чинного законодавства України, рішень Луцької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Роботодавця.

2.2.7. Створювати в організації (установі, закладі) умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.2.8. Забезпечувати збереження майна та коштів організації (установи, закладу).

2.2.9. Розпоряджатися майном та коштами організації (установи, закладу) виключно у межах, передбачених даним контрактом та вимогами чинного законодавства України.

2.2.10. Не пізніше як за два місяці до закінчення терміну дії контракту, звітуватися на засіданні виконавчого комітету міської ради про фактичні результати діяльності та планові заходи організації (установи, закладу).

2.2.11. Дотримуватись вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, здійснення заходів фінансового контролю та інших вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

2.2.12. Забезпечувати оприлюднення достовірної інформації про діяльність організації (установи, закладу), обов'язковість оприлюднення якої передбачена чинним законодавством.

2.3. Роботодавець:

- надає інформацію на запит Керівника;

- організовує фінансовий контроль за діяльністю організації (установи, закладу);

- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за організацією (установою, закладом) майна;

- при погіршенні показників діяльності організації (установи, закладу) має право створити комісію для перевірки ефективності роботи Керівника, у разі потреби - у співпраці з відповідними контролюючими органами;

- має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його діяльність, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління організацією (установою, закладом) та розпорядженням його майном.

2.4. Керівник має право:

- діяти від імені організації (установи, закладу), представляти його на всіх підприємствах, в організаціях (установах, закладах);

- укладати від імені організації (установи, закладу) господарські та інші угоди у межах та спосіб, передбачений цим контрактом, статутом (положенням) організації (установи, закладу) та чинним законодавством України;

- видавати від імені організації (установи, закладу) довіреність;

- відкривати від імені організації (установи, закладу) рахунки в банках;

- користуватися правом розпорядження коштами організації (установи, закладу) у межах, визначених умовами цього контракту та статуту (положення) організації (установи, закладу);

- заохочувати та накладати на працівників стягнення відповідно до вимог чинного законодавства України;

- в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників організації (установи, закладу);

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, статутом (положенням) організації (установи, закладу) і цим контрактом до компетенції Керівника.

2.5. Прийняття рішень щодо відчуження (доцільність, порядок та умови) комунального майна, надання у концесію об'єктів права комунальної власності належить до виключної компетенції Луцької міської ради.

Організація (установа, заклад) має право продавати або передавати іншим юридичним та фізичним особам, обмінювати, надавати в позику майно, що належить до основних фондів, за згодою Луцької міської ради.

Організація (установа, заклад) має право здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування майно, що належить до основних фондів, за згодою Луцької міської ради або її виконавчого комітету.

2.6. Луцька міська рада делегує Керівнику повноваження щодо проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в організації (установі, закладі) та укладання трудових договорів з працівниками організації (установи, закладу).

Призначення осіб на посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських, виробничих та фінансово-економічних обов'язків (заступника керівника, головного інженера, головного бухгалтера), здійснюється за письмовим погодженням із заступником міського голови, який координує діяльність організації (установи, закладу).

2.7. Керівник укладає трудові договори з працівниками відповідно до чинного законодавства. Керівник зобов'язаний вжити заходів для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.8. При укладанні трудових договорів з працівниками Керівник керується чинним трудовим законодавством, колективним договором і фінансовими можливостями організації (установи, закладу).

3. Умови матеріального забезпечення Керівника

3.1. За виконання обов'язків, передбачених контрактом, Керівникові організації (установи, закладу) нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного організацією (установою, закладом) в результаті її господарської діяльності.

Заробітна плата Керівника складається з:

а) посадового окладу у розмірі _______ гривень. Розмір посадового окладу коригується відповідно до зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб згідно з чинним законодавством;

б) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі _______ відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи відповідно до умов контракту, збільшення заборгованості із оплати праці, надбавка скасовується або зменшується;

в) премії за виконання показників, визначених діючим в організації (установі, закладі) положенням про преміювання працівників. При цьому максимальний розмір премії не може перевищувати ________ відсотків посадового окладу в розрахунку на місяць. У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або скасовується у тому звітному періоді, коли виявлено порушення. У випадку допущення в організації (установі, закладі) нещасного випадку із смертельним наслідком з вини організації (установи, закладу) заборгованості з виплати заробітної плати, при умови відсутності заборгованості перед організацією (установою, закладом) з державного та місцевого бюджетів, премія Керівникові не нараховується.

Заробітна плата Керівника підлягає індексації відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Керівникові можуть виплачуватись в розмірах та на умовах, визначених законодавством та колективним договором організації (установи, закладу) винагорода за підсумками роботи за рік, надбавка за вислугу років, інші компенсаційні, гарантійні та заохочувальні виплати.

3.3. Керівникові надається щорічна оплачувана (відповідно до законодавства) відпустка тривалістю:

- основна - 24 календарні дні;

- додаткова за ненормований робочий день - 7 календарних днів.

Одночасно з наданням відпустки Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку, поділу на частини тощо) за погодженням з Роботодавцем.

3.4. У разі виходу Керівника на пенсію за віком йому виплачується грошова допомога в розмірі, що передбачений чинним законодавством за погодженням з Роботодавцем.

3.5. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від Керівника причин, йому виплачується вихідна допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати за погодженням з Роботодавцем.

4. Відповідальність сторін. Вирішення спорів

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

4.2. Керівник несе персональну відповідальність за порушення порядку укладення договорів оренди нерухомого майна, закріпленого на праві оперативного управління за установою, та за невжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати.

4.3. Керівник несе повну матеріальну відповідальність за заподіяну матеріальну шкоду, коли:

- шкоду завдано діями Керівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;

- майно і інші цінності були одержані Керівником під звіт за одноразовим дорученням або іншими одноразовими документами;

- шкода заподіяна розтратою матеріальних цінностей або зумисним пошкодженням майна організації (установи, закладу) Керівником;

- шкода заподіяна організації (установі, закладу) Керівником у нетверезому стані;

- шкоду завдано не при виконанні трудових обов'язків Керівником;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.4. Керівник може бути відсторонений від здійснення ним повноважень за посадою в наступних випадках:

4.4.1. Проведення службового розслідування:

а) у разі невиконання або неналежного виконання Керівником службових обов'язків, перевищення ним своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, організації (установі, закладу) чи об'єднанню громадян;

б) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення Керівником корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) в інший спосіб (за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції);

в) на вимогу Керівника з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

4.4.2. У разі отримання Керівником повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності.

4.4.3. У разі складення щодо Керівника протоколу про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

4.4.4. З підстав, передбачених статтею 46 Кодексу законів про працю України.

4.4.5. З інших підстав, передбачених законодавством.

4.5. У разі, якщо судом не застосовано до Керівника, що вчинив корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, покарання або не накладено на нього стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, Керівник підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

4.6. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством.

5. Внесення змін, доповнень до контракту та його припинення

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей контракт припиняється:

а) у разі закінчення терміну дії контракту;

б) за угодою сторін;

в) за ініціативою Роботодавця до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 5.3 цього контракту;

г) за ініціативою Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 5.4 цього контракту;

д) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний Роботодавцем до закінчення терміну його дії у разі:

а) систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

б) одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для організації (установи, закладу) настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи тощо);

в) невиконання організацією (установою, закладом) зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом, а також невиконання організацією (установою, закладом) зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців в разі наявності вини Керівника;

д) подання службових осіб органів державного нагляду за охороною праці про систематичні порушення вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

е) допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

є) неподання на вимогу Роботодавця звіту про фактичні результати діяльності та планові заходи організації (установи, закладу).

ж) неефективне використання та збереження комунального майна;

з) неоприлюднення або оприлюднення недостовірної інформації про діяльність організації (установи, закладу), обов'язок щодо оприлюднення якої передбачено чинним законодавством;

і) застосування судом до Керівника покарання або стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності;

й) з інших підстав, передбачених законодавством.

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії у випадку його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

5.5. Сторони можуть укласти угоду про продовження дії контракту на новий строк. Якщо така угода до дня закінчення дії контракту не буде укладена, контракт вважається припиненим.

6. Термін дії та інші умови контракту

6.1. Цей контракт діє

з "___" 20__ року

 

до "___" 20__ року

6.2. Контракт укладено українською мовою на ________ аркушах в двох оригінальних примірниках рівної юридичної сили, по одному примірнику для кожної із Сторін.

6.3. Особливі умови (в тому числі конфіденційності):
_
_
_
_

7. Адреси сторін та інші відомості

7.1. Відомості про організацію (установу, заклад):

Повна назва організації (установи, закладу)
_

Адреса ______

Розрахунковий рахунок N __

7.2. Відомості про Роботодавця:

Повна назва __

Адреса ______

Посада, прізвище, ім'я, по батькові Роботодавця
_

Службовий телефон

7.3. Відомості про Роботодавця:

Домашня адреса __________

Мобільний телефон _______

Службовий телефон _______

Паспорт серія ____ N ___________ виданий "___" _____ р.

_
                                                                                   (назва органу, що видав паспорт)

Міський голова

Керівник організації (установи, закладу)

Прізвище, ім'я, по батькові

Прізвище, ім'я, по батькові

____
(підпис)

____
(підпис)

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
04.07.2018 N 401-1

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що є у міській комунальній власності

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що є у міській комунальній власності (надалі - Керівники).

Дія даного Порядку не поширюється на відносини щодо проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, інших установ в системі освіти, керівників закладів культури та закладів охорони здоров'я.

1.2. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад Керівників рішенням виконавчого комітету утворюється конкурсна комісія.

1.3. Очолює конкурсну комісію перший заступник міського голови. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, окремих виконавчих органів міської ради, а також можуть залучатись два делеговані представники від Громадської ради при Луцькому міському голові. Рішення про делегування членів Громадської ради при Луцькому міському голові до складу конкурсної комісії приймається на засіданні ради з числа членів ради.

2. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою на підставі подання керівника виконавчого органу міської ради - відповідального органу управління та наявності вакантної посади Керівника.

2.2. Відділ кадрової роботи та нагород публікує оголошення про проведення конкурсу в газеті "Луцький замок" та розміщує його на офіційному сайті Луцької міської ради не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.

2.3. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

- найменування підприємства, організації (установи, закладу), із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

- основні вимоги до кандидатів, визначені у поданні відповідального органу управління згідно з вимогами чинного законодавства;

- термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу);

- адреса, за якою приймаються заяви на участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи, телефон для довідок.

2.4. Кандидати на заміщення вакантних посад Керівників мають право звернутися до відповідального органу управління для отримання інформації про основні показники діяльності підприємства, організації (установи, закладу).

3. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

3.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто, у визначений в оголошенні строк подають у відділ кадрової роботи та нагород міської ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- заповнену особову картку;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

- копію документа, який посвідчує особу;

- інформацію про досвід роботи з управління підприємствами або аналогічної діяльності;

- пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, організації (установи, закладу) (стратегії розвитку на 5 років);

- повідомлення про ознайомлення з правами, визначеними Законом України "Про захист персональних даних", та згоду на оприлюднення інформації на офіційному сайті Луцької міської ради, яка міститься в поданих документах;

- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (крім посад, які згідно з частиною 5 статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) звільнені від подання декларацій).

3.2. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

3.3. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі кадрової роботи та нагород.

4. Проведення конкурсу та відбір кандидатів

4.1. Відділ кадрової роботи та нагород за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення конкурсу та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення. Про час і місце проведення конкурсу також повідомляється громадськість, через розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Луцької міської ради не пізніше ніж за день до його проведення.

4.2. Зведену інформацію про осіб, які подали документи для участі у конкурсі, відділ кадрової роботи та нагород розміщує на офіційному сайті Луцької міської ради не пізніше, ніж через два робочі дні після закінчення терміну прийняття документів, але, як мінімум, за один робочий день до засідання конкурсної комісії.

4.3. Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її складу. Всі засідання конкурсної комісії проводяться у сесійній залі міської ради, є відкритими, транслюються в онлайн-режимі на офіційному сайті Луцької міської ради. У сесійній залі міської ради при цьому можуть бути присутні представники ЗМІ, зацікавлена громадськість та депутати міської ради, які за рішенням членів конкурсної комісії можуть задавати запитання кандидатам на заміщення вакантних посад Керівників у межах встановленого часу.

4.4. Конкурсний відбір проводиться у два етапи.

4.5. На першому етапі конкурсу розглядаються заяви на участь у конкурсному відборі та подані документи. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням конкурсної комісії до співбесіди не допускаються.

4.6. На другому етапі конкурсу проводиться співбесіда з кандидатом, під час якої заслуховуються презентації пропозицій щодо перспективного плану розвитку підприємства, організації (установи, закладу) (стратегії розвитку на 5 років).

4.7. Рішення комісії ухвалюється в присутності виключно членів комісії простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

4.8. Комісія може визнати, що подані усіма претендентами конкурсні пропозиції щодо плану перспективного розвитку (стратегії розвитку на 5 років) не забезпечать належної ефективності управління підприємством, організацією (установою, закладом). У такому разі переможець конкурсного відбору не оголошується, а ухвалюється рішення про проведення повторного конкурсного відбору.

4.9. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. В протоколі зазначаються пропозиції щодо призначення кандидата на посаду керівника. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

Протокол подається міському голові не пізніше, ніж через два робочі дні після голосування, а також розміщується на офіційному сайті Луцької міської ради.

4.10. Відділ кадрової роботи та нагород повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

4.11. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

4.12. Міський голова приймає рішення про призначення на посаду Керівника на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня ухвалення рішення конкурсною комісією.

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
04.07.2018 N 401-1

СКЛАД
комісії з організації та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що є у міській комунальній власності

Недопад
Григорій Вікторович

- перший заступник міського голови, голова комісії

Гудима
Михайлівна

- начальник відділу кадрової роботи та нагород, секретар комісії

Вербич
Юрій Григорович

- заступник міського голови, керуючий справами виконкому

Єлова
Лілія Анатоліївна

- директор департаменту фінансів та бюджету

Озінович
Олександр Михайлович

- директор департаменту економічної політики

Петрочук
Костянтин Павлович

- заступник міського голови

Юрченко
Наталія Миколаївна

- директор юридичного департаменту

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали