ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 жовтня 2008 року N 277

Про поширення методичних рекомендацій щодо оформлення документів з окремих питань кадрової роботи у сфері державної служби

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Головного управління державної служби України від 12 серпня 2011 року N 194 (Наказ N 194)

Відповідно до Положення про методично-консультативну раду з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування при Головному управлінні державної служби України, затвердженого наказом Головдержслужби України від 26.12.2006 N 434, враховуючи висновки правової експертизи юридичного управління Головдержслужби, наказую:

1. Рекомендувати для поширення серед органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Методичні рекомендації щодо оформлення документів з окремих питань кадрової роботи у сфері державної служби, які підготовлені Головдержслужбою України.

2. Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування забезпечити розміщення на зовнішньому веб-сайті Головдержслужби України електронних версій вказаних методичних рекомендацій в термін до 15 жовтня 2008 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник
Головдержслужби

Т. Мотренко

 

Додаток

Методичні рекомендації
щодо оформлення документів з окремих питань кадрової роботи у сфері державної служби

ВСТУП

Державна кадрова політика - це політика держави у сфері державної служби, головною метою якої є вдосконалення кадрового потенціалу, створення дієздатного державного апарату, спроможного ефективно здійснювати завдання та функції Української держави шляхом сумлінного виконання державними службовцями покладених на них службових обов'язків.

У Конституції України визначено, що громадяни України користуються рівним правом вступу на державну службу. Відповідно до статті 4 Закону України "Про державну службу" право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір або іншу процедуру, передбачену відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

Проходження служби в органах державної влади включає низку ключових етапів, які в сукупності складають процес перебування державного службовця на посаді. Суспільний інститут проходження державної служби складається з організації добору кадрів, переміщення працівників по службі, присвоєння їм категорій і рангів, стимулювання їх праці, підстави припинення державної служби.

Законодавством України визначається порядок прийняття на державну службу, проходження випробувального терміну або стажування, заміщення вакантних посад, віднесення їх до відповідних категорій посад державних службовців, присвоєння рангів державним службовцям, порядок проведення атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків та завдань. Службова кар'єра починається із вступу на державну службу. Порядок вступу на посаду буде залежати від особливостей статусу державного органу; категорій державних посад; шляхів заміщення цих посад.

Нормативно-правове забезпечення проходження державної служби у відповідному державному органі відображається у його розпорядчих документах з кадрового діловодства. Саме про їх види та особливості складання йтиме мова далі.

Види розпорядчих документів у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Управлінська діяльність органів виконавчої влади здійснюється шляхом видання розпорядчих документів.

Види розпорядчих документів, які видаються тими чи іншими органами, визначаються чинним законодавством та положенням про ці органи.

Керівники місцевих органів виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування, згідно з чинним законодавством, видають, зокрема:

- голови районних державних адміністрацій

- розпорядження

- міські голови (міст обласного значення)

- розпорядження

- керівники управлінь, самостійних відділів, інших структурних підрозділів облрайдержадміністрацій

- накази

- керівники апаратів облрайдержадміністрацій

- накази

До розпорядчих документів по особовому складу (по кадрах) належать розпорядження та накази. Розпорядження та накази по особовому складу регламентують прийняття громадян на роботу, переведення і переміщення працівників на інші посади та звільнення. До розпорядчих документів також належать розпорядження, накази про заохочення, стягнення, присвоєння рангів, надання відпусток. На великих підприємствах використовують уніфіковані форми наказів по особовому складу.


Типові форми первинної облікової документації підприємств, установ, організацій затверджені (Наказ N 194) наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 N 489: (Наказ N 194)

• (Наказ N 194) N П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу"; (Наказ N 194)

• (Наказ N 194) N П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки"; (Наказ N 194)

• (Наказ N 194) N П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)".

(абзац п'ятий розділу у редакції наказу Головного управління державної служби України від 12.08.2011 р. N 194) (Наказ N 194)

На підприємствах, в установах, організаціях з невеликим обсягом документообігу зазначені накази оформлюються на спеціальних чи загальних бланках або чистих аркушах паперу (формату А4). Розпорядження та накази готуються на підставі доручень керівника установи, організації, заяв працівників, підписаного контракту, рішень конкурсної комісії, рішень атестаційної комісії тощо.

Усі накази оформлюються на аркуші паперу формату А4 і повинні мати обов'язкові реквізити:

• повне найменування установи, організації; назву виду документа - розпорядження, наказ;

• дату складання, підписання (29 травня 1999 року);

• місце складання чи видання (м. Трускавець);

• номер (доповнюється індексом "К" або "ОС");

• заголовок до тексту;

• текст;

• підстава;

• підпис керівника;

• на зворотному боці гриф погодження, ознайомлення.

Проект наказу готують працівники кадрових служб, погоджують з відповідними посадовими особами, коло яких встановлює керівник установи, організації.

Розпорядження, накази з особового складу (по кадрах), за винятком окремих випадків, мають лише розпорядчу частину, починати яку рекомендується з прізвища, імені та по батькові працівника.

У наступному рядку і далі - посада, ранг державного службовця, найменування структурного підрозділу, дія, що оголошується розпорядженням, наказом.

Після тексту розпорядчої частини зазначається підстава підготовки розпорядження, наказу.

Після підписання розпорядження, наказ реєструється у книзі реєстрації розпоряджень, наказів, що має такі реквізити: номер розпорядження, наказу, дату видання, вид розпорядження, наказу, короткий зміст, ким підписаний (прізвище, ініціали), кому направлено (оголошено під розписку).

У груповому розпорядженні, наказі, який передбачає ряд питань, рекомендується розміщувати їх в такій послідовності: прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення з роботи, надання відпусток, заохочення, стягнення тощо.

У кожній групі питань прізвища працівників рекомендується розміщувати за алфавітом.

Перші примірники, підписані керівником, накопичуються у справі за їх порядковими номерами відповідно до затвердженої номенклатури.

Перший примірник розпорядження, наказу залишається у відділі кадрів, а другий передається до бухгалтерії. У структурні підрозділи копії чи примірники розпоряджень, наказів по особовому складу не передаються.

Справа ведеться протягом календарного року, після завершення зберігається у відділі кадрів протягом двох років. Через два роки справа передається до кадрового архіву (який зберігається окремо від інших) установи, організації.

У разі ліквідації установи, організації розпорядження, накази по особовому складу передаються на постійне зберігання до державного архіву.

Розпорядження, накази з особового складу (по кадрах) і книги їх реєстрації є документами постійного зберігання.

Підготовка й оформлення наказів про прийняття, переведення і звільнення працівників

Проголошене ст. 43 Конституції України право громадянина на працю реалізується шляхом надання роботи конкретній людині та оплати праці відповідно до її кількості та якості.

Це право громадянин реалізує шляхом укладання трудового договору, тобто через прийняття на роботу.

Прийняття громадян на роботу оформляється виданням розпорядження, наказу, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові працівника, посада (спеціальність), структурний підрозділ, специфічні умови (з повною матеріальною відповідальністю, за сумісництвом, зі строком випробування до шести місяців, тощо). Розпорядження, наказ оголошується працівнику під підпис. Однак трудовий договір вважається укладеним, якщо фактичне допущення до роботи мало місце за вказівкою особи, наділеною правом прийняття на роботу.

Після ознайомлення працівника з розпорядженням, наказом у його трудовій книжці, а також в особовій картці по формі N П-2ДС робляться відповідні записи, і працівник у графі "Підпис власника трудової книжки" ставить свій підпис. Згідно з чинним законодавством цей підпис підтверджує, що працівник з наказом про прийняття на роботу ознайомлений, тому в розділі III "Призначення і переведення" особової картки N П2-ДС пишеться копія наказу.

Для того, щоб правильно підготувати і видати наказ про прийняття на роботу, слід виконувати вимоги чинного законодавства про працю.

Без відповідних документів, які працівник зобов'язаний пред'явити, неможливо укласти трудовий договір.

Згідно зі статтею 29 КЗпП України до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:

• роз'яснити працівнику його права й обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

• ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

• визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

• проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони. Громадянин, згідно зі статтею 24 КЗпП України, при укладенні трудового договору зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я тощо.

Накази про переведення працівників на іншу посаду чи роботу в тій самій установі, організації готуються та оформляються на підставі розпорядження, наказу керівника та згоди працівника.

У розпорядчій частині розпорядження, наказу вказується попередня посада, посада і структурний підрозділ, куди переводиться працівник, дата і строк переведення (постійно чи тимчасово), причина переведення (службова потреба, для заміни відсутнього, тощо), умови оплати праці, пільги і компенсації, підстава видання розпорядження, наказу. Якщо працівник переводиться постійно на іншу посаду, до його особової картки N П2-ДС і трудової книжки заносяться відповідні записи і він повинен поставити свій підпис у картці N П2-ДС.

Слід також пам'ятати, що переведення працівника допускається тільки за його письмовою згодою.

Накази про звільнення працівників готуються на підставі заяви, ініціативи власника або уповноваженого ним органу (підстави припинення трудових відносин вказані у ст. 36 КЗпП України) і третьої особи, яка не є стороною трудового договору (суд, профспілковий комітет).

Підготовка й видання наказу про звільнення правомірні:

• за підстав, викладених у законі (ст. 36 КЗпП України та ст. 30 Закону України "Про державну службу");

• за додержання певного порядку звільнення працівника за конкретною підставою.

Накази про звільнення складаються, як правило, з двох частин: розпорядчої (визначається прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада, структурний підрозділ, дата й відповідна стаття КЗпП України, Закону України "Про державну службу") та констатуючої, в якій визначаються причина звільнення та мотиви коротко. Далі - підстава видання розпорядження, наказу. Складаючи розпорядження, наказ про звільнення, слід пам'ятати, що днем звільнення вважається останній день роботи.

Вказуючи у розпорядчій частині дату звільнення, не треба писати літеру "з" (з якого), а писати: звільнити 30.07.96. В особовій картці N П2-ДС у рядку: "Дата і причина звільнення" пишеться дата і причина звільнення, і працівник обов'язково ставить свій підпис.

У разі смерті працівника в розпорядчій частині наказу визначається прізвище, ім'я, по батькові, посада, структурний підрозділ і дата (день смерті), виключення зі списків особового складу у зв'язку зі смертю.

Підставою буде копія свідоцтва про смерть.

Готуючи розпорядження, накази про прийняття, переведення і звільнення працівників, слід пам'ятати специфіку щодо деяких категорій працівників.

Так, у ст. 21 КЗпП України визначено, що особливою формою трудового договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Тобто застосування контракту можливе лише у випадках, передбачених законом (ст. 21 КЗпП України, постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору" від 19.03.94 N 170).

Контракт обов'язково укладається в письмовій формі, яка затверджена наказом Міністерства праці України від 15.04.94 N 23 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1992 р. N 84/293).

Працівник, який приймається на роботу за контрактом, власноручно заповнює два примірники договору і підписує їх. Після підписання керівником один примірник з підписом керівника і печаткою видається працівнику. Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті.

Він є підставою для укладення трудового договору та видання наказу про прийняття працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін. У будь-якому випадку умови контракту не повинні погіршувати становище працівників.

Крім того, слід зазначити, що контракт укладається тільки в тому разі, коли працівник належить до категорії працівників, що, згідно із законодавством, працюють за контрактом (постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 6 листопада 1992 року).

Підготовка та оформлення наказів про заохочення і стягнення

У відповідності до статей 143 - 146 КзПП України про працю до працівників установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням із профспілковим комітетом установи, організації. Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці й заносяться до трудових книжок працівників відповідно до правил їх ведення на сторінці "Відомості про заохочення".

За особливі трудові заслуги працівники можуть бути подані у вищестоящі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань.

Заохочення за особливі трудові заслуги заносяться до трудових книжок працівників відповідно до правил їх ведення на сторінці "Відомості про нагородження".

За порушення трудової дисципліни у відповідності до статей 147 - 152 КзПП України про працю та ст. 14 Закону України "Про державну службу" до державного службовця може бути застосовано тільки один із таких засобів стягнення:

1) попередження про неповну службову відповідність;

2) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу, або у призначенні на вищу посаду;

3) догана;

4) звільнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право приймати на роботу (обирати, затверджувати і призначати на посаду) працівника, у порядку, встановленому законодавством. Також стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення оголошується у розпорядженні, наказі і повідомляється працівникові під розписку (ст. 149 КЗпП України). До застосування стягнення власник або уповноважений ним орган повинен отримати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення (на випадок відмови складається акт). За кожне порушення дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. Стягнення діє протягом року, проте за сумлінну працю може бути знято раніше. Протягом дії стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про прийняття
Віннікова О. Ф.

Відповідно до вимог статей 21, 23, 24 КзПП України про працю та ст. 4, 15 Закону України "Про державну службу":

1. Прийняти Віннікова Олександра Федоровича на посаду начальника управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку обласної державної адміністрації 29 липня 200_ року з посадовим окладом згідно штатного розпису.

2. Присвоїти Віннікову О. Ф. сьомий ранг державного службовця.

3. Стаж державної служби Віннікова О. Ф. станом на 29.07.200_ складає 8 років 9 місяців 6 днів.

4. Встановити Віннікову О. Ф. з дня призначення надбавку за високі досягнення в праці в розмірі 30 відсотків посадового окладу.

Підстава: заява О. Ф. Віннікова від 04.07.200_ р., погодження Міністерства промислової політики України від 06.07.200_ р. N 58/11-10-2658/200_.

Голова облдержадміністрації

П. І. Б.

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про прийняття
Лисенка В. В.

Відповідно до вимогстатей 21, 23, 24 КзПП України про працю та ст. 4, 15 Закону України "Про державну службу":

1. Прийняти Лисенка Володимира Васильовича на посаду помічника першого заступника голови обласної державної адміністрації 1 жовтня 200_ року з посадовим окладом згідно штатного розпису, як такого, що пройшов за конкурсом.

2. Взяти до уваги, що Лисенку В. В. 01.08.2000 року було присвоєно дев'ятий ранг державного службовця.

3. Стаж державної служби Лисенка В. В. станом на 29.07.200_ складає 8 років 9 місяців 6 днів.

4. Встановити Лисенку В. В. з дня призначення надбавку до посадового окладу в розмірі 10 відсотків у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 414 "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці".

Підстава:

протокол засідання конкурсної комісії від 22.09.200_ р. N 16, заява Лисенка В. В. від 23.09.200_ р.

Голова облдержадміністрації

П. І. Б.

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про переведення
Клімчука О. В.

1. Перевести Клімчука Олександра Валентиновича з посади провідного спеціаліста організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації на посаду консультанта організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації 1 серпня 200_ року, за його згодою, з посадовим окладом згідно штатного розпису, як такого, що перебував у кадровому резерві на цю посаду.

2. Присвоїти Клімчуку О. В. 10 ранг державного службовця.

3. Зберегти Клімчуку О. В. раніше встановлені надбавки за вислугу років та високі досягнення у праці.

Підстава: доповідна начальника організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації від 21.07.200_ р., заява Клімчука О. В. від 22.07.200_ р.

Голова облдержадміністрації

П. І. Б.

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про переведення
Вергелеса П. П.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.09.200_ N 282/200_-р "Про часткову реорганізацію структури апарату обласної державної адміністрації":

Перевести Вергелеса Петра Павловича з посади головного спеціаліста прес-служби апарату обласної державної адміністрації на посаду головного спеціаліста відділу з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю апарату обласної державної адміністрації 1 жовтня 200_ року, за його згодою, з посадовим окладом згідно штатного розпису, зі збереженням раніше встановлених надбавок за вислугу років та високі досягнення у праці.

Підстава: заява Вергелеса П. П. від 01.10.200_ р.

Голова облдержадміністрації

П. І. Б.

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про звільнення Климка О. І.

1. Звільнити з роботи Климка Олександра Івановича - консультанта організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації 4 квітня 200_ року на підставі п. 5 ст. 36 КзПП України за переведенням до Лісовецької сільської ради, у зв'язку з обранням його сільським головою.

2. Виплатити Климку О. І. грошову компенсацію за 25 календарних днів невикористаної щорічної основної відпустки за період роботи з 20.05.200_ по 20.05.200_.

Підстава: заява Климка О. І. від 03.04.200_ р., рішення сьомої сесії Лісовецької сільської ради від 01.04.200_ р. N 1.

Голова облдержадміністрації

П. І. Б.

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про звільнення Чепкого Є. І.

1. Звільнити з роботи Чепкого Євгена Іларіоновича - заступника начальника управління у справах релігій обласної державної адміністрації 2 липня 200_ року на підставі п. 1 ст. 40 КзПП України, у зв'язку з ліквідацією цього управління.

2. Виплатити Чепкому Є. І.

• грошову компенсацію за 14 календарних днів невикористаної щорічної основної відпустки за період роботи з 05.01.200_ по 04.01.200_.;

• вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку (підстава ст. 44 КЗпП України).

Підстава: розпорядження голови облдержадміністрації від 02.05.200_ р. N 192/200_ "Про упорядкування структури обласної державної адміністрації", протокол засідання профкому від N ______.

Голова облдержадміністрації

П. І. Б.

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В __________ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про звільнення
Слуцького Р. М.

НАКАЗУЮ:

1. Звільнити з роботи Слуцького Руслана Михайловича - головного спеціаліста Управління державної служби Головного управління державної служби України в __ області 4 серпня 200_ року на підставі п. 5 ст. 36 КзПП України за переведенням до центрального відділення Промінвестбанку.

2. Виплатити Слуцькому Р. М. грошову компенсацію за 30 календарних днів невикористаної щорічної відпустки за період роботи з 12.08.200_ по 04.08.200_.

Підстава: Заява Слуцького Р. М. від 01.08.200_, лист філії "___ центрального відділення Промінвестбанку" від 01.08.200_ N 54/78.

Начальник Управління

П. І. Б.

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В _______ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про застосування дисциплінарного
стягнення до Овчиннікової С. В.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну службу", статей 147 - 149 Кодексу законів про працю, враховуючи доповідну та пояснювальну записки головного спеціаліста - бухгалтера Управління Овчиннікової С. В. від 29.06.200_,

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити догану головному спеціалісту - бухгалтеру Овчинніковій Світлані Владиславівні за порушення, вчинені при веденні бухгалтерського обліку та фінансової звітності Управління.

2. Головному спеціалісту - бухгалтеру Овчинніковій С. В. до 10 липня 200_ року усунути виявлені порушення та привести бухгалтерський облік та фінансову звітність Управління у відповідність до вимог чинного законодавства.

3. Овчинніковій С. В. здійснити відшкодування, заподіяні в результаті виявлених порушень, в порядку, встановленому чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава:

Пояснення Овчиннікової С. В. від ;
Документи про підтвердження порушення від ____
Доповідна записка ___

Начальник Управління

П. І. Б.

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" 200_ року

N _______

Про відпустку
О. Гончаренка

Відповідно до статей 6, 8, 10 Закону України "Про відпустки" та статті 35 Закону України "Про державну службу", за погодженням з головою обласної державної адміністрації:

1. Вибуваю у щорічну відпустку за відпрацьований період роботи з 09.09.200_ до 08.09.200_ року тривалістю 30 календарних днів, з виплатою допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу та додаткову оплачувану відпустку за стаж роботи в державних органах на 5 календарних днів за 200_ рік з 10 січня по 13 лютого 200_ року.

2. На час моєї відпустки виконання обов'язків голови районної державної адміністрації покладаю на заступника голови районної адміністрації Волокітіна Анатолія Дмитровича.

Підстава: заява від 02.01.200_ р., погоджена головою ___________ облдержадміністрації.

Голова райдержадміністрації

П. І. Б.

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про надання відпустки
Волокітіну А. Д.

Відповідно до статті 6 "Про відпустки" та статті 35 Закону України "Про державну службу":

Надати Волокітіну Анатолію Дмитровичу, спеціалісту II категорії загального відділу апарату райдержадміністрації, щорічну відпустку за період роботи з 02.01.200_ до 01.01.200_ року тривалістю 30 календарних днів з 22 липня по 20 серпня 200_ року, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Підстава: заява Волокітіна А. Д. від 10.07.200_ р.

Голова райдержадміністрації

П. І. Б.

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про надання частини невикористаної
відпустки Петруку В. В.

Відповідно до статей 6, 12 Закону України "Про відпустки" та статті 35 Закону України "Про державну службу":

1. Надати Петруку Василю Васильовичу, начальнику відділу бухгалтерського обліку апарату райдержадміністрації частину невикористаної щорічної відпустки за період роботи з 15.03.200_ до 14.03.200_ року тривалістю 21 календарний день з 9 грудня по 29 грудня 200_ року.

2. Виконання обов'язків начальника відділу бухгалтерського обліку апарату райдержадміністрації покласти на провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку апарату райдержадміністрації Бондара Віктора Андрійовича з виплатою різниці у посадових окладах та правом підпису на банківських та фінансових документах на час відпустки Петрука В. В.

Підстава: заява Петрука В. В. від 03.12.200_ р.

Голова райдержадміністрації

П. І. Б.

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (Наказ N 194)

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про відпустку
Іванової О. В.

Відповідно до п. 1 ст. 19 Закону України "Про відпустки"

НАКАЗУЮ:

Надати Івановій Оксані Вікторівні, головному спеціалістові загального відділу апарату райдержадміністрації додаткову оплачувану відпустку як такій, що виховує двох дітей віком до 15 років, на 7 календарних днів з 2 по 9 січня 200_ року.

Підстава: заява Іванової О. В. від 20.12.200_ року.

Голова райдержадміністрації

П. І. Б.

(зразок із змінами, внесеними згідно з наказом Головного управління державної служби України від 12.08.2011 р. N 194) (Наказ N 194)

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про відпустку
Семенюк В. М.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про відпустки":

Надати Семенюк Валентині Михайлівні, спеціалісту господарського відділу апарату райдержадміністрації, оплачувану відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів з 11 березня по 14 липня 200_ року включно.

Підстава: лист непрацездатності серії ВХ N 455295 від 11.03.200_ р., заява В. Семенюк.

Голова райдержадміністрації

П. І. Б.

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про відпустку
Семенюк В. М.

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про відпустки":

Надати Семенюк Валентині Михайлівні, спеціалісту господарського відділу апарату райдержадміністрації, відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 15 липня 200_ року по 27 травня 200_ року включно.

Підстава: заява Семенюк В. М. від 14.07.200_ р., свідоцтво про народження дитини від 15.06.200_ р. N 169.

Голова райдержадміністрації

П. І. Б.

 

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про продовження щорічної
відпустки О. Бойку

Відповідно до статті 78 Кодексу законів про працю України, статті 11 Закону України "Про відпустки" та у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю під час щорічної відпустки:

Продовжити щорічну відпустку на 4 календарні дні Бойку Олександру Григоровичу, консультанту організаційного відділу апарату облдержадміністрації, до 22 вересня 200_ року включно.

Підстава: лист непрацездатності серії ВШ N 049623 від 10.09.200_ р., заява О. Бойка.

Голова облдержадміністрації

П. І. Б.

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про покладання обов'язків
голови райдержадміністрації

Відповідно до п. 10 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та у зв'язку з моєю хворобою та перебуванням першого заступника Шипки П. І. у щорічній відпустці:

Покладаю виконання обов'язків голови районної державної адміністрації, на час моєї відсутності, на заступника голови районної державної адміністрації Козака Петра Івановича 1 березня 200_ року.

Голова райдержадміністрації

П. І. Б.

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ___________ 200_ року

N _______

Про продовження терміну перебування
на державній службі Грищука В. І.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про державну службу", враховуючи погодження Начальника Головдержслужби України від N ________:

Продовжити термін перебування на державній службі Грищуку Василю Івановичу, головному спеціалісту управління праці та соціального захисту населення Волочиської районної державної адміністрації, до 25 жовтня 200_ року включно.

Голова райдержадміністрації

П. І. Б.

  (Наказ N 194)

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (Наказ N 194)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (Наказ N 194)

"___" 20__ року (Наказ N 194)

N __________ (Наказ N 194)

Про Степаненка І. І. (Наказ N 194)

1. Оголошується Указ Президента України від ___________ 20__ року N ___ "Про призначення Степаненка І. І. на посаду голови ________ обласної державної адміністрації". (Наказ N 194)

2. Приступаю до виконання повноважень голови _______ обласної державної адміністрації з ___ ___________ 20___ року з оплатою праці згідно штатного розпису із збереженням ______ рангу державного службовця. (Наказ N 194)

Підстава: (Наказ N 194)

Указ Президента України від __ __ 20__ року N __ "Про призначення Степаненка І. І. на посаду голови обласної державної адміністрації". (Наказ N 194)

Голова облдержадміністрації (Наказ N 194)

П. І. Б. (Наказ N 194)

(Методичні рекомендації доповнено зразком згідно з наказом Головного управління державної служби України від 12.08.2011 р. N 194) (Наказ N 194)

  (Наказ N 194)

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (Наказ N 194)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (Наказ N 194)

"___" 20__ року (Наказ N 194)

N __________ (Наказ N 194)

Про Степаненка І. І. (Наказ N 194)

1. Оголошується Указ Президента України від ___________ 20___ року N ___ "Про звільнення Степаненка І. І. з посади голови ________ обласної державної адміністрації". (Наказ N 194)

2. Складаю повноваження голови обласної державної адміністрації з ___ ___________ 20___ року відповідно до (Наказ N 194) статті 8 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України та звільненням за (Наказ N 194) пунктом 2 статті 36 КЗпП України на підставі закінчення строку трудового договору. (Наказ N 194)

Підстава: (Наказ N 194)

Указ Президента України від __ __ 20__ року N ___ "Про звільнення Степаненка І. І. з посади голови ________ обласної державної адміністрації". (Наказ N 194)

Голова облдержадміністрації (Наказ N 194)

П. І. Б. (Наказ N 194)

Примітка: підстави для припинення трудових відносин також визначені у (Наказ N 194) статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", (Наказ N 194) статті 36 Кодексу законів про працю України, (Наказ N 194) статті 30 Закону України "Про державну службу". (Наказ N 194)

(Методичні рекомендації доповнено зразком згідно з наказом Головного управління державної служби України від 12.08.2011 р. N 194) (Наказ N 194)

  (Наказ N 194)

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (Наказ N 194)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (Наказ N 194)

"___" ___________ 20__ року (Наказ N 194)

N __________ (Наказ N 194)

Про Степаненка І. І. (Наказ N 194)

1. Припинити Степаненку І. І. повноваження на посаді голови _______ обласної державної адміністрації з ___ ___________ 20___ року відповідно до (Наказ N 194) статті 8 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України та звільнити за (Наказ N 194) пунктом 2 статті 36 КЗпП України у зв'язку із закінчення строку трудового договору. (Наказ N 194)

Підстава: (Наказ N 194)

Указ Президента України від __ __ 20__ року N __ "Про звільнення Степаненка І. І. з посади голови __________ обласної державної адміністрації". (Наказ N 194)

Голова облдержадміністрації (Наказ N 194)

П. І. Б. (Наказ N 194)

Примітка: розпорядження видається новопризначеним головою або виконуючим обов'язки голови місцевої державної адміністрації у разі відсутності на роботі голови місцевої державної адміністрації, який звільняється. (Наказ N 194)

(Методичні рекомендації доповнено зразком згідно з наказом Головного управління державної служби України від 12.08.2011 р. N 194) (Наказ N 194)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали