МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 серпня 2011 року N 922

Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітнього навчального закладу N 82 Дніпропетровської міської ради

Відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2002 за N 428/6716, враховуючи лист Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 05.07.2011 N 2413/0/211-11, висновки Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 18.04.2011 (протокол N 17), з метою експериментальної перевірки результативності формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання в урочній та позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу наказую:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: "Формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання в урочній та позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу" на базі загальноосвітнього навчального закладу N 82 Дніпропетровської міської ради на 2011 - 2014 роки.

1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2014 роки.

2. Надати статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня загальноосвітній школі N 82 Дніпропетровської міської ради.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

3.1. Надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічному колективу комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа N 82" Дніпропетровської міської ради.

3.2. Заслухати у грудні 2011 року звіт про завершення підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

4. Головному управлінню освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Олефір Л. О.) надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу загальноосвітнього навчального закладу N 82 Дніпропетровської міської ради у забезпеченні необхідних умов щодо організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

Б. М. Жебровський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
02.08.2011 N 922

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою:
"Формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання в урочній і позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу"
на базі комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа N 82" Дніпропетровської міської ради на 2011 - 2014 роки

Актуальність дослідження: відповідно до стратегічних цілей в освіті, що визначені законом України Про загальну середню освіту, Про позашкільну освіту. Національною доктриною розвитку освіти державна політика одним із найважливіших завдань проголошує створення у загальноосвітніх навчальних закладах сприятливих умов для формування духовно - моральних цінностей.

Основною ж метою школи XXI століття має бути подолання розриву між людиною і культурою. Спостерігаючи за соціумом, приходимо до висновку, що катастрофічне падає культура і моральність більшої частини молодих людей. Тривожна тенденція, яка виявляється в молодіжному середовищі: вони зводять цинізм у життєву філософію, безоглядно приймаючи цінності, вироблені західним світом, відштовхуючи свої. Цинізму, притаманному молоді, характерна відсутність суспільного ідеалу. Але без нього не можна випускати їх у життя. Аксіома така: ми цінуємо людину за те головне, що в неї є: її ставлення до суспільства, до Батьківщини, праці, за її знання, розум, погляди, інтереси, вміння - все те, що складає моральне, професійне, цивільне, духовне багатство особистості.

Мистецтво має унікальні можливості впливу на людину, тому художньо-естетичне виховання розглядається не лише як процес набуття художніх знань і вмінь, а, насамперед, як універсальний засіб особистісного розвитку духовно-моральних цінностей учнів на основі виявлення індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів. Духовний розвиток особистості є одним із важливіших завдань сучасної освіти, вирішенню якого сприяє система художньо-естетичного виховання в урочній та позаурочній діяльності. Через предмети художньо-естетичного циклу активізується внутрішній духовний світ учнів, їхні почуття та думки, що сприяє розвитку моральних, естетичних, світоглядних ідеалів та формуванню соціальних компетенцій учня. Одним із шляхів реалізації цих завдань є запровадження у практику роботи сучасної школи ідеї формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання.

Усе це і сприяло вибору теми експериментального дослідження щодо формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо - естетичного виховання в урочній і позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Система художньо-естетичного виховання у КЗОСЗШ N 82

Урочна діяльність: викладання предметів художньо-естетичного циклу (у 1 - 11 класах) - малюнок і живопис, композиція, дизайн, художня праця, ліплення, художня культура, мистецтвознавство, історія мистецтва.(програма - "Художньо-естетичний цикл", затверджена МОН України, Київ Перун, 2005 рік).

Розширення кола предметів, які несуть художньо-естетичний зміст музика і спів, трудове навчання, світова і українська література.

Позаурочна діяльність(гуртки, студії): Петриківський розпис, студія мультиплікації і анімації, художня вишивка, моделювання, комп'ютерний дизайн, художня фотографія, участь у творчих конкурсах, участь у довгострокових програмах, благодійних акціях, захист творчих робіт, участь у проектах, створення учнівських презентацій

Система художньо-естетичного виховання у КЗОСЗШ N 82

  

Мета дослідження: визначити, обґрунтувати та експериментально перевірити психолого-педагогічні умови формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання.

Предмет дослідження: педагогічні технології, форми, методи і прийоми і види діяльності з формування духовно-моральних виховання в урочній і позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Об'єкт дослідження - педагогічний процес в загальноосвітньому навчальному закладі.

Завдання дослідження:

розробити навчально-методичне забезпечення інноваційного розвитку навчального закладу у напрямі формування духовно-моральних цінностей учнів;

підготувати вчителів загальноосвітнього навчального закладу в системі художньо-естетичного виховання учнів до формування духовно-моральних цінностей особистості в урочній та позаурочній діяльності.

розробити комплекс діагностичних методик для роботи по формуванню духовно-моральних цінностей в системі художньо-естетичного виховання в урочній та позаурочній загальноосвітнього навчального закладу;

розробити модель управління індивідуального розвитку загальноосвітнього навчального закладу на засадах демократизації та колегіальності;

вивчити питання формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання в урочній і позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

дослідити вплив сучасних педагогічних технологій на формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання;

розробити критерії рівня сформованості духовно-моральних цінностей учнів;

створити технології формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання;

виявити ефективні форми та методи роботи з учнями та їхніми батьками щодо свідомого формування духовно-моральних цінностей в системі художньо-естетичного виховання.

Гіпотеза: формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання в урочній і позаурочній діяльності буде ефективною за умов:

розвитку інноваційного педагогічного середовища школи; підвищення професійної компетентності педагогічного колективу;

створення ефективної, цілеспрямованої системи в художньо-естетичному вихованні у напрямі формування духовно-моральних цінностей;

забезпечення сприятливих психологічних умов для розвитку демократичних засад в управлінні учнівського, вчительського, батьківського колективами навчального закладу у духовно-моральному становленні дитини.

Теоретико-методологічною основою дослідження є: філософські положення про єдність свідомості та діяльності, про взаємозалежність між розвитком особистості й організацією її виховної роботи, ідеї особистісно-орієнтованої освіти, психолого-педагогічні тенденції розвитку профільної та професійної освіти в Україні, теорія систем та системного підходу, теорія управління системами, теорія змісту виховання, державні документи про освіту, концепції громадянського та патріотичного виховання, формування гуманістичних цінностей, гуманізації виховання, гармонійного розвитку дитини, пріоритетних напрямів виховної роботи в навчальних закладах; концепція національно-патріотичного виховання молоді, а також теоретичні праці філософів, психологів, педагогів та інших науковців за темою дослідження.

Реалізація мети та завдань дослідження базується на таких принципах:

забезпечення рівних можливостей для кожного учня в реалізації права на вільний вибір позаурочної діяльності;

аксіологічний (культуропоміркованості) - формування особистості дитини в межах національної культури, культури відносин з природою, культури народу через історію духовних традицій родини в регіоні;

педагогічної доцільності - міра педагогічного втручання і розумної достатності; надання самостійності і можливості самовираження особистості дитини;

диференціації - створення умов для освоєння знань оптимальним способом кожною дитиною; добір змісту, форм і методів виховання з урахуванням специфічних позицій учасників навчально-виховного процесу; виявлення і розвиток генетичних задатків кожного і максимальне використання можливостей навколишнього середовища і соціальної спадковості;

наступності і систематичності формування у учнів сімейних духовно-моральних цінностей на етапах початкової та повної середньої освіти.

Методи дослідження:

Теоретичні - теоретичний аналіз наукової літератури для з'ясування сутності навчальне - виховного процесу у системі сімейного виховання, порівняння, синтез, індукція та дедукція, класифікація, систематизація й узагальнення отриманих даних.

Емпіричні - анкетування, бесіда, вивчення навчальних планів, програм, спецкурсів, нормативної документації, спостереження, інтерв'ю, на тестування, оцінювання.

Математичні і статистичні методи - ранжування, моделювання, обробка одержаних даних.

Основний метод дослідження - науково-педагогічний експеримент.

База дослідження

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа N 82" з поглибленим вивченням образотворчого мистецтва, музики з 1 - 11 клас.

Теоретична значущість

У результаті створення системи формування духовно-моральних цінностей планується отримати дані, які розширять уявлення про систему художньо-естетичного виховання у формуванні духовно-моральних цінностей учнів, здатних жити в сучасному суспільстві.

Практичне значення

Полягає у збагаченні знань щодо формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання в урочній і позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Достовірність результатів дослідження забезпечується:

проведенням комплексного моніторингу з формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання в урочній і позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу; активізацією творчої, наукової та громадської діяльності учнів школи; доступністю, прозорістю експерименту;

статистичною обробкою результатів досліджень.

Очікувані позитивні результати та форми їх подання:

сприятливе і гармонійне навчально-виховне середовище школи;

високий професійний рівень творчого потенціалу вчителя;

створення інноваційної системи формування духовно-моральних цінностей учня;

створення ефективних технологій формування духовно-моральних цінностей учня;

створення системи художньо-естетичного виховання;

створення ефективної моделі управління індивідуального розвитку загальноосвітнього навчального закладу на засадах демократизації та колегіальності.

Очікувані позитивні результати та форми їх подання:

сприятливе і гармонійне навчально-виховне середовище школи;

високий професійний рівень творчого потенціалу вчителя;

створення інноваційної системи формування духовно-моральних цінностей учня;

розроблення ефективних технологій формування духовно-моральних цінностей у системи художньо-естетичного виховання;

формування ефективної моделі управління індивідуального розвитку загальноосвітнього навчального закладу на засадах демократизації та колегіальності.

Наукове та кадрове забезпечення експерименту:

Науковий керівник - Бех І. Д., дійсний член Національної академії педагогічних наук України директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор.

Наукові консультанти:

Кириленко С. В. - начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, кандидат педагогічних наук.

Завалевський Ю. І. - Перший заступник директора Інституту Інноваційних технологій і змісту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

Відповідальні виконавці:

Григор'ян О. С. - директор школи, спеціаліст вищої категорії, "Вчитель-методист";

Цахнакія А. К. - заступник директора школи з навчально-виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, "Старший вчитель";

Петрова Н. І. - вчитель образотворчого мистецтва, спеціаліст вищої категорії, "Вчитель-методист";

Чорна Т. І. - вчитель початкової школи, спеціаліст вищої категорії, "Вчитель-методист";

Куєвда Т. М. - вчитель музики, спеціаліст вищої категорії, "Вчитель-методист";

Діденко Є. П. - вчитель обслуговуючої праці спеціаліст вищої категорії "Старший вчитель";

Калугіна В. В. - вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії;

Свіріденко Н. В. - вчитель початкових класів;

Данько Л. Л. - психолог школи, вчитель вищої категорії.

Етапи дослідження

I. Організаційно-підготовчий етап (травень 2011 грудень 2011 р.)

Створення умов реалізації програми експерименту (кадрові, фінансові, нормативно-правові).

Розподіл управлінських функцій адміністрації навчального закладу.

Створення інформаційної бази даних з існуючої проблеми.

Проведення діагностики готовності педагогічного колективу до експериментальної діяльності.

Розробка положення морального та матеріального стимулювання вчителів, які проводять експеримент.

Розробка нормативно-правової документації, затвердження. Створення банку даних про рівень індивідуальних можливостей дитини. Організація постійної участі у науково-практичних конференціях (інших зібраннях) районного, міського та обласного рівнів.

Узгодження спільних дій з науковим керівником та консультантами.

II. Концептуально-діагностичний етан (січень 2012 - листопад 2012 р.)

Розробка концептуальних положень формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання в урочній і позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Підбір відповідних діагностичних методик і інструментарію та проведення вхідного моніторингу з проблеми експерименту

III. Формувальний етап (грудень 2012 - листопад 2013 р.)

Розробка програми, посібників, методичних рекомендації, положень.

Проведення соціально-педагогічного аналізу впливу педагогічного процесу на формування творчої особистості.

Практична апробація навчальних програм які забезпечують розвиток інноваційної творчої особистості.

Моніторингові дослідження щодо формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання в урочній і позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

IV. Узагальнювальний етап (грудень 2013 - жовтень 2014 р.)

Оформлення й опис проведення експерименту (узагальнення результатів дослідження та порівняння їх з вхідним моніторингом). Співвідношення результатів експерименту з поставленою метою. Висновки і рекомендації щодо формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання в урочній і позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Поширення створеної системи художньо-естетичного виховання загальноосвітнього навчального закладу щодо формування духовно - моральних цінностей учнів в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів району, міста, області.

Проведення підсумкової конференції за темою "Формування духовно-моральних цінностей учнів в системі художньо-естетичного виховання в урочній і позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу".

Проведення підсумкової Всеукраїнської науково-практичної конференції. Підготовка підсумкового звіту за темою експерименту.

 

Науковий керівник

І. Д. Бех

Директор школи

О. С. Григор'ян

Координатор

О. І. Кіян

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали