Додаткова копія: Про Порядок проведення конкурсного відбору суб'єкта аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України

РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 31 січня 2019 року N 7/4

Про Порядок проведення конкурсного відбору суб'єкта аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України

Керуючись Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. N 2258-VIII (Закон N 2258-VIII), Статутом Аудиторської палати України, затвердженим рішенням Установчого з'їзду аудиторів України від 14.07.2018 р., Положенням про Раду Аудиторської палати України, затвердженим рішенням Установчого з'їзду аудиторів України від 14.07.2018 р., Рада Аудиторської палати України вирішила:

1. Затвердити Порядок конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України (додається).

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України.

 

Голова АПУ

Т. О. Каменська

 

Додаток N 1
до рішення Ради Аудиторської палати України
31.01.2019 N 7/4

ПОРЯДОК
конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України (далі - конкурсний відбір) та вимоги до суб'єктів аудиторської діяльності, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі (далі - претенденти).

2. Підставою для оголошення конкурсного відбору є рішення Ради Аудиторської палати України (далі - Рада АПУ). У рішенні Ради АПУ зазначається аудиторське завдання - проведення аудиту за визначений в рішенні Ради АПУ календарний період та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій.

3. У конкурсному відборі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. N 2258-VIII (Закон N 2258-VIII), до суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності; не пов'язані відносинами власності та контролю з членами Ради АПУ та працівниками АПУ або їх близькими родичами.

4. Для проведення конкурсного відбору рішенням Ради АПУ утворюється конкурсна комісія із числа членів Ради АПУ (далі - Комісія). До складу комісії входить п'ять членів Ради АПУ. Персональний склад комісії затверджується Радою АПУ.

5. Члени Комісії розглядають документи і пропозиції, внесені претендентами. Комісія забезпечує відкритість конкурсного відбору та за результатами розгляду документів, отриманих від претендентів, визначає переможця конкурсного відбору.

6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії проводяться в разі потреби, про що Секретаріат АПУ повідомляє її членів та учасників засідання не пізніше ніж за два робочі дні до засідання Комісії. Засідання Комісії є повноважними у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і фіксується протоколом, який оформляється та зберігається у Секретаріаті АПУ. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

7. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання Комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

8. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення Комісією рішення про затвердження його результатів.

Підготовка до проведення конкурсного відбору

9. Секретаріат Аудиторської палати України:

- оприлюднює на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України рішення Ради АПУ про проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України;

- приймає, реєструє документи, подані претендентами;

- письмово повідомляє претендентів про допуск до конкурсного відбору або відхилення їх пропозицій із зазначенням підстав.

10. В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються такі відомості:

- інформація щодо періоду, який підлягає перевірці;

- строк і місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі (далі - заяви) та номер телефону для довідок;

- перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

- поштова адреса, на яку претенденти надсилають заяви для участі в конкурсному відборі та документи, що мають бути подані разом із заявою;

- дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

- вимоги до претендента.

Додатково до зазначених вище документів, на вимогу претендента, може бути надана інформація щодо умов доступу до фінансової інформації Аудиторської палати України.

11. Конкурсні пропозиції подаються претендентами особисто або надсилаються у запечатаному конверті з відміткою "На конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності".

Для участі в конкурсному відборі претендент подає разом із заявою:

- конкурсну пропозицію щодо строку виконання та вартості послуг;

- копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента;

- довідку у довільній формі з переліком працівників - аудиторів, яких планується залучити до проведення аудиту.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Всі документи подаються у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи, прошиті та пронумеровані. Копії документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції, повинні бути завірені відміткою "Згідно з оригіналом" із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірила копію, її особистого підпису, дати завірення копії та засвідчена печаткою (за наявності).

Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

12. Конкурентними перевагами для претендентів є :

- досвід роботи, у тому числі досвід надання аудиторських послуг неприбутковим організаціям;

- репутація на ринку;

- цінова пропозиція;

- відсутність конфлікту інтересів.

13. Не допускаються до конкурсного відбору претенденти, які:

- подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

- суб'єкти аудиторської діяльності, засновниками та працівниками яких є члени Ради АПУ, посадові особи АПУ або їх близькі родичі;

- є стороною в судових справах проти або за участі АПУ та до яких були застосовані дисциплінарні стягнення.

14. Заяви приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення.

15. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання Комісії, на якому проводиться їх розгляд.

Проведення конкурсного відбору

16. Відбір переможця конкурсу здійснюється за такими принципами:

- відкритість та прозорість конкурсу;

- максимальна економія та ефективність;

- добросовісна конкуренція серед претендентів;

- недискримінація претендентів;

- об'єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій;

- запобігання корупційним діям і зловживанням.

17. Комісія протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання конкурсних пропозицій розглядає та перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку пропозиції претендентів, які виявили бажання прийняти участь у конкурсі.

Розгляд та перевірка конкурсних пропозицій претендентів здійснюється на засіданні Комісії шляхом розкриття поданих пакетів. Комісія має право запросити на засідання претендентів, що подали заяви на участь у конкурсі.

За результатами розгляду та перевірки пропозицій претендентів Комісія приймає рішення про допуск претендентів, пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі. У разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам цього Порядку Комісія приймає рішення про відхилення таких пропозицій.

18. Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

19. Розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору здійснюється Комісією на закритому засіданні. Під час розгляду конкурсних пропозицій Комісія враховує наявність конкурентних переваг.

За рішенням Комісії на її засіданні під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників можуть бути присутніми представники засобів масової інформації та громадськості за умови згоди всіх учасників конкурсного відбору, які подали свої пропозиції.

Переможцем конкурсного відбору визнається претендент, пропозиція якого визнана Комісією найкращою. Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій претендентів та про повторне проведення конкурсного відбору. У разі подання пропозиції лише від одного претендента конкурс не проводиться, при цьому оголошується повторне проведення конкурсного відбору.

20. Переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні Комісії з дотриманням вимог пункту 16 цього Порядку.

Результати відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України.

Рішення Комісії є підставою для укладення упродовж двох тижнів договору між Аудиторською палатою України та переможцем конкурсного відбору.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали