АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 30.05.2017 р. N 16-рк

Про припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції

1. ПРЕДМЕТ РЕКОМЕНДАЦІЙ

(1) Антимонопольний комітет України (далі - Комітет) уповноважений здійснювати розслідування та дослідження згідно із законами України "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист економічної конкуренції" та "Про захист від недобросовісної конкуренції".

(2) Під час проведення дослідження Комітетом було виявлено, що в торговельних мережах України здійснюється реалізація продукції з позначеннями "Еко", "еко", "Eco", "Екологічна", "Екологічно чиста", "Organic" тощо.

2. ЗАКОНОДАВСТВО, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ЗАЗНАЧЕНЕ ПИТАННЯ

(3) Відповідно до частини сьомої статті 29 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (Закон N 425-VII) (далі - Закон) забороняється при маркуванні продукції, яка не відповідає вимогам цього Закону (Закон N 425-VII), використовувати позначення з написами "органічний", "біодинамічний", "біологічний", "екологічний", словами з префіксом "біо" тощо.

(4) Відповідно до пункту 35 Технічного регламенту з екологічного маркування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 N 529 (Постанова N 529) (далі - Технічний регламент), для застосування екологічного маркування суб'єкт господарювання повинен пройти процедуру оцінки відповідності продукції встановленим екологічним критеріям в органі з екологічного маркування.

(5) Відповідно до зазначеного Технічного регламенту (Постанова N 529) встановлено наступне.

(6) Екологічне маркування - коротко і точно сформульований напис, символ чи зображення, що наноситься на етикетку або пакування продукції чи наводиться у документації на продукцію, технічних бюлетенях, рекламних матеріалах з метою зазначення певної екологічної характеристики продукції, компонента або пакування. Відповідність продукції встановленим екологічним критеріям підтверджується сертифікатом екологічного маркування.

(7) Екологічна сертифікація - процедура, під час якої визнаний в установленому порядку орган з екологічного маркування документально засвідчує відповідність продукції встановленим екологічним критеріям.

(8) Орган з проведення оцінки відповідності продукції встановленим екологічним критеріям (орган з екологічного маркування) - незалежний від суб'єкта господарювання орган, який у своїй діяльності керується програмою екологічного маркування відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024 "Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та методи").

(9) Отже, екологічна сертифікація, зокрема засвідчення відповідності продукції екологічним критеріям, здійснюється визнаним в установленому порядку органом з екологічного маркування. Відсутність належного факту встановлення відповідності продукції, що позиціонується як екологічна, екологічним критеріям є підставою не вважати таку продукцію екологічною.

(10) Відповідно до Технічного регламенту (Постанова N 529), орган з екологічного маркування не може:

- бути розробником, виробником, постачальником, монтажником або прямо залученим до зазначених видів діяльності, а також власником, користувачем, утримувачем продукції, яку він оцінює, крім продукції для власного споживання;

- бути представником суб'єкта господарювання;

- провадити будь-який вид діяльності, що може вплинути на незалежність його експертизи або неупередженість щодо діяльності з екологічної сертифікації, до якої він залучений, зокрема, надання консультаційних послуг або порад суб'єктові господарювання, продукція якого заявлена на сертифікацію.

(11) Для проведення процедури з оцінки відповідності орган з екологічного маркування повинен мати:

- методику системи управління якістю, відповідно до якої проводиться оцінка відповідності;

- методику провадження діяльності органу з екологічного маркування, в якій визначаються його завдання, чисельність персоналу, необхідного для проведення процедури з оцінки відповідності, ступінь складності технології виробництва продукції і характер виробничого процесу (партія продукції або продукція, що випускається серіями);

- необхідну матеріально-технічну базу для забезпечення виконання завдань з проведення оцінки відповідності.

(12) Персонал органу з екологічного маркування повинен мати необхідну освіту, підготовку, досвід у виконанні завдань з проведення оцінки відповідності та навички складання відповідних звітів.

(13) Відповідно до статті 1 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" акредитація органів з оцінки відповідності (далі - Акредитація) - засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності.

(14) Відповідно до статті 6 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" акредитація здійснюється національним органом України з акредитації.

(15) У зв'язку з викладеним, Комітет для з'ясування питання, чи є в Україні органи з екологічного маркування, які уповноважені на проведення екологічної сертифікації, надіслав лист від 16.09.2016 N 127-26/09-9800 до Національного агентства з акредитації України.

(16) Наказом Міністерства економіки України від 04.01.2002 N 5 було утворено Національне агентство з акредитації України та затверджено Положення про Національне агентство з акредитації України.

(17) Національне агентство з акредитації України повідомило Комітет про те, що за весь час діяльності Національного агентства з акредитації України - по вересень 2016 року - було подано заявку на акредитацію у сфері "екологічна сертифікація" лише від органу із сертифікації Всеукраїнської громадської організації "Жива Планета" (далі - ВГО "Жива Планета").

(18) У серпні 2016 року зазначений орган із сертифікації повторно подав заявку на акредитацію.

(19) Крім того, на 26.09.2016 у Національному агентстві з акредитації України за весь період його діяльності було акредитовано тільки один орган із сертифікації на діяльність з екологічної сертифікації - орган із сертифікації Всеукраїнської громадської організації "Жива планета", атестат акредитації N 1О156 з терміном дії 16.07.2010 - 15.07.2013. Отже, з 15.07.2013 по 26.09.2016 не було жодного акредитованого органу з оцінки відповідності.

(20) Відповідно до статей 1 (Закон N 124-VIII), 24 (Закон N 124-VIII) і 33 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII) визначаються правові та організаційні засади здійснення добровільної оцінки відповідності, зокрема добровільна оцінка відповідності здійснюється органом з оцінки відповідності, що призначається центральним органом виконавчої влади та оцінка відповідності якого здійснюється національним органом України з акредитації. Попередня редакція вказаного закону, що врегульовував аналогічні питання, а саме Закону України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", статті 1 (Закон N 124-VIII) та 28 (Закон N 124-VIII), також визначав необхідність призначення та акредитації органу з оцінки відповідності.

(21) Пункт 3 Технічного регламенту (Постанова N 529) встановлює, що орган з екологічного маркування, що є органом з проведення оцінки відповідності продукції встановленим екологічним критеріям, має бути визнаний в установленому порядку. Відповідно до пункту 1 статті 1 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII) додержання вимог технічного регламенту є обов'язковим та органи з оцінки відповідності, що виконують свої завдання з оцінки відповідності згідно з відповідними технічними регламентами, призначаються центральним органом виконавчої влади.

(22) За наявною в Антимонопольному комітеті України інформацією, в Україні на сьогодні відсутні призначені належним чином та акредитовані органи з оцінки відповідності, що займаються екологічною сертифікацією.

(23) Окремо зазначаємо, що національний стандарт України ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічне маркування 1 типу є документом, який детально прописує принципи та методи, за якими орган з оцінки відповідності має проводити оцінку відповідності продукції на відповідність вимогам екологічних критеріїв. Цей документ не визначає порядку призначення та акредитації органу з оцінки відповідності, оскільки такий порядок визначається Законом України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та постановою Кабінету Міністрів України N 529 від 18 травня 2011 року (Постанова N 529), і потреба в такому нормативно-правовому дублюванні відсутня.

(24) Також звертаємо увагу на те, що згідно зі стандартом ISO/IEC 17065:2012 Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси, послуги, встановлено перелік критеріїв для органів сертифікації (зокрема, вимоги до структури, вимоги до персоналу, вимоги зовнішніх ресурсів, вимоги до процесу оцінювання, аналізування та прийняття рішення щодо сертифікації). Окремо у вступі до цього стандарту зазначено, що цей міжнародний стандарт можна використовувати як документ критеріїв для акредитації або призначення органами державної влади. Отже, у самих стандартах згадується про необхідність акредитації та призначення органами державної влади органів з оцінки відповідності.

(25) Важливим є розуміння принципу добровільної сертифікації. Така сертифікація є добровільною для суб'єкта, який на власний розсуд приймає рішення про те, чи буде він виробляти екологічну продукцію або ж звичайну. У разі, якщо він прийняв рішення на користь екологічної продукції і планує наносити відповідне маркування, то проходження процедури сертифікації у належно акредитованому й призначеному органі з оцінки відповідності стає для нього обов'язковим. Будь-які посилання на добровільність екологічної сертифікації як аргумент для відсутності імперативних норм для органу з оцінки відповідності, який проводить такі сертифікації, є безпідставними та неаргументованими. Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.10.2016, в якому зроблено висновок про відсутність потреби в акредитації органів з оцінки відповідності, що мають намір працювати в добровільній сфері, не є нормативно-правовим актом та не встановлює правових норм, як власне в ньому і зазначено.

3. ОПИС ОБСТАВИН ПОРУШЕНОГО ПИТАННЯ ТА ДІЙ ТОВАРИСТВА

(26) Під час проведення Комітетом дослідження щодо дій суб'єктів господарювання з поширення на етикетках (упаковках) продукції написів "Еко", "еко", "Eco", "Екологічна", "Екологічно чиста", "organic" тощо Комітетом було надіслано вимоги про надання інформації до суб'єктів господарювання, зокрема направлено вимогу до товариства з обмеженою відповідальністю промислове підприємство "ЗІП" (далі - ТОВ ПП "ЗІП", Товариство) (м. Кам'янськ, Дніпропетровська обл.).

(27) ТОВ ПП "ЗІП" зареєстроване 27 січня 1995 року Кам'янською міською радою Дніпропетровської області.

(28) ТОВ ПП "ЗІП" є юридичною особою, яка діє на підставі Статуту.

(29) Основними видами господарської діяльності ТОВ ПП "ЗІП" згідно із класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД (Наказ N 457)), зокрема, є: виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик (основний); виробництво клеїв; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; неспеціалізована оптова торгівля; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

(30) За інформацією, наявною в Комітеті, ТОВ ПП "ЗІП" здійснює виробництво та реалізацію фарб, зокрема фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" (далі - Продукція).

(31) Зовнішнє оформлення етикеток Продукції виробництва Товариства, зокрема фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА", має такий вигляд:

  

(32) Так, на лицьовій стороні етикетки, крім інших написів, міститься такий:

"екологічно безпечна" з позначенням "екологічно".

(33) Товариство зазначило, що виробництво та реалізація фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" у відповідних етикетках було розпочато 09.03.2010.

(34) Зазначене підтверджується розпорядженням від 09 березня 2010 року N 30/1 про зміну оригінал-макета фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА".

(35) ТОВ ПП "ЗІП" не залучало сторонніх організацій для розроблення та виготовлення оригінал-макетів етикеток Продукції. Оригінал-макети Товариство розробляло самостійно.

(36) Оригінал-макети етикеток Продукції були розроблені працівниками відділу маркетингу, погоджені відповідними підрозділами Товариства та затверджені розпорядженням по підприємству.

(37) Упаковку Продукції - тару з етикеткою виробляє товариство з обмеженою відповідальністю "Спецтехоснастка".

(38) Фарба "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" фасується в упаковки місткістю 2,5 л, 5 л, 10 л.

(39) Виробництво фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" здійснюється відповідно до ТУ У 24.3-21875464-096:2012 "Фарби інтер'єрні і фасадні. Зміна N 1".

(40) За наданою ТОВ ПП "ЗІП" інформацією, дизайн етикеток Продукції місткістю 2,5 л, 5 л, 10 л розроблений у 2010 році та використовувався саме з 2010 року.

(41) У 2013 році у зв'язку зі змінами Технічних умов були внесені зміни в дизайн етикетки в частині ТУ, термінів придатності, оновлено логотип "ЗІП", з етикетки видалено елемент з асортиментом продукції.

(42) Зазначене підтверджується розпорядженням Товариства від 11 січня 2013 року N 6/1 щодо змін оригінал-макета фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА".

(43) У 2014 році були внесені зміни до дизайну етикетки - видалено інформацію "екологічно безпечна", що підтверджується розпорядженням Товариства від 17.01.2014 N 6/1 щодо переходу на новий дизайн етикетки фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА".

(44) Цей дизайн етикетки з 2014 року Товариство використовує при пакуванні Продукції.

(45) Відповідно до інформації, наявної в Комітеті, строк придатності фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" - 24 місяці від дати виробництва.

(46) Комітетом встановлено, що Товариство використовувало напис "екологічно безпечна" з позначенням "екологічно" на етикетках Продукції з 09.03.2010.

(47) Товариство зазначило, що на етикетці Продукції розміщено знак для товарів та послуг "ЗЕБРА", який має правовий захист в Україні, що підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг N 102120 від 26.01.2009.

(48) Свідоцтво зареєстроване та належить компанії "Пьорпл Інк" (Беліз).

(49) Товариство використовує знак для товарів та послуг "ЗЕБРА" на підставі Ліцензійного договору від 29.12.2014 б/н (далі - Ліцензійний договір), укладеного між компанією "Пьорпл Інк" (далі - Ліцензіар) і ТОВ ПП "ЗІП" (далі - Ліцензіат).

(50) Відповідно до Ліцензійного договору Ліцензіат бажає отримати на умовах цього Договору дозвіл у вигляді виключної ліцензії на використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) (далі - Торговельні марки) за переліком, зазначеним у додатку N 1, на які було отримано свідоцтва України на знак для товарів і послуг, видані Державною службою інтелектуальної власності України (далі - Свідоцтва), з метою виготовлення, використання, ввезення, пропозиції до продажу, продажу й іншого введення в господарський обіг товарів і послуг з використанням Торговельних марок, відповідно до переліку класів товарів і послуг, зазначених у Свідоцтвах, сторони уклали цей договір про передачу прав на використання торговельних марок.

(51) Відповідно до пункту 2.1 Ліцензійного договору Ліцензіар надає Ліцензіату за винагороду (роялті) на строк дії цього Договору виключну ліцензію (виключні права) на використання Торговельних марок щодо всіх товарів і послуг, зазначених у Свідоцтвах за класами МКТП. При цьому Ліцензіату надається право на використання Торговельних марок на території України.

(52) ТОВ ПП "ЗІП" зазначило, що у 2007 році Товариство отримало у Всеукраїнській громадській організації "Жива Планета" сертифікати N UA.08.002.165, N UA.08.002.166, N UA.08.002.167 та N UA.08.002.168, з терміном дії з 13.06.2007 по 12.06.2010, про відповідність продукції (фарба фасадна акрилова, фарба інтер'єрна акрилова стійка до миття, фарба інтер'єрна ультрабіла) вимогам міжнародного стандарту ISO 14024:1999 за екологічними критеріями оцінки життєвого циклу продукції.

(53) Інших сертифікатів про те, що Продукція є "Екологічно безпечною" ТОВ ПП "ЗІП" не отримувало.

(54) Разом з тим Товариство зазначило, що продукція, яку виготовляє (реалізує) ТОВ ПП "ЗІП", лабораторні перевірки щодо відповідності продукції критеріям "еко" не проходила.

(55) Товариство повідомило про те, що Міністерство охорони здоров'я України проводило санітарно-епідеміологічну експертизу Продукції, яку виготовляє (реалізує) ТОВ ПП "ЗІП", та Технічних умов на Продукцію, за підсумками якої були отримані висновки.

(56) Зазначене підтверджується, зокрема, Висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.12.2012 N 05.03.2002-07/123855 (далі - Висновок 1) та від 22.08.2013 N 05.03.2002-04/76773 (далі - Висновок 2).

(57) Об'єктом експертизи за Висновком 1 є ТУ У 24.3-21875464-096:2012 "Фарби інтер'єрні і фасадні".

(58) За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи (Висновок 1), об'єкт експертизи відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений).

(59) Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.3-21875464-096:2012 "Фарби інтер'єрні і фасадні".

(60) Об'єктом експертизи за Висновком 2 є ТУ У 24.3-21875464-096:2012 "Фарби інтер'єрні і фасадні зі зміною N 1".

(61) За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи (Висновок 2), об'єкт експертизи за наданим заявником зразком відповідає вимогам.

(62) Також Товариство зазначило, що проводилося вимірювання Продукції Відокремленим структурним підрозділом "Дніпродзержинський міський відділ лабораторних досліджень Державного управління Дніпропетровського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України", за підсумками якого був отриманий протокол вимірювань.

(63) Зазначене підтверджується протоколом N 54 вимірювань виробів із полімерних та інших матеріалів від 24.11.2014 (далі - Протокол).

(64) Відповідно до зазначеного Протоколу об'єктом вимірювання була фарба інтер'єрна.

(65) Відповідно до висновку санітарного лікаря: за результатами проведених досліджень фарба інтер'єрна, виробництва ТОВ ПП "ЗІП", виготовлена згідно з ТУ У 24.3-21875464-096:2012, відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил N 1139 від 29.12.2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються в будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні умови" та "Инструкции по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" N 6035 А-91 від 12.08.91

(66) Рекламування Продукції на території України ТОВ ПП "ЗІП" здійснювало шляхом друкування каталогу продукції, що підтверджується матеріалами, наявними в Комітеті, зокрема копіями сторінок каталогу та договором на виготовлення каталогів.

(67) Як зазначило Товариство, загальна вартість робіт за виготовлення каталогу продукції становить 17 397,12 грн, що також підтверджується випискою по рахунку.

(68) За весь час виробництва та реалізації фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" ТОВ ПП "ЗІП" не брало участі у виставках, ярмарках, конкурсах, не отримувало нагород за цю Продукцію.

(69) ТОВ ПП "ЗІП" повідомило Комітет про те, що має сайт у мережі Інтернет:

- Zip.ua - сайт функціонує з 2015 року в оновленій версії;

- www.zebra.ua - сайт функціонує з 2008 року.

(70) Обслуговування сайтів та розміщення інформації на них здійснюють працівники відділу маркетингу ТОВ ПП "ЗІП".

(71) Товариство зазначило, що звернень щодо випадків введення в оману споживачів та/або контрагентів Продукції виробництва ТОВ ПП "ЗІП" щодо екологічних характеристик продукції, зокрема напису "екологічно безпечна" з позначенням "екологічно" на етикетках, не надходило.

(72) Споживачі зі скаргами щодо якості фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" не звертались.

(73) ТОВ ПП "ЗІП" повідомило про те, що реалізація Продукції здійснюється в торговельних мережах, зокрема, власниками яких є товариство з обмеженою відповідальністю "Практікер Україна" (м. Київ), публічне акціонерне товариство "Нова лінія" (смт Чабани, Київська обл.), товариство з обмеженою відповідальністю "Торгова група "АРС-КЕРАМІКА" (м. Тернопіль), приватне підприємство "Будіндустріяресурс" (м. Рівне), ТОВ "БУДМЕН" (м. Харків), ТОВ "Леруа Мерлен Україна" (м. Київ).

(74) ТОВ ПП "ЗІП" здійснює продаж власної продукції шляхом укладення договорів з покупцями та здійснює постачання їм продукції через мережу власних філій.

(75) Крім того, Товариство повідомило про те, що ТОВ ПП "ЗІП" здійснювало реалізацію Продукції за кордон - в Узбекистан, що підтверджується копією контракту від 08.04.2016 N 66 та копією вантажної митної декларації (Наказ N 246).

(76) Загальний обсяг реалізації фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" виробництва ТОВ ПП "ЗІП" становив 74914,25 кг на суму 1168119,94 грн, у т. ч. в Україні 60095,25 кг на суму 986765,32 грн з ПДВ.

(77) Виходячи з викладеного Комітетом встановлено, що ТОВ ПП "ЗІП" використовувало на етикетках фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" напис "екологічно безпечна" з позначенням "екологічно" з 09.03.2010 по 17.01.2014.

4. ВИСНОВКИ

(78) Отже, ТОВ ПП "ЗІП" на лицьовій стороні етикетки фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" розміщує напис "екологічно безпечна" з позначенням "екологічно", у той же час не маючи жодних сертифікатів, дозвільних документів, які видані уповноваженими на те органами, та які підтверджують, що його продукція дійсно відповідає властивостям екологічної продукції. Отже, зазначена інформація є неправдивою.

(79) Обираючи серед аналогічних товарів, пересічний покупець сподівається отримати такий продукт, що відповідає його потребам, керуючись інформацією, заявленою виробником, зокрема, про те, що зазначений продукт відповідає критеріям екологічного маркування.

(80) Ринок виробництва та реалізації фарби є конкурентним.

(81) Так, Товариство зазначило, що виробляє широкий асортимент продукції та має велику кількість конкурентів на території України. Згідно з даними статистики виробниками водорозчинної продукції на ринку України, зокрема, є: ТОВ "Снєжка-Україна", СПзII "Мафферт Ганза Фарбен", ТОВ "Ескаро колор", ТОВ ПП "ПОЛИСАН" тощо.

(82) За наявною в Комітеті інформацією, не всі суб'єкти господарювання під час виробництва та реалізації своєї продукції, зокрема фарб, використовують на етикетках своєї продукції такий напис, як "екологічно безпечна" з позначенням "екологічно", або будь-які інші позначення з написами "Еко". Отже, Товариство може отримати неправомірні переваги в конкуренції порівняно з іншими суб'єктами господарювання, які не використовують таке позначення.

(83) Відповідно до частини першої статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання.

(84) Отже, ТОВ ПП "ЗІП" поширює шляхом повідомлення невизначеному колу осіб неправдивих відомостей на етикетках фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" про споживчі властивості цієї продукції унаслідок обраного способу її викладення, а саме з використанням в оформленні етикетки фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" напису "екологічно безпечна" з позначенням "екологічно", у той час як Товариство не мало жодних дозвільних документів на використання на етикетці своєї Продукції напису "екологічно безпечна" з позначенням "екологічно", які можуть вплинути на наміри осіб щодо придбання товарів цього суб'єкта господарювання.

(85) У зв'язку з тим, що на лицьовій стороні етикетки Продукції зазначено неправдиву інформацію - напис "екологічно безпечна" з позначенням "екологічно", це може вплинути на наміри споживачів стосовно придбання Продукції Товариства саме як продукції, яка має відповідні екологічні властивості.

(86) Отже, дії ТОВ ПП "ЗІП" щодо оформлення в обраний спосіб етикетки фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА", зокрема розміщення напису "екологічно безпечна" з позначенням "екологічно", містять ознаки порушення, передбаченого статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення на етикетках Продукції інформації, яка є неправдивою через спосіб її викладення, що може ввести в оману споживачів щодо її характеристик.

(87) Повідомлення невизначеному колу осіб неправдивих відомостей про характеристику Продукції через розміщення на етикетці цієї Продукції інформації у такий спосіб може вплинути на наміри споживачів щодо придбання цієї Продукції та набуття ТОВ ПП "ЗІП" більш вигідного становища порівняно з іншими суб'єктами господарювання, які діють на відповідному ринку.

(88) Отже, ТОВ ПП "ЗІП" може посилити конкурентну позицію та отримати неправомірні переваги в конкуренції не завдяки власним досягненням, а шляхом поширення неправдивих відомостей щодо характеристик Продукції.

(89) Крім того, Товариство повідомило Комітет, що на ТОВ ПП "ЗІП" було проведено службове розслідування для з'ясування питань щодо реалізації фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" з використанням етикетки старого зразка. За результатами службового розслідування встановлено, що при пакуванні продукції було помилково використано залишки тари з етикеткою застарілого зразка, які з 17.01.2014 не використовувалися та зберігалися на складі Товариства. Працівників, які допустили службову недбалість, притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

(90) Товариством прибрано напис "екологічно безпечна" з позначенням "екологічно" з етикеток фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА", виробництво та реалізацію Продукції із зазначеним написом та позначенням станом на травень 2017 року Товариство не здійснює. До Комітету не надходили звернення про введення в оману споживачів та/або контрагентів Продукції виробництва ТОВ ПП "ЗІП" щодо екологічних характеристик продукції та інформація, яка б свідчила, що дії ТОВ ПП "ЗІП" призвели до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, завдали значних збитків окремим особам чи суспільству.

Враховуючи викладене, з метою припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтею 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції", Антимонопольний комітет України надає товариству з обмеженою відповідальністю промисловому підприємству "ЗІП" (м. Кам'янськ, Дніпропетровська обл.) такі обов'язкові для розгляду рекомендації:

Усунути причини виникнення порушення у вигляді розміщення на етикетках продукції фарби "INTERIOR" ТМ "ЗЕБРА" напису "екологічно безпечна" з позначенням "екологічно", що містять неправдиву інформацію, яка внаслідок поширення може призвести до порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, та утриматися від вчинення подібних дій у подальшому.

Відповідно до частини другої статті 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції" рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов'язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

Про результати розгляду цих рекомендацій повідомити Антимонопольний комітет України у десятиденний строк з дня їх отримання.

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції", за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково.
RSS канали