ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
П'ятнадцята сесія

РІШЕННЯ

від 29.02.2012 р. N 13

Про припинення відділу інвестицій та енергозбереження Хмельницької міської ради, затвердження Положення про департамент економіки Хмельницької міської ради в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність, рішень міської ради

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Припинити відділ інвестицій та енергозбереження Хмельницької міської ради шляхом приєднання до департаменту економіку Хмельницької міської ради.

2. Повідомити працівників відділу інвестицій та енергозбереження Хмельницької міської ради про припинення його шляхом приєднання до департаменту економіки Хмельницької міської ради та вирішити питання їх працевлаштування згідно чинного законодавства України.

3. Затвердити Положення про департамент економіки Хмельницької міської ради в новій редакції згідно з додатком.

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 30.08.2006 року N 16 "Про затвердження Положення про департамент економіки Хмельницької міської ради", п. 3 рішення міської ради від 17.12.2008 року N 17 "Про утворення управління торгівлі, відділу державної реєстрації Хмельницької міської ради та внесення змін до Положення про департамент економіки Хмельницької міської ради", рішення міської ради від 15.06.2011 року N 10 "Про внесення змін до Положення про департамент економіки Хмельницької міської ради" (Рішення N 10), рішення міської ради від 09.02.2011 року N 2 "Про створення відділу інвестицій та енергозбереження".

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови І. Ковальчук.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та підприємництва.

 

Міський голова

С. Мельник


 

Додаток
до рішення Хмельницької міської ради
29.02.2012 N 13


Положення про департамент економіки Хмельницької міської ради

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Департамент економіки Хмельницької міської ради (далі - департамент економіки) є виконавчим органом міської ради, який об'єднує функціонально пов'язані відділи. Департамент економіки підзвітний і підконтрольний міській раді та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

1.2. До складу департаменту економіки входять:

1.2.1 відділ контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності;

1.2.2 відділ інвестицій та енергозбереження;

1.2.3 відділ планування соціально-економічного розвитку міста;

1.2.4 відділ тарифної політики;

1.2.5 відділ підприємництва.

1.3. Департамент економіки у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні, "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Господарським, Податковим та Цивільним кодексами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями сесії міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банку, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і відповідні бланки, може від свого імені укладати угоди, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та користуватися усіма правами учасника судового процесу.

1.5. Відділи департаменту економіки підзвітні та підконтрольні директору департаменту, а також виконавчому комітету міської ради, міському голові.

1.6. Положення про відділи затверджуються директором департаменту економіки.

2. Завдання та функції департаменту економіки

2.1. Завданнями департаменту економіки є:

2.1.1 виконання власних та делегованих повноважень у сфері соціально-економічного розвитку, планування та аналізу, в галузі цін та тарифів, розвитку виробничої та соціальної інфраструктури міста, підприємництва;

2.1.2 реалізація економічної політики на території міста, забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку міста і вдосконалення використання продуктивних сил;

2.1.3 координація роботи підприємств промисловості, сприяння зростанню в місті обсягів промислового виробництва, випуску товарів народного споживання, надання практичної допомоги у створенні умов для належного функціонування підприємств;

2.1.4 реалізація Національної, регіональної та міської програм розвитку і підтримки підприємництва, сприяння розвитку підприємництва на міському рівні, надання консультативної, інформаційної та іншої допомоги суб'єктам підприємницької діяльності;

2.1.5 участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів;

2.1.6 сприяння налагодженню міжнародних зв'язків міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганда інвестиційної привабливості міста, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування;

2.1.7 реалізація повноважень у сфері енергозабезпечення та енергозбереження;

2.1.8 сприяння реалізації державної політики у сфері державних закупівель.

2.2. Департамент економіки відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1 виконує роботи з планування, прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку міста;

2.2.2 приймає участь у розробленні проектів державних, галузевих та регіональних програм;

2.2.3 сприяє забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

2.2.4 розробляє і подає облдержадміністрації пропозиції до проекту програми економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період, координує роботу щодо виконання завдань, визначених цією Програмою, на території міста;

2.2.5 аналізує виконання рейтингових показників соціально-економічного розвитку м. Хмельницького;

2.2.6 збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку промисловості в місті;

2.2.7 аналізує обґрунтованість поданих на затвердження виконавчим комітетом міської ради тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги;

2.2.8 готує на підставі матеріалів, наданих підприємствами, установами, організаціями, висновки щодо відповідності розрахунків тарифів на житлово-комунальні послуги вимогам порядків формування тарифів на відповідний вид послуг згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 09.04.2009 р. N 344;

2.2.9 надає листи-погодження на списання майна комунальними підприємствами;

2.2.10 здійснює розгляд та погодження фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, контроль за їх виконанням;

2.2.11 проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

2.2.12 здійснює контроль за використанням прибутків підприємствами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

2.2.13 організовує та проводить перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності з метою отримання достовірної інформації про фінансовий стан об'єктів перевірки, ефективність використання ними коштів та майна;

2.2.14 формує базу цін та аналізує закупівельні ціни на продукти харчування, товари, роботи та послуги, які придбаваються комунальними підприємствами, установами, організаціями;

2.2.15 надає консультації тендерним комітетам виконавчих органів міської ради, керівникам комунальних підприємств з питань організації і проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти;

2.2.16 здійснює аналіз стану і перспектив розвитку малого підприємництва, надає пропозиції виконавчому комітету Хмельницької міської ради щодо прийняття відповідних рішень, усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій розвитку підприємництва, готує пропозиції щодо усунення перешкод розвитку малого та середнього бізнесу на місцевому та державному рівні;

2.2.17 сприяє створенню інфраструктури підтримки розвитку підприємництва, створенню рівноправних умов для всіх форм підприємницької діяльності на території міста, наданню консультаційної, інформаційної та іншої допомоги суб'єктам підприємницької діяльності;

2.2.18 сприяє діяльності Центру підтримки малого підприємництва, організовує роботу координаційної ради з питань розвитку підприємництва, інших консультативно-дорадчих органів в сфері підприємництва;

2.2.19 забезпечує виконання Національної та регіональної, міської програм підтримки малого підприємництва, сприяє в реалізації Програм перепідготовки управлінських кадрів "Українська ініціатива", Україна-Німеччина, що фінансується Федеральним міністерством економіки і технологій (GIZ);

2.2.20 надає пропозиції щодо відзначення та нагородження щорічно лідерів економічного зростання серед суб'єктів малого підприємництва;

2.2.21 надає консультативну та інформаційну допомогу суб'єктам підприємництва з питань здійснення операцій з металобрухтом на території міста. Готує акти обстеження спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів і спеціалізованих металургійних переробних підприємств на відповідність вимогам Закону України "Про металобрухт";

2.2.22 здійснює організаційне забезпечення реалізації державної регуляторної політики, залучає громадськість до обговорення проектів регуляторних актів, приймає пропозиції та зауваження, формує реєстр регуляторних актів, проводить роботи по відстеженню результативності прийнятих регуляторних актів, співпрацює з розробниками регуляторних актів та надає допомогу у написанні звітів про відстеження;

2.2.23 розміщує на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження прийнятих регуляторних актів, відповідає за наповнення розділу веб-сайту міської ради "Регуляторна політика";

2.2.24 готує пропозиції, практичні рекомендації міському голові щодо розроблення інвестиційних програм та їх реалізації на території міста;

2.2.25 надає пропозиції щодо доцільності прийняття інвестиційних пропозицій;

2.2.26 інформує комунальні підприємства, управління та відділи міської ради щодо оголошених інвестиційних проектів та грантових конкурсів. Надає методичні та практичні рекомендації щодо написання інвестиційних та грантових проектів;

2.2.27 розробляє презентаційні матеріали, презентації інвестиційних проектів, оприлюднює їх через засоби масової інформації;

2.2.28 формує інвестиційний паспорт та експортний каталог міста;

2.2.29 готує та оприлюднює муніципальні інвестиційні пропозиції та програми розвитку інвестиційної діяльності міста;

2.2.30 надає консультаційну та методичну допомогу суб'єктам інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності міста;

2.2.31 надає на відповідні запити інформацію зацікавленим суб'єктам, незалежно від форм власності, фізичним особам з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, та ділові пропозиції іноземних фірм по співробітництву;

2.2.32 здійснює моніторинг ефективності використання енергоресурсів, впровадження нормування їх питомих витрат;

2.2.33 збирає, аналізує та узагальнює інформацію щодо ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами та бюджетними організаціями міста;

2.2.34 приймає участь у розробці проектів енергетичних програм розвитку міста, а також в межах покладених завдань та функцій, контролює їх реалізацію, надає пріоритетні напрямки розвитку енергетики та енергозбереження;

2.2.35 надає пропозиції щодо вирішення питань інвестиційної політики в енергетиці та енергозбереженні;

2.2.36 здійснює підготовку матеріалів з питань енергетики та енергозбереження для заходів, що здійснюються керівництвом міської ради та виконавчого комітету;

2.2.37 приймає участь в проведенні заходів (внутрішній аудит, ін.) щодо впровадження системи управління якістю у виконавчих органах Хмельницької міської ради;

2.2.38 готує та подає звіти в органи виконавчої влади, до податкової служби, управління Пенсійного фонду, інші установи, здійснює розгляд листів, заяв, скарг, пропозицій фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

3. Департамент економіки має право

3.1. Звертатись та одержувати у встановленому законом порядку від органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, органів податкової інспекції, держказначейства, статистики необхідну інформацію та документи.

3.2. Проводити перевірки стану виконання рішень виконавчого комітету по розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, розпоряджень міського голови, протокольних доручень, власних наказів, а також законодавчих та інших нормативних актів з питань, віднесених до його компетенції.

3.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, удосконалення управління та ефективності роботи в підприємствах комунальної власності, управліннях, відділах міської ради.

3.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.5. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4. Чисельність, штат та управління департаментом економіки

4.1. Штатний розпис та чисельність департаменту економіки затверджується міським головою.

4.2. Положення про департамент економіки затверджується міською радою.

4.4. Управління департаментом економіки здійснює директор департаменту економіки.

4.5. Директор департаменту економіки:

4.5.1 здійснює управління департаментом економіки, несе відповідальність за виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, за стан справ у підпорядкованих структурних підрозділах та за виконання завдань, покладених на нього цим Положенням;

4.5.2 сприяє в організаційному, інформаційному та матеріально-технічному забезпеченні департаменту економіки;

4.5.3 забезпечує підготовку проектів рішень та внесення їх на розгляд сесії міської ради і виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів по колу питань, віднесених до їх компетенції;

4.5.4 відповідає за стан діловодства, обліку і звітності департаменту економіки;

4.5.5 здійснює інші повноваження, покладені на нього окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови;

4.5.6 видає накази, дає вказівки, обов'язкові для виконання працівниками департаменту економіки;

4.5.7 затверджує у встановленому порядку положення про структурні підрозділи;

4.5.8 діє від імені департаменту економіки, структурних підрозділів департаменту економіки, представляє його у відносинах з державними і недержавними організаціями, підприємствами, установами, у судових та правоохоронних органах;

4.5.9 директор департаменту економіки призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.6. Заступник директора департаменту економіки, який також є начальником відділу контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності, начальники відділів, працівники департаменту призначаються на посади та звільняються з посади міським головою згідно з чинним законодавством за поданням директора департаменту.

4.7. Заступник директора департаменту економіки безпосередньо підпорядкований директору департаменту економіки, йому підконтрольний і підзвітний, виконує обов'язки директора під час його відсутності (відпустки, хвороби, відрядження). У випадку відсутності директора та заступника директора департаменту економіки обов'язки останніх покладаються на одного із начальників структурних підрозділів, які входять в департамент економіки.

5. Фінансування видатків департаменту економіки

5.1. Фінансування видатків департаменту економіки здійснюється з міського бюджету згідно з кошторисом.

6. Умови оплати праці департаменту економіки

6.1. Оплата праці працівників департаменту економіки здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7. Припинення департаменту

7.1. Припинення департаменту економіки проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

Секретар міської ради

В. Лесков

Директор департаменту економіки

Л. Литовка

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали