МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.11.2011

м. Київ

N 445

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 грудня 2011 р. за N 1406/20144

Про порядок та умови прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ

Відповідно до пункту 32 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 905 (із змінами), Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 389 (Положення N 389/2011), з метою забезпечення організації роботи Міністерства щодо прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 05.02.2007 N 313 "Про порядок та умови прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2007 за N 128/13395;

наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 12.11.2007 N 4041 "Про внесення змін до наказу Мінсім'ямолодьспорту від 05.02.2007 N 313", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.12.2007 за N 1351/14618;

наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.12.2007 N 4932 "Про внесення змін до Положення про порядок та умови прийому документів від іноземців, які бажають усиновити дитину", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.2007 за N 1412/14679;

наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26.02.2009 N 559 "Про внесення змін до наказу Мінсім'ямолодьспорту від 05.02.2007 N 313", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.2009 за N 257/16273;

наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 19.05.2011 N 1684 "Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 05.02.2007 N 313" (Наказ N 1684), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.06.2011 за N 685/19423.

3. Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Філіпішина А. А.):

3.1. Подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Здійснювати прийом громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ відповідно до зазначеного Порядку.

3.3. Спільно з Департаментом адміністративного забезпечення (Тараба А. В.) довести цей наказ до відома заінтересованих дипломатичних представництв іноземних держав, акредитованих в Україні, та Міністерства закордонних справ України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
17.11.2011 N 445

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 грудня 2011 р. за N 1406/20144

ПОРЯДОК
та умови прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України, Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 905 (зі змінами) (далі - Порядок провадження діяльності з усиновлення), Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 389 (Положення N 389/2011), з метою забезпечення належної організації роботи Міністерства соціальної політики України (далі - Міністерство) щодо прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ.

2. Цим Порядком визначається механізм прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні (далі - заявники), для подання ними справ.

3. Заявники подають до Міністерства справу в порядку черговості шляхом внесення запису до книги реєстрації заявників (додаток 1 до Порядку) (далі - книга реєстрації заявників).

Запис до книги реєстрації заявників вноситься за наявності висновку компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявників бути усиновлювачами, з урахуванням рекомендацій щодо кількості, віку та стану здоров'я дітей, яких вони можуть усиновити.

Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на провадження таким органом діяльності, пов'язаної з усиновленням.

Іноземці, які постійно проживають на території України, що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні, виданою органами Міністерства внутрішніх справ України, подають висновок, підготовлений службою у справах дітей за місцем їх проживання. Іноземці, які тимчасово проживають на території України, подають документи, оформлені в країні проживання.

Про дату подання справи заявники або їх уповноважені представники, які вчиняють представницькі дії відповідно до чинного законодавства України (далі - представники), повідомляються під розписку шляхом внесення ними запису до книги реєстрації заявників.

4. Прийом заявників для подання ними справ здійснюється Міністерством щороку в період з першого понеділка лютого до 31 березня, з другого понеділка квітня до 30 червня, з другого понеділка липня до 30 вересня та з другого понеділка жовтня до 30 листопада відповідно до затвердженого ним графіка та в порядку черговості згідно з книгою реєстрації заявників.

5. Справа подається особисто заявником або його представником.

При поданні справи заявник чи представник пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та надає письмову згоду на обробку персональних даних. У разі подання справи представником до неї додаються нотаріально засвідчена фотокопія довіреності та фотокопія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу представника.

Від осіб, які діють на підставі довіреностей на вчинення представницьких дій, під час прийому може бути прийнято не більш як по одній справі.

6. Працівники Міністерства, визначені відповідно до посадових інструкцій для прийому справ, перевіряють документи, що містяться у справі, на відповідність переліку, встановленому пунктом 33, а також вимогам пунктів 34, 35 Порядку провадження діяльності з усиновлення, при цьому перевірка змісту документів не здійснюється.

7. Справа подається в окремій папці, на титульній сторінці якої зазначаються країна проживання, прізвище та повне ім'я заявника, а на звороті титульної сторінки - перелік поданих документів, підписаний заявником або його представником.

У правому верхньому куті першої сторінки кожного документа зазначається порядковий номер цього документа відповідно до переліку.

8. Для зручності користування та належного зберігання справи подаються у папках відповідних кольорів: Ізраїль, Канада - білий, Іспанія - блакитний, Італія - зелений, Федеративна Республіка Німеччина - синій, Сполучені Штати Америки - червоний, Франція - жовтий, інші країни - фіолетовий.

9. У разі невідповідності переліку документів, що містяться у справі, переліку, встановленому пунктом 33, а також вимогам пунктів 34, 35 Порядку провадження діяльності з усиновлення, недотримання вимог щодо оформлення справ, викладених у пунктах 7, 8 цього Порядку, справа не реєструється і повертається заявнику або представнику без розгляду.

Міністерство не приймає до розгляду справи, що надійшли поштою.

10. У разі дотримання вимог, визначених пунктами 33 - 35 Порядку провадження діяльності з усиновлення та пунктами 7, 8 цього Порядку, справа реєструється в книзі реєстрації справ заявників (додаток 2 до Порядку) у присутності заявника або представника. На заяві ставиться штамп із зазначенням дати та номера реєстрації справи. На усну вимогу заявника або представника на копії заяви, яка надається заявником або представником, зазначаються дата та номер реєстрації.

11. Після прийняття Міністерством рішення про взяття заявника на облік як кандидата в усиновлювачі дані про нього заносяться до книги обліку кандидатів в усиновлювачі (додаток 4 до Порядку провадження діяльності з усиновлення).

У разі відмови у взятті на облік заявнику разом з відповіддю у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови повертається справа, за винятком (за згодою заявника) заяви, фотокопій довіреності на вчинення представницьких дій та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу представника.

Зазначені відповідь та справа можуть бути отримані у Міністерстві заявником або його представником за наявності оригіналу довіреності на вчинення цієї дії.

Заявники, які не подали справу у визначену Міністерством дату, а також яким відмовлено у постановці на облік кандидатів в усиновлювачі, мають право на повторне подання справи до Міністерства на загальних підставах.

 

В. о. директора Департаменту з
усиновлення та захисту прав дитини

А. А. Філіпішина

 

Додаток 1
до Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ

Книга реєстрації
громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для фіксації черговості подання ними справ

День тижня та дата подачі справи

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові осіб, які бажають усиновити дитину

Рекомендований вік дитини

Країна проживання

Відмітка про отримання повідомлення (прізвище, ініціали, підпис особи, яка отримала повідомлення)

1

2

3

4

5

 

Додаток 2
до Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ

Книга реєстрації справ
громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні

Вхідний N

Дата прийому справи

Країна проживання заявників

Прізвище, ім'я, по батькові заявників

Кількість аркушів у справі

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здала справу (підпис)

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка прийняла справу (підпис)

Результат розгляду (взяття на облік або відмова у взятті на облік)

Вихідний номер повідомлення про взяття на облік або відмови у взятті на облік

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали