АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 30 травня 2017 року N 228-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши матеріали справи N 127-26.13/289-16 про порушення приватним сільськогосподарським підприємством "АПК Юпітер" (далі - ПСП "АПК Юпітер", Відповідач) (с. Березівське, Харківська обл., код ЄДРПОУ 30247387) законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками N 127-26.13/289-16/53-спр від 10.02.2017, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету від 21.10.2016 N 127-26/09-11226 у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Приватне сільськогосподарське підприємство "АПК Юпітер", яке знаходиться за адресою: Харківська обл., с. Березівське, вул. Вільна, 7; ідентифікаційний код 30247387.

(3) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за класифікацією видів економічної діяльності (Наказ N 457) основним видом діяльності ПСП "АПК Юпітер" є пакування (код КВЕД 82.92 (Наказ N 457)).

(4) Отже, Відповідач є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(5) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 21 грудня 2016 року N 09/410-р розпочато справу N 127-26.13/289-16 за ознаками вчинення ПСП "АПК Юпітер" порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету від 21.10.2016 N 127-26/09-11226 у встановлений ним строк.

(6) Листом Комітету від 10.02.2017 N 127-26/09-1452 Відповідачу було надіслане подання про попередні висновки у справі N 127-26.13/289-16/53-спр від 10.02.2017.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави направлення вимоги про надання інформації до Відповідача

(7) Антимонопольний комітет України проводить дослідження дотримання ПСП "АПК Юпітер" законодавства про захист від недобросовісної конкуренції стосовно поширення інформації, що вводить в оману.

4.2. Подання Відповідачем інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним строк

(8) У зв'язку з необхідністю отримання безпосередньо від ПСП "АПК Юпітер" інформації, на підставі статей 7, 16, 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" до ПСП "АПК Юпітер" було надіслано вимогу державного уповноваженого Комітету від 21.10.2016 N 127-26/09-11226 (далі - Вимога).

(9) У зазначеній Вимозі ПСП "АПК Юпітер" було запропоновано у 30-денний строк з дня її одержання надати Комітету інформацію та належним чином засвідчені копії документів на питання 1 - 24 цієї Вимоги.

(10) У Вимозі було зазначено, що відповідно до пунктів 13, 14 і 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

(11) За інформацією, наданою Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" (далі - Укрпошта) листом від 30.11.2016 N 01-20/710 (вх. N 8-127/11601 від 02.12.2016), рекомендований лист з повідомленням про вручення N 0303509341195, яким надсилалась Вимога, був вручений 25.10.2016 уповноваженій особі ПСП "АПК Юпітер", відповідно до доручення від 01.10.2016, Копинець В. П.

(12) На підтвердження зазначеного Укрпошта надала копію доручення від 01.10.2016 б/н на одержання поштових відправлень ПСП "АПК Юпітер" та копію витягу з книги для запису рекомендаційних поштових відправлень і повідомлень ф. 8.

(13) Отже, останній день строку, встановлений для надання інформації на Вимогу, припадав на 24.11.2016.

(14) Листом від 25.11.2016 N 43 (вх. Комітету N 8-127/11433 від 28.11.2016) ПСП "АПК Юпітер" повідомило: "...з Вашого Листа (не вимоги, не рішення, не розпорядження), не вбачається будь-яка зазначена Вами законна підстава для витребування (або пропонування) надати Вам зазначені Вами документи..."

(15) У встановлений державним уповноваженим Комітету строк інформація та документи, які запитувались у Вимозі, до Комітету від ПСП "АПК Юпітер" не надійшли.

(16) Відсутність зазначеної інформації перешкоджає виконанню Комітетом покладених на нього завдань.

(17) Листом Комітету від 10.02.2017 N 127-26/09-1452 Відповідачу було надіслане подання про попередні висновки у справі N 127-26.13/289-16/53-спр від 10.02.2017.

(18) На подання про попередні висновки у справі N 127-26.13/289-16/53-спр від 10.02.2017 ПСП "АПК Юпітер" зауважень чи заперечень не надавало.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(19) Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

(20) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(21) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету є органом Комітету.

(22) Відповідно до статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(23) Положеннями статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(24) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" неподання інформації Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(25) Отже, дії ПСП "АПК Юпітер" з неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету від 21.10.2016 N 127-26/09-11226 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

5.1. Визначення розміру штрафу

(26) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(27) Відповідно до листа Слобожанської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Харківській області, дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ПСП "АПК Юпітер" від будь-якої діяльності за 2016 рік становить 48851400 (сорок вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча чотириста) грн.

(28) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що приватне сільськогосподарське підприємство "АПК Юпітер", (с. Березівське, вул. Вільна, 7, Харківська обл., код ЄДРПОУ 30247387) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 21.10.2016 N 127-26/09-11226 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне сільськогосподарське підприємство "АПК Юпітер" штраф у розмірі 27200 (двадцять сім тисяч двісті) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати Антимонопольному комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали