Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Порядок використання коштів з обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів

Про Порядок використання коштів з обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
від 15 червня 2015 року N 207

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області
08 липня 2015 р. за N 10/837

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI), "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Київської обласної комплексної програми "Турбота" на 2011 - 2015 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради 24 березня 2011 року N 062-05-VI, та з метою ефективного використання коштів обласного бюджету, які передбачаються на фінансову підтримку обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів:

1. Затвердити Порядок використання коштів з обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

 

Голова адміністрації

В. М. Шандра

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
15 червня 2015 року N 207

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області
08 липня 2015 р. за N 10/837

ПОРЯДОК
використання коштів з обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки Київських обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів (далі - Порядок).

2. Головним розпорядником коштів з обласного бюджету за рахунок яких здійснюється фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів (далі - громадські організації) є департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

3. Одержувачами коштів з обласного бюджету, що надаються згідно з цим Порядком, є обласні громадські організації.

4. Для отримання коштів з обласного бюджету громадські організації надають Департаменту до 30 липня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка, заяву (додаток 1) на обсяг бюджетного фінансування. До заяви додаються:

1. копія статуту (положення) громадської організації, засвідчена нотаріально (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного статуту (положення) не вносилися зміни);

2) копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідчена нотаріально (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо в зазначений документ не вносилися зміни);

3) копія довідки про взяття на облік платника податків;

4) копія протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб;

5) довідка про фінансово-господарську діяльність організації за рахунок бюджетних коштів за минулий рік, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;

6) інформація про напрями використання бюджетних коштів за формою, що додається (додаток 2). За достовірність наданої інформації відповідальність покладається на керівника громадської організації.

5. Подані згідно з пунктом 4 цього Порядку документи розглядаються Департаментом протягом одного місяця з дня їх надходження. У разі подання громадською організацією неповного пакету необхідних документів, термін розгляду заяви продовжується на 7 робочих днів.

Опрацьовані Департаментом пропозиції щодо фінансової підтримки громадських організацій включаються до бюджетного запиту при формуванні видатків обласного бюджету Київської області на відповідний бюджетний рік.

6. Обсяг бюджетних коштів, що виділяються громадським організаціям, визначається з урахуванням:

відповідності запланованих заходів (програм) цілям та пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів, а також очікуваним результатам;

актуальності, соціальної спрямованості та інноваційності заходів (програм) для відповідної категорії громадян, а також чіткості, повноти і правильності обрання такої категорії;

результатів діяльності громадської організації у минулому році та досвіду її роботи;

раціональності та економності використання громадською організацією бюджетних коштів, зокрема обґрунтованості запропонованої вартості витрат, залучення небюджетного фінансування, відповідності запланованих витрат здійсненим заходам (виконаним програмам);

інформації про напрями використання бюджетних коштів;

наявності детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів і у разі надання фінансової підтримки у минулих роках - результатів аналізу ефективності їх використання;

рівня кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для здійснення заходів (виконання програм);

рівня підвищення розміру мінімальної заробітної плати для працівників підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства глухих (далі - УТОГ) та Українського товариства сліпих (далі - УТОС), підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів;

кількості соціально-культурних підрозділів підприємств та об'єднань УТОГу та УТОСу (бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, реабілітаційних установ тощо).

Розподіл бюджетних коштів між громадськими організаціями здійснюється пропорційно до економічно-обгрунтованої потреби в межах затвердженого Київською обласною радою фінансового ресурсу на відповідний бюджетний рік.

7. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) здійснення заходів органами управління громадської організації, передбачених статутом (положенням) (асамблеї, з'їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори);

2) здійснення заходів з реалізації завдань, визначених статутом (положенням) громадської організації, положень Конвенції про права інвалідів, заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів, Дня ветеранів, проведення конгресів, зборів, форумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, виставок, засідань за круглим столом (крім оплати фуршетів та банкетів);

3) навчання голови та секретаря комітету з конкурсних торгів громадської організації, що здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг в установленому законодавством порядку;

4) здійснення заходів із соціального захисту інвалідів та ветеранів, до яких залучаються громадські організації відповідно до законодавства;

5) підтримку підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів, у тому числі матеріальне заохочення їх працівників, в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 80 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених зазначеним товариствам;

6) матеріальне заохочення (винагороди) працівників громадської організації, які забезпечують роботу такої організації, в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених громадській організації, крім організацій, зазначених у підпункті 5 цього пункту;

7) здійснення заходів з відвідування військових поховань і військових пам'ятників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. N 1302 "Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та військових пам'ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів";

8) оплата в сумі не більше 15 відсотків загального обсягу наданих громадській організації бюджетних коштів:

оренди приміщень, обладнання та інвентарю;

комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

послуг з поштового зв'язку та електрозв'язку;

послуг з поточного ремонту інвентарю, обладнання та приміщень;

послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та веб-сторінки громадської організації, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету, а також нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадської організації, що надаються державними нотаріальними конторами;

канцелярських виробів і витратних матеріалів;

періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів та ветеранів, діяльності громадських організацій та бухгалтерського обліку;

оплату відряджень працівників громадської організації та відшкодування учасникам заходу витрат на проїзд.

Використання коштів обласного бюджету на інші цілі забороняється.

8. Громадські організації, які отримують кошти з обласного бюджету, подають Департаменту щороку до 20 лютого наступного року звіт про цільове використання бюджетних коштів в установленому законодавством порядку.

9. Департамент проводить моніторинг здійснення заходів, передбачених у пункті 7 цього Порядку, із зазначенням обсягу бюджетних коштів, витрачених на здійснення таких заходів та досягнення цілей.

Громадські організації, які отримують кошти з обласного бюджету, подають до Департаменту щомісяця до 5 числа наступного за звітним інформацію для проведення такого моніторингу.

10. Контроль за цільовим використанням коштів покладається на Департамент.

 

Заступник голови, виконуючий обов'язки
керівника апарату адміністрації

О. Б. Корбан

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів з обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів
(пункт 4)

Директору департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації

від _____
                  (назва громадської організації)
________
   (місцезнаходження громадської організації)

ЗАЯВА

Просимо включити до проекту обласного бюджету на 20__ рік кошти в сумі __________ грн. на підтримку ___.
                                                                                                 (назва громадської організації)

Напрями, за якими планується використовувати кошти у 20___ році, додаються.

З повагою

__
(посада керівника)

_
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

М. П.

 

 

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів з обласного бюджету для фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів
(пункт 4.6)

Форма

Напрями
використання бюджетних коштів

_____
(назва громадської організації)

Напрями використання коштів

Обґрунтування необхідності використання коштів

Обсяг потреби в коштах (грн)

 

 

 

Керівник організації

_____
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

М. П. "___" 20__ р.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали