МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 жовтня 2010 року N 1005

Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі гімназії "Консул" N 86 м. Києва

На виконання Державної програми "Вчитель", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 379, та враховуючи лист Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації від 28.04.2010 N 3/12-60, висновки комісії з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, з метою розробки технологій розвитку життєвої компетентності учнів в умовах особистісно зорієнтованого інноваційного освітнього простору наказую:

1. Затвердити Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Розвиток життєвої компетентності учнів в умовах особистісно зорієнтованого інноваційного простору гімназії" на базі гімназії "Консул" N 86 м. Києва, Програму дослідно-експериментальної роботи на 2010 - 2015 роки та Програму I (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на 2010 - 2011 навчальний рік, що додаються.

2. Надати статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня гімназії "Консул" N 86 м. Києва (далі - гімназія).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу гімназії;

заслухати звіт про завершення I (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи у червні 2011 року.

4. Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації (Горюнова В. З.) надавати допомогу гімназії у забезпеченні необхідних умов в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи.

5. Розмістити даний наказ на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б. М.

 

Міністр 

Д. В. Табачник 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
26.10.2010 N 1005 

Заявка
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Розвиток життєвої компетентності учнів в умовах особистісно зорієнтованого інноваційного простору гімназії" на базі гімназії "Консул" N 86 м. Києва

Масштабність та новизна викликів XXI століття обумовлюють необхідність прогнозування інноваційного розвитку освіти, визначення її життєвих результатів діяльності, забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних, управлінських домінантах школи, спрямованих на виховання конкурентноздатної, компетентної, соціально мобільної особистості.

Входження молодого покоління у глобалізований динамічний світ, у відкрите суспільство підносить роль життєвої і соціальної компетентності вихованців.

Щоб знайти своє місце у житті, учень сучасного навчального закладу повинен володіти певними якостями, уміннями: швидко інтегруватись у сучасне суспільство; критично мислити; використовувати набуті знання і вміння для розв'язання життєвих проблем; бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити; бути комунікабельним у різних соціальних групах, уміти працювати в команді; вміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; цілеспрямовано використовувати свій потенціал для самореалізації в професійному та особистому плані, а також в інтересах суспільства, держави; уміти добувати, опрацьовувати інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення; бережливо ставитись до власного здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності у житті людини; бути здатним до вибору альтернатив, що пропонує сучасне життя; вміти планувати стратегію власного життя.

Діяльність сучасного навчального закладу щодо розвитку життєвої компетентності учнів недостатньо ефективна. Тому у значної частини молоді, яка закінчує школу, спостерігається: несформованість відповідного рівня життєвої компетентності, соціального розвитку; низький рівень ініціативи, здатності до самостійного вирішення проблем; несформованість умінь вільно використовувати здобуті знання для розв'язання практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій; недостатній рівень усвідомлення своєї ролі, яку вони покликані зіграти в суспільному житті.

Зміст, технології діяльності сучасної школи сьогодні не повною мірою дозволяють реалізувати компетентнісно зорієнтовану парадигму освітньої діяльності. За такого підходу пріоритетний напрям розвитку особистості, здатної до самоактуалізації, творчого сприйняття світу та соціальне значущої діяльності, знаходиться у площині розв'язання проблем розвитку життєвої компетентності особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу.

На розв'язання зазначених проблем спрямоване дослідження "Розвиток життєвої компетентності учнів в умовах особистісно зорієнтованого інноваційного простору гімназії".

Експериментальна робота спрямована на створення інноваційної соціально-педагогічної системи гімназії, в якій учні не лише продуктивно і раціонально оволодіватимуть знаннями, а й набудуть необхідних ключових компетенцій, умінь застосовувати їх на практиці, розвинуть свої здібності, реалізують творчий потенціал, закладуть основи поступового переходу до самостійного навчання і регулювання своєї інтелектуальної діяльності. Проектування компетентнісно спрямованого змісту навчання, виховання в умовах інноваційного простору гімназії передбачає створення системи розвитку життєвої компетентності учнів, яка забезпечує нову якість навчально-виховного процесу і розкриває цілісний характер досягнення життєвих результатів діяльності навчального закладу.

Методологією дослідження передбачено проведення науково-пошукових конференцій із різних аспектів розвитку життєвої компетентності учнів, а також видання практично зорієнтованих посібників, а також створення на базі гімназії Центру компетентнісно спрямованої освіти.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці соціально-педагогічних умов і технологій розвитку життєвої компетентності учнів в умовах особистісно зорієнтованого інноваційного простору гімназії.

Об'єкт дослідження: особистісно зорієнтований інноваційній простір гімназії, спрямований на виховання життєво компетентної, конкурентноздатної, соціально мобільної особистості.

Предмет дослідження: соціально-педагогічні умови і технології розвитку життєвої компетентності учнів в умовах особистісно зорієнтованого інноваційного простору гімназії.

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що якісні зміни в особистісному розвитку учнів можливі за умов реалізації в освітньому просторі гімназії технологій формування інтеріорізованих знань, умінь, навичок і ціннісних орієнтацій, які у своїй сукупності характеризують життєву компетентність особистості.

Збагачений умовами для різноманітних видів діяльності, варіативністю ролей та ступенів свободи, сенсорними та мотиваційними стимулами, інформаційно, проблемно і рефлексивно насичений, корекційно і особистісно зорієнтований інноваційний простір гімназії виступатиме визначальним фактором становлення учнів як суб'єктів життєтворчості і культури.

Завдання дослідно-експериментальної роботи

1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми у педагогічній теорії та практиці.

2. Уточнити сутність, зміст та структуру дефініції "життєва компетентність", показників і критеріїв її сформованості відповідно до вікових особливостей учнів гімназії.

3. Обґрунтувати репертуар розвитку ключових життєвих компетенцій із врахуванням сензитивних періодів розвитку і саморозвитку гімназистів.

4. Розробити та експериментально перевірити модель компетентісно спрямованого інноваційного розвитку гімназії.

5. Теоретично обґрунтувати оптимальні соціально-педагогічні умови розвитку життєвої компетентності учнів гімназії, спроектувати технології її розвитку в умовах особистісно зорієнтованого інноваційного простору.

6. Створити виховний простір, спрямований на розширення можливостей компетентнісного вибору власного життєвого шляху.

7. Розробити методичні рекомендації щодо специфіки розвитку життєвої компетентності учнів в умовах особистісно зорієнтованого інноваційного простору гімназії.

Теоретико-методологічну основу експериментальної роботи становлять нормативно-правові документи з проблем розвитку середньої освіти. Концепція виховання дітей та молоді у національний системі освіти, концептуальні положення педагогіки і психології життєтворчості, акмеології шкільної освіти.

Науково-педагогічні принципи, на основі яких здійснюватиметься дослідно-експериментальна робота, узгоджуються із загальними педагогічними принципами та віддзеркалюють сучасний рівень розвитку та напрями становлення загальної середньої освіти в Україні, а саме:

- принцип конструктивної комплексності і цілісності передбачає, насамперед, необхідність забезпечення взаємозв'язку і єдності всіх компонентів структури від цілепокладання до оцінки отриманих результатів;

- принцип динамізму потребує врахування спрямованості від простого до складного, від знайомого до нового під час добору змістового наповнення структурних компонентів моделі;

- принцип реалістичності вказує на можливості впровадження результатів, їх адекватність можливостям виконавців та відповідність ресурсному забезпеченню;

- принцип діагностичності потребує обов'язкового встановлення ефективності, відповідності потребам та запитам як суспільства, так і особистості;

- принцип гуманізації освіти, який передбачає ствердження духовних цінностей як першооснови у визначенні змісту освіти, формуванні цілісної гармонійної картини світу; полягає у забезпеченні сприятливих умов для розвитку здатностей та творчого потенціалу учнів;

- принцип особистісного підходу до учнів, вчителів, батьків закликає вбачати і в дітях, і в дорослих, залучених до освітнього процесу, неповторні особистості, постійно розкривати їх досягнення в процесі навчання та виховання;

- принцип життєвих результатів діяльності гімназії, що передбачає моніторинг якості освіти з позиції сформованості життєвої компетентності учнів;

- принцип партнерства, що передбачає партнерські відносини між усіма суб'єктами освітнього процесу.

Для вирішення завдань експерименту використовуються як загальнонаукові, так і специфічні методи науково-педагогічного дослідження: теоретичні - аналіз філософської, соціологічної, психолого-педагогічної літератури, нормативних документів, документів і матеріалів з питань реформування системи освіти; емпіричні - анкетування, спостереження, усне опитування, аналіз результатів діяльності учнів, методи статистичної обробки експериментальних даних, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент; прогностичні моделювання, експертне оцінювання.

База експерименту - гімназія "Консул" N 86 Печерського району м. Києва.

Достовірність результатів забезпечуватиметься методологічною обґрунтованістю його вихідних теоретичних позицій; застосуванням комплексу методів, адекватних меті та завданням експериментальної роботи; об'єктивністю критеріїв оцінки результатів експерименту; єдністю кількісного та якісного аналізу експериментальних даних.

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні організаційно-педагогічних умов розвитку життєвої компетентності гімназистів; теоретичному обґрунтуванні технологій її поетапного розвитку в умовах особистісно зорієнтованого інноваційного простору гімназії; уточненні показників, критеріїв і рівнів сформованості зазначеної компетентності; обґрунтуванні психолого-педагогічного інструментарію для діагностування рівня сформованості життєвої компетентності в учнів гімназії.

Практична значущість дослідження полягає у розробленні моделі компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку гімназії та методичних рекомендацій щодо розвитку ключових життєвих компетенцій учнів в умовах особистісно зорієнтованого інноваційного простору гімназії; методики діагностування рівня сформованості життєвої компетентності учнів.

Організаційно-кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Наукове керівництво здійснюватиме Єрмаков Іван Гнатович, старший науковий співробітник лабораторії корекційної педагогіки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, кандидат історичних наук.

Наукові консультанти:

Вольська Наталія Геннадіївна, завідувачка районним науково-методичним центром управління освіти Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, кандидат педагогічних наук;

Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Відповідальні виконавці:

Мельник Тетяна Володимирівна - директор гімназії "Консул" N 86 м. Києва, заслужений працівник освіти України;

Боброва Світлана Йосипівна - заступник директора з науково-методичної роботи гімназії "Консул".

Терміни проведення дослідно-експериментальної роботи: вересень 2010 р. - грудень 2015 р.
Етапи проведення експерименту

1. Підготовчий етап (вересень 2010 р. - червень 2011 р.):

- теоретичний аналіз проблеми розвитку життєвої компетентності учнів гімназії;

- виявлення сукупності компетенцій, які можна охарактеризувати як життєві для учнів 1 - 4, 5 - 9 та 10 - 11 класів, визначення показників, критеріїв та рівнів їх сформованості;

- визначення потенційних можливостей інноваційного простору гімназії в контексті розв'язання проблеми поетапного розвитку життєвої компетентності учнів відповідно до їх вікових особливостей;

- визначення рівнів сформованості життєвої компетентності в учнів різних вікових груп, за результатами якого формуватимуться експериментальна та контрольні групи.

2. Діагностико-концептуальний етап (червень 2011 р. - червень 2012 р.):

- реалізація соціально-педагогічних умов розвитку в учнів гімназії життєвої компетентності;

- розроблення концептуальних засад розвитку життєвої компетентності в учнів гімназії з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей;

- розроблення моделі компетентісно спрямованого інноваційного розвитку гімназії;

- проведення діагностичних досліджень з підготовки педагогічних працівників гімназії до реалізації педагогічних технологій розвитку в учнів життєвої компетентності;

- перспективне планування навчально-виховної роботи гімназії із врахуванням результатів експериментальних досліджень.

3. Формувальний етап (червень 2012 р. - травень 2015 р.):

Формувальний етап дослідно-експериментальної роботи спрямований на перевірку ефективності педагогічних технологій розвитку в учнів гімназії життєвої компетентності (експеримент передбачається здійснювати паралельно для різних вікових груп гімназистів). Завдання:

- практичне оволодіння та застосування ефективних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі вчителями-предметниками, психологами, адміністрацією;

- проведення комплексного моніторингу для визначення динаміки у рівнях розвитку у гімназистів життєвої компетентності;

- внесення змін та коригування технології розвитку в учнів гімназії життєвої компетентності за результатами комплексного моніторингу.

4. Узагальнювальний етап (червень 2015 р. - грудень 2015 р.):

- статистична обробка одержаних впродовж дослідно-експериментальної роботи емпіричних даних, формулювання висновків щодо ефективності педагогічних технологій розвитку в учнів гімназії життєвої компетентності;

- розроблення методичних рекомендацій щодо використання технологій розвитку життєвої компетентності в учнів гімназії;

- розроблення методичних рекомендацій щодо підготовки педагогічних працівників до конструювання та реалізації у навчально-виховному процесі педагогічних технологій розвитку в учнів життєвої компетентності.

Очікувані результати:

- створення та апробація моделі компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку гімназії;

- розроблення репертуару розвитку ключових компетенцій гімназистів;

- забезпечення компетентнісної спрямованості змісту навчання і виховання у гімназистів;

- створення та апробація педагогічних технологій розвитку в учнів гімназії життєвої компетентності з урахуванням їх вікових особливостей;

- розробка науково-методичного супроводження процесу розвитку в учнів гімназії життєвої компетентності;

- розвиток в учнівської молоді умінь розробляти та реалізовувати соціальне значущі проекти, брати активну участь у соціальній і особистісній життєвій практиці.

 

Директор гімназії "Консул" N 86 

Т. В. Мельник 

Науковий керівник 

І. Г. Єрмаков 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
26.10.2010 N 1005 

Програма
дослідно-експериментальної роботи на 2010 - 2015 роки

з/п 

Зміст 

Дата виконання 

Очікувані результати 

1. Підготовчий етап (вересень 2010 р. - червень 2011 р.) 

1. 

Створення робочої групи із планування, організації та проведення експерименту. 

Вересень 2010 р. 

Обґрунтування актуальності дослідно-експериментальної роботи, підготовка робочої документації. 

2. 

Формування та організація творчих груп за темою дослідно-експериментальної роботи. 

Вересень 2010 р. 

Системність в організації дослідно-експериментальної роботи; програми робочих творчих груп. 

3. 

Складання кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи у 2010 - 2011 навчальному році. 

Вересень 2010 р. - червень 2011 р. 

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дослідно-експериментальної роботи. 

4. 

Діагностика готовності педагогічного колективу до участі у дослідно-експериментальній роботі. 

Листопад 2010 р. 

Аналіз якісного складу педагогічного колективу; визначення рівня теоретичної та практичної готовності педагогів до участі у дослідно-експериментальній роботі;
відбір педагогічних працівників, які будуть брати участь у експерименті. 

5. 

Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідження. 

Грудень 2010 р. 

Банк даних педагогічного досвіду за темою дослідно-експериментальної роботи. 

6. 

Компаративний аналіз проблем компетентнісно спрямованої освіти в країнах Європейського Союзу. 

Жовтень 2010 р., червень 2011 р. 

Збірник "Компетентнісно спрямована освіта в країнах Європейського Союзу".

Всеукраїнський науково-пошуковий семінар. 

7. 

Постійнодіючий семінар "Життєва компетентність у контексті якості освіти". 

Вересень 2010 р. - квітень 2011 р. 

Банк тематичних напрямів. 

8. 

Проведення соціологічного дослідження серед батьків та учнів щодо змісту та напрямів дослідно-експериментальної роботи. 

Лютий 2011 р. 

Результати соціологічних зрізів; залучення батьків як соціальних партнерів до участі у дослідно-експериментальній роботі. 

9. 

Проведення констатувальних зрізів: моніторинг стану навчальної (тести навчальних досягнень, поточний контроль) та виховної роботи (анкети, тестові методики, інтерв'ю, бесіди, експертна оцінка). 

Протягом підготовчого етапу 

Аналітичний матеріал щодо стану навчально-виховної роботи в закладі.
Інформаційно-аналітичне забезпечення експерименту. 

10. 

Підведення підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи. 

Червень 2011 р. 

Науковий звіт про результати дослідно-експериментальної роботи за означений період. 

II. Діагностико-концептуальний етап (червень 2011 р. - червень 2012 р.) 

1. 

Розроблення діагностичного інструментарію для визначення рівня розвитку життєвої компетентності учнів. 

Липень - листопад 2011 р. 

Діагностичні методики для виявлення рівня сформованості життєвої компетентності. 

2. 

Розробка концептуальних засад компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку гімназії. 

Вересень - грудень 2011 р. 

Науково-методичне забезпечення експерименту. 

3. 

Підготовка моделі компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку гімназії. 

Жовтень 2011 р. - березень 2012 р. 

Посібник "Концептуальні засади компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку гімназії". 

4. 

Проведення соціологічних досліджень "Компетентність очима учнів", "Компетентність очима роботодавців". 

Грудень 2011 р. - квітень 2012 р. 

Соціологічні звіти. 

5. 

Проектування технології розвитку життєвої компетентності гімназистів на I, II та III ступенях навчання. 

Січень - червень 2012 р. 

Описи технологій розвитку життєвої компетентності гімназистів для різних ступенів навчання: а) інтерактивні технології розвитку життєвої компетентності в учнів 1 - 4 класів гімназії; б) інтерактивні технології розвитку ключових компетенцій в учнів 5 - 9 класів гімназії; в) інтерактивні технології розвитку життєвої компетентності в учнів 10 - 12 класів гімназії. 

6. 

Створення навчального, навчально-методичного, управлінського, діагностичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи. 

Березень 2012 р. 

Навчальне, навчально-методичне, управлінське, діагностичне забезпечення експерименту. 

7. 

Уточнення діагностичного інструментарію для визначення рівнів сформованості в учнів гімназії життєвої компетентності. 

Квітень - червень 2012 р. 

Пакет діагностичних методик. 

8. 

Уточнення структури, показників та критеріїв сформованості в учнів гімназії життєвої компетентності з урахуванням їх вікових особливостей. 

Червень 2012 р. 

Скоригована модель компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку гімназії. 

9. 

Підведення підсумків діагностично-концептуального етапу науково-експериментального дослідження. 

Червень 2012 р. 

Науковий звіт. 

III. Формувальний етап (червень 2012 р. - травень 2015 р.) 

1. 

Експериментальна перевірка моделі компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку гімназії. 

Вересень 2012 р. - травень 2014 р. 

Організація та проведення семінарів з проблеми дослідно-експериментальної роботи. 

2. 

Розроблення комплексно-цільових програм розвитку життєвої компетентності гімназії. 

Вересень 2012 р. - травень 2013 р. 

Видання цільових програм. 

3. 

Аналіз пропозицій, визначених під час семінарів та їх узагальнення. 

Вересень - грудень 2013 р. 

Висновки, корекція. 

4. 

Впровадження експериментальних програм розвитку життєвої компетентності учнів та їх науково-методичне супроводження. 

Січень - квітень 2014 р. 

Аналітичні довідки, методичні рекомендації. 

5. 

Моніторинг результатів впровадження програм. 

Вересень - грудень 2014 р. 

Експериментальні матеріали. 

6. 

Проведення науково-пошукових конференцій: " Ключові компетенції учнів: зміст і шляхи формування"; "Компетентнісний підхід до змісту освіти у гімназії"; "Від знань - до активної соціальної і особистісної життєвої практики". 

Березень 2013 р., Березень 2014 р., Березень2015 р. 

Матеріали конференції. Підведення фахового рівня вчителів. 

7. 

Підведення підсумків формувального етапу експерименту. 

Червень - серпень 2015 р. 

Науковий звіт. 

IV. Узагальнювальний етап (червень 2015 р. - грудень 2015 р.) 

1. 

Здійснення контрольного діагностування рівня розвитку життєвої компетентності учнів. 

Вересень - листопад 2015 р. 

Визначення ефективності системи розвитку життєвої компетентності учнів. 

2. 

Порівняння результатів діагностико-концептуального й узагальнювального етапів експерименту. Визначення співвідношення мети і завдань із результатами експерименту. 

Грудень 2015 р. 

Аналітичні висновки. 

3. 

Популяризація результатів експерименту, видання посібників "Особливості розвитку життєвої компетентності гімназистів"; "Компетентнісний потенціал змісту гімназійної освіти". 

Грудень 2015 р. 

Видання практико-зорієнтованих посібників. 

4. 

Поширення досвіду роботи з означеної проблеми через публікації у пресі. 

Протягом 2015 р. 

Статті у науково-педагогічних виданнях, електронних журналах тощо. 

5. 

Підготовка наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження. Всеукраїнська науково-практична конференція. 

Грудень 2015 р. 

Науковий звіт. 

 

Директор гімназії "Консул" N 86 

Т. В. Мельник 

Науковий керівник 

І. Г. Єрмаков 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
26.10.2010 N 1005 

Програма I (підготовчого) етапу
дослідно-експериментальної роботи 2010 - 2011 навчальний рік

N
з/п
 

Зміст роботи 

Термін виконання 

Кінцевий результат 

Відповідальні за виконання 

1. 

Створення робочої групи із планування, організації та проведення експерименту. 

III квартал 2010 р. 

Обґрунтування актуальності дослідно-експериментальної роботи, підготовка програм дослідно-експериментальної роботи. 

Науковий керівник, консультанти, директор гімназії. 

2. 

Діагностика готовності педагогічного колективу гімназії до участі у дослідно-експериментальній роботі. 

IV квартал 2010 р. 

Аналіз якісного складу педагогічного колективу, визначення рівня теоретичної та практичної готовності педагогів до участі в експерименті; підбір педагогічних працівників, які будуть брати участь у проведенні дослідно-експериментальної роботи. 

Науковий керівник, консультанти, директор гімназії, заступник директора гімназії. 

3. 

Вивчення та аналіз педагогічного досвіду за темою дослідження, ознайомлення педагогічного колективу гімназії з науково-методичними напрацюваннями та практичним досвідом щодо напрямів дослідно-експериментальної роботи. 

Вересень - грудень 2010 р. 

Банк даних педагогічного досвіду за темою дослідно-експериментальної роботи, постійнодіючий семінар із досвіду впровадження компетентнісно спрямованої освіти. 

Науковий керівник, консультанти, заступник директора. 

4. 

Компаративний аналіз проблем компетентнісно спрямованої освіти в країнах Європейського Союзу. 

Жовтень 2010 р. - червень 2011 р. 

Збірник "Компетентнісно спрямована освіта в країнах Європейського Союзу". 

Науковий керівник, консультанти, директор гімназії, заступник директора гімназії. 

5. 

Всеукраїнський науково-пошуковий семінар "Компетентність у контексті педагогічної компаративістики". 

Березень 2011 р. 

Рекомендації семінару. 

Науковий керівник, консультанти, директор гімназії, заступник директора гімназії. 

6. 

Проведення соціологічного дослідження серед батьків, учнів. 

II квартал 2011 р. 

Результати соціологічних зрізів, залучення батьків як соціальних партнерів до участі у дослідно-експериментальній роботі. 

Науковий керівник, консультанти, директор гімназії, заступник директора гімназії. 

7. 

Проведення констатувальних зрізів: моніторинг стану навчальної (тести навчальних досягнень, поточний контроль) та виховної роботи (анкети, тестові методики, інтерв'ю, бесіди, експертна оцінка) гімназії. 

Протягом підготовчого періоду 

Аналітичний матеріал стану навчально-виховної роботи у гімназії. 

Науковий керівник, заступник директора гімназії, педагогічний колектив. 

8. 

Підведення підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи. 

Червень 2011 р. 

Науковий звіт про результати дослідно-експериментальної роботи. 

Науковий керівник, консультанти, директор гімназії, заступник директора гімназії, педагогічний колектив. 

 

Директор гімназії "Консул" N 86 

Т. В. Мельник 

Науковий керівник 

І. Г. Єрмаков 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали