АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 червня 2017 року N 347/12

Про програми постійного удосконалення професійних знань аудиторів

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. N 3125-XII (зі змінами й доповненнями), Положенням про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженим рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2007 р. N 178/5 (зі змінами та доповненнями), та відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з відбору фахівців для розроблення програм постійного удосконалення знань аудиторів, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 07.10.2016 р. N 331/2, Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Затвердити програми постійного удосконалення професійних знань аудиторів:

1) "Політика ЄС щодо фінансової та інтегрованої звітності та її вплив на організацію і методику аудиту" (додаток N 1);

2) "Організація і методика аудиту фінансової звітності малих і середніх підприємств" (додаток N 2).

2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова АПУ

Т. О. Каменська

 

Додаток 1
до рішення Аудиторської палати України
29.06.2017 N 347/12

ПРОГРАМА
постійного удосконалення професійних знань аудиторів "Політика ЄС щодо фінансової та інтегрованої звітності та її вплив на організацію і методику аудиту"

N
з/п

Перелік питань

Разом

Лекції

Практичні заняття

1

Система вимог ЄС до фінансової звітності

4

4

-

1.1

Класифікація підприємств ЄС з метою визначення складу і обсягу звітної інформації.

1

1

-

1.2

Регламент 2002/ЄС про застосування МСФЗ в країнах ЄС

1

1

-

1.3

Основні вимоги Директиви 34/2013/ЄС до складу і форматів фінансових звітів
Склад і формати фінансових звітів мікро- і малих підприємств. Склад і формати фінансових звітів середніх підприємств. Склад і формати фінансових звітів великих підприємств

1

1

-

1.4

Облікова політика підприємств країн - членів ЄС за Директивою 34/2013/ЄС
Загальні принципи підготовки фінансової звітності. Альтернативні оцінки активів і зобов'язань підприємств (застосування переоціненої та справедливої вартості).

1

1

-

2

Загальні вимоги законодавства ЄС до соціальної корпоративної відповідальності

4

2

2

2.1

Законодавство ЄС щодо корпоративного управління. Органи управління та структура підприємств. Політики антикорупції та комплаєнс. Права людини і трудові практики. Чесні операційні практики. Відносини зі стейкхолдерами. Політики захисту довкілля. Розвиток і підтримка громад.

2

1

1

2.2

Стратегія та звітність з соціальної корпоративної відповідальності
Структура стратегії щодо соціальної корпоративної відповідальності. Комунікація компанії з корпоративної соціальної відповідальності. Переваги від реалізації корпоративної соціальної відповідальності

2

1

1

3

Формат та зміст звітів щодо нефінансових показників у країнах-членах ЄС

14

9

5

3.1

Принципи підготовки звітів щодо нефінансових показників.
Директива 34/2014/ЄС та стандарти нефінансової звітності: GRI (Global Reporting Initiative - Глобальної ініціативи зі звітування) та Міжнародної ради з питань інтегрованої звітності (International Integrated Reporting Council - IIRC)

2

2

-

3.2

Інформація про компанію, систему управління соціальною відповідальністю та процес залучення зацікавлених сторін. Кодекс корпоративної етики.

2

1

1

3.2

Інформація про економічні цілі, досягнення і показники (доходи, державна підтримка і непрямі фінансові наслідки)

1

0.5

0.5

3.3

Інформація про людські ресурси: політика і підходи щодо управління персоналом, структура персоналу (у тому числі плинність кадрів), реструктуризація і припинення трудових відносин, показники гендерної рівності, схеми винагороди, навчання та підвищення кваліфікації кадрів, здоров'я та безпека персоналу

2

1

1

3.4

Інформація про довкілля: екологічні цілі, питання підвищеного ризику, екологічні показники (електроенергія, водопостачання, відходи), відповідність нормативним вимогам. Результати екологічного аудиту

2

1

1

3.5

Інформація про співпрацю з суспільством: участь у місцевих громадах, протидія корупції, участь у державній політиці (лобіювання), поведінка на ринку (дотримання правил конкуренції), дотримання законодавства.

2

1

1

3.6

Інформація про якість продукції: показники задоволеності клієнтів, здоров'я та безпеки продукції та послуг.

1

0.5

0.5

3.7

Інформація про дотримання прав людини: питання прав людини у зв'язку з господарською діяльністю компанії.

1

0.5

0.5

3.8

Інша інформація у нефінансових звітах (управління ланцюгами поставок та інше)

1

0.5

0.5

4

Європейські акценти щодо аудиту фінансової звітності

6

3

3

4.1

Зміни до Директиви 2014/56/ЄС про обов'язковий аудит річних звітів та консолідованих звітів (Директива 2014/56/ЄС).
Вдосконалення термінології. Визнання аудиторських фірм. Допуск аудиторів з інших країн-членів. Професійна етика та скептицизм. Підготовка до обов'язкового аудиту та оцінка загроз для незалежності.
Внутрішня організація допущених аудиторів та аудиторських фірм. Організація роботи. Стандарти аудиту. Обов'язковий аудит консолідованих фінансових звітів. Аудиторська звітність. Розслідування та санкції.
Аудиторський комітет.

2

1

1

4.2

Регламент ЄС 537/2014 стосовно аудиту суб'єктів суспільного інтересу (ССІ)
Умови проведення аудиту ССІ. Призначення зовнішніх аудиторів ССІ. Нагляд за аудиторами ССІ.

4

2

2

5

Послуги аудитора щодо нефінансової звітності

4

4

-

 

Роль аудитора в підготовці нефінансової та інтегрованої звітності та наданні впевненості в її достовірності.
Загальна характеристика обов'язків внутрішнього аудиту щодо нефінансової та інтегрованої звітності. Ключові питання з консультування та надання впевненості внутрішнім аудитом щодо нефінансової та інтегрованої звітності. Кваліфікаційні вимоги до внутрішнього аудитора. Вимоги до звітності з консультування та надання впевненості.

4

4

-

 

Практичні ситуації:

6

-

6

 

Розробка робочих документів аудитора при наданні послуг з впевненості щодо нефінансової звітності

6

-

6

Тестування

2

-

2

ВСЬОГО

40

32

8

 

Додаток 2
до рішення Аудиторської палати України
29.06.2017 N 347/12

ПРОГРАМА
постійного удосконалення професійних знань аудиторів "Організація і методика аудиту фінансової звітності малих і середніх підприємств"

N

Перелік питань

Разом

Лекції

Практичні заняття

1.

Фінансова звітність малих та середніх підприємств як об'єкт аудиту

6

6

 

1.1

Критерії віднесення підприємств до малих та середніх. Застосовувані концептуальні основи фінансової звітності малих та середніх підприємств. Вимоги національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку щодо фінансових звітів суб'єктів малого підприємництва. Вимоги міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств.

4

4

 

1.2

Огляд специфічних питань, які розглядають МСА для малих і середніх підприємств.

2

2

 

2.

Організація процесу аудиту на основі ризику

2

2

 

2.1.

Процес аудиту. Цілі аудитора, основні елементи та підхід до виконання аудиту на основі ризику. Послідовність виконання завдання з аудиту на основі ризику. Переваги аудиту, який ґрунтується на ризику.

2

2

 

3.

Прийняття першого завдання та подальше продовження співпраці з клієнтом. Узгодження умов завдання з аудиту фінансової звітності малих та середніх підприємств

2

2

 

3.1.

Етапи виявлення та оцінки факторів ризику, що досліджуються з метою прийняття рішення щодо можливості прийняття завдання з аудиту. Погодження та документальне оформлення умов завдання. Зміна в умовах завдання з аудиту.

2

2

 

4.

Планування завдання з аудиту фінансової звітності малих та середніх підприємств

4

2

2

4.1.

Етапи розробки загального плану і стратегії виконання завдання з аудиту. Приклад розробки стратегії аудиту. Повідомлення плану аудиту управлінському та вищому управлінському персоналу.

2

2

2

5.

Оцінка суттєвості та дослідження складових аудиторського ризику при виконанні завдань з аудиту фінансової звітності малих та середніх підприємств

10

8

2

5.1

Визначення та використання суттєвості у завдання з аудиту фінансових звітів. Види викривлень у фінансових звітах. Загальна суттєвість. Спеціальна суттєвість. Робоча суттєвість. Методика розрахунку робочої суттєвості. Використання суттєвості: при плануванні та оцінці ризику, виконанні аудиторських процедур.

4

2

2

5.2

Сприйнятливість фінансових звітів до суттєвих викривлень. Типи властивого ризику. Джерела ризику. Процедури оцінки ризиків. Ризик бізнесу. Ризик шахрайства. Приклад оцінки ризиків. Значні ризики. Виявлення значних ризиків. Приклади відповіді на ідентифіковані значні ризики.

2

2

 

5.3

Взаємозв'язок між властивим ризиком та ризиком контролю. Оцінка структури та здійснення контролю. Система внутрішнього контролю малих та середніх підприємств як об'єкт аудиторського дослідження. Оцінка системи внутрішнього контролю. Повідомлення про недоліки у внутрішньому контролі.

2

2

 

5.4

Узагальнення результатів виконаних процедур оцінки ризиків на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень. Документування процедур оцінки ризиків. Планування процедур аудиту за результатами ідентифікації та оцінки ризиків. Визначення обсягу процедур отримання доказів щодо тверджень у фінансових звітах.

2

2

 

6.

Документування процесу виконання завдання з аудиту фінансової звітності малих та середніх підприємств

6

4

2

6.1

Мета документації із завдання з аудиту. Забезпечення правильного та адекватного документування дій аудитора у відповідь на ризик суттєвих викривлень у файлі робочих документів. Формування остаточного файлу та зберігання документації.

6

4

2

7.

Складання та надання звіту з аудиту фінансової звітності малих та середніх підприємств

8

4

4

7.1

Зміст процедур аудиту на заключному етапі - формування судження. Письмові запевнення та заяви управлінського персоналу. Оцінка достатності та відповідності аудиторських доказів. Оцінка наслідків встановлених викривлень. Повідомлення інформації вищому управлінському персоналу. Модифікації аудиторської думки. Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань.

8

4

4

Тестування

2

 

2

ВСЬОГО

40

28

12
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали