Додаткова копія: Про проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 березня 2019 року N 252

Про проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 94 (Закон N 1402-VIII), частини двадцять третьої статті 95 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) наказую:

1. Провести публічний конкурс з добору кандидатів для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2. Затвердити Порядок проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (додається).

3. Утворити Комісію з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та затвердити її склад (додається). Визначити адміністратором під час проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - заступника начальника відділу по роботі з кадрами судів управління з питань персоналу Державної судової адміністрації України Лук'янчук Наталію Миколаївну.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної судової адміністрації України від 07.10.2016 N 209 "Про публічний конкурс з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (Наказ N 209).

5. Комісії з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України внести Голові Державної судової адміністрації України відповідну рекомендацію до 15 квітня 2019 року.

6. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) довести цей наказ до голови та членів відповідної Комісії.

7. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) розмістити цей наказ у розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту Державної судової адміністрації України.

 

Голова Державної
судової адміністрації України

З. Холоднюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
12 березня 2019 року N 252

ПОРЯДОК
проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Розділ I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для здійснення Головою Державної судової адміністрації України повноважень щодо призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - конкурс) відповідно до пункту 5 частини другої статті 94 (Закон N 1402-VIII), частини двадцять третьої статті 95 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII).

2. Конкурс проводиться на основі принципів верховенства права, публічності та політичної нейтральності.

3. Конкурс проводиться поетапно:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;

3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;

5) проведення співбесіди, розгляд мотиваційного листа та визначення їх результатів;

6) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу;

7) оприлюднення результатів конкурсу.

4. Склад Комісії з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - конкурсна комісія) затверджується Головою Державної судової адміністрації України. Особа, яка виконуватиме функції адміністратора під час проведення конкурсу, визначається з числа працівників служби управління персоналом Державної судової адміністрації України.

Конкурсна комісія проводить свою роботу у формі відкритих засідань.

5. Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі у ньому не менш як двох третин її складу. Головуючим на засіданні конкурсної комісії є голова комісії, а в разі його відсутності - член комісії, обраний більшістю присутніх на засіданні комісії її членів.

Член конкурсної комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення за наявності конфлікту інтересів (потенційного чи реального), визначеного Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

За наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів член конкурсної комісії зобов'язаний заявити самовідвід до початку розгляду питання. За тих же підстав йому може бути заявлено відвід іншими членами конкурсної комісії або особами, які беруть участь у конкурсі.

Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням членів комісії шляхом підняття рук. Голосування за дорученням або передача голосу іншому члену конкурсної комісії не допускається. Підрахунок голосів проводиться головуючим на засіданні. При ухваленні рішень член конкурсної комісії має голосувати "за" чи "проти".

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, що підписується головою та всіма її членами. Протокол засідання веде адміністратор конкурсної комісії.

Кожен член конкурсної комісії може додати до протоколу засідання свою окрему думку.

7. Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює Державна судова адміністрація України. Адміністратор конкурсної комісії здійснює підготовку засідань конкурсної комісії, організовує прийом документів та інформування кандидатів, відповідає за організацію діловодства під час проведення засідання.

Розділ II. Оголошення про проведення публічного конкурсу

8. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті Державної судової адміністрації України не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня його проведення.

9. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

1) дата і місце проведення конкурсу;

2) перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, строк їх прийому та способи подання;

3) вимоги до кандидата для участі в конкурсі;

4) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти адміністратора, який надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Розділ III. Подання заяв про участь у публічному конкурсі

10. До участі в конкурсі допускаються особи, які не є суддями та відповідають вимогам, встановленим статтями 94 (Закон N 1402-VIII), 95 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII).

11. Особа, яка бажає взяти участь у публічному конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

1) письмову заяву, адресовану конкурсній комісії, про участь у конкурсі;

2) анкету за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

3) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Текст цього листа обсягом не більше трьох сторінок друкується шрифтом чорного кольору з розміром не менше 14 пт з одним міжрядковим інтервалом, гарнітура шрифту - Times New Roman;

4) копію паспорта громадянина України;

5) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній із виконанням функцій держави;

9) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

10) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів з урахуванням Закону України "Про захист персональних даних";

11) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

12) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), або копію довідки в разі проходження такої перевірки;

13) довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

14) дві фотокартки розміром 4 х 6 см.

Копії документів мають бути засвідчені в установленому порядку.

12. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право подати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, сертифікати про підвищення кваліфікації, наукові публікації тощо).

Державна судова адміністрація України приймає документи та у триденний термін оприлюднює відповідну інформацію разом з копіями поданих документів, крім документів, які визначені підпунктами 4, 8, 9 пункту 11 цього Порядку, на офіційному сайті Державної судової адміністрації України.

13. Заяви та інші документи щодо участі в конкурсі приймаються протягом 10 календарних днів після дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. До завершення цього строку особа має право відкликати свої документи, доповнити їх або внести до них відповідні зміни.

Особи, чиї документи надійшли (у тому числі поштовим зв'язком) до конкурсної комісії після спливу встановленого строку, вважаються такими, що не допущені до участі в конкурсі.

14. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, заяву та інші документи може подати:

1) адміністратору конкурсної комісії особисто або через уповноважену особу;

2) через поштову скриньку Державної судової адміністрації України, яка знаходиться на першому поверсі будівлі Державної судової адміністрації України за адресою: м. Київ, вул. Липська, 18/5 (вхід з вулиці Пилипа Орлика);

3) засобами поштового зв'язку.

Надіслані документи в інший спосіб не приймаються, не реєструються та не опрацьовуються.

15. Документи кандидатів реєструються адміністратором конкурсної комісії в окремому журналі обліку.

Розділ IV. Допуск до участі в публічному конкурсі

16. Конкурсна комісія здійснює розгляд документів осіб, які подали заяви про участь у конкурсі, на відповідність вимогам, установленим Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), та приймає рішення про допуск осіб до участі в конкурсі або про відмову в такому допуску.

17. Кандидати, які не відповідають вимогам, установленим Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), а також кандидати, які згідно з вказаним Законом не можуть бути призначені до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються.

За рішенням конкурсної комісії кандидати не допускаються до участі в конкурсі в разі:

1) неподання всіх необхідних документів, передбачених пунктом 11 цього Порядку;

2) невідповідності поданих документів вимогам, установленим пунктом 11 цього Порядку;

3) виявлення недостовірності поданих документів.

18. Перелік кандидатів, допущених до участі в конкурсі, не пізніше наступного робочого дня після прийняття конкурсною комісією відповідного рішення розміщується на офіційному сайті Державної судової адміністрації України.

Адміністратор повідомляє кандидатів про допуск до участі в конкурсі, а також про відмову у допуску до участі в конкурсі із зазначенням підстав такої відмови, за поштовою та електронною адресою, яка вказана у заяві про участь у конкурсі.

Розділ V. Проведення конкурсного добору

19. Мотиваційні листи розглядаються конкурсною комісією під час співбесіди. Присутність кандидата на етапі співбесіди є обов'язковою.

Про час і місце проведення співбесіди кандидата повідомляє адміністратор конкурсної комісії телефоном або (і) електронною поштою. Графік проведення співбесід з кандидатами оприлюднюються на офіційному сайті Державної судової адміністрації України.

20. Визначення результатів оцінювання мотиваційного листа та співбесіди (окремо) здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься у відомість за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку. Максимальний бал, яким може оцінюватися мотиваційний лист, становить 5, співбесіда, - 5.

Остаточною оцінкою у балах за оцінювання мотиваційного листа і співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії. Підсумкові результати оцінювання фіксуються у зведеній відомості згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається за результатами повторної співбесіди з цими кандидатами. Максимальний бал, яким може оцінюватися додаткова співбесіда, становить 5. Результати додаткової співбесіди фіксуються у відповідних відомостях згідно з додатками 4 і 5 до цього Порядку.

21. Переможець конкурсу (на кожну вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Голови Державної судової адміністрації України) оголошується на засіданні конкурсної комісії. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Державної судової адміністрації України.

22. Переможця конкурсу (на кожну вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Голови Державної судової адміністрації України) конкурсна комісія рекомендує Голові Державної судової адміністрації України для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

23. Рішення про призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймає Голова Державної судової адміністрації України шляхом видання відповідного наказу, копію якого не пізніше наступного робочого дня надсилає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

24. Рішення конкурсної комісії, Голови Державної судової адміністрації України може бути оскаржене в порядку, визначеному законодавством України.

Розділ VI. Прикінцеві положення

25. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення конкурсною комісією рішення про його результати.

26. У разі, якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного кандидата, проводиться повторний конкурс з добору кандидатів, а у разі, якщо не відібрано необхідної кількості кандидатів, - додатковий конкурс із добору необхідної кількості кандидатів для здійснення Головою Державної судової адміністрації України призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Повторний і додатковий конкурси проводяться за процедурою, визначеною цим Порядком.

 

Начальник управління
з питань персоналу Державної
судової адміністрації України

О. Дробинський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
12 березня 2019 року N 252

СКЛАД
Комісії з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Гізатуліна
Людмила Василівна

- заступник Голови Державної судової адміністрації України, голова Комісії;

Романюк
Ярослав Михайлович

- суддя Верховного Суду України у відставці (за згодою);

Остапук
Віктор Іванович

- суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, член Ради суддів України (за згодою);

Оніщук
Микола Васильович

- ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук (за згодою);

Галівець Ірина Вікторівна

- начальник управління з питань об'єктів державної власності Державної судової адміністрації України.

 

Начальник управління
з питань персоналу Державної
судової адміністрації України

О. Дробинський

 

Додаток 2
до Порядку проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

ВІДОМІСТЬ
про результати оцінювання мотиваційного листа та співбесіди кандидатів для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)

N
з/п

Прізвище, ініціали кандидата

Оцінка (бал)

Загальна сума балів

Примітки

мотиваційного листа

співбесіди

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Член конкурсної комісії


підпис

______
ініціали, прізвище

 

Додаток 3
до Порядку проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів оцінювання мотиваційного листа та співбесіди кандидатів для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)

N
з/п

Прізвище, ініціали кандидата

Оцінки членів конкурсної комісії

Середній бал

Загальний рейтинг

прізвище, ініціали члена комісії

прізвище, ініціали члена комісії

прізвище, ініціали члена комісії

прізвище, ініціали члена комісії

прізвище, ініціали члена комісії

прізвище, ініціали члена комісії

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор конкурсної комісії


підпис

______
ініціали, прізвище

 

Додаток 4
до Порядку проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

ВІДОМІСТЬ
про результати додаткової співбесіди кандидатів для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)

N
з/п

Прізвище, ініціали кандидата

Оцінка (бал)

Примітки

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Член конкурсної комісії


підпис

______
ініціали, прізвище

 

Додаток 5
до Порядку проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів оцінювання додаткової співбесіди кандидатів для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)

N
з/п

Прізвище, ініціали кандидата

Оцінки членів конкурсної комісії

Середній бал

Загальний рейтинг

прізвище, ініціали члена комісії

прізвище, ініціали члена комісії

прізвище, ініціали члена комісії

прізвище, ініціали члена комісії

прізвище, ініціали члена комісії

прізвище, ініціали члена комісії

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор конкурсної комісії


підпис

______
ініціали, прізвище
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали