ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Дев'ята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 02.03.2012 р. N 425

Про Програму енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2012 - 2015 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 145-р, Указу Президента України від 28.07.2008 N 679/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів" та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 N 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки" (зі змінами), обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2012 - 2015 роки (додається).

2. Обласній державній адміністрації забезпечити організацію і координацію роботи щодо виконання Програми та щорічно інформувати обласну раду до 10 березня.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 24 квітня 2009 року N 841 "Про Програму енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2009 - 2013 роки".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Бушка І. І. та постійну комісію обласної ради з питань розвитку продуктивних сил, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій (Кинів Б. Ю.).

 

Голова ради

І. Балога


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
02.03.2012 N 425


ПРОГРАМА
енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2012 - 2015 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва Програми

Програма енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2012 - 2015 роки.

Підстава для розроблення Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року N 243 "Про затвердження Державної цільової програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки", із змінами та доповненнями.

Розробник Програми

Закарпатська обласна державна адміністрація.

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми, основаної на інноваційному розвитку і впровадженню енергоефективних технологій є: зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг; скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів та води; оптимізація паливно-енергетичного балансу області; відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах; підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики регіону шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання, залучення в енергообіг вторинних поновлюваних джерел енергії та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування на засадах сталого розвитку; збільшення обсягу використання гідроенергетичного потенціалу річок області.

Основні заходи Програми

Оптимізація системи теплопостачання (в т.ч. перехід на автономне теплопостачання) та оновлення (реновація) обладнання; впровадження когенераційних технологій; впровадження технологій і устаткування з використанням енергії довкілля та електроенергії; використання відновлювальних джерел енергії; проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ; модернізація об'єктів водопровідного каналізаційного господарства; розвиток виробництва та використання біологічних видів палива; скорочення споживання енергоносіїв в суспільному виробництві та бюджетній сфері; інформаційна підтримка Програми.

Строки реалізації Програми

2012 - 2015 роки

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, державного фонду енергозбереження та інших джерел (внутрішні та зовнішні інвестування, благодійні фонди, кошти населення та інші).

Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити реалізацію державної політики у сфері енерго- та ресурсозбереження; щорічно економити 58 - 65 тисяч т. у. п.; зменшити енергоємність виробництва одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг); зменшити втрати паливно-енергетичних ресурсів при виробленні одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг); забезпечити економію бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів; зменшити обсяги споживання енергоносіїв в побуті.

Керування Програмою і контроль за її реалізацією

Координація робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покладається на управління облдержадміністрації: промисловості та розвитку інфраструктури; житлово-комунального господарства.


Вступ

Питання ефективного використання енергоносіїв на сучасному етапі перетворилось на одну з найважливіших загальнолюдських проблем. Раціональне використання природних ресурсів, скорочення шкідливих викидів в атмосферу та ефективне використання електричної і теплової енергії набувають у сучасному суспільстві надзвичайно великого значення. Від ефективності функціонування систем енергозабезпечення безпосередньо залежить рівень економічного та соціального розвитку країн світу.

В умовах різкого зростання цін на всі паливно-енергетичні ресурси (ПЕР), вирівнювання їх зі світовими цінами, проблема ефективного енергозабезпечення та енергозбереження стала актуальною для промислових споживачів, бюджетних та комерційних організацій, комунальних служб, населення. Важкий екологічний стан також є однією з причин, що обумовлює необхідність ефективного використання енергоресурсів.

Найбільш важливими у цей час для України мають стати радикальні структурні реформи у всіх напрямках енергетичної політики: енергоефективність, формування конкурентних енергетичних ринків, диверсифікація енергопостачання, збільшення в енергетичному балансі частки альтернативних джерел енергії та видів палива. Лише за таких умов країна матиме необхідний для стабільного соціально-економічного розвитку рівень національної енергетичної безпеки.

Регіональна програма енергоефективності повинна впроваджуватися на основі цілеспрямованої державної політики у сфері енергозбереження та з урахуванням її основних напрямків з метою оптимізації паливно-енергетичного балансу, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення енергоємності та підвищення конкурентоспроможності продукції, а також ефективного використання енергоносіїв у побуті, що характерно для Закарпаття.

1. Загальні положення

Програма енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2012 - 2015 роки (далі - Програма) розроблена на виконання Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р, Указу Президента України від 28.07.2008 N 679/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів", розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 891-р "Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року".

Програма необхідна для реалізації основних напрямків Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 N 243 (із змінами), та розроблена з урахуванням Методики розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання, затвердженої наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (далі - НАЕР) від 17.03.2009 N 33.

Програма спрямована на вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів у регіоні, використання інноваційних технічних, технологічних та організаційних рішень, створення привабливих умов для реалізації інвестиційних проектів на підприємствах та в організаціях області.

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Проблема високої енергоємності валового внутрішнього продукту (ВВП) має загальнодержавний характер, оскільки стосується конкурентноздатності продукції економіки, рівня її собівартості, обсягів споживання електроенергії, теплової енергії, природного газу, нафти і продуктів її переробки у суспільному виробництві, бюджетній сфері та населенням.

Одними з основних узагальнюючих показників розвитку економіки будь-якого регіону, що характеризують його ефективність в цілому, відповідність сучасному рівню розвитку техніки, технологій і організації суспільного виробництва є зміна обсягу валового регіонального продукту (ВРП), а також рівня витрат паливно-енергетичних ресурсів на обсяг валового регіонального продукту (далі - енергоємність валового регіонального продукту).

За рік у Закарпатській області споживається близько 1300 тис. тонн умовного палива (далі - т. у. п.) енергоресурсів. За рівнем споживання область займає 25 місце (або 0,92 відс.) серед регіонів Україні.

У структурі використання паливно-енергетичних ресурсів області найбільшу частку становить природний газ - 60,1 відс. від загальних обсягів споживання, на електричну енергію і нафтопродукти припадає відповідно 19,3 та 14,2 відсотків.

Найбільша частка споживання енергоносіїв припадає на долю населення - більше 800,0 тис. т. у. п., що складає 61,5 відсотків. Виробничий сектор у 2010 році спожив 298,1 тис. т. у. п. (22,9 відсотка). Бюджетні установи споживають менше 6,0 відс. енергоносіїв.

Чинною Комплексною державною програмою енергозбереження визначено, що загальний середньорічний потенціал енергозбереження по Україні становить 4,5 - 5 відс. від річного енергоспоживання. Відповідно середньорічній потенціал енергозбереження по Закарпатській області становить 58 - 65 тис. т. у. п.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України, у тому числі Закарпатської області, чинник зниження енергоємності ВРП є одним з головних у забезпеченні енергетичної незалежності держави та підвищення рівня її енергетичної безпеки.

Проблеми неефективного використання енергоресурсів мають місце в усіх секторах економіки області, і насамперед, у трьох складових паливно-енергетичного комплексу: виробництво, транспортування та споживання енергії. Це призводить до підвищених витрат енергоресурсів, які в структурі собівартості витрат на виробництво товарів та послуг неминуче призводять до зниження видатків місцевих бюджетів на оплату праці і соціальних виплат, зменшення обсягів власних обігових коштів, ускладнення інвестування в модернізацію виробничих фондів і технологій, низки інших негативних факторів.

Системи централізованого водопостачання та водовідведення характеризуються високою енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною зношеністю. Зношеність основних фондів у галузі сягає близько 40,0 відсотка. Потребують відновлення та вдосконалення 19,0 відс. артезіанських свердловин. Ряд водопровідних очисних споруд та насосних станцій (12 відс.) потребують реконструкції. Фактично заміни потребує близько 30 відс. насосних агрегатів.

Енергетична складова у собівартості питної води та очищення стічних вод у середньому складає майже 50 відсотків.

Сьогодні питомі витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у водопровідно-каналізаційному господарстві в 2 - 3 рази перевищують аналогічні показники розвинутих країн світу.

Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Принциповою умовою зменшення енергоємності валового регіонального продукту (далі - ВРП) та зменшення споживання енергоносіїв у побуті є реалізація основних стратегічних напрямків підвищення енергоефективності: забезпечення структурно-технологічної перебудови економіки регіону та створення адміністративних, нормативно-правових та економічних механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності та енергозбереження.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є:

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

- скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів та води;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу області;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах;

- підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики регіону шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання, залучення в енергообіг вторинних поновлюваних джерел енергії та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування на засадах сталого розвитку;

- підвищення енергонезалежності регіону за умови впровадження енергозберігаючих заходів на діючому енергообладнанні, введення нових сучасних потужностей і залучення в енергобаланс вторинних поновлюваних енергоресурсів;

- зниження шкідливих викидів і емісії парникових газів в атмосферу від паливноспалюючих установок на 30 - 40 відс.;

- збільшення обсягу використання гідроенергетичного потенціалу річок області.

4. Перелік показників, за якими здійснюватиметься оцінка досягнення мети Програми

Оцінка досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими показниками:

- зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг (в умовних одиницях);

- зменшення рівня споживання енергоносіїв побутовими споживачами;

- зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів;

- відносне скорочення обсягу бюджетних видатків на енергоносії;

- обсяг залученого фінансування, яке спрямовуватиметься на фінансування заходів Програми.

У результаті реалізації Програми повинно бути досягнуто:

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг) не менше 20 % від базового 2010 року;

- зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів при виробленні одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг) не менше 40 %;

- забезпечення економії бюджетних коштів на 25 % (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів;

- зменшення обсягів споживання енергоносіїв в побуті.

5. Шляхи та засоби розв'язання проблем

Вирішення проблем забезпечуватиме реалізація заходів технічного, структурного та організаційного характеру.

Технічні заходи:

- впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів з використанням місцевих видів палива (відходи деревини), когенераційних технологій, а також технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання. Передбачається впровадження понад 20 систем електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання у бюджетній сфері. Це дасть можливість забезпечити надійність обігріву та гарячого водопостачання об'єктів та зменшити фінансове навантаження на бюджетні заклади;

- завершення виконання заходів Програми оптимізації теплопостачання споживачів області;

- проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ. Заплановані роботи дозволять скоротити споживання 5,5 млн. куб. м природного газу;

- модернізація об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства;

- впровадження енергоефективних освітлювальних приладів на виробництві, побуті та в бюджетних закладах;

- будівництво малих гідроелектростанцій та модернізація існуючих ГЕС, проведення науковими установами досліджень в галузі використання гідроенергетичного потенціалу області. Передбачається побудувати відповідно до Схеми розташування малих гідроелектростанцій на території області 330 гідроелектростанцій, загальною потужністю 400 МВт;

- впровадження вітрових електростанцій (ВЕС) потужністю більше 100 кВт з метою місцевого економічного конкурентноспроможного використання енергії вітру;

- використання теплової енергії за допомогою сонячних колекторів (річний енергетичний потенціал сонячної енергетики в області становить 140 тис. тонн умовного палива) та геотермальної енергії (річний енергетичний потенціал в області становить 850 тис. тонн умовного палива).

Структурні заходи:

- проведення структурної перебудови підприємств шляхом підвищення питомої ваги науковоємних малоресурсних виробництв;

- зменшення обсягів використання енергоносіїв, що постачаються із-за меж області;

- заміна в енергетичному балансі природного газу іншими джерелами енергії (брикети, палети, відходи деревини та створення плантацій швидкорослих і продуктивних деревних порід).

Організаційні заходи:

- освоєння виробництва твердого палива (паливних брикетів та палетів); створення нових підприємств з виробництва твердого палива;

- проведення енергетичного аудиту. Передбачається провести енергоаудит у бюджетних установах та організаціях області;

- розміщення відповідної інформації у засобах масової інформації (проведення тематичних освітньо-інформаційних передач на облдерж-телерадіо);

- проведення щорічного науково-практичного семінару - виставки енергоефективного обладнання та технологій з використанням альтернативних видів палива;

- видання матеріалів щодо популяризації енергоефективності та альтернативних видів палива.

6. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми

Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства України у сфері енергоспоживання, енергоефективності, використання альтернативних видів палива.

При використанні коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств закупівля товарів, робіт та послуг здійснюватиметься відповідно до вимог законодавства України про закупівлю товарів, робіт та послуг, з урахуванням прийнятих рішень Уряду, якими встановлюються стимули та заохочення для впровадження інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих технологій, засобів та обладнання.

При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги інших актів Президента, Уряду, відповідних центральних органів виконавчої влади.

7. Визначення строків та етапів Програми

Реалізацію завдань Програми передбачається провести одним етапом впродовж 2012 - 2015 років. План заходів із виконання Програми енергоефективності та енергозбереження на 2012 - 2015 роки додається.

8. Оцінка примірного обсягу коштів, необхідних для забезпечення мети Програми

Фінансування заходів виконання Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших залучених джерел фінансування (інвестиційні кошти, кошти підприємств, населення та інші).

(тис. грн.)

Роки

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Залучені кошти

Всього

2012

66,1

11,17

31,1

108,37

2013

75,2

11,87

50,4

137,47

2014

66,0

8,17

71,9

146,07

2015

75,7

8,77

87,7

172,17

Разом:

283,0

39,98

241,1

564,08


9. Порядок проведення моніторингу та узагальнення результатів Програми

Моніторинг виконання завдань Програми проводиться щопівроку згідно з показниками оцінки досягнення результатів Програми за відповідними встановленими формами Держенергоефективності.

Результативні показники будуть наводитись диференційовано з розбивкою реалізації Програми за роками.

Порядок узагальнення результатів буде здійснюватись у табличній формі та за допомогою відповідних діаграм.

 

Додаток
до Програми


План заходів
з виконання Програми енергоефективності та енергозбереження на 2012 - 2015 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) млн. грн., в тому числі по роках

Примітки

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Оптимізація системи теплопостачання (в т. ч. Перехід на автономне теплопостачання) та оновлення (реновація) обладнання

 

1.1. Заміна та модернізація котелень та котельного обладнання на об'єктах бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики, в тому числі з використанням місцевих видів палива (відходи деревини)

2012 - 2015

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

5,4

5,2

6,2

6,0

 

місцевий бюджет

4,2

4,2

1,2

1,4

залучені кошти

0,5

0,6

0,8

0,8

всього

10,1

10,0

8,2

8,2

1.2. Оновлення, модернізація енергоефективного технологічного обладнання промислових підприємств

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

-

-

-

-

 

місцевий бюджет

-

-

-

-

залучені кошти

10,2

14,8

18,4

22,0

всього

10,2

14,8

18,4

22,0

2.

Впровадження когенераційних технологій

2.1. Впровадження когенераційних установок на об'єктах комунальної енергетики та бюджетних установах

2012 - 2015

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

17,1

19,6

19,6

20,3

 

місцевий бюджет

0,9

1,0

1,0

1,2

залучені кошти

-

1,2

2,4

2,4

всього

18,0

21,8

23,0

23,9

3.

Впровадження технологій і устаткування з використанням енергії довкілля та електроенергії

3.1. Встановлення теплових насосів

2012 - 2015

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

8,2

6,4

6,4

6,0

 

місцевий бюджет

0,8

0,7

0,7

0,7

залучені кошти

-

-

-

-

всього

9,0

7,1

7,1

6,7

3.2. Впровадження систем електроопалення (електротепло-
акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання)

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

10,0

8,2

8,2

8,8

 

місцевий бюджет

0,8

0,4

0,4

0,8

залучені кошти

-

-

-

-

всього

10,8

8,6

8,6

9,6

3.3. Перевід на електроопалення житлових будинків. організацій та установ м. Рахів

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

10,0

20,0

10,0

20,0

 

місцевий бюджет

0,5

1,0

0,5

1,0

залучені кошти

-

-

-

-

всього

10,5

21,0

10,5

21,0

4.

Використання відновлювальних джерел енергії

4.1. Будівництво малих гідро-
електростанцій та модернізація існуючих МГЕС.

2010 - 2015

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

-

-

-

-

 

місцевий бюджет

-

-

-

-

залучені кошти

8,5

12,0

25,0

25,0

всього

8,5

12,0

25,0

25,0

4.2. Реалізація проектів з використання енергії сонця

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

-

-

-

-

 

місцевий бюджет

-

-

-

-

залучені кошти

2,5

2,5

2,1

2,1

всього

2,5

2,5

2,1

2,1

4.3. Будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

-

-

-

-

 

місцевий бюджет

-

-

-

-

залучені кошти

0,5

7,6

8,3

13,1

всього

0,5

7,6

8,3

13,1

4.4. Реалізація пілотних проектів по використанню геотермальної енергії

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

-

-

-

-

 

місцевий бюджет

-

-

-

-

залучені кошти

7,8

10,1

13,1

19,8

всього

7,8

10,1

13,1

19,8

5.

Проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ

5.1. Проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ з розробленням проектно-кошторисної документації

2012 - 2015

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

5,6

5,6

5,4

4,8

 

місцевий бюджет

1,2

1,2

1,0

0,9

залучені кошти

-

-

-

-

всього

6,8

6,8

6,4

5,7

6.

Модернізація об'єктів водопровідного каналізаційного господарства

6.1. Модернізація об'єктів водопровідного каналізаційного господарства

2012 - 2015

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

9,8

10,2

10,2

9,8

 

місцевий бюджет

1,8

2,4

2,4

1,8

залучені кошти

-

-

-

-

всього

11,6

12,6

12,6

11,6

7.

Розвиток виробництва та використання біологічних видів палива.

7.1 Реалізація пілотних проектів з виробництва біогазу.

2012 - 2015

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

-

-

-

-

 

місцевий бюджет

-

-

-

-

залучені кошти

0,3

0,8

0,8

1,5

всього

0,3

0,8

0,8

1,5

8.

Скорочення споживання енергоносіїв в суспільному виробництві та бюджетній сфері

8.1. Проведення енергетичного аудиту

2012 - 2015

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

-

-

-

-

 

місцевий бюджет

0,2

0,2

0,2

0,2

обласний бюджет

-

-

-

-

залучені кошти

-

-

-

-

всього

0,2

0,2

0,2

0,2

8.2. Впровадження енергоефективних освітлювальних приладів

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

-

-

-

-

 

місцевий бюджет

0,7

0,7

0,7

0,7

залучені кошти

0,8

0,8

1,0

1,0

всього

1,5

1,5

1,7

1,7

9.

Інформаційна підтримка Програми

9.1. Розміщення інформації в засобах масової інформації. З питань ефективного використання енергоносіїв

2012 - 2015

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

-

-

-

-

 

місцевий бюджет

0,01

0,01

0,01

0,01

залучені кошти

-

-

-

-

всього

0,01

0,01

0,01

0,01

9.2. Проведення науково-практичних семінарів з питань енергозбереження та технологій з використанням альтернативних видів палива

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

-

-

-

-

 

місцевий бюджет

0,01

0,01

0,01

0,01

залучені кошти

-

-

-

-

всього

0,01

0,01

0,01

0,01

9.3. Видання матеріалів щодо популяризації енергоефективності та альтернативних видів палива

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

державний бюджет

-

-

-

-

 

місцевий бюджет

0,05

0,05

0,05

0,05

залучені кошти

-

-

-

-

всього

0,05

0,05

0,05

0,05

 

Разом:

108,37

137,47

146,07

172,17

 


Уточнення переліку об'єктів, на яких будуть впроваджуватись заходи Програми, проводитиметься щороку з урахуванням умов, в яких вони будуть здійснюватись, стану розвитку економіки країни в цілому, фінансових можливостей держави.

 

Перший заступник голови ради

В. Закурений

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали