РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.12.2011 р. N 647

Про програму удосконалення функціонування роздрібних ринків Рівненської області на період до 2015 року

Керуючись статтями 2, 16, 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року N 632 "Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року", рішення обласної ради від 22 квітня 2011 року N 236 "Про інформацію облдержадміністрації щодо результатів діяльності робочої групи з вивчення ситуації на ринках області", з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у сфері торгівлі, забезпечення зайнятості населення, поступового переходу до сучасних форм здійснення торговельної діяльності та підвищення якості торговельного обслуговування населення:

1. Схвалити програму удосконалення функціонування роздрібних ринків Рівненської області на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Головному управлінню економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації подати Програму обласній раді на затвердження в установленому порядку.

3. Виконавцям про хід реалізації заходів Програми інформувати Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Головному управлінню економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації узагальнену інформацію подавати облдержадміністрації щороку до 20 січня та до 20 липня.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Юхименка А. О.

 

Голова адміністрації

В. Берташ

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
21.12.2011 N 647

ПРОГРАМА
удосконалення функціонування роздрібних ринків Рівненської області на період до 2015 року

Сучасний стан функціонування ринків

Розвиток мережі продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків (далі - ринки) зумовлює забезпечення соціальної підтримки значної частини населення, розширення сфер діяльності та збільшення торгового обороту суб'єктів підприємницької діяльності.

Разом з тим, нерегульований розвиток ринків зумовлює деформацію інфраструктури внутрішньої торгівлі, погіршення якості торговельного обслуговування населення.

Удосконалення функціонування ринків - це поступове поліпшення їх діяльності в напрямі забезпечення належних умов для купівлі-продажу товарів, надання послуг продавцям, покупцям і товаровиробникам, контролю за додержанням прав споживачів, правил торгівлі, санітарних вимог, якості та безпеки товарів, що реалізуються в межах ринків чи за їх участю.

Значне місце у задоволенні потреб населення області товарами належить ринкам. За рахунок організованих ринків у січні - вересні 2011 року формувалося 35 відс. загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків 8,5 відс. становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Станом на 01.01.2011 на території Рівненської області функціонує 69 ринків, з них з продажу продовольчих товарів - 6, непродовольчих - 13, змішаних - 50. На ринках облаштовано майже 25 тис. торговельних місць.

Разом з тим, на ринках області існує ряд проблем:

на більшості ринків не проводяться роботи з благоустрою, реконструкції, заміни старих архітектурних форм на сучасні. Незадовільний матеріально-технічний стан ринків, зокрема недостатнім є забезпечення холодильним, ваговимірювальним та іншим торгово-технологічним обладнанням. Недостатньою є кількість складських приміщень. Переважна частина торгових місць не опалюється або знаходиться на відкритих прилавках;

спостерігається зниження обсягів продажу продовольчої продукції, в тому числі сільськогосподарської, на ринках;

відсутня налагоджена система товаропросування від виробників сільськогосподарської продукції через ринки до споживачів, що створює умови для активного розвитку посередників, а це, у свою чергу, призводить до підвищення ціни на продукцію;

мають місце численні порушення правил торгівлі, вимог Закону України "Про захист прав споживачів" та інших нормативно-правових актів, неналежне виконання адміністрацією ринків контрольних функцій стосовно суб'єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність;

знизилась увага місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до ринкових об'єктів, що призводить, в окремих випадках, до занедбаності прилеглих до ринків територій та автошляхів, розвитку на прилеглих територіях неорганізованих форм торгівлі;

наявні випадки встановлення цін на послуги та оренду торгових місць та/або їх обслуговування на ринках в економічно необґрунтованому розмірі, а також невідповідність вимогам чинного законодавства договорів оренди торговельного місця.

Пріоритети удосконалення функціонування роздрібних ринків Рівненської області на період до 2015 року

Основними напрямами і пріоритетами удосконалення функціонування продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків є:

формування на території області інфраструктури сучасно оснащених ринків, яка відповідає чинному законодавству України, нормативно-правовим актам та потребам населення у споживанні товарів та послуг;

поступове перетворення ринків у сучасні торговельні комплекси, в тому числі із залученням коштів вітчизняних та іноземних інвесторів;

посилення контролю за якістю та безпекою товарів, що реалізуються на ринках;

додержання суб'єктами підприємницької діяльності порядку заняття торговельною діяльністю, правил торговельного обслуговування населення, ветеринарних правил, державних санітарних норм, гігієнічних нормативів;

ліквідація торгівлі у невстановлених місцях, в тому числі на прилеглих до ринків територіях;

оптимізація системи руху споживчих товарів від виробника до споживача, який купує товари на ринку;

створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками (сільськогосподарськими підприємствами, селянськими (фермерськими) господарствами, особистими підсобними господарствами тощо).

Фінансування Програми

Реалізація Програми не передбачає фінансування з державного або місцевих бюджетів.

Джерелом фінансування Програми є кошти суб'єктів господарювання та інвесторів.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість забезпечити створення умов для:

поступового перетворення ринків у торговельно-сервісні комплекси, які є сукупністю функціонально і організаційно взаємопов'язаних об'єктів торгівлі і надання послуг, зосереджених у єдиному будівельно-архітектурному комплексі, що мають сучасно оформлений периметр, упорядковану прилеглу територію;

здійснення процесу купівлі-продажу товарів, надання різноманітних послуг споживачам, виробникам та продавцям;

оптимального руху товарно-грошових та інформаційних потоків між товаровиробниками і споживачами в загальній інфраструктурі внутрішньої торгівлі.

Заходи з виконання Програми

N
пор.

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Забезпечити:
- приведення правил торгівлі на ринках у відповідність із наказом Мінекономіки, МВС, Державної податкової адміністрації, Держстандарту від 26.02.2002 N 57/188/84/105 "Про затвердження Правил торгівлі на ринках", зареєстрованим в Мін'юсті 22.03.2002 за N 288/6576, доведення їх до відома суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю на ринках;
- контроль за дотриманням і виконанням правил торгівлі на ринках;
- оновлення генеральних схем ринків, узгодження їх з державними органами контролю та органами місцевого самоврядування;
- оформлення документації на право користування земельними ділянками, на яких розташовані ринки;
- визначення меж прилеглих до ринків територій, правил їх використання та розподілу відповідальності за ці території (між органами місцевого самоврядування та адміністраціями ринків);
- розроблення спільних з відповідними органами місцевого самоврядування планів із благоустрою (реконструкції) прилеглих до ринків територій;
- визначення місць дислокації торгівлі у невстановлених місцях

I - II квартали 2012 року

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення, адміністрації ринків (за згодою)

2.

Розробити примірний паспорт ринку та надати його місцевим органам виконавчої влади

I квартал 2012 року

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

3.

Провести інвентаризацію ринків, що функціонують на території громад, визначивши спеціалізацію, розміри земельних ділянок, виділених під ринки, відповідність стану організації діяльності ринків відповідним правилам торгівлі на ринках, оновити паспорти ринків у відповідності з примірним паспортом ринку.
Оновлені паспорти ринків та пояснювальні записки до них подати Головному управлінню економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

I півріччя 2012 року

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення, адміністрації ринків (за згодою)

4.

Розробити та узгодити з органами місцевого самоврядування перспективні плани розвитку ринків, покращання їх матеріально-технічної бази із зазначенням конкретних заходів та термінів їх виконання

II квартал 2012 року

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, адміністрації ринків (за згодою)

5.

Організувати моніторинг виконання перспективних планів розвитку ринків

Щороку до 5 січня та 5 липня протягом 2012 - 2015 років

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

6.

Аналізувати інвестиційну діяльність ринків, спрямовану на їх розвиток та створення умов перебудови в сучасні спеціалізовані ринки або торговельно-сервісні комплекси

Щороку протягом 2012 - 2015 років

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення, адміністрації ринків (за згодою)

7.

Сприяти розвитку на ринках інфраструктури послуг: мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування тощо

Постійно

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення, адміністрації ринків (за згодою)

8.

Сприяти облаштуванню на ринках необхідної кількості складських приміщень, терміналів для зберігання товарів, продовольчої продукції, овочевої продукції, оснащення їх системами водопостачання, водовідведення, опалення, електрозабезпечення тощо

Постійно

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення

9.

Визначити на продовольчих та змішаних ринках торговельні площі, пристосовані для торгівлі сільськогосподарською продукцією

II квартал 2012 року

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення, адміністрації ринків (за згодою)

10.

Узгодити із сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, представниками особистих підсобних господарств умови, за якими вони можуть здійснювати безперешкодну торгівлю сільськогосподарською продукцією на ринках, вирішити питання щодо надання їм пріоритетних торгових місць для продажу залишків продукції

II квартал 2012 року

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення, адміністрації ринків (за згодою)

11.

Забезпечити контроль за організацією торгівлі на ринках продукцією власного виробництва сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, представниками особистих підсобних господарств

Постійно

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення

12.

Забезпечити, в межах чинного законодавства, приведення тарифів на послуги ринків та розміру орендної плати до економічно обґрунтованих

I - II квартали 2012 року

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення

13.

Забезпечити контроль за створенням та веденням суб'єктами господарювання реєстру укладених договорів оренди та суборенди (утримання торговельного місця) і присвоєння кожному такому місцю порядкового номеру (цифрами) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 868 "Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків"

Постійно, починаючи з 01.01.2012

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення, адміністрації ринків (за згодою)

14.

Забезпечити належний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання правил торгівлі на ринках, ветеринарних, санітарних і протипожежних вимог тощо

Щокварталу протягом 2012 - 2015 років

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення, адміністрації ринків із залученням причетних органів державного нагляду (контролю) (за згодою)

15.

Вживати, із залученням причетних органів державного нагляду (контролю), заходів щодо ліквідації торгівлі на ринках неякісними, фальсифікованими товарами та товарами, що заборонені для торгівлі на ринках

Постійно

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення, адміністрації ринків (за згодою)

16.

Запобігати виникненню торгівлі у невстановлених місцях, погіршенню санітарного стану на прилеглих до ринків територіях

Постійно

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення, адміністрації ринків (за згодою)

17.

Здійснювати, із залученням причетних органів державного нагляду (контролю), роз'яснювальну та профілактичну роботу, спрямовану на запобігання порушенням вимог чинного законодавства у сфері регулювання діяльності ринків суб'єктами господарювання

Постійно

Районні державні адміністрації спільно з виконавчими органами міських, селищних рад, виконавчі комітети рад міст обласного значення, адміністрації ринків (за згодою)

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали