Додаткова копія: Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2018 року

УКАЗ
Президента України

Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2018 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити премії Президента України для молодих вчених 2018 року:

- за роботу "Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах":

ПРОГОНОВУ Дмитру Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЯКОВЛЄВУ Сергію Володимировичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

БАРАНОВСЬКОМУ Олексію Миколайовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

- за роботу "Математичні методи і комп'ютерне моделювання марковських систем та їх застосування":

КНОПОВІЙ Вікторії Павлівні - докторові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Технічного університету Дрездена (Німеччина)

ГУПАЛУ Микиті Анатолійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

ОСТРОВСЬКОМУ Олексію Вікторовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України;

- за роботу "Створення інноваційних комп'ютерно-інтегрованих технологічних комплексів для отримання інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів":

ЖУЧЕНКУ Олексію Анатолійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ІВІЦЬКОМУ Ігорю Ігоровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЦАПАРУ Віталію Степановичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ІВІЦЬКІЙ Дар'ї Костянтинівні - директорові з маркетингу товариства з обмеженою відповідальністю "РА - ГАРМОНІЯ";

- за роботу "Випадкові процеси з регенерацією":

МАРИНИЧУ Олександру Віталійовичу - докторові фізико-математичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за роботу "Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря":

ПОПОВУ Олександру Олександровичу - докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"

ЯЦИШИНУ Андрію Васильовичу - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"

КОВАЧ Валерії Омелянівні - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"

АРТЕМЧУКУ Володимиру Олександровичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України;

- за роботу "Індукційний нагрів для теплової обробки електропровідних і неелектропровідних середовищ":

КРИЩУКУ Роману Сергійовичу - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

МАЛАХАТЦІ Денису Олександровичу - молодшому науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

КОМАРЧУКУ Дмитру Сергійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

БЕРЕЗЮКУ Андрію Олександровичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- за роботу "Створення державного первинного еталона одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа":

БАСУ Олександру Анатолійовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові державного підприємства "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації";

- за роботу "Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин":

ДАВИДОВСЬКОМУ Леоніду Сергійовичу - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України;

- за роботу "Розробка наукових засад вібродіагностики лопаток турбомашин та їх систем":

КРУЦУ Вадиму Олексійовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України

ОНИЩЕНКО Євгенії Олександрівні - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України;

- за роботу "Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу":

МІРОШНИЧЕНКУ Денису Вікторовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

- за роботу "Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та управління доменною плавкою":

ШУМЕЛЬЧИКУ Євгену Ігоровичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України

ГОРУПАСІ Віктору Володимировичу - науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України;

- за роботу "Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідкого кристалу":

МИКИТЮКУ Тарасу Володимировичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики НАН України;

- за роботу "Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активні ядра галактик та магнітні поля":

ЕЛИЇВУ Андрію Андрійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Головної астрономічної обсерваторії НАН України;

- за роботу "Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформаційних змін біополімерів":

САВИЦЬКОМУ Олександру Вячеславовичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

САЛЬНІКОВУ Андрію Олександровичу - кандидатові технічних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СЛЮСАРЮ Євгену Андрійовичу - кандидатові технічних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за роботу "Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд":

ХАРЧЕНКУ Максиму Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ЧИЧУЛІНІЙ Ксенії Вікторівні - кандидатові технічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

- за роботу "Термомеханічна поведінка кусково-однорідних термочутливих тіл за складного термосилового навантаження":

ГОРУНУ Олегу Павловичу - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України

БУРИКУ Олександру Олександровичу - математику І категорії Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України;

- за роботу "Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв збагачення залізної руди":

МОРКУН Наталі Володимирівні - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

КОВАЛЬ Світлані Станіславівні - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

- за роботу "Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій":

ПРИХОДЧЕНКУ Дмитру Васильовичу - кандидатові геологічних наук, доцентові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

СОЦКОВУ Вадиму Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

ТРЕГУБУ Миколі Володимировичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

ДЕРЕВЯГІНІЙ Наталії Іванівні - кандидатові технічних наук, асистентові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка";

- за роботу "Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей колекторів метану":

ДЄДІЧУ Івану Олександровичу - кандидатові технічних наук, заступникові начальника відділу приватного акціонерного товариства "Донецьксталь"- металургійний завод"

ПІЧКА Тетяні Володимирівні - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України

КАМЧАТНОМУ Олексію Анатолійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України;

- за роботу "Лазерне відпалювання нестехіометричних нанокомпозитних плівок на основі кремнію":

ГАВРИЛЮКУ Олександру Олександровичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України

ПИЛИПОВІЙ Ользі Вікторівні - кандидатові фізико-математичних наук, інженерові І категорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за роботу "Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації":

ВОДЦІ Олексію Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

МЕЙЛЕХОВУ Андрію Олександровичу - молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ЖАДЬКО Марії Олександрівні - аспірантові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ПОСТЕЛЬНИК Ганні Олександрівні - аспірантові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

- за роботу "Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки":

ЛИТВИНУ Роману Зіновійовичу - кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка;

- за роботу "Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання":

ГОРБАЧОВІЙ Тетяні Євгенівні - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

РЕБРОВІЙ Надії Василівні - молодшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

МАЛОМУ Тарасу Сергійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка

ЖИШКОВИЧУ Андрію Володимировичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка;

- за роботу "Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки":

ШЛАПІ Юлії Юріївні - кандидатові хімічних наук, виконуючому обов'язки наукового співробітника Інституту загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України

ЗАХАРОВУ Артему Вячеславовичу - кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

НІКИТЕНКУ Артему Леонідовичу - інженерові І категорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЗАЙЛЕРУ Андрію Олександровичу - інженерові Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства "Кварсит";

- за роботу "Створення нових наноструктурованих цеолітних та бінарних вуглецьвмісних систем різного функціонального призначення":

ЩЕРБАНЬ Наталії Дмитрівні - кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України

ФІЛОНЕНКО Світлані Миколаївні - кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України;

- за роботу "Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії":

КУЧАНСЬКОМУ Владиславу Володимировичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

НЕСТЕРЕНКУ Артему Борисовичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ГУНЬКО Ірині Олександрівні - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Вінницького національного технічного університету;

- за роботу "Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту":

ВЕРБИЦЬКОМУ Євгену Володимировичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

МИКОЛАЙЦЮ Дмитру Анатолійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ОСИПЕНКО Катерині Сергіївні - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПАВЛЮЧЕНКУ Віталію Леонідовичу - інженерові товариства з обмеженою відповідальністю "ЕГО";

- за роботу "Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України":

ОХАРЄВУ Вячеславу Олександровичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

РАДЧУКУ Ігорю Валентиновичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

ЗАГОРОДНІЙ Сніжані Анатоліївні - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

- за роботу "Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття":

КОНІЩУКУ Василю Васильовичу - докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України;

- за роботу "Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур":

ШАТКОВСЬКОМУ Андрію Петровичу - докторові сільськогосподарських наук, заступникові директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

ЧЕРЕВИЧНОМУ Юрію Олександровичу - завідувачеві Брилівським дослідним полем Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України;

- за роботу "Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину":

КРАСИЛЕНКО Юлії Андріївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"

ГОРЮНОВІЙ Інні Іванівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"

ПЛОХОВСЬКІЙ Світлані Григорівні - провідному інженерові державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України";

- за роботу "Механізми біотранспорту речовин у стратегії створення лікарських засобів":

ЛАРІОНОВУ Віталію Борисовичу - докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Фізико-хімічного інституту імені О. М. Богатського НАН України;

- за роботу "Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам":

ПАРЕНЮК Олені Юріївні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- за роботу "Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг":

БУЖЕНКО Аллі Іванівні - кандидатові медичних наук, доцентові Української військово-медичної академії Міністерства оборони України;

- за роботу "Обліково-інформаційне забезпечення розвитку підприємництва в Україні: екологічний аспект":

МУРОВАНІЙ Тетяні Олександрівні - кандидатові економічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за роботу "Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій":

ДЕШКО Людмилі Миколаївні - докторові юридичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного торговельно-економічного університету;

- за роботу "Кооперативна модель національного господарства":

МАНЖУРІ Олександру Васильовичу - докторові економічних наук, проректорові вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі";

- за роботу "Управління стійкістю та розвитком сучасних економічних систем":

КОЗЛОВСЬКОМУ Сергію Володимировичу - докторові економічних наук, професорові Донецького національного університету імені Василя Стуса;

- за роботу "Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки":

ОБИХОД Ганні Олександрівні - докторові економічних наук, завідувачеві відділу державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

БОЙКУ Володимиру Володимировичу - молодшому науковому співробітникові державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України";

- за роботу "Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства":

ГУБЕЛАДЗЕ Ірині Гурамівні - кандидатові психологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 грудня 2018 року
N 419/2018

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали