РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.07.2010 р. N 278

Про програму підтримки фермерських та особистих селянських господарств області "Годувальниця" на 2010 - 2015 роки

Керуючись статтями 13, 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1158, та з метою забезпечення стабільного та всебічного розвитку агропромислового комплексу області:

1. Схвалити програму підтримки фермерських та особистих селянських господарств області на 2010 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації при формуванні обласного бюджету передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Головному управлінню агропромислового розвитку, Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації інформувати обласну державну адміністрацію про хід виконання розпорядження щороку до 20 січня.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Юхименка А. О.

 

Голова адміністрації

В. Берташ


 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
02.07.2010 N 278


ПРОГРАМА
підтримки фермерських та особистих селянських господарств області "Годувальниця" на 2010 - 2015 роки

Програма підтримки фермерських та особистих селянських господарств області "Годувальниця" на 2010 - 2015 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до законів України "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року", "Про особисте селянське господарство", на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1158, та з метою підтримки розвитку фермерських та особистих селянських господарств області.

В області є понад 600 фермерських і 47 тисяч особистих селянських господарств, які займають третину земельних угідь і виробляють 80 відсотків м'ясо-молочної продукції, 95 відсотків овочів та картоплі, значну частину зерна та цукрових буряків.

Однак, через низькі закупівельні ціни на м'ясо та молоко тваринництво у фермерських та особистих селянських господарствах скорочується. В таких умовах необхідна фінансова підтримка розвитку тваринництва фермерських та селянських господарств.

Мета та завдання Програми

Метою Програми є стимулювання фермерів, селян у придбанні та розведенні великої рогатої худоби.

Завдання:

забезпечення позитивного впливу на подальший розвиток приватного сектора економіки;

стимулювання процесів самоорганізації сільського населення на кооперативних принципах при виконанні сільськогосподарських робіт.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок:

коштів державного та місцевого бюджетів;

коштів підприємств, установ, організацій (зокрема коштів молокопереробних підприємств);

інших не заборонених чинним законодавством джерел.

Стимулювання фермерських та особистих селянських господарств здійснюватиметься шляхом відшкодування відсоткової ставки кредитів, отриманих на закупівлю корів, нетелей, телиць у господарствах, що мають статус племзаводу, племрепродуктора, а також у фізичних осіб.

Згідно з розрахунками, для виконання Програми у 2010 році з обласного бюджету необхідно виділити 500 тис. грн. (додаток 1).

Виділення коштів в подальшому здійснюється з місцевих бюджетів на підставі розрахунків Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, які подаються щороку Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми сприятиме зміцненню фінансово-економічної бази в аграрному секторі, зменшенню негативного впливу трансформаційних процесів, що проходять на селі, підвищенню соціального забезпечення сільського населення та рівня життя селян.

Очікується:

удосконалення процесу реалізації продукції, ефективніше використання шляхів збуту, допомога в досягненні міцних позицій на ринку, протистояння несприятливій конкуренції, адаптація фермерів, селян за посередництвом сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до умов ринкової економіки;

більш повне задоволення потреб споживачів щодо кількості та якості молока, м'яса і доступної ціни на продовольчому ринку;

припинення спаду поголів'я корів у особистих селянських господарствах, збільшення поголів'я молочного стада та підвищення його продуктивності у фермерських господарствах.

Порядок спрямування коштів обласного бюджету

1. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - головний розпорядник коштів, розподіляє ліміти коштів між адміністративними одиницями області залежно від кількості фермерських господарств та власників особистих селянських господарств (фізичні особи) і може здійснювати перерозподіл доведених лімітів між районами, виходячи із фактичних видатків, за підсумками півріччя та 9 місяців відповідного періоду.

2. Відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю корів, нетелей, телиць надається фермерським та особистим селянським господарствам, які придбали вказаних тварин на племінних заводах, племрепродукторах, а також в особистих селянських господарствах - телиць, отриманих від маточного поголів'я, ідентифікованих неплемінних продуктивних тварин та запліднених шляхом штучного осіменіння спермопродукцією бугаїв-плідників або природного парування з бугаями-плідниками, допущеними до використання згідно з Каталогом бугаїв молочних, молочно-м'ясних і м'ясних порід.

Закуплені в особистих селянських господарствах телиці повинні бути ідентифіковані на час їх закупівлі.

3. Компенсація надається на конкурсній основі фермерським господарствам та власникам особистих селянських господарств, які залучили короткострокові кредити (на термін до 12 місяців) (далі - позичальники), в національній валюті, виходячи з потроєної відсоткової ставки Національного банку України за користування кредитом згідно з укладеними договорами.

4. Управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій утворюються районні конкурсні комісії (далі - комісія) у складі представників вищезазначеного управління, інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції, управління ветеринарної медицини, контрольно-ревізійного управління, банківських установ, органів Держказначейства, фінансового управління, правоохоронних органів, голів асоціацій фермерів і особистих селянських господарств.

5. Комісія проводить конкурс, подає пропозиції та вирішує інші питання щодо організації кредитування фермерів та особистих селянських господарств. Переваги мають члени сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та спілок. Комісію очолює начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється в друкованих засобах масової інформації місцевих органів виконавчої влади. Переможцям конкурсу комісія видає довідку в межах ліміту, затвердженого наказом Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, для подання її банкам, які надали кредити. На підставі отриманої довідки банки укладають додаткову кредитну угоду з позичальником, у якій зазначається розмір компенсації відсотків позичальнику за рахунок коштів, виділених з обласного бюджету.

6. Для одержання довідки фермери та власники особистих селянських господарств подають до районної комісії наступні документи:

довідку з Єдиного державного реєстру (для фермерських господарств);

заявку на участь у конкурсі для надання з місцевого бюджету компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами банків за формою згідно з додатком 2;

копію кредитної угоди на закупівлю корів і нетелей;

графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, завірений банком;

довідку-розрахунок банку про суму фактично одержаного кредиту та суму плати за весь період користування кредитом із визначенням суми;

довідку сільської ради про наявність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства;

копію платіжного документа про оплату вартості худоби, завіреного банком;

копію паспорта тварини.

7. Фермерам та власникам особистих селянських господарств упродовж п'ятирічного терміну заборонено реалізовувати на забій худобу, придбану шляхом оформлення пільгового кредиту, без умотивованих висновків ветеринарного лікаря.

Худоба, придбана шляхом оформлення пільгового кредиту, підлягає обов'язковому страхуванню позичальником на період погашення кредиту.

8. Для отримання суми компенсації банки, які надали кредити, до 7 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації по два примірники реєстрів позичальників, які взяли кредити у цих банках і за результатами конкурсу отримали право на компенсацію (далі - реєстр позичальників), за формою згідно з додатком 3.

9. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації складає та затверджує реєстр компенсаційних виплат у розрізі банків і протягом п'яти днів подає його Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації згідно з додатком 4.

10. Головне фінансове управління облдержадміністрації здійснює фінансування видатків на реалізацію Програми в межах помісячного розпису.

11. Одержані кошти з обласного бюджету відповідно до реєстрів позичальників головний розпорядник перераховує на рахунки банків. Одержані суми компенсацій банки перераховують на поточний рахунок власників особистих селянських господарств.

12. Нарахування сум компенсації за кредитами здійснюється з моменту укладання кредитної угоди між позичальником і банком на предмет отримання кредиту.

13. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування місцевих бюджетів за видатками, затвердженого Державним казначейством України.

Відповідальність, звітність і контроль

Відповідальність за цільове використання коштів, одержаних з місцевого бюджету на повну компенсацію відсоткової ставки, несуть фермери та власники особистих селянських господарств.

Фінансова звітність про використання коштів обласного бюджету для здійснення компенсації складається і подається головним розпорядником коштів в установленому порядку.

Контроль за цільовим використанням коштів обласного бюджету згідно з цим Порядком здійснюють Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук


 

Додаток 1
до Програми


Розрахунок-обґрунтування
потреби коштів для виконання Програми

Прогноз закупівлі тварин

- 250 голів

Нетелі (телиці), середня вага

- 450 кг

Вартість племінної худоби

- 22 грн. за 1 кг живої ваги

На закупівлю однієї голови необхідно

- 9900 гривень


Для закупівлі прогнозованої кількості необхідно 2,5 млн. гривень.

Для компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами в розмірі 2 млн. гривень необхідно, за оперативними розрахунками, по середньозваженому відсотку Національного банку України 0,5 млн. гривень на відшкодування відсотків за отриманими кредитами.

 

Додаток 2
до Програми


ЗАЯВКА
на участь у конкурсі для надання повного відшкодування з місцевого бюджету відсоткової ставки кредитів на закуплені корови, нетелі, телиці

Прошу включити в конкурс фермерських та особистих селянських господарств для отримання відшкодування відсоткової ставки кредиту за закуплені (у) __
                                                                                             (корову, нетель, телицю)

у _
                                                                     (вказати, де закуплено: племзавод, племрепродуктор)

__
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові та адреса фізичної особи)

1. Заявник _____
                                                                              (повна назва фермерського господарства,

__
                                                               прізвище, ім'я, по батькові селянина, місцезнаходження, адреса)

2. Класифікаційні ознаки.

2.1. Форма власності ________

2.2. Види діяльності _________

2.3. Ідентифікаційний код фізичної особи ___

3. Банківські реквізити _______
__* До заявки додаються документи:


:

 

Підпис заявника


(Прізвище, ім'я, по батькові)


 

Додаток 3
до Програми


РЕЄСТР
фермерських та особистих селянських господарств для отримання часткового відшкодування за закуплених корів, нетелей, телиць

Назва фермерського господарства, прізвище, ім'я, по батькові керівника особистого селянського господарства

Код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код

Назва суб'єкта, де закуплено тварину

Вартість закупленої тварини

Підлягає відшкодуванню

Рахунок, на який перерахувати кошти, дотацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 4
до Програми


РЕЄСТР
Головного управління агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю корів, нетелей, телиць для фермерських та особистих селянських господарств з обласного бюджету

N
пор.

Найменування позичальників

Сума кредиту

Кількість днів користування кредитом у розрахунковому періоді

Процентна ставка, під яку виданий кредит

Розмір компенсації

Нарахована сума плати за кредит

з нарахованої компенсації

всього

залишок позичкової заборгованості, на яку нараховується компенсація

всього

у тому числі

оплачено згідно з попереднім реєстром

підлягає сплаті за цим реєстром

 

сума, яка підлягає відшкодуванню

сума, яку сплачує позичальник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку

 

Головний бухгалтер

 


___________
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали