ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьома сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 13.12.2011 р. N 358

Про Програму правової освіти населення області на 2012 - 2014 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення" обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму правової освіти населення області на 2012 - 2014 роки (додається).

2. Обласній державній адміністрації щороку до 25 січня інформувати обласну раду про виконання Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації Громового А. О. та постійну комісію обласної ради з питань законності і правопорядку (Ігнатко В. С.).

 

Голова ради

І. Балога


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
13.12.2011 N 358


ПРОГРАМА
правової освіти населення області на 2012 - 2014 роки

Загальні положення

Програма правової освіти населення області на 2012 - 2014 роки (далі - Програма) передбачає створення необхідних умов для отримання широкими верствами населення правових знань та навичок щодо їх застосування, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрямки правоосвітньої діяльності та першочергові заходи з їх реалізації.

I. Мета та завдання Програми

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги правових норм суспільного життя.

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які проживають у сільській місцевості, осіб, які перебувають на державній службі, обрані народними депутатами України, депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;

широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;

визнання правової освіти населення є одним із основних чинників формування високої правової свідомості та правової культури окремих громадян і всього суспільства;

активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ,

міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами;

органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою;

розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;

надання правової освіти навчальними закладами як державної, так і інших форм власності, на платній або безоплатній основі;

поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти;

залучення громадян до участі в процесі удосконалення системи правової освіти;

сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;

забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел;

систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і державу, в тому числі шляхом оприлюднення в офіційних виданнях, інших засобах масової інформації нормативно-правових актів, видання офіційних збірників актів законодавства та коментарів до них, широкого розповсюдження правової літератури;

безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань;

всебічного міжнародного співробітництва з питань правової освіти.

II. Основні напрями реалізації Програми

Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правової свідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

Надання правової освіти має здійснюватися в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

Початкова правова освіта здобувається у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку тощо.

Надалі правова освіта надається загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами і закладами післядипломної освіти.

У загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти здійснюється широка позакласна і позааудиторна робота з правового навчання і виховання, до якої залучаються вчені, представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, інші фахівці в галузі права.

Правова освіта здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних технологій, зокрема, елементів дистанційного навчання.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють у регіонах координацію зусиль усіх державних органів, підприємств, установ та організацій з метою вирішення завдань щодо забезпечення підвищення правових знань і правової культури громадян.

Методичне забезпечення правової освіти здійснюють Головне, районні та міськрайонні управління юстиції, управління культури, управління освіти і науки, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, інші установи та організації. Вони спільно визначають форми і методи проведення правороз'яснювальної та правовиховної роботи, проводять конференції, навчальні семінари, інші організаційно-методичні заходи, спрямовані на підвищення якості правопросвітницької роботи.

З метою оперативного вирішення питань координації і методичного забезпечення правової освіти при обласній та районних державних адміністраціях, виконкомах міських рад діють міжвідомчі координаційно-методичні ради з правової освіти населення.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з відповідними управліннями юстиції формують склад районних (міських) міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення.

Фінансування Програми з правової освіти населення проводиться за рахунок коштів обласного бюджету, підприємств, відомств, установ та організацій, незалежно від форми власності, та інших не заборонених законом джерел.

Державні та комунальні засоби масової інформації систематично інформують населення про чинне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, а також про стан правопорядку, боротьбу з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх.

Для дальшого вдосконалення правової освіти населення в межах державного та регіонального замовлення створюються загальні і навчальні телевізійні та радіомовні канали, а також запроваджуються сторінки, рубрики та інші популярні форми надання правової інформації.

III. Основні заходи із забезпечення виконання Програми

NN
з/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконання

Прогнозований обсяг фінансування з обласного бюджету

2012 рік

2013 рік

2014 рік

1

Вживати в межах своєї компетенції заходів щодо практичної реалізації Програми, систематично розглядати на засіданнях колегіальних органів і нарадах стан правової освіти населення, вживати конкретних заходів щодо її покращення

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми та пропонувати територіальним підрозділам Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Постійно

-

-

-

2

Вивчати і аналізувати роботу районних, міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, вживати організаційні та інші заходи щодо підвищення ефективності їх діяльності

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

-

-

-

3

Проводити семінарські заняття для секретарів районних (міських) міжвідомчих координаційно-методичних рад та відповідальних працівників органів виконавчої влади щодо діяльності районних (міських) міжвідомчих координаційно-методичних з правової освіти населення

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення

Щорічно

-

-

-

4

Забезпечити проведення навчально-методичних семінарів для викладачів правових дисциплін в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Ужгородський національний університет (за згодою)

Постійно

-

-

-

5

Забезпечити надання державним службовцям під час підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації комплексу знань з питань правового забезпечення державного управління та державної служби, що включатиме вивчення основ правознавства, відповідних актів законодавства

Державний навчальний заклад "Закарпатський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій", Головне управління державної служби України у Закарпатській області (за згодою), Ужгородський національний університет (за згодою)

Постійно

-

-

-

6

Проводити правові навчання працівників апарату райдержадміністрацій, міськвиконкомів та виконкомів сільських, селищних рад

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

-

-

-

7

З метою підвищення рівня правових знань забезпечити стажування працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань

Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою)

Постійно

-

-

-

8

Забезпечити проведення постійно діючих семінарів, лекторіїв та інших форм правового навчання і виховання громадян

Обласна організація Товариства "Знання" України (за згодою), Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою), Ужгородський національний університет (за згодою)

2012 - 2014 роки

-

-

-

9

Забезпечити всебічне висвітлення у друкованих та електронних засобах масової інформації правової тематики, створення правових рубрик, створити у співпраці з Ужгородським національним університетом спеціалізоване друковане видання

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, Управління інформації та зв'язків із громадськістю облдержадміністрації, редакції газет (за згодою), Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою), Ужгородський національний університет (за згодою)

2012 - 2014 роки

10000 грн.

10000 грн.

10000 грн.

10

Започаткувати на обласному радіо та телебаченні проведення правових програм на постійній основі

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, Управління інформації та зв'язків із громадськістю облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія (за згодою), Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою), Ужгородський національний університет (за згодою)

2012 - 2014 роки

25000 грн.

20000 грн.

20000 грн.

11

Здійснювати правоосвітницьку роботу шляхом видання та розповсюдження брошур та методичних матеріалів з правової тематики

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, відділи, управління облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою), Ужгородський національний університет (за згодою)

2012 - 2014 роки

6000 грн.

6000 грн.

6000 грн.

12

Забезпечити проведення правоосвітньої роботи серед шкільної та студентської молоді шляхом організації та проведення семінарів, "круглих столів", конференцій, лекцій, бесід

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді та спорту, служба у справах дітей облдержадміністрації облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою), Ужгородський національний університет (за згодою), Закарпатський державний університет(за згодою)

2012 - 2014 роки

-

-

-

13

З метою професійної орієнтації молоді та правового виховання забезпечувати проведення олімпіад, "брейнрингів", конкурсів, вікторин та інших змагань на правову тематику

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, управління освіти і науки, управління молоді та спорту, Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою), Ужгородський національний університет (за згодою)

2012 - 2014 роки

3000 грн.

3000 грн.

3000 грн.

14

Започаткувати проведення щорічного обласного конкурсу "Знавці права" серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів області

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою), Ужгородський національний університет (за згодою)

Щорічно

3000 грн.

3000 грн.

3000 грн.

15

Створити та продовжити роботу діючих правових гуртків, клубів при закладах культури та навчальних закладах (забезпечити їх правовою літературою)
Практикувати надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення через громадські приймальні на базі закладів культури, залучивши студентів старших курсів юридичних факультетів

Управління культури облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою) Ужгородський національний університет (за згодою), Закарпатський державний університет (за згодою), Ужгородський національний університет (за згодою)

2012 - 2014 роки

3000 грн.

3000 грн.

3000 грн.

16

Забезпечити громадські приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги правовою літературою

Обласна, районні державні адміністрації, райміськуправління юстиції, міськвиконкоми, Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою), юридична клініка Ужгородського національного університету (за згодою)

Постійно

10000 грн.

10000 грн.

10000 грн.

17

Налагодити співпрацю з громадськими організаціями, осередками політичних партій та благодійними організаціями щодо їх участі в реалізації програми правової освіти населення області

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, управління внутрішньої політики облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою)

2012 - 2014 роки

-

-

-

18

Проведення правовиховної та правороз'яснювальної роботи серед дітей у школах-інтернатах, виховних закладах, обласному притулку для дітей, Закарпатському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей до Дня захисту дітей та Дня спільних дій в інтересах дітей

Служба у справах дітей, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Головне управління юстиції (за згодою)

Щорічно у червні, листопаді

-

-

-

19

Проводити заходи щодо поширення серед населення знань про право і державу, інформувати громадян про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою), Управління міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області (за згодою), Управління служби безпеки України в Закарпатській області (за згодою)

Постійно

-

-

-

20

Забезпечити проведення в області заходів в рамках "Тижня правових знань" та Всеукраїнського тижня права

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління освіти і науки, управління культури облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою), Управління міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області (за згодою), Ужгородський національний університет (за згодою), Закарпатський державний університет (за згодою)

Щороку у жовтні, грудні

-

-

-

21

Вжити заходів щодо забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів області, громадських приймалень та юридичних клінік правовою літературою

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, управління культури, управління освіти і науки, Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою)

2012 - 2014 роки

4000 грн.

4000 грн.

4000 грн.

22

Провести огляд-конкурс на краще висвітлення правової тематики в міських і районних засобах масової інформації

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, управління інформації та зв'язків із громадськістю облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою)

Щорічно

3000 грн.

3000 грн.

3000 грн.

23

Провести огляд-конкурс на кращу організацію діяльності міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, Головне управління юстиції у Закарпатській області (за згодою)

Щорічно

3000 грн.

3000 грн.

3000 грн.

 

Всього коштів

200000 грн.

70000 грн.

65000 грн.

65000 грн.


 

Заступник голови ради

А. Сербайло


 

Додаток
до Програми


ПАСПОРТ
Програми правової освіти населення області на 2012 - 2014 роки

(далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Облдержадміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Указ Президента України від 18.10.2001 N 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення"

3.

Розробник Програми

Головне управління юстиції у Закарпатській області

4.

Співрозробник Програми

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації

5.

Мета Програми

Підвищення загального рівня правової освіти населення, формування у громадян правової свідомості

6.

Відповідальні виконавці Програми

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністраці, міськвиконкоми, територіальні підрозділи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, Ужгородський національний університет, обласна організація Товариства "Знання" України.

7.

Учасники Програми

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністраці, міськвиконкоми, територіальні підрозділи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", обласна організація Товариства "Знання" України

8.

Термін реалізації Програми

2012 - 2014 роки

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних Програм)

обласний бюджет

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

200 тис. грн.

10.1

коштів обласного бюджету

200 тис. грн.

10.2

коштів районних, міських бюджетів

-

10.3

коштів інших джерел

-

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали