РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.01.2011 р. N 17-к

Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", наказу Головного управління державної служби України від 12 листопада 2010 року N 286 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" та з метою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців:

1. Організаційному комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - організаційний комітет), утвореному згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 14 квітня 2010 року N 136, провести перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у 2011 році серед державних службовців апарату облдержадміністрації та державних службовців відділів міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, у справах сім'ї та молоді, з питань фізичної культури і спорту, служби у справах дітей облдержадміністрації.

2. Затвердити положення про організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - Положення), що додається.

3. Головам районних державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, крім тих, що зазначені у пункті 1 цього розпорядження, забезпечити проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в очолюваних органах виконавчої влади.

4. Витрати на організацію та проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" проводити за рахунок кошторисних призначень апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, передбачених на відповідний рік.

5. Виконавцям про виконання розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію до 15 травня 2011 року.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 лютого 2009 року N 21-к "Про проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Лавренчука А. О.

 

Голова адміністрації

В. Берташ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
19.01.2011 N 17-к

ПОЛОЖЕННЯ
про організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

Це Положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - Конкурс).

I. Загальні положення

1. Організаційний комітет утворюється обласною державною адміністрацією у складі голови, заступника голови, секретаря та членів організаційного комітету.

2. Організаційний комітет очолює перший заступник голови обласної державної адміністрації, до його складу входять інші представники органу виконавчої влади, громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти.

3. Чисельність організаційного комітету - не менше 5 - 7 осіб.

II. Правові підстави діяльності організаційного комітету

У своїй діяльності організаційний комітет керується:

постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець";

наказом Головного управління державної служби України від 12 листопада 2010 року N 286 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" та іншими актами законодавства, що регламентують підвищення кваліфікації державних службовців;

цим Положенням.

III. Організація роботи організаційного комітету

1. Засідання організаційного комітету проводяться відповідно до плану роботи організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" та за необхідності.

2. Засідання організаційного комітету є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 2/3 його складу.

3. Рішення організаційного комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх його членів відкритим голосуванням.

У випадку рівного розподілу голосів членів організаційного комітету вирішальним є голос голови організаційного комітету або головуючого.

4. За підсумками засідань організаційний комітет приймає рішення, які оформлюються протоколом, що підписується головою та членами організаційного комітету.

IV. Повноваження організаційного комітету:

1. Вирішує питання розподілу обов'язків між членами організаційного комітету, затверджує план роботи на поточний рік, розробляє та подає на затвердження в установленому порядку план заходів щодо проведення першого туру Конкурсу.

2. Розглядає подані документи претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.

3. Розробляє вимоги та критерії оцінки щодо складання учасниками Конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов'язків державного службовця, з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники першого туру Конкурсу.

4. Затверджує завдання для учасників першого туру Конкурсу.

5. Організовує проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов'язків державного службовця, складання ділового документа, виконання завдань з володіння персональним комп'ютером учасниками першого туру Конкурсу.

6. Створює експертну групу для проведення оцінювання виконання практичних завдань, складання ділового документа, володіння персональним комп'ютером.

7. Визначає переможців та лауреатів першого туру Конкурсу у кожній номінації окремо серед державних службовців апарату та державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації (відділів міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, у справах сім'ї та молоді, з питань фізичної культури і спорту, служби у справах дітей) за підсумками першого туру шляхом відкритого голосування.

8. Вирішує в установленому порядку питання щодо нагородження переможців та лауреатів першого туру Конкурсу у кожній номінації.

9. Вносить пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати першого туру Конкурсу, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства, інших форм їх заохочення.

10. Організовує роботу щодо розміщення матеріалів з питань організації та підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу, а також висвітлення результатів першого туру Конкурсу в засобах масової інформації та на веб-сайті облдержадміністрації.

V. Повноваження голови організаційного комітету

1. Здійснює загальне керівництво організаційним комітетом та підписує в установленому порядку його рішення.

2. Вносить, у разі потреби, пропозиції щодо змін у складі організаційного комітету.

VI. Повноваження заступника голови організаційного комітету

1. Заміщає голову організаційного комітету у випадках його відсутності.

2. Організовує роз'яснювальну роботу щодо проведення першого туру Конкурсу, координує розроблення методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації державних службовців в рамках першого туру Конкурсу, узагальнення та розміщення матеріалів на веб-сайті облдержадміністрації.

VII. Повноваження секретаря організаційного комітету

1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності організаційного комітету відповідно до цього Положення.

2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях організаційного комітету.

3. Організовує засідання організаційного комітету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи організаційного комітету, складає протоколи його засідань.

4. Готує необхідні матеріали щодо проведення першого туру Конкурсу для висвітлення їх на веб-сайті облдержадміністрації та в засобах масової інформації.

VIII. Повноваження членів організаційного комітету

Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків, беруть участь у засіданнях організаційного комітету.

IX. Регламент організаційного комітету

Цей Регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи організаційного комітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" та цим Положенням.

1. Організаційний комітет організовує свою діяльність відповідно до плану роботи та поточних планів роботи.

2. Поточні плани роботи організаційного комітету на відповідний період формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

3. Організаційний комітет проводить засідання, які плануються відповідно до Положення про організаційний комітет, плану роботи організаційного комітету та у разі необхідності.

4. На своїх засіданнях організаційний комітет розглядає питання щодо: розподілу функцій та обов'язків,

планування роботи;

підготовки та проведення заходів, пов'язаних з організацією і проведенням першого туру Конкурсу;

обговорення методичних матеріалів з питань, пов'язаних з проведенням першого туру Конкурсу;

визначення переможців та лауреатів за підсумками першого туру Конкурсу;

висвітлення інформації про проведення першого туру Конкурсу;

інших питань проведення першого туру Конкурсу.

5. Рішення організаційного комітету оформлюються протоколами, які підписує голова, заступник голови, секретар та члени організаційного комітету.

6. Організаційний комітет в установленому порядку надсилає необхідну інформацію щодо проведення першого туру Конкурсу до центральних і місцевих органів влади.

7. Інформування громадськості щодо ходу проведення Конкурсу відбувається за окремим планом, затвердженим організаційним комітетом.

8. Матеріали діяльності організаційного комітету щодо підготовки і проведення Конкурсу зберігаються відповідно до номенклатури справ у відділі кадрової роботи апарату облдержадміністрації. Копії документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підбиття підсумків та визначення переможців, а також копіями виконаних переможцями першого туру завдань подаються до Організаційного комітету другого туру Конкурсу.

9. Організаційний комітет за підсумками першого туру Конкурсу подає до кадрових служб апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, зазначених у пункті 7 розділу IV цього Положення, копії протоколу про участь у Конкурсі державних службовців, що є підставою зараховувати участь у Конкурсі як підвищення кваліфікації відповідно до пункту 8 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 N 564, з відповідним записом в особовій картці ФП-2ДС.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали