РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.06.2018 р. N 411

Про Програму правової освіти населення Рівненської області на 2018 - 2020 роки

На виконання Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992/2001, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року N 638-р "Про реалізацію правопросвітницького проекту "Я маю право!" у 2017 - 2019 роках", від 20 грудня 2017 року N 1012-р "Про схвалення Стратегії інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права на період до 2019 року" (Розпорядження N 1012-р), з метою реалізації вимог статті 57 Конституції України, підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов'язки:

1. Схвалити Програму правової освіти населення Рівненської області на 2018 - 2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Головному територіальному управлінню юстиції у Рівненській області подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, об'єднаним територіальним громадам розробити та затвердити в установленому порядку відповідні програми правової освіти населення.

4. Виконавцям про хід виконання розпорядження інформувати Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області щороку до 31 грудня.

5. Головному територіальному управлінню юстиції у Рівненській області узагальнену інформацію про стан виконання розпорядження подавати обласній державній адміністрації щороку до 15 січня.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 червня 2016 року N 370 "Про Програму правової освіти населення Рівненської області на 2016 - 2020 роки" (Розпорядження N 370).

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Тимошенка І. О.

 

Голова адміністрації

О. Муляренко

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
20.06.2018 N 411

ПРОГРАМА
правової освіти населення Рівненської області на 2018 - 2020 роки

I. Загальні положення

Програма правової освіти населення Рівненської області на 2018 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області на виконання Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992/2001, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року N 638-р "Про реалізацію правопросвітницького проекту "Я маю право!" у 2017 - 2019 роках", за ініціативи Рівненської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, утвореної при Рівненській обласній державній адміністрації.

Співрозробниками та виконавцями заходів Програми є члени Рівненської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

Правова освіта - це комплекс системних заходів щодо реалізації державної політики, одним із пріоритетних завдань якої є підвищення рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов'язки.

Програма правової освіти передбачає подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації та безоплатної правової допомоги, формування у них поваги до права, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

II. Мета Програми

Програму розроблено з метою визначення комплексу організаційно-методичних та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення Рівненської області.

Метою Програми є створення належних умов для підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення області, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, знання своїх прав та свобод і механізмів їх захисту.

III. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Подолання деформації правової свідомості та створення умов для підвищення рівня правової культури населення, активної і свідомої участі громадян у здійсненні реформи є сьогодні першочерговим завданням суспільства і держави на шляху розбудови в Україні громадянського суспільства і правової держави. Необхідно проводити роботу щодо роз'яснення напрямів та суті прогресивних реформ в Україні, пояснення основних термінів, ознайомлення громадськості з новими нормативно-правовими актами та механізмами захисту своїх прав і свобод.

Саме правова культура та правове виховання населення є соціальною гарантією дії верховенства правового закону в суспільстві. Проблема правової свідомості і правової культури є тривалий час актуальною і це обумовлює потребу в неухильному зростанні і досягненні високого рівня правової культури кожного громадянина, кожної посадової особи, кожного державного службовця і, особливо, професійних юристів, на яких припадає головна робота у законотворчості і застосуванні права. Лише тоді рівень правової культури населення досягне найвищого щабля розвитку, лише тоді кожен громадянин держави відчує власну приналежність до правового життя країни, буде активним учасником правового процесу і матиме змогу самостійно аналізувати чинне законодавство, відзначаючи його здобутки і недоліки.

Правова освіта населення починається у сім'ї, дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, звички щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вчителів, людей похилого віку та інших осіб, формуються алгоритми морально-правової поведінки, нетерпимість до порушників норм права, почуття відповідальності за свою поведінку.

Процес правової освіти повинен бути безперервним, тому надання дітям необхідного рівня правових знань повинно продовжуватися у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах. До проведення широкої позааудиторної роботи з правового навчання і виховання залучатимуться вчені, представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, члени Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області.

Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права.

Методичні матеріали з правової освіти населення розробляються Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області.

Розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, засобів масової інформації у сфері правової освіти, а також надання методичної допомоги у проведенні цієї діяльності здійснює Рівненська обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.

Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування затверджують склад місцевих міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, положення про них, вирішують у межах своєї компетенції питання організаційного і матеріально-технічного забезпечення їх діяльності.

Організація та здійснення заходів щодо правової освіти населення повинні здійснюватися за активної участі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв і видавничих організацій, засобів масової інформації.

З метою розвитку правової освіти населення необхідно через засоби масової інформації систематично інформувати населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади тощо.

Для подальшого вдосконалення правової освіти населення області в межах державного замовлення необхідно створювати загальні і навчальні телевізійні та радіомовні канали, друковані видання, а також запроваджувати сторінки, рубрики та інші популярні форми надання правової інформації. Відповідну правоосвітню та правовиховну діяльність повинні здійснювати заклади культури.

За участю органів виконавчої влади, Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, навчальних закладів і наукових установ необхідно проводити лекторії, кінолекторії, правові клуби, виставки друкованої продукції правового спрямування, зустрічі з фахівцями-юристами та інші заходи.

IV. Шляхи досягнення мети

Досягнення вказаної мети можливе шляхом:

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;

підвищення рівня правової освіти населення, насамперед учнівської та студентської молоді, викладачів правових дисциплін, громадян;

широкого інформування населення про правову політику держави та законодавство;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

вдосконалення системи правової освіти населення;

роз'яснення механізмів надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.

V. Заходи Програми

Прогнозні обсяги та джерела фінансування заходів, передбачених Програмою, наведені у додатку 1.

Перелік основних заходів з виконання Програми наведено у додатку 2.

VI. Очікувані результати ефективності Програми

Виконання Програми сприятиме:

практичній реалізації статті 57 Конституції України щодо гарантування громадянам права знати свої права і обов'язки, Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992/2001, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року N 638-р "Про реалізацію правопросвітницького проекту "Я маю право!" у 2017 - 2019 роках", від 20 грудня 2017 року N 1012-р "Про схвалення Стратегії інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права на період до 2019 року" (Розпорядження N 1012-р);

підвищенню рівня правової культури громадян області;

підвищенню рівня правової інформованості населення області;

формуванню у громадян поваги до права, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;

поширенню серед населення області знань про державу і право, про державні реформи, зокрема через засоби масової інформації, розповсюдження правової літератури;

активній участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення області місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів юстиції, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, засобів масової інформації;

роз'яснення суті реформування в Україні та основних нововведень.

Оцінка ефективності виконання заходів Програми проводиться за результатами річних аналізів з виконання програмних заходів.

VII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Координація роботи з виконання Програми покладається на Рівненську обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, утворену при обласній державній адміністрації, та Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області. Інформація про хід виконання Програми заслуховується щороку на засіданнях Рівненської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради.

VIII. Джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється з обласного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Керівник апарату адміністрації

О. Бірюков

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
правової освіти населення Рівненської області на 2018 - 2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Рівненська обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, утворена при Рівненській обласній державній адміністрації, Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992/2001.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року N 638-р "Про реалізацію право-просвітницького проекту "Я маю право!" у 2017 - 2019 роках"

3.

Регіональний замовник Програми

Рівненська обласна державна адміністрація

4.

Розробник Програми

Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області

5.

Співрозробники Програми

Члени Рівненської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

6.

Відповідальний виконавець Програми

Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області

7.

Термін реалізації Програми

2018 - 2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,

150000,00 гривень

 

у тому числі:

 

 

коштів обласного бюджету

150000,00 гривень

 

коштів інших джерел

 

10.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування

 

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2018
рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

50,0

50,0

50,0

150,00

державний бюджет

-

-

-

-

обласний бюджет

50,0

50,0

50,0

150,00

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

 

Додаток 2
до Програми

Заходи щодо виконання Програми
правової освіти населення Рівненської області на 2018 - 2020 роки

N

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

Очікуваний результат

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1.

Проводити засідання Рівненської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Вивчати та аналізувати діяльність міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення.
Вживати організаційних, методичних та інших заходів щодо поліпшення її ефективності

2018 - 2020

Рівненська обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, виконавчі комітети рад міст обласного значення, райдержадміністрації, об'єднані територіальні громади

-

-

-

-

Покращення роботи міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення

2.

Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії щодо правового виховання, подолання правового нігілізму та стимулювання правомірної поведінки громадян під час заходів у рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я маю право!"

2018 - 2019

Рівненська обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, райдержадміністрації, об'єднані територіальні громади

-

-

-

-

Підвищення рівня правової освіти

3.

Проводити консультації жителів сільської місцевості з метою запобігання порушенню їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя, під час роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги

2018 - 2020

Головне територіальне управління юстиції
у Рівненській області, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області

-

-

-

-

Підвищення рівня правової освіти

4.

Визначити актуальні соціально значимі блоки, спрямовані на захист прав громадян, відповідно до потреб регіону для проведення інформаційно-просвітницьких кампаній на регіональному рівні

2018 - 2020

Рівненська обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, виконавчі комітети рад міст обласного значення, райдержадміністрації, об'єднані територіальні громади

-

-

-

-

Актуалізація та покращення якості організації надання правової допомоги. Підвищення рівня правової освіти

5.

Проводити навчання з прав людини для представників юридичних служб органів державної влади та органів місцевого самоврядування

2018 - 2020

Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, комунальний навчальний заклад "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій"

-

-

-

-

Покращення якості надання правової допомоги

6.

Здійснювати у рамках реалізації проекту "Я маю право!" роз'яснення громадянам гарантованих Конституцією та законами України прав у різних сферах життя у засобах масової інформації, інтернет-виданнях, на офіційних веб-сайтах, у соціальних мережах

2018 - 2019

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції
у Рівненській області, Регіональний центр
з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області

-

-

-

-

Підвищення рівня правової обізнаності та правової культури населення

7.

Проводити із залученням закладів освіти та культури, підліткових клубів за місцем проживання тематичні заходи, спрямовані на підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією і законами України прав у різних сферах життя (олімпіади, лекції, бесіди, правові конкурси тощо)

2018 - 2020

Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації

-

-

-

-

Підвищення рівня правової освіти

8.

Здійснювати роз'яснення прав учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам шляхом розроблення інформаційних матеріалів, інформування у засобах масової інформації та надання консультацій через громадські приймальні, створені при Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області, та систему безоплатної правової допомоги

2018 - 2020

Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

-

-

-

-

Підвищення рівня правової освіти.
Покращення якості надання правової допомоги

9.

Організовувати надання адресної безоплатної правової допомоги незахищеним верствам населення

2018 - 2020

Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

-

-

-

-

Покращення якості надання правової допомоги

10.

Проводити дистанційне консультування населення в містах та районах області з питань надання безоплатної правової допомоги

2018 - 2020

Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області, виконавчі комітети рад міст обласного значення, райдержадміністрації, об'єднані територіальні громади

-

-

-

-

Покращення якості надання правової допомоги

11.

Розробити та розповсюдити серед населення, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів інформаційні друковані та електронні матеріали (буклети, брошури, бюлетені), інформаційні друковані видання на правову тематику відповідно до цільової аудиторії

2018 - 2020

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області

Обласний бюджет

30

 30

30

Підвищення рівня правової освіти

12.

Створити та транслювати соціальні аудіо- та відеоролики на правову тематику в засобах масової інформації

2018 - 2020

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області, Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області

Обласний бюджет

10

10

10

Ефективне інформування населення про права

13.

Розміщувати зовнішню рекламу як соціальну (зокрема, плакати, біг-борди, сіті-лайти) на вулицях, у громадському транспорті, громадських місцях

2018 - 2020

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області

Обласний бюджет

10

10

10

Ефективне інформування населення про права

14.

Здійснювати проведення опитування щодо рівня обізнаності громадян про їх права

2018 - 2020

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, виконавчі комітети рад міст обласного значення, райдержадміністрації, об'єднані територіальні громади

-

-

-

-

Визначення рівня правосвідомості та правової культури населення

 

 

 

 

Обласний бюджет

50

50

50

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали