МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 серпня 2011 року N 943

Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Рівненської гуманітарної гімназії Рівненської міської ради

Відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 114, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 N 1054, враховуючи лист Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 05.07.2011 N 2154-076/01-09/11, висновки Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 30.06.2011 (протокол N 20), з метою експериментальної перевірки розвитку і виховання гімназиста в єдиному європейському освітньому просторі наказую:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою:

"Розвиток і виховання гімназиста в єдиному європейському освітньому просторі" на базі Рівненської гуманітарної гімназії на 2011 - 2017 роки Рівненської міської ради (далі - Рівненська гуманітарна гімназія).

1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2017 роки.

2. Надати статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня Рівненській гуманітарній гімназії.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

3.1. Надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічному колективу Рівненської гуманітарної гімназії.

4. Головному управлінню освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (Вєтров І. В.) надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу Рівненської гуманітарної гімназії Рівненської міської ради у забезпеченні необхідних умов щодо організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

Б. М. Жебровський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
08.08.2011 N 943

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Розвиток і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі" на базі Рівненської гуманітарної гімназії Рівненської міської ради на 2011 - 2017 роки

Актуальність дослідження

Інтеграційні процеси, що відбуваються у світі, охоплюють усі сфери життєдіяльності людини і, в першу чергу, освіту, економіку, політику, культуру. Визначальними тенденціями розвитку світової освітньої системи стають поглиблення її фундаментації, посилення гуманістичної спрямованості, духовної та загальнокультурної складової освіти, формування в учнівської молоді системного підходу до аналізу складних соціально-економічних ситуацій, стратегічного мислення, виховання соціальної та професійної мобільності.

Необхідність підтримання високої конкурентоспроможності на динамічному ринку праці вимагає прищеплення молоді прагнення і навичок до самонавчання, самовиховання, самовдосконалення, самовизначення, самоорганізації, самореалізації протягом усього активного трудового життя.

Єдність і перспективи розвитку європейського освітнього простору забезпечують школа і вчитель. Саме тому, головним є формування нового вчителя, який підготує молоде покоління, здатне жити і працювати в нових життєвих реаліях, творити себе і своє життя, бути конкурентоспроможним на ринку праці.

Нинішні ідеї інтеграції, їх сутність розкриті у провідних освітньо-політичних документах Ради Європи та Європейського Союзу: Європейська хартія мов регіональних та національних меншин (1992), Лісабонська Конвенція (1997), Спільна декларація міністрів освіти Європи (1999), Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (Страсбург, 2002) та інші.

Значною є відповідна роль у побудові єдиного європейського простору наддержавних європейських структур - Парламентської Асамблеї Ради Європи, організації економічного співробітництва і розвитку ЮНЕСКО та інші.

В єдиному європейському просторі, попри відмінності в національних освітніх системах, присутнє прагнення узгодити їхні ключові елементи.

Необхідність створення єдиного європейського простору підкреслюється в указах Президента України, а також у затвердженій Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу.

В усіх освітньо-політичних документах розглядається європейський вимір в освіті: потреба зміцнення у молоді почуття європейської своєрідності; розуміння цінностей європейської цивілізації і основ розвитку Європейської спільноти, які включають демократію, повагу до прав людини, толерантність та солідарність як результат пізнання "інших"; підготовка молоді до участі у суспільному та господарському розвитку Союзу, усвідомлення його корисності; збагачення знань про історичні, культурні та господарські аспекти країн - членів ЄС.

Значний інтерес для нашого дослідження викликають роботи В. Андрущенка, В. Журавського, О. Закусила, М. Згуровського, У. Науменко, В. Молодиченка, Л. Пуховської, І. Чорноморець та інших, в яких аналізуються об'єднавчі процеси у сфері освіти, розкривається сутність формування єдиних правил організації освітнього простору в об'єднаній Європі, актуалізація потреби в інтеграції освітніх послуг у Європейському просторі, визначаються періоди розвитку процесу євроінтеграції освітнього середовища.

Також важливого значення в досліджуваній проблемі мають загальнотеоретичні і практичні роботи Кременя В., Матвієнко О., Мовчун О., Музиченька Ю., Полянського В., Язвінської О., Помету н О., Моревої Г., Бадаєвої А., Єрмакова Є, Корсака М. та інших.

Аналіз науково-педагогічної літератури показує, що розвиток України у третьому тисячолітті визначається в загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією та фундаментальні європейські цінності: права людини, свободу отримання освіти будь-якого рівня та інше. Українська система освіти стратегічно виробляє і впроваджує принципи розвитку і саморегуляції, засновані на таких підставах:

освіта повинна розглядатися у світовому контексті, тобто процеси глобалізації вимагають впровадження в освіту загальнолюдських цінностей, світових етичних стандартів;

необхідно усвідомити важливість науково-дослідної роботи і практичної діяльності педагогів та впровадження її результатів у навчально-виховний процес, а також створення системи навчального і виховного впливу на особистість;

застосування сучасних інформаційних технологій, входження у світовий інформаційний простір.

Однак, аналіз практичної діяльності педагогічних колективів навчальних закладів засвідчує, що у процесі розвитку і виховання особистості в умовах формування єдиного європейського освітнього простору є невирішені проблеми. Поки що не реалізується принцип інтеграції освіти у світовий освітній простір. Знижує ефективність роботи ЗНЗ I - III ст., ліцеїв, гімназій відсутність потреби у впровадженні інновацій в систему навчання, виховання і розвитку особистості; не проводиться професійно-педагогічна діяльність, спрямована на інтеграцію освіти у європейський простір; педагогічні колективи навчальних закладів практично не беруть участі в реалізації міжнародних освітянських програм. Наявна безсистемність в організаційно-педагогічних діях, що призводить до відсутності цілісного процесу, спрямованого на розвиток міжнародного співробітництва у справі навчання, виховання і розвитку особистості в умовах формування єдиного європейського освітнього простору.

На даний час не знайшли відображення зміст, форми, методи, засоби, технології розвитку і виховання особистості відповідно до специфіки діяльності навчальних закладів в умовах формування єдиного європейського простору.

Отже, актуальність і недостатня розробленість проблеми, її теоретична і практична значущість обумовили вибір теми дослідження: "Розвиток і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі".

Об'єкт дослідження - процес розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.

Предмет дослідження - організаційно-педагогічні умови розвитку і виховання особистості і гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.

Мета дослідження - визначити, науково обґрунтувати й експериментальне перевірити педагогічну модель та організаційно-педагогічні умови розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.

Гіпотеза дослідження - ґрунтується на припущенні, що розвиток і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі може ефективно здійснюватися за таких умов:

побудови педагогічного процесу, який відповідає загальнолюдським, європейським та національним цінностям, сприяє мобільності гімназистів, педагогів і науковців, вирішенню завдань реформування гімназійної освіти та її інтеграції у Європейський освітній простір;

оновлення парадигми навчання, виховання, розвитку особистості шляхом використання загальнопедагогічних чинників та психологічних механізмів освітньо-педагогічної діяльності;

розроблення технологій модернізації та гуманізації системи гімназійної освіти на засадах базисних цінностей особистості - самовизначення, самоактуалізація, самореалізація;

вироблення інноваційного стилю діяльності класних керівників, вчителів-предметників;

науково-методичне забезпечення навчальне - виховного процесу;

оптимізація системи управління педагогічним процесом.

Відповідно до предмета, мети та гіпотези дослідження визначені основні завдання:

вивчити стан досліджуваної проблеми в теорії та освітньо-виховній практиці;

виявити концептуальні підходи і організаційно-змістові засади розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі;

виявити та експериментально-перевірити організаційно-педагогічні умови розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі;

розробити та експериментальне перевірити педагогічну модель процесу розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі;

розробити та запровадити цільову творчу програму розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі;

виявити особливості управління навчально-виховним процесом, спрямованим на розвиток і виховання особистості гімназиста;

розробити та експериментальне перевірити структурно-функціональну модель науково-методичного забезпечення навчальне - виховного процесу;

підготувати рекомендації педагогам щодо розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.

Методологічну та теоретичну основу дослідження складають:

ідеї єдності світу (В. І. Вернадський, М. М. Моісеєв, О. Д. Урсул, Б. С. Лиферов, О. О. Кашаєв);

положення Парламентської Асамблеї Ради Європи, організації економічного співробітництва та розвитку, ЮНЕСКО, Болонських угод про розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти, Указів Президента України;

науково-теоретичні положення про формування єдиних освітніх пріоритетів (В. Андрущенко, У. Науменко, Л. Пуховська, В. Молодиченко, О. Закусило). Для вирішення поставлених завдань застосовуються методи дослідження:

теоретичні - аналіз, узагальнення наукових джерел, виявлення достовірних фактів про взаємозв'язок між явищами і процесами та закономірні тенденції їх розвитку, порівняння, моделювання, системно-структурні, системно-функціональні методи, які дозволили систематизувати теоретичний матеріал з проблеми дослідження;

емпіричні - опитування, тестування, спостереження, співбесіди, експертні оцінювання, педагогічний експеримент, методи математичної статистики, комп'ютерна обробка даних експерименту, що допомагають реалізувати програму дослідження та виявити якісні зміни у розвитку особистості гімназиста в умовах формування єдиного європейського освітнього простору.

Етапи дослідно-експериментальної роботи

I етап. Організаційно-підготовчий (2011 - 2012 рр.)

1. Визначення та наукове обґрунтування теми, мети, об'єкту, предмету, завдань, гіпотези, методів дослідження.

2. Вивчення та аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури з проблеми

3. Формування тимчасового науково-дослідного колективу педагогів, методистів, управлінців, науковців, їх підготовка до роботи в умовах експерименту.

4. Проведення педагогічної ради гімназії з теми "Діяльність педагогічного колективу в умовах експерименту".

5. Підписання угод про співпрацю та участі гімназії у міжнародних проектах, конкурсах:

5.1. Театрально-художня творчість. Польща, Краків.

5.2. Освітня програма. Литва.

5.3. Освітня програма "Партнерство заради свободи". FLEX.CIIIA.

5.4. "Йоханітер - допомога при нещасних випадках" Німеччина.

5.5. "Школи - партнери майбутнього". Німеччина.

5.6. "Молода Полонія", Польща

6. Складання кошторису витрат для забезпечення програми дослідно-експериментальної роботи та функціональних обов'язків учасників експерименту.

7. Забезпечення навчання педагогів шляхом проведення тренінгів із залученням працівників управління освіти Рівненського міськвиконкому, науковців Рівненського державного гуманітарного університету. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

8. Проведення серій on-line-семінарів з педагогами та заступниками директора гімназії.

9. Створення інформаційно-аналітичного центру.

10. Проведення проблемно-цільових, науково-теоретичних, теоретико-методологічних семінарів та круглих столів.

11. Підготовка звіту про результати першого етапу дослідно-експериментальної роботи.

II етап. Діагностико-концептуальний (2013 - 2014 рр.)

1. Комплексне дослідження проблеми за допомогою теоретичних та емпіричних методів, неекспериментальних (бесіда, анкетування, спостереження, аналіз продуктів діяльності); діагностичних (тести, педагогічний експеримент, шкалювання, якісні та змішані діагностичні методи); формуючих (вивчення особливостей і формування рис гімназиста по заданій програмі); експериментальних (природний та моделюючий експерименти).

2. Дослідити готовність педагогів до здійснення процесу розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.

3. Розробити критерії, показники та рівні розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.

4. Проаналізувати:

4.1. Рівень мобільності учнів, педагогів, науковців; прозорості та гласності у формуванні контингенту гімназистів; спілкування вчителя та учня; диверсифікації та гнучкості мети, змісту освітніх програм, структури навчального закладу, його діяльність, тип і впровадження програм, форм організації навчально-виховного процесу, методів навчання.

4.2. Позитивні та негативні тенденції, труднощі в організаційно-педагогічній діяльності вчителів.

4.3. Рівень навчання, виховання і розвитку гімназистів та педагогічної діяльності вчителів.

4.4. Рівень засвоєння гімназистами загальнолюдських і національних цінностей та європейських ідеалів.

4.5. Вплив суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін, реалізація гімназійних цільових творчих та міжнародних програм на розвиток і виховання особистості.

4.6. Рівень науково-методичного забезпечення, єдності фізичного, духовного та інтелектуального розвитку і виховання особистості.

4.7. Визначення в освітньо-виховному процесі пріоритету гуманістично-світоглядних знань.

4.8. Рівень почуття відповідальності та збереження національних традицій, звичаїв, культурних надбань, реалізації ідеї "діалогу культур"; творення індивідуального "Я" - громадянина в його духовній автономності та в умінні поєднувати особисті інтереси з родинними, колективними, суспільними і державними.

5. Нормативно-правове забезпечення експерименту:

Розробити:

5.1. Педагогічну модель розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.

5.2. Структурно-логічне дерево дисциплін з одного напряму навчання, забезпечення вільного вибору гімназистами індивідуальних траєкторій навчання.

5.3. Цільову творчу програму розвитку і виховання особистості гімназиста.

5.4. Модель оптимізації управління навчально-виховним процесом в гімназії.

5.5. Електронні навчальні курси "Країнознавство", "Ділова англійська мова", "Англо-американська література"

5.6. Інтегрований курс "Єврознавство"

5.7-Програму "Лінгва" для вивчення іноземної мови педагогічними працівниками

5.8. Програму реалізації українського педагогічного кордоцентризму - філософію серця пропоновану Г. Сковородою, П. Юркевичем, В. Сухомлинським.

5.9. Модель інтеграції гімназії у міжнародний освітній простір.

5.10. Розробити програму взаємообміну учнів та стажування вчителів у навчальних закладах Європи.

6. Програмно-методичне та інформаційне забезпечення експерименту:

6.1. Створення інформаційно-аналітичного центру (інноваційні програми поглибленого вивчення іноземних мов, спільні проекти і програми, оновленні навчальні програми, конкретні приклади з досвіду роботи, високоякісне методичне забезпечення навчально-виховного процесу, рекомендації щодо взаємодії гімназії із різними соціальними інститутами, навчальними закладами європейських країн).

6.2. Інтенсифікація навчально-виховного процесу на основі запровадження досягнень розвивальної педагогіки.

6.3. Підготовка програм підвищення кваліфікації та стажування педагогів за кордоном.

6.4. Проведення наукових конференцій, симпозіумів, наукових світлиць, проблемно-цільових семінарів, семінарів-практикумів, тренінгів педагогів з питань розвитку і виховання особистості гімназистів.

7. Розробити концептуальні підходи до розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.

III етап. Формувальний (2015 - 2016 рр.)

1. Апробація:

1.1. Структурно-логічної моделі вільного вибору гімназистами індивідуальних траєкторій навчання.

1.2. Цільової творчої програми розвитку і виховання особистості гімназиста.

1.3. Програми реалізації українського педагогічного кордоцентризму - філософії серця.

1.4. Програми взаємообміну учнів та стажування вчителів у навчальних закладах Європи.

1.5. Електронних навчальних курсів.

1.6. Моделі оптимізації управління навчально-виховним процесом.

1.7. Моделі інтеграції гімназії у міжнародний освітній простір.

2. Запровадження інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних форм роботи щодо розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.

3. Оновлення парадигми педагогічного процесу шляхом: впровадження розвивальної педагогіки, акмеологічного підходу; побудови навчально-виховного процесу на основі християнсько-демократичних цінностей; стимулювання розвитку інтелектуальної, емоційно-вольової, духовної сфери особистості; реформування позакласної і позашкільної діяльності гімназистів через запровадження інноваційних виховних технологій; формування інноваційного стилю діяльності класних керівників, вчителів-предметників; цілісного впровадження програми розвитку особистості гімназиста; самовизначення, самоактуалізації, самореалізації особистості.

4. Інтеграція гімназії у європейський освітній простір:

4.1. Взаємообмін учнями;

4.2. Стажування педагогів.

4.3. Впровадження інтегрованого підходу в навчально-виховний процес (знання як форма залучення до цінностей; створення когнітивно-почуттєвого фону; активні форми і методи: соціограми, тренінги, ситуативно-рольові ігри, психологічні практикуми, сократівські бесіди, філософські та духовні діалоги тощо).

5. Забезпечення свободи вибору та стимулювання творчого пошуку педагогами основних шляхів ефективності навчально-виховного процесу.

6. Озброєння педагогів теоретико-методологічними знаннями, вміннями і навичками, які б охоплювали найбільш універсальні положення і принципи розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі.

7. Організація і проведення наукових симпозіумів, наукових світлиць, теоретико-методологічних, проблемно-цільових семінарів, психологічних тренінгів.

8. Керівництво самоосвітою (проведення панорам методичних ідей, акмеологічних практикумів, фестивалів, аукціонів педагогічних знань тощо).

IV етап. Узагальнюючий (2017 рік)

1. Якісний аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи.

2. Порівняльна характеристика результатів експерименту стосовно результатів аналогічних моделей та існуючих ліцеїв, гімназій.

3. Підсумковий науковий звіт.

4. Всеукраїнська науково-практична конференція. '

Експериментальна база дослідження: Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міської ради (965 учнів і 91 вчитель).

Наукова новизна дослідження:

обґрунтовано концептуальні підходи до розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі, що знайшло своє відображення у програмному забезпеченні діяльності навчального закладу;

розроблено педагогічну модель процесу розвитку і виховання особистості гімназиста в контексті діяльності навчального закладу та перевірено умови її реалізації;

охарактеризовано форми і методи інноваційної діяльності гімназії в контексті загальнолюдських, європейських, національних цінностей, що сприяють вдосконаленню процесу розвитку і виховання особистості гімназиста;

подальшого розвитку набудуть положення щодо впровадження нового змісту, інтерактивних форм, технологій міжнародного співробітництва та оптимізації управління цим процесом.

Практична значущість дослідження полягає в розробці та застосування положень, висновків, рекомендацій щодо вдосконалення процесу розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі, їх узагальненні у цільовій творчій програмі, запровадженні інновацій у гімназійній освіті, що знайшло своє відображення у введенні варіативної складової навчальних планів, розробці інтегративного курсу поглибленого вивчення іноземної мови, оптимізації управління навчально-виховним процесом на основі його функціонально-організаційного структурування.

Вірогідність результатів дослідження забезпечується теоретичною обґрунтованістю вихідних положень розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі; цілісною організацією дослідження;

застосуванням комплексу взаємодоповнюючих методів дослідження, адекватних його меті і завданням; кількісним та якісним аналізом емпіричного матеріалу, результатами експериментальної перевірки гіпотези; застосуванням сучасного математичного апарату.

Очікувані результати та форми їх подання:

розробити концепції розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі, педагогічної моделі цього процесу структурно-функціональної моделі науково-методичного забезпечення;

належний рівень розвитку і виховання особистості гімназиста, здатної творити себе і своє життя, бути компетентною, конкурентоспроможною на ринку праці (статті у фахових журналах, газетах); створення психолого-педагогічного інструментарію, індивідуальних програм розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі, програм розвитку міжнародного співробітництва, які забезпечують інтеграцію навчального закладу у міжнародний освітній простір (посібники, рекомендації);

створення цільової творчої програми розвитку і виховання особистості гімназиста;

розвиток українських і світових культурних цінностей, орієнтація на ідеали демократії і гуманізму, які необхідні для існування та розвитку громадянського суспільства в Україні (навчально-методичні посібники);

врахування національних традицій, підходів у здійсненні навчання, виховання та розвитку і виховання особистості (візуальні відображення цього процесу);

підготовка педагогічних кадрів, вдосконалення їх компетенцій відповідно до сучасних вимог з метою забезпечення сталого розвитку гімназійної освіти (програми підготовки педагогів);

Наукове та кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи:

Науковий керівник - Дем'янюк Тамара Дмитрівна, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання. Науково-дослідної лабораторії інноваційних виховних технологій Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук. Заслужений працівник освіти України.

Наукові консультанти:

Бех Іван Дмитрович, академік, директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу педагогічних інновацій та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук.

Відповідальні виконавці:

Харковець Василь Степанович, начальник управління освіти Рівненського міськвиконкому.

Макарчук Зоя Володимирівна, директор Рівненської гуманітарної гімназії Рівненської міської ради.

Ординська Віра Григорівна, заступник директора з науково-методичної роботи;

Фарина Валентина Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи;

Яремчук Ірина Петрівна, заступник директора з виховної роботи;

Умурзакова Наталія Юріївна, практичний психолог;

Мокляк Валентина Іванівна) соціальний педагог.

 

Науковий керівник

Т. Д. Дем'янюк

Координатор

О. І. Кіян

Директор

З. В. Макарчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
08.08.2011 N 943

Програма
дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2017 роки з дослідження проблеми "Розвиток і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі"

N з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

 

1. Організаційно-підготовчий етап 2011 - 2012 роки

1.

Визначення та наукове обгрунтування теми, мети, об'єкту, предмету, завдань, гіпотези, метолів дослідження

вересень 2011 року

Готовність до роботи в умовах експерименту

2.

Вивчення та аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури з проблеми

вересень - грудень 2011 р.

Створення бази даних за темою експерименту

3.

Формування тимчасового науково-дослідного колективу педагогів, методистів, управлінців, науковців, їх підготовка до роботи в умовах експерименту

вересень 2011 року

Системність в організації дослідно-експериментальної роботи

4.

Складання кошторису витрат для забезпечення програми дослідно-експериментальної роботи

вересень 2011 року

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення експерименту

5.

Нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи

2011 - 2012 рр.

Створити базу нормативного забезпечення експерименту

 

5.1. Проведення педагогічної ради "Діяльність педагогічного колективу в умовах експерименту"

листопад 2011 р.

 

 

5.2. Підписання угод про співпрацю:

вересень - грудень 2011 р.

Залучення громадськості до експерименту

 

5.2.1. З відділами міжнародних зв'язків, економіки виконавчого комітету Рівненської міської ради

 

 

 

5.2.2. З відділом "Міжбібліотечний абонемент" обласної бібліотеки

 

 

 

5.2.3. З громадськими організаціями, товариствами

 

 

 

5.3. Продовження участі гімназії у міжнародних проектах, програмах:

2011 - 2012 рр.

Створення спільних проектів, програм, обмін досвідом

 

5.3.1. Театрально-художня творчість. Польща. Краків.

 

 

 

5.3.2. Освітня програма. Литва

 

 

 

5.3.3. Освітня програма "Партнерство заради свободи" США

 

 

 

5.3.4. "Школи - партнери майбутнього" Німеччина

 

 

 

5.3.5. "Молода Полонія" Польща

 

 

 

5.4. Залучення гімназії до участі у нових міжнародних програмах та проектах

2011 - 2012 рр.

Взаємообмін учнями, стажування педагогів

 

6. Розробка Інструкції про функціональні обов'язки учасників експерименту

вересень - жовтень 2011 р.

Інструкція про функціональні обов'язки учасників експерименту

6.

Забезпечення навчання педагогів шляхом проведення тренінгів, он-лайн-семінарів, проблемно-цільових, науково-теоретичних, теоретико-методологічних семінарів, круглих столів

2011 - 2012 рр.

Готовність педагогів до експериментальної роботи

7.

Створення інформаційно-аналітичного центру

2012 р

Програмно-методичне та інформаційне забезпечення експерименту

8.

Підготовка звіту за результатами 1 етапу дослідно-експериментальної роботи

2012 р.

Звіт про результати 1 етапу дослідно-експериментальної роботи

2. Діагностико-концептуальний етап 2013-2

1.

Розробка теоретико-концептуальних засад розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі

2013 - 2014 рр.

Науково-методичне забезпечення експерименту

 

1.1. Розробити:
- Педагогічну модель розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі
- Структурно-логічне дерево дисциплін з одного напряму навчання, забезпечення вільного вибору гімназистами індивідуальних траєкторій навчання
- Цільову творчу програму розвитку і виховання особистості гімназиста
- Модель оптимізації управління навчально-виховним процесом в гімназії
- Електронні навчальні курси: "Країнознавство", "Ділова англійська мова", "Англо-американська література"
- Курс "Єврознавство"
- Програму реалізації українського педагогічного кордоцентризму філософію серця, пропоновану
- Г. Сковородою. П. Юркевичем, В. Сухомлинським
- Програму взаємообміну учнів

 

 

2.

Визначення критеріїв, показників та рівнів розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі

січень - березень 2013 р.

Розробка психодіагностичного інструментарію дослідження

 

2.1. Проаналізувати:
- Рівень навчання, виховання і розвитку гімназистів
- Рівень засвоєння гімназистами загальнолюдських і національних цінностей та європейських ідеалів
- Вплив суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін, реалізація гімназійних цільових творчих програм та міжнародних програм на розвиток і виховання особистості
- роль в освітньо-виховному процесі пріоритету гуманістично-світоглядних знань
- Рівень почуття відповідальності та збереження національних традицій, звичаїв, культурних надбань, реалізації ідей "діалогу культур", творення індивідуального "Я" - громадянина в його духовній автономності та в умінні поєднувати особисті інтереси з родинними, колективними, суспільними і державними

 

Діаграми, таблиці,якісний аналіз, складання програм розвитку і виховання особистості

3.

Діагностика педагогічної компетентності працівників гімназії до здійснення процесу розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі

січень - березень 2013 р.

Внесення змін до планування методичної роботи у підвищенні фахового рівня педагогічного колективу

 

3.1. Проаналізувати:
- Рівень мобільності учнів, педагогів. Науковців; прозорості та гласності у формуванні контингенту гімназистів; спілкуванні вчителя та учня; диверсифікації та гнучкості мети. Змісту освітніх програм, структури навчального закладу, його діяльність, тип і впровадження програм. Форм організації навчально-виховного процесу, методів навчання
- Позитивні та негативні тенденції, труднощі в організаційно-педагогічній діяльності вчителів
- Рівень науково-методичного забезпечення, єдності фізичного, духовного, інтелектуального розвитку особистості
- Програму стажування вчителів в навчальних закладах Європи
- Програму "Лінгва" для вивчення іноземної мови педагогічними працівниками

 

Складання графіків, схем, таблиць, підготовка аналітичних матеріалів

4.

Проведення наукових конференцій, симпозіумів, наукових світлиць,

2013 - 2014 рр.

Підвищення фахової майстерності

 

проблемно-цільових семінарів, тренінгів педагогів з питань розвитку і

 

вчителів

 

виховання особистості гімназиста

 

 

5.

Інтенсифікація навчально-виховного процесу на основі запровадження досягнень розвивальної педагогіки

 

Удосконалення навчально-виховного пронесу

3. Формувальний 2015 - 2016 роки

1.

Апробація:

2015 - 2016 рр.

Удосконалення навчально-виховного процесу

 

1.1. Структурно-логічної моделі вільного вибору гімназистами індивідуальних траєкторій навчання
1.2. Цільової творчої програми розвитку і виховання особистості гімназиста
1.3. Програми реалізації українського педагогічного кордоцентризму - філософії серця
1.4. Програми взаємообміну учнів та стажування вчителів у навчальних закладах Європи
1.5. Електронних навчальних курсів "Країнознавство". "Ділова англійська мова", "Англо-американська література"
1.6. Курс "Єврознавство"
1.7. Програми "Лінгва"
1.8. Мод елі оптимізації управління
навчально-виховним процесом
1. 9. Моделі інтеграції гімназії у міжнародний освітній простір

 

Пролонгований аналіз, аналітичні довідки, проміжні зрізи, корекція програми дослідження

2.

Запровадження інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних форм роботи щодо розвитку і виховання особистості гімназиста в єдиному Європейському освітньому просторі

2015 - 2016 рр.

Забезпечення свободи вибору та стимулювання творчого пошуку педагогами основних шляхів ефективності навчально-виховного процесу

3.

Впровадження розвивальної педагогіки, акмеологічного підходу;
побудова навчально-виховного процесу на основі християнсько-демократичних цінностей;
стимулювання розвитку інтелектуальної, емоційно-вольової, духовної сфери особистості;
реформування позакласної і позашкільної діяльності гімназистів через запровадження інноваційних виховних технологій;
формування інноваційного стилю діяльності класних керівників, вчителів-предметників;
цілісного впровадження програми розвитку особистості гімназиста; самовизначення, самоактуалізація, самореалізація особистості

2015 - 2016 рр

Оновлення парадигми педагогічного процесу

4.

Організація і проведення наукових симпозіумів, наукових світлиць, теоретико-методологічних, проблемно-цільових семінарів, психологічних тренінгів, панорам методичних ідей, акмеологічних практикумів, фестивалів, аукціонів тощо

2015 - 2016 рр.

Озброєння педагогів теоретико-методологічними знаннями, вміннями і навичками

5.

Інтеграція гімназії у європейський освітній простір:
- взаємообмін учнями
- стажування педагогів

2016 р.

 

4. Узагальнювальний 2017 рік

1.

Якісний аналіз дослідно-експериментальної роботи

січень - травень 2017 р.

Розробка та застосування положень, висновків, рекомендацій щодо вдосконалення процесу розвитку особистості в умовах формування єдиного європейського простору

2.

Порівняльна характеристика результатів експерименту стосовно результатів аналогічних моделей та існуючих ліцеїв, гімназій

вересень - листопад 2017 р.

Підготовка Наукового вісника

3.

Підсумковий науковий звіт

грудень 2017 р.

Звіт за підсумками

4.

 

 

дослідно-експериментальної роботи

Всеукраїнська науково-практична конференція

січень 2018 р.

Узагальнити матеріали дослідно-експериментальної роботи

 

Науковий керівник

Т. Д. Дем'янюк

Координатор

О. І. Кіян

Директор

З. В. Макарчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали