МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 березня 2012 року N 220

Про проведення у 2012 році набору на навчання до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для МВС за державним замовленням

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24 травня 2012 року N 459 (Наказ N 459)

Відповідно до вимог Законів України "Про вищу освіту", "Про міліцію", Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 N 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за N 1221/19959, Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 01.12.2010 N 590 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2010 за N 1340/18635, із змінами (далі - Порядок відбору), договорів про співпрацю Міністерства внутрішніх справ з національними університетами "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" від 20.03.2012 та "Одеська юридична академія" від 10.01.2011, з метою належної організації проведення набору на навчання за державним замовленням до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для органів і підрозділів МВС, наказую:

1. Затвердити:

1.1. Перелік ВНЗ МВС, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (далі - МОНмолодьспорту), які здійснюють набір на навчання фахівців для МВС за державним замовленням у 2012 році (додаток 1).

1.2. План відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС, Національних університетів "Юридична академія України ім. Я. Мудрого" та "Одеська юридична академія" та направлення їх особових (навчальних) справ у 2012 році (далі - План відбору) (додаток 2).

1.3. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) при вступі до ВНЗ МВС за державним замовленням у 2012 році (додаток 3).

1.4. Терміни реєстрації вступників та проведення конкурсного відбору у ВНЗ МВС (додаток 4).

1.5. Порядок проведення співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ, вступних екзаменів і визначення рівня фізичної підготовки у 2012 році (додаток 5).

1.6. Нормативи оцінки рівня фізичної підготовки абітурієнтів при вступі до ВНЗ МВС (додаток 6).

1.7. Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в ОВС (далі - співбесіда) при вступі до ВНЗ МВС для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (додаток 7).

1.8. Зразок листа-відповіді абітурієнта під час проведення співбесіди (додаток 8).

2. Керівникам структурних підрозділів апарату МВС, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, командувачу внутрішніх військ, ректорам (начальникам) ВНЗ МВС:

2.1. У тісній взаємодії організувати проведення профорієнтаційної роботи з відбору та всебічного вивчення кандидатів на навчання в практичних органах і підрозділах внутрішніх справ, загальноосвітніх та професійно-технічних закладах освіти, військових комісаріатах та частинах, а також висвітлення інформації про набір та підготовку фахівців для органів і підрозділів МВС у засобах масової інформації, телерадіоефірах, друкованих виданнях.

За необхідністю передбачити виїзди працівників ВНЗ МВС до комплектуючих органів для надання методичної допомоги в організації відбору.

2.2. Ужити заходів щодо якісного виконання державного замовлення на підготовку фахівців для потреб МВС шляхом відбору на навчання кандидатів, які за своїми діловими та моральними якостями відповідають вимогам, що висуваються до працівників правоохоронних органів.

2.3. З метою забезпечення належного рівня конкурсного відбору визначити, що мінімальна кількість особових (навчальних) справ кандидатів на навчання повинна бути не меншою, ніж дві справи на одне навчальне місце, передбачене Планом відбору.

2.4. Організувати співпрацю з регіональними представництвами Українського центру незалежного оцінювання якості освіти та здійснювати постійний моніторинг за проходженням тестування відібраними кандидатами на навчання.

2.5. З метою належної організації прийому на навчання, забезпечення об'єктивності та неупередженості, відкритості і прозорості, а також запобігання можливим проявам корупції під час вступної кампанії з працівниками кадрових апаратів ГУМВС, УМВС, ГУВВ, які здійснюють відбір, оформлення особових (навчальних) справ, а також членами приймальних комісій та працівниками ВНЗ МВС у системі службової підготовки додатково вивчити (з обов'язковим прийняттям заліків) вимоги нормативно-правових актів, зокрема Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), антикорупційного законодавства, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Порядку відбору, цього наказу.

2.6. При відборі кандидатів звернути увагу відповідальних за цей напрям роботи посадових осіб на необхідність:

2.6.1. Покращання роботи з відбору кандидатів на навчання до ВНЗ з числа сільської молоді.

Відбір зазначеної категорії осіб здійснювати з урахуванням потреби у фахівцях для роботи в сільській місцевості.

2.6.2. Проведення роз'яснювальної роботи серед дітей загиблих при виконанні службових обов'язків працівників ОВС щодо особливостей відбору та прийому на навчання в цьому році до ВНЗ МВС, надання їм організаційної допомоги в підготовці до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень, а також оформленні особових справ та відповідних документів на вступ.

Про кандидатів зазначеної категорії, які виявили бажання брати участь у конкурсному відборі в цьому році до вищих навчальних закладів, що готують фахівців для МВС, щомісяця, починаючи з 1 квітня до 1 липня 2012 року, інформувати Департамент кадрового забезпечення МВС та відповідні вищі навчальні заклади.

2.6.3. Ознайомлення кожного кандидата та його батьків з правилами прийому до навчального закладу, надання їх добровільної згоди на навчання за місцем розташування вищого навчального закладу, підтвердженої їх особистими підписами.

2.7. Забезпечити:

2.7.1. Належне оформлення та направлення на адресу вищого навчального закладу для розгляду Приймальною комісією рекомендацій (додаток 9) кандидатів для здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра:

- до Національної академії внутрішніх справ - за денною та заочною формами навчання - до 20 травня 2012 року;

- до Харківського національного університету внутрішніх справ - за денною та заочною формами навчання - до 10 травня 2012 року;

- до Дніпропетровського, Луганського, Одеського державних університетів внутрішніх справ - за денною та заочною формами навчання - до 31 травня 2012 року;

- до Львівського державного університету внутрішніх справ - за денною та заочною формами навчання - до 14 травня 2012 року;

- до Донецького юридичного інституту МВС України - за денною формою навчання - до 12 травня 2012 року;

2.7.2. Рекомендації кандидатів для здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра в Академії внутрішніх військ МВС надсилаються до управління кадрів ГУВВ у терміни, визначені Правилами прийому до цієї академії.

2.7.3. Своєчасне оформлення відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС та МОНмолодьспорту та направлення на розгляд приймальних комісій ВНЗ особових (навчальних) справ кандидатів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавра за денною формою навчання - до 2 липня 2012 року, за заочною - не пізніше, ніж за 10 днів до початку конкурсного відбору;

- магістра за денною та заочною формами навчання - не пізніше, ніж за місяць до початку вступних випробувань.

2.7.4. Надання інформації про кількість направлених (отриманих) особових (навчальних) справ за встановленою формою (додаток 10) кожного другого та четвертого четверга місяця, починаючи з 1 березня 2012 року, на електронну адресу ДКЗ МВС (e-mail: davidenko@mvs.gov.ua; don_vpo@mail.ru) та в паперовому вигляді:

до 2 липня 2012 року - за денною формою навчання;

до 1 серпня 2012 року - за заочною.

3. Приймальній комісії Національної академії внутрішніх справ - у місячний термін, іншим навчальним закладам МВС протягом 20-ти днів після надходження, вивчити рекомендації стосовно кандидатів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра у ВНЗ МВС та поінформувати комплектуючі органи, а також Департамент кадрового забезпечення МВС про прийняте рішення стосовно допуску їх до участі у вступних випробуваннях за встановленою формою (додаток 11).

4. Керівникам ВНЗ МВС:

4.1. Організувати роботу приймальних комісій згідно з вимогами нормативно-правових актів МВС, МОНмолодьспорту з цих питань, забезпечити відкритість та прозорість при проведенні прийому до підпорядкованих вищих навчальних закладів.

4.2. Створити умови для ознайомлення вступників під їх особистий підпис з наявною ліцензією на здійснення освітянської діяльності навчальним закладом, сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Порядком відбору, Правилами прийому до ВНЗ МВС, порядком проведення співбесіди з визначення рівня готовності до навчання і проходження служби в ОВС та визначення їх рівня фізичної підготовки.

4.3. Забезпечити:

4.3.1. Першочергове комплектування ВНЗ МВС за денною та заочною формами навчання в межах обсягів державного замовлення на підготовку фахівців для МВС у 2012 році, затверджених відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

4.3.2. Надання на електронну адресу (e-mail: don_vpo@mail.ru) ДКЗ МВС та в паперовому вигляді інформації за результатами відбору та зарахування на навчання:

Примітка. Оформлені особові справи кандидатів на навчання до Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" та Національного університету "Одеська юридична академія", для їх розгляду, направляються до ГУМВС за місцем дислокації вищого навчального закладу.

Інші документи, які передбачені Правилами прийому до цих ВНЗ подаються абітурієнтами до Приймальних комісій особисто.

- про прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавра (додатки 12, 13), магістра (додаток 14) - у п'ятиденний термін після оголошення наказу про зарахування;

- зведених даних про результати прийому за формами МОНмолодьспорту (додатки 15, 16) - до 15 серпня та 10 вересня 2012 року.

У разі подовження прийому на навчання після звітного періоду ВНЗ МВС подають до ДКЗ МВС інформацію за формою МОНмолодьспорту (додаток 15) у триденний термін після зарахування на навчання за всіма напрямами (спеціальностями) та формами навчання.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 18.03.2011 N 95 "Про проведення у 2011 році набору на навчання до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для МВС за державним замовленням" (Порядок N 95) (із змінами).

6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Департаменту кадрового забезпечення МВС полковника міліції Дивака М. М.

7. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів МВС.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко


 

 

Додаток 1
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


ПЕРЕЛІК
вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, які здійснюють набір на навчання фахівців для органів і підрозділів МВС за державним замовленням у 2012 році

1. Національна академія внутрішніх справ

1.1. Денна форма навчання

1.1.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Управління у сфері правопорядку".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.7 Порядку відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС, затвердженого наказом МВС від 01.12.2010 N 590 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2010 за N 1340/18635, із змінами (далі - Порядок відбору).

Набір на навчання складає 15 осіб.

1.1.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.6 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

1.1.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правоохоронна діяльність".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.6 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 60 осіб.

1.1.4. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Судова експертиза".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.5 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 25 осіб.

1.1.5. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.1, 2.1.4 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 300 осіб.

1.1.6. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.1, 2.1.4 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 200 осіб.

1.1.7. Підготовка офіцерських кадрів для внутрішніх військ МВС освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.8 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 60 осіб.

1.1.8. Підготовка офіцерських кадрів для внутрішніх військ МВС освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Психологія" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.8 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 20 осіб.

1.2. Заочна форма навчання

1.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правоохоронна діяльність".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.3 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 75 осіб.

1.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.3 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 100 осіб.

1.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 145 осіб.

1.2.4. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 205 осіб.

1.2.5. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі неповної вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 100 осіб.

Примітка: Набір на навчання для здобуття ОКР магістра у Національній академії внутрішніх справ здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

2. Харківський національний університет внутрішніх справ

2.1. Денна форма навчання

2.1.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.6 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 20 осіб.

2.1.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.1, 2.1.4 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

2.1.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.1, 2.1.4 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 450 осіб.

2.2. Заочна форма навчання

2.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.3 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 20 осіб.

2.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 210 осіб.

2.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 165 осіб.

2.2.4. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі неповної вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 60 осіб.

Примітка: Набір на навчання для здобуття ОКР магістра у Харківському національному університеті внутрішніх справ здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

3. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

3.1. Денна форма навчання

3.1.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.6 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 10 осіб.

3.1.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.1, 2.1.4 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 250 осіб.

3.2. Заочна форма навчання

3.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.3 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 10 осіб.

3.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 175 осіб.

3.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 70 осіб.

3.2.4. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі неповної вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

Примітка: Набір на навчання для здобуття ОКР магістра у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

4. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

4.1. Денна форма навчання

4.1.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.6 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 10 осіб.

4.1.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.1, 2.1.4 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 200 осіб.

4.1.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.1, 2.1.4 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

4.2. Заочна форма навчання

4.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.3 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 10 осіб.

4.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 90 осіб.

4.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

Примітка: Набір на навчання для здобуття ОКР магістра у Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

5. Донецький юридичний інститут МВС України

5.1. Денна форма навчання

5.1.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Судова експертиза" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Донецького юридичного інституту МВС України.

Набір на навчання складає 50 осіб.

5.1.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.1, 2.1.4 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 200 осіб.

5.1.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.1, 2.1.4 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

5.2. Заочна форма навчання

5.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 100 осіб.

5.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі неповної вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 25 осіб.

Примітка: Набір на навчання для здобуття ОКР магістра у Донецькому юридичному інституті МВС України здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

6. Львівський державний університет внутрішніх справ

6.1. Денна форма навчання

6.1.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.6 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 10 осіб.

6.1.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.1, 2.1.4 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 200 осіб.

6.1.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.1, 2.1.4 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

6.2. Заочна форма навчання

6.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.3 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 10 осіб.

6.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 60 осіб.

6.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

6.2.4. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі неповної вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

Примітка: Набір на навчання для здобуття ОКР магістра у Львівському державному університеті внутрішніх справ здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

7. Одеський державний університет внутрішніх справ

7.1. Денна форма навчання

7.1.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.6 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 10 осіб.

7.1.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.1, 2.1.4 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 220 осіб.

7.1.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.1, 2.1.4 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

7.2. Заочна форма навчання

7.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.3 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 10 осіб.

7.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 150 осіб.

7.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 100 осіб.

Примітка: Набір на навчання для здобуття ОКР магістра в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

8. Академія внутрішніх військ МВС України

8.1. Денна форма навчання

8.1.1. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Службово-бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) внутрішніх військ".

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

8.1.2. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Військово-соціальне управління".

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

8.1.3. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство".

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 5 осіб.

8.1.4. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Менеджмент організацій і адміністрування".

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 5 осіб.

8.1.5. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Військове управління".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.8 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 150 осіб.

8.1.6. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Автомобільний транспорт" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.8 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 40 осіб.

8.1.7. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Інженерна механіка" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.8 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 15 осіб.

8.1.8. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Менеджмент" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.8 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 20 осіб.

8.1.9. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Філологія" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.8 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

8.2. Заочна форма навчання

8.2.1. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Службово-бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) внутрішніх військ".

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 15 осіб.

8.2.2. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Військово-соціальне управління".

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

8.2.3. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство".

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

8.2.4. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Менеджмент організацій і адміністрування".

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

8.2.5. Підготовка військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Автомобільний транспорт".

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 25 осіб.

8.2.6. Підготовка військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Менеджмент".

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 25 осіб.

Примітка: Набір на навчання для здобуття ОКР магістра в Академії внутрішніх військ МВС здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

9. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

9.1. Денна форма навчання

9.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Організація прийому на навчання здійснюється згідно з Правилами прийому до Національного університету та з урахуванням вимог Порядку відбору.

Відбір кандидатів на навчання до університету здійснюють підрозділи кадрового забезпечення спільно із слідчими підрозділами ГУМВС, УМВС.

10. Національний університет "Одеська юридична академія"

10.1. Денна форма навчання

10.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Організація прийому на навчання здійснюється згідно з Правилами прийому до Національного університету та з урахуванням вимог Порядку відбору.

Відбір кандидатів на навчання до університету здійснюють підрозділи кадрового забезпечення спільно із слідчими підрозділами ГУМВС, УМВС.

 

Начальник ДКЗ МВС
полковник міліції

М. М. Дивак


 

Додаток 2
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


План відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС, Національних університетів "Юридична академія України ім. Я. Мудрого" та "Одеська юридична академія" та направлення їх особових (навчальних) справ у 2012 році

(денна та заочна форми навчання, освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, магістра, державне замовлення)

ГУМВС, УМВС

Національна академія внутрішніх справ

ОКР бакалавра

ОКР магістра (на базі ОКР спеціаліста)

ОКР бакалавра

ОКР магістра

денна форма навчання

заочна форма навчання

психологія

правознавство

правоохоронна діяльність

право-
охоронна діяльність

право-
знавство

судова експертиза

управління в сфері право-
порядку

правоохоронна діяльність

правознавство

правоохоронна діяльність

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

на базі ОКР спеціаліста

для внутрішніх військ

для слідчих підрозділів

для експертних підрозділів

для підрозділів кримінальної міліції

для підрозділів МГБ

Вінницькій обл.

 

2

3

4

13

5


2 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

3

4

4

1

2

Волинській обл.

 

1

1

4

5

3


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

1

2

3

1

1

Дніпропетровській обл.

 

2

5

 

1

 


3 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

1

1

 

6

2

Донецькій обл.

 

1

8

 

 

 


5 (Наказ N 459)


3 (Наказ N 459)


4 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

3

4

 

10

7

Житомирській обл.

2

2

2

8

12

18


2 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

2

3

3

3

3

Закарпатській обл.

 

1

2

1

4

4


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

1

2

2

1

1

Запорізькій обл.

 

1

1

4

 

 


2 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

3

3

2

4

2

Івано-Франківській обл.

 

1

1

2

2

 


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

 

 

2

1

1

Київській обл.

 

3

10

7

26

9


3 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

35

26

30

3

4

м. Києві

1

4

30

12

39

14


6 (Наказ N 459)


5 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

30

49

20

10

6

Кіровоградській обл.

 

1

5

3

1

 


2 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

4

3

3

1

3

АР Крим

 

1

2

 

3

2


4 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

7

6

2

5

5

м. Севастополі

 

1

2

 

1

1


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

1

1

1

1

1

Луганській обл.

 

2

 

 

1

1


2 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


3 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

2

2

1

2

2

Львівській обл.

 

2

 

4

1

2


2 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

5

5

 

4

5

Миколаївській обл.

1

1

2

4

2

2


2 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

3

4

4

4

2

Одеській обл.

 

1

2

4

2

1


3 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

1

1

 

3

2

Полтавській обл.

 

2

1

3

 

1


2 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

4

6

2

3

3

Рівненській обл.

 

 

2

4

4

2


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

2

2

1

1

1

Сумській обл.

1

2

1

5

 

 


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

3

5

2

1

1

Тернопільській обл.

 

1

1

4

3

4


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

3

3

1

2

2

Харківській обл.

 

1

 

 

 

 


2 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


3 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

 

 

 

1

1

Херсонській обл.

 

1

3

5

5

1


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

3

2

1

2

2

Хмельницькій обл.

 

2

1

4

5

5


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)

3

4

3

2

3

Черкаській обл.

 

2

2

3

11

4


1 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


3 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

5

6

4

3

3

Чернігівській обл.

 

2

8

5

8

8


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

12

10

5

5

4

Чернівецькій обл.

 

 

1

3

3

2


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

2

2

2

1

1

Донецькій залізниці

 

 

1

1

 

 


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

1

1

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

1

1

 


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

1

2

 


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

2

3

1

4

1

Південній залізниці

 

 

 

1

1

1


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

1

1

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

2

2

4

 


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


2 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

2

2

1

 

2

Придніпровській залізниці

 

 

1

1

 

 


1 (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

1

1

ГУВВ МВС України

15

20

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

ДНДЕКЦ МВС

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

50

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

40

 

 

 

інші структурні підрозділи ЦА МВС

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

10

1

ВНЗ МВС

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

2

 

4

 

Усього:

20

60

100

100

210

90


60 (Наказ N 459)


50 (Наказ N 459)


33 (Наказ N 459)


15 (Наказ N 459)

145

205

100

100

75


ГУМВС, УМВС

Харківський національний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правознавство

правоохоронна діяльність

правознавство

правоохоронна діяльність

правознавство

правоохоронна діяльність

правоохоронна діяльність

правознавство

правоохоронна діяльність

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР спеціаліста

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР спеціаліста

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР спеціаліста

на базі повної загальної середньої освіти

для підрозділів кримі-
нальної міліції

для підрозділів МГБ

для слідчих підрозділів

для підрозділів кримі-
нальної міліції

для підрозділів МГБ

для підрозділів кримі-
нальної міліції

для підрозділів МГБ

для слідчих підрозділів

Вінницькій обл.

4

4

 

 


  (Наказ N 459)

1

1

1

1

1


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

1

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Волинській обл.

3

3

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Дніпропетровській обл.

11

21

3

 


  (Наказ N 459)

3

11

1

19

54


4 (Наказ N 459)


4 (Наказ N 459)

44

9

107

4

3

2

 


  (Наказ N 459)

1

2

Донецькій обл.

3

6

1

4


4 (Наказ N 459)

20

22

7

 

2


1 (Наказ N 459)


3 (Наказ N 459)

 

 

10

8

9

8

5


10 (Наказ N 459)

1

19

Житомирській обл.

2

3

 

 


  (Наказ N 459)

2

1

 

 

3


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

2

2

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Закарпатській обл.

1

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Запорізькій обл.

5

4

2

2


2 (Наказ N 459)

12

5

3

12

40


2 (Наказ N 459)


3 (Наказ N 459)

22

9

40

4

7

2

 


  (Наказ N 459)

 

2

Івано-Франківській обл.

2

2

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Київській обл.

5

14

 

 


  (Наказ N 459)

3

1

1

 

10


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

1

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

м. Києві

5

12

 

 


  (Наказ N 459)

3

1

2

 

4


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

1

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Кіровоградській обл.

7

12

1

 


  (Наказ N 459)

7

6

2

4

9


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

2

5

1

2

3

 


  (Наказ N 459)

 

2

АР Крим

20

34

5

2


3 (Наказ N 459)

11

4

5

1

14


1 (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

1

10

11

8

10

 


1 (Наказ N 459)

 

 

м. Севастополі

6

5

 

1


1 (Наказ N 459)

 

 

1

 

2


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Луганській обл.

12

7

 

 


  (Наказ N 459)

15

3

7

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

2

 

48

48

20

5


12 (Наказ N 459)

25

45

Львівській обл.

1

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Миколаївській обл.

4

6

1

1


1 (Наказ N 459)

11

5

4

2

8


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

2

 

1

1

1

 


  (Наказ N 459)

 

15

Одеській обл.

4

5

1

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

1

2


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

1

 


  (Наказ N 459)

 

1

Полтавській обл.

17

20

1

2


4 (Наказ N 459)

25

18

2

1

15


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

2

4

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Рівненській обл.

4

4

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

2

2

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Сумській обл.

16

19

2

2


2 (Наказ N 459)

25

20

8

3

10


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

6

3

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Тернопільській обл.

3

3

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Харківській обл.

39

37

25

5


7 (Наказ N 459)

35

43

11

 

1


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

3

3

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Херсонській обл.

7

6

1

 


  (Наказ N 459)

9

7

2

1

9


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

2

 

 

 

2

 


  (Наказ N 459)

 

 

Хмельницькій обл.

3

3

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Черкаській обл.

3

4

1

 


  (Наказ N 459)

7

1

1

2

8


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

2

 

1

1

1

 


  (Наказ N 459)

 

 

Чернігівській обл.

8

12

1

 


  (Наказ N 459)

11

12

1

 

6


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

1

2

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Чернівецькій обл.

2

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Донецькій залізниці

1

 

1

 


  (Наказ N 459)

3

1

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

1

 

1

2

2

 

 


2 (Наказ N 459)

1

3

Львівській залізниці

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Одеській залізниці

 

 

1

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

1

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Південній залізниці

2

1

 

1


1 (Наказ N 459)

4

2

1

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

1

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

3

 


  (Наказ N 459)

3

1

 

2

2


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

3

1

2

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

ДНДЕКЦ МВС

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

інші структурні підрозділи ЦА МВС

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

ВНЗ МВС

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

2

1

Усього:

200

250

50

20


25 (Наказ N 459)

210

165

60

50

200


8 (Наказ N 459)


10 (Наказ N 459)

70

30

175

100

100

50

10


25 (Наказ N 459)

30

90


ГУМВС, УМВС

Львівський державний університет внутрішніх справ

Одеський державний університет внутрішніх справ

Донецький юридичний інститут МВС

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правознавство

право-
охоронна діяльність

правоохоронна діяльність

правознавство

право-
охоронна діяльність

право-
знавство

правоохоронна діяльність

судова експертиза

правоохоронна діяльність

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР спеціаліста

на базі ОКР молодшого спеціаліста

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молод-
шого спеціа-
ліста

для підрозділів кримі-
нальної міліції

для підрозділів МГБ

для слідчих підрозділів

для підрозділів кримі-
нальної міліції

для підрозділів МГБ

для підрозділів транс-
портної міліції

для слідчих підроз-
ділів

для експертних підрозділів

для підрозділів кримі-
нальної міліції

для підрозділів МГБ

для підрозділів ДАІ

Вінницькій обл.

8

6

4

 


1 (Наказ N 459)

3

2

4

3

6

1

 

 


  (Наказ N 459)

4

5

 

 

 

1


  (Наказ N 459)

 

 

Волинській обл.

6

4

6

1


2 (Наказ N 459)

4

4

5

1

 

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

1


  (Наказ N 459)

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

10

5

5

7


  (Наказ N 459)

 

1

Донецькій обл.

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

1

 

 


  (Наказ N 459)

2

2

10

38

44

12


  (Наказ N 459)

80

16

Житомирській обл.

7

7

 

 


1 (Наказ N 459)

3

 

4

 

2

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Закарпатській обл.

9

8

6

1


2 (Наказ N 459)

5

4

4

 

 

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

2

6

4

 


  (Наказ N 459)

4

2

Івано-Франківській обл.

8

7

6

1


2 (Наказ N 459)

7

5

5

 

 

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

1


  (Наказ N 459)

 

 

Київській обл.

1

 

2

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

2

5

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

1

 

1

2

 


  (Наказ N 459)

 

 

м. Києві

1

1

1

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

1

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

1

 

2

1

 


  (Наказ N 459)

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

5

7

1

 

1


1 (Наказ N 459)

5

9

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

АР Крим

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

8

15

1

10

2


2 (Наказ N 459)

20

34

3

 

 

5


  (Наказ N 459)

4

1

м. Севастополі

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

6

2

1

3

 


  (Наказ N 459)

6

8

2

 

 

1


  (Наказ N 459)

1

 

Луганській обл.

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

10

11

10

6


  (Наказ N 459)

10

5

Львівській обл.

24

29

5

5


8 (Наказ N 459)

17

17

18

 

1

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

1


  (Наказ N 459)

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

10

10

1

2

1


1 (Наказ N 459)

12

15

 

1

1

1


  (Наказ N 459)

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

19

30

2

12

4


4 (Наказ N 459)

30

42

 

 

 

2


  (Наказ N 459)

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

2

2

2

2


  (Наказ N 459)

 

 

Рівненській обл.

10

8

4

 


2 (Наказ N 459)

2

3

4

 

1

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

1


  (Наказ N 459)

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

2


  (Наказ N 459)

 

 

Тернопільській обл.

7

8

5

1


2 (Наказ N 459)

3

5

5

 

1

1

 

 


  (Наказ N 459)

1

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

5

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

3

5

1

3

1


1 (Наказ N 459)

5

15

 

5

4

1


  (Наказ N 459)

 

 

Хмельницькій обл.

8

8

5

1


2 (Наказ N 459)

3

3

4

 

1

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

1


  (Наказ N 459)

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

2

6

1

 

 


  (Наказ N 459)

4

8

2

 

 

2


  (Наказ N 459)

 

 

Чернігівській обл.

 

 

1

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

1

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

1

 

 

1


  (Наказ N 459)

 

 

Чернівецькій обл.

9

12

5

 


1 (Наказ N 459)

3

5

4

1

5

1

 

1


1 (Наказ N 459)

4

7

 

 

 

2


  (Наказ N 459)

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

5

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

3

3

2

 


  (Наказ N 459)

1

 

Львівській залізниці

2

2

 

 


1 (Наказ N 459)

 

2

3

 

 

5

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

2

8

 

 


  (Наказ N 459)

5

3

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

5

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

5

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

5

 

 


  (Наказ N 459)

2

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

ДНДЕКЦ МВС

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

інші структурні підрозділи ЦА МВС

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

ВНЗ МВС

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

 

 

 

 


  (Наказ N 459)

 

 

Усього:

100

100

50

10


24 (Наказ N 459)

50

50

60

60

100

60

30

10


10 (Наказ N 459)

100

150

50

75

75

50


0 (Наказ N 459)

100

25


ГУМВС, УМВС

Академія внутрішніх військ МВС

Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого" (м. Харків)

Національний університет "Одеська юридична академія (м. Одеса)

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

військове управління

філологія

інженерна механіка

автомобільний транспорт

менеджмент

військові науки

автомобілі та автомобільне господарство

менеджмент організацій і адміністру-
вання

автомо-
більний транспорт

менеджмент

військові науки

автомобілі та автомобільне господарство

менеджмент організацій і адмініст-
рування

правознавство

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР бакалавра

Вінницькій обл.

3

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

Волинській обл.

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Дніпропетровській обл.

5

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

35

9

Донецькій обл.

5

1

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

24

5

Житомирській обл.

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

Закарпатській обл.

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Запорізькій обл.

4

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

20

4

Івано-Франківській обл.

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Київській обл.

5

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

4

м. Києві

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

4

Кіровоградській обл.

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

5

АР Крим

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

м. Севастополі

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Луганській обл.

4

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

1

Львівській обл.

3

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Миколаївській обл.

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

Одеській обл.

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

9

Полтавській обл.

5

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

2

Рівненській обл.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Сумській обл.

6

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

14

2

Тернопільській обл.

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Харківській обл.

11

1

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Херсонській обл.

3

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

9

Хмельницькій обл.

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Черкаській обл.

4

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

5

Чернігівській обл.

4

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

3

Чернівецькій обл.

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

ГУВВ МВС України

55

15

5

20

10

20

5

5

25

25

25

10

10

 

 

ДНДЕКЦ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші структурні підрозділи ЦА МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

150

30

15

40

20

20

5

5

25

25

25

10

10

300

100*Примітка: Відбір та оформлення особових справ кандидатів на навчання до Академії внутрішніх військ та факультету внутрішніх військ НАВС здійснюється підрозділами кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
полковник міліції

М. М. Дивак


(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24.05.2012 р. N 459) (Наказ N 459)

 

Додаток 3
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів (вступних екзаменів) при вступі до вищих навчальних закладів МВС за державним замовленням у 2012 році

1. Денна форма навчання:

1.1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

1.1.1. За напрямом підготовки "Правознавство":

українська мова та література;

історія України (профільний);

іноземна мова або математика;

оцінка рівня фізичної підготовки;

співбесіда з визначення рівня готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ.

1.1.2. За напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність":

українська мова та література;

історія України (профільний);

оцінка рівня фізичної підготовки;

співбесіда з визначення рівня готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ.

1.1.3. За напрямом підготовки "Психологія":

українська мова та література;

біологія (профільний);

історія України або іноземна мова;

оцінка рівня фізичної підготовки;

співбесіда.

1.1.4. За напрямом підготовки "Військове управління":

українська мова та література;

історія України (профільний);

оцінка рівня фізичної підготовки.

1.1.5. За напрямом підготовки "Інженерна механіка":

українська мова та література;

математика (профільний);

фізика або хімія;

оцінка рівня фізичної підготовки.

1.1.6. За напрямом підготовки "Автомобільний транспорт":

українська мова та література;

математика (профільний);

фізика або іноземна мова;

оцінка рівня фізичної підготовки.

1.1.7. За напрямом підготовки "Менеджмент":

українська мова та література;

математика (профільний);

географія або іноземна мова;

оцінка рівня фізичної підготовки.

1.1.8. За напрямом підготовки "Філологія":

українська мова та література;

історія України;

іноземна мова (профільний);

оцінка рівня фізичної підготовки.

1.2. для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

1.2.1. На базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

1.2.1.1. За спеціальністю "Правознавство", "Правоохоронна діяльність":

комплексний екзамен (теорія держави і права; кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика);

іноземна мова.

1.2.1.2. За спеціальністю "Управління в сфері правопорядку":

комплексний екзамен (теорія держави і права; кримінальне право, кримінальний процес, адміністративне право);

іноземна мова.

1.2.1.3. За спеціальністю "Судова експертиза":

основи правознавства;

іноземна мова.

1.2.2. На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра:

1.2.2.1. За спеціальністю "Судова експертиза":

судова експертологія (профільний);

іноземна мова.

1.2.2.2. За спеціальністю "Правознавство":

комплексний екзамен (адміністративне право; кримінальне право, цивільне право);

іноземна мова.

1.2.2.3. За спеціальностями "Службово-бойове застосування та управління діями підрозділів внутрішніх військ", "Військово-соціальне управління", "Автомобілі та автомобільне господарство", "Менеджмент організацій і адміністрування":

комплексний екзамен за спеціальністю;

іноземна мова;

оцінка рівня фізичної підготовки.

2. Заочна форма навчання:

2.1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

2.1.1. На базі повної загальної середньої освіти:

2.1.1.1. За напрямом підготовки "Правознавство":

українська мова та література;

історія України (профільний);

іноземна мова або математика;

оцінка рівня фізичної підготовки.

2.1.1.2. За напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність":

українська мова та література;

історія України (профільний);

оцінка рівня фізичної підготовки.

2.1.1.3. За напрямом підготовки "Автомобільний транспорт",

українська мова та література;

математика (профільний);

фізика або іноземна мова.

2.1.1.4. За напрямом підготовки "Менеджмент":

українська мова та література;

математика (профільний);

географія або іноземна мова.

2.1.2. На базі неповної вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

2.1.2.1. За напрямом підготовки "Правознавство":

українська мова та література;

кримінальне право (профільний);

оцінка рівня фізичної підготовки.

2.1.2.2. За напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність":

українська мова;

кримінальне право (профільний);

оцінка рівня фізичної підготовки.

2.2. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

2.2.1. На базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

2.2.1.1. За спеціальністю "Правознавство", "Правоохоронна діяльність":

комплексний екзамен (теорія держави і права; кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика);

іноземна мова.

2.2.2. На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра:

2.2.2.1. За спеціальністю "Правознавство":

комплексний екзамен (адміністративне право; кримінальне право, цивільне право);

іноземна мова.

2.2.2.2. За спеціальностями "Службово-бойове застосування та управління діями підрозділів внутрішніх військ", "Військово-соціальне управління", "Автомобілі та автомобільне господарство", "Менеджмент організацій і адміністрування":

комплексний екзамен за спеціальністю;

іноземна мова;

оцінка рівня фізичної підготовки.

Примітка: Перелік конкурсних предметів, необхідних при вступі до національних університетів "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" та "Одеська юридична академія" визначаються Правилами прийому до цих вищих навчальних закладів.

 

Начальник ДКЗ МВС
полковник міліції

М. М. Дивак


 

Додаток 4
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


Терміни
проведення реєстрації абітурієнтів та конкурсу сертифікатів (вступних екзаменів) у ВНЗ МВС у 2012 році
(державне замовлення)

Вищий навчальний заклад МВС

ОКР бакалавра

ОКР магістра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

дата реєстрації абітурієнтів

терміни проведення конкурсу сертифікатів (вступних екзаменів)

дата реєстрації

терміни проведення конкурсу сертифікатів (вступних екзаменів)

дата реєстрації

терміни проведення вступних екзаменів

дата реєстрації

терміни проведення вступних екзаменів

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

Національна академія внутрішніх справ

15 липня

16 - 31 липня

31 липня

8 липня

1 - 6 серпня

9 - 13 липня

3 липня

4 - 8 липня

7 липня

8 - 10 липня

Харківський національний університет внутрішніх справ

20 липня

21 - 31 липня

15 липня

16 липня - 15 серпня

20 липня

21-31 липня

15 липня

16 липня - 15 серпня

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

20 липня

21 - 31 липня

20 липня

31 липня

21 липня - 4 серпня

1 - 5 серпня

31 липня

1 - 5 серпня

31 липня

1 - 5 серпня

Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка

20 липня

21 - 31 липня

1 серпня

 

2 - 10 серпня

 

31 липня

1 - 10 серпня

31 липня

1 - 10 серпня

Донецький юридичний інститут МВС України

20 липня

21 - 31 липня

1 серпня

2 - 6 серпня

24 липня

25 - 31 липня

 

Львівський державний університет внутрішніх справ

20 липня

21 - 31 липня

20 липня

31 липня

21 липня - 4 серпня

1 - 5 серпня

15 липня

16 - 20 липня

15 липня

16 - 20 липня

Одеський державний університет внутрішніх справ

20 липня

21 - 31 липня

20 липня

 

21 - 31 липня

 

31 липня

1 - 5 серпня

31 липня

1 - 5 серпня

Академія внутрішніх військ МВС

20 липня

21 - 31 липня

9 вересня

 

10 - 14 вересня

 

8 липня

9 - 13 липня

9 вересня

10 - 14 вересня


Примітка: Терміни проведення конкурсу сертифікатів у НУ "Юридична академія України ім. Я. Мудрого" та "Одеська юридична академія" визначені Правилами прийому до цих вищих навчальних закладів.

 

Начальник ДКЗ МВС
полковник міліції

М. М. Дивак


 

Додаток 5
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


ПОРЯДОК
проведення співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ, вступних екзаменів і визначення рівня фізичної підготовки у 2012 році

1. Порядок проведення співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ і вступних екзаменів

1.1. Співбесіда з кандидатами на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за всіма напрямами підготовки здійснюється на основі законодавчих і нормативно-правових актів, зокрема тих, які стосуються організації діяльності правоохоронних органів, та навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з предметів "Основи правознавства", "Людина і суспільство", "Людина і світ".

До співбесіди допускаються особи з числа вступників, які мають достатній рівень підготовки, визначений предметними комісіями в попередніх конкурсах.

1.2. Співбесіда проводиться в усній формі з кожним абітурієнтом спеціально створеною у ВНЗ комісією. До складу комісії входять фахівці з числа науково-педагогічного складу ВНЗ МВС, практичних працівників або (та) працівників інших навчальних закладів.

Висновок щодо готовності абітурієнта до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ комісія робить під час проведення співбесіди керуючись наступними критеріями:

- достатній рівень готовності - абітурієнт дав достатньо аргументовану відповідь на поставлені питання, продемонстрував розуміння діяльності міліції і своєї відповідальності як майбутнього працівника міліції, бажання і готовність працювати в складних умовах, захищати права і свободи громадян;

- недостатній рівень готовності - абітурієнт не зміг зрозуміло сформулювати відповідь на поставлені питання, не уявляє, які завдання виконує міліція, не усвідомлює своєї ролі і відповідальності як майбутнього працівника міліції, продемонстрував низький рівень бажання і готовності працювати в складних умовах, захищати права і свободи громадян.

1.3. Особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС, у разі участі їх у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНЗ МВС або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ не проходять.

1.4. Для проведення вступних екзаменів вищими навчальними закладами МВС, з урахуванням визначених предметів шкільної програми та відповідних дисциплін ВНЗ, розробляється 3 варіанти білетів, які затверджуються головою приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену з української мови розробляється 3 варіанти тем письмових робіт, а для проведення співбесіди - 3 варіанти білетів з рекомендованого переліку питань, визначеного у додатку 7 цього наказу, які затверджуються головою приймальної комісії ВНЗ МВС.

1.5. Для проведення співбесіди пропонуються 3 питання з числа затвердженого приймальною комісією рекомендованого переліку. У випадку, коли складно зробити висновок щодо рівня готовності абітурієнта до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ за результатами відповідей на основні 3 питання, комісія може задати додаткові питання, передбачені рекомендованим переліком.

До листка-відповіді (додаток 8 цього наказу) абітурієнтом записуються питання і зміст відповіді, після закінчення співбесіди листок підписується вступником та членами комісії.

1.6. Кожен із варіантів білетів (тем) для проведення вступних екзаменів чи співбесіди розробляється в єдиному примірнику і запечатується в конверт.

1.7. За день до проведення екзамену чи співбесіди під час консультації одному з абітурієнтів надається право вибрати один з трьох конвертів з варіантом білетів (тем). Присутнім абітурієнтам оголошується перелік питань, за якими буде проводитись екзамен чи співбесіда, а також порядок їх проведення.

Після визначення варіанту білетів у спеціально обладнаному приміщенні в присутності відповідального секретаря та представника підрозділу внутрішньої безпеки тиражуються (за потребою) необхідна кількість його примірників.

1.8. Конверти з білетами (темами), а також перераховані примірники після тиражування, зберігаються в службовому сейфі відповідального секретаря приймальної комісії, опечатаному двома печатками - ВНЗ та підрозділу внутрішньої безпеки.

Про необхідність тиражування примірників варіантів білетів, фактичну їх кількість, порядок тиражування та умови зберігання складається відповідний акт, який підписується відповідальним секретарем та візується працівником підрозділу внутрішньої безпеки.

1.9. У день проведення екзамену чи співбесіди о 08.30 примірники варіанту білетів (тем), у присутності працівника підрозділу внутрішньої безпеки, передаються відповідальним секретарем приймальної комісії безпосередньо в аудиторіях представникам комісії, які будуть проводити екзамен чи співбесіду.

1.10. Членам комісії під час проведення екзамену чи співбесіди забороняється спілкуватись з іншими посадовими особами та громадянами, користуватись мобільними телефонами, іншими засобами зняття і передачі інформації.

1.11. Результати вступних екзаменів чи проведення співбесіди доводяться до відома вступників щодня шляхом розміщення даної інформації на сайтах відповідних ВНЗ та інформаційних стендах.

2. Визначення рівня фізичної підготовки кандидатів на навчання

2.1. Проведення вступного екзамену з фізичної підготовки при вступі до ВНЗ МВС спрямоване на визначення всебічного розвитку фізичних якостей абітурієнтів, життєво важливих умінь і навичок, необхідних для виконання оперативно-службових завдань.

Рівень фізичної підготовки вступників до ВНЗ МВС визначається за результатами виконання практичних вправ.

2.2. До вступного екзамену допускаються особи з числа абітурієнтів, які пройшли реєстрацію та надали сертифікати відповідно до вимог нормативно-правових актів МОНмолодьспорту і МВС та Правил прийому до відповідного навчального закладу.

У разі захворювання (підтвердженого відповідним документом) вступник звільняється від складання вступного екзамену з фізичної підготовки до часу одужання, але не пізніше дня складання останнього екзамену будь-якою групою абітурієнтів.

2.3. Для проведення вступного екзамену створюються предметні екзаменаційні комісії, склад яких формується ВНЗ з числа науково-педагогічного складу та інших спеціалістів за фахом і затверджується керівником ВНЗ МВС.

Вступний екзамен проводиться в обов'язковій присутності медичних працівників.

2.4. Для виконання практичних вправ надається одна спроба. В окремих випадках за незалежних від абітурієнта обставин голова предметної комісії може дозволити йому виконати вправу повторно. Виконання вправи повторно з метою покращання результату не допускається.

У разі погіршання стану здоров'я під час виконання практичних вправ абітурієнт негайно зобов'язаний повідомити про це членів предметної екзаменаційної комісії.

2.5. Час та місце проведення вступного екзамену визначається складеним ВНЗ МВС розкладом, який затверджується головою приймальної комісії.

Абітурієнтам завчасно повідомляються правила та порядок складання екзамену, їх обов'язки і права, а також надається час (не менше 15 хвилин) для самостійної розминки перед виконанням кожної вправи. Можливе проведення розминки також у складі групи.

2.6. Вступний екзамен з фізичної підготовки у ВНЗ МВС, які готують фахівців для органів внутрішніх справ, проводиться протягом двох днів:

1 день - біг 100 м., комплексна силова вправа;

2 день - біг 1000 м.

Порядок проведення вступних випробувань, а також нормативи оцінки рівня фізичної підготовки вступників до Академії внутрішніх військ МВС визначаються Правилами прийому до цього вищого навчального закладу.

2.7. Вправи з бігу на дистанції 100, 1000 метрів виконуються на рівній біговій доріжці з виміряною дистанцією. За командою "НА СТАРТ" вступники стають на стартову лінію в положення високого чи низького старту і зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера або командою "РУШ" вони повинні якнайшвидше подолати задану дистанцію. У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу.

2.8. Комплексна силова вправа виконується на будь-якій рівній горизонтальній поверхні впродовж двох хвилин без перерви та складається з двох частин:

перша - згинання та розгинання тулуба - 1 хвилина;

друга - згинання та розгинання рук в упорі лежачи - 1 хвилина.

Перша частина. Вихідне положення: лежачи на спині, долоні рук прижаті до потиличної частини голови, ноги довільні, п'ятки притиснуті до поверхні. За командою "ВПЕРЕД" абітурієнт виконує максимальну кількість разів підйомів тулуба вперед до торкання ліктями рук колін ніг, опускання у вихідне положення до торкання лопатками поверхні. Під час торкання ліктями колін п'ятки ніг притиснуті до поверхні.

Забороняється: закріпляти ноги, відривати п'ятки ніг від поверхні та долоні від потиличної частини голови, починати виконання вправи без команди, виконувати першу частину вправи понад одну хвилину.

Дозволяється: робити зупинку у вихідному положенні, у будь-якому положенні згинати та розгинати ноги, розпочинати другу частину вправи після 10 (мінімум) зарахованих підйомів тулуба за 1 хвилину. Така ж кількість зарахованих повторень є обов'язковою і для другої частини вправи відповідно.

Рахунок оголошується після торкання ліктями колін і є дозволом на продовження виконання вправи.

Друга частина. Після закінчення часу на виконання першої частини вправи подається команда "ЧАС". За цією командою абітурієнт приймає вихідне положення: лежачи в упорі, руки прямі на ширині плечей, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці стоп опираються до поверхні, п'ятки стоп зімкнені, та виконує другу частину вправи, при цьому ритмічно опускає тулуб, торкаючись поверхні грудьми та піднімає його у вихідне положення шляхом згинання та розгинання рук.

Забороняється: прогинатися, торкатися поверхні іншими частинами тіла, змінювати положення ніг та підтягувати їх під себе.

При одночасному торканні поверхні грудьми, животом або колінами вправа припиняється.

Дозволяється: робити зупинку в положенні випрямлених рук та виконувати вправу на кулаках.

Рахунок оголошується після фіксації вихідного положення і є дозволом на продовження виконання вправи.

Загальний результат складається з кількості разів виконання першої та другої частин комплексної вправи та за умови виконання визначеного мінімуму в кожній частині.

2.9. Нормативи оцінки рівня фізичної підготовки для вступників до ВНЗ МВС, які готують фахівців для органів внутрішніх справ, визначені в додатку 6 цього наказу.

2.10. Критерії визначення загального результату складання екзамену:

2.10.1. Загальний результат виконання фізичних вправ розраховується за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів як середній бал, одержаний за три вправи.

Середній бал обчислюється як середнє арифметичне число. Якщо це число не є цілим, то кінцеве значення обчислюється шляхом округлення з точністю до цілої.

При цьому до 0,50 бала округлюється в менший бік, а з 0,51 - у більший.

2.10.2. Результати та кількість балів з кожного виду вправ, а також загальний бал, одержаний під час випробування з оцінки рівня фізичної підготовки, заносяться до відомості та екзаменаційного листа.

Нормативами визначається граничний результат, за який виставляється той чи інший бал.

2.10.3. Якщо хоча б за одну вправу отримано менше 124 балів (за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів), то вступний екзамен з фізичної підготовки вважається не складеним.

2.11. Під час складання вступного екзамену з фізичної підготовки працівники підрозділу внутрішньої безпеки, при необхідності, застосовують відеозйомку.

2.12. Результати вступного екзамену з визначення рівня фізичної підготовки оголошуються абітурієнтам наступного дня після його проведення шляхом розміщення даної інформації на сайтах ВНЗ та інформаційних стендах.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
полковник міліції

М. М. Дивак


 

Додаток 6
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


НОРМАТИВИ
оцінки рівня фізичної підготовки абітурієнтів при вступі до ВНЗ МВС у 2012 році

чоловіки

жінки

біг 1000 метрів

біг 100 метрів

комплексна силова вправа

біг 1000 метрів

біг 100 метрів

комплексна силова вправа

кількість балів

хвилини, секунди

кількість балів

секунди

кількість балів

кількість разів за 2 хвилини

кількість балів

хвилини, секунди

кількість балів

секунди

кількість балів

кількість разів за 2 хвилини

200

3

200

12,7

200

95

200

3,3

200

14,7

200

80

196

3,02

194

12,8

196

93

196

3,32

194

14,8

196

78

192

3,04

188

12,9

192

91

192

3,34

188

14,9

192

76

188

3,06

182

13

188

89

188

3,36

182

15

188

74

184

3,08

176

13,1

184

87

184

3,38

176

15,1

184

72

180

3,1

170

13,2

180

85

180

3,4

170

15,2

180

70

176

3,12

164

13,3

176

83

176

3,42

164

15,3

176

68

172

3,14

159

13,4

172

81

172

3,44

159

15,4

172

66

168

3,16

154

13,5

168

79

168

3,46

154

15,5

168

64

164

3,18

149

13,6

164

77

164

3,48

149

15,6

164

62

160

3,2

144

13,7

160

75

160

3,5

144

15,7

160

60

156

3,22

139

13,8

156

73

156

3,52

139

15,8

156

58

152

3,24

134

13,9

152

71

152

3,54

134

15,9

152

56

148

3,26

129

14

148

69

148

3,56

129

16

148

54

144

3,28

124

14,1

144

67

144

3,58

124

16,1

144

52

140

3,3

 

 

140

65

140

4

 

 

140

50

136

3,33

 

 

136

63

136

4,02

 

 

136

48

133

3,36

 

 

133

61

133

4,04

 

 

133

46

130

3,39

 

 

130

60

130

4,06

 

 

130

45

127

3,42

 

 

127

58

127

4,08

 

 

127

43

124

3,45

 

 

124

55

124

4,1

 

 

124

40


 

Начальник ДКЗ МВС
полковник міліції

М. М. Дивак


 

Додаток 7
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК
питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до ВНЗ МВС у 2012 році

1. "ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО", "ЛЮДИНА І СВІТ"

1. Співвідношення понять людина, особистість, громадянин.

2. Взаємозв'язок в людині біологічного і соціального, фізичного і духовного.

3. Людина та основні теорії її походження.

4. Вікові етапи людського життя.

5. Мета, сенс, спосіб людського життя.

6. Класифікація потреб людини.

7. Види людської діяльності.

8. Почуття, інтелект, воля в житті людини.

9. Світогляд: поняття та структура.

10. Сутність та структурні елементи людської свідомості.

11. Матеріальність та ідеальність світу.

12. Сутність культури особистості.

13. Поняття культури. Матеріальна та духовна культура.

14. Мова як засіб людського спілкування.

15. Сім'я як мала соціальна група.

16. Поняття рівня життя та його показники.

17. Поняття ідеалу та його різновиди.

18. Вплив суспільства на природу.

19. Вплив природно-географічного середовища на суспільне життя.

20. Роль та значення ідеології суспільства у формуванні особистості.

21. Закон і закономірність. Простір і час.

22. Сутність поняття "пізнання". Логічне (раціональне) пізнання.

23. Мораль та моральність.

24. Честь, совість, гідність людини.

25. Інтелігентність і порядність людини.

26. Добро і зло як моральні категорії.

27. Правда, хиба, істина - єдність та відмінність між ними.

28. Гуманність та антигуманність людських взаємовідносин.

29. Суспільство як самоорганізована система.

30. Роль цивілізації у розвитку людини і суспільства. Основні ознаки сучасної цивілізації.

31. Поняття рід, плем'я, народність, нація та етнос.

32. Формування і розвиток української нації.

33. Сутність економічних процесів суспільства.

34. Основні пріоритети зовнішньої політики України.

35. Міжнародні інтеграційні процеси в Україні.

36. Характеристика основних світових релігій сучасності.

37. Громадські рухи і громадські організації в сучасній Україні.

38. Соціальна сутність праці. Причини безробіття та політика зайнятості в Україні.

39. Особливості демографічної ситуації в Україні.

40. Виникнення та шляхи розв'язання конфліктних ситуацій.

2. "ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА"

1. Поняття та ознаки держави.

2. Функції держави: поняття, види.

3. Форма державного правління: поняття, різновиди та їх характеристика.

4. Форма територіального устрою: поняття, різновиди та їх характеристика.

5. Форма державно-правового режиму: поняття, різновиди та їх характеристика.

6. Право: поняття, ознаки.

7. Суб'єкти права: поняття та види.

8. Норма права: поняття та ознаки.

9. Структура норми права.

10. Форма права: поняття, види.

11. Поняття та ознаки правовідносин.

12. Структура правовідносин.

13. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки.

14. Закон: поняття та види.

15. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття та види.

16. Поняття та ознаки правової держави.

17. Поняття, ознаки та склад правопорушення.

18. Поняття і види юридичної відповідальності.

19. Конституція України: поняття та юридичні властивості.

20. Характеристика форми української держави відповідно до Конституції.

21. Громадянство України: поняття, умови набуття та припинення.

22. Конституційні права та обов'язки громадян України.

23. Правовий статус та повноваження Верховної Ради України.

24. Президент України: правовий статус і повноваження.

25. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування та повноваження.

26. Центральні органи виконавчої влади в Україні.

27. Місцеві органи виконавчої влади в Україні.

28. Місцеве самоврядування в Україні.

29. Поняття та засади здійснення правосуддя в Україні.

30. Конституційний суд України (склад, порядок формування та повноваження).

31. Прокуратура України, її функції.

32. Право власності: поняття, зміст, види.

33. Поняття та види цивільно-правових договорів.

34. Поняття шлюбу та умови його укладення.

35. Поняття, сторони та зміст трудового договору.

36. Поняття та ознаки адміністративного проступку.

37. Види адміністративних стягнень.

38. Поняття та ознаки злочину.

39. Склад злочину.

40. Види кримінальних покарань.

3. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Система правоохоронних органів України.

2. Поняття та походження військової присяги.

3. Поняття та призначення військових статутів.

4. Поняття статутних взаємовідносин між військовослужбовцями.

5. Правила військової ввічливості та поведінки.

6. Порядок видання та виконання наказів військовослужбовців.

7. Суть і значення військової дисципліни.

8. Правова основа діяльності міліції.

9. Поняття та функції міліції.

10. Структура міліції.

11. Принципи діяльності міліції.

12. Основні права міліції.

13. Основні обов'язки міліції.

14. Основні завдання міліції.

15. Завдання кримінальної міліції.

16. Завдання міліції громадської безпеки.

17. Основні завдання транспортної міліції.

18. Основні завдання державної автомобільної інспекції.

19. Основні завдання міліції охорони (Державна служба охорони).

20. Основні завдання судової міліції.

21. Основні завдання спеціальної міліції.

22. Прийняття на службу до міліції.

23. Професійний ризик в діяльності міліції: поняття та причини виникнення.

24. Відповідальність працівників міліції.

25. Державна таємниця: поняття та характеристика.

26. Моральні якості працівника міліції.

27. Правове становище працівників міліції.

28. Правовий захист працівників міліції.

29. Соціальний захист працівників міліції.

30. Нагляд за діяльністю міліції.

31. Взаємодія міліції з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням.

32. Основні причини професійної деформації працівників міліції.

33. Імідж працівника міліції в Україні.

34. Професіоналізм працівника міліції: поняття та критерії визначення.

35. Фактори формування професійної свідомості та культури працівника міліції.

36. Службова дисципліна в міліції України.

37. Поняття та співвідношення суспільного порядку і правопорядку.

38. Поняття та принципи законності.

39. Гарантії законності.

40. Загальна характеристика Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI).

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
полковник міліції

М. М. Дивак


 

Додаток 8
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


МВС УКРАЇНИ


(вищий навчальний заклад)

Зразок листа-відповіді
абітурієнта під час проведення співбесіди з визначення рівня готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ

Прізвище, ім'я, по батькові вступника _____
_
_

N групи _______ дата співбесіди N білету _________

Конспект відповіді:

I-е питання:

 

Відповідь абітурієнта на перше питання:

 

II-е питання:

 

Відповідь абітурієнта на друге питання:

 

III-е питання:

 

Відповідь абітурієнта на третє питання:

 

Додаткові питання абітурієнту:

 

Висновок комісії: _________
_
_
_
_
_

 

Підписи членів комісії:

__________(___________)
__________(___________)
__________(___________)

Підпис абітурієнта:

__________(___________)


 

ДКЗ МВС

 


 

Додаток 9
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


РЕКОМЕНДАЦІЯ
на навчання за освітньо-професійною програмою магістра

_
(найменування органу внутрішніх справ, вищого навчального закладу МВС України)

Для вступу до магістратури _
                                                                                                  (найменування вищого навчального закладу)
Навчання за _______ формою
                                                                                                      (денною, заочною)
Спеціальність _
Спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові ________
_,
                                                                                                   (дата народження)
який обіймає посаду _______

Освіта _______
                  (найменування навчального закладу, рік закінчення, N диплома, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень)

Служба в органах внутрішніх справ з _____

Стаж практичної роботи ___

Стаж роботи на посаді _____
і зарахований(а) до кадрового резерву для прийняття на посаду _______
_

Дані щодо наявності дисциплінарних стягнень _________
_


Керівник ГУМВС, УМВС, вищого навчального закладу, структурного підрозділу МВС України,
що надає рекомендацію
(дата, підпис, печатка)

 


  

ДКЗ МВС

 


 

Додаток 10
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


Звіт про кількість направлених (отриманих) особових (навчальних) справ кандидатів на навчання до ВНЗ МВС, Національних університетів "Юридична академія України ім. Я. Мудрого" та "Одеська юридична академія" у 2012 році

(денна та заочна форми навчання, освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, магістра, державне замовлення) станом на ____ 2012 року

ГУМВС, УМВС

Національна академія внутрішніх справ

ОКР бакалавра

ОКР магістра (на базі ОКР спеціаліста)

ОКР бакалавра

ОКР магістра

денна форма навчання

заочна форма навчання

психологія

правознавство

правоохоронна діяльність

правоохоронна діяльність

правознавство

судова експертиза

управління в сфері правопорядку

правоохоронна діяльність

правознавство

правоохоронна діяльність

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

на базі ОКР спеціаліста

для внутрішніх військ

для слідчих підрозділів

для експертних підрозділів

для підрозділів кримінальної міліції

для підрозділів МГБ

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНДЕКЦ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші структурні підрозділи ЦА МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


ГУМВС, УМВС

Харківський національний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правознавство

право-
охоронна діяльність

правознавство

право-
охоронна діяльність

правознавство

право-
охоронна діяльність

правоохоронна діяльність

правознавство

право-
охоронна діяльність

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР спеціаліста

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР спеці-
аліста

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молод-
шого спеці-
аліста

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР спеціа-
ліста

на базі повної загальної середньої освіти

для підрозділів кримі-
нальної міліції

для підрозділів МГБ

для слідчих підрозділів

для підрозділів кримі-
нальної міліції

для підроз-
ділів МГБ

для підрозділів кримі-
нальної міліції

для підрозділів МГБ

для слідчих підрозділів

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНДЕКЦ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші структурні підрозділи ЦА МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


ГУМВС, УМВС

Львівський державний університет внутрішніх справ

Одеський державний університет внутрішніх справ

Донецький юридичний інститут МВС

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правознавство

право-
охоронна діяльність

правоохоронна діяльність

правознавство

право-
охоронна діяльність

право-
знавство

правоохоронна діяльність

судова експертиза

правоохоронна діяльність

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР спеціаліста

на базі ОКР молодшого спеціаліста

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молод-
шого спеціаліста

для підрозділів кримі-
нальної міліції

для підрозділів МГБ

для слідчих підрозділів

для підрозділів кримі-
нальної міліції

для підрозділів МГБ

для підрозділів транс-
портної міліції

для слідчих підрозділів

для експертних підрозділів

для підрозділів кримі-
нальної міліції

для підрозділів МГБ

для підрозділів ДАІ

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНДЕКЦ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші структурні підрозділи ЦА МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


ГУМВС, УМВС

Академія внутрішніх військ МВС

Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого" (м. Харків)

Національний університет "Одеська юридична академія (м. Одеса)

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

військове управління

філологія

інженерна механіка

автомо-
більний транспорт

менеджмент

військові науки

автомобілі та авто-
мобільне госпо-
дарство

менеджмент організацій і адмініст-
рування

автомо-
більний транспорт

менеджмент

військові науки

автомобілі та автомобільне господарство

менеджмент організацій і адмініст-
рування

правознавство

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР бакалавра

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНДЕКЦ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші структурні підрозділи ЦА МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0* Примітка: Відбір та оформлення особових справ кандидатів на навчання до Академії внутрішніх військ та факультету внутрішніх військ НАВС здійснюється підрозділами кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС

 

Додаток 11
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


ІНФОРМАЦІЯ
про кількість направлених рекомендацій кандидатів на навчання за ОКР магістра

назва вищого навчального закладу

ГУМВС, УМВС

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (на базі бакалавра, спеціаліста)

денна форма навчання

заочна форма навчання

Правоохоронна діяльність

Правознавство

Управління в сфері правопорядку

Судова експертиза

Правознавство

Правоохоронна діяльність

Надіслано рекомен-
дацій

Не рекомен-
довано

Допущено до участі у конкурсі

Надіслано рекомен-
дацій

Не рекомен-
довано

Допущено до участі у конкурсі

Надіслано рекомен-
дацій

Не рекомен-
довано

Допущено до участі у конкурсі

Надіслано рекомен-
дацій

Не рекомен-
довано

Допущено до участі у конкурсі

Надіслано рекомен-
дацій

Не рекомен-
довано

Допущено до участі у конкурсі

Надіслано рекомен-
дацій

Не рекомен-
довано

Допущено до участі у конкурсі

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При навчності вказати служби МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Департамент кадрового забезпечення МВС

 


 

Додаток 12
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


ІНФОРМАЦІЯ
про результати відбору та зарахування на навчання до ВНЗ МВС (денна форма навчання, державне замовлення)

Наймену-
вання комплек-
туючого органу

на-
дійш-
ло особо-
вих справ

відмов-
лено в участі у кон-
курсі

не при-
було для участі у кон-
курсі

за-
реєст-
ровано для участі у кон-
курсі

зараховано на навчання

не зараховано на навчання

всього:

у тому числі

цивіль-
ні особи

цивіль-
ні особи, які вия-
вили бажан-
ня навча-
тися в АВВ та ФВВ НАВС

особи рядо-
вого і молод-
шого началь-
ниць-
кого складу ОВС

ци-
вільна молодь після служби в Зброй-
них силах

війсь-
ково-
служ-
бовці внут-
рішніх військ

особи жіно-
чої статі

особи із сільсь-
кої місце-
вості

учас-
ники міжна-
родних олім-
піад, призери (особи, на-
город-
жені дипло-
мами 1 - 3 ступе-
нів) Всеук-
раїнсь-
ких кон-
курсів

на-
город-
жені золо-
тою (сріб-
ною) ме-
даллю

діти-
сироти та діти, позбав-
лені бать-
ківсь-
кого піклу-
вання

особи, які мають право на зараху-
вання згідно із
ЗУ "Про статус і соц. захист грома-дян, які пост-раж-дали внас-лідок Чорно-бильсь-кої катаст-рофи"

діти війсь-
ково-
служ-
бовців Зброй-
них сил України, інших війсь-
кових фор-
мувань, які заги-
нули під час вико-
нання служ-
бових обов'яз-
ків

діти, батьки яких - праців-
ники ОВС - заги-
нули чи стали інва-
лідами 1 групи при вико-
нанні служ-
бових обов'яз-
ків, пов'я-
заних з безпо-
серед-
ньою участю в охороні гро-
мадсь-
кого поряд-
ку і гро-
мадсь-
кої безпеки

діти, батьки яких - праців-
ники ОВС - заги-
нули, по-
мерли чи стали інвалі-
дами при обста-
винах, не пов'яза-
них із вико-
нанням служ-
бових обов'яз-
ків

особи з числа сімей шах-
тарів та гірничо-
ряту-
валь-
ників, які заги-
нули внас-
лідок аварії на ОП "Шахта ім. О. Ф. Засядь-
ка"

шах-
тарі, що мають стаж підзем-
ної роботи не менше 3 років, діти, шах-
тарів, які мають стаж підзем-
ної роботи не менше 15 років, діти шах-
тарів, які заги-
нули внас-
лідок нещас-
ного випадку на вироб-
ництві, шах-
тарів-
інва-
лідів 1 та 2 групи

учас-
ники бойо-
вих дій

всього:

у тому числі

не пройш-
ли за конкур-
сом

не з'яви-
лися на вступні екзамени або відмо-
вилися від участі у конкурсі з числа зареєст-
рованих

на всуп-
ному екза-
мені з укра-
їнської мови та літера-
тури наб-
рали нижче вста-
нов-
леної кіль-
кості балів

на вступ-
ному екза-
мені з 2-го пред-
мету (назва) наб-
рали нижче вста-
нов-
леної кіль-
кості балів

на вступ-
ному екза-
мені з 3-го пред-
мету (назва) наб-
рали нижче вста-
нов-
леної кіль-
кості балів

на вступ-
ному екза-
мені з 4-го пред-
мету (назва) наб-
рали нижче вста-
нов-
леної кіль-
кості балів

не про-
йшли
спів-
бесіди щодо готов-
ності до нав-
чання

інші обста-
вини, внас-
лідок яких не відбу-
лося зараху-
вання*

з числа цивіль-
них осіб

з числа праців-
ників міліції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро-
петровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-
Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-
Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніп-
ровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військові комісаріати (для АВВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сума показників у графах 3, 4, 5 дорівнює показнику у графі 2

Сума показників у графах 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 дорівнює показнику у графі 24. Сума показників у графах 6 та 24 дорівнює показнику у графі 5

У графі 32 приміткою вказуються які саме обставини

До визначеної цим додатком інформації подається письмовий звіт за результатами комплектування, у якому зазначаються проблемні питання, що виникали у процесі відбору кандидатів на навчання, суттєві недоліки в оформленні особових (навчальних справ), інших необхідних документів на вступ, причини відмови в участі у конкурсі по кожній особі, з указанням анкетних даних вступника, комплектуючого органу, а також пропозиції щодо удосконалення цього напряму роботи.

 

Департамент кадрового забезпечення МВС

 


 

Додаток 13
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


ІНФОРМАЦІЯ
про результати відбору та зарахування на навчання до ВНЗ МВС (ОКР бакалавр, державне замовлення)

Найменування комплектуючого органу

заочна форма навчання

денна форма навчання

на базі повної загальної середньої освіти

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

з числа працівників міліції

відібра-
но для участі у конкурсі (за даними комплек-
туючих органів)

на-
дійшло навчаль-
них справ

відмов-
лено в участі у кон-
курсі

не прибуло на реєст-
рацію

не з'яви-
лося на вступні екза-
мени або відмо-
вилося від участі у конкурсі

на вступ-
них екза-
менах набрало менше встанов-
леної кіль-
кості балів

інші обста-
вини, внас-
лідок яких не відбу-
лося зараху-
вання*

зарахо-
вано на нав-
чання

відібрано для участі у конкурсі (за даними комплек-
туючих органів)

на-
дійшло навчаль-
них справ

відмов-
лено в участі у кон-
курсі

не прибуло на реєст-
рацію

не з'яви-
лося на екза-
мени або відмо-
вилося від участі у конкурсі

отри-
мало незадо-
вільні оцінки

інші обста-
вини, внас-
лідок яких не відбу-
лося зараху-
вання*

зарахо-
вано на нав-
чання

відібра-
но для участі у кон-
курсі (за даними комплек-
туючих органів)

на-
дійшло особо-
вих справ

відмов-
лено в участі у кон-
курсі

не прибуло на реєст-
рацію

не з'яви-
лося на вступні екзамени або відмо-
вилося від участі у кон-
курсі

на вступних екзаменах набрало менше встановленої кількості балів

інші обста-
вини, внас-
лідок яких не відбу-
лося зараху-
вання*

зарахо-
вано на нав-
чання

з укра-
їнської мови та літера-
тури

з 2-го пред-
мету (назва)

з 3-го пред-
мету (назва)

з 4-го пред-
мету (назва)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Всього:

Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ МВС

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МВС України

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У графах 8, 16, 27 довідково вказуються які саме обставини

 

Департамент кадрового забезпечення МВС

 


 

Додаток 14
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


ІНФОРМАЦІЯ
про результати відбору та зарахування на навчання до ВНЗ МВС (ОКР магістр, державне замовлення)

Найменування комплектуючого органу

денна форма навчання

заочна форма навчання

надійшло особових справ

відмовлено в участі у конкурсі*

не прибуло на реєстрацію

не з'явилося на вступні екзамени або відмовилося від участі у конкурсі

отримали незадовільні оцінки

інші обставини, внаслідок яких не відбулося зарахування*

зараховано на навчання

надійшло навчальних справ

відмовлено в участі у конкурсі*

не прибуло на реєстрацію

не з'явилося на екзамени або відмовилося від участі у конкурсі

отримали незадовільні оцінки

інші обставини, внаслідок яких не відбулося зарахування*

зараховано на навчання

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МВС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У графах 8, 15 приміткою вказуються які саме обставини

У графах 4, 11 довідково вказуються причини відмови

 

Департамент кадрового забезпечення МВС

 


 

Додаток 15
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


Зведені дані
про результати прийому до ВНЗ МВС за напрямами підготовки і спеціальностями


назва навчального закладу

Шифр та найменування галузі знань

Шифр та назва напряму підготовки, спеціальності (за освітньо-кваліфікаційними рівнями)

результати прийому

зараховано (осіб)

у т. ч. за денною формою навчання (осіб)

у т. ч. за заочною формою навчання (осіб)

всього

у т. ч за державним замовленням

у т. ч. за кошти фізичних і юридичних осіб

всього

державне замовлення

за кошти фізичних і юридичних осіб

всього

державне замовлення

за кошти фізичних і юридичних осіб

план

факт

всього

% від загального прийому

план

факт

всього

% від загального прийому

план

факт

всього

% від загального прийому

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

1. Молодший спеціаліст, всього осіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Молодший спеціаліст на базі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Молодший спеціаліст на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бакалавр, всього осіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Бакалавр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, всього осіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Спеціаліст, всього осіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. за напрямами підготовки і спеціальностями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Магістр, всього осіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки і спеціальностями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. МАГІСТР на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки і спеціальностями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. МАГІСТР на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. за напрямами підготовки і спеціальностями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Інформація подається за кожним напрямом підготовки і за кожною спеціальністю згідно з доведеними обсягами державного замовлення

Орієнтовні терміни надання інформації за цією формою до 15 серпня та 10 вересня року прийому

 

Департамент кадрового забезпечення МВС

 


 

Додаток 16
до наказу МВС
21.03.2012 N 220


Зведені дані про результати прийому

Міністерство внутрішніх справ України
_____
назва навчального закладу

 

Назва показника

денна форма навчання

заочна форма навчання

подано заяв

рекомендовано до зарахування

зараховано (осіб)

подано заяв

рекомендовано до зарахування

зараховано (осіб)

за кошти державного бюджету

за кошти фізичних і юридичних осіб

за кошти державного бюджету

за кошти фізичних і юридичних осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всього по вищому навчальному закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

На умовах цільового прийому згідно з постановою КМУ від 29.06.99 р. N 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості"

 

 

 

 

 

 

 

 

З урахуванням сертифікатів зовнішнього тестування

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами складання вступних екзаменів у ВНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, які надали сертифікати чи їхні дублікати за попередні роки (визначені діючими Правилами прийому)

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільської молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

На умовах отримання довготривалих пільгових кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

Випускників загальноосвітньої середньої школи, нагороджених золотою (срібною) медаллю

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасників міжнародних олімпіад

 

 

 

 

 

 

 

 

Призерів IV етапу Всеукраїнських конкурсів з базових дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

Призерів III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

Випускників ВНЗ I - II рівнів акредитації, які отримали диплом з відзнакою

 

 

 

 

 

 

 

 

Дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвалідів I і II групи, дітей-інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

 

Осіб, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане право позаконкурсного вступу

 

 

 

 

 

 

 

 

Дітей, батьки яких загинули або стали інвалідами на вуглевидобувних підприємствах

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на ОП "Шахта імені О. Ф. Засядька"

 

 

 

 

 

 

 

 

Осіб, які мають право на зарахування згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

 

 

 

 

 

 

 

Дітей військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, які не атестовані з української мови та літератури (складали вступний екзамен з мови, вказаної в документі про повну загальну середню освіту)

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, які подавали сертифікат УЦОЯО, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів (предмету), визначених правилами прийому до ВНЗ, була нижче 124 балів за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмету), визначених правилами прийому до ВНЗ, становить не нижче 170 балів з кожного предмету

 

 

 

 

 

 

 

 

Іноземних громадян відповідно до постанови КМУ від 26.02.93 р. N 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні"

 

 

 

 

 

 

 

 * У випадку наявності декількох пільг у одного вступника вказуються всі пільги

* Інформація подається окремо по кожній формі навчання та окремо за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра

* Орієнтовні терміни надання інформації за цією формою до 15 серпня та 10 вересня року прийому

 

Департамент кадрового забезпечення МВС

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали