МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 листопада 2011 року N 1324

Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання наказую:

1. Провести у 2011/2012 навчальному році Всеукраїнську студентську олімпіаду (далі - Олімпіада) у два етапи:

I етап - у січні - лютому 2012 року у вищих навчальних закладах;

II етап - у березні - квітні 2012 року в базових вищих навчальних закладах.

2. Затвердити, як такі, що додаються:

2.1. Методичні рекомендації щодо проведення Олімпіади.

2.2. Склад організаційного комітету Олімпіади.

2.3. Перелік навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей, базові вищі навчальні заклади та термін проведення Олімпіади протягом 2011/2014 навчальних років.

3. Керівникам вищих навчальних закладів:

3.1. До 1 березня 2012 року надіслати до базових вищих навчальних закладів анкети переможців I етапу Олімпіади.

3.2. Відрядити науково-педагогічних працівників, які є членами журі, та студентів до відповідних базових вищих навчальних закладів для участі у II етапі Олімпіади. Оплату відряджень учасників здійснити за рахунок навчальних закладів, у яких вони навчаються або працюють.

3.3. Дозволити залучати для організації та проведення кожного з етапів Олімпіади та заохочення переможців кошти позабюджетних, благодійних фондів.

4. Оргкомітетам базових вищих навчальних закладів:

4.1. Забезпечити організацію II етапу Олімпіади відповідно до методичних рекомендацій щодо її проведення.

4.2. До 16 лютого 2012 року надіслати до вищих навчальних закладів листи-запрошення з умовами та строком проведення змагань.

4.3. Подати звіт про підсумки Олімпіади у 10-ти денний строк після її завершення на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) за встановленою формою.

4.4. Взяти до відома, що розміщення учасників II етапу Олімпіади здійснюють базові вищі навчальні заклади.

5. Керівникам базових вищих навчальних закладів передбачити компенсацію робочого часу, витраченого науково-педагогічними працівниками на підготовку завдань для II етапу Олімпіади, на умовах погодинної оплати відповідно до обсягів виконаної роботи.

6. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво Олімпіадою.

7. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію, проведення та виготовлення дипломів для переможців Олімпіади здійснити за рахунок коштів загального фонду Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України згідно із затвердженим кошторисом.

8. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) забезпечити фінансування проведення Олімпіади відповідно до затвердженого кошторису.

9. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) підвести підсумки Олімпіади та довести їх до відома вищих навчальних закладів.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

Є. М. Суліма

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
18.11.2011 N 1324

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська студентська олімпіада (далі - Олімпіада) - система масових очних змагань з творчого застосування здобутих знань, умінь і навичок серед студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах.

1.3. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, спеціальностей (напрямів), за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою в Україні.

Олімпіада з навчальної дисципліни - це творче змагання з дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної підготовки студентів, що вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.

Олімпіада зі спеціальності (напряму) - це творче змагання з теоретичної та практичної підготовки студентів старших курсів згідно з Переліком напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

1.4. Олімпіада проводиться у два етапи.

I етап - з навчальної дисципліни, спеціальності (напряму) у вищому навчальному закладі серед студентів, які в ньому навчаються.

II етап - у базових вищих навчальних закладах з відповідних навчальних дисциплін, спеціальностей (напрямів), перелік яких затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. II етап Олімпіади проводиться з навчальної дисципліни, спеціальності (напряму), за якими здійснюється підготовка студентів не менш ніж у 5 вищих навчальних закладах України. Кількість студентів, які беруть участь в Олімпіаді, повинна бути не меншою ніж 15 осіб у рівній кількості від кожного вищого навчального закладу.

1.5. В Олімпіаді можуть брати участь студенти - громадяни зарубіжних країн (відкрита олімпіада). Умови їх участі узгоджуються з базовим вищим навчальним закладом, відповідальним за проведення Олімпіади, і не повинні суперечити міждержавним та іншим угодам.

1.6. Учасники Олімпіади отримують завдання та дають на них відповіді державною мовою1.


1 У разі необхідності оргкомітет базового вищого навчального закладу може дозволити підготовку завдань та відповіді на них іншими мовами.

2. КЕРІВНИЦТВО ОЛІМПІАДОЮ

2.1. Керівництво організацією та проведенням Олімпіади здійснює організаційний комітет, персональний склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2. Організаційний комітет:

- забезпечує організацію та проведення Олімпіади;

- розробляє Порядок, методичні рекомендації щодо організації та проведення Олімпіади;

- забезпечує вищі навчальні заклади необхідними інформаційними матеріалами;

- аналізує і контролює хід проведення Олімпіади на всіх її етапах;

- надає оперативну практичну допомогу вищим навчальним закладам в організації Олімпіади, виданні методичних рекомендацій та завдань з відповідної навчальної дисципліни, спеціальності (напряму);

- підводить остаточні підсумки Олімпіади;

- здійснює нагородження переможців;

- готує інформацію з метою узагальнення та розповсюдження здобутого досвіду, використання його для вдосконалення навчального процесу вищими навчальними закладами відповідними департаментами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Олімпіади та підведення її підсумків покладається на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.4. Для організації і проведення Олімпіади у вищих навчальних закладах створюються організаційні комітети, журі, мандатні та апеляційні комісії.

2.5 До складу оргкомітетів Олімпіади входять провідні науково-педагогічні працівники, вчені, представники галузевих установ, підприємств, профспілок базового вищого навчального закладу тощо. Головою оргкомітету призначається ректор чи один з проректорів вищого навчального закладу. Кандидатура голови оргкомітету базового вищого навчального закладу затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.6. Оргкомітет базового вищого навчального закладу:

- розробляє Положення про проведення Олімпіади з відповідної навчальної дисципліни, спеціальності (напряму) на основі даного Порядку;

- розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її проведення у термін, визначений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

- організовує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи та від'їзд учасників;

- організовує і проводить нагородження переможців;

- складає звіт про проведення Олімпіади;

- готує довідки-подання щодо відзначення активних організаторів Олімпіади;

- сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації та періодичній пресі.

2.7. До складу журі II етапу Олімпіади запрошуються (за згодою) провідні науково-педагогічні працівники базового вищого навчального закладу, члени відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, вчені наукових установ Національної академії наук України та галузевих академій наук України, науково-педагогічні працівники споріднених кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів, працівники виробничої сфери тощо.

Кількість представників базового вищого навчального закладу в журі не повинна перевищувати 50 % від загальної кількості членів журі.

2.8. Журі:

- розробляє конкурсні завдання та критерії оцінки їх виконання;

- перевіряє роботи учасників і визначає переможців;

- аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та оцінює рівень підготовки студентів до відповідної Олімпіади;

- готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з відповідних дисциплін, спеціальностей (напрямів);

- готує збірники конкурсних завдань та методичні рекомендації для підготовки студентів до відповідної Олімпіади.

2.9. До складу апеляційної комісії входять представники базового вищого навчального закладу та споріднених кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів тощо. Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення суперечливих питань, пов'язаних з оцінкою виконання олімпіадних завдань, і виносить відповідні пропозиції на обговорення журі.

2.10. До складу мандатної комісії входять представники базового вищого навчального закладу та громадських організацій. Мандатна комісія перевіряє повноваження учасників, проводить їх реєстрацію, здійснює шифрування та дешифрування робіт, контролює виконання даного Порядку2.


2 Учасники II етапу Олімпіади повинні мати при собі студентський квиток та паспорт.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

3.1. I та II етапи Всеукраїнської студентської олімпіади складаються з турів. Кількість турів (теоретичний, практичний, експериментальний тощо), форми їх проведення (письмові роботи, співбесіди, тестування тощо) на кожному етапі визначають оргкомітети.

3.2. I етап Всеукраїнської студентської олімпіади.

3.2.1. Умови і порядок проведення I етапу Олімпіади, склад оргкомітету та журі у кожному вищому навчальному закладі затверджуються відповідним наказом ректора.

3.2.3. Оргкомітет підводить підсумки І етапу змагань та рекомендує переможців I етапу для участі в II етапі відповідної Олімпіади. Підставою для участі студентів у II етапі Олімпіади є заповнені оргкомітетом анкети на кожного учасника окремо (додаток 1).

3.2.4. Анкети переможців студентських олімпіад надсилаються до базового вищого навчального закладу до 1 березня поточного навчального року.

3.3. II етап Всеукраїнської студентської олімпіади.

3.3.1. Умови і порядок проведення II етапу Олімпіади, склад оргкомітету, журі, мандатної та апеляційної комісій затверджуються наказом ректора базового вищого навчального закладу.

3.3.2. II етап Олімпіади проводиться між переможцями I етапу. Термін проведення олімпіади визначається оргкомітетами базових вищих навчальних закладів і затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.3.3. Базовий вищий навчальний заклад надсилає листи-запрошення з інформацією про умови проведення олімпіади, тематику олімпіадних завдань з відповідної навчальної дисципліни, спеціальності (напряму) вищим навчальним закладам, студенти яких можуть брати участь у II етапі Олімпіади. Кількісний склад учасників II етапу Олімпіади визначає оргкомітет базового вищого навчального закладу у рівній кількості від кожного вищого навчального закладу.

3.3.4. II етап Олімпіади може проводитися для різних груп вищих навчальних закладів, але при умові підготовки завдань для кожної групи окремо.

3.3.5. Оргкомітет з проведення II етапу Олімпіади надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Звіт про підсумки проведення олімпіади з навчальної дисципліни, напряму чи спеціальності у 10-ти денний термін після її завершення за встановленою формою (додаток 2 до Порядку).

3.3.6. Довідки-подання щодо відзначення активних організаторів Олімпіади надсилаються у двох екземплярах (оригінал та копія) 1 раз після закінчення 3-річного терміну проведення Олімпіади (додаток 3). При підготовці довідки-подання слід чітко дотримуватись наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України" від 13.07.2007 р. N 605.

Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам Порядку, результати проведення відповідної Олімпіади організаційним комітетом не розглядаються.

3.3.7. Базовий вищий навчальний заклад з проведення II етапу Олімпіади призначається відповідним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України терміном на 3 роки. Після закінчення зазначеного терміну базовий вищий навчальний заклад подає до організаційного комітету Олімпіади збірник конкурсних завдань, методичні рекомендації за підсумками проведених олімпіад.

4. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ

4.1. Студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є переможцями кожного з етапів Олімпіади та нагороджуються дипломами I, II, III ступенів відповідно.

4.2. Переможці I етапу змагань затверджуються наказом ректора та можуть заохочуватись цінними подарунками, грошовими преміями, туристичними путівками тощо.

4.3. Переможці II етапу Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та нагороджуються відповідними дипломами.

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

4.4. Дипломом I ступеня нагороджується учасник, який набрав не менше 80 %, II ступеня - 70 %, III ступеня - 60 % від максимально можливої сумарної кількості балів, що дорівнює 100 %. При цьому кількість переможців не може перевищувати 20 % від загальної кількості учасників. Якщо в Олімпіаді беруть участь до 30 студентів, переможці визначаються за трьома призовими місцями.

4.5. Дипломом I ступеня нагороджується лише один учасник. Якщо однакову кількість балів набрали декілька учасників, які претендують на нагородження, між ними призначається додатковий тур.

4.6. За оригінальне, нестандартне розв'язання олімпіадних завдань учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та спеціальними дипломами оргкомітетів II етапу відповідної Олімпіади.

4.7. Переможці Олімпіади мають право на участь у відповідній Міжнародній студентській олімпіаді.

Ректори вищих навчальних закладів можуть заохочувати студентів, які посіли призові (I, II, III) місця у II етапі Олімпіади:

- наданням грошової премії, цінного подарунку тощо;

- звільненням від складання заліків, іспитів з відповідної дисципліни, спеціальності з отриманням вищого балу в заліковій книжці;

- направленням на навчання у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);

- зарахуванням до магістратури для навчання за державним замовленням;

- переведенням на безкоштовну форму навчання або часткове зменшення відповідної плати за навчання;

- наданням переваг при вступі до аспірантури, ординатури.

4.9. Підсумки проведення II етапу Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України.

4.10. Організатори Олімпіади відзначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, міністерствами та іншими органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

5. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ

5.1. Витрати на проведення I етапу Олімпіади, а також витрати на відрядження студентів та науково-педагогічних працівників для участі у II етапі змагань здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, у яких вони навчаються або працюють.

5.2. Матеріально-технічне забезпечення II етапу Олімпіади здійснюється базовими вищими навчальними закладами.

5.3. Витрати на виготовлення дипломів для переможців II етапу Олімпіади, грамот для викладачів і організаторів олімпіад та інформаційно-методичних матеріалів здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, міністерства та інші органи виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

5.4. За працівниками вищих навчальних закладів, інших установ, які залучаються до проведення Олімпіади, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються чинним законодавством.

5.5. Участь педагогічних, науково-педагогічних працівників у розробці завдань та їх перевірці враховується вищим навчальним закладом при плануванні їх навчального навантаження за такими нормативами:

- підготовка завдань для учасників II етапу Олімпіади - до 50 годин на весь колектив;

- перевірка завдання одного учасника - 0,33 години кожному викладачеві (не більше трьох викладачів);

- робота відповідального секретаря оргкомітету базового вищого навчального закладу - до 30 годин.

 

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти

О. А. Удод

 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій

АНКЕТА
учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) __
___________

Дата народження ________

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) ____
___________

Факультет, курс _________

Рішенням оргкомітету ____
                                                                                                       (Назва вищого навчального закладу)
студент(ка) _
                                                                                                               (Прізвище, ініціали)
який (яка) у I етапі олімпіади __________
                                                                                                     (Назва олімпіади з навчальної дисципліни,
___________
                                                                                                      спеціальності (напряму))
посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Голова оргкомітету
вищого навчального закладу

 

(Підпис)

 
________
(Прізвище, ініціали)


М. П.

Підпис учасника олімпіади

Дата заповнення _________

 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій

ЗВІТ
про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

__________,
                                                (Назва олімпіади з навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)
проведеного в __________
                                         (Дата)                                                       (Назва вищого навчального закладу)

1. Організація II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (таблиця 1):

1.1. Хід проведення олімпіади.

1.2. Склад та робота журі, мандатної та апеляційної комісій.

1.3. Новації в організації та проведенні студентської олімпіади.

2. Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (таблиця 2).

2.1. Аналіз підготовки студентів до олімпіади.

2.2. Конкурсні завдання.

2.3. Аналіз типових помилок студентів, перелік розділів, тем, недостатньо засвоєних студентами.*

2.4. Пропозиції щодо поліпшення організації та проведення студентських олімпіад, а також удосконалення роботи з обдарованою молоддю у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів.

3. Наказ ректора базового вищого навчального закладу про проведення II етапу олімпіади.

4. Список учасників олімпіади (таблиця 3).

5. Результати переможців II етапу олімпіади у 2 примірниках (таблиця 4).

6. Результати участі в олімпіаді кожного студента (форма 1).*

7. Пропозиції щодо нагородження активних організаторів олімпіади (додаток 3).

8. Допоміжний та ілюстративний матеріал з проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (запрошення, програми, методичні рекомендації, фотокартки, матеріали преси, радіо, телебачення тощо).

М. П.


*Примітка. Дані за пунктами 2.3, 3.4 розсилаються оргкомітетами тільки у вищі навчальні заклади, студенти яких брали участь у II етапі олімпіади.

Таблиця 1

                                      Організація II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з _________,
                                                                     (Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)
проведеного на базі ______
                                         (Дата)                                                               (Назва вищого навчального закладу)

Хід проведення олімпіади

Перелік заходів олімпіади

Форми проведення олімпіади
(організаційні аспекти)

 

 

Склад журі

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові
(згідно паспортних даних)

Повна назва вищого навчального закладу, посада та наукова ступінь

 

 

 

Склад мандатної комісії

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові
(згідно паспортних даних)

Повна назва вищого навчального закладу, посада та наукова ступінь

 

 

 

Склад апеляційної комісії

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові
(згідно паспортних даних)

Повна назва вищого навчального закладу, посада та наукова ступінь

 

 

 

Зауваження по роботі журі

 

Новації в організації та проведенні

 

Голова оргкомітету

________
(Підпис)

_____
(Прізвище, ініціали, звання)

 

Голова журі

________
(Підпис)

_____
(Прізвище, ініціали, звання)

 
М. П.

Таблиця 2

                          Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з _________,
                                                              (Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)
проведеного на базі ______
                                      (Дата)                                                                 (Назва вищого навчального закладу)

Конкурсні завдання олімпіади

Розділ, тема
(з якого взято завдання)

Кількість студентів

Типові помилки студентів

Аналіз помилок

Всього
(що виконували завдання)

З них зробили помилки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз загальної підготовки студентів, які брали участь в олімпіаді

 

Голова оргкомітету

________
(Підпис)

_____
(Прізвище, ініціали, звання)

 

Голова журі

________
(Підпис)

_____
(Прізвище, ініціали, звання)

 
М. П.

Таблиця 3

           Список та результати участі в олімпіаді студентів (від кожного вищого навчального закладу)
з __________,
                                                          (Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)
проведеного на базі ______
                                        (Дата)                                                                 (Назва вищого навчального закладу)

Повна назва вищого навчального закладу

Прізвище, ім'я та по батькові студента
(згідно паспортних даних)

Курс

Факультет, спеціальність

Кількість балів

Місце

1.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього студентів:

 

 

 

 

2.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього студентів:

 

 

 

 

Всього вищих навчальних закладів, що брали участь в олімпіаді:

 

Загальна кількість студентів, що брали участь в олімпіаді:

 

Голова оргкомітету

________
(Підпис)

_____
(Прізвище, ініціали, звання)

 

Голова журі

________
(Підпис)

_____
(Прізвище, ініціали, звання)

 
М. П.

Таблиця 4

                                   Результати переможців II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з _________,
                                                             (Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)
проведеного на базі ______
                                       (Дата)                                                               (Назва вищого навчального закладу)

Місце

Прізвище, ім'я та по батькові студента
(згідно паспортних даних)

Повна назва вищого навчального закладу

Бали

% від максимальної кількості балів

Місце в груповому заліку

Перше

1.

 

 

 

 

Друге

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трете

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова оргкомітету

________
(Підпис)

_____
(Прізвище, ініціали, звання)

 

Голова журі

________
(Підпис)

_____
(Прізвище, ініціали, звання)

 
М. П.

Форма 1

Ректору ____
                                (Вищий навчальний заклад)

Оргкомітет II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з _______ повідомляє, що студент(ка) Вашого навчального закладу ___________ посів(ла) ____
                                                                                                                                        (Прізвище, ініціали)
місце з ______ можливих, а по групі ______ вищих навчальних закладів _____ місце з ______ можливих.

Голова оргкомітету
базового вищого
навчального закладу

 
 
_________
(Підпис)

 
 
_
(Прізвище, ініціали)


М. П.

 

Додаток 3
до Методичних рекомендацій

__________
(Автономна Республіка Крим, область, мм. Київ, Севастополь)

ДОВІДКА-ПОДАННЯ

1. Прізвище, ім'я, по батькові __________
___________

2. Посада і місце роботи, служби _______
___________

3. Число, місяць, рік і місце народження
___________

4. Стать ________ 5. Національність ___

6. Освіта ______ 7. Науковий ступінь, вчене звання __
___________

8. Які має державні та відомчі нагороди і дата нагородження ______
___________

9. Домашня адреса ______
___________

10. Загальний стаж роботи

Стаж роботи у даному колективі _______

11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у галузі освіти та науки України нагородженого __________
___________

Кандидатура ___ рекомендована зборами (вченою радою, правлінням)
колективу __
                                                    (Найменування підприємства, установи, організації тощо,
___________
                                                            дата обговорення, N протоколу)

Представляється до ______
                                                                               (Вид нагороди)

Керівник підприємства,
установи, організації

 
___
(               )

Голова ради
(зборів) колективу

 
___
(               )


М. П.

20__ року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
18.11.2011 N 1324

Склад
організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади

1.

Суліма
Євген Миколайович

-

перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, голова оргкомітету;

2.

Болюбаш
Ярослав Якович

-

директор департаменту вищої освіти, заступник голови оргкомітету;

3.

Левківський
Казимир Михайлович

-

заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, заступник голови оргкомітету;

4.

Журавльова
Наталія Василівна

-

завідувач сектору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, відповідальний секретар оргкомітету;

5.

Вітенко
Іван Семенович

-

директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я України (за згодою);

6.

Вовкодавець
Ольга Василівна

-

методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

7.

Іщенко
Тетяна Дем'янівна

 

директор науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України (за згодою);

8.

Спіцин
Євген Сергійович

-

професор Київського національного лінгвістичного університету;

9.

Юдіна
Світлана Павлівна

-

начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

 

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти

О. А. Удод

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
18.11.2011 N 1324

ПЕРЕЛІК ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

N з/п

Назва навчальної дисципліни, з якої проводиться олімпіада

Назва групи вищих навчальних закладів, студенти яких беруть участь в олімпіаді

Назва базового вищого навчального закладу з проведення олімпіади

Терміни проведення олімпіади

Прізвище та ініціали, посада голови оргкомітету

1

2

3

5

6

7

ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.

Українська мова

Усі вищі навчальні заклади

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
(0372) 58-48-00

18 - 20 квітня

Проректор
Ушенко О. Г.
(0372) 52-22-66, (0372) 58-48-18

2.

Культурологія

Технічні, класичні університети

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
(044) 454-92-71

2 - 5 квітня

Проректор
Варламов Г. Б.
(044) 236-42-52

3.

Педагогіка

Класичні, педагогічні університети

Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)
(0654) 32-21-14

4 - 6 квітня

Редькіна Л. І.
зав. кафедри педагогіки та управління навчальними закладами
(0654) 35-21-32

4.

Педагогіка

Технічні вищі навчальні заклади

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(05366) 3-60-00, 3-62-19

2 - 5 квітня

Проректор
Сергієчко С. А.
(05366) 3-60-00

5.

Політологія

Усі вищі навчальні заклади (де політологія не є спеціальністю)

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
(04744) 5-20-92

20 - 22 квітня

Ректор
Побірченко Н. С.
(04744) 3-45-82

6.

Європеєзнавство

Усі вищі навчальні заклади

Донецький державний університет управління
(062) 338-42-96

24 - 26 квітня

Проректор
Пілюшенко В. Л.
(062) 304-12-97

7.

Історія України

Класичні, педагогічні університети

Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського
(0512) 24-91-95

23 - 24 березня

Шитюк М. М.
Директор інституту історії та права
(0512) 24-91-11
(0512) 24-91-95

8.

ІНОЗЕМНІ МОВИ

 

 

 

 

8.1

Англійська мова

Усі вищі навчальні заклади (не мовні)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
(057) 68-61-38

24 - 26 квітня

Проректор
Микитюк О. М.
(057) 700-34-97

8.2

Німецька мова

Усі вищі навчальні заклади (не мовні)

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
(057) 70-76-632, 70-76-432

24 - 26 квітня

Проректор
Сокол Є. І.
(057) 706-32-13

8.3

Українська мова як іноземна

Класичні, гуманітарні університети, технічні

Донецький національний технічний університет
(062) 301-03-64

23 - 25 квітня

Проректор
Башков Є. О.
(062) 305-35-67,
301-08-29

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ (ФУНДАМЕНТАЛЬНІ) ДИСЦИПЛІНИ

9.

Математика

Усі вищі навчальні заклади

Севастопольський національний технічний університет
(0692) 43-50-01

24 - 27 квітня

Проректор
Крамарь В. О.
(0692) 43-51-28

10.

Математика

Класичні університети, фізико-технічні інститути

Львівський національний університет імені Івана Франка
(032) 239-47-43, 274-11-07

24 - 27 квітня

Проректор
Котур Б. Я.
(0322) 72-70-40,
61-69-03

11.

Інформатика

Усі вищі навчальні заклади

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
(056) 744-01-83
(056) 374-98-23

27 - 29 березня

В. о. проректора
Полішко О. М.
(056) 374-98-07
(056) 374-98-26

12.

Фізика

Класичні, педагогічні університети

Волинський національний університет імені Лесі Українки
(0332) 24-91-67

3 - 5 квітня

Проректор
Цьось А. В.
(0332) 72-01-25

13.

Хімія

Аграрні, екологічного спрямування вищі навчальні заклади

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(044) 527-83-54

17 - 20 квітня

Перший проректор
Лисенко В. П.
(044) 527-80-46

14.

Біологія

Аграрні вищі навчальні заклади

Миколаївський державний аграрний університет
(0512) 34-61-60

10 - 12 квітня

Перший проректор
Бабенко Д. В.
(0512) 34-31-94

15.

Екологія

Усі вищі навчальні заклади

Одеський державний екологічний університет
(048) 785-27-16

24 - 28 квітня

Проректор
Тучковенко Ю. С.
(048) 785-27-16

16.

Економіка природокористування

Усі вищі навчальні заклади

Сумський державний університет
(0542) 33-00-24

19 - 21 квітня

Перший проректор
Карпуша В. Д.
(0542) 33-00-24

17.

Астрономія та астрофізика
I тур - Internet,
II тур - очний

Педагогічні, класичні університети

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(044) 526-45-07

I тур - Internet лютий,
II тур - очний,
14 березня,
III тур - 3 - 7 квітня

Проректор
Григорук В. І.
(044) 239-32-40

ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ

18.

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

 

 

 

 

18.1

Опір матеріалів

Технічні вищі навчальні заклади

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
(05322) 7-38-57, 7-46-48

17 - 19 квітня

Перший проректор Коробко Б. О.
(05322) 7-06-23

18.2

Теоретична механіка

Технічні, класичні університети

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
(044) 454-94-07

4 - 6 квітня

Ректор
Згуровський М. З.
(044) 236-42-52

18.3

Ремонт машин

Технічні та аграрні вищі навчальні заклади

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Василенка
(057) 700-38-88

5 - 7 квітня

Проректор
Войтов В. А.
(057) 732-79-22,
732-73-28

18.4

Деталі машин та основи конструювання

Технічні та аграрні вищі навчальні заклади

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
(0642) 41-80-28

25 - 28 квітня

Проректор
Осенін О. Ю.
(0642) 55-33-96

19.

Теоретичні основи електротехніки

Технічні, технологічні, класичні університети

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
(044) 406-82-39

16 - 19 квітня

Ректор
Згуровський М. З.
(044) 236-42-52

20.

Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ

Технічні вищі навчальні заклади

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(057) 707-42-02

5 - 8 квітня

Проректор
Павленко В. М.
(057) 707-40-10

21.

Матеріалознавство

Технічні вищі навчальні заклади

Національний університет "Львівська політехніка"
(032) 258-25-13

18 - 20 квітня

Проректор
Федасюк Д. В.
(032) 258-20-50

22.

Прикладна лінгвістика

Технічні вищі навчальні заклади

Національний університет "Львівська політехніка"
(032) 258-21-38

4 - 6 квітня

Проректор
Федасюк Д. В.
(032) 258-20-50

23.

Інвестування

Технічні, економічні університети

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського
(062) 342-95-60

20 - 22 березня

Проректор
Садєков А. А.
(062) 305-34-31

24.

Податкова система України

Класичні університети, економічні та управління

Харківський національний економічний університет
(057) 702-03-04

4 - 5 квітня

Ректор
Пономаренко В. С.
(057) 702-03-04

25.

Економічна теорія

Усі вищі навчальні заклади

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(05366) 2-42-90, 3-61-50

4 - 5 квітня

Декан факультету економіки
Касич А. О.
(05366) 2-42-90

26.

Регіональна економіка

Класичні університети, економічні та управління

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
(044) 489-09-33; 483-54-98; 371-61-74

11 - 13 квітня

Проректор
Савчук В. С.
(044) 371-61-09

27.

Електротехніка

Технічні, технологічні, класичні університети

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
(057) 700-15-64

24 - 27 квітня

Проректор
Сокол Є. І.
(057) 706-32-13

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ

28.

Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем

Технічні, технологічні університети

Одеський національний політехнічний університет
(048) 234-40-25

16 - 18 квітня

Проректор
Нестеренко С. А.
(048) 234-40-25

29.

Планування та благоустрій міст

Технічні, технологічні університети

Донбаська національна академія будівництва та архітектури
(062) 221-40-59

13 - 14 квітня

Проректор
Мущанов В. П.
(050) 368-08-04

30.

Міський транспорт, вулиці та дороги

Технічні, технологічні університети

Донбаська національна академія будівництва та архітектури
(062) 221-40-59

13 - 14 квітня

Проректор
Мущанов В. П.
(050) 368-08-04

31.

Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні

Технічні, технологічні університети

Хмельницький національний університет
(0382) 22-51-08

I тур - I тур - Internet
1 - 3 лютого,
II тур - очний, 23 - 27 квітня

Ректор
Скиба М. Є.
(0382) 72-80-76

32.

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Технічні, аграрні вищі навчальні заклади

Миколаївський державний аграрний університет
(0512) 34-01-91

4 - 6 квітня

Перший проректор
Бабенко Д. В.
(0512) 34-31-94

33.

Безпека життєдіяльності

Усі вищі навчальні заклади

Сумський державний університет
(0542) 68-77-59

26 - 29 березня

Перший проректор
Карпуша В. Д.
(0542) 33-00-24

34.

Психіатрія та наркологія. Медична психологія

Медичні та класичні університети

Одеський національний медичний університет

29 березня - 1 квітня

Перший проректор
Кресюн В. Й.

35.

Педіатрія

Медичні вищі навчальні заклади

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
(0432) 57-03-60
кафедра педіатрії N 2
(0432) 56-08-19

29 березня - 1 квітня

Ректор
Мороз В. М.
(0432) 57-03-60

36.

Медична генетика

Медичні та класичні університети

Харківський національний медичний університет
(057) 705-07-09

20 - 22 квітня

Ректор
Лісовий В. М.
(057) 705-07-11

37.

Інфекційні хвороби

Медичні та класичні університети

Івано-Франківський національний медичний університет

23 - 27 квітень

Ректор
Рожко М. М.
(03422) 2-42-95

38.

Фармакологія

Медичні та класичні університети

Одеський державний медичний університет
(048) 723-33-24, 728-54-32

5 - 7 квітня

Перший проректор
Кресюн В. Й.
(048) 723-54-58

39.

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я

Медичні та класичні університети

Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця (м. Київ)
(044) 235-40-62

5 - 6 квітня

Проректор
Яворовський О. П.
(044) 235-38-54

40.

Гістологія, цитологія та ембріологія

Медичні та класичні університети

Луганський державний медичний університет
(095) 74-77-002, (0642) 63-02-54, 53-20-36

24 - 27 квітня

Перший проректор
Сімрок В. В.

41.

Анатомія людини

Медичні вищі навчальні заклади

Сумський державний університет
(0542) 33-54-49

17 - 19 квітня

Директор медичного інституту
Маркевич В. Є.

42.

Патологічна анатомія

Медичні вищі навчальні заклади

Сумський державний університет
(0542) 33-54-49

5 - 7 квітня

Директор медичного інституту
Маркевич В. Є.

43.

Клінічна імунологія

Медичні вищі навчальні заклади

Донецький національний медичний університет імені М. Горького
(0622) 295-55-94, 
295-42-84

24 - 27 квітня

Перший проректор
Талалаєнко О. М.
(062) 295-55-94,
295-42-84

44.

Хірургія

Медичні вищі навчальні заклади

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (м. Київ)
(044) 234-40-62

11 - 12 квітня

Проректор
Яворовський О. П.
(044) 235-38-54

45.

Цивільний захист

Технічні вищі навчальні заклади

Національний університет цивільного захисту України (м. Харків)
(057) 700-31-71

11 - 12 квітня

Проректор
Назаров О. О.
(057) 704-14-34

46.

Організація і технологія проведення пошуково-рятувальних робіт

Усі вищі навчальні заклади

Державна льотна академія України (м. Кіровоград)
(0522) 39-47-95

25 - 27 квітня

Перший проректор
Дрезналь А. Г.
(050) 487-26-99,
(0522) 34-40-28

47

Технічна діагностика комп'ютерних систем та мереж

Технічні, політехнічні університети

Одеський національний політехнічний університет
(048) 234-40-25

16 - 18 квітня

Проректор
Несторенко С. А.
(048) 234-40-25

ПЕРЕЛІК ОЛІМПІАД ЗА НАПРЯМАМИ І СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

N з/п

Назва напряму

Назва спеціальності, з якої проводиться олімпіада

Назва групи вищих навчальних закладів, студенти яких беруть участь в олімпіаді

Назва базового вищого навчального закладу з проведення олімпіади

Терміни проведення олімпіади

Прізвище та ініціали, посада голови оргкомітету

1

2

3

4

5

6

7

ОСВІТА

1.

Педагогічна освіта

 

 

 

 

 

1.1

 

Дошкільне виховання

Педагогічні університети

Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)
(0654) 32-21-14

20 - 22 квітня

Горбунова Н. В.,
директор Інституту
(0654) 35-21-32

1.2

 

Початкова освіта

Класичні та педагогічні університети

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
(05444) 2-33-06, ф. 2-34-74

3 - 6 квітня

Проректор
Зінченко В. П.
(05444) 2-33-06,
2-32-77

1.3

 

Корекційна освіта

Класичні та педагогічні університети

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
(044) 486-40-77, 486-80-38

29 - 30 березня

Директор Інституту колекційної освіти
Синьов В. М.

1.4

 

Соціальна педагогіка

Класичні та педагогічні університети

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
(05444) 2-33-06, ф. 2-34-74

29 - 31 березня

Проректор
Зінченко В. П.
(05444) 2-33-06

2

Фізичне виховання і спорт

 

 

 

 

 

2.1

 

Фізичне виховання

Фізичної культури, класичні та педагогічні університети

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет"
(04567) 5-63-89

24 - 26 квітня

Ректор
Коцур В. П.
(045) 5-87-92

2.2

 

Фізична реабілітація

Фізичної культури, класичні та педагогічні університети

Волинський національний університет Імені Лесі Українки (м. Луцьк)
(0332) 24-20-68

27 - 29 березня

Проректор
Цьось А. В.
(0332) 72-01-25

2.3

 

Спорт (за видами)

Фізичної культури, класичні та педагогічні університети

Львівський державний університет фізичної культури
(032) 260-32-57

5 - 7 квітня

Проректор
Линець М. М.
(032) 272- 75-61, 272-68-00

2.4

Фізичне виховання і здоров'я людини

 

Фізичної культури, класичні та педагогічні університети

Національний університет фізичного
виховання і спорту України (м. Київ)
(044) 287-31-52

28 - 30 березня

Перший проректор
Дутчак М. В.
(044) 287-64-49

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

3

Мистецтво

 

 

 

 

 

3.1

 

Музичне мистецтво

Класичні та педагогічні університети

Мелітопольський державний педагогічний університет
(0619) 44-03-63

10 - 12 квітня

Т. в. о. ректора
Молодиченко В. В.

3.2

 

Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

Класичні та педагогічні університети, культури та мистецтв

Закарпатський художній інститут
(0312) 61-62-16, 61-61-28

7 - 8 квітня

Проректор
Приймич М. В.
(0312) 61-62-16

3.3

 

Дизайн

Усі вищі навчальні заклади

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
(057) 706-21-03

18 - 20 квітня

Ректор
Даниленко В. Я.
(057) 720-23-20

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

4.

Філософія

Філософія.
Релігієзнавство

Класичні та педагогічні університети

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
(0642) 50-07-31

25 - 28 квітня

Перший проректор
Смирний М. Ф.
(0642) 41-70-22

5

Документознавство та інформаційна діяльність

Документознавство та інформаційна діяльність

Усі вищі навчальні заклади

Донецький національний університет
(062) 338-47-20

27 - 29 березня

Проректор
Беспалова С. В.
(062) 305-16-51

6.1

Журналістика

журналістика, реклама і зв'язки з громадськістю

Класичні, педагогічні університети

Херсонський державний університет
(0552) 32-67-08

18 - 20 квітня

Проректор
Федяєва В. Л.
(0552) 32-67-03

6.2

 

видавнича справа та редагування

Усі вищі навчальні заклади

Українська академія друкарства
(032) 242-23-61

3 - 5 квітня

Ректор
Дурняк Б. В.
(032) 224-22-340

7.

Історія

Історія

Класичні, педагогічні університети

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
(057) 700-48-01

4 - 6 квітня

Проректор
Микитюк О. М.
(057) 700-34-97

8

Філологія

 

 

 

 

 

8.1

 

Українська мова та література

Класичні та педагогічні університети

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
(04631) 7-19-77

23 - 27 квітня

Ректор
Бойко О. Д.
(04631) 7-19-77

8.2

 

Російська мова та література

Класичні та педагогічні університети

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
(03849) 3-94-66

27 - 30 березня

Проректор
Кеба О. В.
(03849) 3-33-61,
(03849) 3-88-43

8.3

 

Англійська мова та література

Класичні та педагогічні університети

Львівський національний університет імені Івана Франка
(032) 239-43-74, 297-89-03

3 - 6 квітня

Проректор
Котур Б. Я.
(0322) 72-70-40,
261-69-03

8.4

 

Німецька мова та література

Класичні та педагогічні університети

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
(0624) 55-20-37

18 - 21 квітня

Проректор
Теркулов В. І.
(0624) 24-69-80

8.5

 

Іспанська мова та література

Класичні та педагогічні університети

Київський національний лінгвістичний університет
(044) 287-40-52

11 - 13 квітня

Проректор
Матвієнко О. В.
(044) 529-27-13,
287-40-52

8.6

 

Італійська мова

Класичні та педагогічні університети

Київський національний лінгвістичний університет
(044) 287-40-52

16 - 18 квітня

Проректор
Матвієнко О. В.
(044) 529-93-08,
287-40-52

9.

Філологія

 

 

 

 

 

9.1

 

Болгарська мова

Класичні та педагогічні університети

Бердянський державний педагогічний університет
(06153) 7-09-29, 7-07-53

25 - 27 квітня

Проректор
Баханов К. О.
(06153) 3-52-57

9.2

 

Східні мови:
китайська, корейська, арабська, турецька, перська

Класичні та педагогічні університети

Київський національний лінгвістичний університет
(044) 287-40-52

10 - 12 квітня

Проректор
Матвієнко О. В.
(044) 529-26-12,
287-60-23

9.3

 

Новогрецька мова

Усі вищі навчальні заклади

Маріупольський державний гуманітарний університет
(0629) 34-45-74, (0629) 52-89-47

23 - 25 квітня

Ректор
Балабанов К. В.
(0629) 53-22-70

9.4

 

Французька мова

Класичні та педагогічні університети

Київський національний лінгвістичний університет
(044) 287-40-52

3 - 5 квітня

Проректор
Матвієнко О. В.
(044) 529-00-48,
287-40-52

СОЦІАЛЬНІ НАУКИ

10

Психологія

Психологія

Класичні та педагогічні університети

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
(048) 711-75-42

26 - 28 квітня

Проректор
Захарченко І. Г.
(048) 711-75-42
(067) 485-04-99

11

Соціологія

Соціологія

Класичні та педагогічні університети

Донецький державний університет управління
(062) 312-56-65

4 - 6 квітня

Проректор
Пілюшенко
В. Л.
(062) 312-56-65

13

Політологія

Політологія

Класичні та педагогічні університети

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
(056) 374-98-66
(056) 374-98-23

17 - 19 квітня

В. о. проректора
Полішко О. М.
(056) 374-98-07
374-98-26

ЕКОНОМІКА, КОМЕРЦІЯ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

14

Економіка і підприємництво

 

 

 

 

 

14.1

 

Економічна кібернетика

Класичні університети, технічні, економічні, аграрні вищі навчальні заклади

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
(0532) 50-92-05, (0532) 56-37-03

11 - 13 квітня

Ректор
Нестуля О. О.
(0532) 50-91-70

14.2

 

Міжнародна економіка

Усі вищі навчальні заклади

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
(0532) 50-91-68, (0532) 56-37-03

4 - 6 квітня

Ректор
Нестуля О. О.
(0532) 50-91-70

14.3

 

Фінанси

Усі вищі навчальні заклади

Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

18 - 20 квітня

Проректор
Савчук В. С.
(044) 371-61-09

14.4

 

Облік і аудит

Усі вищі навчальні заклади

Тернопільський національний економічний університет
(0352) 47-50-59

28 - 30 квітня

Проректор Задорожний
З.-М. В.
(0352) 47-50-59

14.5

 

Облік і аудит

Аграрні вищі навчальні заклади

Миколаївський державний аграрний університет
(0512) 58-05-94, (0512) 58-05-95

18 - 20 квітня

Перший проректор
Бабенко Д. В.
(0512) 34-31-94

14.6

 

Економіка підприємства

Економічні, класичні університети, технічні, технологічні

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
(0532) 27-06-23

10 - 12 квітня

Перший проректор
Коробко Б. О.
(0532) 27-06-23

14.7

 

Маркетинг

Класичні університети, економічні та управління, технічні, технологічні

Київський національний торговельно-економічний університет
(044) 531-48-37

10 - 11 квітня

Ректор
Мазаракі А. А.
(044) 531-49-49

14.8

 

Фінансовий менеджмент

Класичні університети, економічні та управління

Луцький національний технічний університет
(0332) 74-61-03,
78-55-66

22 - 23 березня

Перший проректор
Герасимчук З. В.
(0332) 74-61-03

14.9

 

Статистика

Усі вищі навчальні заклади

Національна академія статистики, обліку та аудиту
(044)489-42-56

2 - 4 квітня

Проректор
Карпов В. І.
(044)486-72-96,
(044)489-42-56

14.10

 

Банківська справа

Класичні університети, економічні та управління

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ
(0322) 2-97-72

4 - 7 квітня

Ректор
Смовженко Т. С.
(044) 462-53-05

15

Менеджмент

 

 

 

 

 

15.1

 

Менеджмент організацій

Економічні та управління, класичні університети, аграрні

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

10 - 13 квітня

Проректор
Григорук В. І.
(044) 239-32-40

15.2

 

Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

Класичні університети, економічні, технічні

Одеський державний економічний університет
(048) 723-05-89

20 - 22 березня

Проректор
Ковальов А. І.
(048)723-64-89

16

Торгівля

Товарознавство та комерційна діяльність

Економічні та управління, технологічні

Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені М. Туган-Барановського
(062) 342-95-60

12 - 14 квітня

Ректор
Садєков А. А.
(062) 305-34-31

17

Туризм

 

 

 

 

 

17.1

 

Туризм

Економічні та управління, класичні університети

Київський національний торговельно-економічний університет
(044) 531-47-18

25 - 26 квітня

Ректор
Мазаракі А. А.
(044) 531-47-18

17.2

 

Готельно-ресторанна справа

Профільні вищі навчальні заклади

Київський національний торговельно-економічний університет
(044) 531-47-18

4 - 5 квітня

Ректор
Мазаракі А. А.
(044) 531-49-49

ПРАВО

18

Право

Правознавство

Класичні університети, юридичні, внутрішніх справ

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
(057) 704-92-07

28 - 30 березня

Проректор
Комаров В. В.
(057) 704-92-07,
704-11-55

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

19

Фізика

Фізика

Класичні, педагогічні університети, фізико-технічні інститути

Волинський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк)
(03322) 4-93-27

3 - 5 квітня

Проректор
Цьось А. В.
(0332) 72-01-25

20

Біологія

Біологія

Класичні та педагогічні університети

Волинський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк)
(03322) 4-93-27

15 - 18 квітня

Проректор
Цьось А. В.
(0332) 72-01-25

21

Географія

Географія

Класичні та педагогічні університети

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
521-32-04

12 - 14 квітня

Проректор
Григорук В. І.
239-32-40

22

Геологія

Геологія

Класичні університети, технічні, технологічні

Криворізький технічний університет
(056) 409-06-29

10 - 12 квітня

Проректор
Сидоренко В. Д.
(056) 409-61-50

23

Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Усі вищі навчальні заклади

Одеський державний екологічний університет
(048) 785-27-16

24 - 28 квітня

Проектор
Тучковенко Ю. С.
(048) 235-73-71

24

Геодезія, картографія та землевпорядкування

Землевпорядкування та кадастр

Аграрні, технічні вищі навчальні заклади

Львівський національний аграрний університет
(032) 224-25-04

18 - 20 квітня

Проректор
Онисько С. М.
(032) 224-25-04

МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАТИКА

25

Математика

 

 

 

 

 

25.1

 

Математика

Класичні університети, фізико-технічні інститути

Львівський національний університет ім. Івана Франка
(032) 239-47-43, 274-11-07

24 - 27 квітня

Проректор
Котур Б. Я.
(0322) 72-70-40,
61-69-03

25.2

 

Математика

Педагогічні університети

Вінницький державний педагогічний університет
(0432) 27-69-73, 61-80-72

20 - 23 березня

Проректор
Подолянчук С. В.
(0432) 27-68-82,
(067) 608-55-38

26

Прикладна математика

Інформатика

Класичні та педагогічні університети, технічні

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
(057) 707-66-00

23 - 26 квітня

Проректор
Сокол Є. І.
(057) 707-66-00

27

Комп'ютерні науки

Всі спеціальності за переліком

Технічні, класичні університети

Харківський національний університет радіоелектроніки
(057) 702-13-43, 702-13- 97

23 - 25 березня

Проректор
Сліпченко М. І.
(057) 702-13-97

ІНЖЕНЕРІЯ

28

Інженерна механіка

 

 

 

 

 

28.1

 

Технологія машинобудування

Технічні, технологічні, класичні університети

Донбаська державна машинобудівна академія
(0626) 41-80-67

3 - 6 квітня

Проректор
Алієв І. С.
(0626) 41-63-15,
41-69-42

28.2

 

Металорізальні верстати та системи

Технічні, технологічні вищі навчальні заклади

Севастопольський національний технічний університет
(0692) 54-06-67

15 - 18 квітня

Крамарь В. О.
(0692) 43-51-28

28.3

 

Гідравлічні та пневматичні машини

Класичні університети, технічні

Сумський державний університет
(0542) 68-77-59

8 - 10 квітня

Перший проректор
Карпуша В. Д.
(0542) 33-00-24

28.4

 

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Технічні, технологічні вищі навчальні заклади

Одеський національний морський університет
(048) 34-94-11, 732-17-35

24 - 27 квітня

Проректор
Конопльов А. В.
(048) 732-16-73

28.5

 

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Аграрні та технічні вищі навчальні заклади

Кіровоградський національний технічний університет
(0522) 39-04-72

13 - 15 квітня

Проректор
Кропівний В. М.
(0522) 55-93-59

28.6

 

Обладнання лісового комплексу

Аграрні, лісотехнічні вищі навчальні заклади

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
(057) 700-38-88

5 - 7 квітня

Проректор
Войтов В. А.
(0572) 62-21-25

28.7

 

Обладнання переробних і харчових виробництв

Економічні та управління, технічні, технологічні

Національний університет харчових технологій (м. Київ)

27 - 29 березня

Перший проректор
Яровий В. Л.
(044) 289-55-83

28.8

 

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Усі вищі навчальні заклади за профілем спеціальності

Луцький національний технічний університет
(0332) 74-61-03,
(0332) 74-61-01

10 - 12 квітня

Перший проректор
Герасимчук З. В.
(0332) 74-61-03,
(0332) 74-61-01

28.9

 

Автомобілі та автомобільне господарство

Технічні вищі навчальні заклади

Національний транспортний університет
(044) 280-79-40

18 - 20 квітня

Ректор
Дмитриченко М. Ф.
(044) 280-82-03

29

Електротехніка

Електротехнічні системи електроспоживання

Технічні, класичні університети

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (044) 277-46-37

16 - 20 квітня

Ректор
Згуровський М. З.
(044) 236-42-52

30

Гірництво

 

 

 

 

 

30.1

 

Розробка родовищ корисних копалин

Технічні вищі навчальні заклади

Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ)
(056) 247-14-72, 247-08-84

11 - 15 квітня

Проректор
Бешта О. С.
(0562) 47-32-09

30.2

 

Видобування нафти і газу

Технічні вищі навчальні заклади

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
(0342) 50-77-96

24 - 26 квітня

Проректор
Галущак М. О.
(03422) 4-24-53

31

Металургія

 

 

 

 

 

31.1

 

Металургія чорних металів

Технічні вищі навчальні заклади

Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет
(0629) 44-65-17,
44-65-06

17 - 19 квітня

Ректор
Волошин В. С.
(0629) 52-99-23

31.2

 

Металургія кольорових металів

Технічні вищі навчальні заклади

Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ)
(0562) 47-45-10,
47-42-16

18 квітня

Проректор
Пройдак Ю. С.
(0562) 47-45-10

31.3

 

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів

Технічні вищі навчальні заклади

Дніпродзержинський державний технічний університет
(0569) 3-21-39

17 - 20 квітня

Проректор
Садовий О. В.
(0569) 55-12-87

32

Металургія
Інженерна механіка

Обробка металів тиском.
Обладнання для обробки металів тиском

Технічні вищі навчальні заклади

Національна металургійна академія України
(056) 247-45-10
247-45-06

10 - 13 квітня

Проректор
Пройдак Ю. С.
(056) 247-45-10

33

Радіотехніка

Радіотехніка

Класичні університети, технічні, технологічні, військові вищі навчальні заклади

Вінницький національний технічний університет
(0432) 59-84-81

3 - 6 квітня

Проректор
Павлов С. В. (0432) 50-51-29, 59-86-25

34

Радіоелектронні апарати

Всі спеціальності за переліком

Технічні, технологічні університети

Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова
(048) 723-22-44

23 - 25 березня

Ректор
Воробієнко
П. П.
(048) 723-22-44

35

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні системи

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Технічні, технологічні університети

Національний університет "Львівська політехніка"
(032) 258-26-19

23 - 27 квітня

Проректор
Федасюк Д. В.
(032) 258-20-50

36

Автоматика та управління

Системи управління і автоматики

Технічні, технологічні університети

Вінницький національний технічний університет
(0432) 598-515

10 - 13 квітня

Перший проректор
Романюк О. Н.
(0432) 598-217

37

Комп'ютерна інженерія

 

 

 

 

 

37.1

 

Системне програмування

Технічні, класичні університети

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
(057) 707-66-00

3 - 6 квітня

Проректор
Сокол Є. І.
(057) 707-66-00

38

Харчові технології та інженерія

Технологія харчування

Технічні, технологічні, аграрні

Національний університет харчових технологій
(044) 289-95-55

3 - 5 квітня

Ректор
Іванов С. В.
(044) 289-95-55,
(044) 287-97-07

39
 

Легка промисловість
 

Конструювання та технологія швейних виробів

Технологічні, технічні та педагогічні університети
 

Київський національний університет технологій та дизайну
(044) 256-84-27
 

2 - 5 квітня
 

Проректор
Бондаренко О. О.
(044) 280-42-54
 

Проектування взуття та галантерейних виробів

40

 

Механізація сільського господарства

Аграрні, екологічного спрямування вищі навчальні заклади

Кіровоградський національний технічний університет

4 - 6 квітня

Проректор
Крапівний В. М.

41

Будівництво

 

 

 

 

 

41.1

 

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Технічні вищі навчальні заклади

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
(057) 700-06-51

24 - 27 квітня

Проректор
Гончаренко Д. Ф.
(057) 700-02-40

41.2

 

Автомобільні дороги та аеродроми

Технічні, аграрні вищі навчальні заклади

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

3 - 5 квітня

Перший проректор
Коробко Б. О.

41.3

 

Промислове та цивільне будівництво

Технічні вищі навчальні заклади

Донбаська національна академія будівництва і архітектури
(м. Макіївка)
(0623) 22-05-45

16 - 20 квітня

Ректор
Горохов Є. В.
(0623) 00-29-38,
(0623) 222-467

41.4

 

Теплогазопостачання та вентиляція

Технічні вищі навчальні заклади

Київський національний університет будівництва та архітектури
(044) 245-48-33

17 - 20 квітня

Проректор
Лізунов П. П.
(044) 238-30-31

41.5

 

Мости і транспортні тунелі

Технічні вищі навчальні заклади

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
(056) 373-15-61

19 - 23 квітня

Проректор
Мямлін С. В.
(056) 776-84-98

42

Електромеханіка

 

 

 

 

 

42.1

 

Електричні машини та апарати

Технічні, технологічні, класичні університети

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(05366) 74-32-45

24 - 27 квітня

Проректор
Сергієнко С. А.
(05366) 3-61-46

42.2

 

Всі інші спеціальності напряму (Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)

Технічні вищі навчальні заклади

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(05366) 3-11-47

18 - 20 квітня

Проректор
Сергієнко С. А.
(05366) 3-61-46

43

Зварювання

 

 

 

 

 

43.1

 

Технологія та устаткування зварювання

Технічні, технологічні вищі навчальні заклади

Чернігівський державний технологічний університет
(04622) 3-16-51

17 - 20 квітня

Ректор
Шкарлет С. М.
(04622) 3-16-51

43.2

 

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Технічні, технологічні, класичні університети

Запорізький національний технічний університет
(061) 769-84-93

20 - 23 березня

Ректор
Бєліков С. Б. (061) 764-25-06

44.

Телекомунікації

Телекомунікаційні системи та мережі.
Інформаційні мережі зв'язку

Технічні вищі навчальні заклади

Харківський національний університет радіоелектроніки
(057) 702-13-43, 702-13-97

25 - 27 квітня

Проректор Сліпченко М. І.

45

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

Агарні, агроекологічні вищі навчальні заклади

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(044) 527-84-37

23 - 27 квітня

Перший проректор
Лисенко В. П.
(044) 527-80-46

46

Водні ресурси

 

 

 

 

 

46.1

 

Водопостачання і водовідведення

Технічні вищі навчальні заклади

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури
(057) 70-00-651

17 - 20 квітня

Проректор
Гончаренко Д. Ф.
(057) 70-00-651

47

Біотехнологія

Промислова біотехнологія

Технологічні, аграрні, класичні вищі навчальні заклади

Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ)
(0562) 47-46-70, ф. 47-33-16

18 - 20 квітня

Перший проректор
Анісімов В. М.
(0562) 47-32-48

48

Хімічна технологія та інженерія

Технічна електрохімія

Технічні, технологічні вищі навчальні заклади

Український державний хіміко-технологічний університет
(м. Дніпропетровськ)
(0562) 47-46-70, ф. 47-33-16

18 - 20 квітня

Перший проректор
Анісімов В. М.
(0562) 47-32-48

ТРАНСПОРТ

49

Авіація та космонавтика. Аеронавігація

Всі спеціальності за переліком

Технічні вищі навчальні заклади

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(057) 707-42-02

23 - 27 квітня

Проректор Павленко В. М.
(057) 707-40-10

50

Транспортні технології

 

 

 

 

 

50.1

 

Транспортні системи

Технічні, політехнічні університети

Харківська національна академія міського господарства
(057) 707-32-61

18 - 20 квітня

Ректор
Шутенко Л. М.
(057) 706-15-37

50.2

 

Організація і регулювання дорожнього руху

Технічні, політехнічні університети

Харківська національна академія міського господарства
(057) 707-32-61

18 - 19 квітня

Ректор
Шутенко Л. М
(057) 706-15-37

50.3

 

Організація перевезень і управління на транспорті (за видами)

Технічні, аграрні вищі навчальні заклади

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(057) 707-37-20

16 - 20 квітня

Перший проректор
Гладкий І. П.
(057) 700-38-56

50.4

 

Локомотиви та локомотивне господарство.
Вагони та вагонне господарство

Технічні вищі навчальні заклади

Українська державна академія залізничного транспорту
(057) 771-46-83

17 - 19 квітня

Проректор
Ломотько Д. В.
(057) 730-10-05

МЕДИЦИНА

51

Медицина

 

 

 

 

 

51.1

 

Стоматологія

Медичні вищі навчальні заклади

Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця (м. Київ)
(044) 234-40-62

18 - 19 квітня

Проректор
Яворовський О. П.
(044) 235-38-54

51.2

 

Лікувальна справа (Акушерство і гінекологія)

Медичні вищі навчальні заклади

Одеський національний медичний університет
(048) 723-74-24, 728-54-58

12 - 14 квітня

Перший проректор
Кресюн В. Й.

51.3

Лікувальна справа Внутрішня медицина (Терапія)

Ендокринологія (англійською мовою)

Медичні вищі навчальні заклади

Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
(095) 211-26-81

29 - 30 березня

Ректор
Івченко В. К.
(0642) 63-02-63

51.4

 

Педіатрія (англійською мовою)

Медичні вищі навчальні заклади

Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
(050) 606-67-07, (0642) 63-02-44

12 - 14 березня

Ректор
Івченко В. К.
(0642) 63-02-63

51.5

Фармація

Фармація

Медичні

Запорізький державний медичний університет
(061) 224-64-68

10 - 12 квітня

Ректор Колесник Ю. М.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСНИЦТВО І РИБАЛЬСТВО

52

Агрономія

Агрономія

Аграрні вищі навчальні заклади

Уманський національний університет садівництва
(04744) 4-69-67, 4-69-87

25 - 27 квітня

Проректор
Мензій В. В.
(04744) 4-69-67

53

Зооінженерія

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Аграрні вищі навчальні заклади

Вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"
(0552) 4-14-95

24 - 27 квітня

Проректор
Пастушенко С. І.
(0552) 41-49-50

54

Водні біоресурси

Водні біоресурси

з акредитацією спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура"

Білоцерківський державний аграрний університет
(045) 635-12-88

24 - 27 квітня

Перший проректор
Новак В. П.
(045) 635-35-74

55

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

Аграрні вищі навчальні заклади

Білоцерківський державний аграрний університет
(045) 635-35-74

18 - 20 квітня

Перший проректор
Новак В. П.
(045) 635-35-74

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

56

Специфічні категорії

 

 

 

 

 

56.1

 

Управління фінансово-економічною безпекою

Усі вищі навчальні заклади

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"
(044) 455-56-56

5 - 7 квітня

Проректор
Сідак В. С.
(044) 455-56-65

56.2

 

Інтелектуальна власність

Усі вищі навчальні заклади

Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в місті Києві
(044) 494-06-73

23 - 27 квітня

Перший проректор
Цибульов
П. М.
(044) 494-06-71

56.3

 

Управління проектами

Усі вищі навчальні заклади

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"
(044) 455-56-56

5 - 7 квітня

Перший проректор
Шаров О. І.
(044) 455-56-65

 

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти

О. А. Удод

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали