МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 лютого 2011 року N 93

Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

З метою вдосконалення форм і змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти, відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 N 522, та пункту 24 плану заходів, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 886-р "Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах", наказую:

1. Затвердити Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Розроблення і впровадження інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів закладів професійно-технічної освіти" на базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, Програму дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2016 роки, що додаються.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

надавати науково-методичну допомогу колективу Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області;

заслухати звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи у січні 2016 року.

3. Управлінню освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (Очеретянко В. І.) надавати допомогу Науково-методичному центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області у забезпеченні необхідних умов в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи.

4. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua), на Інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України" (www.osvita.com) та веб-порталі "Професійно-технічна освіта в Україні" (www.proftekhosvita.org.ua).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора департаменту професійно-технічної освіти Супруна В. В.

 

Голова комісії з реорганізації
Міністерства
 

 
Б. М. Жебровський
 

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
03.02.2011 N 93 

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Розроблення і впровадження інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів закладів професійно-технічної освіти" на базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

1. 

Автор  

  

прізвище, ім'я, по батькові 

Шевчук Людмила Іванівна  

  

адреса, телефон 

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 10, тел./факс (03822) 2-21-43, 2-34-44, / e-mail: hm_nmc@ukr.net 

  

місце роботи, посада 

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, директор 

  

кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь 

кандидат педагогічних наук, доцент 

2. 

Науковий керівник 

  

прізвище, ім'я, по батькові 

Супрун В'ячеслав Васильович 

  

адреса, телефон 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел./факс (044) 486-16-57 

  

місце роботи, посада 

департамент професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, директор 

  

кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь 

кандидат економічних наук, доцент 

3. 

Тема дослідно-експериментальної роботи 

Розроблення і впровадження інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів закладів професійно-технічної освіти 

4. 

Опис запропонованої освітньої інновації.
Досліджується ефективність інноваційних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти та їх зміст, обґрунтовується економічна ефективність кореспондентсько-очного курсового підвищення кваліфікації 

5. 

Опис очікуваних результатів дослідно-експериментальної роботи.
Проведення дослідно-експериментальної роботи дасть змогу:
- обґрунтувати доцільність нових концептуальних ідей та підходів в організації післядипломної освіти педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів;
- запровадити інноваційні форми підвищення кваліфікації педагогів закладів професійно-технічної освіти (очна (стаціонарна), очно-заочна, індивідуальна, кореспондентсько-очна форми);
- запровадити суб'єктно-діяльнісний підхід до формування змісту підвищення кваліфікації педагогів ПТНЗ та його практичну спрямованість;
- розробити вимоги та організаційно-педагогічні засади сертифікації педагогів за результатами опанування новітніми освітніми технологіями;
- розробити методичні рекомендації з впровадження інноваційних форм і змісту курсового підвищення кваліфікації для науково-методичних центрів професійно-технічної освіти, закладів післядипломної освіти;
- розробити курс лекцій з тем навчально-тематичних планів курсового підвищення кваліфікації для різних категорій педагогічних працівників;
- підготувати методичні поради, рекомендації, посібники з досвіду застосування нових технологій навчання відповідно до інноваційних форм курсового підвищення кваліфікації 

6. 

Гіпотеза дослідно-експериментальної роботи 

В основу дослідження покладено припущення про те, що система підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів буде ефективною за умов:
- впровадження інноваційних форм та змісту курсового підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів;
- запровадження особистісно орієнтованого підходу до формування змісту курсового підвищення кваліфікації відповідно до індивідуальних потреб педагогів та його практичної спрямованості;
- встановлення наступності між курсовим підвищенням кваліфікації, внутрішньоучилищною методичною роботою, регіональними формами методичної роботи та самовдосконаленням педагогів;
- розроблення відповідного науково-методичного забезпечення різних форм підвищення кваліфікації 

7. 

Мета дослідно-експериментальної роботи 

розробити й експериментально перевірити ефективність інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів закладів професійно-технічної освіти 

8. 

Завдання дослідно-експериментальної роботи:
1. Експериментально перевірити ефективність інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації педагогів закладів професійно-технічної освіти: очна (стаціонарна), очно-заочна, індивідуальна, коресповдентсько-очна форми.
2. Розробити організаційно-педагогічні засади фахового кваліфікаційного стажування педагогічних працівників на виробництві. Внести пропозиції щодо змін до нормативно-правових основ стажування педагогів.
3. Розробити вимоги та організаційно-педагогічні засади сертифікації педагогів за результатами опанування новими освітніми технологіями.
4. Визначити організаційно-педагогічні засади системи кореспондентсько-очного підвищення кваліфікації педагогічних працівників з метою збільшення відкритості й особистіної орієнтованості даної системи та здійснити їх експериментальну перевірку.
5. Визначити економічну ефективність кореспондентсько-очного курсового підвищення кваліфікації.
6. Удосконалити зміст і форми психолого-педагогічної підготовки педагогів, які здійснюють професійне навчання на виробництві.
7. Розробити курс лекцій з тем навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації для різних категорій педагогічних працівників.
8. Розробити методичні рекомендації з впровадження інноваційних форм та змісту курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників для науково-методичних центрів професійно-технічної освіти, закладів післядипломної освіти.
9. Внести пропозиції державним органам виконавчої влади щодо удосконалення системи неперервної освіти педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів  

9. 

Навчальний заклад, на базі якого пропонується провести дослідно-експериментальну роботу: 

  

повна назва 

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 

  

адреса, телефони 

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 10, тел./факс (03822) 2-21-43, 2-34-44, e-mail: hm_nmc@ukr.net 

  

Керівник закладу (директор, завідувач) 

  

прізвище, ім'я, по батькові 

Шевчук Людмила Іванівна 

  

кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь 

кандидат педагогічних наук, доцент 

10. 

Терміни проведення дослідно-експериментальної роботи 

2011 - 2016 рр. 

11. 

Етапи проведення дослідно-експериментальної роботи
Перший етап: констатуючий (2011 - 2012 рр.)
Другий етап: формуючий (2012 - 2015 рр.)
Третій етап: узагальнюючий (2015 - 2016 рр.) 

12. 

Організаційне забезпечення дослідно-експериментальної роботи: 

  

- наявне 

1. Закон України "Про освіту".
2. Закон України "Про професійно-технічну освіту".
3. Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні.
4. Концепція курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти при Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.
5. Положення про організацію курсового підвищення кваліфікації у системі післядипломної освіти педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти при Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.
6. Положення про організацію заочної форми підвищення кваліфікації у системі післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області при Науково-методичному центрі Професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.
7. Положення про організацію індивідуальної (дистанційної) форми підвищення кваліфікації у системі післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області при Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.
8. Порядок організації підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання підпорядкованих МОН державних професійно-технічних навчальних закладів.
9. Діагностичні анкети для визначення рівня професійної компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації 

  

- потрібне 

1. Закон України "Про післядипломну освіту".
2. Положення про післядипломну освіту в України.
3. Положення про заклад післядипломної освіти. 

13. 

Науково-методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи: 

 

- наявне 

1. Збірник навчально-програмної документації з курсів підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників при Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області
2. Шевчук Л. І. Методологічні основи підготовки та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у системі професійної освіти // Посібник для керівників, педагогічних працівників професійної освіти. - Хмельницький: вид. А. Цюпак, 2006. - 178 с.
3. Шевчук Л. І., Сидоренко Т. М., Бас Г. С. Внутрішній контроль у закладі профтехосвіти (загальноосвітня підготовка) / Методичний посібник. - Хмельницький: ХНУ, 2005. - 54 с.
4. Шевчук Л. І., Боднарук Т. І. Методика організації виховної роботи у професійно-технічному навчальному закладі. Методичний посібник. - Хмельницький: ХНУ, 2007.
5. Аналіз куррікулума підготовки педагога професійної школи в Україні / Щербак О. І., Болюбаш Я. Я., Шевчук Л. І. та інші; За ред. О. І. Щербак. - К.: Наук. світ, 2003. - 35 с.
6. Каспрік Н. М. Психологічні засоби діагностики та профілактики схильності до наркотичної залежності в учнів професійно-технічних навчальних закладів: Методичний посібник. - Хмельницький: ХНУ, 2005. - 58 с.
7. Шевчук О. В. Система правового та превентивного виховання у професійно-технічних навчальних закладах: Методичний посібник. - Хмельницький, видавець А. Цюпак - 2006. - 54 с.
8. Каспрік Н. М. Профорієнтаційна робота в закладах профтехосвіти: Методичний посібник. - Хмельницький, видавець Цюпак А. А. - 2006. - 60 с.
9. Харчук А. М., Шевчук Л. І., Джус Л. К., Шамралюк О. Л. Методичні рекомендації з приведення атестації інженерно-педагогічних працівників. - Сімферополь: Доля, 2006 

  

- потрібне 

науково-методична література для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти 

14. 

Дидактичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи: 

  

- наявне 

розробки занять, тренінгів; мультимедійні презентації; тестові завдання для контролю знань; каталог рекомендованої літератури за напрямами педагогічної діяльності 

  

- потрібне 

підручники, посібники, педагогічні програмні засоби, курс лекцій з тем навчально-тематичних планів курсового підвищення кваліфікації 

15. 

Кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи: 

  

- наявне 

керівник, секретар 

  

- потрібне 

керівник, заступник керівника, методист, секретар, оператор 

16. 

Матеріально-технічне забезпечення дослідно-експериментальної роботи: 

  

- наявне 

2 навчальних класи, 8 комп'ютерів, ксерокс, принтер, сканер, мережа Інтернет 

  

- потрібне 

15 комп'ютерів, 2 проектори, 2 інтерактивні дошки, 2 фліп-чарти, 4 веб-камери 

17. 

Фінансове забезпечення дослідно-експериментальної роботи (кошторис): 

  

- наявне 

  

- потрібне 

246 тис. гр. 

18. 

Пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи:
- подання до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти щорічного плану роботи та звіту про дослідно-експериментальну роботу;
- аналітичний звіт за результатами дослідно-експериментальної роботи 

Кошторис
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Розроблення і впровадження інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації психолого-педагогічної підготовки педагогів закладів професійно-технічної освіти" на базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Статті втрат 

Сума, тис. грн. 

2011 р. 

2012 р. 

2013 р. 

2014 р. 

2015 р. 

Разом 

1. 

Розробка діагностичного інструментарію для визначення рівня професійної компетентності педагогічних працівників та організації особистісно орієнтованих планів курсового підвищення кваліфікації 

10 

  

  

  

  

10 

2. 

Придбання матеріально-технічного забезпечення: 

52 

77 

  

  

 

129 

- 15 комп'ютерів 

25 

50 

  

  

  

75 

- 2 проектори 

10 

10 

  

  

  

20 

- 2 інтерактивні дошки 

15 

15 

  

  

  

30 

- 2 фліп-чарти 

1,5 

1,5 

  

  

  

- 4 веб-камери 

0,5 

0,5 

  

  

  

3. 

Користування мережею Інтернет, проведення телефонних розмов для здійснення кореспондентсько-очної форми підвищення кваліфікації 

25 

4. 

Розробка навчально-методичного та дидактичного забезпечення для інноваційних форм підвищення кваліфікації 

  

  

17 

5. 

Розробка та видання методичного забезпечення курсового підвищення кваліфікації 

  

  

  

10 

10 

20 

6. 

Розробка та видання курсу лекцій з тем навчально-тематичних планів курсового підвищення кваліфікації для різних категорій педагогічних працівників 

  

  

  

  

45 

45 

7. 

Заробітна плата учасникам дослідно-експериментальної роботи:
- старший викладач - 4 особи х 0,3 ставки: 2206,80 грн. (зар. плата) + 801,07 грн. (нарахування на з/п) = 3007,87 грн. (фонд оплати за місяць);
- оператор комп'ютерного набору - 1 особа х 0,33 ставки: 310,53 грн. (зар. плата) + 112,72 грн. (нарахування на з/п) = 423,25 грн. (фонд оплати за місяць) 

41,2 

41,2 

41,2 

41,2 

41,2 

206 

  

Разом 

108,2 

123,2 

53,2 

61,2 

106,2 

452 

 

Директор НМЦ ПТО ПК, керівник
дослідно-експериментальної роботи
 

 
Л. І. Шевчук
 

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
03.02.2011 N 93 

ПРОГРАМА
дослідно-експериментальної роботи за темою "Розроблення і впровадження інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів закладів професійно-технічної освіти" на базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області на 2011 - 2016 рр.

ТЕМА: Розроблення та впровадження інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів закладів професійно-технічної освіти.

ВИКОНАВЦІ: Науково-педагогічні та методичні працівники Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

УЧАСНИКИ: Департамент професійно-технічної освіти Міністерства освітні науки, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

КЕРІВНИК: Л. І. Шевчук, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат педагогічних наук, доцент.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: В. В. Супрун, директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат економічних наук, доцент.

НАУКОВІ КОНСУЛЬТАНТИ:

Н. Г. Ничкало, дійсний член Національної Академії педагогічних наук України, академік-секретар відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

В. В. Олійник, ректор Університету менеджменту освіти, член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор.

Є. М. Судаков, начальник відділу змісту та якості професійно-технічної освіти відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

I. Актуальність дослідно-експериментальної роботи

Система післядипломної освіти педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти ґрунтується на положеннях Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, законах України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність", Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні, Програмі економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма), Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2011 - 2015 роки, рішення колегії Міністерства освіти і науки України "Про підсумки розвитку професійно-технічної освіти у 2009/2010 навчальному році та завдання на 2010/2011 навчальний рік" (протокол від 26 серпня 2010 р. N 9/1-3), державних стандартів освіти, нормативно-правових актів чинного законодавства України з питань освіти і науки, а також враховує міжнародний досвід управлінського й інформаційно-технологічного забезпечення окремих напрямів професійної діяльності.

Багатоаспектність функцій і завдань післядипломної освіти, що реалізуються відповідними навчальними закладами, актуалізують необхідність визначення концептуальних основ неперервного професійного зростання педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти, подальших напрямів, змісту і форм навчання, відповідно до сучасних вимог, потреб економічного та соціального розвитку України, трансформації професійно-технічної освіти.

Сучасні потреби державотворення, тенденції економічного розвитку суспільства обумовлюють необхідність вирішення низки проблем, зокрема:

- визнання професійного післядипломного навчання обов'язковою невід'ємною складовою частиною професійної діяльності громадян і забезпечення гарантованих державою умов для такого навчання;

- розроблення необхідної правової бази, що сприятиме функціонуванню і подальшому розвитку системи післядипломної освіти;

- формування змісту професійного навчання та організації навчального процесу відповідно до потреб економічного і соціального розвитку держави на основі впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти, результатів сучасних наукових досліджень, застосування модульного підходу, широкого використання вітчизняного та зарубіжного досвіду в сфері професійної підготовки та навчання дорослих;

- упорядкування та оптимізація мережі навчальних закладів післядипломної освіти шляхом поєднання галузевого принципу організації післядипломної освіти з широкою міжгалузевою і регіональною кооперацією з урахуванням соціально-економічного розвитку України;

- розширення професійного профілю та підвищення кваліфікації фахівців шляхом внесення відповідних пропозицій до наявного Переліку спеціальностей та спеціалізацій з урахуванням потреб галузей національної економіки держави та регіонів;

- залучення професорсько-викладацьких і наукових кадрів вищої школи, академічної та галузевої науки, провідних фахівців до навчального процесу в системі післядипломної освіти;

- забезпечення єдності і дієвості управління та регулювання діяльності усіх складових системи післядипломної освіти.

Система післядипломної освіти передбачає професійне навчання фахівців, які володітимуть здатністю запроваджувати цінності демократичної, правової держави; професійними уміннями та навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях, критичному мисленні, а також спроможністю застосовувати наукові надбання безпосередньо на практиці.

Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб громадян в особистісному та професійному зростанні, а також забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати у виробництво новітні технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства.

Серед основних завдань системи післядипломної освіти, що мають бути вирішені, є:

- приведення обсягів і змісту перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у відповідність із поточними та перспективними потребами держави;

- формування змісту навчання, виходячи з його цільового спрямування, посадових обов'язків фахівців, попередньо здобутої ними освіти, досвіду професійної діяльності, індивідуальних інтересів і потреб громадян;

- застосування сучасних навчальних технологій, що передбачають диференціацію та індивідуалізацію навчання, запровадження дистанційної, очно-заочної та екстернатної форм навчання;

- розроблення та постійне вдосконалення змісту післядипломної освіти;

- забезпечення органічної єдності з системою підготовки фахівців із урахуванням потреб ринку праці;

- оптимізація мережі навчальних закладів системи післядипломної освіти на засадах поточного та стратегічного планування потреб у професійному навчанні фахівців.

У той же час післядипломна освіта як система навчання дорослих зможе бути ефективною лише за умов, коли вона буде базуватись на найголовнішому принципі - оперативно і максимально повно забезпечувати потреби як суспільства, так і окремих громадян.

Зміст післядипломної освіти має визначатися на основі вимог суспільства до кадрового забезпечення галузей економіки, до засобів, форм і методів професійної діяльності на основі освітньо-професійних програм відповідного напряму та включати широкий спектр фахової, соціальної, економічної, правової, організаторської підготовки фахівців тощо. Навчання повинно забезпечувати поєднання фундаментальності науково-теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю у вирішенні конкретних завдань розвитку навчальних закладів відповідних галузей.

В основу підвищення кваліфікації педагогів професійно-технічних навчальних закладів мають закладатися прогресивні педагогічні та виробничі технології, що стимулюють зацікавлене ставлення слухачів до теоретичних знань та передового досвіду, відображають у формах і методах навчання цілісний та загальний зміст професійної діяльності, сприяють засвоєнню ефективних способів вирішення фахових проблем.

У зв'язку з цим було організовано проведення дослідно-експериментальної роботи базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

Тема дослідження: "Розроблення і впровадження інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів закладів професійно-технічної освіти".

II. Об'єкт дослідження: - система підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

III. Предмет дослідження - зміст та форми підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

IV. Мета дослідження - розробити й експериментально перевірити ефективність інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів професійно-технічних навчальних закладів.

V. Гіпотеза. В основу дослідження покладено припущення про те, що система підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів буде ефективною за умов:

- впровадження інноваційних форм та змісту курсового підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів;

- встановлення наступності між курсовим підвищенням кваліфікації, внутрішньоучилищною методичною роботою, регіональними формами методичної роботи та самовдосконаленням педагогів;

- запровадження особистісно орієнтованого підходу до формування змісту курсового підвищення кваліфікації відповідно до індивідуальних потреб педагогів та його практичної спрямованості;

- відповідного науково-методичного забезпечення різних форм підвищення кваліфікації.

VI. Завдання дослідно-експериментальної роботи

1. Експериментально перевірити ефективність інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації педагогів професійно-технічних навчальних закладів: очна (стаціонарна), очно-заочна, індивідуальна, кореспондентсько-очна форми.

2. Розробити організаційно-педагогічні засади фахового кваліфікаційного стажування педагогічних працівників на виробництві. Внести пропозиції щодо змін до порядку організації стажування педагогів.

3. Розробити вимоги та організаційно-педагогічні засади сертифікації педагогів за результатами опанування новими освітніми технологіями.

4. Визначити організаційно-педагогічні засади системи кореспондентсько-очного підвищення кваліфікації педагогічних працівників з метою збільшення відкритості й особистісної орієнтованості даної системи та здійснити їх експериментальну перевірку.

5. Визначити економічну ефективність кореспондентсько-очного курсового підвищення кваліфікації.

6. Удосконалити зміст і форми психолого-педагогічної підготовки педагогів, які здійснюють професійне навчання на виробництві.

7. Розробити курс лекцій з тем навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації для різних категорій педагогічних працівників.

8. Розробити методичні рекомендації з впровадження інноваційних форм та змісту курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників для науково-методичних центрів професійно-технічної освіти, професійно-технічних навчальних закладів.

9. Внести пропозиції державним органам виконавчої влади щодо удосконалення системи неперервної освіти педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

VII. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше досліджується ефективність інноваційних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, поєднання різних форм курсового підвищення кваліфікації, професійно-педагогічної компетентності педагогів у цілісну систему, задоволення їхніх потреб у підвищенні професійно-педагогічної компетентності з психолого-педагогічної, методичної і фахової підготовок та набуття нових компетенцій із сучасних виробничих технологій відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти, практична спрямованість змісту курсового підвищення кваліфікації та діяльнісний підхід до його формування.

VIII. Практична значимість дослідження полягає в тому, що розроблені рекомендації можуть бути використані в навчально- і науково-методичних центрах професійно-технічної освіти при організації курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

У дослідженні будуть використані такі методи:

- методи теоретичного аналізу проблеми:

- аналіз педагогічної, історичної, економічної літератури та інших джерел з досліджуваної проблеми;

- вивчення нормативно-правових документів, навчальних програм професійно-технічних навчальних закладів.

- соціометричні методи:

- діагностичні (анкетування, бесіди, інтерв'ю);

- прогностичні (моделювання, експертні оцінки);

- обсерваційні (пряме і непряме спостереження);

- експериментальні (констатуючий, формуючий);

- кількісна та якісна обробка даних.

IX. Очікувані результати.

Проведення дослідно-експериментальної роботи дасть змогу:

- обґрунтувати доцільність нових концептуальних ідей та підходів в організації післядипломної освіти педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів;  

- запровадити інноваційні форми підвищення кваліфікації педагогів професійно-технічних навчальних закладів (очна (стаціонарна), очно-заочна, індивідуальна, кореспондентсько-очна форми);

- запровадити суб'єктно-діяльнісний підхід до формування змісту підвищення кваліфікації педагогів професійно-технічних навчальних закладів та його практичну спрямованість;

- розробити вимоги та організаційно-педагогічні засади сертифікації педагогів за результатами опанування новітніми освітніми технологіями;

- розробити методичні рекомендації з впровадження інноваційних форм і змісту курсового підвищення кваліфікації для науково-методичних центрів професійно-технічної освіти, закладів післядипломної освіти;

- розробити курс лекцій з тем навчально-тематичних планів курсового підвищення кваліфікації для різних категорій педагогічних працівників;

- підготувати методичні поради, рекомендації, посібники з досвіду застосування нових технологій навчання відповідно до інноваційних форм курсового підвищення кваліфікації.

Строки дослідно-експериментальної роботи:

Початок - 2011 рік 

Закінчення - 2016 рік 

Дослідно-експериментальна робота і педагогічне спостереження проводяться поетапно.

Етапи дослідно-експериментальної роботи:

Перший етап: констатуючий (2011 - 2012 рр.)

1. Аналіз складу педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області за освітою, стажем і досвідом роботи в системі професійно-технічної освіти.

2. Опрацювання джерельної бази з теми дослідження.

3. Проведення зрізів психолого-педагогічних знань, умінь і навичок педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області:

а) викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки;

б) викладачів предметів загальноосвітньої підготовки;

в) майстрів виробничого навчання;

г) вихователів.

4. Визначення рівня психолого-педагогічної підготовки педагогів на основі проведених зрізів знань, умінь і навичок.

Другий етап: формуючий (2012 - 2015 рр.)

1. Розроблення концепції та основних принципів інноваційної системи курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

2. Створення та реалізація експериментальних планів та програм курсового підвищення на основі діагностичності, суб'єктивно-діяльнісного підходу до змісту курсового підвищення кваліфікації (відповідно до педагогічного стажу і фаху, рівня професійної компетентності педагогів, програмних цілей навчального закладу).

3. Апробація та поточне дослідження впливу інноваційних форм та методів курсового підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів на рівень професійної компетентності педагогів.

4. Обґрунтування економічної ефективності кореспондентсько-очного курсового підвищення кваліфікації педагогів закладів професійно-технічної освіти.

5. Розроблення навчально-методичного та дидактичного забезпечення для кореспондентської форми підвищення кваліфікації.

6. Створення системи роботи у міжкурсовий період на основі індивідуальних планів розвитку професійної компетентності.

7. Створення методичних рекомендацій щодо підвищення кваліфікації педагогів професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період.

8. Проведення для виконавців дослідно-експериментальної роботи системи тренінгів та методологічних семінарів.

9. Порівняння системи підготовки слухачів курсів підвищення кваліфікації в експериментальних і контрольних групах на основі зрізів знань.

10. Коригування програми і планів курсового підвищення кваліфікації з урахуванням отриманих результатів і вимог сьогодення.

11. Відпрацювання з адміністрацією професійно-технічних навчальних закладів системи цілеспрямованого направлення слухачів для проходження курсів відповідно до фаху та педагогічного стажу.

12. Розроблення курсу лекцій з тем навчально-тематичних планів курсового підвищення кваліфікації для різних категорій педагогічних працівників.

Третій етап: узагальнюючий (2015 - 2016 рр.)

1. Узагальнення результатів наукового пошуку.

2. Розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження інноваційних форм, змісту та методів курсового підвищення кваліфікації педагогів закладів професійно-технічної освіти.

СКЛАД
творчої групи з проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Науково-методичного центру прафесійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

N
з/п 

П. І. Б.  

Посада 

Обов'язки 

Шевчук Л. І.  

керівник дослідно-експериментальної роботи, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат педагогічних наук, доцент 

керівництво дослідно-експериментальною роботою 

Супрун В. В.  

директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат економічних наук, доцент 

наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою 

Ничкало Н. Г.  

дійсний член Національної академії педагогічних наук, академік-секретар Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор 

наукове консультування дослідно-експериментальної роботи 

Олійник В. В.  

ректор Університету менеджменту освіти, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор 

наукове консультування дослідно-експериментальної роботи 

Судаков Є. М.  

начальник відділу змісту та якості професійно-технічної освіти відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України 

наукове консультування дослідно-експериментальної роботи 

Джус Л. К.  

заступник директора з науково-методичної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, старший викладач кафедри методики професійного навчання 

розроблення та удосконалення змісту курсового підвищення кваліфікації з методики теоретичного та виробничого навчання 

Шамралюк О. Л.  

заступник директора з науково-педагогічної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, старший викладач кафедри методики професійного навчання, секретар 

розроблення та удосконалення змісту курсового підвищення кваліфікації щодо формування, професійної компетентності педагогів професійно-технічних навчальних закладів 

Тертична О. В.  

старший викладач кафедри методики професійного навчання 

розроблення та удосконалення змісту курсового підвищення кваліфікації з методики теоретичного і виробничого навчання та інноваційних технологій професійного навчання 

Каспрік Н. М.  

старший викладач кафедри методики професійного навчання 

розроблення та удосконалення змісту психологічної підготовки 

10 

Ворона Ю. В.  

старший викладач кафедри методики професійного навчання 

розроблення та удосконалення змісту курсового підвищення кваліфікації - з педагогіки (дидактика, виховна робота) 

11 

Коломійчук С. Б.  

завідувач відділу маркетингу та планування післядипломної освіти 

аналіз потреби у курсового підвищення кваліфікації та формування груп за фахом та педагогічним стажем 

12 

Соленцова Г. М.  

завідувач відділу професійної підготовки Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 

удосконалення змісту курсового підвищення кваліфікації з методики теоретичного та виробничого навчання для педагогів професій торгівлі і громадського харчування 

13 

Чуйкова О. М.  

методист відділу професійної підготовки Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 

удосконалення змісту курсового підвищення кваліфікації з методики теоретичного та виробничого навчання для педагогів металообробних професій, загальних для всіх галузей економіки та професій електротехнічного виробництва 

14 

Стасюк М. П.  

методист відділу професійної підготовки Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 

удосконалення змісту курсового підвищення кваліфікації з методики теоретичного та виробничого навчання для педагогів професій сільськогосподарського профілю та транспорту 

15 

Заріцька С. М.  

методист відділу професійної підготовки Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 

удосконалення змісту курсового підвищення кваліфікації з методики теоретичного та виробничого навчання для педагогів професій швейного виробництва 

16 

Півторацька Н. В.  

методист відділу професійної підготовки Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 

удосконалення змісту курсового підвищення кваліфікації з методики теоретичного та виробничого навчання для педагогів будівельних професій 

17 

Шевчук О. В.

завідувач відділу виховної роботи 

удосконалення змісту курсового підвищення кваліфікації для заступників директорів з виховної роботи, вихователів, керівників гуртків  

18 

Сидоренко Т. М.  

завідувач відділу загальноосвітніх дисциплін 

удосконалення змісту курсового підвищення кваліфікації для викладачів загальноосвітніх дисциплін 

ПЛАН ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
на базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

N
з/п 

Зміст роботи 

Термін виконання 

Відповідальний 

Затвердження складу творчої групи для здійснення дослідно-експериментапьної роботи 

до 01.09.2011 р. 

Шевчук Л. І.  

Розподіл обов'язків між членами творчої групи 

до 01.09.2011 р. 

Шевчук Л. І.  

Затвердження програми дослідно-експериментальної роботи і ознайомлення із змістом програми колективу Науково-методичного центру 

до 01.09.2011 р. 

Супрун В. В.
Шевчук Л. І.  

I. 

Констатуючий етап 

2011 - 2012 рр. 

 


 

Аналіз складу педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області за освітою, стажем і досвідом роботі у профтехосвіті  

до 15.10.2011 р. 

Коломійчук С. Б.
методист НМЦ НТО ПК  

Опрацювання джерельної бази з теми дослідження 

протягом 2011 - 2012 рр. 

Шевчук Л. І.,
Викладачі кафедри МЛН НМЦ ПТО ПК 

Проведення зрізів психолого-педагогічних знань, умінь і навичок педпрацівників професійно-технічних навчальних закладів області:
а) викладачів спецпредметів;
б) викладачів загальноосвітніх предметів;
в) майстрів виробничого навчання;
г) вихователів 

протягом 2011 - 2012 рр. 

Викладачі кафедри МЛН НМЦ ПТО ПК 

Визначення рівня психолого-педагогічної підготовки педагогів на основі проведених зрізів знань 

протягом 2011 - 2012 рр. 

Викладачі кафедри МЛН НМЦ ПТО ПК 

Окреслення прогностичних основ навчально-формуючого етапу 

до 01.09.2012 р. 

Шевчук Л. І.
Шамралюк О. Л.  

Затвердження змісту наступного етапу дослідно-експериментальної роботи і плану його здійснення 

до 01.09.2012 р. 

Супрун В. В.
Шевчук Л. І.  

10 

Підведення підсумків констатуючого етапу, оформлення звіту про роботу Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області з даного питання 

до 01.09.2012 р. 

Шевчук Л. І.
Шамралюк О. Л.  

11 

Затвердження плану формуючого етапу 

до 01.09.2012 рр. 

Супрун В. В.,
Шевчук Л. І.  

II. 

Формуючий етап

2012 - 2015 рр. 

 

Відпрацювання етапності курсової підготовки з розподілом її на три цикли: I, II і III рівнів 

2012 р. 

Шевчук Л. І.
викладачі кафедри МПН НМЦ ПТО ПК 

Обґрунтування організаційно-педагогічних засад зарахування слухачів на курси певного циклу. Комплектування групи відповідно до освіти, стажу і досвіду роботи 

до 01.12.2012 р. 

Коломійчук С. Б.  

Розробити вимоги та організаційно-педагогічні засади сертифікації педагогів за результатами опанування новими освітніми технологіями 

до 01.09.2015 р. 

Шевчук Л. І.
Шамралюк О. Л.  

Здійснити експериментальну перевірку організаційно-педагогічних засад очного, очно-заочного, кореспондентсько-очного, індивідуального підвищення кваліфікації 

до 01.09.2015 р. 

Шевчук Л. І.
викладачі кафедри МПН НМЦ ПТО ПК 

Урахування результатів діагностичного вивчення професійної діяльності педпрацівників та організація на цій основі диференційованого підходу до змісту курсового підвищення кваліфікації. Введення відповідних спецкурсів, спецсемінарів, факультативів, модулів на кожному із циклів підвищення кваліфікації. Проведення групових та індивідуальних консультацій за бажанням слухачів 

до 01.09.2015 р. 

Шевчук Л. І.
викладачі кафедри МПН НМЦ ПТО ПК 

Внесення змін до методики проведення курсів підвищення кваліфікації:
а) впровадження нових сучасних педагогічних технологій;
б) удосконалення методик проведення навчальних занять;
в) проведення комп'ютерного тестового контролю знань слухачів;
г) використання особистісно-орієнтованої моделі підвищення кваліфікації 

протягом 2011 - 2015 рр. 

Шевчук Л. І.
викладачі кафедри МПН НМЦ ПТО ПК 

Визначення економічної доцільності кореспондентсько-очної форми підвищення кваліфікації 

01.09.2015 р.  

Шевчук Л. І.
Шамралюк О. Л.  

Визначення шляхів поєднання діяльності методичних служб області з курсовим підвищенням кваліфікації слухачів 

протягом 2011-2015 pp.; 

Методисти НМЦ ПТО ПК 

10 

Розроблення організаційних основ єдності підготовки педагогічних працівників протягом курсового і міжкурсового періодів 

до 01.12.2013 р. 

Викладачі кафедри МПН, методисти НМЦ ПТО ПК 

11 

Вивчення шляхів поєднання курсової підготовки слухачів і їх атестації в професійно-технічних навчальних закладах  

до 01.12.2013 р. 

Викладачі кафедри МПН, методисти НМЦ ПТО ПК 

12 

Визначення шляхів оволодіння педагогічними працівниками методами науково-дослідницької роботи   

протягом 2011 - 2015 рр. 

Шевчук Л. І.
Шамралюк О. Л.  

13 

Розроблення навчально-методичного та дидактичного забезпечення для кореспондентської форми підвищення кваліфікації 

протягом 2011 - 2015 рр. 

Викладачі кафедри МПН, методисти НМЦ ПТО ПК 

14 

Розроблення методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації: написання і оформлення методичних порад, рекомендацій, посібників. Експертна перевірка даних матеріалів і використання їх в практиці роботи 

до 01.12.2015 р. 

Працівники НМЦ ПТО ПК 

15 

Розроблення курсу лекцій з тем навчально-тематичних планів курсового підвищення кваліфікації для різних категорій педагогічних працівників 

протягом 2011 - 2015 рр. 

Шевчук Л. І.
Викладачі кафедри МПН, методисти НМЦ ПТО ПК 

III 

Узагальнюючий етап 

2015 - 2016 рр. 

 

Проведення кількісного і якісного аналізу дослідно-експериментальної роботи; узагальнення і уточнення форми рекомендацій: стаття, методичні поради, посібник тощо 

до січня 2016 р. 

Шевчук Л. І.
Шамралюк О. Л.  

Внести пропозиції державним органам влади щодо удосконалення системи неперервної професійної освіти педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів 

до січня 2016 р. 

Шевчук Л. І.
Шамралюк О. Л.  

Підготовка звіту про результати дослідно-експериментальної роботи 

до січня 2016 р. 

Шевчук Л. І.
Шамралюк О. Л.  

Обговорення звіту на зборах колективу Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 

до січня 2016 р. 

Шевчук Л. І.
Шамралюк О. Л.  

Представлення звіту 

січень 2016 р. 

Шевчук Л. І.
Шамралюк О. Л.  

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали