ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьома сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 13.12.2011 р. N 354

Про Програму протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2012 - 2016 роки

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України від 5 липня 2001 року N 2586-III "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", рішення Координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції / СНІДу при облдержадміністрації від 30.06.2011 N 2 "Про хід виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2007 - 2011 роки. Проблеми та шляхи їх вирішення. Стратегія розвитку стаціонарної протитуберкульозної допомоги в Закарпатській області", з метою покращення надання протитуберкульозної допомоги населенню області обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2012 - 2016 роки (додається).

2. Рекомендувати районним радам, райдержадміністраціям, міськвиконкомам інформувати управління охорони здоров'я облдержадміністрації про хід виконання Програми щоквартально до 10 числа наступного місяця за звітним періодом.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров'я (Смоланка В. І.).

 

Голова ради

І. Балога


 

Додаток


Паспорт Програми

1.

Найменування

Програма протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2012 - 2016 роки (далі - Програма)

2.

Ініціатор розроблення програми

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

3.

Розробник програми

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець програми

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

5.

Учасники програми

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласне клінічне територіальне медичне об'єднання "Фтизіатрія"

6.

Терміни реалізації програми

2012 - 2016 роки

7.

Джерела фінансування:

Обласний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

32469,0 тис. грн.

9.

коштів обласного бюджету

32469,0 тис. грн.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
13.12.2011 N 354


Програма протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2012 - 2016 роки

1. Загальні положення

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я щороку у світі реєструється 8,9 млн. хворих на туберкульоз, від якого помирає 1,7 млн. осіб. Загальна кількість людей, які страждають від туберкульозу, становить 50 - 60 мільйонів. Ця недуга займає перше місце у структурі смертності від інфекційних хвороб.

Починаючи з 1995 року в Україні розпочалася епідемія туберкульозу, найвищий рівень захворюваності на туберкульоз реєструвався у 2006 році. З 2006 року в Україні відмічається помірна тенденція до зниження захворюваності на туберкульоз, яка у 2010 році досягла показника 68,4 на 100 тис. населення.

У Закарпатській області, як і в цілому по Україні, епідемічна ситуація з туберкульозу залишається складною. Захворюваність населення на туберкульоз в області впродовж останніх років є стабільною і особливого зниження захворюваності не реєструється. Така ситуація зумовлена соціально-економічними та медичними факторами: низький рівень життя переважної більшості населення, міграція населення, у тому числі з метою заробітків, значний відсоток осіб ромської народності серед жителів області, недостатнє фінансування протитуберкульозних заходів з бюджетів усіх рівнів, поширенням хіміорезистентного туберкульозу та ВІЛ-інфекції тощо.

Особливістю епідемії туберкульозу є те, що серед хворих на цю недугу переважає частка соціально незахищених прошарків населення, безробітних працездатного віку, осіб, що повернулися з місць позбавлення волі. Це свідчить про те, що у боротьбі з туберкульозом важливими є не лише медичні заходи, але й соціальні.

Незважаючи на певні позитивні зрушення в контролі за туберкульозом, епідемічна ситуація залишається загрозливою, оскільки захворюваність від цієї недуги залишається на епідемічному рівні, крім того на цьому фоні поширюються хіміорезистентні форми туберкульозу та туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією.

Причиною несприятливої епідемічної ситуації з туберкульозу є суттєві недоліки в організації проведення діагностики та лікування хвороби. Матеріально-технічна база протитуберкульозних закладів недостатня, рентгенофлюорографічне та інше діагностичне обладнання застаріле і потребує оновлення. Крім цього в протитуберкульозних закладах області відсутнє сучасне діагностичне обладнання, що призводить до зниження якості лікувально-діагностичного процесу.

У більшості протитуберкульозних закладів області умови перебування хворих незадовільні. Недостатньо коштів виділяється на харчування хворих, а також на закупівлю медикаментів для патогенетичного та симптоматичного лікування.

З метою посилення контролю за туберкульозом прийнято низку директивних документів: Закон України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" від 5 липня 2001 року N 2586-III, Протоколи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз, Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом. Впроваджено методи виявлення, діагностики та лікування на туберкульоз у відповідності до міжнародних стандартів.

Проте вжиті заходи щодо боротьби з туберкульозом в області не дають можливості у повному обсязі забезпечити надання якісної та ефективної протитуберкульозної допомоги населенню.

2. Мета Програми

Метою реалізації Програми є поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу в області шляхом стабілізації та зниження показників захворюваності та смертності населення, запобігання поширенню хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування, удосконалення систем підготовки та перепідготовки медичних працівників, поліпшення мікробіологічної діагностики туберкульозу.

3. Основні завдання Програми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити:

зміцнення системи охорони здоров'я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз та координацію роботи управлінь, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у сфері протидії туберкульозу;

покращення матеріально-технічного забезпечення медичних установ, що надають протитуберкульозну допомогу;

збереження доступної безкоштовної протитуберкульозної допомоги населенню області;

організацію виявлення та діагностики туберкульозу;

лікування та профілактику туберкульозу, у тому числі мультирезистентного;

реалізацію спільних заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції / СНІДу;

впровадження заходів інфекційного контролю;

посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання Програми;

систематичне інформування населення з питань профілактики туберкульозу і лікування хворих, соціальна реклама здорового способу життя.

4. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України у межах видатків, передбачених в обласному бюджеті, бюджетах райдержадміністрацій, міськвиконкомів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

З метою ефективного виконання заходів Програми, уникнення ризиків, пов'язаних із недостатнім фінансуванням протягом бюджетного періоду, вірогідними наслідками негативного впливу, бюджетні призначення перерозподіляються між заходами Програми.

Джерела фінансування

Загальний обсяг,
тис. грн.

З них за роками:

2012

2013

2014

2015

2016

Всього кошти обласного бюджету:

32469,0

6416,4

7041,3

6033,4

6160,4

6817,5


5. Заходи Програми

Заходи Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки додаються.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

поліпшити епідемічну ситуацію з туберкульозу в області шляхом зниження темпів росту захворюваності від туберкульозу, стабілізувавши смертність від туберкульозу;

запобігти поширенню хіміорезистентного туберкульозу;

удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги;

своєчасно виявляти хворих на туберкульоз;

забезпечити ефективне лікування осіб, хворих на туберкульоз, на всіх етапах.

У результаті стабілізації епідемічної ситуації очікується зменшення видатків з обласного бюджету, передбачених для запобігання поширенню туберкульозу.

7. Організація і контроль

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації.

 

Додаток 1
до Програми


ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
Програми протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2012 - 2016 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Терміни виконання

Джерела фінансування

Обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис. грн.)

Загальний обсяг

У тому числі за роками

Усього

За роками

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

11

12

13

14

15

16

17

1. Зміцнення системи охорони здоров'я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз

Наявність розроблених регіональних програм

 

 

 

 

 

 

1.1. Розробити та затвердити регіональні цільові соціальні програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки із врахуванням особливостей епідемічної ситуації району/міста, передбачивши виділення цільових асигнувань на їх реалізацію

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До кінця I кварталу 2012 року

 

 

 

 

 

 

 

Кількість засідань комісії обласної ради з питань охорони здоров'я

5

1

1

1

1

1

1.2. Заслухати на комісії з питань охорони здоров'я обласної ради хід виконання Обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Щорічно

 

 

 

 

 

 

 

кількість засідань

5

1

1

1

1

1

1.3. Заслуховувати на засіданнях Координаційної ради результати виконання Обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки (далі - Програми)

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Щорічно протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість лікарями фтизіатрами та медичними сестрами закладів охорони здоров'я згідно нових нормативів (%)

95

50

80

85

90

95

1.4. Внести зміни в штатні нормативи протитуберкульозних закладів і посадові інструкції фахівців відповідно до нових стандартів та укомплектувати протитуберкульозні заклади лікарями фтизіатрами, бактеріологами, середнім медичним персоналом

Управління охорони здоров'я, обласне клінічне територіальне медичне об'єднання "Фтизіатрія" (далі - ОКТМО"Фтизіатрія"), райдержадміністрації, міськвиконкоми

Після внесення змін до штатних нормативів

 

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість лікарями лаборантами та лаборантами з середньою освітою закладів охорони здоров'я згідно нових нормативів (%)

95

50

80

85

90

95

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів охорони здоров'я, що надають послуги хворим на туберкульоз, які укомплектовані табельним майном

22

0

5

10

15

22

1.5. Укомплектувати табельним майном заклади охорони здоров'я, що надають послуги хворим на туберкульоз

Управління охорони здоров'я, ОКТМО "Фтизіатрія", райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2016 років

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів охорони здоров'я, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам (%)

95

25

50

75

80

95

1.6. Привести у відповідність до санітарних та будівельних норм заклади охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на туберкульоз

Управління охорони здоров'я, ОКТМО "Фтизіатрія", райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2016 років

 

 

 

 

 

 

 

Кількість створених відділень для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

2

1

1

2

2

2

1.7. Створити відділення для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

Управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Протягом 2012 - 2013 років

 

 

 

 

 

 

 

Кількість відділень для надання паліативної допомоги

1

1

1

1

1

1

1.8. Створити відділення (палати) для паліативного лікування хворих на туберкульоз

Управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Протягом 2012 року

 

 

 

 

 

 

 

Кількість відділень

1

 

 

1

1

1

1.9. Створити відділення/палату для лікування хворих на туберкульоз щодо яких судом ухвалено рішення про обов'язкову госпіталізацію та взяття під варту

Управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

До кінця 2013 року

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток лабораторій I рівня, які включені в систему контролю якості (%)

100

50

60

75

85

100

1.10. Забезпечити впровадження системи контролю якості для лабораторій I рівня з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу у тому числі транспортування зразків

Управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія", Берегівська, Іршавська, Тячівська райдержадміністрації, Мукачівський міськвиконком

Щорічно протягом 2012 - 2016 років

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток лабораторій II рівня, які включені в систему контролю якості (%)

100

25

50

75

75

100

1.11. Впровадити систему контролю якості роботи лабораторій II рівня з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу у тому числі транспортування зразків

Управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Шорічно протягом 2012 - 2016 років

 

 

 

 

 

 

 

Кількість лабораторій I - III рівня, які відповідають діючим стандартам (%)

100

 

 

 

 

 

1.12. Забезпечити обслуговування обладнання в лабораторіях з бактеріологічної діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами

Управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія", райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

2. Посилити систему моніторингу та оцінки заходів виконання Програми

Кількість функціонуючих регіональних відділів моніторингу і оцінки

1

 

 

1

 

 

2.1. Реорганізувати інформаційно-аналітичний кабінет ОКТМО "Фтизіатрія" у регіональний відділ моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз

Управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Протягом 2014 року

 

 

 

 

 

 

 

Кількість регіонів, в яких функціонує система обліку та звітності (включно з забезпеченням формами та електронний реєстр хворих на туберкульоз) відповідно до міжнародних стандартів)

15

15

15

15

15

15

2.2. Забезпечити функціонування системи обліку та звітності, включно з лабораторною мережею з мікробіологічної діагностики туберкульозу відповідно до міжнародних стандартів (враховуючи забезпечення звітно-облікові формами та впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз) в усіх адміністративних територіях області

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток адміністративних територій, які охоплені моніторинговими візитами (%)

75

75

75

75

75

75

2.3. Забезпечити проведення моніторингових візитів фахівців регіонального рівня для надання організаційно-методичної та консультативної допомоги фахівцям районів щодо боротьбі з туберкульозом

Управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Згідно з планом

 

 

 

 

 

 

 

3. Організація виявлення та діагностики туберкульозу

Виявлення випадків туберкульозу методом мікроскопії мокротиння в закладах первинної медико-санітарної допомоги (%)

3

1

2

2

3

3

3.1. Забезпечити виявлення в лікувально-профілактичних закладах загальнолікувальної мережі осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням шляхом проведення мікроскопії мазка мокротиння

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток обстежених дітей до 5 років та контактних дітей методом туберкулінодіагностики (%)

90

80

82

85

87

90

3.2. Забезпечити закупівлю виробів медичного призначення, витратних матеріалів для виявлення та діагностики туберкульозу шляхом рентгенофлюорографічного обстеження, туберкулінодіагностики, дослідження мокроти на туберкульоз

Управління охорони здоров'я

Щорічно протягом I півріччя

обласний бюджет

21636,6

4068,4

4199,3

4330,4

4447,7

4590,8

Відсоток виявлених хворих на туберкульоз при профоглядах

54,0

51,0

51,0

52,0

52,0

53,0

3.3. Організувати та забезпечити проведення профілактичних рентгенофлюорографічних оглядів серед населення області на виявлення туберкульозу

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Щорічно протягом 2012 - 2016 років

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток обстежених дітей до 5 років та контактних дітей методом туберкулінодіагностики (%)

90

80

82

85

87

90

3.5. Організувати проведення раннього виявлення туберкульозної інфекції серед дитячого населення шляхом проведення туберкулінодіагностики

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Щорічно протягом 2012 - 2016 років

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням (%)

100

95

100

100

100

100

3.6. Здійснювати діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

місцевий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Забезпечити лікувально-профілактичні заклади області рентгенологічним, флюорографічним, лабораторним, іншим медичним обладнанням для виявлення, діагностики туберкульозу

Управління охорони здоров'я

Щорічно. протягом I півріччя

обласний бюджет

4249,0

1100,0

1644,0

505,0

500,0

1000,0

Кількість хворих на туберкульоз 1 - 4 категорії, яким проведено діагностику методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверді поживні середовища (%)

98

70

90

98

98

98

3.7. Забезпечити проведення діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверді поживні середовища, визначення резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

4. Лікування та профілактика туберкульозу, у тому числі мультирезистентного

Показник успішного лікування (вилікуваних та лікування завершено) серед нових випадків легеневого туберкульозу (%)

80

70

72

75

77

80

4.1. Забезпечити закупівлю необхідних протитуберкульозних препаратів I та II ряду (для забезпечення безперервного лікування хворих) та медикаментів супроводу для лікування хворих на туберкульоз

Управління охорони здоров'я

Щорічно протягом 2012 - 2016 років

обласний бюджет

1119,2

223,0

223,0

223,0

223,0

227,2

Показник успішного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу (%)

80

70

72

75

77

80

4.2. Забезпечити протитуберкульозні заклади необхідними медикаментами для проведення патогенетичного та симптоматичного лікування хворих на туберкульоз

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Щорічно протягом 2012 - 2016 років

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток вилікуваних хворих 1, 2, 4 категорії за допомогою хірургічних методів від тих, яким було проведено оперативне втручання (%)

90

75

80

85

90

90

4.3. Забезпечити проведення хірургічного лікування хворих на туберкульоз

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток протитуберкульозних закладів, у яких видатки на харчування відповідають нормативним (%)

95

25

50

85

95

95

4.4. Забезпечити повноцінне харчування хворих на туберкульоз, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, відповідно до рекомендованих нормативів

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Щорічно протягом 2012 - 2016 років

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток хворих, які охоплені паліативним лікуванням від кількості хворих, яким воно призначено (%)

80

20

30

50

65

80

4.5. Забезпечити надання хоспісної та паліативної допомоги хворим на туберкульоз

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток хворих на туберкульоз, які отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі (%)

90

70

75

80

85

90

4.6. Забезпечити проведення амбулаторно-контрольованого лікування хворих на туберкульоз на рівні закладів первинної медико-санітарної ланки, організувати створення та належну роботу кабінетів контрольованого лікування в загально лікувальній мережі

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Показник перерваного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу (%)

5

7

6,8

6,5

6

5

4.7. Забезпечити формування прихильності хворих до безперервного лікування на амбулаторному етапі

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Показник перерваного лікування серед випадків повторного лікування легеневого туберкульозу (%)

10

11,5

11,2

11

10,5

10

5. Заходи з протидії ко-інфекції туберкульоз-ВІЛ-інфекція / СНІД

Відсоток хворих на туберкульоз 1 - 4 категорії, що пройшли тестування на ВІЛ (%)

98

80

95

98

98

98

5.1. Забезпечити проведення добровільного до- та післятестового консультування та тестування на виявлення ВІЛ-інфекції серед хворих на туберкульоз

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Щорічно протягом 2012 - 2016 років

 

 

 

 

 

 

 

Профілактичне лікування котримоксазолом (%)

100

75

80

95

100

100

5.2. Забезпечити доступ хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз до лікування опортуністичних інфекцій

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ, які отримують АРТ (%)

95

50

70

80

90

95

5.5. Забезпечити доступ хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз до антиретровірусної терапії

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія"

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

6. Впровадження заходів інфекційного контролю

Захворюваність на туберкульоз медичних працівників
(на 10 тис. медичних працівників)

2

6

5

4

3

2

6.1. Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю в закладах первинної медико-санітарної допомоги

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Кількість протитуберкульозних закладів, що забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання (абс.)

 

 

 

 

 

 

6.2. Забезпечити протитуберкульозні заклади дезінфекційними камерами та дезінфікуючими засобами, бактерицидними УФО-випромінювачами, засобами індивідуального захисту працівників протитуберкульозних закладів залежно від небезпеки робочого місця та пацієнтів, потенційних виділювачів мікобактерій туберкульозу

Управління охорони здоров'я, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Щорічно протягом 2012 - 2016 років

обласного бюджету

3414,2

715,0

665,0

665,0

679,7

689,5

Кількість медичних працівників протитуберкульозних закладів, які захворіли на туберкульоз (абс.)

50

80

75

70

60

50

7. Створення сприятливого соціального середовища для діяльності інститутів громадянського суспільства з метою подолання епідемії туберкульозу

Наявність розробленого та затвердженого плану заходів інформування населення щодо профілактики захворювання на туберкульоз

1

1

1

1

1

1

7.1. Розробити та забезпечити впровадження регіонального плану заходів інформування населення щодо профілактики захворювання на туберкульоз

Управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія" та обласним центром здоров'я

Щорічно протягом 2012 - 2016 років

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження плану заходів інформування населення щодо туберкульозу

 

 

 

 

 

 

7.2. Забезпечити видання та розповсюдження серед населення області інформаційних матеріалів та соціальної реклами щодо профілактики та лікування туберкульозу

Управління охорони здоров'я спільно з ОКТМО "Фтизіатрія" та обласним центром здоров'я

Щорічно протягом 2012 - 2016 років

обласний бюджет

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8. Інші заходи

Наявність в кожному протитуберкульозному закладі не менше 1 одиниці автотранспорту

 

 

 

 

 

 

8.1. Забезпечити закупівлю автотранспорту для протитуберкульозних закладів області

Управління охорони здоров'я

Щорічно протягом року

обласний бюджет

1500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Усього по Програмі коштів обласного бюджету

32469,0

6416,4

7041,3

6033,4

6160,4

6817,5


 

Заступник голови обласної ради

А. Сербайло

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали