ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.04.2012 р. N 209

Про Програму зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 N 512 "Деякі питання моніторингу створення робочих місць", наказів Міністерства соціальної політики України від 24.07.2006 N 276 "Про організацію роботи щодо проведення моніторингу створення нових робочих місць" та від 05.10.2011 N 383 "Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012 - 2013 роки" (Наказ N 383), з метою закріплення позитивних тенденцій до стабілізації на ринку праці, виконання завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" (Програма), керуючись статтею 14 Закону України "Про зайнятість населення", статтею 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Програму зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки (далі - Програма), додається.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, виконавчим органам міських рад, райдержадміністраціям:

2.1. Забезпечити своєчасне і якісне виконання заходів Програми;

2.2. Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати Донецькому обласному центру зайнятості (Козенко) інформацію про хід виконання заходів Програми.

3. Виконавчим органам міських рад, райдержадміністраціям надавати Донецькому обласному центру зайнятості інформацію щодо розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць:

- щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з Методикою моніторингу створення робочих місць, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 N 512;

- щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за видами економічної діяльності згідно з Методикою моніторингу створення робочих місць;

- щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, у малих містах за видами економічної діяльності згідно з Методикою моніторингу створення робочих місць.

4. Донецькому обласному центру зайнятості (Козенко) щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання заходів Програми та їх вплив на зайнятість населення області. При необхідності вносити пропозиції щодо коригування показників Програми.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Фоменка О. О.

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
17.04.2012 N 209


ПРОГРАМА
зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки

Загальні положення

Проект Програми зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки (далі - Програма) розроблено відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення",наказу Міністерства соціальної політики України від 05.10.2011 N 383 "Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012 - 2013 роки" (Наказ N 383) з урахуванням завдань та положень Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" (Програма), Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року.

Метою Програми є реалізація регіональної політики у забезпеченні гідної праці, сприянні зайнятості населення та посиленні його соціального захисту.

Програмою передбачені заходи, виконання яких сприятиме досягненню поставленої мети та реалізації конкретних завдань по забезпеченню зайнятості населення з урахуванням інтересів територіальних громад в кожному місті та районі області.

Основними завданнями Програми є:

- оцінка стану ринку праці та прогнозних параметрів щодо обсягів зайнятості, створення робочих місць і рівня безробіття населення;

- визначення основних напрямів проведення політики зайнятості і шляхів їх реалізації;

- координація зусиль місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, пов'язаних з розробленням та виконанням заходів з поліпшення стану регіонального ринку праці;

- здійснення моніторингу та інформаційного забезпечення щодо реалізації завдань і заходів Програми.

I. Основні підсумки виконання заходів Програми зайнятості населення Донецької області на 2010 - 2011 роки

Реалізація у 2010 - 2011 роках завдань і заходів, передбачених Програмою зайнятості населення Донецької області на 2010 - 2011 роки, затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.03.2010 N 171, на основі стабільного зростання в реальному секторі економіки, дозволила забезпечити вирішення проблем зайнятості в регіоні та досягти позитивних змін на регіональному ринку праці.

За даними Державної служби статистики України, чисельність зайнятого населення віком 15 - 70 років у 2011 році за методологією Міжнародної організації праці (далі - МОП), порівняно з 2010 роком, збільшилась на 11,7 тис. осіб, або на 0,6 % та становила 1995,4 тис. осіб, з яких особи працездатного віку складали 1857,9 тис. осіб, або 93,1 %. Рівень зайнятості населення віком 15 - 70 років збільшився в цілому по Донецькій області з 58,3 % у 2010 році до 59,5 % у 2011 році, а у населення працездатного віку з 67,3 % до 69,2 % відповідно.

Чисельність безробітних, за методологією МОП, у середньому за 2011 рік становила 177,7 тис. осіб, що на 5,2 тис. менше, ніж у 2010 році. Було досягнуто зменшення рівня безробіття серед населення віком 15 - 70 років з 8,4 % у 2010 році до 8,2 % у 2011 році.

Позитивну динаміку зростання зайнятості та зменшення безробіття було забезпечено і на протязі 2011 року. У січні - вересні 2011 року чисельність зайнятого населення в області становила 2000,5 тис. осіб, що у порівнянні з січнем-вереснем 2010 року зросла на 19,4 тис. осіб. Рівень зайнятості порівняно з відповідним періодом 2010 року зріс на 1,5 відсоткових пунктів і за січень-вересень 2011 року склав 59,7 %. Чисельність безробітних у середньому за 9 місяців 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року в області, зменшилася на 11,6 тис. осіб і склала 176,9 тис. осіб. Рівень безробіття знизився з 9,3 % до 8,7 %, відповідно.

За рахунок розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць в області за 2010 рік фактично було створено 78,6 тис. одиниць робочих місць (139,1 % від передбаченого Програмою), в тому числі для працівників у юридичних осіб - 27,6 тисяч, або 35,1 % загальної кількості; для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців - 30,7 тисячі, або 39,1 %, зареєстровано нових суб'єктів підприємницької діяльності - 20,3 тис., або 25,8 %. За 2011 рік фактично створено 97,7 тис. одиниць робочих місць (157,2 % від передбаченого на 2011 рік).

Протягом 2010 - 2011 років в області зменшились обсяги вивільнення працівників, а також обсяги прихованого безробіття. За 2010 рік в цілому по області було вивільнено 8,1 тис. осіб. У порівнянні з 2009 роком чисельність вивільнених працівників зменшилась у 2,6 разів.

  

Число вільних робочих місць (вакансій) у 2011 році збільшилось у порівнянні з 2010 роком на 12,9 % та станом на 01.01.2012 склало 4,1 тис. одиниць. На кожне вільне робоче місце зараз претендують 7 осіб, протягом 2010 року - 11.

Чисельність безробітних, офіційно зареєстрованих у центрах зайнятості області, в зрівнянні з 2010 роком зменшилась на 6,5 % та склала 127,1 тис. осіб.

Станом на 01.01.2012 число вільних робочих місць для робітників збільшилося на 11,5 % у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року та склало 2,2 тис., а їх питома вага у всіх вакансіях зменшилася з 66,9 % протягом 2010 року до 62,6 % протягом 2011 року.

Значно знизилися обсяги вимушеної неповної зайнятості (чисельність працівників, які знаходились у вимушених адміністративних відпустках скоротилась з 0,5 % від середньооблікової чисельності працюючих у грудні 2010 року до 0,3 % у грудні 2011 року).

З метою поліпшення координації функціонування ринку праці та ринку освітніх послуг в області було пролонговано план спільних дій обласного центру зайнятості та управління освіти і науки облдержадміністрації на 2010 - 2012 роки.

Постійно проводиться робота з впровадження нових форм роботи з роботодавцями, ведення адресної роботи щодо інформування роботодавців про комплекс послуг служби зайнятості, вивчення їх потреб в кадрах і підбір кадрів з електронної бази претендентів на роботу, яка постійно поповнюється; інформування населення через веб-портал державної служби зайнятості і Інтернет-портал "Труд" про існуючі вакансії.

Таким чином, реалізація протягом 2010 - 2011 років основних завдань та заходів Програми зайнятості населення Донецької області на 2010 - 2011 роки в значній мірі сприяла зниженню соціальної напруги та покращенню ситуації на ринку праці області.

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку Донецької області та розвитку регіонального ринку праці у 2012 - 2013 роках

Основні тенденції, які відбуватимуться на регіональному ринку праці, будуть зумовлені загальним соціально-економічним становищем, впливом регіональних особливостей господарського комплексу.

На сьогоднішній день роботодавці області відзначають брак кваліфікованих фахівців, який існує на підприємствах майже всіх галузей промисловості. Сучасний стан економіки області ставить підвищені вимоги до якості робочої сили, її конкурентоспроможності. Інтенсифікація виробництва, впровадження інноваційних технологій на фоні нових глобальних викликів спричинюють підвищення вимог до професійних якостей працівника, рівня його знань, навичок та умінь.

Поряд з цим, на ринку праці області триває:

- демографічна криза, яка позначається стійкими темпами старіння населення області та зростання дефіциту трудових ресурсів;

- професійно-кваліфікаційний дисбаланс попиту та пропозицій робочої сили;

- зміна системи ціннісної орієнтації населення, перш за все, молоді, зниження престижності робочих професій та професійної освіти.

Основними проблемами у сфері зайнятості населення залишаються: професійно-кваліфікаційна незбалансованість попиту та пропозицій робочої сили, відсутність державної фінансово-кредитної підтримки перспективних інноваційно-інвестиційних проектів, неухильне зменшення чисельності трудових ресурсів, деформація їх статево-вікової структури.

Потребує вирішення питання розв'язання проблем зайнятості населення в малих монофункціональних містах.

Залишається складною ситуація на ринку праці у сільській місцевості, чисельність зайнятих на підприємствах сільського господарства щороку продовжує зменшуватись на 10 - 12 %.

Щорічно в цілому очікується наступна ситуація: ринок праці становитиме понад 130 тис. осіб, з них близько 100 тис. звернеться до служби зайнятості протягом року. Понад 57 тис. осіб буде працевлаштовано (зокрема на дотаційні робочі місця, завдяки допомозі по безробіттю започаткують власну справу).

Обсяги професійної підготовки досягнуть 17 тис. осіб, з них - не менше 87 - 90 % громадян навчатимуться під конкретне замовлення роботодавців.

Загалом протягом 2012 - 2013 років активними формами зайнятості буде охоплено 98 - 100 тис. осіб.

У 2012 - 2013 роках зусилля соціальних партнерів у реалізації державної політики зайнятості буде спрямовано на збалансування попиту на робочу силу шляхом збереження ефективно функціонуючих і створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці та пропозиції робочої сили через створення умов для професійної підготовки спеціалістів та кваліфікованих робітників, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізацію трудових відносин.

Цьому буде сприяти оновлення та модернізація основних виробничих потужностей, продовження реалізації інвестиційних проектів з будівництва: тваринницьких комплексів по відгодівлі майже 800 тис. голів свиней на рік та одержання до 400 млн. штук інкубаційних яєць на рік (ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ", ЗАТ "Ландгут-Бройлео", ЗАТ "Бахмутський аграрний союз" та ін.).

Середньомісячна заробітна плата працівників у 2012 році зросте на 11,8 % в зрівнянні з фактом 2011 року і складе 3425 грн., в 2013 році - 3750 грн.

Протягом 2012 - 2013 років передбачається забезпечити розширення сфери застосування праці за рахунок створення щорічно більше 72,0 тис. нових робочих місць.

Пріоритетні складові формування розвитку регіонального ринку праці у 2012 - 2013 роках:

- нові формати професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації незайнятого населення;

- актуалізація професійної орієнтації;

- реалізація принципу навчання протягом усього життя.

Протягом 2012 - 2013 років в містах і районах області одночасно з продовженням роботи по розширенню сфери застосування праці буде тривати системна робота щодо детінізації доходів та зайнятості населення.

Система організації професійного навчання безробітних удосконалюватиметься в напрямку максимального задоволення потреб роботодавців в робітничих кадрах, навчання за індивідуальними планами, шляхом стажування безпосередньо на підприємствах та в організаціях активного використання навчальної бази центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, в першу чергу - Державного навчального закладу "Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості".

Пріоритетним підходом при розробці заходів програми на 2012 - 2013 роки в цілому є її спрямованість на:

- посилення державного регулювання у сфері зайнятості населення та координацію дій місцевих органів виконавчої влади, їх діяльності в частині, яка стосується впливу на стан ринку праці;

- подальше налагодження партнерських відносин та методів співпраці з роботодавцями у вирішенні проблем на ринку праці;

- прийняття виважених рішень, забезпечення тісного зв'язку інтересів особи, її нахилів, здібностей, професійно необхідних якостей з потребами регіонального ринку праці та допомога молоді у виборі професії;

- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

- подальше розгортання активних програм сприяння зайнятості, перш за все таких категорій громадян як молодь, жінки та люди з обмеженим фізичними можливостями.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавство за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, місцевих бюджетів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (в мережах його фінансових можливостей), Фонду соціального захисту інвалідів та ін.

Координацію роботи по реалізації Програми зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки здійснюватимуть Донецький обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління економіки облдержадміністрації. Контроль за виконанням Програми буде здійснювати облдержадміністрація.

З цією метою будуть забезпечені такі заходи:

- систематичний розгляд питань щодо виконання завдань Програми місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, прийняття відповідних розпоряджень та рішень;

- щоквартальний моніторинг проведених заходів Програми;

- подання інформації про хід реалізації Програми керівництву області;

- інформування населення про хід виконання Програми у засобах масової інформації.

III. Основні показники соціально-економічного розвитку Донецької області

Найменування показника

2010 рік (звітні дані)

2011 рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя
(звітні дані)

у цілому за рік (попередні дані)

1

2

3

4

5

6

7

1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

х

12781,0*

х

155706,0

171406,0

180579,0

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

х

111,8**

х

107,4

105,4

101,8

3. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

110,2

101,8

108

113,2

100,5

103,5

4. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

803

2496,0

1685

4220,0

5065,0

6014,0

5. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

68,6

87,1

179,1

144,8

106,1

105,0

6. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

354

466,0

501

533,0

616,0

689,0

7. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

47,0

х

48,0

50,0

51,0

8. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

4449,9

х

4420,3

4396,0

4369,6

9. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

9529,8**

21258,2**

11358,0**

24240,0

27120,0

28920,0* розрахункові дані

** попередні дані Держкомстату

IV. Основні показники ринку праці Донецької області

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому
за рік

перше півріччя
(звітні дані)

у цілому за рік (попередні дані)

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 - 70 років (у середньому за період), тис. осіб - усього

1965

1983,7

1982,7

1995,4

1997,0

2000,0

з неї зайнятого населення працездатного віку

1812,1

1834,6

1833,4

1857,9

1860,0

1862,0

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення:

57,8

58,3

59,2

59,5

59,6

59,7

працездатного віку

66,5

67,3

68,3

69,2

69,3

69,4

3. Чисельність безробітного населення віком 15 - 70 років, визначена за методологією Міжнародної організації праці (у середньому за період), тис. осіб - усього

196,2

182,9

185,6

177,7

174,0

170,0

з неї безробітного населення працездатного віку

196,2

182,9

185,6

177,7

174,0

170,0

4. Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, у % до чисельності економічно активного населення:

 

 

 

 

 

 

віком 15 - 70 років

9,1

8,4

8,6

8,2

8,0

7,8

працездатного віку

9,8

9,1

9,2

8,7

8,0

7,8


V. Показники професійної підготовки та використання робочої сили по Донецькій області

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя
(звітні дані)

у цілому за рік (попередні дані)

1

2

3

4

5

6

7

1. Кількість навчальних закладів, одиниць, усього

 

227

 

225

220

218

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

- вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

 

33

 

32

31

31

- вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

 

82

 

82

82

82

- професійно-технічних навчальних закладів

 

112

 

111

107

105

2. Кількість випускників навчальних закладів, тис. осіб, усього

 

78033

 

65940

49125

57689

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

 

39232

 

36430

24430

22578

- випускників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

 

19421

 

12584

13040

17903

- випускників професійно-технічних навчальних закладів

 

19380

 

23677

11655

17208

3. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців), тис. осіб

1155,9

1156,8

1145,6

1139,4*

1075,4

1070,0

4. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб

18,1

5,4

2,0

2,7

2,5

2,3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

1,6

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

5. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб

115,3

29,1

23,9

23,2

23,0

22,8

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

10,0

2,5

2,1

2,0

2,0

2,0

6. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

х

136,0

х

134,9

136,0

137,1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

11,8

х

11,9

12,0

12,1

7. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

х

42,7

х

43,1

44,2

45,3

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

3,7

х

3,8

3,9

4

8. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

х

152,8

х

155,2

159,1

162,8

9. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.

х

1281

х

1500

1820

2300* - факт

VI. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць по Донецькій області

(кількість створених робочих місць обраховується відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 512 "Деякі питання моніторингу створення робочих місць")

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік
(звітні дані)

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя

у цілому за рік

1

2

3

4

5

6

7

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у цілому в регіоні

1. Створено робочих місць, осіб - усього

40076

78588

54283

97743

72200

72300

з них:
- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

13999

27561

26014

44791

22700

23300

у % до загальної кількості створених робочих місць

34,9

35,1

47,9

45,8

31,4

32,2

- фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

26077

51027

28269

52952

49500

49000

у % до загальної кількості створених робочих місць

65,1

64,9

52,1

54,2

68,6

67,8

2. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб*:
___________

40076

78588

54283

97743

72200

72300

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

1217

1845

1307

2664

1750

1750

рибальство, рибництво

151

219

156

212

130

130

добувна промисловість

741

1462

632

2643

1400

1300

обробна промисловість

3072

6642

10232

14291

7780

8360

виробництво і розподілення електроенергії, газу та води

509

1192

943

1335

390

410

будівництво

2284

4265

1972

4667

3280

3480

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

18950

37633

21300

41122

38765

37500

діяльність готелів та ресторанів

1100

2471

1721

3274

2400

2560

діяльність транспорту та зв'язку

2424

5338

3152

6129

4190

4260

фінансова діяльність

389

892

434

1171

630

670

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4692

8725

8658

12674

6200

6650

державне управління

696

840

101

584

195

200

освіта

90

213

191

616

330

360

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

651

1355

485

869

690

530

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

3110

5494

2999

5476

4070

4140

діяльність домашніх господарств

0

2

0

13

0

0

діяльність екстериторіальних організацій

0

0

0

3

0

0

не розбито за видами

0

0

0

0

0

0

3. Створено робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, осіб:

40076

78588

54283

97743

72200

72300

Донецьк

12575

24721

12807

27462

22100

22015

Авдіївка

550

942

319

518

510

510

Артемівськ

678

1279

1245

1833

1200

1100

Вугледар

212

401

316

471

400

400

Горлівка

3259

6509

2741

4689

4000

4000

Дебальцеве

437

745

917

2057

650

650

Дзержинськ

416

842

464

916

580

620

Димитров

265

552

298

616

540

550

Добропілля

318

968

455

1274

1050

1070

Докучаєвськ

213

407

216

489

314

400

Дружківка

580

1083

902

1479

1500

1500

Єнакієве

1212

1938

1440

2763

1500

1500

Жданівка

87

184

82

182

180

180

Кіровське

188

397

201

457

450

450

Костянтинівка

664

1336

841

1441

1300

1300

Краматорськ

2243

3947

2318

5089

3500

3510

Красний Лиман

283

617

309

595

540

545

Красноармійськ

587

1178

977

1977

830

830

Макіївка

2946

5369

7762

11347

5200

5200

Маріуполь

3356

8154

9063

12526

10000

10000

Новогродівка

88

211

142

256

146

150

Селидове

357

672

410

759

550

550

Слов'янськ

1330

2856

2243

3355

2700

2700

Сніжне

541

1046

573

1071

1200

1200

Торез

557

1101

729

1206

1200

1200

Харцизьк

602

1193

543

1211

1000

1000

Шахтарськ

354

829

288

839

850

850

Ясинувата

291

560

371

672

600

600

Амросіївський

329

694

562

857

700

700

Артемівський

279

414

270

422

240

250

Великоновосілківський

403

690

484

733

695

700

Волноваський

498

1005

684

1379

865

870

Володарський

107

214

107

269

190

190

Добропільський

88

185

121

233

160

160

Костянтинівський

131

220

121

215

190

200

Красноармійський

176

353

203

415

400

400

Мар'їнський

997

1356

561

1293

920

920

Новоазовський

326

585

394

830

550

550

Олександрівський

303

474

212

435

410

410

Першотравневий

287

494

280

433

500

500

Слов'янський

232

379

351

539

350

350

Старобешівський

292

553

302

613

420

420

Тельманівський

188

431

294

643

570

570

Шахтарський

58

204

94

319

200

250

Ясинуватський

193

300

271

565

250

280

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у малих містах

4. Створено робочих місць - усього:
осіб

5466

10308

6054

11657

8743

8717

у % до кількості створених робочих місць у цілому в регіоні

13,6

13,1

11,2

11,9

12,1

12,1

з них:
- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

1857

3137

1783

3935

1826

1733

у % до кількості створених робочих місць у малих містах

34,0

30,4

29,5

33,8

20,9

19,9

- фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

3606

7174

4268

7131

6917

6984

у % до кількості створених робочих місць у малих містах

66,0

69,6

70,5

61,2

79,1

80,1

5. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб:

5466

10308

6054

7315

8743

8717

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

63

112

82

162

71

75

рибальство, рибництво

3

16

22

18

9

11

добувна промисловість

188

256

262

631

500

324

обробна промисловість

191

414

299

738

519

531

виробництво і розподілення електроенергії, газу та води

10

27

6

168

11

16

будівництво

270

400

172

275

305

307

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2460

4922

3109

5825

4720

4967

діяльність готелів та ресторанів

87

202

112

334

230

213

діяльність транспорту та зв'язку

403

1144

657

1281

686

724

фінансова діяльність

9

21

26

123

32

32

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

374

761

160

449

374

384

державне управління

588

626

19

187

13

13

освіта

6

11

120

210

145

164

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

232

395

35

219

259

83

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

396

623

698

1008

584

592

діяльність домашніх господарств

0

0

0

0

0

0

діяльність екстериторіальних організацій

0

0

0

0

0

0

не розбито за видами

186

378

275

30

285

281


VII. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості по Донецькій області

(тис. осіб)

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік
(звітні дані)

2012 рік
(прогнозні дані)*

2013 рік
(прогнозні дані)*

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя

у цілому за рік

1

2

3

4

5

6

7

1. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості протягом звітного періоду

84,4

136,0

82,0

127,1

130,0

132,0

з рядка 1:

 

 

 

 

 

 

1.1. На початок періоду

41,6

41,6

33,0

33,0

28,4

34,0

1.2. Звернеться протягом періоду

42,7

94,3

49,0

94,1

101,6

98,0

2. Охоплено активними заходами

44,8

94,5

52,8

100,6

97,7

101,0

з них:

 

 

 

 

 

 

2.1. Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

6,8

14,9

8,8

15,8

17,0

17,0

2.2. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

15,2

29,2

15,9

30,2

26,5

29,0

3. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

138,0

235,2

136,0

236,5

225,2

225,2

4. Знято з обліку, всього

54,8

103,0

48,2

98,7

99,7

101,2

4.1. В тому числі у зв'язку з працевлаштуванням

24,4

53,8

29,9

58,2

57,8

58,7

4.2. з них: самостійно

1,6

3,4

1,8

3,6

3,6

3,7

5. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду

29,6

33,0

33,8

28,4

34,0

34,0* в межах кошторисних призначень обласного центру зайнятості

VIII. Показники сприяння зайнятості інвалідів по Донецькій області

(осіб)

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік
(звітні дані)

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

1

2

3

4

5

1. Чисельність працюючих інвалідів

47031

46806

46620

46650

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

44

74

80

100

3. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

841

849

911

915

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання - усього

406

421

445

459

4.1. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів*

0

0

5

14

4.2. За направленням державної служби зайнятості*

406

421

440

445

5. Кількість наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні

0

0

3

3* в межах кошторисних призначень

IX. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення Донецької області на 2012 - 2013 роки

N
п/п

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1. Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами

1.1

Забезпечити професійну підготовку кадрів та їх професійний розвиток відповідно до потреб економіки області.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості
Виконавчі органи міських рад, навчальні заклади, роботодавці

Протягом 2012 - 2013 років

1.2

Забезпечити приведення обсягів та напрямів професійної підготовки кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами у відповідність із потребами економіки регіону, підвищення якості професійної підготовки кадрів навчальними закладами.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, навчальні заклади, Донецький обласний центр зайнятості

Протягом 2012 - 2013 років

1.3

Забезпечити організацію роботи щодо ліцензування нових професій відповідно потребам ринку праці державними закладами професійно-технічної освіти.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, навчальні заклади, роботодавці

Протягом 2012 - 2013 років

1.4

З метою підвищення соціального захисту безробітних забезпечити зростання обсягів професійного навчання під замовлення роботодавців та за індивідуальними формами навчання, в т. ч. дуального навчання за участю роботодавців.

Виконавчі органи міських рад, Донецький обласний центр зайнятості, управління освіти і науки облдержадміністрації, навчальні заклади, роботодавці

Протягом 2012 - 2013 років

1.5

Продовжити співпрацю управління освіти і науки, Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та Донецького обласного центру зайнятості з питань підвищення конкурентоспроможності дорослого населення.

Донецький обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки облдержадміністрації

Протягом 2012 - 2013 років

1.6

З метою формування у людей працездатного віку сталої мотивації до праці розширити перелік професій і спеціальностей, за якими проводиться професійне навчання дорослого населення, у тому числі осіб з інвалідністю, за направленням міських та районних центрів зайнятості.

Донецький обласний центр зайнятості, управління освіти і науки облдержадміністрації

Протягом 2012 - 2013 років

1.7

Удосконалювати профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл з метою зацікавленості в професіях та спеціальностях, які користуються попитом на ринку праці.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Протягом 2012 - 2013 років

2. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

2.1

Сприяти розвитку підприємництва серед сільського населення, населення малих міст з урахуванням потреб громади.

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, керівники сільгосппідприємств

Протягом 2012 - 2013 років

2.2

Сприяти створенню робочих місць в реальному секторі економіки, в тому числі на підприємствах:
- ПАТ "Концерн Стирол", м. Горлівка - 70 робочих місць;
- ПрАТ "Горлівський м'ясокомбінат", м. Горлівка - 50 робочих місць;
- ПАТ "ЯКХЗ" м. Макіївка - 98 робочих місць;
- Підприємство по виробництву теплоізоляційних матеріалів на основі спіненого скла та відходів виробництва ферросіліція та золи-ТЕЦ", м. Дзержинськ - 121 робоче місце;
- ТДВ ОП "Шахта "Новодзержинська", м. Дзержинськ - 22 робочих місця;
- "Дружківський фарфоровий завод" - 120 робочих місць;
- ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" - 60 робочих місць;
- ПАТ "Кіндратівський вогнетривкий завод", м. Дружківка - 100 робочих місць.

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Протягом 2012 - 2013 років

2.3

При оформленні договорів оренди або договорів купівлі-продажу цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності, передбачати в умовах договорів збереження діючих та створення нових робочих місць.

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Протягом 2012 - 2013 років

3. Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

3.1

Забезпечити внесення положень про збереження наявних робочих місць та рівня заробітної плати до колективних договорів підприємств з урахуванням індексу інфляції та розміру мінімальної заробітної плати.

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Протягом 2012 - 2013 років

3.2

Проводити тематичні цільові семінари з безробітними громадянами різних вікових груп з метою профілактики тіньової зайнятості населення.

Донецький обласний центр зайнятості, Донецька обласна ліга ділових та професійних жінок

Протягом 2012 - 2013 років

3.3

З метою запобігання порушень порядку використання праці іноземців та осіб без громадянства, встановленого чинним законодавством, здійснювати перевірки підприємств, установ та організацій, які отримали дозволи на працевлаштування таких осіб, вживати заходів щодо усунення виявлених порушень.

Донецький обласний центр зайнятості

Протягом 2012 - 2013 років

4. Підвищення професійної якості працівників

4.1

Надавати методичну та практичну допомогу закладам профтехосвіти щодо впровадження інноваційних технологій навчання дорослого населення.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, навчальні заклади, роботодавці

Протягом 2012 - 2013 років

4.2

Сприяти організації професійної підготовки та підвищенню кваліфікації робітничих кадрів для підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу (перепідготовка кадрів - не менш ніж 1,5 тис. осіб, підвищення кваліфікації - не менш ніж 1 тис. осіб).

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Протягом 2012 - 2013 років

4.3

Сприяти зайнятості громадян шляхом їх інформування щодо можливостей працевлаштування в інших регіонах.

Міські і районні центри зайнятості

Протягом 2012 - 2013 років

4.4

Забезпечити співпрацю підприємств, залучених до підготовки та проведення Євро-2012, з центрами зайнятості щодо інформування про потребу в укомплектуванні робочих місць.

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості

Протягом 2012 - 2013 років

4.5

Сприяти незайнятим особам, які перебувають на обліку служби зайнятості, в працевлаштуванні на постійні та тимчасові робочі місця на підприємствах, залучених до підготовки та проведення Євро-2012.

Донецький обласний центр зайнятості

Протягом 2012 - 2013 років

4.6

Забезпечити організацію загальнодержавних оплачуваних громадських робіт на об'єктах у сфері будівництва та реконструкції спортивної, транспортної, медичної, туристичної і телекомунікаційної інфраструктури, у тому числі на об'єктах, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні Євро-2012.

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації Донецький обласний центр зайнятості

Протягом 2012 - 2013 років

4.7

З метою підвищення професійного рівня працівників передбачити наступні заходи:
- підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до організації та проведення професійного навчання працівників;
- вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи підприємств регіону з питань професійного навчання працівників;
- надання консультативної та методологічної допомоги підприємствам з питань професійного навчання працівників;
- організація семінарів з питань удосконалення професійного навчання працівників на виробництві для відповідних служб підприємств.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, навчальні заклади, роботодавці, Донецький обласний центр зайнятості

Протягом 2012 - 2013 років

5. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

 

Сприяння зайнятості молоді

 

 

5.1

З метою подальшого професійного самовизначення надавати комплексні профорієнтаційні послуги учням, випускникам загальноосвітніх шкіл, зосередивши особливу увагу на дітях-сиротах, підлітках, які перебувають на обліку в службі у справах дітей, учням шкіл-інтернатів області.

Донецький обласний центр зайнятості, служба у справах дітей облдержадміністрації

Протягом 2012 - 2013 років

5.2

Сприяти забезпеченню працездатної молоді з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування першим робочим місцем після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки.

Донецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості

Протягом 2012 - 2013 років

5.3

Сприяти вирішенню питання створення фондів громадських робіт для дітей та молоді з малозабезпечених сімей в усіх містах та районах області з метою працевлаштування у вільний від навчання час.

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості

Протягом 2012 - 2013 років

5.4

Забезпечити організацію регіонального туру Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів серед молоді.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Донецький обласний молодіжний центр праці, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

01.01.2012 - 30.04.2012
01.01.2013 - 30.04.2013

5.5

Забезпечити організацію циклу тренінгів серед молоді в вищих навчальних закладах "Крок до успіху".

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Донецький обласний молодіжний центр праці, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

01.04.2012 - 30.06.2012
01.04.2013 - 30.06.2013

5.6

Забезпечити організацію регіонального туру Всеукраїнської акції "Молодіжні трудові загони" в містах відпочинку населення Донецької області.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Донецький обласний молодіжний центр праці, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

01.05.2012 - 30.10.2012
01.05.2013 - 30.10.2013

5.7

Забезпечити підведення підсумків акції "Молодіжні трудові загони" в містах відпочинку населення Донецької області.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Донецький обласний молодіжний центр праці, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Жовтень 2012 року
Жовтень 2013 року

5.8

Забезпечити проведення спільних інформаційних семінарів, учбових тренінгів для осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм допомоги у вирішенні питань професійної реабілітації та працевлаштування.

Донецьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Донецький обласний центр зайнятості, виконкоми міських рад, райдержадміністрації, Донецька обласна організація роботодавців, Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів, Східний центр професійної реабілітації інвалідів (м. Дружківка)

Протягом 2012 - 2013 років

5.9

Забезпечити індивідуальний підхід при наданні соціальних послуг, пов'язаних з працевлаштуванням громадянам з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням медичних рекомендацій, побажань громадян та стану ринку праці регіону.

Донецький обласний центр зайнятості, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Протягом 2012 - 2013 років

5.10

Проводити одноденні мотиваційні тренінги "Мій перший крок у бізнес" та двотижневий і п'ятитижневий бізнес-курс "Як створити власний бізнес".

Донецька обласна Ліга ділових та професійних жінок

Протягом 2012 - 2013 років

5.11

Проводити у містах, де розташовані установи з виконання покарань, цілеспрямовану профорієнтаційну роботу серед осіб, які відбувають покарання, з метою формування у них мотивації до праці.

Адміністрації установ з виконання покарань, Донецький обласний центр зайнятості

За окремим графіком

5.12

Проводити профорієнтаційні заходи для населення з використанням сучасних інформаційних ресурсів, в тому числі програмно-апаратних комплексів для професійної орієнтації молоді, мобільних центрів інформування, профорієнтаційних щоденників тощо.

Донецький обласний центр зайнятості

Протягом 2012 - 2013 років

6. Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво

6.1

З метою запобігання торгівлі людьми, попередження нелегального працевлаштування за кордоном проводити роботу щодо роз'яснення діючого законодавства з питань працевлаштування громадян України за кордоном, шляхом обговорення та висвітлювання цих питань на засіданнях круглих столів, дискусіях; конференціях, тренінгах; на веб-порталі обласної служби зайнятості, а також в засобах масової інформації.

Управління у справах сім'ї та молоді, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Донецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області, Донецький обласний центр зайнятості, Донецька обласна Ліга ділових та професійних жінок, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

Протягом 2012 - 2013 років

6.2

Сприяти працевлаштуванню постраждалих від торгівлі людьми.

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, Донецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Донецька обласна Ліга ділових та професійних жінок

Протягом 2012 - 2013 років

6.3

Проводити мотиваційні тренінги "Успішне працевлаштування в Україні", "Впевнена поведінка під час працевлаштування", "Міфи та реальність про роботу за кордоном".

Донецька обласна Ліга ділових та професійних жінок, Донецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Протягом 2012 - 2013 років

7. Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним та профілактика настання безробіття

7.1

Сприяти створенню умов для підвищення мобільності незайнятого населення, яке звернулось за послугами до державної служби зайнятості.

Донецький обласний центр зайнятості

Протягом 2012 - 2013 років

7.2

Проводити превентивні профорієнтаційні заходи для вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до умов ринку праці та запобігання безробіттю.

Донецький обласний центр зайнятості, організації роботодавців і об'єднання профспілок (за згодою)

За потребою під час вивільнення

7.3

Постійно висвітлювати у засобах масової інформації, на веб-порталі Донецької обласної служби зайнятості хід реалізації Програми зайнятості населення, ситуацію на ринку праці та можливості служби зайнятості щодо соціального захисту населення від безробіття.

Донецький обласний центр зайнятості, виконавчі органи міських рад

Протягом 2012 - 2013 років


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали