ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА

від 7 вересня 2017 року N 145

Про проект Програми Державної служби зайнятості щодо професійної орієнтації на 2017 - 2020 роки

Відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та пункту 14 Статуту Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), правління Фонду постановляє:

1. Схвалити Програму Державної служби зайнятості щодо професійної орієнтації на 2017 - 2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Виконавчій дирекції Фонду - Державній службі зайнятості (Центральному апарату):

- затвердити План реалізації Програми;

- інформувати правління Фонду щодо стану реалізації Програми не рідше одного разу на рік.

 

Голова правління Фонду

О. Лотоцький

 

Додаток

Програма Державної служби зайнятості щодо професійної орієнтації на 2017 - 2020 роки

Загальні положення

У сучасних соціально-економічних умовах держава потребує цілісної системи професійної орієнтації, що відповідає національним інтересам і світовим тенденціям розвитку економіки, забезпечує вибір актуальної на ринку праці професії та формування трудового потенціалу суспільства, спроможного навчатися впродовж життя, підвищувати рівень своєї кваліфікації, здобувати за потреби іншу професію.

В умовах ринкової економіки, впровадження високих технологій у виробництво підвищуються вимоги до якості трудових ресурсів, спроможних навчатися та розвивати власні навички, що відповідає світовим тенденціям неперервної освіти впродовж життя. Стратегія розвитку цієї галузі визначається: пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку України; необхідністю адаптації до демократичних і ринкових перетворень у суспільстві, що зумовлено входженням у європейський і світовий інформаційний простір.

Розвиток економіки, впровадження новітніх технологій у виробничий процес, зміна бізнес-процесів в організації виробництва сприяють виникненню нових професій та зниканню існуючих.

Для оперативного реагування на виклики ринку праці, інформування, орієнтації та сприяння адаптації населення до умов швидкозмінного ринку праці, інформатизації суспільства необхідно забезпечити надання якісних послуг з профорієнтації на новому рівні з використанням дистанційних форм та інформаційно-комунікаційних технологій.

Сучасна молодь недостатньо орієнтована на потреби економіки України. Молоді люди продовжують вибирати професії та спеціальності, якими перенасичений ринок праці, не враховуючи індивідуальні здібності та кон'юнктуру ринку.

Причинами незайнятості випускників також є втрата навчальними закладами зв'язків з потенційними роботодавцями.

Наслідками молодіжного безробіття після такого навчання є додаткові видатки Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) на виплату допомоги по безробіттю, перепідготовку або підвищення кваліфікації.

Протягом 2016 року до Державної служби зайнятості після закінчення навчання звернулося: 5,5 тис. випускників професійно-технічних навчальних закладів, з них навчалися за державним замовленням майже 3 тис. осіб; 23,5 тис. випускників вищих навчальних закладів, з них навчалися за державним замовленням майже 2,4 тис. осіб.

У першому півріччі 2017 року до Державної служби зайнятості після закінчення навчання звернулося: 2,3 тис. випускників професійно-технічних навчальних закладів, з них навчалися за державним замовленням понад 1,0 тис. осіб; 8,4 тис. випускників вищих навчальних закладів, з них навчалися за державним замовленням майже 0,7 тис. осіб.

Також профорієнтаційні послуги Державної служби зайнятості щорічно отримують близько 900 тис. осіб, які навчаються, серед них - студенти вищих навчальних закладів, учні професійно-технічних навчальних закладів та учні загальноосвітніх навчальних закладів.

Послуги з профорієнтації в Державній службі зайнятості надаються всім соціальним групам та віковим категоріям осіб, які звернулись до Державної служби зайнятості, та роботодавцям щодо профвідбору кадрів на їх замовлення.

З метою сприяння працевлаштуванню осіб Державна служба зайнятості співпрацює з професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, організаціями, установами незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або безпосередньо з роботодавцями - замовниками кадрів.

Щорічно профорієнтаційними послугами Державної служби зайнятості охоплюється понад 95 % зареєстрованих безробітних різних категорій.

Громадяни, які звернулись в службу занятості, можуть скористатися послугами профорієнтації та психодіагностики. Проте профорієнтаційний інструментарій та психодіагностичні програми, що є в користуванні центрів зайнятості, потребують періодичного оновлення та відповідної технічної підтримки, що довгий час не проводилося, у зв'язку обмеженим фінансуванням за цим напрямом.

Передумовами розвитку професійної орієнтації є:

- спрямування системи професійної орієнтації населення, зокрема молоді, яка навчається, на поточні та перспективні потреби ринку праці;

- посилення зв'язків між підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами щодо проведення профорієнтації;

- проведення системної профорієнтації учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів на вибір професій, затребуваних на ринку праці України;

- модернізація форм роботи з різними категоріями населення, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій у професійній орієнтації.

Програма розроблена з урахуванням: Закону України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI); Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"; постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення" від 17.09.2008 N 842; розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 N 150-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення"; наказу Міністерства соціальної політики України від 03.01.2013 N 2 "Про затвердження Порядку надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з професійної орієнтації осіб" (Порядок N 2), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2013 за N 131/22663.

Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

Недостатня координація дій соціальних партнерів у сфері профорієнтації.

Недостатнє залучення роботодавців до профорієнтаційних послуг з інформування населення про потреби та розвиток підприємства.

Повільний розвиток в Державній службі зайнятості сучасних дистанційних форм профорієнтації, психодіагностики та підбору кадрів.

Відсутність на регіональному та базовому рівні підрозділів щодо профорієнтаційної роботи з молоддю, яка навчається.

Потреба у використанні можливостей ЦПТО ДСЗ щодо профорієнтації населення.

Застаріле програмне, науково-методичне та інформаційне забезпечення, що використовується при наданні профорієнтаційних послуг населенню, у т. ч. молоді.

Мета Програми

Модернізація та розвиток системи організації професійної орієнтації у Державній службі зайнятості.

Посилення профорієнтації молоді з урахуванням потреб ринку праці України.

Запровадження інноваційних форм роботи.

Завдання щодо реалізації Програми

Реалізація Програми та розв'язання проблем, що виникають при організації профорієнтації населення, передбачає виконання наступних завдань:

- удосконалення нормативно-правового забезпечення щодо організації професійної орієнтації;

- оновлення технологій надання послуг з професійної орієнтації в Державній службі зайнятості;

- посилення співпраці центрів зайнятості з органами виконавчої влади, закладами освіти, роботодавцями, об'єднаними територіальними громадами, громадськими організаціями тощо;

- підвищення кваліфікації фахівців з профорієнтації Державної служби зайнятості;

- удосконалення програмного, науково-методичного та інформаційного забезпечення професійної орієнтації.

Етапи та строки реалізації Програми

Реалізація Програми відбуватиметься двома етапами:

I етап (2017 - 2018 роки)

На першому етапі передбачається:

- удосконалення нормативно-правового забезпечення щодо організації професійної орієнтації;

- розроблення та введення в дію Платформи Державної служби зайнятості з дистанційної профорієнтації, психодіагностики та навчання;

- розробка та впровадження науково-методичних рекомендацій, посібників, конспектів, уроків, семінарів, тренінгів, тестів, методик для профорієнтації;

- оновлення і розробка сучасного програмного, інформаційного та психодіагностичного інструментарію, комп'ютерних програм для профорієнтації;

- забезпечення центрів зайнятості кваліфікованими фахівцями з напряму профорієнтації;

- початок впровадження профорієнтації учнів випускних класів щодо усвідомленого вибору майбутньої професії.

II етап (2019 - 2020 роки)

На цьому етапі, застосовуючи розроблені на першому етапі нові методологічні засади та інноваційні механізми профорієнтації, передбачається:

- запровадження безкоштовного дистанційного навчання та профорієнтації з використанням інтернет-ресурсів Державної служби зайнятості;

- забезпечення якісної профорієнтації безробітних перед направленням на профнавчання;

- проведення профорієнтаційних заходів щодо ознайомлення зі світом професій учнів ЗНЗ, з використанням можливостей ЦПТО ДСЗ та залученням роботодавців;

- реалізація проекту з профорієнтації учнів випускних класів щодо усвідомленого вибору майбутньої професії;

- проведення заходів щодо отримання учнями та студентами ПТНЗ та ВНЗ практичних навичок з працевлаштування за обраними професіями;

- забезпечення охоплення профорієнтаційними послугами Державної служби зайнятості більшості учнів випускних класів;

- проведення профорієнтаційних заходів для населення в об'єднаних територіальних громадах щодо задоволення потреб ринку праці.

Очікувані результати Програми

Виконання Програми сприятиме підвищенню якості надання профорієнтаційних послуг населенню шляхом запровадження інноваційних форм роботи та посилення кадрового забезпечення.

У результаті виконання Програми передбачається:

- сприяння усвідомленому вибору учнями випускних класів майбутньої професії, затребуваної на ринку праці України;

- формування у молоді стійкої мотивації до набуття навичок, затребуваних на ринку праці;

- координація зусиль соціальних партнерів у сфері профорієнтації;

- спрямування профорієнтаційних послуг на потреби об'єднаних та територіальних громад;

- широке використання можливостей ЦПТО ДСЗ в профорієнтаційній роботі з населенням;

- наближення послуг з профорієнтації до широкого кола споживачів.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів щодо реалізації цієї Програми здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали