АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 30 травня 2017 року N 230-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши матеріали справи N 127-26.13/277-16 про порушення приватним підприємством "Інтерпласт" (далі - ПП "Інтерпласт", Товариство) законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками N 127-26.13/277-16/121-спр від 29.03.2017, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Комітету від 21.07.2016 N 127-26/09-7700 у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Відповідачем у справі є ПП "Інтерпласт" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 32798474).

(3) ПП "Інтерпласт", відповідно до інформації, розміщеної в ЄДРПОУ, зареєстроване 17.12.2013 Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією. Основним видом діяльності Товариства, згідно з КВЕД 10.39 (Наказ N 457), є інші види перероблення та консервування фруктів і овочів.

(4) Отже, Товариство є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(5) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 25.11.2016 N 09/393-р розпочато розгляд справи N 127-26.13/277-16 за ознаками вчинення ПП "Інтерпласт" порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним строк.

(6) Листом Комітету від 29.03.2017 N 127-26.13/09-3461 ПП "Інтерпласт" було надіслано копію подання з попередніми висновками у справі N 127-26.13/277-16.

(7) Вказаний лист повернувся до Комітету із зазначеням причини повернення - "Інші причини, що не дали змоги виконати обов'язки щодо пересилання поштового відправлення".

(8) У зв'язку з цим, Комітетом 12.05.2017 розміщено на сайті інформацію про попередні висновки у справі та про дату розгляду питання на засіданні Комітету.

(9) На подання з попередніми висновками у справі N 127-26.13/277-16 Товариством не надано заперечень.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави направлення вимоги про надання інформації до Відповідача

(10) Комітет проводить дослідження щодо наявності в діях суб'єктів господарювання ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції під час використання у своїй господарській діяльності позначень "Еко", "еко", "Eco", "Екологічна", "Екологічно чиста" тощо.

4.2. Неподання Відповідачем інформації на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним строк

(11) У зв'язку з необхідністю встановлення фактичних обставин, необхідних для проведення зазначеного дослідження, на підставі вимог статей 7, 16, 22 і 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" на адресу ПП "Інтерпласт" було надіслано вимогу.

(12) У вимозі ПП "Інтерпласт" запропоновано протягом 35 календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати Комітету інформацію та належним чином засвідчені копії документів.

(13) Крім того, у вимозі було зазначено, що відповідно до пунктів 13, 14 і 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

(14) Листом від 28.10.2016 N 532-П-2695 (зареєстрований у Комітеті 07.11.2016 за N 8-127/10668) Українськое державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" (далі - Укрпошта) підтвердило, що рекомендований лист (вимогу) з повідомленням про вручення N 0303509321194 вручено на підставі договору про надання послуг зв'язку з доставки пошти (від 05.05.2014 б/н) уповноваженій особі Товариства Ткаченко Н. С. 25.07.2016.

(15) На підтвердження вказаного Укрпошта надала копію договору від 05.05.2014 б/н, укладеного між Укрпоштою і Товариством про надання послуг зв'язку з доставки пошти, та копію витягу з книги для запису рекомендаційних поштових відправлень і повідомлень ф. 8.

(16) Отже, останній день строку надання інформації на вимогу припадав на 29.08.2016.

(17) У встановлений державним уповноваженими Комітету строк інформація та документи, які запитувались у вимозі, до Комітету від ПП "Інтерпласт" не надійшли.

(18) ПП "Інтерпласт" не зверталось до Комітету з клопотанням щодо продовження строку надання інформації на Вимогу у межах строку, встановленого державним уповноваженим Комітету для надання інформації.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(19) Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

(20) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(21) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету є органом Комітету.

(22) Відповідно до статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(23) Положеннями статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(24) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" неподання інформації Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(25) Отже, дії ПП "Інтерпласт" з неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету від 21.07.2016 N 127-26/09-7700 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

6. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

(26) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(27) За інформацією Державної фіскальної служби України, сума доходу за податковий (звітний) період ПП "Інтерпласт" за 2016 рік становить 30394362 (тридцять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі триста шістдесят дві) грн.

(28) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що приватне підприємство "Інтерпласт" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 32798474) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 21.07.2016 N 127-26/09-7700 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство "Інтерпласт" штраф у розмірі 82600 (вісімдесят дві тисячі шістсот) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали