МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 вересня 2011 року N 1051

Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі позашкільного навчального закладу "Центр позашкільної роботи та дитячої творчості "Альтаїр" м. Дніпропетровська

На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 785, відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 433, враховуючи лист управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 20.06.2011 N 2015/02-07, висновки Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 30.06.2011 (протокол N 20), з метою розробки та визначення організаційно-педагогічних умов формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності, наказую:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: "Формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності" на базі позашкільного навчального закладу "Центр позашкільної роботи та дитячої творчості "Альтаїр" м. Дніпропетровська на 2011 - 2016 роки.

1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2016 роки.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

2.1. Надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу закладу щодо проведення дослідно-експериментальної роботи.

2.2. Заслухати у вересні 2012 року звіт позашкільного навчального закладу про завершення організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

3. Управлінню освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Олефір О. Л.) надавати допомогу позашкільному навчальному закладу у забезпеченні необхідних умов щодо організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

Б. М. Жебровський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
13.09.2011 N 1051

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності" на базі позашкільного навчального закладу "Центр позашкільної роботи та дитячої творчості "Альтаїр" м. Дніпропетровська на 2011 - 2016 роки

Актуальність дослідження

Відповідно до стратегічних цілей в освіті, які визначені Законом України "Про позашкільну освіту", постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 785 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року", Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією позашкільної освіти та виховання, державна політика країни розглядає позашкільну освіту як невід'ємну ланку неперервної освіти України, яка відіграє важливу соціальну роль у вихованні творчої, компетентної особистості, свідомого громадянина держави.

Аналіз соціально-економічного розвитку українського суспільства свідчить, що ринкова економіка ставить перед навчальними закладами вимоги, які зумовлюють необхідність у пошуку нових підходів до формування соціального досвіду особистості. Соціальний досвід - це процес, спрямований на оптимізацію взаємодії особистості з навколишнім середовищем у відповідь на появу факторів, відсутніх в індивідуальному досвіді особистості. Формуванню соціального досвіду підлітків сприяє використання конкретних ситуацій життєдіяльності колективу, організація навчально-виховної діяльності на основі діяльнісного підходу та ігрової педагогіки, використання новітніх виховних технологій.

Формування соціального досвіду підлітків розуміється як організована сукупність різних форм навчально-виховної діяльності, яка вимагає постійного духовного самовдосконалення особистості, розвиток комунікативних компетентностей конкурентоспроможного керівника гуртка, культурного потенціалу сучасного підлітка як соціально мобільної, компетентної особистості, найвищої цінності нації, відповідних управлінських, науково-методичних, організаційних рішень, і, у свою чергу, базується на засадах безперервності та послідовності психолого-педагогічного супроводження підлітка. Отже, актуальність дослідження полягає у:

створенні умов для соціального виховання підлітків в умовах позашкільної діяльності;

вихованні самодостатньої, соціально активної, соціально мобільної особистості;

розвитку адекватних здібностей та компетентності сучасної особистості;

пошуку нових стратегій, педагогічних технологій, новітніх розробок шляхом організації роботи творчих об'єднань;

оптимізації батьківсько-вчительської взаємодії щодо формування соціального досвіду підлітків;

впровадженні інноваційних методичних прийомів та відповідної матеріальної бази для забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного та соціального розвитку підлітків.

Мета дослідження: обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити систему формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності.

Гіпотеза дослідження: реалізувати навчально-виховний процес у формуванні соціального досвіду підлітків можна продуктивніше, якщо аналізований процес здійснювати за допомогою:

врахування життєвого досвіду, знань і уявлень, які були набуті вихованцями у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу;

розробки творчих програм та соціальних проектів;

запровадження консультативно-інформативної, тренінгової роботи з учасниками навчально-виховного процесу позашкільного навчального закладу;

дотримання сукупності організаційних, психолого-педагогічних умов, що забезпечують системність та цілеспрямованість у формуванні соціального досвіду підлітків у позашкільній діяльності;

професійної готовності педагогічних працівників до здійснення процесу формування соціального досвіду підлітків у позашкільній діяльності.

Завдання дослідження:

обґрунтувати діяльність позашкільного навчального закладу щодо формування соціального досвіду підлітків;

підготувати педагогів закладу до формування соціального досвіду підлітків; виявити та експериментально перевірити організаційні, психолого-педагогічні умови щодо виховання свідомого громадянина і патріота шляхом засвоєння учнями духовних надбань рідного народу, цілеспрямованого національного виховання, як системи ідей, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики підлітків;

надання превентивної освіти та корекції особистості учнів, які складають групу ризику, а також шляхи та методи формування в них орієнтації на здоровий спосіб життя;

розробити комплекс діагностичних методик з розвитку креативності всіх учасників освітнього процесу на основі загальнолюдських цінностей, свідомої громадянської активної життєвої позиції через діяльність та використання власного соціального досвіду.

Об'єкт дослідження - процес формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності.

Предмет дослідження - організаційно-методичні умови формування соціального досвіду підлітків у позашкільній діяльності.

Методи дослідження:

теоретичні - теоретичний аналіз наукової літератури для з'ясування сутності формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності;

емпіричні - анкетування, бесіда, вивчення навчальних планів, програм, нормативної документації, спостереження, інтерв'ювання, опитування, тестування; моніторинг, скринінг, експертні оцінки, узагальнення незалежних характеристик;

основний метод дослідження - педагогічний експеримент.

Теоретико-методологічною основою дослідження є філософські положення про взаємозалежність між соціальним розвитком особистості й організацією її навчально-виховної роботи, ідеї особистісно орієнтованої освіти, психолого-педагогічні тенденції соціального розвитку особистості, концепції громадянського та патріотичного виховання, формування гуманістичних цінностей.

Реалізація мети та завдань дослідження ґрунтується на таких принципах:

науковості: вся експериментальна робота базується лише на науковій основі;

системності, послідовності: достовірність результатів експерименту можлива лише за умови системного вивчення проблеми та освітнього моніторингу;

свободи вибору: в кожній навчальній або суспільній дії, де тільки можливо, надавати учаснику експерименту право вибору. Єдина важлива умова - право вибору завжди урівноважується усвідомленою відповідальністю особи за свій вибір;

відкритості: не тільки давати знання, уміння та навички, а ще й показувати можливість їх застосування в повсякденному житті, залучати до навчально-виховного процесу місцеву громаду для активного використання її інтелектуальних та освітніх ресурсів;

діяльності: оволодіння знаннями, вміннями, навичками через діяльність та власний життєвий досвід;

зворотнього зв'язку: системний моніторинг за допомогою прийомів зворотнього зв'язку;

ідеальності: узгодження темпу, ритму та складності дослідно-експериментальної роботи з віковими, психологічними та особистими можливостями учасників експерименту;

оздоровчих компетентностей: передбачає формування культури здоров'я, надає можливість повністю реалізувати набутий культурооздоровчий досвід, максимально самоствердитися у житті та сприяє збереженню і зміцненню здоров'я;

культуровідповідності: вихованець і педагог спільними зусиллями перетворюють зміст історичного морально-етичного досвіду людства на систему відкритих проблем. Така проблематизація моральної культури слугує джерелом особистого розвитку дитини, умовою засвоєння нею загальнокультурних надбань, а саме виховання здійснюється через культурологічний процес, формування базису культури особистості;

цілісності: виховання організовується як системний педагогічний процес; спрямовується на гармонійний та всебічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу. Передбачає наступність в реалізації напрямів та етапів виховної роботи на різних освітніх рівнях;

акмеологічності: педагог будує виховний процес так, щоб вихованець засвоїв найвищі морально-духовні цінності; створює умови для оптимальної самореалізації підростаючої особистості, розвитку її індивідуальних можливостей і здібностей;

суб'єкт-суб'єктної взаємодії: учасники виховного процесу є рівноправними партнерами у процесі спілкування, ставляться уважно до поглядів один одного, визнають право на відмінність, узгоджують свої позиції. Педагог уникає жорстких приписів, не ставиться до вихованця як до пасивного об'єкта своїх впливів, зважає на його психічний стан, життєвий досвід, систему звичок і цінностей, виявляє емпатію, вдається до конструктивних та продуктивних виховних дій, схильний до творчості та педагогічної рефлексії;

адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості:

педагог зосереджує свою увагу на дитині, бере до уваги її вікові та індивідуальні особливості, не форсує її розвиток, задовольняє фундаментальні потреби дитини, виробляє індивідуальну програму її розвитку; стимулює розвиток в особистості свідомого ставлення до власної поведінки, діяльності, життєвого вибору;

особистісної орієнтації: означає, що загальні закони психічного розвитку проявляються у кожної дитини своєрідно і неповторно. Педагог культивує у зростаючої особистості почуття самоцінності, впевненості у собі, визнає її право на вільний розвиток та реалізацію своїх здібностей; не обмежує її в правах відчувати свою індивідуальність; виробляє оптимістичну стратегію розвитку кожного вихованця; спрямовує зусилля на розвиток світогляду, самосвідомості, культури потреб, емоційної сприйнятливості, довільної поведінки, базових якостей особистості;

превентивності: держава, виховні інститути здійснюють профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, допомагають їм виробити імунітет до негативних впливів соціального середовища. При цьому має бути забезпечена система заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього характеру з формування позитивних соціальних настанов, запобігання вживанню наркотичних речовин та різними проявами деструктивної поведінки, відвернення суїцидів та формування безпечних статевих стосунків;

технологізації: виховний процес передбачає науково обґрунтовані дії педагога та відповідно організовані ним дії вихованців, підпорядковані досягненню спеціально спроектованої системи виховних цілей, що узгоджуються з психологічними механізмами розвитку особистості та ведуть до кінцевої мети виховання. Побудований таким чином виховний процес має ознаки проективності, певною мірою гарантує позитивний кінцевий результат.

Вказані принципи складають певну систему. Кожний принцип як важлива складова системи взаємопов'язаний з іншими, їх гармонійне поєднання є запорукою ефективного виховного процесу.

База дослідження: позашкільний навчальний заклад "Центр позашкільної роботи та дитячої творчості "Альтаїр" м. Дніпропетровська.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у:

створенні системи формування соціального досвіду підлітків у позашкільній діяльності;

визначенні організаційних, психолого-педагогічних умов забезпечення формування соціального досвіду підлітків у позашкільній діяльності шляхом впровадження творчих і цільових програм, проектів масової роботи з учнями.

Практичне значення дослідження полягає у:

розробці програми та методичних рекомендацій для підготовки педагогічних працівників до розробки змісту творчих і цільових програм, проектів на засадах особистісно орієнтованої освіти;

доборі та створенні діагностичного інструментарію та організаційно-методичного забезпечення навчально-виховної системи у формуванні соціального досвіду підлітків;

підготовці пропозицій щодо впровадження одержаних результатів у практику роботи інших позашкільних навчальних закладів.

Вірогідність результатів експерименту забезпечуватиметься обґрунтуванням його вихідних позицій, застосуванням комплексу засобів, форм і методів, адекватних об'єкту, предмету, меті і завданням дослідження, якісною і кількісною обробкою експериментальних даних; систематичним моніторингом експерименту, а також підтверджуватиметься на всеукраїнських, обласних і міських конференціях та психолого-педагогічних семінарах.

Терміни та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи:

I. Організаційно-підготовчий етап (серпень 2011 р. - червень 2012 р.):

визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи;

вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи, організація науково-методичної підтримки експерименту;

налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою;

розробка нормативно-правового забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

визначення та уточнення функціональних обов'язків членів педагогічного колективу та представників професійної громади, їх підготовка до проведення експерименту;

моніторинг педагогічної діяльності керівників гуртків щодо їх готовності до експериментальної роботи;

розробка програми підготовки керівників гуртків до здійснення педагогічного процесу формування соціального досвіду підлітків;

забезпечення свободи вибору форм і методів дослідно-експериментальної діяльності (проблемні групи, творчі лабораторії);

створення банку інформації й необхідної навчально-методичної літератури;

удосконалення матеріально-технічної бази, фінансово-економічних умов щодо реалізації програми дослідно-експериментальної роботи Центру позашкільної роботи та дитячої творчості "Альтаїр";

проведення постійно діючого навчального семінару педагогічних працівників позашкільного навчального закладу за темою експерименту;

розробка творчих програм, соціальних проектів, які спрямовані на формування соціального досвіду підлітків;

II. Концептуально-діагностичний етап (серпень 2012 р. - червень 2013 р.):

розробка концептуальних засад формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності;

визначення психолого-педагогічного супроводження експерименту: методик та описів психодіагностичного інструментарію для забезпечення моніторингу формування соціального досвіду підлітків;

проведення комплексного моніторингу рівня професійної компетентності педагогічного колективу позашкільного навчального закладу за темою дослідження, підбір відповідних методик і технологій;

створення системи психолого-педагогічної підтримки вихованців, батьків, керівників гуртків у кризові періоди життя підлітків;

включення батьків у спільну освітню та управлінську діяльність позашкільного навчального закладу в умовах експерименту;

проведення науково-практичного семінару: "Створення психолого-педагогічних умов формування соціального досвіду підлітків у позашкільній діяльності";

підготовка звіту II (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи.

III. Формувальний етап (серпень 2013 р. - червень 2015 р.):

розробка та експериментальне впровадження системи формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності;

впровадження особистісно орієнтованих та здоров'язбережувальних виховних технологій у навчально-виховний процес, який забезпечує виконання програми з досліджуваної теми;

визначення критеріїв оцінювання сформованості соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності;

практична апробація, корекція комплексу методів та методик партнерських програм, творчих проектів з розвитку комунікативних компетенцій, креативності вихованців на основі загальнолюдських і національно-культурних цінностей, свідомої громадсько активної життєвої позиції;

моделювання системи управління навчально-виховним процесом у позашкільному навчальному закладі в умовах експериментальної діяльності;

організація та проведення всеукраїнського науково-практичного семінару за темою дослідження;

підготовка звіту III (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи.

IV. Узагальнювальний етап (серпень 2015 р. - травень 2016 р.):

здійснення аналітичного зрізу щодо ефективності виконання завдань експерименту відповідно до досліджуваної теми;

порівняння результатів комплексного моніторингу концептуально-діагностичного і узагальнювального етапів експерименту. Визначення співвідношення мети і завдань із результатами експерименту;

популяризація результатів експерименту, поширення досвіду роботи позашкільного навчального закладу з означеної проблеми шляхом публікацій у пресі, проведення масових організаційно-педагогічних заходів;

проведення всеукраїнської науково-практичної конференції за підсумками дослідно-експериментальної роботи;

підготовка звіту про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі позашкільного навчального закладу.

V етап
Коригувальний (червень 2016 р. - грудень 2016 р.):

внесення коректив у разі необхідності до:

моделі сучасного підлітка як соціально мобільної, компетентної особистості; системи формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності.

Очікувані результати

діюча модель сучасного підлітка як соціально мобільної, компетентної особистості;

підвищення рівня взаємозв'язку педагогічного колективу батьків і громадськості у питаннях формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності;

підготовка керівника гуртка у напрямі професійної готовності щодо формування соціального досвіду підлітків у позашкільній діяльності;

ефективна система позашкільної діяльності у формуванні соціального досвіду підлітків.

Наукове та кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи:

Науковий керівник:

Завалевський Юрій Іванович - заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукові консультанти:

Бех Іван Дмитрович - директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України;

Кириленко Світлана Володимирівна - начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, кандидат педагогічних наук;

Координатор:

Кіян Ольга Іванівна - старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, кандидат педагогічних наук;

Відповідальні виконавці:

Гут Олена Анатоліївна - директор позашкільного навчального закладу "Центр позашкільної роботи та дитячої творчості "Альтаїр" м. Дніпропетровська.

Павлішина Валентина Миколаївна, методист позашкільного навчального закладу "Центр позашкільної роботи та дитячої творчості "Альтаїр" м. Дніпропетровська.

 

Науковий керівник

Ю. І. Завалевський

Директор

О. А. Гут

Координатор

О. І. Кіян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
13.09.2011 N 1051

ПРОГРАМА
дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2016 роки

N п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

I етап. Організаційно-підготовчий (2011 р. - 2012 р.)

1.

Визначити та науково обґрунтувати тему, мету та завдання дослідно-експериментальної роботи.

травень 2011 р.

Підготовка відповідних матеріалів до затвердження експерименту.

2.

Визначити та проаналізувати педагогічний досвід з проблеми дослідно-експериментальної роботи, організувати науково-методичну підтримку експерименту.

вересень 2011 р.

Створення банку даних з проблеми дослідно-експериментальної роботи.

3.

Налагодити спільну діяльність з установами, які здійснюють наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою, а саме з Дніпропетровським ОІППО, Інститутом проблем виховання НАПН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти.

вересень 2011 р.

Програми спільної роботи з установами, творчими групами. Складання угод про співробітництво.

4.

Розробити нормативно-правове забезпечення науково-експериментальної роботи.

вересень 2011 р. -
лютий 2012 р.

Накази, розпорядження з питань організації експерименту.

5.

Визначити та уточнити функціональні обов'язки членів педагогічного колективу щодо проведення експерименту.

жовтень 2011 р.

Внесення змін до функціональних обов'язків членів педагогічного колективу.

6.

Провести моніторинг педагогічної діяльності керівників гуртків щодо їх готовності до експериментальної роботи.

березень 2012 р.

Визначення готовності педагогічних працівників до участі в експериментальній діяльності.

7.

Розробити програму підготовки керівників гуртків до здійснення педагогічного процесу формування соціального досвіду підлітків (за результатами моніторингу).

листопад - грудень 2011 р.

Підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

8.

Забезпечити свободу вибору форми і методів дослідно-експериментальної діяльності педагогічних працівників (індивідуальні проблемні групи, творчі лабораторії тощо).

жовтень 2011 р.

Забезпечення умов професійного зростання педагогічних працівників.

9.

Створити банк інформації й необхідної навчально-методичної літератури.

жовтень 2011 р.

Професійне зростання педагогів позашкільного навчального закладу.  

10.

Удосконалити матеріально-технічну базу, фінансово-економічні умови щодо реалізації програми дослідно-експериментальної роботи.

жовтень 2011 р.

Створення відповідних умов щодо реалізації програми експерименту.

11.

Розробити творчі програми, соціальні проекти, які спрямовані на формування соціального досвіду підлітків.

вересень - листопад 2011 р.

Забезпечення змістовного наповнення реалізації теми експерименту.

12.

Сформувати творчі групи педагогів за темою дослідно-експериментальної роботи, підготувати та провести педагогічні ради, тренінги та семінари для педагогів (за окремим планом).

вересень 2011 р. -
травень 2012 р.

Активізація роботи педагогічного колективу у напрямі дослідження.

13.

Підготувати звіт I етапу (організаційно-підготовчого) дослідно-експериментальної роботи.

вересень 2012 р.

Звіт про проведення I етапу дослідно-експериментальної роботи.

II етап. Концептуально-діагностичний (2012 р. - 2013 р.)

1.

Розробити концептуальні засади формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності.

вересень - листопад 2012 р.

Психолого-педагогічне осмислення реалізації змісту дослідження. Забезпечення якісного аналізу та визначення діагностичного інструментарію з формування соціального досвіду підлітків. Визначення відповідного інструментарію.

2.

Визначити психолого-педагогічне супроводження експерименту: методик та описів психодіагностичного інструментарію для забезпечення моніторингу формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності.

вересень - квітень 2012 р. - 2013 р.

3.

Провести комплексний моніторинг рівня професійної компетентності педагогічного колективу позашкільного закладу за темою дослідження, підбір відповідних методик і технологій.

2012 р. - 2013 р.

Визначення межі змін в організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

4.

Створити систему психолого-педагогічної підтримки вихованців, батьків, керівників гуртків у кризові періоди життя підлітків.

2012 р. - 2013 р.

Забезпечення умов для розвитку вихованців, для їх адаптації в соціумі.

5.

Включити батьків у спільну освітню та управлінську діяльність позашкільного навчального закладу в умовах експерименту.

2012 р. - 2013 р.

Здійснення партнерських відносин у досягненні запрограмованих результатів.

6.

Провести науково-практичний семінар: "Створення психолого-педагогічних умов формування соціального досвіду підлітків у позашкільній діяльності".

квітень 2013 р.

Зростання професійного рівня педагогічних працівників.

7.

Підготувати звіт II (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи.

вересень 2013 р.

Звіт про проведення дослідно-експериментальної роботи.

III етап. Формувальний (2013 р. - 2015 р.)

1.

Розробити та експериментально впровадити систему формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності.

2013 р. - 2014 р.

Створена система є результативною.

2.

Впроваджувати особистісно-орієнтовані та здоров'язбережувальні виховні технології у навчально-виховний процес, який забезпечує виконання програми з досліджуваної теми.

2013 р. - 2015 р.

Ефективне використання виховних технологій, забезпечення виконання програми експерименту.

3.

Визначити критерії оцінювання сформованості соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності.

протягом 2013 р.

Якісні характеристики досліджуваної проблеми.

4.

Апробувати визначені методи і методики партнерських програм, творчих проектів з розвитку комунікативних компетенцій, креативності вихованців на основі загальнолюдських і національно-культурних цінностей, свідомої громадсько-активної життєвої позиції.

2013 р. - 2015 р.

Результативність роботи педагогів у формуванні соціального досвіду підлітків.

5.

Змоделювати систему управління навчально-виховним процесом у позашкільному навчальному закладі в умовах експериментальної діяльності.

2014 р. - 2015 р.

Внесення змін до виконання функціональних обов'язків адміністрації навчального закладу.

6.

Організувати та провести всеукраїнський науково-практичний семінар "Формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності".

2014 р. - 2015 р.

Розповсюдження досвіду позашкільного навчального закладу, результатів дослідно-експериментальної роботи.

7.

Підготувати звіт III (формувального) етапу дослідно-експериментальної робота.

вересень 2015 р.

Звіт про III етап дослідно-експериментальної роботи.

IV етап. Узагальнювальний (2015 р. - 2016 р.)

1.

Здійснити аналітичний зріз щодо ефективності виконання завдань експерименту відповідно до досліджуваної теми.

2015 р. - 2016 р.

Результати комплексного дослідження для отримання аналітичних матеріалів за підсумками експерименту.

2.

Порівняти результати комплексного моніторингу концептуально-діагностичного і узагальнювального етапів експерименту. Визначення співвідношення мети і завдань із результатами експерименту.

березень - травень 2015 р.

Межі змін у досягненнях експерименту.

3.

Популяризувати результати експерименту, поширювати досвід роботи позашкільного навчального закладу з означеної проблеми шляхом публікацій у пресі, проведення масових організаційно-педагогічних заходів.

2015 р. - 2016 р.

Статті, виступи в пресі, на телебаченні.

4.

Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції.

квітень 2016 р.

Збірник методичних матеріалів за результатами дослідно-експериментальної роботи.

5.

Підготувати звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи.

червень 2016 р.

Звіт за результатами дослідно-експериментальної роботи.

V етап. Коригувальний (червень 2016 р. - грудень 2016 р.)

1.

Внести корективи у разі необхідності до: - моделі сучасного підлітка як соціально мобільної, компетентної особистості; - системи формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності.

протягом року

Відкоригована модель сучасного підлітка як мобільної компетентної особистості. Відкоригована система діяльності позашкільного навчального закладу з формування соціального досвіду підлітків.

 

Науковий керівник

Ю. І. Завалевський

Директор

О. А. Гут

Координатор

О. І. Кіян

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали