Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Дельфін

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. N 271

Київ

Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Дельфін

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції щодо проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Дельфін (далі - конкурс), на умовах згідно з додатком.

2. Міжвідомчій комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції забезпечити організацію проведення конкурсу відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції", зокрема:

1) протягом двох місяців з дня прийняття рішення про проведення конкурсу розробити і затвердити конкурсну документацію та забезпечити розміщення оголошення про проведення конкурсу в офіційних друкованих виданнях України та іноземних засобах масової інформації;

2) забезпечити приймання заяв на участь у конкурсі у двомісячний строк з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу;

3) підготувати і подати Кабінетові Міністрів України не пізніше ніж протягом одного місяця від дати закінчення граничного строку подання заяв на участь у конкурсі висновки та пропозиції щодо визначення переможця конкурсу.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. N 271

УМОВИ КОНКУРСУ
на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Дельфін

Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Дельфін (далі - угода), проводиться в порядку, визначеному статтею 7 Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

2. Участь у конкурсі на укладення угоди (далі - конкурс) можуть брати громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, утворені в Україні чи за її межами, особи, що діють окремо чи спільно, які мають відповідні фінансово-економічні та технічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами. У конкурсі можуть брати спільну участь дві або більше юридичних осіб (об'єднання юридичних осіб).

З метою сприяння добросовісній конкуренції до участі в конкурсі не допускаються особи, які мають спеціальні дозволи на користування надрами і не виконують належним чином обов'язки надрокористувача, зокрема програми робіт на ділянці надр, та інші обов'язки.

3. Для участі в конкурсі учасник (учасники) подає відповідну заяву в довільній формі, яка повинна містити:

відомості про учасника (повне ім'я, громадянство, місце проживання, фах - для громадян; найменування юридичної особи чи об'єднання юридичних осіб, адреса їх місцезнаходження, назва держави, за законами якої зареєстровано юридичну особу чи об'єднання юридичних осіб, основний вид діяльності, передбачений установчими документами, розмір статутного капіталу), підтверджені документально;

коротку інформацію про досвід роботи в галузі використання надр, а також відомості про технічні і фінансові можливості для виконання робіт та про технології, що будуть застосовані під час користування надрами, підтверджені документально;

програму робіт на ділянці надр, зокрема з виконання основних умов конкурсу, із зазначенням заходів, спрямованих на охорону надр і навколишнього природного середовища, а також строків початку та закінчення робіт, визначених у пункті 12 цих умов;

розміри та види інвестування;

пропозиції щодо розподілу видобутої продукції;

зобов'язання щодо навчання персоналу та використання продукції, товарів, робіт і послуг українського походження за рівних умов стосовно ціни, строку виконання, якості, відповідності міжнародним стандартам;

програму соціального розвитку;

додаткові пропозиції щодо виконання умов конкурсу.

4. До заяви додаються:

1) для фізичної особи - засвідчені в установленому порядку копії паспорта, документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), документа про державну реєстрацію - для фізичної особи - підприємця;

2) для юридичної особи:

засвідчені в установленому порядку копії документа про державну реєстрацію та установчих документів - засновницького договору, статуту тощо;

засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує обсяги сплати внесків до статутного капіталу;

відомості про:

- склад учасників (для акціонерних товариств - власників значних пакетів акцій) та їх частки у статутному капіталі;

- кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи;

- основні види діяльності, кількість працюючих, досвід роботи у сфері надрокористування, зокрема досвід робіт з розвідки та/або видобування горючих корисних копалин (газу природного, нафти, конденсату), із зазначенням назв ділянок надр, видів та результатів робіт, застосованих технологій, виробничих потужностей;

інформація про результати останньої аудиторської перевірки;

завірена належним чином уповноваженою особою копія балансу фінансово-господарської діяльності за попередній рік (за наявності).

Якщо учасником конкурсу виступає юридична особа, спеціально утворена для участі в конкурсі, в заяві та додатках до неї також подаються інформація та відомості про досвід, технічні, фінансові та інші характеристики юридичної особи, що є засновником учасника (гарантом), при цьому до заяви має бути додана гарантія такої юридичної особи щодо забезпечення виконання зобов'язань фінансового, технічного, природоохоронного та іншого характеру за угодою з урахуванням поданої заяви.

Учасник може подавати додаткові документи та матеріали, які більш повно розкривають конкурсні пропозиції учасника.

Заява і додатки до неї складаються українською мовою та скріплюються підписом належним чином уповноваженої особи (підписами посадових осіб). Якщо учасником конкурсу є нерезидент України, документи, які подаються іноземною мовою, супроводжуються обов'язковим перекладом на українську мову. Заява і додатки до неї подаються на паперових та електронних носіях в одному примірнику. Документи надсилаються поштою чи подаються безпосередньо інвестором або його представником.

5. Подані заяви реєструються робочим органом Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (далі - Міжвідомча комісія) в день їх надходження.

Документи, подані не в повному обсязі, не розглядаються.

6. Розгляд зареєстрованих заяв і доданих до них матеріалів здійснюється Міжвідомчою комісією протягом одного місяця від дати закінчення граничного строку подання конкурсних заяв.

7. Під час проведення конкурсу забезпечується створення рівних умов для всіх учасників конкурсу та конфіденційність.

8. Розгляд зареєстрованих заяв і доданих до них матеріалів учасників конкурсу здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

1) спрямованість програми робіт на ділянці надр на комплексне освоєння ділянки та забезпечення раннього видобутку;

2) раціональність умов використання природних ресурсів відповідно до програми робіт на ділянці надр;

3) привабливість пропозицій щодо розподілу продукції на користь держави;

4) найбільший обсяг інвестування;

5) ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища;

6) рівень фінансового забезпечення запропонованої програми робіт на ділянці надр;

7) наявність досвіду з пошуку та видобутку вуглеводнів, зокрема на морському шельфі;

8) забезпечення використання товарів, робіт і послуг українського походження.

9. За результатами розгляду та оцінки поданих матеріалів Міжвідомча комісія готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення переможця (переможців) конкурсу.

Результати конкурсу підлягають опублікуванню в офіційних друкованих виданнях та доводяться до відома кожного учасника конкурсу.

10. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі, коли жодна з поданих заяв не відповідає умовам конкурсу.

Характеристика об'єкта конкурсу

11. Ділянка Дельфін, щодо якої оголошується конкурс (далі - ділянка), розташована в межах північно-західної частини континентального шельфу Чорного моря та обмежена такими географічними координатами:

Номер кутової
точки

Система координат УСК-2000

Система координат СК-42

північна широта

східна довгота

північна широта

східна довгота

1

45°33'13".997

29°56'15".085

45°33'14"

29°56'15"

2

45°6'24".994

30°5'41".096

45°6'25"

30°5'41"

3

45°1'53".995

30°15'0".099

45°1'54"

30°15'0"

4

44°47'16"

30°58'16".110

44°47'16"

30°58'16"

5

44°44'54".002

31°10'35".113

44°44'54"

31°10'35"

6

44°43'32".003

31°18'43".114

44°43'32"

31°18'43"

7

44°46'38".003

31°21'25".114

44°46'38"

31°21'25"

8

45°11'19".008

31°23'17".107

45°11'19"

31°23'17"

9

45°13'48".009

31°29'44".107

45°13'48"

31°29'44"

10

45°18'28".010

31°33'9".106

45°18'28"

31°33'9"

11

45°28'0".011

31°28'15".102

45°28'0"

31°28'15"

12

45°35'0".012

31°26'0".100

45°35'0"

31°26'0"

13

45°40'35".014

31°36'0".100

45°40'35"

31°36'0"

14

45°43'36".015

31°36'0".099

45°43'36"

31°36'0"

15

45°47'33".016

31°41'6".099

45°47'33"

31°41'6"

16

45°55'2".018

31°40'55".096

45°55'2"

31°40'55"

17

45°54'59".016

31°27'44".094

45°54'59"

31°27'44"

18

45°53'49".015

31°26'55".094

45°53'49"

31°26'55"

19

45°48'36".014

31°27'4".096

45°48'36"

31°27'4"

20

45°48'32".014

31°22'48".095

45°48'32"

31°22'48"

21

45°45'56".013

31°20'48".096

45°45'56"

31°20'48"

22

45°46'24".006

30°38'9".088

45°46'24"

30°38'9"

23

45°40'10"

30°5'11".084

45°40'10"

30°5'11"

за виключенням Одеського родовища*

1

45°25'06"

30°54'30"

45°25'6"

30°54'30"

2

45°25'00"

31°2'12"

45°25'0"

31°2'12"

3

45°16'06"

30°53'36"

45°16'6"

30°53'36"

4

45°16'12"

30°46'00"

45°16'12"

30°46'0"

за виключенням Безіменного родовища*

1

45°29'42"

30°48'18"

45°29'42"

30°48'18"

2

45°32'12"

30°51'42"

45°32'12"

30°51'42"

3

45°28'30"

30°57'12"

45°28'30"

30°57'12"

4

45°26'30"

30°54'30"

45°26'30"

30°54'30"

за виключенням площі Рифтова*

1

45°21'30"

30°55'0"

45°21'30"

30°55'0"

2

45°27'20"

31°06'00"

45°27'20"

31°6'0"

3

45°20'20"

31°09'40"

45°20'20"

31°9'40"

4

45°16'20"

31°00'00"

45°16'20"

31°0'0"

за виключенням площі Кулісна*

1

45°10'40"

31°00'05"

45°10'40"

31°0'5"

2

45°16'20"

31°00'00"

45°16'20"

31°0'0"

3

45°20'20"

31°09'40"

45°20'20"

31°9'40"

4

45°27'20"

31°06'00"

45°27'20"

31°6'0"

5

45°28'00"

31°28'15"

45°28'0"

31°28'15"

6

45°18'28"

31°33'09"

45°18'28"

31°33'9"

7

45°15'26"

31°12'44"

45°15'26"

31°12'44"

8

45°12'02"

31°10'45"

45°12'2"

31°10'45"


* За умови, що відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами є чинним на дату граничного строку подання заяв на участь у конкурсі.

Ділянка включає всі осадові поклади, що залягають в межах її периметра та обмежені за глибиною користування надрами відміткою 10 тис. метрів від поверхні або геологічним фундаментом (залежно від того, що буде досягнуто раніше).

Корисні копалини, геологічне вивчення та видобування яких передбачається угодою, - горючі корисні копалини (газ природний, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ, нафта, конденсат) (далі - вуглеводні).

Після підписання та державної реєстрації угоди інвестору надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням вуглеводнів та на виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, у межах ділянки на строк дії угоди. Строк дії спеціального дозволу на користування надрами може бути продовжено у разі продовження строку дії угоди в порядку, встановленому Законом України "Про угоди про розподіл продукції".

Перелік та строк проведення робіт на ділянці

12. Переможець повинен забезпечити проведення таких робіт:

1) геологічне вивчення надр на ділянці, у тому числі буріння не менше п'ятьох свердловин протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт (п'ять років);

2) складення звіту за результатами геологічного вивчення ділянки та подання його в установленому порядку Державному інформаційному геологічному фонду;

3) у разі відкриття родовища вуглеводнів подання Державній комісії по запасах корисних копалин в установленому порядку матеріалів щодо оцінки запасів вуглеводнів для затвердження таких запасів;

4) у разі прийняття інвестором рішення щодо переходу до етапу промислової розробки - облаштування родовища (родовищ), буріння експлуатаційних свердловин та промислова розробка покладів вуглеводнів;

5) здійснення оцінки впливу на довкілля проекту угоди відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

Мінімальний обсяг інвестицій

13. Мінімальний обсяг інвестицій, що мають бути здійснені протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт, визначається за результатами конкурсу та повинен бути не менше ніж 1500000000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень.

14. Обсяг загальних інвестицій, у тому числі тих, що необхідні для забезпечення промислової розробки, визначається за результатами конкурсу.

Основні критерії розподілу продукції

15. Уся вироблена продукція до моменту розподілу між державою та інвестором належить державі. Максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору буде компенсовано його витрати, становить 70 відсотків загального обсягу виробленої продукції до повного відшкодування витрат інвестора.

Частка держави у прибутковій продукції повинна становити не менш як 11 відсотків загального обсягу такої продукції.

Особливості умов угоди з боку держави

16. Переможець конкурсу та держава в особі Кабінету Міністрів України укладають угоду строком на 50 років, якщо інше не буде погоджено сторонами.

В угоді передбачаються такі особливі умови:

щорічне декларування видобувних характеристик;

дотримання порядку користування геологічною, геофізичною та іншою інформацією;

порядок і особливості обліку витрат на промислові та технологічні потреби;

визначення порядку і строків оцінки рівня забруднення навколишнього природного середовища в районі ділянки на момент укладення угоди;

визначення обсягу та строків здійснення заходів з охорони надр та навколишнього природного середовища, їх фінансування;

визначення порядку узгодження та затвердження програм робіт на ділянці надр;

забезпечення відповідального зберігання державної частки видобутих вуглеводнів до передачі їх державі;

страхування майнових ризиків, зокрема втрати видобутих вуглеводнів внаслідок стихійного лиха;

умови виключного ризику під час розробки родовищ.

Оптимальні економічні, технологічні, природоохоронні та інші заходи щодо раціонального використання надр

17. Інвестор додає до заяви на участь у конкурсі інформацію про оптимальні економічні, технологічні, природоохоронні та інші заходи щодо раціонального використання надр, зокрема про:

1) заходи щодо якнайшвидшого початку промислового видобутку вуглеводнів та досягнення максимальних обсягів видобутку вуглеводнів;

2) використання новітніх, екологічно безпечних технологій, обладнання, передових технічних розробок для забезпечення ефективного пошуку та видобутку вуглеводнів;

3) технологічні рішення та заходи, які передбачається здійснювати для захисту атмосферного повітря та запобігання викидам парникових газів.

Істотні вимоги держави щодо умов та виконання робіт, передбачених угодою

18. Інвестор зобов'язаний:

1) здійснювати пошук, оцінку та видобуток вуглеводнів, а також виконувати будь-які інші роботи, передбачені угодою, відповідно до узгоджених сторонами програм робіт на ділянці надр, планів та кошторисів, які розробляються та затверджуються у порядку, визначеному угодою;

2) здійснювати інвестиції у розмірі не меншому, ніж буде визначено за результатами конкурсу та відповідно до угоди;

3) повернути після закінчення окремих етапів робіт частини ділянки, якщо за результатами проведених робіт вони будуть визначені інвестором неперспективними для подальшого проведення геологорозвідувальних (зокрема дослідно-промислових) робіт та/або промислової розробки;

4) подавати Державному інформаційному геологічному фонду геологічну, геофізичну, техніко-економічну та іншу інформацію, а також зразки гірських порід, отриманих під час виконання відповідних робіт;

5) дотримуватися вимог законодавства, зокрема про працю, надра та охорону навколишнього природного середовища, виконувати взяті на себе зобов'язання за угодою;

6) надавати перевагу товарам, роботам і послугам українського походження за рівних умов стосовно ціни, строку виконання, якості та відповідності міжнародним стандартам;

7) приймати на роботу працівників для зазначених в угоді потреб переважно з числа громадян України;

8) зареєструвати своє постійне представництво на території України, якщо він є інвестором за двосторонньою угодою або інвестором-оператором за багатосторонньою угодою та нерезидентом України, протягом трьох місяців з дати укладення угоди.

Строк подання заяв на участь у конкурсі

19. Граничний строк подання заяв на участь у конкурсі становить два місяці з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу. Заяви, що надійшли пізніше 17 години 30 хвилин останнього дня подання заяв на участь у конкурсі, повертаються учасникам у нерозкритих конвертах.

Внесення змін до пропозицій учасників після розкриття конвертів не допускається.

Перелік конкурсної документації, порядок її надання учасникам та плата за участь у конкурсі

20. Конкурсна документація, що розробляється Міжвідомчою комісією, зокрема, повинна містити:

умови конкурсу;

загальну характеристику ділянки надр та опис геологічної інформації;

картографічні матеріали щодо ділянки.

Для участі в конкурсі потенційний учасник може отримати конкурсну документацію, яка надається на безоплатній основі.

21. Для отримання конкурсної документації потенційний учасник повинен звернутися до робочого органу Міжвідомчої комісії.

22. За участь у конкурсі справляється плата у розмірі 300000 (триста тисяч) гривень або еквівалент цієї суми за курсом Національного банку на день оплати в іноземній валюті. Плата вноситься на реєстраційний рахунок Міненерговугілля.

23. Плата за участь у конкурсі, що відбувся, учасникам конкурсу не повертається. У разі коли конкурс визнано таким, що не відбувся, плата за участь у конкурсі повертається учасникам у повному розмірі.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали