МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 серпня 2011 року N 994

Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітньої школи I - III ступенів N 4 Сімферопольської міської ради Автономної Республіки Крим

Відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 114, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки від 23.11.2009 N 1054, враховуючи лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим від 11.07.2011 N 01-13/2006, висновки комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 30.06.2011 (протокол N 20), з метою розроблення та забезпечення функціонування інноваційної моделі організаційно-педагогічних умов підготовки вчителя до інноваційної діяльності в умовах загальноосвітньої школи наказую:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: "Організаційно-методичні умови підготовки вчителя до інноваційної діяльності в умовах загальноосвітньої школи" на базі загальноосвітньої школи I - III ступенів N 4 Сімферопольської міської ради Автономної Республіки Крим на 2011 - 2016 роки.

1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2016 роки.

2. Надати статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня загальноосвітній школі I - III ступенів N 4 Сімферопольської міської ради Автономної Республіки Крим (далі - загальноосвітня школа).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

3.1. Надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу загальноосвітньої школи щодо проведення дослідно-експериментальної роботи.

3.2. Заслухати у травні 2012 року звіт загальноосвітньої школи про завершення підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим (Дзоз В. О.) надавати допомогу загальноосвітній школі у забезпеченні необхідних умов щодо організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

Б. М. Жебровський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.08.2011 N 994

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: "Організаційно-методичні умови готовності вчителя до інноваційної діяльності в умовах загальноосвітньої школи" на базі загальноосвітньої школи I - III ступенів N 4 Сімферопольської міської ради Автономної Республіки Крим на 2011 -2016 роки

Актуальність дослідження. Соціально-економічні та політичні зміни в Україні висувають нові вимоги до системи освіти й виховання підростаючої особистості. Процес навчання та виховання не може бути однаковим, стереотипним для всіх часів. Сьогодні важливо працювати над створенням нових технологій навчання і виховання молодих громадян держави.

Виконання умов Конвенції ООН про права дитини, Загальної декларації прав людини, положень Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей вимагає від суспільства та педагогічних колективів, зокрема, цілеспрямованих дій щодо створення сприятливих умов для життя, навчання і виховання учнів.

Важливим фактором, що визначає успішність навчання, є характер та специфіка інноваційної діяльності загальноосвітнього навчального закладу, що дозволяє організувати навчально-виховний процес відповідно до новітніх тенденцій розвитку освітньої галузі. В результаті стає можливим створення сприятливого для навчально-пізнавальної діяльності духовно-емоційного поля; особистісно орієнтованого характеру навчання, що сприяє формуванню та розвитку продуктивного мислення як засобів реалізації внутрішнього потенціалу вчителя та якості освіти учня.

Існує об'єктивна потреба формування готовності вчителів до інноваційної діяльності в умовах навчання як неодмінної умови підвищення ефективності освіти учнів і, в кінцевому рахунку, успішного входження системи освіти України до міжнародного освітнього простору.

Отже, актуальність дослідження полягає в створенні та апробації в загальноосвітньому навчальному закладі моделі методичної роботи, яка б дозволила розв'язати проблеми готовності вчителів до інноваційної діяльності як чинника забезпечення якісного навчання та особистісного зростання учнів.

Стан розроблення проблеми. Аналіз наукової літератури показав, що проблема здійснення інноваційної діяльності вчителя в умовах суб'єкт-суб'єктного навчання розроблена недостатньо. Зокрема, відсутнє науково-методологічне обґрунтування впливу інноваційної діяльності вчителів на якість освіти учнів. Недостатньо розкрито зміст, чинники, технології мотивації вчителів до інноваційної діяльності, а також критерії її сформованості, на основі яких доцільно здійснювати моніторинг безперервної освіти педагогічних працівників.

Разом з тим, наукові дослідження в галузі професійної освіти, педагогіки, теорії та психології управління, що висвітлювали окремі аспекти зазначеної проблеми, можуть слугувати теоретико-методологічною базою для подальшого дослідження зазначеної теми.

У контексті порушеної проблеми особливе значення для наукового пошуку набувають такі дослідження:

загальні засади розвитку педагогічної інноватики (І. Дичківська, Л. Карамушка, Є. Коваленко, А. Підласий, І. Підласий, О. Скубашевська та ін.);

впровадження педагогічних інновацій у навчальних закладах різного типу (Л. Березівська, Л. Даниленко, В. Паламарчук, Р. Чуйко та ін.);

теоретичні і практичні аспекти впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес (І. Дичківська, М. Кларін, Г. Селевко);

питання управління інноваційними процесами (К. Ангеловськи, Г. Букалова, П. Вишневський, М. Поташник, О. Сидоренко та ін.);

теоретичні засади інноваційної педагогічної діяльності (В. Адольф, К. Бондарева, Л. Даниленко, І. Дичківська, Н. Ільїна, О. Козлова, П. Підкасистий, Л. Подимова, В. Сластьонін, Н. Юсуфбекова та ін.);

розвиток інноваційної культури педагогічних працівників (О. Ігнатович);

творче зростання педагога в умовах інноваційної діяльності (Ю. Гільбух, В. Завіна, І. Зязюн, І. Рудницька, О. Савченко, К. Чарнецкі, О. Шевцова);

становлення педагогічних працівників як суб'єктів освітніх інновацій в умовах післядипломної педагогічної освіти (Н. Клокар, О. Козлова, Г. Кравченко, Ю. Турчанінова, Н. Чинкіна та ін.).

У працях Х. Бернета, Дж. Бассета, Л. Ващенко, В. Гурова, Л. Даниленко, Г. Єльнікової, В. Лазарева, П. Третьякова, М. Поташніка, Т. Шамової, Є. Шатохіної та інших вивчалися проблеми інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, але здебільшого розглядалися лише окремі аспекти: інноваційний менеджмент (Л. І. Даниленко, Л. М. Карамушка та інші); готовність до реалізації окремих функцій педагогічної діяльності (Ю. Богданова, В. Дорохіна, Л. Кондрашова, С. Манукова, Р. Ню, О. Проскура, Г. Штельмахта ін.). До того ж, у працях дослідників недостатньо розкриті можливості відповідної підготовки вчителів, особливо, в умовах профільного навчання. Реалізація педагогічних інновацій в рамках загальної середньої освіти має значне місце в публікаціях П. П. Блонського, В. П. Вахтерова, К. М. Вентцель, П. Ф. Каптерова, А. С. Макаренка, М. І. Махмутової, З. І. Равкіна, В. О. Сухомлинського, Г. І. Щукіної та ін. Особливе значення у змістовному плані становлять дослідження вчителів-новаторів та вчених, що висунули й апробували в навчально-виховному процесі різні педагогічні ідеї (Ш. О. Амонашвілі, І. П. Волков, В. В. Давидов, Л. В. Занков, Є. М. Ільїн, С. Н. Лисенкова, В. Ф. Шаталов, С. Т. Шацький та ін.).

Питання педагогічного новаторства, пошуку оптимальних прийомів навчання і виховання отримали широкий розвиток у роботах нового покоління вітчизняних і зарубіжних педагогів: К. Ангеловскі, В. С. Лазарева, М. А. Моісеєва, Ш. Підкасистого, М. М. Поташника, Е. Р. Роджерса, Н. Р. Юсуфбекова та інших.

Разом з тим, вплив інноваційної діяльності вчителів на якість навчання учнів висвітлено недостатньо.

Виходячи з цього, педагогічний колектив Сімферопольської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 4 ставить перед собою завдання виявлення педагогічних умов, які забезпечать ефективність інноваційної діяльності вчителя в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес інноваційного навчального закладу на базі загальноосвітньої школи I - III ступенів N 4 Сімферопольської міської ради Автономної республіки Крим.

Предмет дослідження: інноваційна діяльність учителя загальноосвітнього навчального закладу як умова якісної освіти учнів.

Мета дослідження: виявлення і теоретичне обґрунтування педагогічних умов, що забезпечують готовність учителя до інноваційної діяльності та створення інноваційного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу як засобу розвитку академічної та професійної майстерності вчителів.

У відповідності до мети та предмету дослідження сформульовано гіпотезу, згідно з якою процес підготовки і залучення вчителів до інноваційної діяльності буде найбільш ефективним, якщо дотримуватися комплексу педагогічних умов, взаємопов'язаних між собою, а саме:

узагальнення передового вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду;

визначення сутності інноваційних процесів у освіті з метою їхнього творчого переосмислення та застосування;

теоретичне обґрунтування та визначення значущості інноваційної діяльності вчителя в системі підвищення якості освіти;

створення моделі інноваційного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу як засобу розвитку академічної та професійної майстерності вчителів;

розроблення системи педагогічних умов для ефективного розвитку Інноваційної діяльності вчителя.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

вивчити літературу з проблеми дослідження та узагальнити досвід вітчизняних і зарубіжних учителів;

обґрунтувати сутність і значимість інноваційної діяльності вчителя на сучасному етапі розвитку освіти;

створити та експериментально перевірити модель інноваційної діяльності вчителя в умовах загальноосвітнього навчального закладу;

розробити програму реалізації моделі інноваційної діяльності вчителя.

Методи дослідження:

теоретичні - теоретичний аналіз джерельної бази з проблеми дослідження (психолого-педагогічної, методичної літератури та нормативно-правової документації за темою експерименту);

соціо-педагогічні - аналіз шкільних програм, підручників і навчальних посібників;

емпіричні - спостереження й опитування, анкетування, тестування, контент-аналіз, метод експертної оцінки узагальнення педагогічного досвіду, інтерв'ю, оцінювання;

математичні та статистичні - ранжування, моделювання, обробка одержаних даних;

статистичної обробки експериментальних даних (кореляційний, факторний, дисперсійний, кластерний аналізи).

Основний метод дослідження - педагогічний експеримент.

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять:

теорія діяльності (П. Я. Гальперін, В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, Н. Ф. Тализіна та ін.);

теорія особистісно орієнтованого, розвивального навчання (І. Д. Бех, Р. Берне, А. Маслоу, В. В. Давидов, С. А. Тихомирова, І. С. Якиманська та ін.);

концепція профільного навчання в старшій школі (Н. М. Бібік, М. І. Бурда та ін.);

концепція внутрішньо предметної інтеграції (В. І. Згвязинський);

теоретико-методологічні основи інтеграції змісту природничо-наукової освіти у загальноосвітніх навчальних закладах;

підходи щодо змісту основних напрямів та форм розвитку готовності педагогічних працівників до професійної діяльності (Н. Кічук, Л. Кондрашова, А. Ліненко, О. Мороз, О. Пєхота, В. Сластьонін та інші).

База дослідження: загальноосвітня школа I - III ступенів N 4 м. Сімферополя Автономної Республіки Крим.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягатиме у:

створенні моделі інноваційного розвитку загальноосвітньої школи;

розробленні програми з реалізації моделі інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу та визначення критеріїв оцінювання інноваційної діяльності вчителя;

створенні моделі організації навчального процесу інноваційного загальноосвітнього навчального закладу;

обґрунтуванні педагогічних умов:

формуванні у вчителя потреби постійного самовдосконалення;

розвитку творчої ініціативи;

мотивації та готовності вчителя до інноваційної діяльності;

наявності індивідуальної програми професійного саморозвитку вчителя;

систематичного моніторингу результатів професійного росту вчителів.

Вірогідність результатів дослідження забезпечуватиметься теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних положень, відповідністю методів дослідження його меті й завданням, поєднанням кількісного та якісного аналізу експериментальних даних; а також підтверджуватиметься їхньою широкою апробацією на всеукраїнських, обласних конференціях, психолого-педагогічних семінарах, упровадженням у практику роботи педагогічних колективів шкіл м. Сімферополя, Автономної Республіки Крим та інших регіонів України.

Практичне значення дослідження полягає у:

розробленні програм та методичних рекомендацій з підготовки вчителів до інноваційної діяльності;

доборі та створенні діагностичного інструментарію та організаційно-методичного забезпечення супроводження інноваційної діяльності вчителів;

створенні науково-методичного посібника з питань інноваційної діяльності вчителів загальноосвітнього навчального закладу;

підготовці навчальних посібників, практичних матеріалів для підвищення якості навчання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі;

розробленні пропозицій щодо впровадження одержаних результатів у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

Терміни та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи:

I. Підготовчий етап
(вересень 2011 р. - травень 2012 р.):

1. Визначення та наукове обґрунтування теми, мети і завдань дослідно-експериментальної роботи.

2. Вивчення та аналіз передового педагогічного досвіду з проблеми дослідження, організація науково-методичної підтримки експерименту.

3. Розробка нормативно-правового забезпечення дослідно-експериментальної роботи.

5. Налагодження співпраці з соціально-психологічними службами, центром зайнятості, засобами масової інформації та представниками вищих навчальних закладів міста й регіону.

7. Формування творчих груп учителів за темою дослідно-експериментальної роботи.

8. Формування професійної готовності вчителів до інноваційної діяльності через систему навчальних семінарів, психологічних тренінгів.

9. Поточне анкетування вчителів, учнів та їх батьків щодо впливу нововведень на якість освіти навчального закладу.

10. Реорганізація структури управління загальноосвітнім навчальним закладом у відповідності до завдань експерименту. Створення проектно-методичного центру.

11. Підведення підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

II. Концептуально-діагностичний етап
(червень 2012 р. - травень 2013 р.):

1. Розробка теоретико-концептуальних засад дослідно-експериментальної роботи; підбір методик і технологій дослідження, науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи.

2. Створення моделі інноваційної діяльності вчителя в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

3. Визначення психолого-педагогічного супроводження експерименту для забезпечення ефективної діяльності інноваційного загальноосвітнього навчального закладу в умовах гнучких форм навчання.

4. Організація та проведення комплексного психолого-педагогічного моніторингу готовності учнів до успішного навчання.

5. Визначення критеріїв, показників та рівнів ефективності інноваційної діяльності вчителів навчального закладу щодо забезпечення якості навчання та виховання.

6. Підготовка навчальних посібників, практичних матеріалів для підвищення якості навчання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі.

7. Проведення науково-практичного семінару: "Організаційно-методичні умови готовності вчителя до інноваційної діяльності в умовах загальноосвітньої школи".

8. Підведення підсумків концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи.

Формувальний етап
(червень 2013 р. - травень 2015 р.):

1. Експериментальне впровадження моделі інноваційної діяльності вчителів школи щодо забезпечення якості академічної освіти учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

2. Дослідження психолого-педагогічних умов забезпечення ефективного навчання та виховання учнів в умовах інноваційного навчального закладу.

3. Розробка та практичне відпрацювання методики узгодження взаємодії учасників навчально-виховного процесу, органів виконавчої влади, представників батьківської громади для забезпечення функціонування моделі інноваційної діяльності вчителів.

4. Практична апробація та корекція комплексу методів роботи з учнями в умовах інноваційного навчального закладу. Проведення моніторингу якості освіти учнів.

5. Практична апробація, корекція комплексу методів роботи з учнями та їхніми батьками щодо свідомого та відповідального вибору профілю майбутньої професії у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

6. Апробація науково-методичного матеріалу щодо забезпечення якості знань учнів та вихованості в умовах інноваційного навчального закладу.

7. Проведення спостереження за рівнями ефективності інноваційної діяльності вчителів у відповідності до розроблених критеріїв.

8. Підготовка науково-методичного посібника з питань інноваційної діяльності вчителів загальноосвітнього навчального закладу.

9. Підведення підсумків формувального етапу дослідно-експериментальної роботи.

Узагальнювальний етап
(травень 2015 р. - травень 2016 р.):

1. Порівняння результатів дослідження; визначення співвідношення мети, завдань із результатами експерименту.

2. Проведення кількісного та якісного аналізу оцінювання ефективності інноваційної діяльності вчителів щодо забезпечення якісної освіти в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

3. Популяризація результатів експерименту з означеної теми дослідження, публікація відповідних матеріалів у фахових педагогічних виданнях.

4. Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції: "Психологічне супроводження академічно обдарованих учнів в умовах інноваційної діяльності загальноосвітнього навчального закладу".

5. Підготовка наукового звіту про підсумки роботи дослідно-експериментальної роботи.

Очікувані результати:

- високий рівень готовності вчителів загальноосвітнього навчального закладу до інноваційної педагогічної діяльності;

- високий рівень мотивації учнів до навчання в умовах інноваційного навчального закладу;

- створення науково-методичного супроводження інноваційної діяльності вчителів загальноосвітнього навчального закладу щодо забезпечення якості навчання;

- надання психолого-педагогічної допомоги учням в умовах інноваційного навчального закладу;

- підвищення рівня взаємозв'язку навчального закладу, батьківської громади, вищих навчальних закладів у формуванні інтересу учнів до навчання;

- забезпечення свідомого вибору профілю навчання учнями 9-х класів;

забезпечення свідомого вибору випускниками загальноосвітнього навчального закладу профільних напрямів для отримання подальшої освіти.

Наукове та кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи:

Наукові керівники:

Кириленко С. В., начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, кандидат педагогічних наук;

Ганіна Л. Б., науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, заступник директора з моніторингу освітньої діяльності та педагогічних інновацій Інституту ділового адміністрування Криворізької міської ради, член Галузевої Ради м. Кривого Рогу з питань освіти, науки та інноваційних технологій.

Наукові консультанти:

Бех І. Д., директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор;

Лук'янова Л. Б., завідувачка відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор;

Побірченко Н. А., професор кафедри дистанційного навчання Інституту заочного і дистанційного навчання Національного авіаційного університету, доктор психологічних наук;

Глазков І. С., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради м. Сімферополя Автономної Республіки Крим, доктор медичних наук;

Узунова Н. С., заступник ректора Університету економіки і управління, кандидат економічних наук.

Консультант:

Сухіна Т. І., начальник управління освіти Сімферопольської міської ради.

Координатор:

Номеровська О. П., методист вищої категорії відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Наукові керівники:

С. В. Кириленко

 

Л. Б. Ганіна

Директор

А. М. Стоцька

Координатор

О. П. Номеровська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.08.2011 N 994

Програма
дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2016 роки

N

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

I. Підготовчий етап
(вересень 2011 р. - травень 2012 р.)

1.

Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи. Діагностика готовності вчителів до інноваційної педагогічної діяльності.

Вересень 2011 р.

Готовність до роботи в умовах експерименту. База даних готовності вчителів до роботи в умовах експерименту.

2.

Вивчення та аналіз передового педагогічного досвіду з проблеми дослідження.

Жовтень - грудень 2011 р.

Створення банку даних з проблеми дослідно-експериментальної роботи.

3.

Розробка нормативно-правового забезпечення дослідно-експериментальної роботи:
а) розробка інструкції про функціональні обов'язки членів педагогічного колективу з питань організації дослідно-експериментальної роботи; б) планування дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітній школі; в) проведення педагогічної ради за темою: "Основи діяльності школи на 1 етапі дослідно-експериментальної роботи"; г) підготовка, укладання та підписання угод про співпрацю педагогічного колективу навчального закладу з соціально-психологічними службами, центрами зайнятості, засобами масової інформації та представниками професійних громад, вищими навчальними закладами міста й регіону.

Вересень - грудень 2011 р.

Інструкція про функціональні обов'язки членів педагогічного колективу з питань організації дослідно-експериментальної роботи. Підписання угод про співпрацю.

4.

Формування творчих груп та планування роботи за темою дослідження.

Листопад 2011 р.

Системність в організації дослідно-експериментальної роботи, програми роботи творчих груп вчителів.

5.

Проведення на базі загальноосвітньої школи навчальних семінарів, психологічних тренінгів.

Протягом етапу

Формування професійної готовності вчителів до інноваційної діяльності.

6.

Поточне анкетування вчителів, учнів та їх батьків щодо впливу нововведень на якість освіти навчального закладу.

Березень - квітень 2012 р.

Статистичні дані для аналітичної роботи, довідка. Постійний моніторинг з метою відстеження змін в роботі навчального закладу та якості навчання учнів.

7.

Реорганізація структури управління загальноосвітнім навчальним закладом у відповідності до завдань експерименту. Створення проектно-методичного центру.

Протягом етапу

Проектно-методичний центр.

8.

Підведення підсумків 1 (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Травень 2012 р.

Звіт про роботу підготовчого етапу.

II. Концептуально-діагностичний етап
(червень 2012 р. - травень 2013 р.)

1.

Розробка теоретико-концептуальних засад за темою дослідження, підбір методик і технологій дослідження, моніторингу експерименту, науково-методичного забезпечення.

Червень - грудень 2012 р.

Теоретико-концептуальні засади дослідно-експериментальної роботи.

2.

Розробка моделі інноваційної діяльності вчителя в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Протягом етапу

Модель навчального закладу.

3.

Визначення психолого-педагогічного супроводження експерименту: методик та описів психолого-діагностичного інструментарію.

Жовтень 2012 р.

Психолого-педагогічне супроводження експерименту.

4.

Організація та проведення комплексного психолого-педагогічного моніторингу готовності учнів до успішного навчання.

Листопад - грудень 2012 р.

Порівняння аналітичних даних для внесення відповідних змін у хід експерименту, довідка.

5.

Створення консультаційного on line центру "Клуб небайдужих батьків".

Січень 2013 р.

Вивчення соціально-психологічного клімату сім'ї як джерела психічного розладу особистості й відпрацювання шляхів та форм його корекції.

6.

Визначення критеріїв, показників та рівнів ефективності інноваційної діяльності вчителів навчального закладу щодо забезпечення якості навчання та виховання.

Лютий - березень 2013 р.

Банк даних сформованості компетенцій випускників.

7.

Підготовка навчальних посібників, практичних матеріалів для підвищення якості навчання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі.

Протягом етапу

Навчально-методичне забезпечення.

8.

Проведення науково-практичного семінару: "Організаційно-методичні умови готовності вчителя до інноваційної діяльності в умовах загальноосвітньої школи".

Квітень 2013 р.

Програма семінару, методичні матеріали.

9.

Підведення підсумків II (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Травень 2013 р.

Звіт про роботу концептуально-діагностичного етапу.

Формувальний етап
(червень 2013 р. - травень 2015 р.)

1.

Експериментальне впровадження моделі інноваційної діяльності вчителів школи щодо забезпечення якості академічної освіти учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Протягом етапу

Науково обґрунтована, експериментально перевірена модель інноваційної діяльності вчителів навчального закладу.

2.

Дослідження психолого-педагогічних умов забезпечення ефективного навчання та виховання учнів в умовах інноваційного навчального закладу.

Протягом етапу

Визначення умов, що забезпечують ефективність навчально-виховного процесу в аспекті дослідження.

3.

Розробка та практичне відпрацювання методики узгодження взаємодії учасників навчально-виховного процесу, органів виконавчої влади, представників батьківської громади для забезпечення функціонування моделі інноваційної діяльності вчителів.

Протягом етапу

Методичне забезпечення функціонування моделі інноваційної діяльності вчителів

4.

Практична апробація, корекція комплексу методів роботи з учнями та їхніми батьками щодо свідомого та відповідального вибору профілю майбутньої професії у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

Протягом етапу

Розробка та видання навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій за темою експерименту.

5.

Проведення спостереження за рівнями ефективності інноваційної діяльності вчителів у відповідності до розроблених критеріїв.

Протягом етапу

У разі необхідності внесення коректив.

6.

Підготовка науково-методичного посібника з питань інноваційної діяльності вчителів загальноосвітнього навчального закладу.

Протягом етапу

Поширення набутого інноваційного педагогічного досвіду.

7.

Підведення підсумків III (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Травень 2015 р.

Звіт про роботу формувального етапу.

Узагальнювальний етап
(травень 2015 р.- травень 2016 р.)

1.

Порівняння результатів експерименту; визначення співвідношення мети, завдань із результатами експерименту.

Жовтень - листопад 2015 р.

У разі потреби внесення коректив у програму дослідження.

2.

Проведення кількісного та якісного аналізу оцінювання ефективності інноваційної діяльності вчителів щодо забезпечення якісної освіти в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Лютий - березень 2016 р.

Аналітичні висновки про ефективність навчально-виховної системи в навчальному закладі.

3.

Популяризація результатів експерименту з означеної теми дослідження, публікація відповідних матеріалів у фахових педагогічних виданнях.

Протягом етапу

Підготовка та видання відповідних програм, посібників, методичних рекомендацій за темою дослідження.

4.

Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції: "Психологічне супроводження академічно обдарованих учнів в умовах інноваційної діяльності загальноосвітнього навчального закладу".

Квітень 2016 р.

Програма конференції, збірки статей.

5.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи.

Травень 2016 р.

Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи.

 

Наукові керівники:

С. В. Кириленко

 

Л. Б. Ганіна

Директор

А. М. Стоцька

Координатор

О. П. Номеровська

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали