МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 червня 2012 року N 682

Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі приватного загальноосвітнього навчального закладу "Німецько-українська міжкультурна школа в місті Києві"

Відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 114 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 N 1054, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2009 за N 1217/17233), враховуючи лист Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.12.2011 N 02/12-618, висновки комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2011 (протокол N 21), з метою розробки моделі сучасної німецько-української міжкультурної "Школи рівних можливостей" наказую:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Розробка моделі загальноосвітнього навчального закладу "Школа рівних можливостей" на базі приватного загальноосвітнього навчального закладу "Німецько-українська міжкультурна школа в місті Києві" на 2012 - 2016 роки.

1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи за темою "Розробка моделі загальноосвітнього навчального закладу "Школа рівних можливостей" на 2012 - 2016 роки.

2. Надати статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня приватному загальноосвітньому навчальному закладу "Німецько-українська міжкультурна школа в місті Києві" (далі - навчальний заклад).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу навчального закладу щодо проведення дослідно-експериментальної роботи;

заслухати у листопаді 2012 року звіт навчального закладу про завершення підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

4. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Горюновій В. З.) надавати допомогу навчальному закладу у забезпеченні необхідних умов щодо організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

Б. М. Жебровський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
12.06.2012 N 682


ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: "Розробка моделі загальноосвітнього навчального закладу "Школа рівних можливостей" на базі приватного загальноосвітнього навчального закладу "Німецько-українська міжкультурна школа в місті Києві" на 2012 - 2016 роки

Актуальність дослідження. Інтеграція до європейських структур є магістральним напрямом розвитку та стратегічною метою України. Рух країни до Європейського співтовариства потребує наближення всіх своїх стандартів до стандартів країн ЄС і забезпечення їх відповідності загальноєвропейським вимогам.

Курс на інтеграцію ставить перед системою освіти України низку важливих завдань, вирішення яких потребує значного її оновлення, зміни характеру (спрямованості, цілей, змісту) та суттєвого підвищення її якості, що є можливим за рахунок впровадження новітніх освітніх технологій і внесення відповідних змін у національні програми, плани та стандарти. Зміст освіти має бути орієнтований на практичне застосування учнями знань і вмінь в житті та діяльності у європейському суспільстві.

Сучасна школа не може існувати окремо від потреб суспільства і країни. Цілі сучасної школи можуть бути успішно досягнуті за рахунок створення у ній сприятливих умов для розумового, морального, емоційного і фізичного розвитку особистості, розкриття й реалізації її здібностей - умов для саморозвитку особистості кожного учня. Усвідомлення школою своєї освітньої місії, ролі та статусу дозволить їй вийти на новий рівень розвитку, стати об'єднуючим центром для вирішення проблем освіти та виховання підростаючого покоління, підвищення результативності та якості освіти учнів. Школа має сприяти формуванню і розвитку, необхідних для проживання у європейському співтоваристві, ключових компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань.

Суспільству, що розвивається, потрібні освічені, моральні, компетентні, комунікабельні, підприємливі люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення, бачити та вирішувати проблеми автономно і в групах, готові та здатні постійно навчатися новому в житті і на робочому місці, самостійно і за допомогою інших знаходити та застосовувати потрібну інформацію, працювати в команді тощо. Найбільш ефективним способом розвитку цих якостей є спільна діяльність учнів, батьків, педагогів, представників влади, бізнесу та інших членів спільноти для досягнення спільної мети - розвитку особистості та суспільства в цілому у відповідності до сучасних викликів і вимог.

Оскільки майбутні перспективи асоційованого членства України передбачатимуть різке підвищення мобільності, переміщення та обрання країни для проживання (перебування) наших та іноземних громадян, зростання взаємовигідного обміну освітніми послугами, то пріоритетами школи стають пріоритети загальноєвропейської освіти, що передбачає необхідність отримання молодим поколінням знань про спільну європейську спадщину та набуття вмінь адаптуватись до життя і навчання в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально здібними, здатними до комунікації і захисту своїх громадянських прав.

З метою вирішення вищезазначених проблем належить здійснити експериментальну перевірку моделі міжкультурної (полікультурної) "Школи рівних можливостей" шляхом узгодження змісту освіти, навчальних програм і планів, форм і методів навчання та виховання учнів, пошуку шляхів інтенсифікації навчально-виховного процесу.

"Німецько-українська міжкультурна школа в місті Києві" має всі необхідні ресурси для того, щоб стати полем активної взаємодії держави і суспільства, що дозволить реалізувати завдання, поставлені перед нею, оскільки є структурною одиницею Федерального адміністративного відомства - Центральної установи у справах німецьких шкіл за кордоном. На сьогодні в світі діє більше 140 німецьких закордонних міжнародних шкіл, в яких навчаються учні із німецькомовних країн (Німеччина, Австрія, Швейцарія) та діти - громадяни країни перебування. Пропоноване дослідження передбачає створення на базі існуючих національних програм нових інтегрованих навчальних програм та навчальних планів, які б дали змогу поєднати навчальні курси України та Федеральної землі Баден - Вюртенберг (ФРН) в єдиний спільний курс середньої школи з правом отримання відповідних випускних документів (атестатів) обох країн. Важливим наслідком цієї роботи буде практичне наближення українських шкільних програм до європейських стандартів, що в перехідний період до повноправного вступу України до ЄС надасть змогу подальшого створення європейських шкіл в нашій країні та українських за кордоном.

Мета дослідження: розробка моделі сучасної німецько-української міжкультурної (полікультурноЇ) "Школи рівних можливостей" та експериментальна перевірка її дієздатності.

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес у "Школі рівних можливостей", механізми міжкультурної (полікультурноЇ) взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів України і Німеччини.

Предмет дослідження: умови формування міжкультурної (полікультурної) моделі освіти, механізми, засоби і основні інструменти її реалізації.

Гіпотеза дослідження: повноцінна інтеграція української освіти в загальноєвропейський освітній простір може бути продуктивною якщо:

загальноосвітні навчальні заклади України забезпечать проведення цілеспрямованої роботи з питання сприяння міжкультурному зближенню;

буде проведено аналітичну роботу з питань узгодження змісту освіти, навчальних планів і програм, а також відповідних освітніх стандартів;

будуть створені, на базі існуючих національних програм, нові інтегровані навчальні програми та плани, які б дали змогу поєднати навчальні курси України та Німеччини (Федеральна земля Баден - Вюртенберг) в єдиний спільний курс середньої школи, що дасть можливість учням отримати відповідні випускні документи (атестати) обох країн;

вчителі, батьки та учні будуть включені в німецькомовне освітнє середовище, яке передбачає участь всіх учасників у цілепокладанні, плануванні, підготовці, реалізації та рефлексії освітнього процесу;

загальноосвітні навчальні заклади матимуть право видавати документи про освіту українського та німецького зразків, що забезпечить великі можливості для отримання українськими громадянами якісної європейської загальної середньої та вищої освіти.

Визначена мета та сформульована гіпотеза конкретизується у таких завданнях дослідно-експериментальної роботи:

визначити на основі теоретичного аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, існуючого європейського (німецького) та вітчизняного досвіду зміст освіти для міжкультурної (полікультурної) "Школи рівних можливостей";

розробити модель сучасної німецько-української міжкультурної (полікультурної) "Школи рівних можливостей";

визначити організаційно-педагогічні умови забезпечення німецько-мовного освітнього середовища школи, що працюватиме за моделлю "Школа рівних можливостей";

розробити комбіновані навчальні програми і плани для початкової, основної та старшої школи, що відповідають вимогам державних стандартів України та Федеративної Республіки Німеччини;

розробити модель білінгвального уроку (поєднання української - німецької та російської - німецької мови з використанням відповідних підручників);

розробити систему моніторингу якості результатів навчально-виховного процесу міжкультурної (полікультурної) "Школи рівних можливостей";

розробити критерії та показники визначення результативності діяльності міжкультурної (полікультурної) "Школи рівних можливостей";

розробити методичні рекомендації щодо використання у навчальному процесі програм, підручників і посібників, затверджених Міністерствами освіти, молоді та спорту України та Федеративної Республіки Німеччини.

Методи дослідження:

теоретичні - теоретичний аналіз німецьких та вітчизняних навчальних програм, планів і державних стандартів загальної середньої освіти для подальшого синтезу, порівняння, систематизації й узагальнення отриманих даних; моделювання школи та білінгвального уроку;

емпіричні - вивчення наукової літератури, нормативно-правових документів, навчальних планів, програм, підручників; педагогічне спостереження, анкетування, вивчення позитивного педагогічного досвіду.

Основний метод дослідження - комплексний експеримент.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає у створенні, на базі існуючих національних програм, нових інтегрованих навчальних програм та планів, які дають змогу поєднати навчальні курси України та Німеччини (Федеральна земля Баден - Вюртенберг) в єдиний спільний курс середньої школи; розробці науково обґрунтованої та експериментальне апробованої моделі міжкультурної (полікультурної) "Школи рівних можливостей"; визначенні організаційно-педагогічних умов для впровадження означеної моделі у практичну навчально-виховну діяльність (мета, зміст та адекватні їм засоби, форми й методи навчально-виховного процесу); розробці критеріїв та показників ефективності роботи міжкультурної (полікультурної) "Школи рівних можливостей"; розробці моделі білінгвального уроку (поєднання української - німецької та російської - німецької мови з використанням відповідних підручників).

Практичне значення дослідження полягає у розробці комбінованих навчальних програм, які відповідають європейським освітнім стандартам; створенні навчально-методичного забезпечення білінгвального навчального процесу; розробленні комплексу навчальних завдань та методик, спрямованих на формування, розвиток і діагностику ключових компетентностей учнів, що відповідають європейським освітнім стандартам. Одержані результати та методичні рекомендації можуть бути використані у практичній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України.

Вірогідність результатів експерименту забезпечуватиметься теоретико-методологічним обґрунтуванням його вихідних позицій, застосуванням комплексу засобів, форм і методів, адекватних об'єкту, предмету, меті та завданням дослідження, якісною і кількісною обробкою експериментальних даних; систематичним моніторингом експерименту, а також підтверджуватиметься на всеукраїнських і обласних конференціях та психолого-педагогічних семінарах.

Достовірність результатів забезпечуватиметься коректним використанням методик і технологій за погодженням із науковим керівником та науковими консультантами експерименту; якісною обробкою експериментальних даних, систематичним порівняльним аналізом гармонійного розвитку особистості.

База дослідження: приватний загальноосвітній навчальний заклад "Німецько-українська міжкультурна школа в місті Києві".

Наукове та кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи:

Наукові керівники:

Базелюк В. Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри університетської освіти і права Інституту відкритої освіти Університету менеджменту освіти НАПН України;

Буренко В. М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка;

Набок М. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ЦІППО УМО.

Наукові консультанти:

Ващенко Л. М., доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, директор ЦІППО УМО НАПН України;

Терещук Б. М., заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

Дубовик О. А., начальник відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Координатор:

Номеровська О. П., методист вищої категорії відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Відповідальні виконавці:

Тобіас Ернст, голова правління Німецького шкільного об'єднання;

Мишковська І. В., виконавчий директор Німецького шкільного об'єднання;

Щербина С. А., директор школи, вчитель вищої категорії, методист;

Рената Хаберланд, директор DSK;

Пікалова М. В., вчитель початкової школи, керівник творчої групи початкових класів школи;

Бурлова-Васильєва М. К., вчитель біології.

Терміни експерименту: 2012 - 2016 роки

I. Підготовчий етап
(лютий - листопад 2012 р.):

вивчення потенційних можливостей суб'єктів дослідно-експериментальної роботи, визначення їх готовності до інноваційної діяльності;

аналіз нормативно-правових актів з питань функціонування та перспектив розвитку освіти в Україні та Федеративної Республіки Німеччини;

аналіз філософської, педагогічної, психологічної, соціологічної та методичної літератури з проблем інтеросвіти, складання інтернаціональних навчальних програм та планів;

інформаційне забезпечення експериментальної діяльності;

нормативно-правове забезпечення дослідження;

виявлення проблеми експерименту та обґрунтування її актуальності;

виявлення потреб педагогічного колективу, батьків щодо забезпечення педагогічних умов з метою вирішення виявленої проблеми;

обговорення ідеї експерименту; розробка програми експерименту та індивідуальних програм педагогів-дослідників;

створення умов для реалізації програми експерименту: визначення учасників експерименту, розподіл функціональних обов'язків, консультування з розробки індивідуальних програм педагогів-дослідників;

залучення спонсорської допомоги для зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

підготовка вчителів до проведення дослідно-експериментальної роботи;

вивчення та аналіз прогресивного педагогічного досвіду з питання інтеросвіти;

налагодження співпраці з установами, які здійснюють наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою;

формування творчих груп за темою експерименту;

організація роботи постійно діючого методологічного семінару за темою дослідження;

переклад німецьких нормативно-правових документів та навчальних програм на українську мову;

підготовка звіту про завершення підготовчого етапу.

II. Концептуально-діагностичний етап
(грудень 2012 р. - листопад 2013 р.):

розробка теоретико-концептуальних засад за темою дослідження;

визначення та обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування моделі "Школи рівних можливостей";

розробка навчального, навчально-методичного, методичного, управлінського забезпечення моделі "Школи рівних можливостей";

здійснення діагностики педагогічної компетентності адміністрації та педагогічних працівників навчального закладу з проблеми дослідження;

здійснення науково-теоретичної підготовки педагогічного колективу за темою експерименту;

підготовка звіту про завершення концептуально-діагностичного етапу.

III. Формувальний етап
(грудень 2013 р. - грудень 2015 р.):

експериментальне впровадження моделі "Школи рівних можливостей", внесення коректив у зміст навчально-виховного процесу;

практична апробація комплексу методів, методик, інноваційних педагогічних технологій, які забезпечують реалізацію змісту дослідження;

апробація навчального, навчально-методичного, методичного, управлінського, діагностичного забезпечення;

складання експериментального робочого навчального плану школи з німецькою мовою навчання;

складання переліку підручників, що будуть використовуватися на білінгвальних уроках;

розробка та апробація навчальних програм для школи першого, другого та третього ступенів;

експериментальне впровадження моделі білінгвального уроку;

проведення вихідних констатувальних зрізів навчальних досягнень учнів;

реалізація та корекція нових освітніх моделей;

моніторинг освітнього процесу та проміжних результатів;

підготовка звіту про завершення формувального етапу.

IV. Узагальнювальний етап
(січень - червень 2016 р.):

обробка та аналіз отриманих результатів;

оформлення й опис перебігу результатів дослідно-експериментальної роботи;

статистично-кількісний та описово-якісний аналіз результатів експерименту;

системний теоретико-методологічний аналіз результатів експерименту та його оформлення у вигляді наукових звітів, методичних рекомендацій, відповідної навчально-методичної літератури;

аналіз ефективності впровадження моделі "Школи рівних можливостей";

опрацювання результатів дослідження, аналіз, узагальнення матеріалів експерименту;

визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та завданнями;

визначення факторів та чинників, що впливають на підвищення ефективності навчально-виховного процесу в аспекті дослідження;

формулювання практичних висновків дослідження (підготовка узагальнювального звіту).

V. Коригувальний етап
(липень - грудень 2016 р.):

корекція гіпотези дослідно-експериментальної роботи;

корекція моделі білінгвального уроку у відповідності з отриманими результатами;

внесення коректив та інших змін до створеної та апробованої моделі "Школи рівних можливостей", а також до організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов експерименту;

популяризація результатів експерименту, поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми шляхом публікацій у пресі;

підготовка звіту про завершення дослідно-експериментальної роботи.

Очікувані результати експерименту:

створення моделі "Школи рівних можливостей";

створення моделі білінгвального уроку;

підготовка навчально-методичного забезпечення викладання предметів іноземними мовами;

практичне наближення українських шкільних програм до європейських стандартів;

формування і розвиток ключових європейських компетентностей учнів;

розвиток професійної компетентності вчителів;

створення умов для самореалізації кожного учасника педагогічного процесу.

Критерії оцінки очікуваних результатів експерименту:

застосування вчителями різних організаційних форм (інтегровані уроки, проектне навчання), методів (дослідницький, проектного навчання) і методичних прийомів (захист проектів, використання інформаційно-комунікативних технологій);

зростання кількості переможців і призерів інтелектуальних та спортивно-оздоровчих змагань та конкурсів різного рівня;

зростання кількості учасників проектно-дослідницької діяльності та її результативність;

позитивна динаміка зниження захворюваності учнів.

 

Наукові керівники:

В. Г. Базелюк

 

В. М. Буренко

 

М. В. Набок

Директор

С. А. Щербина

Координатор

О. П. Номеровська


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
12.06.2012 N 682


ПРОГРАМА
дослідно-експериментальної роботи за темою "Розробка моделі загальноосвітнього навчального закладу "Школа рівних можливостей" на 2012 - 2016 роки

N

Зміст роботи

Строк виконання

Очікувані результати

I. Підготовчий етап
(квітень 2012 р. - листопад 2012 р.)

1.

Проведення організаційних нарад, науково-методичних консультацій з учасниками дослідно-експериментальної роботи з метою підготовки їх до інноваційної діяльності та вивчення змісту дослідно-експериментальної роботи

Квітень

Підготовка вчителів до участі в дослідно-експериментальній роботі та реалізації завдань експерименту

2.

Проведення спільного засідання педагогічної ради, науково-методичної ради загальноосвітньої школи з питань організації та проведення дослідно-експериментальної роботи

Квітень

Організація роз'яснювальної роботи серед суб'єктів навчально-виховного процесу (вчителів, батьків та учнів) щодо участі в дослідно-експериментальній роботі

3.

Проведення ґрунтовного аналізу:
- нормативно-правових актів з питань функціонування та перспектив розвитку освіти в Україні;
- філософської, педагогічної, психологічної, соціологічної та методичної літератури з проблем аналізу змісту освіти;
- досвіду міжнародних загальноосвітніх навчальних закладів щодо створення відповідного середовища

Протягом етапу

Вивчення питання історії розвитку та сучасного стану проблеми формування гармонійної особистості у педагогічній теорії та практиці; визначення сутньої єдності досліджуваного явища, теоретичних підходів, перегляд окремих теорій, оцінювання попередніх надбань. Підвищення теоретичної підготовки вчителів та рівня їх самоосвіти

4.

Інформаційне забезпечення експериментальної діяльності

Квітень - червень

Створення банку даних з питань організації процесу формування "Школи рівних можливостей"

5.

Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють наукове керівництво та науково-методичне супроводження дослідно-експериментальною роботою

Червень

Укладання угод про співробітництво та спільну науково-дослідну діяльність з лабораторією управління навчальними закладами Інституту педагогіки, Інститутом проблем виховання НАПН України

6.

Налагодження творчих контактів з науковцями Німеччини

Протягом етапу

Проведення аналізу німецьких навчальних стандартів

7.

Формування творчих груп експериментального навчального закладу за темою дослідження

Вересень

Активізація творчого мислення вчителів. План роботи творчих груп

8.

Підготовка Інструкції про порядок організації і проведення дослідно-експериментальної роботи

Жовтень

Нормативно-правове забезпечення експерименту

9.

Проведення круглих столів, нарад, інших зібрань управлінців, науковців і вчителів за темою: "Науково-методична організація інноваційних процесів у навчальному закладі"

Протягом етапу

Активізація всіх учасників дослідно-експериментальної роботи

10.

Підведення підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи

Листопад

Звіт про завершення підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи

II. Концептуально-діагностичний етап
(грудень 2012 р. - листопад 2013 р.)

1.

Розробка теоретико-концептуальних засад дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження

Грудень 2012 р.

Наукове обґрунтування проблеми дослідження

2.

Визначення та обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування моделі "Школи рівних можливостей"

Грудень 2012 р.

Наукове обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування моделі "Школи рівних можливостей"

3.

Проведення моніторингу творчих здібностей учнів, їх здатності до саморозвитку та самовдосконалення в проекті "Школи рівних можливостей"

Лютий - березень 2013 р.

Виявлення творчих здібностей учнів з метою розширення змісту, форм та методів навчально-виховної та позакласної роботи в навчальному закладі

4.

Здійснення діагностики педагогічної компетентності вчителів навчального закладу з проблеми дослідження

Квітень 2013 р.

Аналітичні довідки. Визначення рівня професійної компетентності педагогічного колективу

5.

Аналіз та відбір існуючих у педагогічній практиці інноваційних технологій, проектів, методик, які забезпечують формування моделі "Школи рівних можливостей"

Квітень - травень 2013 р.

Створення банку інноваційних технологій, проектів, методик, які забезпечують формування моделі "Школи рівних можливостей"

6.

Визначення змісту, форм та методів навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі

Травень - 2013 р.

Спрямування змісту навчально-виховного процесу на досягнення цілей дослідження

7.

Розробка системи управління процесом створення моделі "Школи рівних можливостей"

Червень 2013 р.

Управлінське забезпечення процесу формування гармонійної особистості учня

8.

Модернізація системи методичної роботи в навчальному закладі

Протягом етапу

Забезпечення постійного цілеспрямованого підвищення професійної компетентності та кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу шляхом використання різноманітних форм методичної роботи

9.

Здійснення науково-теоретичної підготовки педагогічного колективу за темою експерименту

Червень - серпень 2013 р.

Програма науково-теоретичної підготовки педагогічного колективу, яка спрямована на підвищення кваліфікації з питань організації процесу формування гармонійної особистості учня

10.

Підведення підсумків концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи

Листопад 2013 р.

Звіт про завершення концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи

III. Формувальний етап
(грудень 2013 р. - грудень 2015 р.)

1.

Експериментальне впровадження моделі білінгвального уроку

Грудень 2013 р. - березень 2014р.

Аналіз результатів апробації моделі білінгвального уроку. Оновлений зміст навчально-виховного процесу

2.

Апробація системи управління процесом формування експериментальної моделі

Грудень 2013 р. - травень 2014 р.

Внесення змін в управлінське забезпечення процесу формування моделі "Школи рівних можливостей"

3.

Практична апробація комплексу технологій, проектів, методик, які забезпечують реалізацію змісту дослідження

Протягом етапу

Забезпечення реалізації змісту дослідження. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу

4.

Проведення вихідних констатувальних зрізів навчальних досягнень учнів

Грудень 2013 р.

Аналіз результатів констатувальних зрізів.

5.

Практична апробація навчального, навчально-методичного, методичного забезпечення процесу формування моделі "Школи рівних можливостей"

Протягом етапу

Створення сприятливого середовища для здійснення процесу формування моделі "Школи рівних можливостей"

6.

Розробка експериментальних програм для загальноосвітньої школи I - III ступенів

Січень 2014 р. - вересень 2015 р.

Змістовне наповнення експериментальної роботи з формування моделі "Школи рівних можливостей"

7.

Підведення підсумків формувального етапу дослідно-експериментальної роботи

Грудень 2015 р.

Звіт про завершення формувального етапу дослідно-експериментальної роботи

IV. Узагальнювальний етап
(січень - червень 2016 р.)

1.

Проведення комплексного моніторингового дослідження ефективності визначених організаційно-педагогічних умов, що сприяють формуванню моделі "Школи рівних можливостей"

Січень

Визначення впливу створеного у навчальному закладі соціально-культурного простору на формування інноваційної моделі.
Внесення відповідних змін до організаційно-педагогічних умов, що сприяють формуванню моделі "Школи рівних можливостей"

2.

Здійснення кількісного та якісного аналізів, системного оцінювання ефективності створеної моделі

Лютий - березень

Аналітичні висновки про ефективність запропонованої моделі

3.

Визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та завданнями

Квітень

Аналітичні висновки про результативність діяльності суб'єктів експерименту

4.

Визначення факторів та чинників, які впливають на формування моделі "Школи рівних можливостей"

Квітень

Обґрунтування закономірностей, які впливають на формування дослідної моделі

5.

Підготовка методичних рекомендацій "Організаційно-педагогічні умови формування моделі "Школи рівних можливостей"

Протягом етапу

Методичне супроводження результатів експериментального дослідження

6.

Підготовка серії публікацій за темою: "Школа рівних можливостей"

Протягом етапу

Інформаційно-методичне супроводження результатів експерименту

7.

Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "Школа рівних можливостей"

Травень

Науково-практична акредитація результатів експерименту та їх популяризація

8.

Підведення підсумків узагальнювального етапу дослідно-експериментальної роботи

Червень

Звіт про завершення узагальнювального етапу дослідно-експериментальної роботи

V. Коригувальний етап
(липень - грудень 2016 р.)

1.

Внесення коректив та інших змін до створеної та апробованої моделі "Школи рівних можливостей", а також до організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов експериментальної моделі (у разі необхідності)

Протягом етапу

Уточнення організаційно-педагогічних умов формування гармонійної особистості учня та удосконалення моделі "Школи рівних можливостей"

2.

Узагальнення досвіду роботи педагогічного колективу з проблеми дослідження

Протягом етапу

Підготовка навчально-методичного посібника "Школа гармонійного розвитку особистості". Підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності процесу формування гармонійної особистості шляхом створення організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов.


 

Наукові керівники:

В. Г. Базелюк

 

В. М. Буренко

 

М. В. Набок

Директор

С. А. Щербина

Координатор

О. П. Номеровська

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали