МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 березня 2011 року N 95

Про проведення у 2011 році набору на навчання до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для МВС за державним замовленням

Відповідно до вимог Законів України "Про вищу освіту", "Про міліцію", розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 2355-р "Про проведення експерименту з підготовки фахівців для Міністерства внутрішніх справ", Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 N 961 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.10.2010 за N 999/18294, Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 01.12.2010 N 590 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2010 за N 1340/18635 (далі - Порядок відбору), договорів про співпрацю Міністерства внутрішніх справ з національними університетами "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" від 20.07.2010 та "Одеська юридична академія" від 10.01.2011, з метою належної організації проведення набору на навчання за державним замовленням до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для органів і підрозділів МВС, наказую:

1. Затвердити:

1.1. Порядок організації прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ (далі - ВНЗ МВС) за державним замовленням у 2011 році (додаток 1).

1.2. Перелік ВНЗ МВС, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (далі - МОНМС), які здійснюють набір на навчання фахівців для МВС за державним замовленням у 2011 році (додаток 2).

1.3. План відбору кандидатів на навчання за державним замовленням та направлення до ВНЗ МВС, національних університетів "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" та "Одеська юридична академія" (далі - План відбору) їх особових (навчальних) справ у 2011 році (додаток 3).

1.4. Склад комісії МВС з відбору кандидатів на навчання (далі - Комісія МВС) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (додаток 4).

1.5. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) при вступі до ВНЗ МВС за державним замовленням у 2011 році (додаток 5).

1.6. Терміни реєстрації вступників та проведення конкурсного відбору у ВНЗ МВС (додаток 6).

1.7. Нормативи оцінки рівня фізичної підготовки абітурієнтів при вступі до ВНЗ МВС (додаток 7).

1.8. Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в ОВС (далі - співбесіда) при вступі до ВНЗ МВС для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (додаток 8).

1.9. Зразок листа-відповіді абітурієнта під час проведення співбесіди (додаток 9).

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату МВС, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, командувачу внутрішніх військ, ректорам (начальникам) ВНЗ МВС:

2.1. У тісній взаємодії організувати проведення профорієнтаційної роботи з відбору та всебічного вивчення кандидатів на навчання в практичних органах і підрозділах внутрішніх справ, загальноосвітніх та професійно-технічних закладах освіти, військових комісаріатах та частинах, а також висвітлення інформації про набір та підготовку фахівців для органів і підрозділів МВС у засобах масової інформації, телерадіоефірах, друкованих виданнях.

За необхідністю передбачити виїзди працівників ВНЗ МВС до комплектуючих органів для надання методичної допомоги в організації відбору.

2.2. Ужити заходів щодо якісного виконання державного замовлення на підготовку фахівців для потреб МВС шляхом відбору на навчання кандидатів, які за своїми діловими та моральними якостями відповідають вимогам, що висуваються до працівників правоохоронних органів.

2.3. З метою забезпечення належного рівня конкурсного відбору визначити, що мінімальна кількість особових (навчальних) справ кандидатів на навчання повинна бути не меншою, ніж дві справи на одне навчальне місце, передбачене Планом відбору.

Особливу увагу звернути на безумовне виконання Плану відбору кандидатів з числа осіб, які виявили бажання навчатися за експериментальною програмою підготовки за схемою "курсант-військовослужбовець-курсант", та осіб рядового і молодшого начальницького складу ОВС і звільнених у запас зі служби в Збройних Силах України.

2.4. Організувати співпрацю з регіональними представництвами Українського центру незалежного оцінювання якості освіти та здійснювати постійний моніторинг за проходженням тестування відібраними кандидатами на навчання.

2.5. З метою належної організації прийому на навчання, забезпечення об'єктивності та неупередженості, відкритості і прозорості, а також запобігання можливим проявам корупції під час вступної кампанії з працівниками кадрових апаратів ГУМВС, УМВС, ГУВВ, які здійснюють відбір, оформлення особових (навчальних) справ, а також членами приймальних комісій та працівниками ВНЗ МВС у системі службової підготовки додатково вивчити (з обов'язковим прийняттям заліків) вимоги нормативно-правових актів, зокрема Закону України "Про звернення громадян", антикорупційного законодавства, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Порядку відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС, цього наказу.

2.6. При відборі кандидатів звернути увагу відповідальних за цей напрям роботи посадових осіб на необхідність:

2.6.1. Покращання роботи з відбору кандидатів на навчання до ВНЗ з числа сільської молоді.

Відбір зазначеної категорії осіб здійснювати з урахуванням потреби у фахівцях для роботи в сільській місцевості.

2.6.2. Проведення роз'яснювальної роботи серед дітей загиблих при виконанні службових обов'язків працівників ОВС щодо особливостей відбору та прийому на навчання в цьому році до ВНЗ МВС, національних університетів "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" та "Одеська юридична академія", надання їм організаційної допомоги в підготовці до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень, а також оформленні особових справ та відповідних документів на вступ.

Про кандидатів, які виявили бажання брати участь у конкурсному відборі в цьому році до вищих навчальних закладів, що готують фахівців для МВС, щомісяця, починаючи з 1 квітня до 1 липня 2011 року, інформувати Департамент кадрового забезпечення МВС та відповідні вищі навчальні заклади.

2.6.3. Ознайомлення кожного кандидата та його батьків з умовами експериментальної програми підготовки фахівців у ВНЗ МВС, надання їх добровільної згоди на навчання за цією програмою, зокрема залучення до охорони громадського порядку та профілактики правопорушень під час строкової військової служби в спеціальних моторизованих військових частинах міліції (військових частинах спеціального призначення) внутрішніх військ МВС за місцем розташування вищого навчального закладу, підтвердженої їх особистими підписами.

2.7. Забезпечити:

2.7.1. Належне оформлення та направлення для розгляду Комісією МВС рекомендацій (додаток 10) кандидатів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра:

- у Національній академії внутрішніх справ - на адресу ДКЗ МВС за денною формою навчання - до 20 квітня, заочною - до 1 липня 2011 року;

- в Академії внутрішніх військ МВС - до управління кадрів ГУВВ у терміни, визначені Правилами прийому до цього навчального закладу.

2.7.2. Своєчасне оформлення відповідно до вимог, установлених нормативно-правовими актами МВС та МОНМС, та направлення на розгляд приймальних комісій ВНЗ особових (навчальних) справ кандидатів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавра за денною формою навчання - до 1 липня 2011 року, за заочною - не пізніше, ніж за 10 днів до початку конкурсного відбору;

- магістра за денною та заочною формами навчання - не пізніше, ніж за місяць до початку вступних випробувань.

2.7.3. Надання інформації про кількість направлених (отриманих) особових (навчальних) справ за встановленою формою (додаток 11) кожного другого та четвертого четверга місяця, починаючи з 1 березня 2011 року, на електронну адресу ДКЗ МВС (e-mail: don_vpo@mail.ru) та в паперовому вигляді:

до 1 липня 2011 року - за денною формою навчання;

до 1 серпня 2011 року - за заочною.

3. Комісії МВС та ГУВВ вивчити рекомендації стосовно кандидатів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра у ВНЗ МВС та до 5 травня 2011 року поінформувати комплектуючі органи і відповідні вищі навчальні заклади про прийняте рішення стосовно допуску їх до участі у вступних випробуваннях.

4. Керівникам ВНЗ МВС:

4.1. Організувати роботу приймальних комісій згідно з вимогами нормативно-правових актів МВС, МОНМС з цих питань, забезпечити відкритість та прозорість при проведенні прийому до підпорядкованих вищих навчальних закладів.

4.2. Створити умови для ознайомлення вступників під їх особистий підпис з ліцензією на здійснення освітянської діяльності навчального закладу, сертифікатами про акредитацію та відповідного напряму (спеціальності), Порядком відбору, Правилами прийому до ВНЗ МВС, відомостями про ліцензовані обсяги та обсяги прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) і освітньо-кваліфікаційним рівнем, порядком проведення співбесіди з визначення рівня готовності до навчання і проходження служби в ОВС та визначення їх рівня фізичної підготовки.

4.3. Забезпечити:

4.3.1. Першочергове комплектування ВНЗ МВС за денною та заочною формами навчання в межах обсягів державного замовлення на підготовку фахівців для МВС у 2011 році, затверджених відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

4.3.2. Надання на електронну адресу (e-mail: don_vpo@mail.ru) ДКЗ МВС та в паперовому вигляді інформації за результатами відбору та зарахування на навчання:

- про прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавра (додатки 12, 13), магістра (додаток 14) - у п'ятиденний термін після оголошення наказу про зарахування;

- зведених даних про результати прийому за формами МОНМС (додатки 15, 16) - до 15 серпня та 10 вересня 2011 року.

У разі подовження прийому на навчання після звітного періоду ВНЗ МВС подають до ДКЗ МВС інформацію за формою МОНМС (додаток 15) у триденний термін після зарахування на навчання за всіма напрямами (спеціальностями) та формами навчання.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 02.02.2010 N 27 "Про проведення набору на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України у 2010 році за державним замовленням".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С. Є.

7. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів МВС.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

Додаток 1
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

ПОРЯДОК
організації прийому до вищих навчальних закладів МВС за державним замовленням у 2011 році

1. Загальні положення

1.1. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу МВС (далі - ВНЗ МВС) здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника цього вищого навчального закладу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ВНЗ МВС, затвердженим його керівником.

Керівник ВНЗ МВС забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі вимог Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом МОН від 19.10.2010 N 961 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.10.2010 за N 999/18294 (далі - Умов прийому), Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, затвердженого наказом МВС від 01.12.2010 N 590 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2010 за N 1340/18635 (далі - Порядок відбору), власних правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Організація прийому на навчання до національних університетів "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" та "Одеська юридична академія" здійснюється згідно з вимогами Правил прийому до цих вищих навчальних закладів, з урахуванням вимог Порядку відбору.

1.2. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 2355-р запроваджено проведення у 2011 році експерименту з організації набору осіб до ВНЗ МВС та їх подальше навчання за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Експериментальна програма передбачає отримання у ВНЗ МВС вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність". Особи, які навчатимуться за цією програмою, проходитимуть посилену практичну підготовку у вигляді залучення їх до охорони громадського порядку та профілактики правопорушень під час строкової військової служби в спеціальних моторизованих військових частинах міліції (військових частинах спеціального призначення) внутрішніх військ МВС за місцем розташування ВНЗ МВС.

Перелік ВНЗ МВС, які будуть здійснювати набір, а також вимоги щодо віку та рівня освіти кандидатів на навчання за експериментальною програмою, визначені в додатку 2 цього наказу та підпунктами 2.1.10, 2.3 Порядку відбору.

1.3. Конкурсний відбір вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної середньої освіти здійснюється приймальними комісіями ВНЗ МВС, з урахуванням цільового набору, у такій послідовності:

- проведення конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів);

- оцінка рівня фізичної підготовки вступників;

- проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ (далі співбесіда) - за окремими напрямами підготовки.

1.4. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра у ВНЗ МВС здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста.

1.5. Терміни реєстрації вступників, проведення конкурсного відбору визначені в додатку 6 цього наказу.

1.6. Зарахування вступників слухачами (курсантами) відповідного ВНЗ МВС здійснюється виданням на підставі рішення приймальної комісії наказу керівника цього навчального закладу, який доводиться до їх відома.

2. Проведення конкурсу сертифікатів

2.1. Приймальні комісії ВНЗ МВС допускають до участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти вступників, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю не нижче 124 балів з конкурсних предметів.

На окремі напрями підготовки ВНЗ МВС може встановити більш високу кількість балів сертифікатів з профільних загальноосвітніх дисциплін, з якими абітурієнт допускається до участі в конкурсному відборі, для зарахування на навчання.

ВНЗ МВС за рішенням приймальної комісії допускає до участі в конкурсному відборі вступника, який подав сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до ВНЗ МВС, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена в сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

2.2. Приймальна комісія ВНЗ МВС здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру.

Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі в конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

2.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється з урахуванням співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ шляхом додавання балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів (вступних екзаменів у передбачених підпунктами 4.9 - 4.11 Порядку відбору випадках), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, оцінки рівня фізичної підготовки вступників до ВНЗ МВС, а також додаткових балів, передбачених Порядком відбору. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, ураховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". При використанні іншої шкали оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ВНЗ МВС.

2.4. Перелік конкурсних предметів при вступі до вищих навчальних закладів МВС за державним замовленням у 2011 році визначений у додатку 5 цього наказу.

2.5. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти подаються до ВНЗ МВС не пізніше дня реєстрації. Абітурієнтам дозволяється надавати копії сертифікатів, які завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

3. Порядок проведення вступних екзаменів та співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ

3.1. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНЗ МВС за їх вибором мають:

- особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

- громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

3.2. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНЗ МВС у разі їх неучасті в рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:

- особи рядового і молодшого начальницького складу ОВС, військовослужбовці Збройних Сил України, внутрішніх військ МВС України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, - при вступі на денну форму навчання;

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

- особи рядового та начальницького складу ОВС, військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - при вступі на заочну форму навчання.

3.3. Для проведення вступних екзаменів створюються предметні екзаменаційні комісії, склад яких затверджується керівником ВНЗ МВС.

Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на базі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

3.4. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія ВНЗ МВС за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

3.5. Співбесіда з кандидатами на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за всіма напрямами підготовки здійснюється на основі законодавчих і нормативно-правових актів, зокрема тих, які стосуються організації діяльності правоохоронних органів, та навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з предметів "Основи правознавства", "Людина і суспільство", "Людина і світ".

До співбесіди допускаються особи з числа вступників, які мають достатній рівень підготовки, визначений предметними комісіями в попередніх конкурсах.

3.6. Співбесіда проводиться в усній формі з кожним абітурієнтом спеціально створеною у ВНЗ комісією. До складу комісії входять фахівці з числа науково-педагогічного складу ВНЗ МВС, практичних працівників або (та) працівників інших навчальних закладів.

Висновок щодо готовності абітурієнта до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ комісія робить під час проведення співбесіди керуючись наступними критеріями:

- достатній рівень готовності - абітурієнт дав достатньо аргументовану відповідь на поставлені питання, продемонстрував розуміння діяльності міліції і своєї відповідальності як майбутнього працівника міліції, бажання і готовність навчатися за експериментальною програмою, працювати в складних умовах, захищати права і свободи громадян;

- недостатній рівень готовності - абітурієнт не зміг зрозуміло сформулювати відповідь на поставлені питання, не уявляє, які завдання виконує міліція, не усвідомлює своєї ролі і відповідальності як майбутнього працівника міліції, продемонстрував низький рівень бажання і готовності навчатися за експериментальною програмою, працювати в складних умовах, захищати права і свободи громадян.

3.7. Особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС, у разі участі їх у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНЗ МВС або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ не проходять.

3.8. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра перелік показників конкурсного відбору, порядок проведення фахових випробувань визначається приймальною комісією ВНЗ МВС. Вступники на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі базової та повної вищої освіти в обов'язковому порядку складають вступний екзамен з іноземної мови.

3.9. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра створюються атестаційні комісії, склад яких затверджується керівником ВНЗ МВС.

Програми фахових випробувань розробляються і затверджуються ВНЗ МВС у терміни, визначені Порядком відбору.

3.10. Для проведення вступних екзаменів вищими навчальними закладами МВС, з урахуванням визначених предметів шкільної програми та відповідних дисциплін ВНЗ, розробляється 3 варіанти білетів, які затверджуються головою приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену з української мови розробляється 3 варіанти тем письмових робіт, а для проведення співбесіди - 3 варіанти білетів з рекомендованого переліку питань, визначеного у додатку 8 цього наказу, які затверджуються головою приймальної комісії ВНЗ МВС.

3.11. Для проведення співбесіди пропонуються 3 питання з числа затвердженого приймальною комісією рекомендованого переліку. У випадку, коли складно зробити висновок щодо рівня готовності абітурієнта до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ за результатами відповідей на основні 3 питання, комісія може задати додаткові питання, передбачені рекомендованим переліком.

До листка-відповіді (додаток 9 цього наказу) абітурієнтом записуються питання і зміст відповіді, після закінчення співбесіди листок підписується вступником та членами комісії.

3.12. Кожен із варіантів білетів (тем) для проведення вступних екзаменів чи співбесіди розробляється в єдиному примірнику і запечатується в конверт.

3.13. За день до проведення екзамену чи співбесіди під час консультації одному з абітурієнтів надається право вибрати один з трьох конвертів з варіантом білетів (тем). Присутнім абітурієнтам оголошується перелік питань, за якими буде проводитись екзамен чи співбесіда, а також порядок їх проведення.

Після визначення варіанту білетів у спеціально обладнаному приміщенні в присутності відповідального секретаря та представника служби внутрішньої безпеки тиражуються (за потребою) необхідна кількість його примірників.

3.14. Конверти з білетами (темами), а також перераховані примірники після тиражування, зберігаються в службовому сейфі відповідального секретаря приймальної комісії, опечатаному двома печатками - ВНЗ та підрозділу внутрішньої безпеки.

Про необхідність тиражування примірників варіантів білетів, фактичну їх кількість, порядок тиражування та умови зберігання складається відповідний акт, який підписується відповідальним секретарем та візується працівником служби внутрішньої безпеки.

3.15. У день проведення екзамену чи співбесіди о 08.30 примірники варіанту білетів (тем), у присутності працівника служби внутрішньої безпеки, передаються відповідальним секретарем приймальної комісії безпосередньо в аудиторіях представникам комісії, які будуть проводити екзамен чи співбесіду.

3.16. Членам комісії під час проведення екзамену чи співбесіди забороняється спілкуватись з іншими посадовими особами та громадянами, користуватись мобільними телефонами, іншими засобами зняття і передачі інформації.

3.17. Результати вступних екзаменів чи проведення співбесіди доводяться до відома вступників щодня шляхом розміщення даної інформації на сайтах відповідних ВНЗ та інформаційних стендах.

4. Визначення рівня фізичної підготовки кандидатів на навчання

4.1. Проведення вступного екзамену з фізичної підготовки при вступі до ВНЗ МВС спрямоване на визначення всебічного розвитку фізичних якостей абітурієнтів, життєво важливих умінь і навичок, необхідних для виконання оперативно-службових завдань.

Рівень фізичної підготовки вступників до ВНЗ МВС визначається за результатами виконання практичних вправ.

4.2. До вступного екзамену допускаються особи з числа абітурієнтів, які пройшли реєстрацію, надали сертифікати відповідно до вимог, зазначених у розділі 2 цього порядку.

У разі захворювання (підтвердженого відповідним документом) вступник звільняється від складання вступного екзамену з фізичної підготовки до часу одужання, але не пізніше дня складання останнього екзамену будь-якою групою абітурієнтів.

4.3. Для проведення вступного екзамену створюються предметні екзаменаційні комісії, склад яких формується ВНЗ з числа науково-педагогічного складу та інших спеціалістів за фахом та затверджується керівником ВНЗ МВС.

Вступний екзамен проводиться в обов'язковій присутності медичних працівників.

4.4. Для виконання практичних вправ надається одна спроба. В окремих випадках за незалежних від абітурієнта обставин голова предметної комісії може дозволити йому виконати вправу повторно. Виконання вправи повторно з метою покращання результату не допускається.

У разі погіршання стану здоров'я під час виконання практичних вправ абітурієнт негайно зобов'язаний повідомити про це членів предметної екзаменаційної комісії.

4.5. Час та місце проведення вступного екзамену визначається складеним ВНЗ МВС розкладом, який затверджується головою приймальної комісії.

Абітурієнтам завчасно повідомляються правила та порядок складання екзамену, їх обов'язки і права, а також надається час (не менше 15 хвилин) для самостійної розминки перед виконанням кожної вправи. Можливе проведення розминки також у складі групи.

4.6. Вступний екзамен з фізичної підготовки у ВНЗ МВС, які готують фахівців для органів внутрішніх справ, проводиться протягом двох днів:

- для чоловіків:

1 день - біг 100 м, комплексна силова вправа;

2 день - біг 3000 м.

- для жінок:

1 день - біг 100 м, комплексна силова вправа;

2 день - біг 1000 м.

Порядок проведення вступних випробувань, а також нормативи оцінки рівня фізичної підготовки вступників до Академії внутрішніх військ МВС визначаються Правилами прийому до цього вищого навчального закладу.

4.7. Вправи з бігу на дистанції 100, 1000, 3000 метрів виконуються на рівній біговій доріжці з виміряною дистанцією. За командою "НА СТАРТ" вступники стають на стартову лінію в положення високого чи низького старту і зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера або командою "РУШ" вони повинні якнайшвидше подолати задану дистанцію. У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу.

4.8. Комплексна силова вправа виконується на будь-якій рівній горизонтальній поверхні впродовж двох хвилин без перерви та складається з двох частин:

перша - згинання та розгинання тулуба - 1 хвилина;

друга - згинання та розгинання рук в упорі лежачи - 1 хвилина.

Перша частина. Вихідне положення: лежачи на спині, долоні рук прижаті до потиличної частини голови, ноги довільні, п'ятки притиснуті до поверхні. За командою "ВПЕРЕД" абітурієнт виконує максимальну кількість разів підйомів тулуба вперед до торкання ліктями рук колін ніг, опускання у вихідне положення до торкання лопатками поверхні. Під час торкання ліктями колін п'ятки ніг притиснуті до поверхні.

Забороняється: закріпляти ноги, відривати п'ятки ніг від поверхні та долоні від потиличної частини голови, починати виконання вправи без команди, виконувати першу частину вправи понад одну хвилину.

Дозволяється: робити зупинку у вихідному положенні, у будь-якому положенні згинати та розгинати ноги, розпочинати другу частину вправи після 10 (мінімум) зарахованих підйомів тулуба за 1 хвилину. Така ж кількість зарахованих повторень є обов'язковою і для другої частини вправи відповідно.

Рахунок оголошується після торкання ліктями колін і є дозволом на продовження виконання вправи.

Друга частина. Після закінчення часу на виконання першої частини вправи подається команда "ЧАС". За цією командою абітурієнт приймає вихідне положення: лежачи в упорі, руки прямі на ширині плечей, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці стоп опираються до поверхні, п'ятки стоп зімкнені, та виконує другу частину вправи, при цьому ритмічно опускає тулуб, торкаючись поверхні грудьми та піднімає його у вихідне положення шляхом згинання та розгинання рук.

Забороняється: прогинатися, торкатися поверхні іншими частинами тіла, змінювати положення ніг та підтягувати їх під себе.

При одночасному торканні поверхні грудьми, животом або колінами вправа припиняється.

Дозволяється: робити зупинку в положенні випрямлених рук та виконувати вправу на кулаках.

Рахунок оголошується після фіксації вихідного положення і є дозволом на продовження виконання вправи.

Загальний результат складається з кількості разів виконання першої та другої частин комплексної вправи та за умови виконання визначеного мінімуму в кожній частині.

4.9. Нормативи оцінки рівня фізичної підготовки для вступників до ВНЗ МВС, які готують фахівців для органів внутрішніх справ, визначені в додатку 7 цього наказу.

4.10. Критерії визначення загального результату складання екзамену:

4.10.1. Загальний результат виконання фізичних вправ розраховується за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів як середній бал, одержаний за три вправи.

Середній бал обчислюється як середнє арифметичне число. Якщо це число не є цілим, то кінцеве значення обчислюється шляхом округлення з точністю до цілої.

При цьому до 0,50 бала округлюється в менший бік, а з 0,51 - у більший.

4.10.2. Результати та кількість балів з кожного виду вправ, а також загальний бал, одержаний під час випробування з оцінки рівня фізичної підготовки, заносяться до відомості та екзаменаційного листа.

Нормативами визначається граничний результат, за який виставляється той чи інший бал.

4.10.3. Якщо хоча б за одну вправу отримано менше 124 балів (за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів), то вступний екзамен з фізичної підготовки вважається не складеним.

4.11. Під час складання вступного екзамену з фізичної підготовки працівники внутрішньої безпеки, при необхідності, застосовують відеозйомку.

4.12. Результати вступного екзамену з визначення рівня фізичної підготовки оголошуються абітурієнтам наступного дня після його проведення шляхом розміщення даної інформації на сайтах ВНЗ та інформаційних стендах.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції

Ю. С. Казанський

 

Додаток 2
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

ПЕРЕЛІК
вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, які здійснюють набір на навчання фахівців для органів і підрозділів МВС за державним замовленням у 2011 році

1. Національна академія внутрішніх справ

1.1. Денна форма навчання

1.1.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правоохоронна діяльність".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.6, 2.1.7 Порядку відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС, затвердженого наказом МВС від 01.12.2010 N 590 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2010 за N 1340/18635 (далі - Порядок відбору).

Набір на навчання складає 75 осіб.

1.1.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.6, 2.1.7 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

1.1.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Управління в сфері правопорядку".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.8 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

1.1.4. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 300 осіб.

1.1.5. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 25 осіб.

1.1.6. Підготовка офіцерських кадрів для внутрішніх військ МВС освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 60 осіб.

1.1.7. Підготовка офіцерських кадрів для внутрішніх військ МВС освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Психологія" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 20 осіб.

1.2. Заочна форма навчання

1.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правоохоронна діяльність".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.3 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 75 осіб.

1.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.3 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 125 осіб.

1.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 145 осіб.

1.2.4. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 205 осіб.

1.2.5. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 100 осіб.

Примітка: Набір на навчання для здобуття ОКР магістра у Національній академії внутрішніх справ здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

2. Харківський національний університет внутрішніх справ

2.1. Денна форма навчання

2.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 125 осіб.

2.2. Заочна форма навчання

2.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 115 осіб.

2.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 140 осіб.

2.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

3. Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС

3.1. Денна форма навчання

3.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 25 осіб.

3.2. Заочна форма навчання

3.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

4. Херсонський юридичний інститут ХНУВС

4.1. Денна форма навчання

4.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 25 осіб.

4.2. Заочна форма навчання

4.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 55 осіб.

4.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 25 осіб.

4.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

5. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

5.1. Денна форма навчання

5.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 100 осіб.

5.2. Заочна форма навчання

5.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 175 осіб.

6. Запорізький юридичний інститут ДДУВС

6.1. Денна форма навчання

6.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 25 осіб.

6.2. Заочна форма навчання

6.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 20 осіб.

6.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

6.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

7. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

7.1. Денна форма навчання

7.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

7.1.2. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 25 осіб.

7.2. Заочна форма навчання

7.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 90 осіб.

7.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

8. Донецький юридичний інститут ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка

8.1. Денна форма навчання

8.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 150 осіб.

8.2. Заочна форма навчання

8.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 100 осіб.

8.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 25 осіб.

9. Львівський державний університет внутрішніх справ

9.1. Денна форма навчання

9.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 150 осіб.

9.1.2. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 25 осіб.

9.2. Заочна форма навчання

9.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 20 осіб.

9.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 40 осіб.

9.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 25 осіб.

10. Прикарпатський юридичний інститут ЛьвДУВС

10.1. Денна форма навчання

10.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 25 осіб.

10.2. Заочна форма навчання

10.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

10.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 25 осіб.

11. Одеський державний університет внутрішніх справ

11.1. Денна форма навчання

11.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 125 осіб.

11.1.2. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 50 осіб.

11.2. Заочна форма навчання

11.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

11.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 100 осіб.

12. Кримський юридичний інститут ОДУВС

12.1. Заочна форма навчання

12.1.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 60 осіб.

12.1.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

13. Академія внутрішніх військ

13.1. Денна форма навчання

13.1.1. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Службово-бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) внутрішніх військ" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

13.1.2. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Військово-соціальне управління" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

13.1.3. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

13.1.4. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Менеджмент організацій" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

13.1.5. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Військове управління" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 140 осіб.

13.1.6. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Автомобільний транспорт" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 40 осіб.

13.1.7. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Інженерна механіка. Озброєння та військова техніка" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 20 осіб.

13.1.8. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Менеджмент" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 25 осіб.

13.1.9. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Філологія" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

13.2. Заочна форма навчання

13.2.1. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Службово-бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) внутрішніх військ" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 15 осіб.

13.2.2. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Військово-соціальне управління" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

13.2.3. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

13.2.4. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Менеджмент організацій" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

13.2.5. Підготовка військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Автомобільний транспорт" на базі повної загальної середньої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 30 осіб.

13.2.6. Підготовка військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Інженерна механіка. Озброєння та військова техніка" на базі повної загальної середньої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 15 осіб.

13.2.7. Підготовка військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Менеджмент" на базі повної загальної середньої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 30 осіб.

13.2.8. Підготовка військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Філологія" на базі повної загальної середньої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 15 осіб.

Примітка: Набір на навчання для здобуття ОКР магістра в Академії внутрішніх військ МВС здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

14. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

14.1. Денна форма навчання

14.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Організація прийому на навчання здійснюється згідно з вимогами Правил прийому до Національного університету та урахуванням вимог Порядку відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС.

Відбір кандидатів на навчання до університету здійснюють підрозділи кадрового забезпечення спільно із слідчими підрозділами ГУМВС, УМВС.

15. Національний університет "Одеська юридична академія"

15.1. Денна форма навчання

15.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Організація прийому на навчання здійснюється згідно з вимогами Правил прийому до Національного університету та урахуванням вимог Порядку відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС.

Відбір кандидатів на навчання до університету здійснюють підрозділи кадрового забезпечення спільно із слідчими підрозділами ГУМВС, УМВС.

 

Начальник ДКЗ МВС
генерал-майор міліції

Ю. С. Казанський

 

Додаток 3
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

План відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС, Національних університетів "Юридична академія України ім. Я. Мудрого" та "Одеська юридична академія" та направлення їх особових (навчальних) справ у 2011 році
(денна та заочна форми навчання, освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, магістра, державне замовлення)

ГУМВС, УМВС

Національна академія внутрішніх справ

ОКР бакалавра

ОКР магістра (на базі ОКР спеціаліста)

ОКР бакалавра

ОКР магістра

денна форма навчання

заочна форма навчання

психологія

правознавство

правоохоронна діяльність

правоохоронна діяльність

правознавство

управління в сфері правопорядку

правоохоронна діяльність

правознавство

правоохоронна діяльність

на базі повної загальної середньої освіти

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

на базі ОКР спеціаліста

для внутрішніх військ

Вінницькій обл.

1

2

3

27

1

1

1

4

6

9

3

1

Волинській обл.

 

1

 

4

1

1

 

3

6

2

1

1

Дніпропетровській обл.

1

2

 

3

1

2

1

 

 

 

6

2

Донецькій обл.

 

2

 

3

7

3

3

 

 

 

12

7

Житомирській обл.

1

2

2

25

1

2

1

7

9

9

4

3

Закарпатській обл.

 

1

 

5

3

1

1

2

2

1

3

1

Запорізькій обл.

 

1

 

2

2

1

1

 

 

 

3

1

Івано-Франківській обл.

1

1

 

5

3

1

 

 

 

 

3

1

Київській обл.

1

4

6

42

4

2

2

35

45

16

8

6

м. Києві

1

5

11

46

8

3

3

35

35

35

35

35

Кіровоградській обл.

1

1

 

5

2

1

1

 

 

7

3

1

АР Крим

 

1

 

6

4

1

2

 

 

 

9

7

м. Севастополі

 

1

 

2

2

1

1

 

 

 

3

1

Луганській обл.

 

2

 

2

6

2

1

 

 

 

5

3

Львівській обл.

 

2

 

6

2

3

2

3

5

3

7

4

Миколаївській обл.

1

1

 

5

2

2

1

 

 

 

4

3

Одеській обл.

1

1

 

7

3

2

2

 

 

 

5

2

Полтавській обл.

1

2

 

3

3

2

1

2

4

3

4

3

Рівненській обл.

 

1

 

3

2

1

 

4

6

2

2

1

Сумській обл.

1

2

 

2

1

1

 

1

2

3

1

1

Тернопільській обл.

 

1

 

3

1

1

 

3

7

 

3

1

Харківській обл.

 

1

 

3

3

2

2

 

 

 

6

2

Херсонській обл.

 

1

 

4

2

2

1

 

 

 

2

2

Хмельницькій обл.

 

2

 

6

3

2

1

4

8

7

2

2

Черкаській обл.

 

2

1

9

4

2

1

12

22

11

2

2

Чернігівській обл.

1

2

2

12

3

1

1

5

9

8

3

2

Чернівецькій обл.

 

1

 

2

1

1

 

2

2

 

2

2

Донецькій залізниці

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

1

1

Львівській залізниці

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

2

1

Одеській залізниці

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

2

1

Південній залізниці

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

1

1

Південно-Західній залізниці

 

 

 

2

 

1

 

3

7

2

2

1

Придніпровській залізниці

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

1

1

ГУВВ МВС України

8

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

50

 

 

 

20

20

 

 

 

Усього:

20

60

25

300

75

50

30

145

195

120

150

103

К-сть навчальн. місць

20

60

25

300

75

50

30

145

205

100

125

75

ГУМВС, УМВС

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС

Херсонський юридичний інститут ХНУВС

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правознавство

правоохоронна діяльність

правоохоронна діяльність

правознавство

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

Вінницькій обл.

1

1

2

 

 

4

 

1

 

1

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Дніпропетровській обл.

8

7

9

1

 

 

2

 

 

 

Донецькій обл.

3

19

21

2

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

8

2

1

 

 

 

1

 

 

2

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

2

6

1

3

 

 

м. Києві

35

35

35

35

2

2

 

2

1

 

Кіровоградській обл.

10

1

1

 

6

22

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

м. Севастополі

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

2

10

8

10

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Полтавській обл.

18

16

20

4

1

 

3

4

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Сумській обл.

20

18

21

5

5

 

2

2

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

32

30

40

14

4

 

3

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

6

28

16

8

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

4

 

 

 

1

Черкаській обл.

10

 

 

 

2

5

1

 

 

 

Чернігівській обл.

11

10

11

1

2

 

1

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

2

2

1

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

Південній залізниці

1

3

5

 

 

 

 

2

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

157

148

174

65

25

50

25

55

25

30

К-сть навчальн. місць

125

115

140

30

25

50

25

55

25

30

ГУМВС, УМВС

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Запорізький юридичний інститут ДДУВС

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правоохоронна діяльність

правознавство

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

на базі повної загальної середньої освіти

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

Вінницькій обл.

2

3

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

34

135

7

 

5

8

Донецькій обл.

3

4

6

6

12

2

Житомирській обл.

 

2

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

1

8

13

29

9

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

м. Києві

4

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

10

5

 

 

 

2

АР Крим

5

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

6

1

4

 

 

7

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

8

 

 

 

 

 

Одеській обл.

6

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

3

 

 

 

 

2

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

5

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

2

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

3

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

8

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

3

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

1

2

 

Південній залізниці

 

3

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

3

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

1

15

 

 

2

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

Усього:

100

175

25

20

50

30

К-сть навчальн. місць

100

175

25

20

50

30

ГУМВС, УМВС

Луганський державний університет внутрішніх справ

Донецький юридичний інститут ЛДУВС

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правознавство

правоохоронна діяльність

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

Вінницькій обл.

 

 

 

 

2

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Дніпропетровській обл.

5

4

 

2

8

1

10

Донецькій обл.

7

8

10

8

47

90

10

Житомирській обл.

 

 

 

 

2

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Запорізькій обл.

3

 

1

1

27

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

2

 

 

м. Києві

 

 

 

 

3

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

1

 

 

АР Крим

 

 

 

 

3

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

1

 

 

Луганській обл.

30

8

57

14

12

 

5

Львівській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Миколаївській обл.

 

 

14

 

2

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

3

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

6

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

2

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Харківській обл.

5

5

 

2

9

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

3

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

1

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

1

3

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

1

 

 

Донецькій залізниці

 

 

8

3

2

6

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

1

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

1

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

1

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

1

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

1

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

50

25

90

30

150

100

25

К-сть навчальн. місць

50

25

90

30

150

100

25

ГУМВС, УМВС

Львівський державний університет внутрішніх справ

Прикарпатський юридичний інститут ЛьвДУВС

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правознавство

правоохоронна діяльність

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

16

3

1

4

2

2

4

2

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

16

3

1

4

2

3

7

5

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

16

2

 

 

2

4

20

7

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

33

8

15

15

10

2

4

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

18

3

 

3

2

3

1

2

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

17

3

1

7

4

2

6

3

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

16

3

 

 

 

4

1

3

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

17

 

1

3

3

5

5

3

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

1

 

1

4

 

 

2

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

150

25

20

40

25

25

50

25

К-сть навчальн. місць

150

25

20

40

25

25

50

25

ГУМВС, УМВС

Одеський державний університет внутрішніх справ

Кримський юридичний інститут ОДУВС

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правознавство

правоохоронна діяльність

з числа цивільних осіб (за експериментальною програмою навчання)

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

Вінницькій обл.

1

4

2

3

 

 

Волинській обл.

1

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

1

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

1

 

 

 

 

5

Житомирській обл.

1

3

2

4

 

 

Закарпатській обл.

1

 

 

1

 

 

Запорізькій обл.

1

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

1

 

 

 

 

 

Київській обл.

1

2

 

 

 

 

м. Києві

1

2

1

1

1

 

Кіровоградській обл.

1

 

2

2

 

 

АР Крим

28

7

5

10

39

10

м. Севастополі

8

3

 

 

13

3

Луганській обл.

1

 

 

 

 

 

Львівській обл.

1

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

15

5

5

10

2

1

Одеській обл.

32

12

20

42

 

9

Полтавській обл.

1

3

 

 

 

 

Рівненській обл.

1

 

 

 

 

 

Сумській обл.

1

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

1

 

1

1

 

 

Харківській обл.

1

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

13

 

 

2

4

2

Хмельницькій обл.

1

 

 

1

 

 

Черкаській обл.

1

3

2

3

1

 

Чернігівській обл.

1

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

1

 

2

5

 

 

Донецькій залізниці

1

1

 

 

 

 

Львівській залізниці

1

1

1

3

 

 

Одеській залізниці

2

1

7

11

 

 

Південній залізниці

1

1

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

1

1

 

1

 

 

Придніпровській залізниці

1

1

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

Усього:

125

50

50

100

60

30

К-сть навчальн. місць

125

50

50

100

60

30

ГУМВС, УМВС

Академія внутрішніх військ

Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого"
(м. Харків)

Національний університет "Одеська юридична академія
(м. Одеса)

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

військове управління

філо-
логія

інженерна механіка

автомо-
більний транспорт

менед-
жмент

військові науки

автомобілі та автомобільне господарство

менеджмент організацій

філо-
логія

інженерна механіка

автомо-
більний транспорт

менед-
жмент

військові науки

автомобілі та автомобільне господарство

менеджмент організацій

правознавство

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР бакалавра

Вінницькій обл.

3

1

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

Волинській обл.

2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Дніпропетровській обл.

5

1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

23

Донецькій обл.

5

1

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

6

Житомирській обл.

3

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

3

Закарпатській обл.

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

3

Запорізькій обл.

4

 

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

5

Івано-Франківській обл.

3

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

Київській обл.

5

1

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

7

м. Києві

2

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

8

Кіровоградській обл.

3

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

4

АР Крим

3

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

12

м. Севастополі

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

Луганській обл.

6

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

7

Львівській обл.

3

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

5

Миколаївській обл.

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

Одеській обл.

3

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

11

Полтавській обл.

6

1

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

4

Рівненській обл.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Сумській обл.

6

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

Тернопільській обл.

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

Харківській обл.

11

1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

5

Херсонській обл.

3

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

Хмельницькій обл.

2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Черкаській обл.

4

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Чернігівській обл.

5

1

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

Чернівецькій обл.

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

ГУВВ МВС України

43

7

5

5

10

20

10

10

15

15

30

30

25

10

10

0

0

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Усього:

140

30

20

40

25

20

10

10

15

15

30

30

25

10

10

350

150

К-сть навчальн. місць

140

30

20

40

25

20

10

10

15

15

30

30

25

10

10

350

150

Примітка: Відбір та оформлення особових справ кандидатів на навчання до Академії внутрішніх військ та факультету внутрішніх військ НАВС здійснюється підрозділами кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС спільно з територіальними підрозділами ГУВВ МВС.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції

Ю. С. Казанський

 

Додаток 4
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

Склад
комісії з відбору кандидатів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

Голова комісії - перший заступник Міністра внутрішніх справ генерал-лейтенант міліції Попков С. Є.

Заступник голови комісії - начальник Департаменту кадрового забезпечення МВС генерал-майор міліції Казанський Ю. С.

Члени комісії:

- перший заступник начальника ГУБОЗ - начальник служби внутрішньої безпеки МВС генерал-майор міліції Мечетной О. І.;

- перший заступник начальника Департаменту кадрового забезпечення МВС генерал-майор міліції Гіда О. Ф.;

- заступник начальника Департаменту кадрового забезпечення МВС - начальник управління з питань комплектування полковник міліції Слівінський В. Р.;

- начальник відділу освіти та науки управління професійної підготовки Департаменту кадрового забезпечення МВС підполковник міліції Соколовський О. О.

Секретар комісії - старший інспектор з особливих доручень відділу освіти та науки управління професійної підготовки ДКЗ МВС капітан міліції Бойчук С. С.

У разі призначення іншої особи на посаду, яка включена до складу Комісії МВС, новопризначений працівник вважається автоматично включеним до її складу.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції

Ю. С. Казанський

 

Додаток 5
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів (вступних екзаменів) при вступі до вищих навчальних закладів МВС за державним замовленням у 2011 році

1. Денна форма навчання:

1.1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

1.1.1. За напрямами підготовки "Правознавство", "Правоохоронна діяльність":

українська мова та література;

історія України (профільний);

оцінка рівня фізичної підготовки;

співбесіда з визначення рівня готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ (далі - співбесіда).

1.1.2. За напрямом підготовки "Психологія":

українська мова та література;

біологія (профільний);

оцінка рівня фізичної підготовки;

співбесіда.

1.1.3. За напрямом підготовки "Військове управління":

українська мова та література;

історія України (профільний);

оцінка рівня фізичної підготовки.

1.1.4. За напрямами підготовки "Інженерна механіка. Озброєння та війська техніка", "Автомобільний транспорт", "Менеджмент":

українська мова та література;

математика (профільний);

оцінка рівня фізичної підготовки.

1.1.5. За напрямом підготовки "Філологія":

українська мова та література;

історія України;

іноземна мова (профільний);

оцінка рівня фізичної підготовки.

1.2. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

1.2.1. За спеціальністю "Правознавство", "Правоохоронна діяльність":

комплексний екзамен (теорія держави і права; оперативно-розшукова діяльність; адміністративна діяльність; кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика);

іноземна мова.

1.2.2. За спеціальністю "Управління в сфері правопорядку":

комплексний екзамен (управління в органах внутрішніх справ; оперативно-розшукова діяльність; адміністративна діяльність; кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика);

іноземна мова.

1.2.3. За спеціальностями "Службово-бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) внутрішніх військ", "Військово-соціальне управління", "Автомобілі та автомобільне господарство", "Менеджмент організацій":

комплексний екзамен за спеціальністю;

іноземна мова;

оцінка рівня фізичної підготовки.

2. Заочна форма навчання

2.1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

2.1.1. На базі повної загальної середньої освіти

2.1.1.1. За напрямом підготовки "Правознавство", "Правоохоронна діяльність":

українська мова та література;

історія України (профільний);

оцінка рівня фізичної підготовки.

2.1.1.2. За напрямом підготовки "Автомобільний транспорт", "Інженерна механіка. Озброєння та військова техніка":

українська мова та література;

математика (профільний);

фізика або іноземна мова.

2.1.1.3. За напрямом підготовки "Менеджмент":

українська мова та література;

математика (профільний);

географія або іноземна мова.

2.1.1.4. За напрямом підготовки "Філологія":

українська мова та література;

іноземна мова (профільний);

історія України.

2.1.2. На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - юриста:

українська мова (письмово);

кримінальне право (профільний);

оцінка рівня фізичної підготовки.

2.2. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

2.2.1. За спеціальністю "Правознавство", "Правоохоронна діяльність":

комплексний екзамен (теорія держави і права; оперативно-розшукова діяльність; адміністративна діяльність; кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика; тактико-спеціальна підготовка; основи правових знань);

іноземна мова.

2.2.2. За спеціальностями "Службово-бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) внутрішніх військ", "Військово-соціальне управління", "Автомобілі та автомобільне господарство", "Менеджмент організацій":

комплексний екзамен за спеціальністю;

іноземна мова;

оцінка рівня фізичної підготовки.

Примітка: Перелік конкурсних предметів, необхідних при вступі до національних університетів "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" та "Одеська юридична академія" визначаються Правилами прийому до цих вищих навчальних закладів.

 

Начальник ДКЗ МВС
генерал-майор міліції

Ю. С. Казанський

 

Додаток 6
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

Терміни
проведення реєстрації абітурієнтів та конкурсу сертифікатів (вступних екзаменів) у ВНЗ МВС у 2011 році
(державне замовлення)

Вищий навчальний заклад МВС

ОКР бакалавра

ОКР магістра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

дата реєстрації абітурієнтів

терміни проведення конкурсу сертифікатів (вступних екзаменів)

дата реєстрації

терміни проведення конкурсу сертифікатів (вступних екзаменів)

дата реєстрації

терміни проведення вступних екзаменів

дата реєстрації

терміни проведення вступних екзаменів

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

Національна академія внутрішніх справ

16 липня

18 - 29 липня

1 серпня

14 червня

2 - 5 серпня

15 - 19 червня

29 червня

30 червня - 5 липня

19 вересня

20 - 24 вересня

Харківський національний університет внутрішніх справ

22 липня

23 - 31 липня

16 липня

17 - 21 липня

 

 

 

 

Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС

22 липня

23 - 31 липня

22 липня

 

23 - 30 липня

 

 

 

 

 

Херсонський юридичний інститут ХНУВС

22 липня

23 - 31 липня

4 серпня

5 - 11 серпня

 

 

 

 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

22 липня

23 - 31 липня

28 липня

 

29 липня - 4 серпня

 

 

 

 

 

Запорізький юридичний інститут ДДУВС

22 липня

23 - 31 липня

15 липня

16 - 22 липня

 

 

 

 

Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка

22 липня

23 - 31 липня

2 серпня

 

3 - 9 серпня

 

 

 

 

 

Донецький юридичний інститут ЛДУВС

22 липня

23 - 31 липня

1 серпня

2 - 7 серпня

 

 

 

 

Львіський державний університет внутрішніх справ

23 - 24 липня

25 - 31 липня

1 серпня

2 - 6 серпня

 

 

 

 

Прикарпатський юридичний інститут ЛьвДУВС

22 липня

23 - 31 липня

14 липня

15 - 21 липня

 

 

 

 

Одеський державний університет внутрішніх справ

22 липня

23 - 31 липня

22 липня

 

23 - 31 липня

 

 

 

 

 

Кримський юридичний інститут ОДУВС

22 липня

23 - 31 липня

12 серпня

13 - 18 серпня

 

 

 

 

Академія внутрішніх військ МВС

23 липня

24 - 31 липня

12 вересня

 

13 - 17 вересня

 

4 липня

5 - 9 липня

12 вересня

13 - 17 вересня

Примітка: Терміни проведення конкурсу сертифікатів у НУ "Юридична академія України ім. Я. Мудрого" та "Одеська юридична академія" визначені Правилами прийому до цих вищих навчальних закладів.

 

Начальник ДКЗ МВС
генерал-майор міліції

Ю. С. Казанський

 

Додаток 7
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

НОРМАТИВИ
оцінки рівня фізичної підготовки абітурієнтів при вступі до ВНЗ МВС у 2011 році

чоловіки

жінки

біг 3000 метрів

біг 100 метрів

комплексна силова вправа

біг 1000 метрів

біг 100 метрів

комплексна силова вправа

кількість балів

хвилини, секунди

кількість балів

секунди

кількість балів

кількість разів за 2 хвилини

кількість балів

хвилини, секунди

кількість балів

секунди

кількість балів

кількість разів за 2 хвилини

200

12,00

200

12,7

200

95

200

3,30

200

14,7

200

80

196

12,03

194

12,8

196

94

196

3,32

194

14,8

196

79

192

12,06

188

12,9

192

93

192

3,34

188

14,9

192

78

188

12,09

182

13,0

188

92

188

3,36

182

15,0

188

77

184

12,12

176

13,1

184

91

184

3,38

176

15,1

184

76

180

12,15

170

13,2

180

90

180

3,40

170

15,2

180

75

176

12,18

164

13,3

176

89

176

3,42

164

15,3

176

74

172

12,21

159

13,4

172

88

172

3,44

159

15,4

172

73

168

12,24

154

13,5

168

87

168

3,46

154

15,5

168

72

164

12,27

149

13,6

164

86

164

3,48

149

15,6

164

71

160

12,30

144

13,7

160

85

160

3,50

144

15,7

160

70

156

12,33

139

13,8

156

84

156

3,52

139

15,8

156

69

152

12,36

134

13,9

152

83

152

3,54

134

15,9

152

68

148

12,39

129

14,0

148

82

148

3,56

129

16,0

148

67

144

12,42

124

14,1

144

81

144

3,58

124

16,1

144

66

140

12,45

 

 

140

80

140

4,00

 

 

140

65

136

12,48

 

 

136

79

136

4,02

 

 

136

64

133

12,51

 

 

133

78

133

4,04

 

 

133

63

130

12,54

 

 

130

77

130

4,06

 

 

130

62

127

12,57

 

 

127

76

127

4,08

 

 

127

61

124

13,00

 

 

124

75

124

4,10

 

 

124

60

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції

Ю. С. Казанський

 

Додаток 8
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК
питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до ВНЗ МВС у 2011 році

1. "ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО", "ЛЮДИНА І СВІТ"

1. Співвідношення понять людина, особистість, громадянин.

2. Взаємозв'язок в людині біологічного і соціального, фізичного і духовного.

3. Людина та основні теорії її походження.

4. Вікові етапи людського життя.

5. Мета, сенс, спосіб людського життя.

6. Класифікація потреб людини.

7. Види людської діяльності.

8. Почуття, інтелект, воля в житті людини.

9. Світогляд: поняття та структура.

10. Сутність та структурні елементи людської свідомості.

11. Матеріальність та ідеальність світу.

12. Сутність культури особистості.

13. Поняття культури. Матеріальна та духовна культура.

14. Мова як засіб людського спілкування.

15. Сім'я як мала соціальна група.

16. Поняття рівня життя та його показники.

17. Поняття ідеалу та його різновиди.

18. Вплив суспільства на природу.

19. Вплив природно-географічного середовища на суспільне життя.

20. Роль та значення ідеології суспільства у формуванні особистості.

21. Закон і закономірність. Простір і час.

22. Сутність поняття "пізнання". Логічне (раціональне) пізнання.

23. Мораль та моральність.

24. Честь, совість, гідність людини.

25. Інтелігентність і порядність людини.

26. Добро і зло як моральні категорії.

27. Правда, хиба, істина - єдність та відмінність між ними.

28. Гуманність та антигуманність людських взаємовідносин.

29. Суспільство як самоорганізована система.

30. Роль цивілізації у розвитку людини і суспільства. Основні ознаки сучасної цивілізації.

31. Поняття рід, плем'я, народність, нація та етнос.

32. Формування і розвиток української нації.

33. Сутність економічних процесів суспільства.

34. Основні пріоритети зовнішньої політики України.

35. Міжнародні інтеграційні процеси в Україні.

36. Характеристика основних світових релігій сучасності.

37. Громадські рухи і громадські організації в сучасній Україні.

38. Соціальна сутність праці. Причини безробіття та політика зайнятості в Україні.

39. Особливості демографічної ситуації в Україні.

40. Виникнення та шляхи розв'язання конфліктних ситуацій.

2. "ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА"

1. Поняття та ознаки держави.

2. Функції держави: поняття, види.

3. Форма державного правління: поняття, різновиди та їх характеристика.

4. Форма територіального устрою: поняття, різновиди та їх характеристика.

5. Форма державно-правового режиму: поняття, різновиди та їх характеристика.

6. Право: поняття, ознаки.

7. Суб'єкти права: поняття та види.

8. Норма права: поняття та ознаки.

9. Структура норми права.

10. Форма права: поняття, види.

11. Поняття та ознаки правовідносин.

12. Структура правовідносин.

13. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки.

14. Закон: поняття та види.

15. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття та види.

16. Поняття та ознаки правової держави.

17. Поняття, ознаки та склад правопорушення.

18. Поняття і види юридичної відповідальності.

19. Конституція України: поняття та юридичні властивості.

20. Характеристика форми української держави відповідно до Конституції.

21. Громадянство України: поняття, умови набуття та припинення.

22. Конституційні права та обов'язки громадян України.

23. Правовий статус та повноваження Верховної Ради України.

24. Президент України: правовий статус і повноваження.

25. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування та повноваження.

26. Центральні органи виконавчої влади в Україні.

27. Місцеві органи виконавчої влади в Україні.

28. Місцеве самоврядування в Україні.

29. Поняття та засади здійснення правосуддя в Україні.

30. Конституційний суд України (склад, порядок формування та повноваження).

31. Прокуратура України, її функції.

32. Право власності: поняття, зміст, види.

33. Поняття та види цивільно-правових договорів.

34. Поняття шлюбу та умови його укладення.

35. Поняття, сторони та зміст трудового договору.

36. Поняття та ознаки адміністративного проступку.

37. Види адміністративних стягнень.

38. Поняття та ознаки злочину.

39. Склад злочину.

40. Види кримінальних покарань.

3. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Система правоохоронних органів України.

2. Поняття та походження військової присяги.

3. Поняття та призначення військових статутів.

4. Поняття статутних взаємовідносин між військовослужбовцями.

5. Правила військової ввічливості та поведінки.

6. Порядок видання та виконання наказів військовослужбовців.

7. Суть і значення військової дисципліни.

8. Правова основа діяльності міліції.

9. Поняття та функції міліції.

10. Структура міліції.

11. Принципи діяльності міліції.

12. Основні права міліції.

13. Основні обов'язки міліції.

14. Основні завдання міліції.

15. Завдання кримінальної міліції.

16. Завдання міліції громадської безпеки.

17. Основні завдання транспортної міліції.

18. Основні завдання державної автомобільної інспекції.

19. Основні завдання міліції охорони (Державна служба охорони).

20. Основні завдання судової міліції.

21. Основні завдання спеціальної міліції.

22. Прийняття на службу до міліції.

23. Професійний ризик в діяльності міліції: поняття та причини виникнення.

24. Відповідальність працівників міліції.

25. Державна таємниця: поняття та характеристика.

26. Моральні якості працівника міліції.

27. Правове становище працівників міліції.

28. Правовий захист працівників міліції.

29. Соціальний захист працівників міліції.

30. Нагляд за діяльністю міліції.

31. Взаємодія міліції з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням.

32. Основні причини професійної деформації працівників міліції.

33. Імідж працівника міліції в Україні.

34. Професіоналізм працівника міліції: поняття та критерії визначення.

35. Фактори формування професійної свідомості та культури працівника міліції.

36. Службова дисципліна в міліції України.

37. Поняття та співвідношення суспільного порядку і правопорядку.

38. Поняття та принципи законності.

39. Гарантії законності.

40. Загальна характеристика Закону України "Про державну службу".

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції

Ю. С. Казанський

 

Додаток 9
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

МВС УКРАЇНИ


(вищий навчальний заклад)

Зразок листа-відповіді
абітурієнта під час проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ

Прізвище, ім'я, по батькові вступника ____

N групи _______ дата співбесіди N білету _________

Конспект відповіді:

I-е питання:

Відповідь абітурієнта на перше питання:

II-е питання:

Відповідь абітурієнта на друге питання:

III-є питання:

Відповідь абітурієнта на третє питання:

Додаткові питання абітурієнту:

Висновок комісії: ________
Підписи членів комісії: __(___)
                                          __(___)
                                          __(___)

Підпис абітурієнта:       __(___)

ДКЗ МВС

 

Додаток 10
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

РЕКОМЕНДАЦІЯ


                                  (назва органу внутрішніх справ, вищого навчального закладу МВС України)
Для вступу до магістратури
                                                                                                       (назва вищого навчального закладу)
Навчання за формою
                                             (денною, заочною),

Спеціальністю ___________
Спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові ______

                                                                                          (дата народження)
який обіймає посаду ______
Освіта ______


               (назва навчального закладу, рік закінчення, N диплома, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень)
Служба в ОВС з _________
Стаж практичної роботи __
Стаж роботи на посаді ____
і зарахований(-на) до кадрового резерву для прийняття на посаду ____

Дані щодо наявності дисциплінарних стягнень ________

Після успішного закінчення магістратури випускник(-ниця) буде призначений(-на) на посаду

                                                (вказати, на яку конкретну посаду буде призначено працівника)

Рекомендація є підставою для персонального розподілу випускника(-ниці) після закінчення навчання на зазначену в ній посаду.

Керівник ГУМВС, УМВС, ВНЗ,
структурного підрозділу МВС,
що надає рекомендацію
(дата, підпис, печатка)

ПОГОДЖЕНО
Керівник підрозділу
СВБ ГУБОЗ МВС України
(дата, підпис, печатка)

ДКЗ МВС

 

Додаток 11
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

ІНФОРМАЦІЯ
про кількість відібраних кандидатами на навчання, направлення (отримання) їх особових (навчальних) справ до ВНЗ МВС, НУ "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" та "Одеська юридична академія" у 2011 році
(ОКР бакалавра, денна, заочна форми навчання, державне замовлення)

ГУМВС, УМВС

Національна академія внутрішніх справ

ОКР бакалавра

денна форма

Психологія

Правознавство

Правоохоронна діяльність

(на базі повної загальної середньої освіти)

для внутрішніх військ

цивільні особи (за експерим.-ю програмою навчання

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

План

Подано заяв (рапортів)

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

Подано заяв (рапортів)

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

Подано заяв

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

Подано заяв (рапортів)

Надіслано особових справ до ВНЗ

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-сть навчальн. місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУМВС, УМВС

Національна академія внутрішніх справ

ОКР бакалавра

заочна форма

Правоохоронна діяльність

Правознавство

(на базі повної загальної середньої освіти)

(на базі ОКР молодшого спеціаліста)

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-сть навчальн. місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУМВС, УМВС

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

денна форма

заочна форма

денна форма

заочна форма

Правоохоронна діяльність

Правознавство

Правоохоронна діяльність

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

План

Подано заяв

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано заяв (рапортів)

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-сть навчальн. місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУМВС, УМВС

Херсонський юридичний інститут ХНУВС

ОКР бакалавра

денна форма

заочна форма

Правоохоронна діяльність

Правознавство

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

План

Подано заяв (рапортів)

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-сть навчальн. місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУМВС, УМВС

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Запорізький юридичний інститут ДДУВС

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

денна форма

заочна форма

денна форма

заочна форма

Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

Правознавство

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

на базі повної загальної середньої освіти

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

План

Подано заяв

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано заяв (рапортів)

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-сть навчальн. місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУМВС, УМВС

Луганський державний університет внутрішніх справ

Донецький юридичний інститут ЛДУВС

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

денна форма

заочна форма

денна форма

заочна форма

Правоохоронна діяльність

Правознавство

Правоохоронна діяльність

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

План

По-
дано заяв (рапо-
ртів)

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

По-
дано заяв (рапо-
ртів)

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

По-
дано рапо-
ртів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

По-
дано рапо-
ртів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

По-
дано заяв

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

По-
дано рапо-
ртів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

По-
дано рапо-
ртів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро-
петровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-
Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-
Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніп-
ровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-сть навчальн. місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУМВС, УМВС

Львівський державний університет внутрішніх справ

ОКР бакалавра

денна форма

заочна форма

Правоохоронна діяльність

Правознавство

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

План

Подано заяв

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

Подано заяв

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-сть навчальн. місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУМВС, УМВС

Прикарпатський юридичний інститут ЛьвДУВС

ОКР бакалавра

денна форма

заочна форма

Правоохоронна діяльність

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

План

Подано заяв (рапортів)

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-сть навчальн. місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУМВС, УМВС

Одеський державний університет внутрішніх справ

Кримський юридичний інститут ОДУВС

ОКР бакалавра

 

денна форма

заочна форма

заочна форма

Правоохоронна діяльність

Правознавство

Правоохоронна діяльність

з числа цивільних осіб (за експериментальною програмою навчання)

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

План

Подано заяв

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

Подано заяв (рапортів)

Надіслано особових справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

План

Подано рапортів

Надіслано навчальних справ до ВНЗ

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

дані ГУМВС, УМВС

дані ВНЗ МВС

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-сть навчальн. місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

ІНФОРМАЦІЯ
про результати відбору та зарахування на навчання до ВНЗ МВС (денна форма навчання, державне замовлення)

Найменування комплек-
туючого органу

надійшло особових справ

відмовлено в участі у конкурсі

не прибуло для участі у конкурсі

зареєс-
тровано для участі у конкурсі

зараховано на навчання

не зараховано на навчання

всього:

у тому числі

цивільні особи, які виявили бажання навчатися в АВВ та ФВВ НАВС

цивільні особи, які виявили бажання навчатися за експери-
ментальною програмою

особи рядового і молодшого началь-
ницького складу ОВС

цивільна молодь після служби в Збройних силах

військово-
службовці внутрішніх військ

особи із сільської місцевості

особи жіночої статі

учасники міжна-
родних олімпіад, призери (особи, наго-
роджені дип-
ломами 1 - 3 ступенів) Всеук-
раїнських конкурсів

наго-
роджені золотою (срібною) медаллю

діти-
сироти та діти, поз-
бавлені батьків-
ського піклу-
вання

особи, які мають право на зара-
хування згідно із ЗУ "Про статус і соц. захист громадян, які постра-ждали внаслідок Чорно-бильської катас-трофи"

діти військово-
службовців Збройних сил України, інших військових формувань, які загинули під час виконання службових обов'язків

діти, батьки яких - працівники ОВС - загинули чи стали інвалідами 1 групи при виконанні службових обов'язків, пов'язаних з безпосе-
редньою участю в охороні громадського порядку і громадської безпеки

діти, батьки яких - працівники ОВС - загинули, померли чи стали інвалідами при обставинах, не пов'язаних із виконанням службових обов'язків

особи з числа сімей шахтарів та гірничо-
рятувальників, які загинули внаслудок аварії на ОП "Шахта ім. О. Ф. Засядька"

шахтарі, що мають стаж підземної роботи не менше 3 років, діти, шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менше 15 років, діти шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на вироб-
ництві, шахтарів-
інвалідів 1 та 2 групи

учасники бойових дій

всього:

у тому числі

не прой-
шли за кон-
курсом

не з'явилися на вступні екзамени або відмовилися від участі у конкурсі з числа зареєст-
рованих

на всупному екзамені з української мови та літератури набрали нижче встано-
вленої кількості балів

на вступному екзамені з 2-го предмета (назва) набрали нижче встано-
вленої кількості балів

на вступному екзамені з 3-го предмета (назва) набрали нижче встано-
вленої кількості балів

не пройшли співбесіди щодо готовності до навчання

інші обставини, внаслідок яких не відболося зараху-
вання*

з числа циві-
льних осіб

з числа праців-
ників міліції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро-
петровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-
Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-
Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військові комісаріати (для АВВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума показників у графах 3, 4, 5 дорівнює показнику у графі 2

Сума показників у графах 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 дорівнює показнику у графі 24 Сума показників у графах 6 та 24 дорівнює показнику у графі 5


* У графі 32 приміткою вказуються, які саме обставини

До визначеної цим додатком інформації подається письмовий звіт за результатами комплектування, у якому зазначаються проблемні питання, що виникали у процесі відбору кандидатів на навчання, суттєві недоліки в оформленні особових (навчальних справ), інших необхідних документів на вступ, причини відмови в участі у конкурсі по кожній особі, з указанням анкетних даних вступника, комплектуючого органу, а також пропозиції щодо удосконалення цього напряму роботи.

 

Департамент кадрового
забезпечення МВС

 

 

Додаток 13
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

ІНФОРМАЦІЯ
про результати відбору та зарахування на навчання до ВНЗ МВС (ОКР бакалавр, державне замовлення)

Найменування комплектуючого органу

заочна форма навчання

денна форма навчання

на базі повної загальної середньої освіти

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

з числа працівників міліції

відібрано для участі у конкурсі (за даними комплек-
туючих органів)

надійшло навча-
льних справ

відмов-
лено в участі у конкурсі

не прибуло на реєст-
рацію

не з'явилося на вступні екзамени або відмовилося від участі у конкурсі

на вступних екзаменах набрало менше встанов-
леної кількості балів

інші обставини, внаслідок яких не відбулося зараху-
вання*

зара-
ховано на нав-
чання

відібрано для участі у конкурсі (за даними комплек-
туючих органів)

надійшло навчальних справ

відмовлено в участі у конкурсі

не прибуло на реєст-
рацію

не з'явилося на екзамени або відмо-
вилося від участі у конкурсі

отримало неза-
довільні оцінки

інші обставини, внаслідок яких не відбулося зараху-
вання*

зара-
ховано на нав-
чання

відібрано для участі у конкурсі (за даними комплек-
туючих органів)

надійшло особових справ

відмов-
лено в участі у конкурсі

не прибуло на реєст-
рацію

не з'явилося на вступні екзамени або відмо-
вилося від участі у конкурсі

на вступних екзаменах набрало менше встановленої кількості балів

інші обставини, внаслідок яких не відбулося зараху-
вання*

зара-
ховано на нав-
чання

з україн-
ської мови та літе-
ратури

з 2-го предмета (назва)

з 3-го предмета (назва)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Всього:

Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ МВС

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МВС України

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* У графах 8, 16, 26 довідково вказуються, які саме обставини

 

Департамент кадрового
забезпечення МВС

 

 

Додаток 14
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

ІНФОРМАЦІЯ
про результати відбору та зарахування на навчання до ВНЗ МВС (ОКР магістр, державне замовлення)

Найменування комплектуючого органу

денна форма навчання

заочна форма навчання

надійшло особових справ

відмовлено в участі у конкурсі*

не прибуло на реєстрацію

не з'явилося на вступні екзамени або відмовилося від участі у конкурсі

отримали незадовільні оцінки

інші обставини, внаслідок яких не відбулося зарахування*

зараховано на навчання

надійшло навчальних справ

відмовлено в участі у конкурсі*

не прибуло на реєстрацію

не з'явилося на екзамени або відмовилося від участі у конкурсі

отримали незадовільні оцінки

інші обставини, внаслідок яких не відбулося зарахування*

зараховано на навчання

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* У графах 8, 15 приміткою вказуються, які саме обставини

У графах 4, 11 довідково вказуються причини відмови

 

Департамент кадрового
забезпечення МВС

 

 

Додаток 15
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

Зведені дані
про результати прийому до ВНЗ МВС за напрямами підготовки і спеціальностями

назва навчального закладу

Шифр та найменування галузі знань

Шифр та назва напряму підготовки, спеціальності (за освітньо-кваліфікаційними рівнями)

результати прийому

зараховано (осіб)

у т. ч. за денною формою навчання (осіб)

у т. ч. за заочною формою навчання (осіб)

всього

у т. ч. за державним замовленням

у т. ч. за кошти фізичних і юридичних осіб

всього

державне замовлення

за кошти фізичних і юридичних осіб

всього

державне замовлення

за кошти фізичних і юридичних осіб

план

факт

всього

% від загального прийому

план

факт

всього

% від загального прийому

план

факт

всього

% від загального прийому

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

1. Молодший спеціаліст, всього осіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. Молодший спеціаліст на базі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3. Молодший спеціаліст на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бакалавр, всього осіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1. Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. Бакалавр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, всього осіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Спеціаліст, всього осіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. за напрямами підготовки і спеціальностями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Магістр, всього осіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки і спеціальностями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. МАГІСТР на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки і спеціальностями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. МАГІСТР на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки і спеціальностями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація подається за кожним напрямом підготовки і за кожною спеціальністю згідно з доведеними обсягами державного замовлення

Орієнтовні терміни надання інформації за цією формою до 15 серпня та 10 вересня року прийому

 

Департамент кадрового
забезпечення МВС

 

 

Додаток 16
до наказу МВС
18.03.2011 N 95

Зведені дані
про результати прийому

Міністерство внутрішніх справ України
_________
назва навчального закладу

Назва показника

денна форма навчання

заочна форма навчання

подано заяв

рекомендовано до зарахування

зараховано (осіб)

подано заяв

рекомендовано до зарахування

зараховано (осіб)

за кошти державного бюджету

за кошти фізичних і юридичних осіб

за кошти державного бюджету

за кошти фізичних і юридичних осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всього по вищому навчальному закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

На умовах цільового прийому згідно з постановою КМУ від 29.06.99 р. N 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості"

 

 

 

 

 

 

 

 

З урахуванням сертифікатів зовнішнього тестування

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами складання вступних екзаменів у ВНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, які надали сертифікати чи їхні дублікати за попередні роки (визначені діючими Правилами прийому)

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільської молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

На умовах отримання довготривалих пільгових кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

Випускників загальноосвітньої середньої школи, нагороджених золотою (срібною) медаллю

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасників міжнародних олімпіад

 

 

 

 

 

 

 

 

Призерів IV етапу Всеукраїнських конкурсів з базових дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

Призерів III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

Випускників ВНЗ I - II рівнів акредитації, які отримали диплом з відзнакою

 

 

 

 

 

 

 

 

Дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвалідів I і II групи, дітей-інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

 

Осіб, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане право позаконкурсного вступу

 

 

 

 

 

 

 

 

Дітей, батьки яких загинули або стали інвалідами на вуглевидобувних підприємствах

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на ОП "Шахта імені О. Ф. Засядька"

 

 

 

 

 

 

 

 

Осіб, які мають право на зарахування згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

 

 

 

 

 

 

 

Дітей військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, які не атестовані з української мови та літератури (складали вступний екзамен з мови, вказаної в документі про повну загальну середню освіту)

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, які подавали сертифікат УЦОЯО, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до ВНЗ, була нижче 124 балів за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до ВНЗ, становить не нижче 170 балів з кожного предмета

 

 

 

 

 

 

 

 

Іноземних громадян відповідно до постанови КМУ від 26.02.93 р. N 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні"

 

 

 

 

 

 

 

 

У випадку наявності декількох пільг у одного вступника вказуються всі пільги

Інформація подається окремо по кожній формі навчання та окремо за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра

Орієнтовні терміни надання інформації за цією формою до 15 серпня та 10 вересня року прийому

 

Департамент кадрового
забезпечення МВС

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали