МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 жовтня 2011 року N 1187

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році

З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую:

1. Провести у 2011/2012 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі - Конкурс) у два тури:

перший тур - у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, жовтень - грудень 2011 року;

другий тур - у вищих навчальних закладах, визначених як базові, січень - березень 2012 року.

2. Затвердити:

2.1. Порядок проведення Конкурсу (додаток 1).

2.2. Організаційний комітет з проведення Конкурсу (додаток 2).

2.3. Перелік галузей наук (спеціальностей), базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу (за їх згодою) та голів галузевих конкурсних комісій (додаток 3).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом.

4. Керівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації:

4.1. Забезпечити проведення першого туру Конкурсу у визначений строк, здійснивши якісний відбір кращих наукових робіт студентів.

4.2. Направити відібрані наукові роботи студентів у відповідні базові вищі навчальні заклади для участі у другому турі Конкурсу до 20 січня 2012 року.

4.3. Відрядити студентів, запрошених галузевими конкурсними комісіями базових вищих навчальних закладів, для участі у підсумкових науково-практичних конференціях.

4.4. Оплату відряджень учасників Конкурсу здійснити за рахунок вищих навчальних закладів, у яких вони навчаються.

5. Керівникам базових вищих навчальних закладів:

5.1. Забезпечити організацію II туру Конкурсу відповідно до Порядку його проведення.

5.2. Дозволити залучати для проведення Конкурсу та заохочення переможців кошти позабюджетних, благодійних фондів.

5.3. Передбачити компенсацію науково-педагогічним працівникам робочого часу, витраченого на науково-методичне забезпечення та рецензування наукових робіт учасників II туру Конкурсу, на умовах погодинної оплати за фактично витрачений час відповідно до встановлених норм.

5.4. Подати звіти про підсумки проведення II туру Конкурсу до 10 квітня 2012 року на адресу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О. А.).

6. Витрати на науково-методичне забезпечення, виготовлення дипломів для переможців та їх наукових керівників здійснити за рахунок коштів загального фонду Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України згідно із затвердженим кошторисом.

7. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) виділити кошти на проведення Конкурсу відповідно до затвердженого кошторису.

8. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) підвести підсумки проведення Конкурсу та довести їх до відома вищих навчальних закладів.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

Є. М. Суліма

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
13.10.2011 N 1187

Порядок проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

1. Загальні засади

1.1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (далі - Конкурс) проводиться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

1.2. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України III - IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти - громадяни зарубіжних країн, які навчаються у вищих навчальних закладах України та інших країн.

1.3. Конкурс оголошується на початку кожного навчального року відповідним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.4. Базові вищі навчальні заклади, перелік галузей наук, голови галузевих конкурсних комісій з проведення другого туру Конкурсу затверджуються відповідним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України терміном на 3 роки.

1.5. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 2 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі.

1.6. На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

1.7. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % запозичень наукового матеріалу з попередньої роботи.

1.6. Наукові роботи виконуються державною мовою1.


1 Конкурсні комісії, зі згоди Всеукраїнського оргкомітету, можуть дозволити написання робіт іншими мовами.

2. Керівництво Конкурсом

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

2.3. Для організації та проведення I туру Конкурсу у вищому навчальному закладі III - IV рівнів акредитації за наказом ректора створюється конкурсна комісія. У базовому вищому навчальному закладі створюється галузева конкурсна комісія.

2.4. До складу галузевих конкурсних комісій входять провідні науково-педагогічні працівники відповідного вищого навчального закладу, представники інших навчальних закладів, наукових установ, підприємств тощо. Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор базового вищого навчального закладу.

Для проведення підготовчої й організаційно-технічної роботи до складу комісії можуть включатися співробітники вищого навчального закладу, представники громадських організацій, спонсорів тощо.

2.5. У складі галузевої конкурсної комісії можуть бути створені секції з окремих спеціальностей під керівництвом заступників голови галузевої конкурсної комісії з числа провідних вчених, завідуючих кафедрами, докторів або кандидатів наук.

2.6. Галузева конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування, при потребі залучає до розгляду робіт спеціалістів провідних вищих навчальних закладів, наукових установ, відповідних організацій з наступним поданням комісії рецензій.

2.7. На підставі рецензій галузева конкурсна комісія визначає претендентів на перемогу в Конкурсі і запрошує їх до участі у підсумковій науково-практичній конференції для захисту робіт.

2.8. Галузева конкурсна комісія веде реєстр студентських наукових робіт (у тому числі анотації), нагороджених дипломами Міністерства науки і освіти, молоді та спорту України, для виключення можливості повторного подання їх на Конкурс.

2.9. Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу може представляти роботи студентів-переможців на конкурси, що проводить НАН України, інші установи та організації.

3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсними комісіями

3.1. Конкурс проводиться у два тури.

I тур у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації - у жовтні - грудні, II тур - у базових вищих навчальних закладах у січні - березні поточного навчального року.

3.2. Протягом I туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, у якому вони навчаються.

3.3. Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більш як три кращі наукові роботи з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) Конкурсу та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у строк, визначений відповідним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.

3.4. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи (додаток 1).

3.5. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).

3.6. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 2) та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

3.7. На Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені, а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал - 1,5, кегль - 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Зміни щодо обсягу робіт можуть вноситись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

3.8. Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Порядку, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов'язково із зазначенням причин).

3.9. У базовому вищому навчальному закладі II тур Конкурсу проводиться у два етапи:

1 етап - заочний (рецензування робіт);

2 етап - очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

3.10. Галузева конкурсна комісія організовує розгляд та рецензування робіт (рецензія за формою згідно з додатком 3).

3.11. Кожна наукова робота студентів базового вищого навчального закладу обов'язково повинна мати зовнішню рецензію.

3.12. Наукові роботи не подаються на рецензування до тих вищих навчальних закладів, в яких навчаються їх автори.

3.13. Визначення кращих робіт здійснюється на підставі отриманих рецензій та відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи. Галузева конкурсна комісія базового вищого навчального закладу на своїх засіданнях голосуванням більшістю голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт студентів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос її голови є вирішальним.

3.14. Авторам кращих робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше, ніж за два тижні до її проведення), де вони мають змогу зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати роботи.

3.15. Інформацію щодо дати проведення науково-практичної конференції та список запрошених студентів галузева конкурсна комісія надсилає до Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки за встановленою формою (додаток 8) не пізніше, ніж за два тижні до дати її проведення

3.16. Рішення про переможців Конкурсу приймається галузевою конкурсною комісією і оформляється відповідним протоколом (додаток 4) після закінчення науково-практичної конференції.

Якщо претендент на нагородження не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції (без зазначення поважних причин) його робота не може бути нагороджена.

3.17. Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати сертифікат учасника Конкурсу, нагороджувати кращі наукові роботи заохочувальними дипломами базового вищого навчального закладу.

3.18. Галузева конкурсна комісія не пізніше 10 квітня поточного навчального року надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України звіт про підсумки проведення II туру Конкурсу, який включає документи:

- склад галузевої конкурсної комісії, затверджений наказом ректора;

- протокол підсумкового засідання галузевої конкурсної комісії, підписаний всіма її членами, які брали участь у засіданні (додаток 4, на паперовому та електронному носії);

- узагальнення підсумків Конкурсу (додаток 5);

- звіт про проведення науково-практичної конференції (додаток 6).

3.19. Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам даного Порядку, результати проведення відповідного Конкурсу Всеукраїнським організаційним комітетом не розглядаються.

3.20. Протоколи всіх галузевих конкурсних комісій розглядаються Всеукраїнським оргкомітетом, після чого відповідним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України затверджуються підсумки проведення Конкурсу.

3.21. Пропозиції щодо відзначення активних організаторів надсилаються галузевими конкурсними комісіями один раз за підсумками трирічного терміну проведення Конкурсу. При підготовці довідки-подання (додаток 7) дотримуватись наказу Міністерства освіти і науки від 13.07.2007 р. N 605.

3.22. Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.

4. Відзначення переможців Конкурсу

4.1. Переможцями Всеукраїнського конкурсу вважаються студенти та випускники вищого навчального закладу поточного року, нагороджені дипломами I, II, III ступенів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4.2. Кількість робіт студентів - переможців Конкурсу визначається у такому співвідношенні: нагороджується 25 % від загальної кількості робіт. З них - дипломом I ступеня - 20 %, II ступеня - 30 %, III ступеня - 50 % (Наприклад: із 100 робіт, що надійшли на Конкурс, всього нагороджується 25 робіт. З них - дипломом I ступеня - 5 робіт, дипломом II ступеня - 8 робіт, дипломом III ступеня - 12 робіт).

4.3. Переможці Конкурсу, нагороджені дипломом I ступеня, можуть мати переваги при:

- переведенні на навчання за державним замовленням (або часткове зменшення відповідної плати за навчання);

- зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра за державним замовленням;

- вступі до аспірантури, ординатури, направленні на стажування у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон;

- розподілі на роботу.

4.4. Переможці Конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, грошовими преміями вищих навчальних закладів, благодійних фондів, спонсорів тощо.

4.5. У разі втрати диплом не поновлюється.

4.6. Відзначення наукових керівників, які підготували понад п'ять студентів-переможців щорічно, проводиться за підсумками трирічного проведення Конкурсу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 13.07.2007 р. N 605.

5. Апеляційні комісії. Подання та розгляд апеляцій

5.1. Для забезпечення об'єктивного проведення Конкурсу створюється апеляційна комісія в базовому вищому навчальному закладі.

5.2. Чисельність і склад апеляційної комісії затверджується наказом ректора базового вищого навчального закладу. Членами апеляційної комісії призначають представників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, базового вищого навчального закладу, інших вищих навчальних закладів та наукових установ.

5.3. Зауваження, пропозиції та скарги щодо проведення Конкурсу можуть подаватися до апеляційної комісії протягом 10 робочих днів після проведення науково-практичної конференції та оголошення результатів її проведення. Матеріали розглядаються апеляційною комісією не пізніше трьох робочих днів після подання обґрунтованої заяви.

5.4. Результати розгляду апеляції оформлюються протоколом (додаток 9), який надсилається на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти не пізніше трьох днів після засідання апеляційної комісії.

5.5. Рішення апеляційної комісії є остаточним.

6. Фінансування конкурсу

5.1. Витрати на проведення І туру Конкурсу, а також витрати на пересилання робіт до базових вищих навчальних закладів здійснюються вищими навчальними закладами, що беруть участь у другому турі Конкурсу.

5.2. Матеріально-технічне забезпечення ІІ туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються за рахунок базового вищого навчального закладу, а також за рахунок позабюджетних, благодійних фондів та коштів з інших джерел.

 

Додаток 1
до Порядку проведення Конкурсу

АНОТАЦІЯ

У анотації наукової роботи під шифром "_____" зазначаються:

- актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

- загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

 

Додаток 2
до Порядку проведення Конкурсу

ВІДОМОСТІ
про автора та наукового керівника конкурсної роботи під шифром "_____"

АВТОР

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище

1. Прізвище ___________

2. Ім'я (повністю) _______

2. Ім'я (повністю) ______

3. По батькові (повністю) _

3. По батькові (повністю) ___________

4. Повна назва та адреса вищого навчального закладу, у якому навчається автор
___________
___________
___________
___________

4. Місце роботи, тел., e-mail _________
__________
__________
__________

5. Факультет ___________

5. Посада _

6. Курс (рік навчання) ____

6. Науковий ступінь ____
__________

7. Результати роботи опубліковано
___________
                        (рік, місце, назва видання)

7. Вчене звання ________
__________

8. Результати роботи впроваджено

8. Домашня адреса, тел., _

___________
___________
                   (рік, місце, форма впровадження)

__________
__________

9. Домашня адреса, тел., е-mail ___________
___________

 

Науковий керівник

 

Автор роботи

____
(підпис)

Рішенням конкурсної комісії _________
                                                                                                                    (назва вищого навчального закладу)
студент(ка) _ рекомендується для участі у II турі
                                                           (прізвище, ініціали)
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з _________
___________
                                                                                                    (назва галузі науки)

Голова конкурсної комісії
вищого навчального закладу

 

М. П. (підпис)

 
________
(посада, прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

 

 

Додаток 3
до Порядку проведення Конкурсу

РЕЦЕНЗІЯ

на студентську наукову роботу під шифром ________,
представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з ________
__________
                                                                                               (назва галузі науки)

Актуальність проблеми ___
___________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи дослідження
___________
___________

Основні наукові результати __________
___________
                                                                                                   (теоретичні)
___________
___________
                                                                                             (експериментальні)

Наукова література та інші джерела інформації ______
___________

Значення роботи ________
___________
                                                                                                    (теоретичне)
___________
___________
                                                           (можливість впровадження результатів роботи в практику)

Ступінь самостійності виконання роботи ___________
___________

Якість оформлення ______

Недоліки роботи ________

Загальний висновок _____
___________
                              (рекомендується, не рекомендується для нагородження, заохочення (вказати конкретно)

Рецензент


(підпис)

___________
(посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання)


Висновок конкурсної комісії:
___________
                       (про представлення або не представлення роботи для нагородження дипломом I, II, III ступеня)

М. П.

Голова галузевої конкурсної комісії

___________
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

Секретар галузевої конкурсної комісії

___________
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)


"___" 20__ р.

 

Додаток 4
до Порядку проведення Конкурсу

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з ________

від "___" 20__ року

Конкурсна комісія розглянула ______ студентських наукових робіт, що надійшли
                                                                                   (кількість)
з _____ вищих навчальних закладів (статистична довідка додається).
                (кількість)

На підсумковій науково-практичній конференції виступило ____ студентів з ____ вищих навчальних закладів.

На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати претендентами на переможців Конкурсу та нагородити:

Дипломом I ступеня

Прізвище, ім'я та по батькові студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Дипломом II ступеня

Прізвище, ім'я та по батькові студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Дипломом III ступеня

Прізвище, ім'я та по батькові студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

М. П.

Голова галузевої конкурсної комісії

___________
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)


Члени галузевої конкурсної комісії:

__
(прізвище, ініціали)

___________
(підпис)


 

Додаток 4
до Порядку проведення Конкурсу (продовження)

Статистична довідка
На Конкурс 20__/20__ навчального року
з _______

надійшло _________ робіт (_______ студентів-авторів, _______ наукових керівників) з ___________ ВНЗ

N п/п

Назва вищого навчального закладу (повністю)

Кількість розглянутих робіт

Кількість студентів-авторів

Представлені до нагородження

Диплом I ступеня

Диплом II ступеня

Диплом III ступеня

1

2

3

4

5

6

7

М. П.

Голова галузевої конкурсної комісії ____

Секретар конкурсної комісії ________

 

Додаток 5
до Порядку проведення Конкурсу

Перелік питань щодо узагальнення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з _______

1.

Кількість рецензентів, які залучались до роботи в конкурсній комісії, в тому числі кандидатів наук, докторів наук, доцентів, професорів.

2.

Кількість робіт, результати яких запатентовано.

3.

Кількість робіт, результати яких впроваджено у виробництво або навчальний процес.

4.

Короткий аналітичний матеріал з тематики та якості змісту конкурсних робіт (у довільній формі).

5.

Характерні недоліки змісту та оформлення наукових робіт.

6.

Зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації Конкурсу.

Голова галузевої конкурсної комісії

___________
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

Секретар галузевої конкурсної комісії

___________
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

"____" 20__ р.

 

 

 

Додаток 6
до Порядку проведення Конкурсу

Звіт
про проведення підсумкової науково-практичної конференції
з

1. Дата і місце проведення. Кількість учасників.

2. Програма, фото- або відеоматеріали.

 

Додаток 7
до Порядку проведення Конкурсу

___________
(Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, Севастополь)

ДОВІДКА-ПОДАННЯ

1. Прізвище, ім'я, по батькові _________
__________

2. Посада і місце роботи, служби ______
__________

3. Число, місяць, рік і місце народження ___________
__________

4. Стать ________

5. Освіта __________

6. Науковий ступінь, вчене звання _____
__________

7. Які має державні та відомчі нагороди (дата та номер підтвердного документа) __
__________

8. Місце проживання ____
__________

10. Загальний стаж роботи ___________

Стаж роботи у даному колективі ______

11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у галузі освіти та науки України
__________
__________
__________
__________
__________

Кандидатура ___________ рекомендована зборами (радою, правлінням) колективу
__________
                                                        (найменування підприємства, установи, організації тощо,
___________
                                                                                 дата обговорення, N протоколу)

Представляється до _____
                                                                                                                  (вид нагороди)

Керівник підприємства,
установи, організації

 

(П. І. Б., посада)

Голова ради
(зборів) колективу

 
__
(П. І. Б., посада)

М. П.

20__ року

 

Додаток 8
до Порядку проведення Конкурсу

Список студентів,
запрошених на науково-практичну конференцію з _______, яка відбудеться "___" 20__ року

N п/п

Прізвище, ім'я та по батькові студента (повністю)

Назва вищого навчального закладу, в якому навчається студент (повністю)

 

 

 

 

Додаток 9
до Порядку проведення Конкурсу

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з __
від "___" 20__ року

Апеляційна комісія розглянула студентську наукову роботу під шифром ________, а також переглянула відеозапис виступу студента(тки) _
                                                                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)
на науково-практичній конференції*  відповідно до заяви __________
                                                                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
від "___" 20__ року, та вирішила визнати, що студент(ка)
___________
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
є претендентом на перемогу та нагородження дипломом Міністерства освіти і науки України ___ ступеня.

М. П.

 

 

Голова апеляційної комісії

__
(підпис)

___________
(прізвище та ініціали)

Члени апеляційної комісії

__
(підпис)

___________
(прізвище та ініціали)


* відеозапис переглядається при наявності і потребі.

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
13.10.2011 N 1187

Склад
Організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2011/2012 навчальному році

1.

Суліма Євген Миколайович

- перший заступник Міністра освіти і науки України, молоді та спорту України, голова оргкомітету;

2.

Болюбаш Ярослав Якович

- директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, заступник голови оргкомітету;

3.

Левківський Казимир Михайлович

- заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, заступник голови оргкомітету;

4.

Михайлик Катерина Іванівна

- методист вищої категорії відділу організації наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, відповідальний секретар оргкомітету;

5.

Вітенко Іван Семенович

- директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я (за згодою);

6.

Іщенко Тетяна Дем'янівна

- директор науково-методичного центру аграрної політики України (за згодою);

7.

Тимошенко Ілона Борисівна

- головний спеціаліст відділу аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів Міністерства культури України(за згодою);

8.

Юдіна Світлана Павлівна

- начальник відділу організації наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
13.10.2011 N 1187

Галузі наук, голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні заклади Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

у 2011 - 2014 н. р.

N п/п

Назва галузей наук (груп спеціальностей, спеціальностей), з яких проводиться Конкурс

Базові вищі навчальні заклади Конкурсу (назва та адреса)

Голова галузевої конкурсної комісії, телефон для довідок

1

2

3

4

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

1.

Біологічні науки

ДВНЗ "Запорізький національний університет"
вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600

Проректор Грищак В. З.
(061) 289-12-06, 289-12-52

2.

Географічні науки

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012

Проректор Ушенко О. Г.
(0372) 52-22-66, 52-61-42

3.

Екологія та екологічна безпека

Донецький національний технічний університет
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000

Проректор Башков Є. О.
(062) 305-35-67, 91-08-29

4.

Хімічні науки

Донецький національний університет
вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001

Проректор Безпалова С. В.
(062) 305-16-51,
305-22-00

5.

Математичні науки

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018

Проректор Миронюк І. Ф.
(0342) 59-60-29, 50-60-50, 50-60-47

6.

Фізика

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002

Проректор Сбруєва А. А.
(0542) 68-59-10

7.

Інформатика та кібернетика

Вінницький національний технічний університет
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021

Проректор Павлов С. В.
(0432) 59-82-43

8.

Ветеринарна медицина

Сумський національний аграрний університет
вул. Кірова, 160, м. Суми, 40021

Проректор Фотіна Т. І.
(0542) 62-78-58

9.

Зоотехнія

Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041

Проректор Мазуркевич А. Й.
(044) 527-84-30

10.

Агрономія

Вінницький національний аграрний університет
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21100

Проректор Правдюк Н. Л.
(0432) 57-43-22, 43-72-30

11.

Клінічна медицина

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, 01601

Ректор Москаленко В. Ф.
(044) 234-60-63, 234-40-62

12.

Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, фармакологія (англійською мовою)

Луганський державний медичний університет
кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1, м. Луганськ, 91045

Проректор Пустовий Ю. Г.
(0642) 63-02-55

13.

Профілактична медицина

Медичний інститут Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Директор інституту Маркевич В. Е.
(0542) 64-00-33, 68-77-59

14.

Теоретична медицина

Івано-Франківський державний медичний університет
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018

Ректор Рожко М. М.
(03422) 2-42-95,
(0342) 53-79-84

15.

Фармацевтичні науки

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001

Ректор Ковальчук Л. Я.
(0352) 52-45-54

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

16.

Хімічні технології

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"
пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

Проректор Гірін О. Б.
(0562) 46-13-21, 47-33-06

17.

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Кіровоградський національний технічний університет
пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006

Проректор Кропівний В. М.
(0522) 55-93-59

18.

Зварювання

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001

Ректор Ясній П. В.
(0352) 52 41 81, 25 35 09

19.

Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні

Хмельницький національний університет
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016

Проректор Параска Г. Б.
(03822) 2-51-08

20.

Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002

Проректор Марченко А. П.
(057) 700-40-34

21.

Двигуни та енергетичні установки

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002

Проректор Марченко А. П.
(057) 700-40-34

22.

Машинознавство

Чернігівський державний технологічний університет
вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027

Проректор Казимир В. В.
(0462) 95-20-88, 23-72-89

23.

Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
вул. Артема, 44, м. Харків, 61002

Проректор
Войтов В. А.
(057) 700-38-98

24.

Приладобудування

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Проректор Чорноус А. М.
(0542) 33-41-08, 68-77-59

25.

Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Аеронавігація

Національний авіаційний університет
вул. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03680

Проректор Харченко В. П.
(044) 406-76-03

26.

Електротехніка та електромеханіка

Дніпродзержинський державний технічний університет
вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, 51918

Проректор Садовой О. В.
(0569) 55-12-87, 55-20-05

27.

Електричні машини та апарати

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600

Проректор Луговой А. В.
(0536) 74-32-45

28.

Енергетика

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87500

Ректор Волошин В. С.
(0629) 44-66-67, 44-63-57

29.

Радіотехніка

Харківський національний університет радіоелектроніки
пр. Леніна, 14, м. Харків, 61166

Проректор Сліпченко М. І.
(057) 702-13-97, 702-10-20

30.

Телекомунікаційні системи та мережі

Одеська національна академія зв'язку
ім. О. С. Попова
вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029

Проректор Нечипорук О. Л.
(048) 731-73-35

31.

Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

Севастопольський національний технічний університет
вул. Університетська, 33, м. Севастополь, 99053

Проректор Фалалєєв А. П.
(0692) 43-53-76

32.

Електроніка

Херсонський національний технічний університет
Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008

Проректор Сарібеков Г. С.
(0552) 32-69-04, 32-69-44

33.

Гірництво

Криворізький технічний університет
вул. XXII партз'їзду, 11, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50027

Проректор Сидоренко В. Д.
(056) 409-61-08, 409-06-29

34.

Нафтова та газова промисловість

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

Проректор Карпаш О. М.
(03422) 4-24-30

35.

Розробка корисних копалин

Донбаський державний технічний університет
пр. Леніна, 16, м. Алчевськ Луганської області, 94204

Проректор Заблодський М. М.
(06442) 2-25-72, 2-30-73

36.

Металургія

Національна металургійна академія України
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49005

Проректор Пройдак Ю. С.
(0562) 47-44-42

37.

Транспорт
(Транспортні системи; Автомобілі та трактори; Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Машини для земельних дорожніх і лісотехнічних робіт; Економіка транспорту та зв'язків)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002

Заступник ректора Богомолов В. О.
(057) 700-38-63

38.

Транспортні технології (за видами транспорту)

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600

Проректор Луговой А. В.
(05366) 3-71-51

39.

Залізничний транспорт та спеціальна техніка

Українська державна академія залізничного транспорту
майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків, 61050

Проректор Ломотько Д. В.
(057) 730-10-05, 771-46-83

40.

Суднобудування та водний транспорт

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025

Проректор Блінцов В. С.
(0512) 70-91-05

41.

Будівництво та архітектура

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002

Проректор Гончаренко Д. Ф.
(057) 700-02-40, 700-06-51

42.

Водопостачання та водовідведення

Київський національний університет будівництва та архітектури
Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, 03037

Проректор Лізунов П. П.
(044) 248-30-31, 241-55-48

43.

Геодезія

Донецький національний технічний університет
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000

Проректор Башков Є. О.
(062) 305-35-67, 91-08-29

44.

Легка промисловість

Київський національний університет технологій та дизайну
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 01011

Проректор Злотенко Б. М.
(044) 280-16-03

45.

Готельно-ресторанна справа

Львівський інститут економіки і туризму
вул. Менцинського, 8, м. Львів, 79007

Ректор Бочан І. О.
(032) 294-95-78

46.

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01601

Проректор Ковбаса В. М.
(044) 287-94-95

47.

Військові науки

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
вул. Гвардійська, 32, м. Львів, 79012

Начальник Ткачук П. П.
(032) 238-65-34

48.

Цивільна оборона та пожежна безпека

Національний університет цивільного захисту України
вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023

Проректор Андронов В. А.
(057) 707-34-90, 707-34-72

49.

Інформаційна безпека

Національний університет "Львівська політехніка"
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013

Проректор Піх З. Г.
(032) 258-20-25, 235-77-49

50.

Безпека життєдіяльності

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002

Проректор Богомолов В. О.
(057) 700-38-63, 738-77-88

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

51.

Історичні науки

Національний університет "Острозька академія"
вул. Семінарська, 2, м. Острог Рівненської області, 35800

Проректор Кралюк П. М.
(03654) 30-8-32, 22-9-49

52.

Українська мова та література
(у т. ч. методика їх викладання)

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
вул. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, 32300

Проректор Кеба О. В.
(03849) 3-33-61, 3-12-13

53.

Романо-германські мови і літератури

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
вул. Крапив'янського, 2, м. Ніжин, 16600

Проректор Мельничук О. В.
(04631) 7-19-56, 7-19-82

54.

Новогрецька мова та література

Маріупольський державний гуманітарний університет
пр. Будівельників, 129-а, м. Маріуполь, 87500

Ректор Балабанов К. В.
(0629) 53-22-70, 34-45-74

55.

Соціолінгвістика

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000

Проректор Котур Б. Я.
(032) 239-47-56

56.

Педагогічні науки

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів Сумської області, 41400

Ректор Курок О. І.
(0544) 2-33-06, 2-34-27

57.

Теорія і методика професійної освіти

Українська інженерно-педагогічна академія
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003

Проректор Лазарєв М. І.
(057) 733-78-57, 733-78-42

58.

Педагогічна та вікова психологія

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
вул. В. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 08401

Ректор Коцур В. П.
(04567) 5-63-89, 5-46-44

59.

Корекційна та соціальна педагогіка

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
вул. В. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 08401

Ректор Коцур В. П.
(04567) 5-63-89, 5-46-44

60.

Актуальні проблеми інклюзивної освіти

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
вул. Хорива, 1-г, м. Київ, 04071

Проректор Олефір В. І.
(044) 425-29-38

61.

Філософські науки

Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082

Проректор Іваниця В. О.
(048) 726-35-13, 758-47-67

62.

Переклад

Херсонський державний університет
вул. 40 років Жовтня, м. Херсон, 73000

Проректор Федяєва В. Л.
(0552) 32-67-03, 32-67-08

63.

Мистецтвознавство (дизайн, образотворче мистецтво, збереження художніх цінностей та пам'яток архітектури тощо)

Луганський державний інститут культури і мистецтв
вул. Красна площа, 7, м. Луганськ, 91055

Проректор Цой І. М.
(0642) 59-02-62

64.

Видавнича справа та редагування

Українська академія друкарства
вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020

Ректор Дурняк Б. В.
(032) 242-23-40

65.

Інтелектуальна власність

Донецький державний університет управління
вул. Челюскінців, 163-а, м. Донецьк, 83015

Проректор Пілюшенко В. Л.
(062) 335-41-94, 337-66-09

66.

Юридичні науки

Волинський національний університет імені Лесі Українки
пр. Волі, 13, м. Луцьк, 43025

Проректор Цьось А. В.
(0332) 72-01-25, 24-04-11

67.

Соціологічні науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601

Декан Горбачик А. П.
(044) 239-31-35

68.

Політичні науки

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030

Ректор Будак В. Д.
(0512) 37-88-38

69.

Фізичне виховання та спорт

Національний університет фізичного виховання і спорту України
вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03680

Проректор Кашуба В. О.
(044) 287-54-34

70.

Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010

Проректор Дронь М. М.
(056) 374-98-07

71.

Гендерні дослідження

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011

Проректор Клімочкіна О. М.
(0642) 53-31-27, 53-35-49

72.

Туризм

Київський національний торговельно-економічний університет
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156

Ректор Мазаракі А. А.
(044) 531-47-18

73.

Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601

Декан економічного факультету
Базилевич В. Д.
(044) 259-71-82

74.

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Національний університет Державної податкової служби України
вул. Карла Маркса, 31, м. Ірпінь Київської області

Проректор Тарангул Л. Л.
(04597) 60-987, 53-111

75.

Банківська справа

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
пр. Перемоги, 55, м. Харків, 61174

Ректор Смовженко Т. С.
(057) 338-59-01

76.

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Проректор Садєков А. А.
(062) 305-34-31, 342-95-60

77.

Економіка підприємства та управління виробництвом

Одеський державний економічний університет
вул. Преображенська, 8, м. Одеса, 65082

Проректор Ковальов А. І.
(048) 723-64-89, 723-05-89

78.

Економіка сільського господарства та АПК

Уманський національний університет садівництва
вул. Інститутська, 1, м. Умань, 20305

Проректор Манзій В. В.
(04744) 46-9-67, 38-7-89

79.

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601

Декан економічного факультету Базилевич В. Д.
(044) 259-71-82

80.

Маркетинг, управління персоналом і економіка праці

Полтавський університет економіки і торгівлі
вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Ректор Нестуля О. О.
(0532) 50-91-70

81.

Менеджмент

Харківський національний економічний університет
вул. Леніна, 9-а, м. Харків, 61001

Ректор Пономаренко В. С.
(057) 702-03-04

82.

Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600

Проректор Луговой А. В.
(05366) 24-290

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали