МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 серпня 2011 року N 1003

Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Варварівської загальноосвітньої школи I - III ступенів Олевського району Житомирської області

Відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 114, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 N 1054, враховуючи лист управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації від 05.08.2011 N 1-2171, висновки комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 30.05.2011 (протокол N 18), з метою наукового обґрунтування та експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов формування гармонійної особистості наказую:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: "Школа гармонійного розвитку особистості" на базі Варварівської загальноосвітньої школи I - III ступенів Олевського району Житомирської області.

1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2017 роки.

2. Надати статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня Варварівській загальноосвітній школі I - III ступенів Олевського району Житомирської області (далі - школа).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

3.1. Надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу школи у проведенні дослідно-експериментальної роботи.

3.2. Заслухати у жовтні 2012 року звіт школи про завершення організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

4. Управлінню освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (Пастовенський О. В.) надавати допомогу школі у забезпеченні необхідних умов щодо організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

Б. М. Жебровський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
31.08.2011 N 1003

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: "Школа гармонійного розвитку особистості" на базі Варварівської загальноосвітньої школи I - III ступенів Олевського району Житомирської області

Актуальність дослідження. Стратегія розвитку вітчизняної освіти, що визначена Законом України "Про загальну середню освіту", Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією загальної середньої освіти, передбачає створення у загальноосвітніх навчальних закладах сприятливих умов для гармонійного розвитку зростаючої особистості, яка прагне до самовизначення, самовдосконалення та духовно-практичної самореалізації у різноманітних сферах суспільного життя.

Досягнення цієї мети в умовах традиційного навчально-виховного процесу гальмується низкою суперечностей: між потребою практики в активізації внутрішніх джерел розвитку дитини, які перетворюють її в суб'єкта діяльності та спілкування, й усталеними суб'єкт-об'єктними взаємовідносинами між вчителями та учнями; між природним прагненням дитини бути активним учасником шкільного життя та недостатнім організаційно-методичним забезпеченням включення її в середовище життєдіяльності класного та загальношкільного колективу; між сформованою у педагогів системою психолого-педагогічних знань та сучасними уявленнями теорії та практики про вікові особливості, закономірності та механізми духовно-морального становлення особистості; між потребою виявлення та розвитку в кожного учня здібностей до певного виду діяльності та згортанням внаслідок перевантаження навчальних програм позакласної навчально-виховної роботи.

Означені вище протиріччя актуалізують проблему наукового обґрунтування та експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов формування гармонійної особистості, яка прагне до самовизначення, самовдосконалення та духовно-практичної самореалізації у різноманітних сферах суспільного життя. Розгорнути таку дослідно-експериментальну роботу видається перспективним у межах "Школи гармонійного розвитку особистості".

Метою дослідження є наукове обґрунтування та експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов формування гармонійної особистості, яка прагне до самовизначення, самовдосконалення та духовно-практичної самореалізації у різноманітних сферах суспільного життя.

Об'єкт дослідження: формування гармонійної особистості у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови формування гармонійної особистості, яка прагне до самовизначення, самовдосконалення та духовно-практичної самореалізації у різноманітних сферах суспільного життя, у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що гармонійний розвиток особистості можливий за умови:

усвідомлення кожним членом педагогічного колективу школи значущості організації навчально-виховного процесу на основі суб'єкт-суб'єктної взаємодії, в якій кожна дитина виступає активним учасником і творцем самої себе;

формування соціально-культурного простору учнів засобами навчальних дисциплін, позакласної виховної роботи;

послідовного і цілеспрямованого запровадження інноваційних педагогічних технологій, спрямування змісту навчально-виховного процесу на формування гармонійної особистості учня;

створення організаційно-методичного забезпечення для включення кожного учня школи в життєдіяльність класного та загальношкільного колективу;

підвищення рівня психолого-педагогічних знань педагогів школи про вікові особливості, закономірності та механізми духовно-морального становлення особистості;

розширення змісту, форм та методів навчально-виховної та позакласної роботи в школі, які допоможуть виявити та сформувати у кожного учня здібності до певного виду діяльності;

координації зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу у цьому аспекті.

Визначена мета та сформульована гіпотеза конкретизується у таких завданнях дослідно-експериментальної роботи:

визначити стан теоретичної розробленості та розкрити сутність гармонійного розвитку особистості;

обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування гармонійної особистості учня;

розробити модель гармонійного розвитку особистості та здійснити експериментальну перевірку її ефективності;

здійснити оновлення змісту і технологій формування гармонійної особистості учня;

сформувати у навчальному закладі відповідне середовище, сприятливе для гармонійного розвитку особистості;

активізувати джерела розвитку учнів, які перетворюють її в суб'єкта діяльності та спілкування, залучають до процесу свідомого планування самовиховання та саморозвитку;

створити систему підвищення кваліфікації педагогів з питань організації процесу формування гармонійної особистості учня.

Теоретико-методологічну основу експерименту становлять:

Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Національна доктрина розвитку освіти, Концепція загальної середньої освіти;

загальні положення щодо теорії і практики виховання та розвитку історико-педагогічного процесу (Ю. Азаров, В. Безрогов, М. Богуславський, А. Бойко, Г. Корнетов, І. Прокопенко, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська та ін.);

гуманістичні ідеї розвитку особистості (Ш. Амонашвілі, І. Бех, А. Вірковський, І. Зязюн, І. Киреєв, В. Кремень, А. Маслоу, Н. Мойсеюк, П. Підласий, П. Перепелиця, К. Роджерс, Г. Тарасенко, І. Шевчук та ін.);

культурно-історична теорія розвитку людини (Л. Виготський);

теорія гармонійного розвитку особистості на засадах гуманізму (В. Сухомлинський);

історико-педагогічні ідеї, концепції, узагальнення й висновки щодо окремих аспектів всебічного й гармонійного виховання особистості (Ш. Амонашвілі, І. Бех, А. Бойко, Л. Ваховський, В. Євдокимов, М. Євтух, О. Захаренко, І. Зязюн, О. Іонова, М. Левківський, В. Лозова, І. Мар'єнко, Н. Рев'якіна, О. Савченко, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, Г. Троцко);

теорія самоактуалізації та самостворення особистості (Д. Дьюі, А. Маслоу, С. Фромм та ін.);

психолого-педагогічна теорія цінностей (І. Бех, О. Бодальов, Л. Божович, О. Вишневський, А. Здравомислов, Д. Леонтьєв та ін.);

психолого-педагогічна теорія гуманізації виховного процесу на основі особистісно-орієнтованої парадигми освіти і виховання (І. Бех, Р. Берне, В. Білоусова, О. Кононко, Т. Поніманська та ін.);

теорія психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі (В. Безрукова, О. Дубасенюк, О. Киричук, О. Коберник, В. Кразвський, М. Красовицький та ін.).

Науково-педагогічні принципи, на основі яких здійснюється дослідно-експериментальна робота в школі, узгоджуються з загальними педагогічними принципами, співзвучні з очікуваннями суспільства якісних змін і віддзеркалюють сучасний рівень розвитку та напрями становлення нової освіти в Україні. До цих принципів належать:

демократичності - визнання академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, заміна репресивно-адміністративних методів виховання на принципи партнерства, взаємоповаги та співпраці:

гуманізації освіти - утвердження морально-духовних цінностей людини як першооснови у визначенні змісту освіти та педагогічних умов його реалізації для розвитку здібностей і творчого потенціалу дитини на основі прийняття її особистісних цілей, потреб та можливостей;

особистісно-орієнтованого підходу - визнання кожної дитини як неповторної особистості з притаманним для неї природним прагненням зайняти місце рівноправного партнера у суспільних процесах;

послідовності, системності та наскрізності, який через взаємозв'язок виховання з працею (навчальною, соціально-значущою, громадською, предметно-перетворювальною тощо) збагачує всі форми активності дитини в період її становлення в школі;

єдності національного та загальнолюдського в освіті, який дає змогу дитині привласнювати загальнолюдські цінності, зберігаючи при цьому національну ідентичність.

Для вирішення завдань експерименту використовуватимуться такі методи:

теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння) для вивчення нормативно-правових актів, документів і матеріалів з питань функціонування та перспектив розвитку освіти в Україні;

історико-педагогічні (аналіз філософської, педагогічної, соціологічної, психологічної та методичної літератури) для обґрунтування теоретичних засад дослідження та визначення організаційно-педагогічних умов формування гармонійної особистості, яка прагне до самовизначення, самовдосконалення та духовно-практичної самореалізації в різноманітних сферах суспільного життя, у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи;

емпіричні: діагностичні (анкетування, інтерв'ювання, опитування, бесіди); соціометричні (моніторинг, скринінг); прогностичні (експертні оцінки, узагальнення незалежних характеристик тощо); експериментальні (констатувальний та формувальний експерименти) для визначення ефективності розроблених організаційно-педагогічних умов.

Основний метод дослідження - комплексний експеримент.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають в обґрунтуванні та експериментальній перевірці організаційно-педагогічних умов (усвідомлення кожним членом педагогічного колективу школи значущості організації навчально-виховного процесу на основі суб'єкт-суб'єктної взаємодії, в якій кожна дитина виступає активним учасником і творцем самої себе; створення організаційно-методичного забезпечення для включення кожного учня школи в життєдіяльність класного та загальношкільного колективу; підвищення рівня психолого-педагогічних знань педагогів школи про вікові особливості, закономірності та механізми духовно-морального становлення особистості; розширення змісту, форм та методів навчально-виховної та позакласної роботи в школі, які допоможуть виявити й сформувати у кожного учня здібності до певного виду діяльності) формування гармонійної особистості, яка прагне до самовизначення, самовдосконалення та духовно-практичної самореалізації в різноманітних сферах суспільного життя, у навчально-вихованому процесі загальноосвітньої школи.

Практичне значення дослідження полягає у розробці організаційно-педагогічних аспектів діяльності Школи гармонійного розвитку особистості, в якій навчально-виховний процес побудований на основі суб'єкт-суб'єктної взаємодії, а кожна дитина виступає активним учасником і творцем самої себе; створенні організаційно-методичного забезпечення (програм, навчальних і методичних посібників, методичних рекомендацій тощо), яке може бути використане у практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

Вірогідність результатів експерименту забезпечуватиметься теоретико-методологічним обґрунтуванням його вихідних позицій, застосуванням комплексу засобів, форм і методів, адекватних об'єкту, предмету, меті та завданням дослідження, якісною і кількісною обробкою експериментальних даних; систематичним моніторингом експерименту, а також підтверджуватиметься на всеукраїнських І обласних конференціях та психолого-педагогічних семінарах.

Достовірність результатів забезпечуватиметься коректним використанням методик і технологій за погодженням із науковим керівником та науковими консультантами експерименту; якісною обробкою експериментальних даних, систематичним порівняльним аналізом гармонійного розвитку особистості.

База експерименту: Варварівська загальноосвітня школа I - III ступенів Олевського району Житомирської області. У процесі проведення експериментального дослідження до участі у ньому можуть долучатися загальноосвітні навчальні заклади, які працюють над вирішенням аналогічних завдань.

Організаційно-кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Науковий керівник:

Бех Іван Дмитрович, директор інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук.

Наукові консультанти:

Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, кандидат педагогічних наук;

Печенюк Алла Павлівна, методист Житомирського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти.

Координатор:

Горлач Тетяна Анатоліївна, завідувачка сектору відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Відповідальні виконавці:

Плис Олександр Васильович, директор Варварівської загальноосвітньої школи I - III ступенів, вчитель вищої категорії, старший вчитель;

Баланчук Юлія Валеріївна, заступник директора з виховної роботи, вчитель вищої категорії, старший вчитель;

Ковальчук Людмила Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель вищої категорії, старший вчитель;

Козловець Валентина Миколаївна, вчитель початкової школи, керівник творчої групи початкових класів школи;

Деменчук Ольга Василівна, вчитель української мови та літератури, старший вчитель;

Хоменко Лариса Адамівна, вчитель хореографії;

Гриценко Андрій Петрович, вчитель трудового навчання;

Рабуш Ірина Іванівна, вчитель образотворчого мистецтва.

Терміни проведення експерименту: 2011 - 2017 роки.

Етапи дослідно-експериментальної роботи:

Організаційно-підготовчий етап (вересень 2011 р. - жовтень 2012 р.):

вивчення потенційних можливостей суб'єктів дослідно-експериментальної роботи, визначення їх готовності до інноваційної діяльності;

аналіз нормативно-правових актів з питань функціонування та перспектив розвитку освіти в Україні;

аналіз філософської, педагогічної, психологічної, соціологічної та методичної літератури з проблеми формування гармонійної особистості учня;

інформаційне забезпечення експериментальної діяльності;

нормативно-правове забезпечення дослідження;

налагодження співпраці з установами, які здійснюють наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою (Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти);

формування творчих груп за темою експерименту;

організація роботи постійно діючого методологічного семінару за темою дослідження;

вивчення психологічних закономірностей розвитку особистості;

організація взаємодії сім'ї та школи щодо гармонійного розвитку особистості учня;

підготовка звіту про завершення організаційно-підготовчого етапу.

Концептуально-діагностичний етап (листопад 2012 р. - жовтень 2013 р.):

розробка теоретико-концептуальних засад дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження;

визначення та обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування гармонійної особистості учня;

розробка навчального, навчально-методичного, методичного, управлінського забезпечення формування гармонійної особистості учня;

проведення моніторингу творчих здібностей учнів, їх здатності до саморозвитку та самовдосконалення;

визначення індивідуальних траєкторій розвитку кожного учня з врахуванням його поглядів, інтересів, потреб, здібностей і талантів;

розробка моделі гармонійного розвитку особистості;

визначення критеріїв, показників та рівнів гармонійного розвитку особистості учня;

здійснення діагностики педагогічної компетентності адміністрації та педагогічних працівників навчального закладу з проблеми дослідження;

здійснення науково-теоретичної підготовки педагогічного колективу за темою експерименту;

підготовка звіту про завершення концептуально-діагностичного етапу.

Формувальний етап (листопад 2013 р. - жовтень 2015 р.):

експериментальне впровадження моделі гармонійного розвитку особистості, внесення коректив у зміст навчально-виховного процесу;

здійснення поточного моніторингу рівня сформованості гармонійної особистості та факторів впливу на гармонійний розвиток особистості;

практична апробація комплексу методів, методик, інноваційних педагогічних технологій, які забезпечують реалізацію змісту дослідження (технології духовно-морального розвитку особистості, технології розвитку творчої особистості та інші);

апробація навчального, навчально-методичного, методичного, управлінського, діагностичного забезпечення процесу формування гармонійної особистості;

підготовка звіту про завершення формувального етапу.

Узагальнювальний етап (листопад 2015 р. - жовтень 2016 р.):

здійснення контрольного діагностування рівня сформованості гармонійної особистості;

аналіз ефективності впровадження моделі гармонійного розвитку особистості;

опрацювання результатів дослідження, аналіз, узагальнення матеріалів експерименту;

визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та завданнями;

визначення факторів та чинників, що впливають на підвищення ефективності навчально-виховного процесу в аспекті дослідження;

формулювання практичних висновків дослідження (підготовка методичних рекомендацій);

популяризація результатів експерименту, поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми через публікації у пресі;

підготовка звіту про завершення дослідно-експериментальної роботи.

Коригувальний етап (листопад 2016 р. - жовтень 2017 р.):

внесення коректив та інших змін до створеної та апробованої моделі гармонійного розвитку особистості, а також до організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов формування гармонійної особистості (у разі необхідності);

узагальнення досвіду роботи педагогічного колективу з проблеми гармонійного розвитку особистості учня (підготовка навчально-методичного посібника).

Очікувані результати:

розроблення та апробація моделі гармонійного розвитку особистості;

створення навчального, навчально-методичного, методичного, управлінського забезпечення формування гармонійної особистості учня;

оновлення змісту і технологій формування гармонійної особистості учня;

створення у навчальному закладі організаційно-педагогічних умов для гармонійного розвитку особистості;

зміна стереотипу суб'єкт-об'єктних відносин на суб'єкт-суб'єктні;

підвищення рівня співпраці вчителів та батьків щодо гармонійного розвитку особистості учня;

підготовка методичних рекомендацій, посібників, матеріалів для педагогів та батьків з проблеми формування гармонійної особистості учня.
 

Науковий керівник

І. Д. Бех

Директор Варварівської
ЗОШ I - III ступенів

О. В. Плис

Координатор

Т. А. Горлач

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
31.08.2011 N 1003

ПРОГРАМА
дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2017 роки

N

Зміст роботи

Строк виконання

Очікувані результати

Організаційно-підготовчий етап
(вересень 2011 р. - жовтень 2012 р.)

1.

Проведення організаційних нарад, науково-методичних консультацій з учасниками дослідно-експериментальної роботи з метою підготовки їх до інноваційної діяльності та вивчення змісту дослідно-експериментальної роботи.

Вересень - листопад 2011 р.

Підготовка педагогів до участі в дослідно-експериментальній роботі та реалізації завдань експерименту.

2.

Проведення спільного засідання педагогічної ради, науково-методичної ради й ради Варварівської загальноосвітньої школи I - III ступенів з питань організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

Жовтень 2011 р.

Організація роз'яснювальної роботи серед суб'єктів навчально-виховного процесу (вчителів, батьків та учнів) та прийняття рішення щодо участі в дослідно-експериментальній роботі.

3.

Вивчення налаштованості педагогічного колективу на участь в експериментальній роботі та розробка заходів щодо позитивної мотивації вчителів, учнів і батьків до самовдосконалення та саморозвитку.

Вересень - жовтень 2011 р.

Створення позитивної мотивації.

4.

Вивчення інноваційного потенціалу, яким володіє педагогічний колектив, та визначення прогресивних педагогічних технологій, якими повинен володіти колектив для реалізації завдань експерименту.

Жовтень - грудень 2011 р.

Визначення рівня готовності педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності, володіння учасниками педагогічного процесу інноваційними технологіями, які забезпечують реалізацію змісту дослідження.

5.

Визначення готовності адміністрації, педагогічного колективу навчального закладу та батьків до співробітництва та партнерства.

Грудень 2011 р. - січень 2012 р.

Активне залучення батьківської громадськості до вирішення проблеми гармонійного розвитку особистості учня.

6.

Аналіз і пошук чинників і факторів ефективної взаємодії сім'ї та школи щодо гармонійного розвитку особистості учня.

Січень - лютий 2012 р.

Аналітичні матеріали для створення програми батьківсько-вчительської взаємодії щодо гармонійного розвитку особистості учня.

7.

Проведення ґрунтовного аналізу:
- нормативно-правових актів з питань
функціонування та перспектив розвитку освіти в Україні;
- філософської, педагогічної, психологічної, соціологічної та методичної літератури з проблем формування гармонійної особистості учня;
- досвіду загальноосвітніх навчальних закладів щодо створення відповідного середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості.

Січень - травень 2012 р.

Вивчення питання історії розвитку та сучасного стану проблеми формування гармонійної особистості у педагогічній теорії та практиці; визначення сутньої єдності досліджуваного явища, теоретичних підходів, перегляд окремих теорій, оцінювання попередніх надбань.
Підвищення теоретичної підготовки педагогів та рівня їх самоосвіти з питань гармонійного розвитку особистості.

8.

Інформаційне забезпечення експериментальної діяльності.

Листопад 2011 р. - червень 2012 р.

Створення банку даних з питань організації процесу формування гармонійної особистості учня. Створення словника-довідника термінів з питання гармонійного розвитку особистості.

9.

Визначення та уточнення функціональних обов'язків педагогічного колективу у системі вирішення завдань експерименту.

Вересень - жовтень 2011 р.

Забезпечення ефективності проведення експерименту.

10.

Розроблення Інструкції про порядок організації і проведення дослідно-експериментальної роботи.

Листопад 2011 р.

Нормативно-правове забезпечення експерименту.

11.

Кадрове забезпечення для якісного проведення експериментальної роботи: ведення 1 ставки заступника директора з науково-методичної роботи, 0,5 ст. заступника директора з виховної роботи, 1 ст. психолога, 2,5 ст. позакласної гурткової роботи (музика, трудове навчання, хореографія, образотворче мистецтво, театральне мистецтво, фізичне виховання).

Вересень 2011 р.

Створення належних умов для формування в школі сприятливого для гармонійного розвитку особистості середовища.

12.

Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють наукове керівництво та науково-методичне супроводження дослідно-експериментальною роботою.

Листопад - грудень 2011 р.

Укладання угод про співробітництво та спільну науково-дослідну діяльність з лабораторією управління навчальними закладами Інституту педагогіки,
Інститутом проблем виховання, Інститутом обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
Організація супроводу щодо підвищення професійної компетентності педагогів.

13.

Налагодження творчих контактів з науковцями Білорусії, Росії, США.

Листопад 2011 р. - серпень 2012 р.

Проведення аналізу кращих психолого-педагогічних систем та досліджень.

14.

Організація роботи постійно діючого методологічного семінару для педагогічного колективу.

Постійно, один раз на місяць.

Підвищення рівня психолого-педагогічних знань педагогів школи про вікові особливості, закономірності та механізми гармонійного розвитку особистості.

15.

Формування творчих груп експериментального навчального закладу за темою дослідження.

Листопад 2011 р.

Активізація творчого мислення вчителів.
Залучення творчих вчителів до комплексного дослідження.

16.

Проведення круглих столів, нарад, інших зібрань управлінців, науковців і вчителів за темою: "Науково-методична організація інноваційних процесів у навчальному закладі", "Створення сприятливого середовища для розвитку гармонійної особистості учня. Роль керівника, вчителя та батьків у цьому процесі".

Жовтень 2011 р. - травень 2012 р.

Активізація всіх учасників дослідно-експериментальної роботи.

17.

Вивчення педагогічним колективом психологічних закономірностей розвитку особистості.

Жовтень 2011 р. - червень 2012 р.

Усвідомлення вчителями теоретико-методологічної основи дослідження.

18.

Підведення підсумків організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

Вересень - жовтень 2012 р.

Звіт про завершення організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

Концептуально-діагностичний етап
(листопад 2012 р. - жовтень 2013 р.)

1.

Розробка теоретико-концептуальних засад дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.

Листопад 2012 р.

Наукове обґрунтування проблеми гармонійного розвитку особистості.

2.

Визначення та обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування гармонійної особистості учня.

Грудень 2012 р.

Наукове обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування гармонійної особистості учня.

3.

Визначення критеріїв, показників та рівнів гармонійного розвитку особистості.

Грудень 2012 р.

Створення системи дослідження рівня гармонійного розвитку особистості. Підготовка інструментарію дослідження.

4.

Діагностування рівнів гармонійного розвитку особистості.

Січень - лютий 2013 р.

Забезпечення психологічного супроводження розвитку гармонійної особистості.
Аналітичні висновки про визначені рівні гармонійного розвитку особистості.

5.

Проведення моніторингу творчих здібностей учнів, їх здатності до саморозвитку та самовдосконалення.

Лютий - березень 2013 р.

Виявлення творчих здібностей учнів з метою розширення змісту, форм та методів навчально-виховної та позакласної роботи в школі.

6.

Визначення індивідуальних траєкторій розвитку кожного учня з врахуванням його поглядів, інтересів, потреб, здібностей і талантів.

Березень - квітень 2013 р.

Забезпечення індивідуального розвитку учнів.
Розробка індивідуальних програм та індивідуальних карт гармонійного розвитку учнів.

7.

Здійснення діагностики педагогічної компетентності адміністрації та педагогічних працівників навчального закладу з проблеми дослідження.

Квітень 2013 р.

Аналітичні довідки. Визначення рівня професійної компетентності педагогічного колективу.

8.

Аналіз та відбір існуючих у педагогічній практиці інноваційних технологій, проектів, методик, які забезпечують формування гармонійної особистості учня.

Квітень - травень 2013 р.

Створення банку інноваційних технологій, проектів, методик, які забезпечують формування гармонійної особистості учня.

9.

Визначення змісту, форм та методів навчально-виховної та позакласної роботи в школі.

Травень 2013 р.

Спрямування змісту навчально-виховного процесу на формування гармонійної особистості учня.

10.

Розробка моделі гармонійного розвитку особистості.

Травень - червень 2013 р.

Теоретичне обґрунтування моделі гармонійного розвитку особистості.

11.

Розробка навчального, навчально-методичного, методичного забезпечення гармонійного розвитку особистості учня.

Червень 2013 р.

Науково-методичне забезпечення процесу формування гармонійної особистості учня.

13.

Розробка системи управління процесом формування гармонійної особистості учня.

Червень 2013 р.

Управлінське забезпечення процесу формування гармонійної особистості учня.

14.

Розробка програми батьківсько-вчительської взаємодії щодо гармонійного розвитку особистості учня.

Червень - серпень 2013 р.

Програмне забезпечення процесу організації взаємодії сім'ї та школи.

15.

Модернізація системи методичної роботи в школі.

Травень - червень 2013 р.

Забезпечення постійного цілеспрямованого підвищення професійної компетентності та кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу шляхом використання різноманітних форм методичної роботи.

16.

Здійснення науково-теоретичної підготовки педагогічного колективу за темою експерименту.

Червень - серпень 2013 р.

Програма науково-теоретичної підготовки педагогічного колективу, яка спрямована на підвищення кваліфікації з питань організації процесу формування гармонійної особистості учня.

17.

Підведення підсумків концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи.

Вересень - жовтень 2013 р.

Звіт про завершення концептуально діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи.

Формувальний етап
(листопад 2013 р. - жовтень 2015 р.)

1.

Експериментальне впровадження моделі гармонійного розвитку особистості, внесення коректив у зміст навчально-виховного процесу.

Листопад 2013 р. - березень 2015 р.

Аналіз результатів апробації моделі гармонійного розвитку особистості.
Оновлений зміст навчально-виховного процесу.

2.

Апробація системи управління процесом формування гармонійної особистості учня.

Листопад 2013 р. - травень  2015 р.

Внесення змін в управлінське забезпечення процесу формування гармонійної особистості учня за результатами апробації.

3.

Впровадження технологій, проектів, методик у навчально-виховний процес навчального закладу.

Листопад 2013 р. - травень 2015 р.

Забезпечення реалізації змісту дослідження. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

4.

Удосконалення системи виховної роботи.

Листопад 2013 р. - травень 2015 р.

Спрямування змісту виховної роботи на формування гармонійної особистості.

5.

Впровадження програми батьківсько-вчительської взаємодії щодо гармонійного розвитку особистості учня.

Листопад 2013 р. - травень 2015 р.

Підвищення рівня співпраці вчителів та батьків щодо гармонійного розвитку особистості учня.

6.

Практична апробація навчального, навчально-методичного, методичного забезпечення процесу формування гармонійної особистості.

Листопад 2013 р. - вересень 2015 р.

Створення сприятливого середовища для здійснення процесу формування гармонійної особистості.

7.

Здійснення діагностування рівня сформованості гармонійної особистості та факторів впливу на гармонійний розвиток особистості.

Квітень - травень 2015 р.

З'ясування та аналіз результатів дослідження.

8.

Підведення підсумків формувального етапу дослідно-експериментальної роботи.

Вересень -  жовтень 2015 р.

Звіт про завершення формувального етапу дослідно-експериментальної роботи.

Узагальнювальний етап
(листопад 2015 р. - жовтень 2016 р.)

1.

Проведення комплексного моніторингового дослідження ефективності визначених організаційно-педагогічних умов, що сприяють формуванню гармонійної особистості учня.

Листопад 2015 р.

Визначення впливу створеного у навчальному закладі соціально-культурного простору на формування гармонійної особистості.
Оформлення висновків про ефективність створених умов.
Внесення відповідних змін до організаційно-педагогічних умов, що сприяють формуванню гармонійної особистості учня.

2.

Здійснення кількісного та якісного аналізів, системного оцінювання ефективності створеної моделі гармонійного розвитку особистості.

Грудень 2015 р.

Аналітичні висновки про ефективність запропонованої моделі.

3.

Визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та завданнями.

Січень - лютий 2016 р.

Аналітичні висновки про досягнення мети дослідно-експериментальної роботи та результативність діяльності суб'єктів експерименту.

4.

Визначення факторів та чинників, які впливають на гармонійний розвиток особистості в аспекті дослідження.

Березень 2016 р.

Обґрунтування закономірностей, які впливають на гармонійний розвиток особистості.

5.

Формулювання практичних висновків дослідження, підготовка методичних рекомендацій "Організаційно-педагогічні умови формування гармонійної особистості учня".

Квітень - травень 2016 р.

Методичне супроводження результатів експериментального дослідження.

6.

Підготовка серії публікацій за темою: "Школа гармонійного розвитку особистості".

Листопад 2015 р. - червень 2016 р.

Інформаційно-методичне супроводження результатів експерименту.

7.

Поширення досвіду педагогічних працівників з проблеми дослідно-експериментальної роботи через публікації, участь у науково-практичних конференціях, семінарах, проведення майстер-класів тощо.

Листопад 2015 р. - жовтень 2016 р.

Висвітлення результатів експерименту, популяризація результатів експерименту з означеної теми.

8.

Організація та проведення всеукраїнської науково-практичної конференції "Школа гармонійного розвитку особистості".

Жовтень 2016 р.

Науково-практична акредитація результатів експерименту та їх популяризація.

9.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за темою: "Школа гармонійного розвитку особистості".

Жовтень 2016 р.

Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи, додатки до звіту (науково-методичне та програмне забезпечення експерименту).

Коригувальний етап
(листопад 2016 р. - жовтень 2017 р.)

1.

Внесення коректив та інших змін до створеної та апробованої моделі гармонійного розвитку особистості, а також до організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов формування гармонійної особистості (у разі необхідності).

Листопад 2016 р. - лютий 2017 р.

Уточнення організаційно-педагогічних умов формування гармонійної особистості учня та удосконалення моделі гармонійного розвитку особистості.

2.

Узагальнення досвіду роботи педагогічного колективу 3 проблеми гармонійного розвитку особистості учня.

Березень -  жовтень 2017 р.

Підготовка навчально-методичного посібника "Школа гармонійного розвитку особистості". Підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності процесу формування гармонійної особистості шляхом створення організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов.

 

Науковий керівник

І. Д. Бех

Директор Варварівської
ЗОШ I - III ступенів

О. В. Плис

Координатор

Т. А. Горлач

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали