Додаткова копія: Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та Європейським інвестиційним банком

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та Європейським інвестиційним банком

Верховна Рада України постановляє:

1. Фінансову угоду (Проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 11 листопада 2016 року у м. Києві, яка набирає чинності з дати набрання чинності цим Законом, ратифікувати (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 квітня 2017 року
N 2009-VIII

 

 

ФІНАНСОВА УГОДА
між Україною та Європейським інвестиційним банком
Проект "Міський громадський транспорт України"

Київ, 11 листопада 2016 року

FI N 85.103
Serapis N 2015-0503

ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:

УКРАЇНОЮ,

("Позичальник")

з одного боку, та

ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ, який знаходиться за адресою: 98-100 blvd Konrad Adenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg, і який представлений паном Вазілем Гудаком, віце-президентом,

("Банк")

з іншого боку (та спільно іменовані "Сторони").

ОСКІЛЬКИ:

(1) Відповідно до (i) Рішення N 466/2014/EU, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу N L 135 від 8 травня 2014 р., Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу прийняли рішення надати Банку гарантію стосовно покриття втрат за операціями з фінансування, які здійснюються для підтримки інвестиційних проектів, що реалізуються за межами Європейського Союзу, ("Рішення"), та (ii) угоди, укладеної між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, та Банком, якою запроваджується таке рішення, у випадку виникнення несплати, Європейський Союз, за гарантією, покриває деякі платежі, які не отримані Банком та які належать до сплати на його користь стосовно операцій Банку з фінансування, що були укладені із, серед іншого, Позичальником ("Гарантія ЄС"). На дату підписання цієї Угоди Україна є Країною, яка задовольняє критеріям (як визначено нижче).

(2) Україна є державою-учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, підписаної у Нью-Йорку 10 червня 1958 р.

(3) 14 червня 2005 року Україна та Банк підписали рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України 7 лютого 2006 року Законом України N 3392 "Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Інвестиційним Банком" та яка регулює діяльність Банку на території Україні (далі - "Рамкова угода", в яку час від часу можуть вноситися зміни, яка може бути відмінена і замінена). Рамкова угода набула чинності 8 квітня 2006 року і залишається чинною впродовж усього терміну дії Угоди (як визначено нижче). Підписанням цієї Угоди Позичальник визнає, що кошти позики, які будуть надані згідно цієї Угоди, підпадають під сферу застосування Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус переважного кредитора для Банку як міжнародної фінансової організації, що передбачено статтею 7 Рамкової угоди.

(4) Позичальник заявив, що заходи (які окремо іменуються "Підпроектом", а усі разом - "Проектом" або "Підпроектами") здійснюються з метою розвитку інфраструктури міського пасажирського транспорту, зокрема відновлення систем міського громадського транспорту в містах України, які знаходяться під контролем уряду Позичальника, і головним чином спрямовані на інвестиції, пов'язані з заміною або відновленням рухомого складу пасажирського транспорту, який належить міським громадам, та покращенням інфраструктури, яка може мати принципове значення для підтримки модернізації рухомого складу, більш детальна інформація про які міститься у технічному описі в Додатку A ("Технічний опис"). Реалізацією підпроектів будуть займатися міські ради та/або компанії чи підприємства громадського пасажирського транспорту, які належать міським громадам (кожна з яких окремо іменується "Кінцевий бенефіціар", а всі разом "Кінцеві бенефіціари").

(5) Загальна вартість Проекту відповідно до розрахунків Банку складає 400000000 євро (чотириста мільйонів євро). Позичальник заявив про намір фінансувати Проект у розмірі 200000000 євро (двісті мільйонів євро) за рахунок коштів позики Банку, а решту суми у розмірі 200000000 євро (двісті мільйонів євро) за рахунок позик, що будуть надані іншими міжнародними фінансовими установами, Інвестиційних Грантів та інших фінансових ресурсів, які є в наявності в Кінцевих Бенефіціарів, що у будь-якому випадку не передбачатиме звернення по допомогу до Банку.

(6) З метою фінансування Проекту Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит у розмірі 200000000 євро (двісті мільйонів євро) із власних ресурсів Банку згідно з мандатом на зовнішнє кредитування в період з 2014 по 2020 рік відповідно до Рішення ("Мандат").

(7) Позичальник, в особі Міністерства фінансів України ("Міністерство фінансів"), у співпраці з Міністерством інфраструктури України ("Міністерство інфраструктури") та, у разі необхідності, з відповідною міською радою надає Кредит (як визначено нижче) кожному Кінцевому бенефіціару відповідно до угоди про передачу коштів позики ("Угода про передачу коштів позики"), сторонами якої, зокрема, будуть Міністерство фінансів України, Міністерство Інфраструктури, відповідний Кінцевий бенефіціар та, у відповідних випадках, міська рада.

(8) Позичальник, в особі Міністерства інфраструктури, здійснюватиме загальний нагляд та відповідатиме за реалізацію Проекту, в тому числі за створення групи з управління та підтримки проекту ("ГУПП") у складі Міністерства Інфраструктури, та забезпечить створення груп впровадження проекту ("ГВП") у складі кожного Кінцевого бенефіціара.

(9) Банк, зважаючи на те, що фінансування Проекту входить до сфери його функцій та відповідає цілям, визначеним у Мандаті, а також враховуючи положення та факти, викладені в цій Преамбулі, ухвалив рішення про задоволення прохання Позичальника щодо надання йому кредиту у розмірі 200000000 євро (двісті мільйонів євро) відповідно до цієї фінансової угоди ("Угода").

(10) Позичальник підтвердив, що його платіжні зобов'язання перед Банком не підпадають під дію боргової операції, реструктуризацію якої провів чи наразі проводить Позичальник відповідно до умов Механізму розширеного кредитування, затвердженого для Позичальника Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 р. ("Боргова операція").

(11) 4 травня 2016 року Банк отримав лист від Міністерства фінансів України ("Лист Мінфіну") стосовно зовнішніх боргових зобов'язань України, включених до Боргової операції, затвердженою постановою N 318-р Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2015 року (Розпорядження N 318-р), що підтверджує, що такі боргові зобов'язання не включають боргових зобов'язань перед Банком. Позичальник підтверджує, що викладене у Листі Мінфіну залишається вірним і правдивим у повному обсязі, посилаючись на закони та нормативно-правові акти України, що відповідним чином застосовуються для регулювання питань, пов'язаних з Борговою операцією або будь-якою іншою реструктуризацією боргу, і що жодні закони та постанови України, які регулюють імплементацію Боргової операції чи будь-якої іншої подібної реструктуризації боргу, не завдали чи не завдадуть шкоди будь-яким борговим зобов'язанням Позичальника перед Банком.

(12) Статутом Банку передбачено, що Банк забезпечує використання своїх коштів якомога раціональніше в інтересах Європейського Союзу; і, відповідно, умови кредитних операцій Банку повинні бути сумісними з відповідними принципами Європейського Союзу.

(13) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, пов'язаних із проектами, які він фінансує, у тому числі порушень прав людини. У зв'язку з цим Банк запровадив свою Політику прозорості, метою якої є посилення відповідальності Групи ЄІБ перед її акціонерами та мешканцями Європейського Союзу загалом.

(14) Обробка персональних даних проводиться Банком відповідно до діючого законодавства Європейського Союзу стосовно захисту осіб у зв'язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу та вільного руху таких даних.

(15) Укладаючи цю Угоду, кожна Сторона визнає, що Банк зобов'язаний дотримуватись Списків санкцій (як це визначено нижче), а також те, що Банк, відповідно, не може прямо чи опосередковано надавати кошти для або в інтересах Суб'єкту санкцій (як це визначено нижче).

ТАКИМ ЧИНОМ сторони домовились про таке:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

(a) Тлумачення

У цій Угоді:

(i) посилання на статті, Преамбулу, додатки та доповнення є відповідними посиланнями на статті, Преамбулу, додатки та доповнення до цієї Угоди, якщо у прямій формі не встановлено інше;

(ii) посилання на будь-який закон, якщо у прямій формі не встановлено інше, означають закон Позичальника та є посиланнями на цей закон, який може час від часу змінюватися або знов набувати чинності;

(iii) посилання на будь-яку іншу угоду чи інструмент означає посилання на таку угоду чи інструмент, який може змінюватись, оновлюватись, доповнюватись, подовжуватись або подаватися у новій редакції;

(iv) посилання на будь-який "суб'єкт" включає будь-яку фізичну особу, фірму, компанію, державну корпорацію чи відомство або будь-яке об'єднання, траст, спільне підприємство, консорціум або партнерство (незалежно від наявності або відсутності самостійної юридичної особи); та

(v) якщо інше не вимагається контекстом, слова, що вказують однину, включають множину і навпаки, а посилання на одну стать включає посилання на інші статі.

(b) Визначення

У цій Угоді:

"Кінцевий термін отримання відправлення" для повідомлення означає:

(a) 16:00 за люксембурзьким часом у день доставки, якщо повідомлення доставлено до 14:00 за люксембурзьким часом у Робочий день, або

(b) 11:00 за люксембурзьким часом наступного дня, який є Робочим днем, якщо повідомлення надійшло після 14:00 за люксембурзьким часом у будь-який такий день чи в день, який не є Робочим днем.

"Прийнятий Транш" означає Транш, здійснений на основі Пропозиції щодо вибірки коштів, належним чином ухваленої Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до його завершення.

"Розподіл коштів" означає використання коштів Позики на фінансування Підпроектів, які відповідають критеріям.

"Порядок розподілу коштів" має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10.

"Заявка на розподіл коштів" має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 A.

"Уповноваження" означає уповноваження, дозвіл, погодження, затвердження, постанову, ліцензію, звільнення (пільгу), подачу, нотаріальне засвідчення або реєстрацію.

"Робочий день" означає день (інший, ніж субота чи неділя), в який Банк та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій у Люксембурзі.

"Подія законодавчої зміни" має значення, надане йому у пункті 4.03A(3) Статті 4.

"Угода" має значення, надане їй у пункті (9) Преамбули.

"Кредит" має значення, надане йому у пункті 1.01 Статті 1.

"Дата набуття чинності" має значення, надане цьому терміну у Статті 12.04.

"Боргова операція" має значення, надане цьому терміну у пункті 10 Преамбули.

"Рішення" має значення, надане йому у пункті (1) Преамбули.

"Компенсація за відстрочку" означає компенсацію, що розраховується для відстроченої або призупиненої суми вибірки коштів як процент (якщо більше нуля), на який:

(a) процентна ставка, що застосовувалася б до такої суми, якби ця сума була надана Позичальнику у Заплановану дату вибірки перевищує

(b) відповідну міжбанківську ставку (1-місячну ставку) мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів). Якщо значення цього проценту виявляється від'ємним, він вважається нульовим.

Така компенсація нараховується від Запланованої дати вибірки до Фактичної дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування Прийнятого траншу відповідно до цієї Угоди.

"Акцепт вибірки" означає примірник Пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником.

"Кінцевий термін Акцепту вибірки" означає дату й час закінчення терміну Пропозиції вибірки, зазначеного в ній.

"Дата вибірки" означає дату виконання Банком фактичної вибірки Траншу.

"Пропозиція вибірки" означає лист, форма якого по суті відповідає зразку, викладеному у Додатку C.1.

"Подія дестабілізації" означає:

(a) суттєві перебої в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою; та/або

(b) виникнення будь-якої іншої події, яка спричиняє порушення (що має технічний характер або пов'язане із системами) здійснення казначейських або платіжних операцій або Банку, або Позичальника, в результаті чого ця сторона не має можливості:

(i) виконувати свої платіжні зобов'язання згідно з цією Угодою; або

(ii) підтримувати зв'язок з іншими сторонами,

і така дестабілізація (в будь-якому такому випадку, як зазначено у пункті (а) або (б) вище) не спричинена стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться поза її контролем.

"ОВНС" має значення, надане цьому терміну в пункті (ii) Статті 1.10A.

"Посібник ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань" означає посібник, який періодично публікується Банком на своєму веб-сайті.

"Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів" означає опубліковану на веб-сайті Банку заяву, в якій визначені стандарти, які Банк застосовує до фінансованих ним проектів, і обов'язки різних сторін.

"Країна, яка задовольняє критеріям" означає будь-яку країну, зазначену в Доповненні III до Рішення, яке може час від часу змінюватись Комісією відповідно до Статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яку іншу країну, щодо якої Європейський парламент і Рада прийняли рішення відповідно до пункту 4(1) Статті 4 Рішення.

"Середовище" означає (настільки, наскільки це впливає на здоров'я та добробут людей) наступне:

(a) фауна та флора;

(b) ґрунти, вода, повітря, клімат і ландшафт, та

(c) культурна спадщина, антропогенне середовище,

а також охоплює без обмежень професійну та колективну гігієну праці і техніку безпеки.

"Обґрунтування за результатами Оцінки впливу на навколишнє і соціальне середовище" означає обґрунтування як результат проведення оцінки впливу на навколишнє і соціальне середовище для виявлення та оцінювання потенційних екологічних та соціальних наслідків, пов'язаних з Підпроектом, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та/або усунення будь-яких наслідків. Такий документ має пройти громадські слухання з прямими і непрямими учасниками проекту.

"Екологічні та соціальні стандарти" означають:

(a) Екологічні закони і Соціальні закони, які застосовуються до Підпроектів, Позичальника або будь-якого іншого Кінцевого бенефіціара;

(b) Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів;

(c) Екологічні та соціальні стандарти, визначені у Посібнику ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань; та

(d) Обґрунтування за результатами Оцінки впливу на навколишнє і соціальне середовище.

"Дозвіл природоохоронних або соціальних органів" означає будь-який дозвіл, ліцензію, повноваження, погодження чи інше схвалення, які вимагаються відповідно до будь-якого екологічного або соціального законодавства у зв'язку із будівництвом або функціонуванням Підпроекту.

"Скарга стосовно порушення екологічного або соціального законодавства" означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування, які здійснюються будь-якою особою в рамках будь-якого екологічного або соціального законодавства.

"Екологічне законодавство" означає:

(a) закони ЄС, тією мірою, наскільки вони впроваджені в законах України, або так, як визначено Банком, до дати підписання цієї Угоди;

(b) закони та нормативно-правові акти України; та

(c) відповідні міжнародні угоди,

основною метою яких є збереження, захист або покращення навколишнього середовища.

"Гарантія ЄС" має значення, надане їй у пункті (1) Преамбули.

"EURIBOR" має значення, надане йому в Додатку B.

"Є" та "євро" означають законну валюту країн - членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її в якості своєї валюти згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, що приймаються їм на заміну.

"Випадок невиконання зобов'язань" означає будь-які обставини, події або інциденти, зазначені у пункті 10.01 Статті 10.

"Інструмент зовнішнього боргу" має значення, надане йому у пункті 7.01 Статті 7.

"Остання дата надання кредиту" означає дату через 60 місяців після Дати набуття чинності або будь-яку пізнішу дату, яка підлягає письмовому погодженню сторонами, за умови, що продовжується застосування Гарантії ЄС до кожного Траншу, що виплачується або має бути виплачений.

"Кінцевий бенефіціар" та "Кінцеві бенефіціари" мають значення, надане цим термінам у пункті (4) Преамбули.

"Фінансування тероризму" означає надання чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1 - 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.

"Фіксована ставка" означає річну відсоткову ставку, визначену Банком відповідно до принципів, які застосовуються у відповідний момент та визначаються керівними органами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, які деноміновані у валюті Траншу та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків.

"Транш із фіксованою ставкою" означає Транш, до якого застосовується Фіксована ставка.

"Плаваюча ставка" означає плаваючу відсоткову ставку з фіксованим Спредом, тобто річну процентну ставку, яку Банк визначає для кожного наступного Базисного періоду плаваючої ставки і яка дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс Спред.

"Базисний період плаваючої ставки" означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу. Перший Базисний період плаваючої ставки починається з дати вибірки Траншу.

"Транш із плаваючою ставкою" означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка.

"Рамкова угода" має значення, надане їй у пункті (3) Преамбули.

"Посібник з питань закупівель" означає опублікований на веб-сайті ЄІБ посібник із закупівлі, який інформує ініціаторів проектів, що повністю чи частково фінансуються Банком, про організацію дій для здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для Підпроекту.

"МОП" означає Міжнародну організацію праці.

"Стандарти МОП" означає будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписана і ратифікована, або іншим чином застосовується в Україні і є обов'язковою для України, та Основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці).

"Випадок дострокового погашення з компенсацією" означає випадок дострокового погашення, який відрізняється від того, що зазначено в пунктах 4.03A(2), 4.03A(4)(a) або 4.03A(4)(c) Статті 4.

"Інвестиційний грант" означає будь-який грант, наданий Позичальнику або у певних випадках Кінцевому бенефіціару, з боку третьої особи-донора, з метою фінансування Проекту (або будь-якої його частини).

"Позика" означає загальну суму Траншів, що надаються Банком у відповідний момент за цією Угодою.

"Угода про передачу коштів позики" має значення, надане їй у пункті (7) Преамбули.

"Мандат" має значення, надане йому в пункті (6) Преамбули.

"Випадок дестабілізації ринку" означає будь-яку з таких обставин.

(a) на обґрунтовану думку Банку, мають місце події чи обставини, які негативно впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування;

(b) на думку Банку, відсутні кошти в його загальних джерелах фінансування для належного фінансування Траншу у відповідній валюті та/або для відповідного терміну погашення та/або за графіком сплати такого Траншу; та

(c) для Траншу, відносно якого відсоток сплачується або буде сплачуватися за Плаваючою ставкою:

(i) вартість отримання коштів Банком зі своїх джерел фінансування, визначених Банком, на період, рівний Базисному періоду плаваючої ставки такого Траншу (а саме, на грошовому ринку), перевищує діючу Відповідну міжбанківську ставку; або

(ii) Банк визначає, що не існує ефективних та надійних заходів для встановлення діючої Відповідної міжбанківської ставки у відповідній валюті такого Траншу або неможливо визначити Відповідну міжбанківську ставку згідно з визначеннями, які містяться в Додатку B.

"Істотна несприятлива зміна" означає будь-яку подію чи зміну умов, яка, на думку Банку, суттєвим чином погіршує:

(a) спроможність Позичальника виконувати свої фінансові чи інші зобов'язання за цією Угодою; або

(b) (фінансовий або інший) стан або перспективи Позичальника.

"Дата погашення" означає останню дату погашення Траншу, зазначену відповідно до пункту 4.01A(b) Статті 4.

"Міністерство фінансів" має значення, присвоєне цьому терміну в пункті (7) Преамбули.

"Міністерство інфраструктури" має значення, присвоєне цьому терміну в пункті (7) Преамбули.

"Лист Мінфіну" має значення, присвоєне цьому терміну в пункті (11) Преамбули.

"Відмивання грошей" означає:

(a) присвоєння чи передачу власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності з метою приховування або маскування незаконного джерела власності або допомогу будь-якій особі, причетній до такої діяльності для уникнення правових наслідків від таких дій;

(b) приховування чи маскування справжнього характеру, джерела, знаходження, розташування, руху, прав щодо власності або володінням такою власністю, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності;

(c) набуття, володіння або використання власності, знаючи при отриманні, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності; або

(d) участь, об'єднання для здійснення, спроби здійснити, а також допомога, пособництво, сприяння та консультування щодо здійснення будь-яких дій, які вказані в вищезазначених пунктах.

"Дата платежу" означає: кожне 20 травня та 20 листопада до Дати погашення, а також Дату погашення, за виключенням випадку, коли будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, це означає:

(a) для Траншу із фіксованою ставкою - наступний Відповідний робочий день, без коригування відсотків, що підлягають сплаті відповідно до пункті 3.01 Статті 3, та

(b) для Траншу із плаваючою ставкою - наступний день, якщо такий день існує, календарного місяця, на який припадає Відповідний робочий день, або, якщо це неможливо, найближчий попередній день, що є Відповідним робочим днем, в усіх випадках із відповідним коригуванням відсотків, що підлягають сплаті відповідно до пункту 3.01 Статті 3.

"ГВП" має значення, надане їй в пункті (8) Преамбули.

"ГУПП" має значення, надане йому у пункті (8) Преамбули.

"ППП" означає посібник з процедур програми у значенні, присвоєному цьому терміну Статтею 1.04A(f), який може змінюватися відповідно до попередньої письмової згоди Банку.

"Сума дострокового погашення" означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно із пунктом 4.02A Статті 4.

"Дата дострокового погашення" означає дату, яка є Датою платежу, станом на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення.

"Дострокове погашення" означає будь-яку подію, описану у пункті 4.03A Статті 4.

"Компенсація за дострокове погашення" означає по відношенню до будь-якої основної суми, що достроково погашається або анулюється, суму, яку ЄІБ повідомляє Позичальнику як поточну вартість (станом на Дату дострокового погашення) позитивної різниці, у разі її наявності, між:

(a) відсотками, які були б нараховані на Суму дострокового погашення у період з Дати дострокового погашення до Дати погашення, якби вона не була достроково погашена; та

(b) відсотками, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,15 % (15 базисних пунктів).

Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

"Повідомлення про дострокове погашення" означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку відповідно до пункту 4.02C Статті 4.

"Запит на дострокове погашення" означає письмовий запит Позичальника в Банк стосовно дострокового погашення всієї Позики або її частини відповідно до пункту 4.02A Статті 4.

"Проект" має значення, присвоєне йому у (4) Преамбули.

"Угода про реалізацію проекту" має значення, надане йому у пункті 1.04C(a)(v) Статті 1.

"Заборонена поведінка" означає будь-яке фінансування тероризму, відмивання грошей або заборонену практику.

"Заборонена практика" означає будь-яке:

(a) Примушення, що означає обмеження можливостей чи завдання шкоди, а також погрози завдання шкоди, прямо або опосередковано, по відношенню до будь-якої сторони або власності з метою неналежного впливу на дії сторони;

(b) Змову, що означає домовленість між двома або більше сторонами для досягнення неналежної мети, в тому числі неналежного впливу на дії іншої сторони;

(c) Корупцію, що означає пропозицію, надання, одержання або вимагання у прямій чи опосередкованій формі будь-якої цінності з метою неналежного впливу на дії іншої сторони;

(d) Шахрайство, що означає будь-яку дію або бездіяльність, у тому числі неправдиві заяви, які навмисне або через необачність вводять в оману, або спроби ввести в оману сторону з метою одержання фінансової чи іншої вигоди або з метою уникнення зобов'язання, або;

(e) Перешкоджання, що означає в рамках розслідування Примушення, Змови, Корупції чи Шахрайства у зв'язку з цією Позикою або Проектом, (a) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну чи приховування підтверджуючих матеріалів для розслідування, та/або погрожування, переслідування або приниження будь-якої сторони з метою перешкоджання розголошенню фактів, пов'язаних з розслідуванням, або проведенню розслідування, або (b) дії, направлені на суттєве перешкоджання здійснення визначених в Угоді прав аудиту або доступу до інформації.

"Ставка перерозподілу" означає Фіксовану ставку, яка є дійсною на день розрахунку компенсації для позик із фіксованою ставкою, які деноміновані в тій самій валюті й мають ті самі умови сплати відсотків і той самий графік погашення до Дати погашення, що застосовуються до Траншу, відносно якого пропонується чи вимагається дострокове погашення. У випадках, коли період є коротшим за 48 місяців, буде використовуватись найбільш відповідна еквіваленту ставка грошового ринку, а саме Відповідна міжбанківська ставка мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів) для періодів до 12 (дванадцяти) місяців. Для періодів, що припадають в межах від 12 до 48 місяців, в залежності від ситуації буде застосовуватись пункт запропонованої ціни за курсом своп, опублікованим Reuters для відповідної валюти та визначеним Банком на момент розрахунку.

"Регламент N 1370/2007" означає Регламент (ЄК) N 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради Європи від 23 жовтня 2007 року щодо пасажирських перевезень громадським залізничним та автомобільним транспортом.

"Відповідний робочий день" означає день, коли введена в дію 19 листопада 2007 року Транс-європейська автоматизована експрес-система валових розрахунків у реальному режимі часу, яка використовує єдину платформу, (TARGET2), є відкритою для врегулювання платежів в євро.

"Відповідна міжбанківська ставка" означає EURIBOR.

"Суб'єкти санкцій" означають будь-яку фізичну особу чи організацію, вказані в одному чи декількох Списках санкцій.

"Списки санкцій" означає:

(a) будь-які економічні, фінансові чи промислові обмежувальні заходи та ембарго на торгівлю зброєю, накладені Європейським Союзом відповідно до Розділу 2 Частини V Угоди про Європейський Союз, а також Статті 215 Договору про функціонування ЄС, включаючи ті, які доступні на офіційних веб-сайтах ЄС, http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, але не обмежуючись ними, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій сторінці, прийнятій на заміну; або

(b) будь-які економічні, фінансові чи торгові обмежувальні заходи та ембарго, накладені Радою безпеки ООН відповідно Статті 41 Статуту ООН, які доступні на офіційному веб-сайті ООН: http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій сторінці, прийнятій на заміну.

"Запланована дата вибірки" означає дату, станом на яку заплановано вибірку Траншу згідно із пунктом 1.02B Статті 1.

"Директива СЕО" означає Директиву щодо стратегічної екологічної оцінки, тобто Директиву 2001/42/ЕС Європейського Парламенту від 27 червня 2001 року, яка може час від часу змінюватися, доповнюватися та оновлюватися.

"Забезпечення" означає будь-яку заставу нерухомості, право застави, майнове забезпечення зобов'язань, обтяження, переуступку, іпотеку або інше заставне право, що забезпечує будь-яке зобов'язання будь-якого суб'єкту, чи будь-яку іншу угоду або домовленість, що мають аналогічну дію.

"Соціальне законодавство" означає таке:

(a) будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується соціальних питань;

(b) будь-які стандарти МОП; і

(c) будь-який договір, конвенцію або угоду Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаними і ратифікованими або іншим чином застосовуються в Україні і є обов'язковими для виконання нею.

"Соціальні питання" означають усе або будь-яке із викладеного нижче:

(a) умови праці та зайнятості;

(b) техніка безпеки та гігієна праці;

(c) захист та забезпечення реалізації прав та можливостей корінних народів, національних меншин та вразливих груп;

(d) культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна);

(e) громадське здоров'я, безпека та захист;

(f) вимушене фізичне переселення та/або втрата стабільного економічного положення і втрата особами засобів до існування, і

(g) участь громадськості та взаємодія із зацікавленими сторонами.

"Спред" означає фіксований спред стосовно Відповідної міжбанківської ставки (негативний чи позитивний), який визначається Банком та повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки.

"Керівний комітет" має значення, надане цьому терміну в пункті 1.04A(e) Статті 1.

"Підпроект" та "Підпроекти" має значення, надане йому у пункті (4) Преамбули.

"Технічний опис" має значення, надане йому у пункті (4) Преамбули.

"Транш" означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання Акцепту вибірки, Транш означає Транш, який запропонований за пунктом 1.02B Статті 1.

Стаття 1
Кредит та вибірка

1.01 Сума кредиту

Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит у сумі 200000000 євро (двісті мільйонів євро) для фінансування Проекту ("Кредит").

1.02 Процедура вибірки

1.02A Транші

Банк виплачує Кредит 15 (п'ятнадцятьма) Траншами. Сума кожного Траншу, окрім невикористаної суми Кредиту, становить мінімум 5 мільйонів євро (п'ять мільйони євро).

Протягом календарного місяця Банк відправляє Позичальнику не більше однієї Пропозиції вибірки, а протягом календарного року їх кількість не повинна перевищувати шести. За один календарний місяць відбувається не більше однієї вибірки Траншу в рамках цієї Фінансової Угоди.

1.02B Пропозиція вибірки

На запит Позичальника, за умови, що жодна з обставин, згаданих у пункті 1.06B Статті 1 не виникла та не продовжується, Банк надсилає Позичальнику Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. Найбільш пізній термін отримання Позичальником Пропозиції вибірки становить 10 (десять) днів до Останньої дати використання Кредиту. У Пропозиції вибірки повинні бути зазначені:

(a) сума Траншу;

(b) Запланована дата вибірки, яка є Відповідним робочим днем, що припадає щонайменше на 10 (десятий) день після дати Пропозиції вибірки та на Останню дату використання Кредиту або до цієї дати;

(c) базова відсоткова ставка Траншу, який може бути:

(i) Траншем із фіксованою ставкою, або

(ii) Траншем із плаваючою ставкою,

У кожному з випадків відповідає положенням пункту 3.01 Статті 3;

(d) періодичність сплати відсотків по Траншу відповідно до положень пункту 3.01 Статті 3;

(e) перша Дата платежу по Траншу;

(f) умови погашення основної суми Траншу відповідно до положень пункту 4.01 Статті 4;

(g) першу та останню дату погашення основної суми Траншу;

(h) для Траншу із фіксованою ставкою - фіксовану відсоткову ставку та для Траншу із плаваючою ставкою - Спред, який застосовується до настання Дати погашення, а також

(i) Кінцевий термін акцепту вибірки.

1.02C Акцепт вибірки

Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки, надавши Банкові Акцепт вибірки не пізніше Кінцевого терміну акцепту вибірки. До Акцепту вибірки додаються:

(a) код IBAN (або належний формат відповідно до місцевої банківської практики) та SWIFT BIC банківського рахунка, на який повинно бути здійснено вибірку Траншу відповідно до пункту 1.02D Статті 1, а також

(b) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Акцепту вибірки, і зразок підпису такої особи або таких осіб або заява Позичальника про те, що не відбулося жодних змін щодо повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Акцепту вибірки за цією Угодою.

Якщо Пропозиція вибірки є належним чином прийнятою Позичальником згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до нього, Банк надає Позичальнику Прийнятий транш згідно з відповідною Пропозицією вибірки, а також умовами цієї Угоди.

Позичальник вважається таким, що відмовився від будь-якої Пропозиції вибірки, яка не є належним чином прийнятою згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до нього.

1.02D Рахунок вибірки

Вибірка здійснюється на рахунок Позичальника у євро ("Рахунок для одержання коштів у євро"), відкритий та підтримуваний Позичальником в акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України (АТ Укрексімбанк)", Публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк") або у будь-якому іншому банку, який у відповідний момент погоджено Банком у письмовій формі, який є прийнятний для Банку та про який Позичальник повідомив Банк у письмовій формі не пізніше, ніж за десять (10) днів до Запланованої дати вибірки (із кодом IBAN або з іншим відповідним форматом, відповідно до місцевої банківської практики).

Для реалізації Проекту Позичальник може відкривати рахунки у будь-якій валюті (разом із Рахунком для одержання коштів у євро - "Рахунки для одержання коштів"), про що Позичальник повідомляє Банк у письмовій формі. Кожен Рахунок для одержання коштів має бути рахунком Позичальника, створеним для цілей цього Проекту та відокремленим від будь-яких інших активів Позичальника. Кошти, наявні на Рахунку для одержання коштів у євро, можуть бути перераховані на будь-який Рахунок для одержання коштів.

Позичальник визнає, що платежі на Рахунок для одержання коштів у євро є вибірками за цією Угодою.

Для кожного Траншу може бути вказаний лише один рахунок для одержання коштів в євро.

Позичальник гарантує, що жоден із законів Позичальника (включаючи будь-які нормативні акти Національного Банку України) щодо валютного контролю чи конвертованості не будуть застосовуватися до коштів Позики, включаючи без обмеження платежі з будь-якого Рахунку для одержання коштів підрядникам, призначеними у встановленому порядку для виконання Проекту чи Підпроекту.

1.03 Валюта вибірки

Банк виплачує кожний Транш у євро.

1.04 Умови вибірки

1.04A Перший транш

Вибірка першого Траншу згідно із пунктом 1.02 Статті 1 здійснюється за умови отримання Банком у день або до настання такого дня, який наступає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, наступних документів або підтверджень, які по формі та за змістом задовольняють Банк:

(a) юридичного висновку, наданого Міністерством юстиції Позичальника англійською мовою щодо належного укладання цієї Угоди Позичальником, її чинності, забезпечення законної сили та обов'язкового характеру цієї Угоди. Такий висновок повинен бути прийнятним для Банку за формою та змістом і повинен супроводжуватися відповідними документами, що засвідчують повноваження Позичальника на укладання цієї Угоди; підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України є необхідною для того, щоб ця Угода набрала чинності відповідно до законодавства України, а також свідченням належної ратифікації цієї Угоди відповідно до законів України, що застосовуються, а також підтвердженням правового, чинного, обов'язкового та здійсненного характеру Рамкової угоди згідно із законодавством України (відповідальний орган - Міністерство Юстиції);

(b) підтвердження відсутності потреби у жодних погодженнях відповідно до законів та нормативних актів у сфері валютного законодавства та регулювання України для того, щоб Позичальник міг отримувати вибірки коштів, як зазначається в Угоді, здійснювати погашення вибраних Траншів відповідно до умов цієї Угоди, а також сплачувати проценти та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, у тому числі, відкривати та вести рахунки, які Позичальник повідомляє Банку для надання вибірок за Кредитом (відповідальний орган - Міністерство фінансів);

(c) підтвердження того, що реалізація Боргової операції не матиме негативного впливу на права Сторін цієї Угоди і що всі положення, викладені Позичальником у Листі Мінфіну, залишаються незмінними і вірними за всіма статтями на підставі посилання на закони та нормативно-правові акти України, що відповідним чином застосовуються для регулювання питань, пов'язаних з Борговою операцією (відповідальна установа - Міністерство фінансів);

(d) підтвердження того, що ГУПП:

(i) є повноцінно функціонуючим у складі Міністерства інфраструктури (включаючи представників інших відповідних міністерств України) підрозділом, що відповідає вимогам Банку, з достатнім забезпеченням кадрами з належними навичками, колом завдань, повноваженнями та технічною підтримкою для прийняття відповідальності за запити на виділення коштів, моніторинг, реалізацію і звітність про хід виконання робіт щодо Проекту; та

(ii) взяла на себе відповідальність за запити на виділення коштів, моніторинг, реалізацію і звітність про хід виконання робіт, що пов'язані з фінансуванням за цією Угодою;

(e) підтвердження того, що Керівний комітет ("Керівний комітет"), створений відповідним чином на засадах, які є прийнятними для Банку, зокрема:

(i) має повноваження на:

 

(A) ухвалення стратегічних рекомендацій;

(B) підтримку пропозицій щодо Підпроектів на етапі скринінгу;

(C) представлення Підпроектів для підписання Угоди про передачу коштів позики і, якщо необхідно, Угоди про реалізацію проекту; та

(D) сприяння та оцінку роботи ГУПП та ходу робіт в рамках Проекту; та

(ii) складається з представників, серед іншого, Міністерства Інфраструктури, Міністерства фінансів та/або інших організацій, погоджених Сторонами; та

(f) підтвердження того, що:

(i) Керівний комітет розглянув та схвалив посібник з процедур програми ("ППП"), який, серед іншого:

 

(A) визначає критерії відповідності Підпроектів для фінансування у рамках цієї Угоди;

(B) описує технічну підтримку, яка відповідає критеріям фінансування у рамках цієї угоди і

(C) визначає роль та повноваження Керівного комітету, ГУПП та ГВП; та

(ii) і що ППП, зміст та форма якого відповідають вимогам Банку, був затверджений Міністерством інфраструктури.

1.04B Другий та подальші транші

Вибірка кожного Траншу відповідно до пункту 1.02 Статті 1 після першого Траншу обумовлена отриманням Банком на дату, яка припадає на 7 (сьомий) Робочий день до Запланованої дати вибірки, або раніше цієї дати підтверджень, зміст та форма яких відповідають вимогам Банку, про те, що принаймні 60 % (шістдесят відсотків) коштів всіх попередньо вибраних Траншів були виплачені Кінцевим бенефіціарам згідно з відповідними Угодами про передачу коштів позики і були використані на статті витрат, які відповідають критеріям прийнятності, відповідних Підпроектів.

1.04C Усі транші

Вибірка кожного Траншу згідно з пунктом 1.02 Статті 1, включаючи перший, здійснюється за таких умов:

(a) отримання Банком, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки для запропонованого Траншу, наступних документів або підтверджень, зміст та форма яких відповідають вимогам Банку:

(i) підтвердження того, що запозичення загальної суми усіх Траншів, вибраних протягом поточного фінансового року, включаючи Транш, на вибірку якого подається запит, було затверджено у бюджеті Позичальника на поточний фінансовий рік;

(ii) підтвердження того, що після вибірки відповідного Траншу сума Кредиту не перевищить загальну суму прийнятних видатків, які вже мали місце або прогнозовано відбудуться в зв'язку з Проектом упродовж шести місяців після відповідної Пропозиції вибірки коштів;

(iii) свідоцтво від Позичальника за формою, наведеною у пункті C.2 Додатку C;

(iv) якщо запропонований Транш планують виділити, повністю чи частково, на Підпроект, загальна інвестиційна вартість якого становить або перевищує 50000000 євро (п'ятдесят мільйонів євро), оригінал належним чином підписаної угоди про реалізацію проекту ("Угода про реалізацію проекту") між Кінцевим бенефіціаром, який реалізує такий Підпроект, Міністерством інфраструктури та Міністерством Фінансів, якою передбачено, серед іншого, зобов'язання Кінцевого бенефіціара стосовно такого Підпроекту, які можуть вимагатися Банком відповідно до затвердження Банком, яке надається для такого Підпроекту у рамках цієї Угоди;

(v) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноважених для підписання Акцептів вибірки коштів, а також посвідчений зразок підпису такої особи або осіб;

(vi) підтвердження того, що отримано всі Уповноваження, необхідні для реалізації кожного Підпроекту, який фінансується Траншем, на який подається Пропозиція вибірки, і що отримано, як того вимагає Банк, всі необхідні дозволи та права на функціонування кожного Підпроекту, який фінансується, і всі Уповноваження відповідно до Угоди;

(vii) копія будь-якого іншого уповноваження чи іншого документу, висновку або запевнення, які, відповідно до повідомлення, наданого Банком Позичальнику, є необхідними або бажаними у зв'язку з набранням чинності та реалізацією цієї Угоди та трансакціями, передбаченими у цій Угоді, або чинності та забезпечення її законності;

(viii) підтвердження оплати будь-яких зборів або нарахувань, які було виставлено Позичальнику для сплати за цією Угодою;

(ix) Банк задоволений тим, що надається належна технічна підтримка відповідно до технічних завдань і працюють спеціалісти, схвалені Банком, для надання підтримки ГУПП і Кінцевим бенефіціарам, які впроваджують Підпроекти, або ці послуги будуть закуплені за кошти грантів або інших джерел фінансування, щодо яких взяті зобов'язання; та

(x) підтвердження того, що грошові надходження за таким Траншем необхідні для виконання вимог фінансування відповідно з останнім за часом графіком вибірки та планом закупівлі, який Позичальник передає Банку згідно з пунктом 6.05(d)(vi) Статті 6.

(b) на дату, що припадає на Заплановану дату вибірки коштів пропонованого Траншу, Банк задоволений тим, що:

(i) всі факти та інформація, що містяться у пунктах Преамбули, залишаються правдивими, точними та діючими;

(ii) заяви та запевнення, що повторюються відповідно до пункту 6.08 Статті 6, є вірними в усіх відношеннях;

(iii) Гарантія ЄС є чинною, обов'язковою та має законну силу і що не сталося жодних подій або обставин, які могли б, на обґрунтовану думку Банку, мати негативний вплив на правовий, чинний, обов'язковий та законний характер Гарантії ЄС, її застосовність до будь-якого Траншу за цією Угодою або щодо права Банку висунути вимогу відповідно до неї;

(iv) Україна залишається Країною, яка задовольняє критеріям;

(v) Рамкова угода є чинною, обов'язковою до виконання і законною і що не сталося жодних подій або обставин, які могли б, на обґрунтовану думку Банку, мати негативний вплив на правовий, чинний, обов'язковий та законний характер Рамкової угоди на території Позичальника, де здійснюються Підпроекти; та

(vi) не сталося жодної події чи обставини, що становить або могла б, з плином часу або після надання повідомлення за цією Угодою, становити:

 

(A) Випадок невиконання зобов'язань, або

(B) Випадок дострокового погашення,

і вона не залишається невиправленою або нескасованою або не може виникнути в результаті запропонованого Траншу.

1.05 Відстрочення вибірки

1.05A Підстави для відстрочення

На письмовий запит Позичальника Банк відкладає термін виконання вибірки будь-якого Прийнятого траншу цілком або частково до дати, яка зазначена Позичальником та яка є датою, що припадає не пізніше, ніж через 6 (шість) місяців від Запланованої дати його вибірки і не пізніше, ніж за 60 днів до першої дати виплати Траншу, зазначеного у Пропозиції вибірки. У такому разі Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки.

Будь-який запит про відстрочення є дійсним стосовно Траншу, лише якщо його зроблено щонайменше за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати його вибірки.

Якщо для Прийнятого траншу станом на зазначену дату і Заплановану дату вибірки (або дату, на яку очікується вибірка у разі попереднього відстрочення) не виконано будь-яку з умов, зазначених у пункті 1.04 Статті 1, вибірку буде відстрочено до дати, яка погоджена між Банком та Позичальником і яка припадає не раніше, ніж через 7 (сім) Банківських днів після виконання всіх умов вибірки (не обмежуючи право Банку призупинити та/або анулювати невибрану частину Кредиту цілком або частково згідно із пунктом 1.06B Статті 1). У такому випадку, Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки.

1.05B Анулювання вибірки, відстроченої на 6 (шість) місяців

Банк може, надіславши Позичальнику письмове повідомлення, анулювати вибірку, яку відкладено згідно з пунктом 1.05A Статті 1 на загальний термін понад 6 (шість) місяців. Анульована сума залишається доступною для вибірки згідно з пунктом 1.02 Статті 1.

1.06 Анулювання та призупинення

1.06A Право Позичальника на анулювання

Позичальник може в будь-який час, надіславши Банку письмове повідомлення, анулювати цілком або частково невибрану частину Кредиту, причому таке анулювання одразу стає чинним. Однак таке повідомлення не є чинним стосовно Прийнятого траншу, який має Заплановану дату вибірки, що припадає в межах 5 (п'яти) Робочих днів з дати надіслання повідомлення.

1.06B Право Банку на призупинення та анулювання

(a) Банк має право у будь-який час, надіславши Позичальнику письмове повідомлення, призупинити та/або анулювати повністю або частково невибрану частину Кредиту, і таке призупинення та/або анулювання одразу стає чинним:

(i) у разі настання Випадку дострокового погашення або Випадку невиконання зобов'язань, або події чи обставини, яка з часом або відповідно до подання повідомлення згідно із цією Угодою становитиме Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов'язань; або

(ii) якщо Україна перестала бути Країною, яка задовольняє критеріям.

(b) Банк також має право призупинити вибірку частини Кредиту, щодо якої він не отримав Акцепт вибірки, що одразу набуває чинності, у разі виникнення Події дестабілізації ринку.

(c) Будь-яке призупинення триває, доки Банк не припинить його або не анулює призупинену суму.

1.06C Компенсація за призупинення та анулювання Траншу

1.06C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ

Якщо Банк призупиняє Прийнятий транш або після настання Випадку дострокового погашення з компенсацією або Випадку невиконання зобов'язань Позичальником, Позичальник сплачує Банку компенсацію за відстрочення, розраховану на суму призупиненої вибірки.

1.06C(2) АНУЛЮВАННЯ

Якщо згідно з пунктом 1.06A Статті 1 Позичальник анулює:

(a) Транш із фіксованою ставкою, який є Прийнятим Траншем, він сплачує Банку компенсацію згідно з пунктом 4.02B Статті 4; та

(b) Транш із плаваючою ставкою, який є Прийнятим Траншем чи будь-яку частину Кредиту, за винятком Прийнятого Траншу, жодна компенсація не сплачується.

Якщо Банк анулює:

(i) Транш із фіксованою ставкою, який є Прийнятим Траншем після настання Випадку дострокового погашення з компенсацією або згідно з пунктом 1.05B Статті 1, Позичальник сплачує Банкові компенсацію дострокового погашення; або

(ii) Прийнятий Транш після настання Випадку невиконання зобов'язань, Позичальник повинен сплатити Банкові компенсацію згідно з пунктом 10.03 Статті 10.

За винятком цих випадків, після анулювання Траншу Банком жодна компенсація сплаті не підлягає.

Компенсація розраховується на основі припущення про те, що анульовану суму виплачено та погашено станом на Заплановану дату вибірки або, за умови, що вибірка Траншу на поточний момент відкладена або призупинена, станом на дату отримання повідомлення про анулювання.

1.07 Анулювання після закінчення дії Кредиту

Наступного дня після Останньої дати надання Кредиту та, якщо інше не погоджено Банком у письмовій формі, Банк може автоматично анулювати будь-яку частину Кредиту, стосовно якої не надано Акцепту вибірки згідно з пунктом 1.02C Статті 1, без надсилання будь-якого повідомлення Позичальнику й без виникнення відповідальності з боку будь-якої сторони.

1.08 Комісія

Позичальник оплачує Банку комісію за оцінку, проведену у розмірі 50000 євро (п'ятдесят тисяч євро). З двох дат, приведених нижче, комісія за оцінку проекту виникає і повинна бути оплачена в ту з них, яка відбудеться раніше:

(i) дата першого Траншу (в такому випадку Банк має право, а Позичальник цим уповноважує Банк на це, утримати суму, еквівалентну несплаченій комісії за оцінку з першого Траншу, а сума, утримана Банком з першого Траншу для сплати комісії за проведення оцінки, вважаються такою, що була видана Банком); та

(ii) Остання дата надання кредиту (або дата, станом на яку Позика призупиняє свою дію або анулюється відповідно до пункту 1.06B Статті 1, якщо ця дата настане раніше).

1.09 Суми, що належать до сплати згідно зі Статтею 1

Суми, що належать до сплати згідно з пунктом 1.05 Статті 1 та пунктом 1.06 Статті 1, сплачуються в євро. Вони сплачуються протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку або протягом будь-якого тривалішого періоду, зазначеного у вимозі Банку.

1.10 Виділення коштів

1.10A Запит на виділення коштів

У будь-який момент до дати, яка наступає через 5 (п'ять) років від Дати набуття чинності, Позичальник може подавати Банку запити на виділення коштів ("Запити на виділення коштів").

Кошти Позики виділяються виключно на Підпроекти, визначені як такі, що задовольняють критеріям прийнятності для фінансування, згідно з Технічним описом. Для того, щоб Підпроект було кваліфіковано на фінансування за цією Угодою, Позичальник повинен дотримуватися процедури виділення коштів ("Процедура виділення коштів") відповідно до пункту 1.10 Статті 1 та зобов'язань щодо виділення коштів згідно із пунктом 1.10A Статті 1.

Позика виділятиметься на Підпроекти, які були схвалені Керівним комітетом й Банком згідно з процедурами виділення коштів та моніторингу, передбаченими у пункті 2 Додатку A та за умови, що Банк задоволений тим, що:

(a) є достатньо інформації щодо таких Підпроектів; та

(b) такі Підпроекти відповідають стандартам та критеріям прийнятності, визначеним у ППП.

Позичальник разом з кожним Запитом на виділення коштів надає наступні документи або підтвердження, форма та зміст яких відповідають вимогам Банку:

(i) підтвердження того, що Кінцевий бенефіціар, який займається реалізацією Підпроекту, що включено до Запиту на виділення коштів, створив ГВП для організації реалізації та моніторингу відповідного Підпроекту, кадрового забезпечення, коло завдань, повноваження та технічна підтримка якої задовольняють Банк;

(ii) для кожного Підпроекту, який потребує проведення Оцінки впливу на навколишнє середовище ("ОВНС") за українським або будь-яким діючим законодавством ЄС, підтвердження того, що ОВНС була виконана та затверджена усіма відповідними та компетентними органами влади;

(iii) для кожного Підпроекту з потенційним або ймовірним впливом на об'єкт природоохоронного значення, що перебуває під захистом згідно із національним законодавством або міжнародними угодами, - викладене у стандартних формах Банку або в інший прийнятний для Банку спосіб документальне підтвердження висновку компетентного органу з питань збереження природного середовища стосовно того, що жодна частина запропонованого Підпроекту не матиме суттєвого негативного впливу на об'єкт, де на якому буде здійснюватися Підпроект;

(iv) підтвердження наявності у Позичальника та/або у Кінцевих бенефіціарів достатньої суми зарезервованих коштів для забезпечення сальдо інвестиційних коштів Підпроектів, включених або запропонованих на включення до Проекту;

(v) підтвердження того, що Кредит, виділений або запропонований до виділення за цією Угодою, не перевищуватиме 50 % загальної вартості Проекту.

Позичальник надає Банку будь-яку додаткову інформацію щодо Підпроектів, яку Банк може запросити на свій власний розсуд.

1.10B Лист про виділення коштів

Банк виключно на власний розсуд вирішує схвалювати чи не схвалювати Запит на виділення коштів, поданий зазначеним чином, після такого вивчення Підпроектів, яке він вважає необхідним, і, в разі підтвердження/схвалення, видає лист про виділення коштів, яким інформує Позичальника про своє підтвердження/схвалення поданих Підпроектів і про суму коштів в євро, виділену такому Підпроекту. У випадку несхвалення Банком поданого Запиту на виділення, Банк інформує про це Позичальника.

Банк може, повідомивши Позичальника, змінити Процедуру виділення коштів з метою приведення її у відповідність з політикою Банку або відображення результатів оцінки потенціалу реалізації та результатів діяльності. У такому випадку Банк інформує про це Позичальника, а Позичальник повинен негайно відповідним чином адаптувати свої внутрішні процедури виділення коштів.

1.11 Процедура перерозподілу коштів

1.11A Перерозподіл коштів на запит Позичальника

Позичальник може, звернувшись з письмовим запитом до Банку, в якому зазначено причини перерозподілу, не пізніше, ніж через п'ять років від Дати набуття чинності, запропонувати перерозподілити відповідно до пункту 1.10 Статті 1 будь-яку частину Позики, яка була розподілена, але не витрачена Позичальником на Підпроект або не надана Позичальником у повному обсязі, прямо чи опосередковано, відповідним Кінцевим бенефіціарам. Період подання пропозиції про перерозподіл може бути продовжений за письмовою домовленістю Сторін максимум на дванадцять місяців.

Банк може, на свій розсуд, прийняти пропозицію Позичальника про перерозподіл коштів і перерозподілити будь-яку частину Позики відповідно до положень пункту 1.10 Статті 1.

Якщо перерозподіл неможливий або можливий тільки частково, Позичальник негайно повертає Банку ту частину Позики, яка була видана Банком у якості вибірки відповідно до початкового Виділення коштів згідно з пунктом 4.03A(6) Статті 4.

1.11B Перерозподіл коштів на запит Банку

На підставі письмового звернення Банку Позичальник пропонує перерозподілити будь-яку частину Позики, яка була виділена, відповідно до процедур, описаних у пункті 1.10 Статті 1, стосовно Підпроекту, якщо такий Підпроект, на думку Банку, не задовольняє критерії прийнятності для фінансування Банком згідно зі Статутом, політичними принципами або керівними настановами Банку або відповідно до Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу або якщо Підпроект більше не відповідає вимогам Фінансової угоди. Якщо протягом терміну, передбаченого в письмовому запиті Банку, Позичальник не зміг замінити такий Підпроект, Позичальник повертає всю або частину Позики відповідно до пункту 4.03A(5) Статті 4.

Стаття 2
Позика

2.01 Сума позики

Позика охоплює сукупну суму Траншів, які надаються Банком за цією Угодою, що підтверджується Банком згідно з пунктом 2.03 Статті 2.

2.02 Валюта погашень, відсотків та інших комісійних винагород

Відсотки, погашення та інші комісійні винагороди, що підлягають сплаті стосовно кожного Траншу, сплачуються Позичальником у євро.

Будь-який інший платіж здійснюється у валюті, яка зазначена Банком з урахуванням валюти витрат, які повинні бути компенсовані шляхом здійснення такого платежу.

2.03 Підтвердження Банком

Протягом 10 (десяти) днів з моменту вибірки кожного Траншу Банк надсилає Позичальнику графік погашення, зазначений у пункті 4.01 Статті 4, якщо це є необхідним, із зазначенням дати вибірки, вибраної суми, умов погашення та відсоткової ставки стосовно такого Траншу.

Стаття 3
Відсотки

3.01 Відсоткова ставка

3.01A Транші із фіксованою ставкою

Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу із фіксованою ставкою за Фіксованою ставкою один раз на півроку відносно заборгованості станом на відповідні Дати платежу, які зазначені у Пропозиції вибірки, починаючи з першої такої Дати платежу після Дати вибірки Траншу. Якщо період між Датою вибірки та першою Датою платежу становить 30 (тридцять) днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Відсотки обчислюються на підставі пункту 5.01(a) Статті 5.

3.01B Транші із плаваючою ставкою

Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу із плаваючою ставкою за Плаваючою ставкою один раз на півроку відносно заборгованості станом на відповідні Дати платежу, які зазначено в Пропозиції вибірки, починаючи з першої такої Дати платежу після дати вибірки Траншу. Якщо період між датою вибірки та першою Датою платежу становить 30 (тридцять) днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Банк повідомляє Позичальнику Плаваючу ставку протягом 10 (десяти) днів після початку кожного Базисного періоду Плаваючої ставки.

Якщо згідно з пунктом 1.05 Статті 1 та пунктом 1.06 Статті 1 вибірка будь-якого Траншу із плаваючою ставкою відбувається після Запланованої дати вибірки, Відповідна міжбанківська ставка, що застосовується до першого Базисного періоду Плаваючої ставки, визначається так, нібито вибірка відбулася станом на Заплановану дату вибірки.

Відсотки обчислюються стосовно кожного Базисного періоду Плаваючої ставки на підставі пункту 5.01(b) Статті 5. Якщо Плаваюча ставка для Базисного періоду Плаваючої ставки є нижчою нуля, вона встановлюється нульовою.

3.02 Відсотки на заборговані суми

Без обмеження дії Статті 10 та як виняток з пункту 3.01 Статті 3, у випадку якщо Позичальник не сплачує у встановлений термін будь-яку суму, яка підлягає сплаті на відповідну дату за цією Угодою, відсотки нараховуються на будь-яку суму заборгованості, що підлягає сплаті за умовами цієї Угоди, починаючи від встановленої дати платежу до фактичної дати платежу за річною ставкою, що дорівнює:

(a) для сум заборгованості щодо Траншу із плаваючою ставкою, Відповідній міжбанківській ставці плюс 2 % (200 базисних пунктів);

(b) для сум заборгованості щодо Траншу із фіксованою ставкою, ставці, яка є більшою із двох: (i) відповідної Фіксованої ставки плюс 2 % (200 базисних пунктів) та (ii) Відповідної міжбанківської ставки плюс 2 % (200 базисних пунктів); і

(c) для сум заборгованості інших, ніж зазначені у пунктах (a) або (b), Відповідній міжбанківській ставці плюс 2 % (200 базисних пунктів)

та сплачуються згідно з вимогою Банку. Для визначення Відповідної міжбанківської ставки стосовно Статті 3.02 відповідні періоди в контексті Додатку В є послідовними періодами тривалістю в один місяць, які починаються станом на належну дату платежу.

Якщо сума заборгованості є сумою у валюті, яка не є валютою Позики, застосовується така річна ставка, а саме відповідна міжбанківська ставка, яка зазвичай фіксується Банком для трансакцій у тій валюті плюс 2 % (200 базисних пунктів), обчислюється відповідно до ринкової практики для такої ставки.

3.03 Випадок дестабілізації ринку

Якщо у будь-який час (i) від дати отримання Банком Акцепту вибірки коштів відносно такого Траншу, та (ii) до дати, яка припадає на дату за тридцять (30) календарних днів до Запланованої дати вибірки коштів, трапляється Подія дестабілізації ринку, Банк може повідомити Позичальника про вступ в силу цього положення. У цьому випадку процентна ставка, що встановлюється для цього Акцептованого траншу до Дати погашення, є ставкою (у формі річної процентної ставки), що визначається Банком як така, що покриває всі витрати Банку на фінансування відповідного Траншу на основі внутрішньої базисної ставки Банку, що застосовується на той час, або іншого методу визначення ставки, що обґрунтовано визначається Банком. Позичальник має право відмовитися у письмовій формі від такої вибірки не пізніше кінцевого строку, зазначеного у повідомленні, внаслідок чого Позичальник несе відповідальність за всі відповідні витрати у разі їх наявності. У цьому випадку Банк не здійснює виплату коштів, і відповідний Кредит залишається доступним для вибірки згідно з пунктом 1.02B Статті 1. Якщо Позичальник не відмовляється від вибірки своєчасно, сторони погоджуються, що вибірка коштів та її умови є повністю обов'язковими для виконання обома сторонами.

У кожному випадку Спред або Фіксована ставка, раніше повідомлені Банком у Пропозиції вибірки коштів, більше не застосовуються.

Стаття 4
Погашення

4.01 Звичайне погашення

4.01A Погашення частковими платежами

(a) Позичальник здійснює погашення кожного Траншу частковими платежами у Дати платежу, зазначені у відповідній Пропозиції вибірки, згідно з положеннями графіка погашення, що надається відповідно до пункту 2.03 Статті 2.

(b) Кожен графік погашення кредиту складається на основі того, що:

(i) у разі Траншу із фіксованою ставкою, погашення здійснюється піврічними рівними частками від основної суми або фіксованими частинами від основної суми та відсотків;

(ii) у разі Траншу із плаваючою ставкою, погашення здійснюється рівними піврічними частинами від основної суми;

(iii) першою датою погашення кожного Траншу є Дата платежу, яка припадає не раніше, ніж на 60-й день від Запланованої дати вибірки, та не пізніше, ніж на першу Дату платежу безпосередньо після закінчення п'ятого року після Запланованої дати вибірки Траншу; та

(iv) останньою датою погашення кожного Траншу є Дата платежу, яка припадає на дату не раніше, ніж через 4 (чотири) роки та не пізніше, ніж через 22 (двадцять два) роки після Запланованої дати вибірки.

4.02 Добровільне дострокове погашення

4.02A Можливість дострокового погашення

Згідно з пунктами 4.02B, 4.02C Статті 4 та пункту 4.04 Статті 4 Позичальник може здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу цілком або частково разом із нарахованими відсотками та компенсацією, якщо така є, після надсилання Запиту на дострокове погашення разом із повідомленням, яке надсилається щонайменше на 1 (один) місяць раніше та в якому зазначаються:

(a) Сума дострокового погашення,

(b) Дата дострокового погашення,

(c) якщо необхідно, вибір способу застосування Суми дострокового погашення згідно з пунктом 5.05C(i) Статті 5; та

(d) номер Угоди ("FI nr"), вказаний на титульній сторінці цієї Угоди.

Згідно з пунктом 4.02C Статті 4 Запит на дострокове погашення є обов'язковим і безвідкличним.

4.02B Компенсація за дострокове погашення

4.02B(1) ТРАНШ ІЗ ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ

Якщо Позичальник достроково погашає Транш із фіксованою ставкою, Позичальник сплачує Банку станом на Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення стосовно Траншу із фіксованою ставкою, який достроково погашається.

4.02B(2) ТРАНШ ІЗ ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ

Позичальник може достроково погасити Транш із плаваючою ставкою без компенсації станом на будь-яку відповідну Дату платежу.

4.02C Механізми дострокового погашення

Після представлення Банкові Позичальником Запиту на дострокове погашення, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення Банк надає Позичальнику Повідомлення про дострокове погашення. У Повідомленні про дострокове погашення зазначається Сума дострокового погашення, нараховані відсотки на цю суму, що повинні бути сплачені, та Компенсація за дострокове погашення, яка підлягає сплаті згідно з підпунктом 4.02B, або, залежно від випадку, зазначається, що жодна компенсація не підлягає сплаті, метод застосування Суми дострокового погашення та Кінцевий термін Акцепту.

Якщо Позичальник акцептує Повідомлення про дострокове погашення не пізніше Кінцевого терміну Акцепту, він здійснює дострокове погашення. У будь-якому іншому випадку Позичальник може не здійснювати дострокове погашення.

Позичальник супроводжує дострокове погашення сплатою нарахованих відсотків і компенсації, якщо така є, відповідно до Суми дострокового погашення, як це зазначено у Запиті на дострокове погашення.

4.03 Обов'язкове дострокове погашення

4.03A Випадки дострокового погашення

4.03A(1) ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Якщо загальна вартість Проекту стане меншою, ніж сума, наведена у пункті (5) Преамбули, настільки, що сума Кредиту перевищує 50 % (п'ятдесят відсотків) такої загальної вартості, Банк може відразу ж, надіславши Позичальнику повідомлення, анулювати невиплачену частину Кредиту та/або вимагати дострокового погашення Позики на суму, на яку Кредит перевищує 50 % (п'ятдесят відсотків) загальної вартості Проекту. Позичальник повинен сплатити суму, яка вимагається, на зазначену Банком дату, при цьому така дата повинна наступити не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

4.03A(2) РІВНІ УМОВИ З ФІНАНСУВАННЯМ, ЩО НАДАЄТЬСЯ НЕ ЄІБ

Якщо Позичальник добровільно здійснює (для уникнення сумнівів, дострокове погашення повинно включати переоформлення або анулювання, залежно від ситуації) дострокове повне або часткове погашення будь-якого Фінансування, що надається не ЄІБ, і таке дострокове погашення не здійснюється з коштів позики або інших боргових коштів, термін погашення якого принаймні дорівнює залишковому терміну погашення такого Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, Банк має право, надіславши повідомлення Позичальнику, анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Позики. Банк може вимагати дострокового погашення такої ж частки Вибраних Траншів, що й частка Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, в загальному непогашеному обсязі усього Фінансування, що надається не ЄІБ.

Позичальник повинен сплатити суму, яка вимагається, на зазначену Банком дату, при цьому така дата повинна наступити не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

Для цілей цієї Статті "Фінансування, що надається не ЄІБ" включає будь-яку іншу позику, (за винятком цієї Позики та будь-яких інших прямих позик, наданих Банком Позичальнику), боргове зобов'язання, інші форми фінансової заборгованості чи будь-яке зобов'язання стосовно сплати або дострокового погашення грошових сум, які початково було надано Позичальнику на термін понад п'ять років.

4.03A(3) ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ

Позичальник негайно проінформує Банк, якщо відбулася або може відбутися Подія зміни в законодавстві. У такому випадку або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Подія зміни в законодавстві відбулася або повинна відбутися, Банк може вимагати від Позичальника проведення з ним консультацій. Такі консультації повинні бути проведені протягом 30 (тридцяти) днів з дати вимоги Банку. Якщо після спливу 30 (тридцяти) днів з дати такої вимоги про проведення консультацій Банк вважає, що вплив Події зміни в законодавстві не можна мінімізувати у спосіб, який би задовольнив Банк, Банк може, повідомивши про це Позичальнику, скасувати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Позики, а також нарахованих відсотків і всіх інших сум, що нараховані та підлягають сплаті за цією Угодою. Позичальник повинен сплатити суму, яка вимагається, на зазначену Банком дату, при цьому така дата повинна наступити не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

У контексті цієї статті "Подія зміни в законодавстві" означає прийняття, оприлюднення, виконання або ратифікацію чи будь-які зміни будь-якого закону, правила або нормативно-правого акту (або у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативно-правового акту), що відбувається після дати цієї Угоди та, на обґрунтовану думку Банку, може мати істотний негативний вплив на спроможність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою або на будь-яке забезпечення, надане стосовно цієї Угоди, або на будь-яке забезпечення, надане у зв'язку з цією Угодою.

4.03A(4) НЕЗАКОННІСТЬ

Якщо:

(a) у будь-якій відповідній юрисдикції виконання будь-яких із зобов'язань, передбачених у цій Угоді, або фінансування чи підтримка Позики стають неправовими для Банку;

(b) Рамкова угода є або, ймовірно, буде:

(i) розірвана Україною або стала необов'язковою для України у будь-якому відношенні;

(ii) втратила чинність відповідно до її умов або може втратити чинність відповідно до її умов за твердженням Позичальника;

(iii) порушена, тобто Україна перестає виконувати будь-які зобов'язання, прийняті нею згідно з Рамковою угодою; або

(iv) не може застосовуватися до будь-якого Підпроекту, або права Банку за Рамковою угодою та/або цією Угодою не можуть бути здійснені стосовно Підпроекту;

(c) по відношенню до Гарантії ЄС:

(i) вона вже не є дійсною або не має повної юридичної сили;

(ii) умови покриття за цією гарантією не виконуються;

(iii) не застосовується до будь-якого Траншу, з якого передбачається або вже було зроблено вибірку за цією Угодою;

(iv) вона не є чинною відповідно до її умов або стверджується, що вона не є чинною відповідно до її умов.

Банк може, повідомивши Позичальника, негайно (i) призупинити надання або скасувати невикористану частину Кредиту та/або (ii) вимагати дострокового погашення Позики, а також всіх нарахованих або непогашених сум за цією Угодою на дату, вказану Банком в його повідомленні Позичальнику.

4.03A(5) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРОМ

Якщо Банк визначить, що:

(a) Кінцевий бенефіціар не дотримався будь-якого зобов'язання, покладеного на нього в якості вимоги щодо будь-якої частини Позики, наданої такому Кінцевому бенефіціару; або

(b) виконання Кінцевим бенефіціаром своїх зобов'язань за Угодою про реалізацію проекту, стороною якої він є, стає незаконним, або така Угода про реалізацію проекту не набрала чинності згідно з умовами, або вважається Кінцевим бенефіціаром, або будь-якою іншою стороною такою, що не набула чинності згідно з умовами,

Банк може повідомити про це Позичальника, а Позичальник на свій вибір:

(i) перерозподіляє відповідну частину Позики іншому Підпроекту, схваленому Банком відповідно до пункту 1.10 Статті 1;

(ii) достроково погашає суму, що була виділена відповідному Кінцевому бенефіціару,

у обох випадках протягом 30 (тридцяти днів) після отримання повідомлення від Банку.

4.03A(6) НЕВИКОНАННЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ

Позичальник негайно виконує дострокове погашення Позики (або, у відповідному випадку, частини Позики), яка не була перерозподілена згідно з пунктом 1.11 Статті, разом з нарахованими відсотками або усіма іншими сумами, нарахованими або не погашеними за цією Угодою.

4.03B Механізм дострокового погашення

Будь-яка сума, сплати якої вимагає Банк відповідно до пункту 4.03A Статті 4, разом із будь-якими процентами або іншими сумами, що нараховані або підлягають сплаті за цією Угодою, включаючи, без обмежень, будь-яку компенсацію, що підлягає сплаті відповідно до пункту 4.03C Статті 4 та пункту 4.04 Статті 4, повинна бути сплачена у дату, зазначену Банком в його повідомлені про вимогу.

4.03C Компенсація за дострокове погашення

У разі настання Випадку дострокового погашення з компенсацією компенсація, якщо вона є, визначається відповідно до пункту 4.02B Статті 4.

4.04 Загальні умови

Достроково погашена сума не підлягає повторному запозиченню. Ця Стаття 4 не обмежує дію Статті 10.

Якщо Позичальник здійснює дострокове погашення Траншу у дату, яка не є відповідною Датою платежу, Позичальник відшкодовує Банку таку суму, яка, за свідченням Банку, є необхідною для відшкодування Банку за отримання коштів не у відповідну Дату платежу.

Стаття 5
Платежі

5.01 Правило розрахунку днів

Будь-яка сума, що підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою у формі процентів, відшкодування або комісії та обчислюється стосовно певної частини року, визначається на підставі таких відповідних правил:

(a) відносно відсотків та відшкодувань, належних до сплати для Траншу із фіксованою ставкою, рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, а місяць - з 30 (тридцяти) днів;

(b) відносно відсотків та відшкодувань, належних до сплати для Траншу із плаваючою ставкою, рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, та кількості днів, що минули;

(c) відносно комісій, рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, та кількості днів, що минули.

5.02 Час та місце платежу

Якщо в цій Угоді або у вимозі Банку не зазначено іншого, усі суми, за виключенням сум відсотків, відшкодування та основної суми, сплачуються протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку.

Кожна сума, яка сплачується Позичальником за цією Угодою, сплачується на відповідний рахунок, про який Банк повідомляє Позичальнику. Банк зазначає рахунок не менше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до встановленої дати першого платежу Позичальником і повідомляє про будь-яку зміну рахунку не менше, ніж за 15 (п'ятнадцять) Банківських днів до дати першого платежу, до якого застосовується зміна. Цей строк повідомлення не застосовується в разі платежу відповідно до Статті 10.

Позичальник вказує в кожному проведеному платежі за цією Угодою номер угоди ("FI nr"), зазначений на титульній сторінці цієї Угоди.

Сума, що належить до сплати Позичальником, вважається сплаченою тоді, коли Банк отримує її.

Будь-які вибірки Банком та платежі Банку в рамках цієї Угоди, повинні здійснюватися з використанням рахунку(ів), що є прийнятними для Банку.

5.03 Відсутність зарахування зустрічних вимог Позичальником

Усі платежі, які здійснює Позичальник за цією Угодою, розраховуються та проводяться без зарахування зустрічних вимог або взаємозаліку (та звільнені від будь-яких відрахувань).

5.04 Порушення системи платежів

Якщо Банк визначає (на свій розсуд) або отримує повідомлення від Позичальника про те, що сталася Подія порушення системи платежів:

(a) Банк може та буде, якщо Позичальник попросить про це, консультуватись із Позичальником з метою погодження із Позичальником внесення таких змін до здійснення або керування Угодою, які Банк вважатиме необхідним за таких обставин;

(b) Банк не зобов'язаний консультуватися з Позичальником відносно будь-яких змін, зазначених в абзаці (a), якщо, на його думку, за даних умов такі дії є нераціональними, та, за будь-яких умов, Банк не зобов'язаний погоджувати такі зміни, і

(c) Банк не несе відповідальність за будь-які втрати, витрати чи збитки, які виникають в результаті Події порушення системи платежів або в результаті будь-якої дії чи бездіяльності відповідно до чи у зв'язку з цим пунктом 5.04 Статті 5.

5.05 Застосування отриманих сум

(a) Загальні

Позичальник виконує свої платіжні зобов'язання лише за умови, що оплачені ним суми отримані відповідно до умов цієї Угоди.

(b) Часткові платежі

Якщо Банк отримує платіж, який є недостатнім для погашення всіх сум, належних до сплати Позичальником за цією Угодою, Банк застосовує такий платіж:

(i) по-перше, для пропорційного покриття будь-яких несплачених зборів, витрат, відшкодувань та витрат, належних до сплати за цією Угодою;

(ii) по-друге, для покриття будь-яких нарахованих відсотків, що належать до сплати, але не сплачені за цією Угодою;

(iii) по-третє, в рахунок оплати будь-якої основної суми боргу, що належить до сплати, але не сплачена за цією Угодою; та

(iv) по-четверте, в рахунок оплати будь-якої іншої належної суми, що належить до сплати, але не сплачена за цією Угодою.

(c) Розподіл коштів, пов'язаних із Траншем

(i) У випадку:

 

(A) часткового добровільного дострокового погашення Траншу, яке підлягає погашенню декількома частинами, Сума дострокового погашення застосовується пропорційно до кожного невиконаного часткового платежу або, на запит Позичальника, у зворотному порядку погашення, та

(B) часткового обов'язкового дострокового погашення Траншу, який підлягає погашенню декількома частинами, Сума дострокового погашення застосовується зі зменшенням невиконаних часткових платежів у зворотному порядку погашення.

(ii) Суми, що отримуються Банком на вимогу відповідно до пункту 10.01 Статті 10 та використовуються для погашення Траншу, повинні використовуватися для зменшення невиплачених часткових платежів у зворотному порядку настання термінів їх сплати. Банк має право використовувати суми, отримані між Траншами, на свій розсуд.

(iii) У разі отримання сум, що не можуть бути визначені як такі, що мають відношення до погашення певного Траншу і щодо використання яких між Банком і Позичальником не існує жодних домовленостей, Банк може розподіляти їх між Траншами на свій розсуд.

Стаття 6
Зобов'язання та заяви Позичальника

Зобов'язання у цій Статті 6 залишаються чинними з дати цієї Угоди і доки залишається невиплаченою будь-яка сума за цією Угодою або залишається чинним Кредит.

A. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ПРОЕКТОМ

6.01 Використання Позики

Позичальник використовує всі запозичені ним за цією Угодою кошти виключно для виконання Проекту через фінансування Підпроектів, які є предметом Запитів на виділення коштів, схвалених Банком, і, за умови попередньої письмової згоди Банку, технічної підтримки, якої вимагає Керівний комітет, ГУПП та/або ГВП та яка є необхідною для реалізації Проекту. Позичальник надає кошти вибраних Траншів Кінцевим бенефіціарам відповідно до Угоди про передачу коштів позики і, якщо цього потребує Угода, угоду про імплементацію Проекту, в кожному з випадків на прийнятних для Банку умовах та реалізує свої права за такою Угодою про передачу коштів позики та кожною угодою про імплементацію Проекту таким чином, щоб захистити інтереси Позичальника та Банку, виконати положення цієї Угоди та досягти цілей, для яких надано Кредит.

6.02 Виконання Проекту

Позичальник реалізує Проект і забезпечує реалізацію відповідних Підпроектів Кінцевими бенефіціарами відповідно до Технічного опису та ППП. Позичальник завершує Проект до кінцевої дати, зазначеної в Технічному описі.

6.03 Збільшена вартість Проекту

Якщо загальна вартість Проекту перевищить оцінку вартості Проекту, зазначену у пункті (5) Преамбули, Позичальник повинен буде знайти кошти для фінансування надлишкової вартості, не звертаючись до Банку, аби забезпечити виконання Проекту відповідно до Технічного опису. Плани щодо фінансування такої надлишкової вартості повинні без затримки бути повідомлені Банку.

6.04 Процедура закупівель

Позичальник забезпечує наступне:

(a) кожен Кінцевий бенефіціар придбає устаткування, отримає послуги та замовить роботи для кожного Підпроекту у рамках прийнятної процедури закупівель, що відповідає вимогам Банку та його політичним принципам і стандартам, зазначеним в його Посібнику з питань закупівель та викладеним в ППП;

(b) кожен Кінцевий бенефіціар:

(i) дозволяє незалежним спостерігачам відвідувати його приміщення під час усіх етапів проведення тендерів та

(ii) надає право Банку відносно проведення тендерів за кожним Підпроектом:

 

(A) розглядає звіти з оцінки до їх схвалення відповідними комітетами з оцінки та

(B) визначає місце проведення оцінки тендерних пропозицій та спосіб отримання й зберігання тендерних пропозицій; та

(c) забезпечує, що кожен Кінцевий бенефіціар гарантуватиме, що всі договори за Підпроектом, що передбачається закупити після Дати набуття чинності цієї Угоди (відповідно до принципів і стандартів закупівель згідно із наведеним вище пунктом (a)), мають містити:

(i) вимогу до відповідного підрядника оперативно інформувати Банк і Позичальника про обґрунтоване обвинувачення, скаргу або інформацію щодо Забороненої поведінки щодо Підпроекту;

(ii) вимогу до відповідного підрядника вести бухгалтерські книги і записи щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв'язку з Підпроектом; та

(iii) право Банку, у випадку підозри щодо Забороненої поведінки, переглядати бухгалтерські книги і записи відповідного підрядника щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв'язку з Підпроектом та робити копії документів в тому обсязі, наскільки це дозволено законодавством.

6.05 Продовження зобов'язань за Проектом

(a) Загальне

Позичальник забезпечує, що всі Кінцеві бенефіціари будуть:

(i) Обслуговування: виконувати технічне обслуговування, здійснювати поточний та капітальний ремонт й оновлення усього майна, що є частиною відповідного Підпроекту, так, як це необхідно для його підтримки в належному робочому стані;

(ii) Активи Проекту: якщо Банк не надав свого попереднього погодження у письмовій формі, зберігати за собою право власності стосовно всіх або значною мірою всіх активів, які складають відповідний Підпроект або, у відповідних випадках, замінювати і поновлювати такі активи, а також підтримували відповідний Підпроект переважно в безперервному робочому режимі згідно з його початковою метою; за умови, що Банк може скасувати свої погодження лише тоді, коли запропонована дія могла б мати негативний вплив на інтереси Банку як кредитора Позичальника або унеможливила б фінансування Підпроекту Банком відповідно до його Статуту або Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу;

(iii) Страхування: страхувати всі роботи та майно, що входять до складу відповідного Підпроекту, відповідно до галузевої практики в Україні стосовно подібних робіт громадського значення, та

(iv) Права та дозволи: підтримувати чинність усіх прав проїзду чи користування, а також усіх Уповноважень, необхідних для виконання та функціонування відповідного Підпроекту.

(b) Екологічні та соціальні стандарти

Позичальник забезпечує, що кожен Кінцевий бенефіціар:

(i) впроваджує та здійснює функціонування відповідного Підпроекту відповідно до екологічних і соціальних стандартів і гарантує, що контракти, укладені між Кінцевим бенефіціаром та підрядниками згідно відповідного Підпроекту, містять положення, які зобов'язують таких підрядників дотримуватися стандартів МОП, а також стандартів охорони праці та техніки безпеки;

(ii) гарантує, що підрядники, задіяні у Підпроектах, дотримуються положень пункту 6.05(b)(i) Статті 6;

(iii) отримує, підтримує і дотримується необхідних для кожного Підпроекту дозволів в екологічній або соціальній сфері;

(iv) не використовує фінансування Банку на Підпроекти, які потребують Оцінки впливу на навколишнє і соціальне відповідно до національного законодавства або законодавства ЄС без/до остаточного завершення такої оцінки та її схвалення компетентним органом; та;

(v) не використовує фінансування Банку на Підпроекти, які потенційно можуть негативно впливати на об'єкт природоохоронного значення, що перебуває під захистом національного законодавства або міжнародних угод, доки компетентний орган не підтвердить, що компонент не має істотного негативного впливу на такий об'єкт;

(vi) проводить стратегічну екологічну оцінку Проекту відповідно до вимог Директиви СЕО; та

(vii) забезпечує, щоб ГУПП організувала, провела та підготувала усі звіти з впливу на навколишнє середовище та громадські слухання, що вимагаються за Директивою СЕО.

(c) Законодавство ЄС

Позичальник забезпечує, що кожен Кінцевий бенефіціар впроваджує та здійснює функціонування відповідного Підпроекту згідно зі стандартами законодавства ЄС настільки, наскільки вони реалізовані в законах України або визначені Банком у цій Угоді.

(d) Інші зобов'язання

Позичальник:

(i) забезпечує відсутність будь-якого подвійного фінансування одних і тих же компонентів Підпроектів з інших коштів, наданих Банком, як за Фінансовою угодою, так й іншим чином, або інших коштів, наданих іншими донорами. Для уникнення сумнівів це зобов'язання:

 

(A) не забороняє будь-яке співфінансування Підпроектів іншими донорами або фінансування Позичальником інших компонентів будь-якого Підпроекту; та

(B) не застосовується до поєднання грантів від донорів з коштами Банку, про які Банк був повідомлений і які були обґрунтовані так, що це задовольнило Банк;

(ii) забезпечує негайне інформування Банку про призупинення або скасування реалізації будь-якого Підпроекту (включно з випадками, коли будь-яка позика або інвестиційний грант, виділений Кінцевому бенефіціару на фінансування Підпроекту, призупиняється, скасовується, достроково анулюється або підлягає достроковому поверненню);

(iii) підтверджує Банку, що кожен Кінцевий бенефіціар виконав всі політичні принципи та керівні настанови Банку, які застосовуються до цього випадку, зокрема (без обмеження) Екологічні та соціальні стандарти, Посібник Банку з питань закупівель та ППП;

(iv) забезпечує, щоб жоден Підпроект:

 

(A) не виконувався на тій території, де має місце активний конфлікт;

(B) не спричинив новий активний конфлікт в Україні;

(C) не продовжив будь-який існуючий активний конфлікт в Україні; або

(D) не виконувався на території, яка не перебуває під контролем Уряду України;

(v) забезпечує, щоб для кожного Підпроекту, який задовольняє викладеним в ППП вимогам, кожен Кінцевий бенефіціар впровадив і підтримував належну систему управління, яка гарантує повне досягнення цілей відповідного/их Підпроекту/ів, зокрема (без обмежень) те, що якість будівельних робіт повністю відповідає будівельним стандартам передової практики, а хід виконання будівельних робіт реєструється в журналі робіт на будівельному майданчику;

(vi) надає Банку:

 

(a) перед вибіркою першого Траншу, початковий графік вибірки та початковий план закупівлі; та

(b) після того кожні півроку, оновлений графік вибірки та оновлений план закупівлі,

підготовлений у кожному випадку на основі Запиту на виділення коштів, схваленого або підтвердженого Банком згідно з Угодою та будь-якими пов'язаними вимогами з фінансування;

(vii) призупиняє уповноваження на будь-який Підпроект та виплату будь-якої частини Траншу Кінцевому бенефіціару, стосовно якого або його управлінського персоналу ведеться розслідування відповідним органом у зв'язку з будь-якою Забороненою поведінкою;

(viii) забезпечує, щоб його платіжні зобов'язання за цією Угодою не підпадали під дію Боргової операції;

(ix) забезпечує, щоб:

 

(A) все обладнання, роботи та послуги, придбані для або у зв'язку з наданням технічної підтримки для Проекту за рахунок фінансування виділеного Банку;

(B) все обладнання, роботи та послуги, придбані за рахунок інвестиційних грантів, наданих Проекту, та

(C) все обладнання, подароване третіми сторонами Кінцевим бенефіціарам для Проекту,

було звільнене від будь-якого діючого податку або іншого мита на таке придбання та передачу у власність.

(x) подає до Банку на його розгляд та схвалення кожну Угоду про передачу коштів позики, яка пропонується Позичальником для укладання до того, як Позичальник оформить таку Угоду про передачу коштів позики (яка має, окрім іншого, визначати технічну підтримку, яка повинна відповідати вимогам для фінансування у контексті такої Угоди про передачу коштів позики);

(xi) забезпечує, щоб кожен Кінцевий бенефіціар підготував та схвалив план сталої міської мобільності (ПСММ), форма та зміст якого відповідають вимогам Банку, згідно з процедурами та у часових рамках, визначених ППП;

(xii) забезпечує, щоб до завершення відповідного Підпроекту, кожен Кінцевий бенефіціар уклав договір на надання послуг міського громадського транспорту з відповідним транспортним органом (управлінням) з урахуванням вимог Регламенту N 1370/2007 стосовно фінансового та організаційного управління наземним пасажирським транспортом або за формою і змістом, які відповідають вимогам Банку, та

(xiii) окрім випадків, коли Банк письмово погодився на інше, після отримання запиту від Кінцевого бенефіціара, вживає необхідних заходів для встановлення тарифів на тому рівні, який дозволить кожному Кінцевому бенефіціару досягнути у кожен фіскальний рік такого загального операційного доходу, щоб:

 

(A) сума загального операційного доходу та операційних субсидій, переданих Кінцевому бенефіціару, була не меншою, ніж

(B) сума, необхідна для обслуговування боргу, включно з зобов'язаннями за Угодою про передачу коштів Позики та операційними витратами.

B. ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.06 Дотримання законодавства

Позичальник у всіх аспектах дотримується усіх законів та нормативно-правових актів, дія яких поширюється на нього або на Проект, коли їх недотримання спричиняє або, ймовірно, спричинить Істотну несприятливу зміну, а також забезпечує, що Кінцеві бенефіціари будуть дотримуватись усіх законів та нормативно-правових актів, дія яких поширюється на нього або на Проект, коли їх недотримання спричиняє або, ймовірно, спричинить Істотну несприятливу зміну.

6.07 Чесність

(a) Заборонена поведінка:

(i) Позичальник не бере участі (і гарантує, що жоден Кінцевий бенефіціар не бере участі) (а також, що ні Позичальник, ні Кінцевий бенефіціар не уповноважує та не дозволяє будь-якому суб'єкту, що діє від його імені, брати участь) у будь-якій Забороненій поведінці у зв'язку з Проектом, або тендерною процедурою за Проектом, або будь-якою транзакцією, передбаченою Угодою.

(ii) Позичальник зобов'язується (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов'язується) здійснювати такі заходи, які Банк може вимагати з метою розслідування або припинення будь-яких заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки.

(iii) Позичальник зобов'язується (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов'язується) гарантувати, що контракти, які фінансуються за кошти Позики, включають необхідні положення, які дозволять Позичальнику розслідувати або припиняти будь-які заявлені або підозрювані випадки Забороненої поведінки у зв'язку з Проектом.

(b) Санкції:

Позичальник зобов'язується (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов'язується):

(i) не вступати в ділові стосунки з будь-яким Суб'єктом санкцій, або

(ii) не надавати ніякі кошти будь-якому Суб'єкту санкцій або на користь Суб'єкта санкцій, прямо або опосередковано;

(c) Керівництво:

Позичальник зобов'язується (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов'язується) вчиняти протягом обгрунтованого терміну часу відповідні заходи щодо будь-яких належним чином уповноважених агентів чи представників Позичальника або будь-якого Кінцевого бенефіціара (у відповідних випадках), із прямими повноваженнями щодо прийняття рішень і управління стосовно Позики або Проекту, які:

(i) стають Суб'єктом санкцій або

(ii) є суб'єктом рішення суду, винесеного у зв'язку із Забороненою поведінкою, яка мала місце в ході виконання ними своїх професійних обов'язків,

щоб забезпечити, що припинення участі такої особи, її звільнення або в будь-якому випадку відсторонення від будь-якої діяльності Позичальника або Кінцевого бенефіціара (в залежності від обставин) стосовно Позики та Проекту.

6.08 Загальні заяви та гарантії

Позичальник заявляє та гарантує Банкові, що:

(a) він має повноваження брати на себе та виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, і були вчинені всі необхідні дії для того, щоб уповноважити Позичальника брати та виконувати ці зобов'язання;

(b) зобов'язання за цією Угодою є для нього дійсними, обов'язковими до виконання та такими, що мають обов'язкову законну силу;

(c) прийняття на себе та виконання ним його зобов'язань за цією Угодою та дотримання її положень не суперечить і не створює конфлікт, а також не буде суперечити або створювати конфлікт із:

(i) жодним застосовним законом, статутом, правилом, нормативно-правовим актом чи будь-яким рішенням суду, постановою або дозволом, дія яких поширюється на нього, або будь-яких обмежень щодо набуття заборгованості, дія яких поширюється на нього;

(ii) жодною угодою або іншим документом, який є для нього обов'язковим для виконання, що може з обґрунтованою ймовірністю спричините істотний несприятливий вплив на його спроможність виконувати свої зобов'язання за цією Угодою;

(iii) жодним положенням його конституційних законів;

(d) після 30 червня 2016 року не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни;

(e) не відбулася та на поточний момент не є такою, що залишилась без уваги або належного рішення, жодна подія чи обставина, яка становить Випадок невиконання зобов'язань;

(f) не відбувається і настільки, наскільки йому відомо, не повинен відбуватися і не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляд жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних проваджень чи розслідування, що вже спричинив або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нього не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;

(g) він отримав усі необхідні Уповноваження у зв'язку з цією Угодою та для законного виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, і Проект і всі ці Уповноваження є цілком чинними й можуть бути підтверджені доказово;

(h) його зобов'язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходяться на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені та несубординовані зобов'язання за будь-якими з його боргових інструментів, за винятком зобов'язань, що в обов'язковому порядку мають переважну силу відповідно до законодавства, що застосовується до компаній взагалі;

(i) він виконує вимоги пункту 6.05(b) Статті 6 та, наскільки йому відомо (після проведення належного ретельного дослідження), не подавалася і не існує загрози подання проти нього Скарги про порушення екологічного або соціального законодавства;

(j) він не порушує (і не буде порушувати після вибірки Позики) жодні обмеження та заборони щодо набуття фінансової заборгованості, які застосовуються до нього;

(k) Проект підпадає під дію Рамкової угоди;

(l) він виконує усі зобов'язання, визначені у Статті 6 цієї Угоди;

(m) наскільки йому відомо, жодні кошти, вкладені у Проект Позичальником або Кінцевим бенефіціаром (відповідно до того, що є застосовним), не отримані незаконним шляхом, в тому числі шляхом Відмивання коштів, та не мають відношення до Фінансування тероризму;

(n) Позичальник, ні будь-яка інша особа, що діє від його імені або під його контролем, не вчинила і не вчинить:

(i) будь-яку Заборонену поведінку у зв'язку з Проектом або будь-якими операціями, передбаченими в цій Угоді; або

(ii) будь-яку незаконну діяльність, пов'язану з Фінансуванням тероризму або Відмиванням грошей;

(o) його платіжні зобов'язання за цією Угодою не підпадають під дію Боргової операції; та

(p) Проект (включаючи, без обмеження, переговори, присудження і виконання контрактів, які фінансуються або будуть фінансуватися з коштів Позики) не пов'язаний з будь-якою Забороненою поведінкою та не спричинив будь-яку Заборонену поведінку.

Заяви та гарантії, викладені вище, залишаються чинними після підписання цієї Угоди та, за винятком викладеного вище у пункті (d), вважаються такими, що повторюються станом на кожну дату Акцепту вибірки, Дату вибірки та кожну Дату платежу.

Стаття 7
Забезпечення

Зобов'язання в цій Статті 7 залишаються чинними з дати підписання цієї Угоди і доки залишається невиплаченою будь-яка сума за цією Угодою або залишається чинним Кредит.

7.01 Принцип рівних умов

Позичальник забезпечує, щоб його зобов'язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходилися на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені зобов'язання за будь-якими його Зовнішніми борговими інструментами.

Зокрема, якщо Банк пред'являє вимогу згідно із пунктом 10.01 Статті 10 або якщо відбувся і триває або може відбутися Випадок невиконання зобов'язань за будь-яким незабезпеченим та несубординованим Зовнішнім борговим інструментом Позичальника або будь-якої з його агенцій, Позичальник не здійснює (або не дозволяє) жодні платежі у зв'язку з жодним таким Зовнішнім борговим інструментом (регулярні або ні) без одночасної сплати або резервування на визначеному рахунку для сплати у наступну Дату платежу суми, що дорівнює сумі в тій самій пропорції до суми несплаченого боргу за цією Угодою, що і пропорція між цим платежем за цим Зовнішнім борговим інструментом та загальною сумою боргу за цим Інструментом. З цією метою не враховується жодна сплата Зовнішнього боргового інструменту, що здійснюється з коштів, отриманих від випуску іншого інструменту, на який в основному підписалися ті ж самі особи, що володіють правами вимоги за цим Зовнішнім борговим інструментом.

У цій Угоді термін "Зовнішній борговий інструмент" означає: (a) інструмент, у тому числі будь-яку квитанцію або виписку з рахунку, що підтверджує або становить зобов'язання щодо сплати кредиту, депозиту, авансу або іншого подібного подовження кредиту (включаючи без обмежень будь-яке надання кредиту за угодою рефінансування або зміни графіка погашення), (b) зобов'язання, що підтверджується облігацією, борговою розпискою або іншим подібним письмовим підтвердженням заборгованості; або (c) гарантія, надана Позичальником стосовно зобов'язання третьої сторони; у кожному з цих випадків за умови, що таке зобов'язання: (i) регулюється системою законодавства, відмінною від системи законодавства Позичальника, або (ii) підлягає сплаті у валюті, що не є валютою країни Позичальника, або (iii) підлягає сплаті особі, яка зареєстрована, має постійне місце проживання, є резидентом, має головний офіс або місце роботи за межами країни Позичальника.

7.02 Додаткове забезпечення

Якщо Позичальник надасть третій стороні будь-яке забезпечення стосовно виконання будь-якого Зовнішнього боргового інструменту Позичальника, чи будь-яке переважне або пріоритетне право у зв'язку з ним, то він, якщо цього вимагатиме Банк, також повинен буде надати еквівалентне забезпечення Банкові стосовно виконання його зобов'язань за цією Угодою або надати Банкові еквівалентне переважне чи пріоритетне право.

7.03 Включення положень

Якщо Позичальник укладає з будь-яким іншим середньостроковим або довгостроковим кредитором угоду про фінансування, яка включає положення щодо зниження рейтингу, щодо зобов'язань підтримувати фінансові показники на певному рівні або щодо перехресного дефолту, та/або положення стосовно рівного статусу, яке надає більші переваги відповідному фінансовому кредитору, ніж будь-яке аналогічне положення цієї Угоди, Позичальник негайно інформує про це Банк і на вимогу Банку підписує угоду про внесення змін до цієї Угоди, аби забезпечити еквівалентне положення на користь Банку.

Стаття 8
Інформація та візити

8.01 Інформація стосовно Проекту та Кінцевих бенефіціарів

Позичальник:

(a) надає Банку:

(i) інформацію, зміст, форма та час надання якої визначені у Додатку A.3 або які періодично можуть погоджуватись між Сторонами цієї Угоди; та

(ii) будь-яку таку інформацію або додаткові документи стосовно фінансування, закупівель, виконання, функціонування та екологічних аспектів Проекту або для Проекту, надання яких Банк може обґрунтовано вимагати у розумний строк;

завжди за умови, що якщо таку інформацію або документ не надано Банку своєчасно, і Позичальник не виправив цей недолік у розумний строк, встановлений Банком у письмовій формі, Банк може виправити цей недолік, якщо це є можливим, із залученням власних працівників, консультанта чи будь-якої іншої третьої сторони коштом Позичальника, і Позичальник надає таким особам всю допомогу, необхідну для досягнення цієї мети;

(b) представляє Банку без затримки для затвердження англійською мовою всі істотні зміни у Проекті або будь-якому Підпроекті, також з урахуванням інформації, що була надана Банку у зв'язку з Проектом та/або відповідним Підпроектом до підписання Угоди, стосовно, серед іншого, ціни, проектної документації, планів, графіку витрат або щодо плану витрат або плану фінансування Проекту та/або відповідного Підпроекту;

(c) негайно інформує Банк про:

(i) будь-яку дію або протест, ініційовані будь-якою третьою стороною, чи будь-яке заперечення, висунуте будь-якою третьою стороною, чи будь-яку обґрунтовану скаргу, отриману Позичальником або будь-яким Кінцевим бенефіціаром, чи будь-який Позов про порушення екологічного або соціального законодавства, що, наскільки йому відомо, поданий, триває, може бути поданий проти нього або будь-якого Кінцевого бенефіціара стосовно екологічних, соціальних або інших питань, що мають вплив на Проект або будь-який Підпроект;

(ii) будь-який відомий Позичальнику факт або подію, що може істотно зашкодити умовам виконання чи функціонування Проекту або будь-якого Підпроекту чи вплинути на такі умови;

(iii) обґрунтоване обвинувачення або скарга стосовно будь-якої Забороненої поведінки, пов'язаної із Позикою, Проектом або будь-яким Підпроектом;

(iv) будь-яка невідповідність будь-якому застосовному Екологічному законодавству або Соціальному законодавству з боку нього або будь-якого Кінцевого бенефіціара;

(v) будь-яке призупинення, анулювання або зміну будь-якого Дозволу природоохоронних або соціальних органів;

(vi) будь-який захід, вжитий Кінцевим бенефіціаром відповідно до пункту 6.07 (Чесність) Статті 6 цієї Угоди; та

(vii) будь-який факт чи подію, яка призводить до того, що належним чином уповноважені агенти чи представники Кінцевого бенефіціара, які мають безпосередні повноваження щодо прийняття рішень та контролю стосовно відповідного Підпроекту, є або стають Суб'єктами санкцій,

та визначати заходи, яких необхідно вжити у зв'язку з такими питаннями;

(d) надає Банку у формі та за змістом, що відповідають вимогам Банку:

(i) піврічні звіти про хід виконання Проекту в формі, наведеній у пункті A.3 Додатку A; та

(ii) Звіт про завершення реалізації Проекту за формою та у терміни, визначені у пункті A.3 Додатку A;

(e) надає Банку на його вимогу для кожного Підпроекту:

(i) свідоцтво про страхування, яке підтверджує виконання вимог пункту 6.05(a)(iii) Статті 6; та

(ii) щорічно - перелік дійсних полісів, які поширюються на застраховане майно, що утворює частину Проекту, а також підтвердження сплати поточних страхових внесків,

(f) зберігає і підтримує актуальною (і забезпечує зберігання та актуальність з боку відповідних Кінцевих бенефіціарів) документацію, що стосується Проекту або відповідного Підпроекту (у тому числі екологічні дослідження, пов'язані з ОВНС), та оперативно надає її Банку за запитом Банку;

(g) повідомляє Банк про призупинення виплат Кінцевим бенефіціаром або про будь-які судові чи адміністративні провадження, розпочаті проти Кінцевого бенефіціара, в кожному випадку протягом п'яти днів після настання такої події; та

(h) негайно повідомляє Банк про будь-які звіти стосовно Проекту або будь-якого Підпроекту за результатами аудитів, проведеними Урядом України або незалежними державними органами.

8.02 Інформація стосовно Позичальника

Позичальник:

(a) надає Банку:

(i) перевірені рахунки Проекту та аудиторські звіти англійською мовою або переклад англійською мовою протягом 6 (шести) місяців після закінчення кожного фінансового року; та

(ii) час від часу - таку інформацію про його загальний фінансовий стан, яку Банк може обґрунтовано вимагати;

(b) забезпечує, щоб його процедури та документація повністю відображали операції, пов'язані з фінансуванням, виконанням та функціонуванням Проекту; та

(c) негайно інформує Банк про:

(i) всі істотні зміни у законах, статутах, підзаконних актах, меморандумах та установчих документах після дати підписання цієї Угоди, що впливають на Проект;

(ii) будь-який факт, внаслідок якого в нього виникає зобов'язання щодо дострокового погашення будь-якої фінансової заборгованості або будь-якого фінансування Європейського Союзу;

(iii) будь-яку подію чи рішення, що становить або може спричинити Випадок дострокового погашення;

(iv) будь-який намір з його боку стосовно надання в забезпечення будь-яких з його активів на користь третьої сторони;

(v) будь-яку подію або рішення, що становить або може спричинити події, описані у пункті 7.03 Статті 7 (Включення положень);

(vi) будь-який намір з його боку або з боку будь-якого Кінцевого бенефіціара стосовно відмови від права власності на будь-який істотний компонент Проекту або будь-якого Підпроекту;

(vii) будь-який факт чи подію, які можуть з обґрунтованою ймовірністю завадити суттєвому виконанню будь-якого зобов'язання Позичальника за цією Угодою, або будь-яких зобов'язань Кінцевих бенефіціарів за відповідною Угодою про передачу коштів Позики, та у відповідних випадках, за Угодою про реалізацію Проекту;

(viii) будь-який Випадок невиконання зобов'язань, що відбувся, може відбутися або очікується;

(ix) будь-який факт або подію, наслідком якої є розслідування щодо чесності будь-якого члена органу управління або адміністративного органу Кінцевого бенефіціара;

(x) у межах дозволених законом, будь-який суттєвий судовий процес, арбітраж, адміністративне провадження чи розслідування, проведене за рішенням суду, адміністрації або аналогічного органу державної влади, який, в міру знань і переконань (або в міру знань і переконань такого Кінцевого бенефіціара, що відповідним чином інформує Позичальника), відбувається в даний час, є неминучим або порушеним проти Позичальника, або будь-якого Кінцевого бенефіціара, або їхніх контролюючих організацій, або членів органів управління чи адміністративних органів у зв'язку із Забороненою поведінкою щодо Позики, Проекту або будь-якого Підпроекту;

(xi) будь-який захід, вжитий Позичальником відповідно до пункту 6.07 Статті 6 цієї Угоди;

(xii) будь-який факт або подія, в результаті якої будь-який з їх належним чином уповноважених агентів або представників, що має права прямого рішення та контролю стосовно Позики, Проекту або будь-якого Підпроекту, є або стає Суб'єктом санкцій;

(xiii) будь-який судовий процес, арбітраж або адміністративне провадження чи розслідування, що вже триває, очікується або може розпочатися, і у разі несприятливого вирішення може спричинити Істотну несприятливу зміну; та

(xiv) належним чином проведену ратифікацію цієї Угоди Парламентом України згідно із законодавством України.

8.03 Візити Банку, право доступу та розслідування

(a) Позичальник забезпечує та передбачає у кожній Угоді про передачу коштів позики те, що кожен Кінцевий бенефіціар дозволяє призначеним Банком особам, яких можуть супроводжувати представники Європейського суду аудиторів, Європейської Комісії Європейського офісу з питань боротьби з шахрайством:

(i) відвідувати будівельні майданчики, обладнання та об'єкти, що є частиною Проекту, для проведення таких перевірок, які такі особи можуть бажати провести для цілей, що стосуються цієї Угоди та фінансування Проекту,

(ii) спілкуватися з представниками Позичальника та відповідного Кінцевого бенефіціара і не перешкоджає контактам з будь-якими іншими особами, які беруть участь у реалізації Проекту або на яких має вплив реалізація Проекту; та

(iii) перевіряти бухгалтерські книги та документацію Позичальника по відношенню до реалізації Проекту і мати можливість знімати копії відповідних документів в межах, що дозволені законом.

(b) Позичальник сприяє розслідуванню та забезпечує, щоб за кожною Угодою про передачу коштів Позики кожен Кінцевий Бенефіціар проводив розслідування, яке Банк або будь-яка інша компетентна установа або орган Європейського Союзу може проводити стосовно заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки, та надає Банку, або забезпечує надання Банку всієї необхідної допомоги для досягнення цілей, визначених у цій Статті.

(c) Позичальник визнає, що Банк може бути зобов'язаний розголосити таку інформацію стосовно Позичальника та Проекту будь-якій компетентній установі або органу Європейського Союзу згідно з відповідними обов'язковими положеннями законодавства Європейського Союзу.

8.04 Мова

Документи, підтвердження, повідомлення та інформація, надані або викладені Позичальником відповідно до цієї Угоди, подаються англійською мовою, якщо ж мова оригіналу документа не є англійською, документ подається до Банку мовою оригіналу разом із завіреним перекладом на англійську мову.

Стаття 9
Платежі та витрати

9.01 Податки, мита і збори

Позичальник сплачує будь-який податок, мито, обов'язковий платіж, збір або інші платежі або утримання аналогічного характеру (у тому числі будь-які штрафи або відсотки до сплати у зв'язку з будь-якою їх несплатою або несвоєчасною сплатою), включаючи гербові та реєстраційні збори, що виникають у зв'язку з укладанням або виконанням цієї Угоди або будь-якого пов'язаного документа та у процесі створення, оформлення, реєстрації або звернення стягнення на будь-яке забезпечення Позики настільки, наскільки це є застосовним.

Позичальник сплачує основну суму, відсотки, відшкодування та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, в повному обсязі без вирахування будь-яких національних або місцевих зборів за умови, що, якщо Позичальник зобов'язаний зробити будь-яке таке відрахування, його буде додано до належного Банкові платежу таким чином, щоб чиста сума, отримана Банком після його вирахування, дорівнювала сумі, що підлягає сплаті.

9.02 Інші платежі

Позичальник сплачує усі платежі і витрати, у тому числі оплату професійних послуг, витрати на банківське обслуговування чи обмін, які понесені у зв'язку з підготовкою, підписанням, виконанням, примусовим виконанням та припиненням цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, будь-якої поправки, доповнення чи відмови від прав стосовно цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, а також під час внесення змін, створення, управління, забезпечення виконання і реалізації будь-якого забезпечення для Позики.

9.03 Збільшені витрати, відшкодування та взаємозалік

(a) Позичальник сплачує Банку будь-які суми або витрати, понесені або завдані Банку внаслідок впровадження або будь-якої зміни (або тлумачення чи застосування) будь-якого закону або нормативно-правового акту, або дотримання будь-якого закону або нормативно-правового акту, що відбулося після дати підписання цієї Угоди, згідно з чим або внаслідок чого:

(i) Банк зобов'язаний понести додаткові витрати для фінансування або виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, або

(ii) будь-які суми, належні Банку за цією Угодою, або фінансовий дохід від надання Кредиту чи Позики Позичальнику Банком зменшені або скасовані.

Банк надає документальне підтвердження будь-яких таких витрат, що збільшилися, тоді, коли, з обґрунтованої точки зору, це можливо зробити.

(b) Без обмеження будь-яких інших прав Банку в рамках цієї Угоди або в рамках законодавства, що застосовується, Позичальник відшкодовує збитки і звільняє Банк від відповідальності за будь-які збитки, понесені в результаті будь-якого платежу або часткового погашення, які здійснюються не у відповідності з тим, як це прямо передбачено в цій Угоді.

(c) Тією мірою, наскільки це дозволено згідно із кожною застосовною системою права, Банк може зарахувати будь-яке зобов'язання зі строком виконання, що настав, яке підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою (в тій мірі, що належать Банку на підставі вигодонабуття) в рахунок погашення будь-якого зобов'язання (незалежно від того, чи настав термін його виконання), яке має Банк до Позичальника незалежно від місця оплати, розрахункового відділення або валюти кожного зобов'язання. Якщо зобов'язання деноміновані в різних валютах, Банк може конвертувати будь-яке зобов'язання за ринковим обмінним курсом у рамках своєї звичайної діяльності з метою здійснення зарахування. За наявності хоча б одного непогашеного або невстановленого зобов'язання Банк має право здійснити зустрічний залік в розмірі, який він добросовісно визначить в якості розміру відповідного зобов'язання. Банк повідомляє Позичальника про свій намір реалізувати свої права згідно з цією Статтею та про будь-який взаємозалік, проведений згідно з цією Статтею, - у кожному із цих випадків тоді, коли, з обґрунтованої точки зору, це можливо зробити.

Стаття 10
Випадки невиконання зобов'язань

10.01 Право вимагати погашення

Позичальник повинен відразу погасити всю Позику або її частину (як буде зазначено Банком) разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими або несплаченими сумами за цією Угодою після отримання письмової вимоги Банку, висунутої відповідно до викладених нижче положень.

10.01A Негайна вимога

Банк має право пред'явити таку вимогу негайно:

(a) якщо Позичальник не сплачує у належну дату будь-яку суму, яка підлягає сплаті відповідно до цієї Угоди та в валюті, в якій ця сума повинна бути сплаченою, за винятком випадків, коли:

(i) несплата ним такої суми Позичальником спричинена адміністративною або технічною помилкою, або Подією дестабілізації, та

(ii) оплата здійснена протягом 3 Робочих днів від дати сплати;

(b) якщо будь-яка інформація або документ, наданий Банку Позичальником, або будь-яка заява або підтвердження, зроблені або які вважаються зробленими Позичальником в цій Угоді чи відповідно до неї, або у зв'язку з обговоренням чи виконанням цієї Угоди, є або виявляється такою, що була недостовірною, неповною або такою, що вводить в оману в будь-якому суттєвому відношенні станом на той момент, коли це було зроблено, або вважається таким, що було зроблено;

(c) якщо після будь-якого невиконання зобов'язань Позичальником у зв'язку з будь-якою позикою або будь-якого зобов'язання, що випливає з будь-якої фінансової трансакції, за винятком цієї Позики,

(i) Позичальник зобов'язаний, може бути зобов'язаний або після завершення будь-якого договірного пільгового періоду, що застосовується, буде зобов'язаний чи може бути зобов'язаний достроково погасити, виплатити, закрити або припинити до настання строку погашення таку іншу позику чи зобов'язання; або

(ii) анулюється або призупиняється будь-яке фінансове зобов'язання щодо такої іншої позики або зобов'язання;

(d) якщо Позичальник не може сплатити свої борги у зазначений термін або затримує погашення боргів, або укладає чи намагається укласти компромісну угоду з кредиторами;

(e) якщо Позичальник не виконує будь-яке зобов'язання у зв'язку з будь-якою іншою позикою, наданою йому з ресурсів Банку, або Європейського Союзу, або фінансового інструменту, наданого йому Банком;

(f) якщо у випадку арешту, виконання, секвестру або іншого процесу накладається або виконується стягнення майна Позичальника чи будь-якого майна, що утворює частину Проекту, і такий процес не припиняється або триває протягом 14 (чотирнадцяти) днів;

(g) якщо відбувається Істотна несприятлива зміна в порівнянні з умовами Позичальника на дату підписання цієї Угоди;

(h) якщо для Позичальника є або стає незаконним виконання будь-якого зі своїх зобов'язань за цією Угодою, або ця Угода не є дійсною відповідно до її умов або вважається Позичальником недійсною відповідно до її умов;

(i) якщо відбувається будь-яка подія, яка може поставити під загрозу обслуговування будь-якого Траншу в повному обсязі або частково чи негативно вплинути на будь-яке забезпечення за ним; або

(j) якщо на будь-яке зобов'язання, взяте Позичальником за цією Угодою, негативно впливає реалізація Позичальником Боргової операції.

10.01B Вимога після повідомлення про відшкодування

Банк також може висунути таку вимогу:

(a) якщо Позичальник не виконає будь-якого зобов'язання за цією Угодою, яке не є зобов'язанням, зазначеним у пункті 10.01A Статті 10; або

(b) якщо будь-який факт, викладений у Преамбулі, істотно змінюється і не відновлюється в істотному обсязі та, якщо така зміна завдає шкоди інтересам Банку як кредитора Позичальника або негативно впливає на виконання чи функціонування Проекту,

за винятком випадків, коли невиконання чи обставина, що призводить до невиконання, можуть бути виправлені та виправляються в межах обґрунтованого періоду часу, зазначеного в повідомленні, надісланому Банком Позичальнику.

10.02 Інші права за законом

Пункт 10.01 Статті 10 не обмежує будь-якого іншого права Банку за законом вимагати дострокового погашення Позики.

10.03 Компенсація

10.03A Транші із фіксованою ставкою

У разі вимоги згідно із пунктом 10.01 Статті 10 стосовно будь-якого Траншу із фіксованою ставкою Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом з Компенсацією за дострокове погашення щодо будь-якої суми від основної суми боргу, строк сплати якої настав. Сума Компенсації за дострокове  погашення нараховується з належної дати платежу, зазначеної в повідомленні про вимогу Банку і розраховується на підставі того, що дострокове погашення здійснюється станом на дату, зазначену таким чином.

10.03B Транші із плаваючою ставкою

У разі вимоги згідно із пунктом 10.01 Статті 10 стосовно будь-якого Траншу із плаваючою ставкою Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом із сумою, яка дорівнює поточній вартості в розмірі 0,15 % (п'ятнадцять базисних пунктів) річних, що розраховується й нараховується на Суму дострокового погашення суми основного боргу таким самим чином, як обчислювалися б та нараховувалися б відсотки, якщо та сума залишилася б непогашеною відповідно до початкового графіка погашення Траншу до Дати погашення.

Вартість обчислюється за відсотковою ставкою, що дорівнює Ставці перерозподілу, яка застосовується станом за кожну відповідну Дату платежу.

10.03C Загальні положення

Суми, що підлягають сплаті Позичальником згідно із пунктом 10.03 Статті 10, сплачуються станом на Дату дострокового погашення, зазначену у вимозі Банку.

10.04 Збереження права

Жодне невикористання, або затримка у використанні, або окреме чи часткове здійснення Банком під час здійснення будь-яких зі своїх прав чи засобів правового захисту за цією Угодою не тлумачиться як відмова від такого права чи засобу правового захисту. Права та засоби правового захисту, які передбачено в цій Угоді, є накопичувальними й не виключають будь-яких прав чи засобів правового захисту, які передбачено законодавством у зв'язку із цією Угодою.

Стаття 11
Законодавство та юрисдикція

11.01 Законодавство, що застосовується

Ця Угода та її формулювання, тлумачення та чинність регулюються згідно з міжнародним публічним правом. Закони Позичальника щодо наявності або тлумачення договорів не застосовуються до цієї Угоди.

11.02 Юрисдикція

Будь-який спір, розбіжність, протиріччя або претензія (надалі разом - "Спір"), які виникають у зв'язку з існуванням, чинністю, тлумаченням, упровадженням або припиненням дії цієї Угоди, по можливості вирішуються мирно шляхом домовленості між Банком та Позичальником шляхом консультацій і переговорів. Якщо Спір не може бути вирішено мирно Банком та Позичальником протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту повідомлення про Спір будь-якою Стороною, Спір повинен бути розв'язаний шляхом прийняття остаточного та обов'язкового для виконання рішення арбітражним судом згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), що діє станом на дату цієї Угоди, та цей регламент вважається включеним у цю Статтю через посилання.

Кількість арбітрів дорівнюватиме трьом. Мовою арбітражу буде англійська. Арбітражні слухання проходитимуть у Гаазі, у Нідерландах.

За відсутності іншої домовленості усі документи будуть подаватися та всі слухання будуть проводитися протягом шести місяців після формування складу арбітражу. Арбітраж виносить рішення протягом 60 (шістдесяти) днів після надання останніх документів.

Будь-яке остаточне рішення арбітражу буде обов'язковим для виконання з дня його винесення, та Сторони цим відмовляються від будь-якого права подавати апеляцію стосовно законності та (або) суті справи до будь-якого суду. Незважаючи на Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, арбітраж не приймає або надає, та Позичальник не просить у будь-якого судового органу вжиття проти Банку будь-яких тимчасових заходів або засобів юридичного захисту до винесення остаточного рішення.

Позичальник без затримки виконує та дотримується такого рішення на своїй території.

У випадку якщо Позичальник не дотримується свого зобов'язання, про яке йдеться у попередньому абзаці, протягом 3 місяців з дати винесення рішення, то настільки, наскільки Позичальник може за будь-якою юрисдикцією вимагати для себе або своїх активів недоторканності стосовно притягнення до суду, виконавчих дій, накладення арешту або іншого юридичного процесу, Позичальник цим остаточно погоджується не вимагати та остаточно відмовляється від такої недоторканості настільки, наскільки це дозволяють закони такої юрисдикції.

11.03 Підтвердження сум, що підлягають сплаті

Для будь-якої юридичної дії, що виникає у зв'язку із цією Угодою, довідка Банку щодо будь-якої суми або ставки, яка має бути сплачена Банкові за цією Угодою, вважатиметься справжнім доказом такої суми або ставки за умови відсутності явної помилки.

11.04 Цілісність Угоди

Ця Угода становить цілісну домовленість між Банком і Позичальником стосовно положень Кредиту за нею та таким чином замінює будь-яку попередню домовленість, незалежно від того, чи вона була висловлена або малася на увазі, з цього ж питання.

11.05 Недійсність

Якщо в будь-який час будь-яке положення цієї Угоди є або стало незаконним, недійсним або незастосовним в будь-якому відношенні, або ця Угода є або стала нечинною в будь-якому відношенні, в рамках законодавства будь-якої юрисдикції, та така незаконність, недійсність або незастосовність не порушують:

(a) законність, дійсність чи застосовність в цій юрисдикції будь-якого іншого положення цієї Угоди, або чинність цієї Угоди в будь-якому іншому відношенні в цій юрисдикції, та

(b) законність, дійсність чи застосовність в інших юрисдикціях цього чи будь-якого іншого положення цієї Угоди, або чинність цієї Угоди згідно зі законами таких інших юрисдикцій.

11.06 Зміни

До цієї Угоди можуть вноситися зміни шляхом укладання письмової угоди між сторонами. Такі зміни набувають чинності на умовах, викладених у відповідному інструменті внесення змін, без необхідності проведення будь-яких внутрішніх процедур (а саме ратифікації та затвердження), якщо зазначені вищі зміни:

(a) не вимагають будь-якого збільшення фінансових зобов'язань Позичальника або накладання додаткових зобов'язань на Позичальника згідно з Угодою;

(b) не роблять необхідним внесення змін до Законів України або затвердження нових Законів України; та

(c) не вносять будь-які інші правила, окрім тих, що передбачені в указах Президента або постановах Кабінету Міністрів Позичальника.

11.07 Примірники

Ця Угода може бути укладена в будь-якій кількості примірників, всі вони разом складають один і той же інструмент. Кожен примірник є оригіналом, але всі примірники разом складають один і той же інструмент.

Стаття 12
Прикінцеві положення

12.01 Повідомлення іншій Стороні

Повідомлення та інша інформація, які надаються за цією Угодою та які адресуються будь-якій стороні цієї Угоди, повинні бути в письмовій формі та надсилатися на її адресу чи повідомлятися за факсимільним номером, які зазначено нижче, або на таку іншу адресу або за таким іншим факсимільним номером, про які сторона заздалегідь повідомляє іншу сторону в письмовій формі:

Для Банку

До уваги: Ops

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Факс: + 352 4379 67495

Для Позичальника

До уваги: Міністерство фінансів України

вул. Грушевського, буд. 12/2

м. Київ 01008

Україна

Факс: +380.44.277.54.87

12.02 Форма повідомлення

Будь-які повідомлення або інша інформація, що надається за цією Угодою, повинні бути у письмовій формі.

Повідомлення та інша інформація, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані терміни або які самі встановлюють фіксовані терміни, що є обов'язковими для адресата, можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом. Такі повідомлення та інша інформація будуть вважатися отриманими іншою стороною на дату доставки у випадку надсилання кур'єром або рекомендованим листом, або при отриманні надісланого повідомлення у випадку надсилання факсом.

Інші повідомлення та інформація можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом або, у разі письмової домовленості між сторонами, електронною поштою або іншими електронними засобами зв'язку.

Без обмеження дійсності жодного повідомлення, що надсилається по факсу відповідно до положень вище, копія кожного повідомлення, надісланого по факсу, повинна також надсилатися відповідній стороні листом не пізніше, ніж на наступний Робочий день.

Повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, доставлятимуться Банкові разом із достатнім доказом повноважень особи чи осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису такої (таких) особи чи осіб, якщо цього вимагатиме Банк.

12.03 Зміни, пов'язані зі сторонами

Позичальник не може переуступати або передавати будь-які зі своїх прав або зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Банку.

Банк може переуступати усі або частину своїх прав і пільг або передати (шляхом новації, субучасті або іншим чином) усі або частину своїх прав, пільг і зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Позичальника, за винятком переуступлень та передач у межах значення цього абзацу пункту 12.03 Статті 12, Європейському центральному банку, будь-якому національному центральному банку, який є членом Європейської системи центральних банків, або Комісії ЄС, для яких погодження Позичальника не потрібно.

12.04 Набуття чинності цією Угодою

Ця Угода набуває чинності в ту дату ("Дата набуття чинності"), в яку набуває чинності Закон України, що ратифікує цю Угоду.

Якщо Дата набуття чинності не настала протягом 24 (двадцяти чотирьох місяців) з дати підписання цієї Угоди, ця Угода не вступає в силу, а будь-які подальші дії в зв'язку з нею не є обов'язковими або необхідними.

12.05 Преамбула, додатки та доповнення

Преамбула і наступні Додатки становлять частину цієї Угоди:

Додаток A

Технічний опис і звітування

Додаток B

Визначення EURIBOR

Додаток C

Форми для Позичальника

До цієї Угоди додаються такі Доповнення:

Доповнення I

Повноваження підписанта

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони цієї Угоди визначили, що ця Угода повинна бути підписана у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою та що пані Вібке Жарде, начальник відділу, та пан Віктор Довгань, заступник міністра, повинні парафувати кожну сторінку цієї Угоди від їхнього імені.

У Києві, 11 листопада 2016 року

 

Підписано за та від імені
УКРАЇНА

Підписано за та від імені
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

ПІДПИС

 

Володимир Омелян

Вазіл Гудак

Міністр інфраструктури

Віце-Президент

 

Додаток A

Специфікація та звітування за Проектом

A.1. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Мета і місце

Проект підтримуватиме інвестиції в інфраструктуру міського пасажирського транспорту, розвитку якої сприяє Уряд України через Міністерство Інфраструктури. Проект передбачатиме інвестиції у приблизно 20 середніх та великих міст України, які ставлять собі за мету закупити новий рухомий склад (тролейбуси, трамваї, автобуси та вагони метро) для парку пасажирського транспорту, власником якого виступають міські громади, відновити існуючу транспортну інфраструктуру та розширити її за рахунок нових елементів транспортної інфраструктури. Проект включатиме Підпроекти різних розмірів в основному від 1 млн. до 50 млн. євро. Кінцевими бенефіціарами будуть міські ради та/чи компанії та підприємства, які займаються пасажирськими перевезеннями і які належать міським громадам. Банк обмежить свою підтримку Підпроектами на тих територіях України, які знаходяться під контролем Уряду України.

Опис

Позика використовуватиметься середніми та великими містами України на фінансування пріоритетних інвестицій у сфері місцевого пасажирського транспорту.

Міста вважатимуться прийнятними для участі у Проекті за умови їх відповідності двом наступним критеріям:

- кількість населення за даними останнього перепису становить більше 200,000 мешканців; та

- загальна кількість пасажирських транспортних засобів становить принаймні 50 одиниць (трамваї, вагони метро, тролейбуси та автобуси разом).

Наступні категорії інвестицій (включно з будь-якими комбінаціями таких категорій інвестицій) розглядаються як прийнятні Підпроекти за умови, що вони є обґрунтованими за економічними та екологічними показниками та відповідають критеріям з оцінки та затвердження Банку:

Категорія

Опис

1

Закупівля нового рухомого складу (тролейбуси, трамваї, вагони метро та автобуси)

2

Капітальний ремонт рухомого складу

3

Відновлення інфраструктури - колій, контактної мережі, депо, станцій

4

Розвиток Інфраструктури - нові трамвайні колії, контактні мережі, депо, станції, поставка та монтаж інформаційних систем та систем збору плати за проїзд

5

Послуги з планування, проектування, нагляду та моніторингу вищезазначених заходів

6

Послуги для надання технічної підтримки міським радам

Станом на дату цієї Угоди наступні міські ради на основі певних умов звернулися до Міністерства Інфраструктури за фінансовою підтримкою в рамках цього Проекту:

Категорія

Міська рада

Орієнтовна сума
(в мільйонах євро)

Закупівля нового рухомого складу (тролейбуси, трамваї, вагони метро та автобуси)

Львів, Біла Церква, Тернопіль, Харків, Луцьк, Суми, Івано-Франківськ, Кременчук, Чернігів, Київ, Запоріжжя, Одеса

278

Капітальний ремонт рухомого складу

Біла Церква,

2

Відновлення інфраструктури - колій, контактних мереж, депо, станцій

Львів, Біла Церква, Харків, Суми, Кременчук, Одеса, Київ, Чернігів

20

Розвиток інфраструктури - нові трамвайні колії, контактні мережі, депо, станції, поставка та монтаж інформаційних систем та систем збору плати за проїзд

Львів, Біла Церква, Луцьк, Івано-Франківськ, Кременчук, Київ, Миколаїв

82

Загалом

 

382

Позика може також використовуватися для фінансування договорів з консультантами та експертами, призначеними для надання підтримки з (i) управління, координації, моніторингу, планування Проекту і/чи будь-який Підпроекту та (ii) підготовки, проектування, нагляду та впровадження Проекту і/чи будь-яких Підпроектів.

На етапі оцінки було визначено орієнтовний перелік інвестицій, які потенційно можуть бути профінансовані за рахунок Позики. Зважаючи на те, що Позика є рамковим інструментом кредитування, очікується, що попередньо визначений перелік інвестицій може в певній мірі змінюватися та доповнюватися новими схемами, в обох випадках згідно з критеріями прийнятності ППП. Орієнтовний портфель схем фінансування буде регулярно оновлюватися ГУПП. Орієнтовний перелік інвестицій фінансування є виключно інформативним, залежить від виділення коштів та є предметом розгляду згідно з правилами та умовами цієї Угоди і не зобов'язує Позичальника або Банк фінансувати такі схеми.

Всі Запити на розподіл коштів, подані Позичальником, будуть переглянуті Банком з метою перевірки відповідності запропонованих Підпроектів основним категоріями інвестицій, наведеним вище, та відповідності критеріям прийнятності Банку.

Кожен Підпроект, орієнтовна інвестиційна вартість якого становить або перевищує 50 мільйонів євро, проходить окрему оцінку у Банку до того, як кошти будуть розподілені.

Позичальник (діючи через Міністерство інфраструктури) повинен проводити ретельний моніторинг впливу Проекту на економічний розвиток, екологічні та соціальні питання, права людини, а також інших аспектів реалізації Проекту, про що Банк може час від часу звертатися до Позичальника. Банк може публікувати звіти про завершення проекту стосовно Підпроектів, які фінансуються Банком.

Календар

Очікується, що виділення коштів за Підпроектами для подальшого кредитування за цією Угодою завершиться протягом 5 років після Дати набуття чинності. Реалізація окремих Підпроектів буде залежати від конкретної інвестиції, але очікується, що вона завершиться протягом 5 років. Завершення Проекту передбачається протягом 5 років після Дати набуття чинності.

Критерії прийнятності

Підпроекти, що задовольняють критеріям прийнятності для фінансування за цією Угодою, повинні відповідати критеріями прийнятності Банку. Детальні критерії прийнятності повинні бути визначені в ППП, який повинен бути схвалений Керівним комітетом та затвердженим Міністерством інфраструктури, відповідаючи за формою та змістом вимогам Банку.

Критерії прийнятності будуть включати вимогу до Позичальника перевірити відповідність Кінцевих бенефіціарів та Підпроектів діючій політиці та керівним настановам Банку. Усі Підпроекти повинні бути технічно, економічно і фінансово обґрунтованими та сталими, відповідати екологічним та соціальним стандартам Банку, а також виконуватися відповідно до Посібнику Банку з питань закупівель.

Задоволення Підпроектів критеріям прийнятності для фінансування ЄІБ буде перевірятися Банком на стадії виділення коштів відповідно до детальних критеріїв, визначених в ППП.

Загальні винятки

Наведені нижче витрати будуть такими, що не задовольняють критерії прийнятності для фінансування за цією Угодою: ПДВ та інші податки і збори, придбання землі, купівля будівель, технічне обслуговування та інші експлуатаційні витрати, придбання активів, що були у вжитку, відсотки під час будівництва, придбання ліцензій на використання негенерованих державних ресурсів (наприклад, телекомунікаційних ліцензій), патентів, торгових марок і товарних знаків. Суто фінансові операції є такими, що не задовольняють критерії прийнятності.

Виключені сектори:

• Виробництво та розповсюдження зброї і боєприпасів, озброєнь та військової техніки

• Виробництво та розповсюдження тютюнових або алкогольних виробів

• Азартні ігри і парі

• Заклади тимчасового обмеження волі, наприклад в'язниці, поліцейські дільниці, школи з виправними функціями

• Галузі та діяльність, які мають значний етичний вимір і вважаються такими, що можуть спричинити суттєвий ризик для репутації

Особливі категорії інвестицій, виключені із цієї Позики:

• Інвестиції у секторах, відмінних від тих, що зазначені в Технічному описі

• Інвестиції поза межами географічного охоплення Проекту, наведеного в Технічному описі

A.2. ПРОЦЕДУРА ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ПОЗИКИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ

ППП міститиме детальну процедуру узгодження та моніторингу відповідно до Проекту. ППП, форма та зміст якого відповідають вимогам Банку, підлягає схваленню Керівним комітетом та затвердженню Міністерством Інфраструктури.

Позика має виділятися відповідно до розміру Підпроектів згідно з діючими процедурами Банку:

(a) Кожен Підпроект, що відповідає критеріям прийнятності, загальною інвестиційною вартістю до 25 мільйонів євро, має бути вибраний Позичальником і пройти підтвердження прийнятності у Банку після відбору. Позичальник подає Запит на розподіл коштів у формі, передбаченій у ППП.

(b) Кожен Підпроект, що відповідає критеріям прийнятності, загальною інвестиційною вартістю 25 мільйонів євро і більше, яка не перевищує 50 мільйонів євро, подається на затвердження Банком до вибірки Позики Позичальником, з використанням форми, визначеної ППП. Банк має право звернутися до Позичальника за додатковою інформацією. Банк, якщо вважатиме за потрібне, може провести часткову або повну оцінку Підпроекту.

(c) Кожен Підпроект, що відповідає критеріям прийнятності, загальною інвестиційною вартістю 50 мільйонів євро і більше, повинен розглядатися як окрема Позика і проходити окрему оцінку Банку. Такі Підпроекти повинні бути схвалені Банком до того, як кошти Позики будуть виділені Позичальнику. Позичальник повинен надавати документацію, яку Банк може запитати, на власний розсуд. Для Підпроекту, який повинен проходити окрему процедуру оцінки, можуть бути сформульовані додаткові умови, погоджені з Позичальником і, у відповідних випадках, з Кінцевим бенефіціаром.

Банк може змінити свою процедуру виділення коштів.

Вся інформація повинна надаватися Банку англійською мовою в електронній формі, за зразками, в таблицях та розрахункових документах.

Банк зберігає за собою право проаналізувати з Позичальником після завершення половини періоду, встановленого для Виділення коштів за цією Угодою, процедури виділення коштів з огляду на хід виконання Проекту.

A.3. ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОЕКТОМ, ЩО МАЄ НАДАВАТИСЯ БАНКУ, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Надання інформації: призначення відповідальної особи

Зазначена нижче інформація має надаватися Банку наступними відповідальними особами:

 

Фінансові контакти

Технічні контакти

Відповідальний орган влади

Міністерство фінансів України

Міністерство інфраструктури України

Контактна особа

Юрій Бутса

Віктор Довгань

Посада

Заступник міністра з питань європейської інтеграції

Заступник міністра з питань європейської інтеграції

Функція/Департамент (фінансові та технічні)

Департамент співпраці  з міжнародними установами

Департамент міжнародного співробітництва

Адреса

Вулиця Грушевського 12/2
Київ, 01008
Україна

Проспект Перемоги, 14
Київ, 01135
Україна

Телефон

+38 044 206 58 48
+38 044 277 53 33

+38 044 351 148 90
+38 044 351 140 86

Факс

+38 044 425 90 26
+38 044 277 54 87

+38 044 351 41 15
+38 044 351 40 84

Електронна пошта

yb@minfin.gov.ua
kolosova@minfin.gov.ua

ryana@mtu.gov.ua
babiy@mtu.gov.ua

Зазначена(і) контактна(і) особа(и) є відповідальною(ими) контактною(ими) особою(ами) станом на цей час.

У разі будь-яких змін Позичальник повинен негайно повідомити про них Банк.

2. Інформація щодо конкретних питань

Позичальник надає Банку таку інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче:

Документ або інформація

Кінцевий термін

ППП схвалений Керівним комітетом та затверджений Міністерством інфраструктури

До здійснення першої вибірки

3. Інформація про реалізацію Проекту

Позичальник надає Банку таку інформацію про хід реалізації Проекту не пізніше крайнього терміну, зазначеного нижче:

Документ/інформація

Кінцевий термін

Періодичність звітності

Звіт про хід виконання Проекту, включно з інформацією про хід реалізації Підпроектів, на які надані кошти Позики:
- стисла оновлена інформація щодо процесу виділення коштів, з поясненням причин суттєвих змін у порівнянні з початковим обсягом;
- стисла оновлена інформація про ефективність технічної підтримки та визначення вимог до подальшої технічної підтримки;
- оновлена інформація на дату завершення кожного з основних Підпроектів, з поясненням причин можливої затримки;
- оновлена інформація про витрати Підпроектів, з поясненням причин будь-яких можливих відхилень витрат від початкової бюджетної вартості;
- опис будь-якого важливого питання, пов'язаного з впливом на навколишнє і соціальне середовище;
- оновлена інформація про процедури закупівлі;
- оновлена інформація про потребу у Підпроекті або його використання;
- коментарі щодо будь-яких суттєвих питань або ризиків, що можуть вплинути на функціонування Підпроектів;
- Коментарі щодо будь-яких юридичних дій стосовно Підпроектів, що можуть мати місце.

Починаючи з 6-го місяця від Дати набуття чинності

Кожні півроку

4. Інформація про завершення Проекту та перший рік функціонування

Позичальник надає Банкові таку інформацію про завершення Проекту та його функціонування на початковому етапі не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче:

Документ/інформація

Кінцевий термін

Звіт про завершення Проекту, включно з інформацією про завершення або хід виконання Підпроектів, на які виділені кошти Позики:
- кінцевий опис процесу виділення коштів як завершеного, з поясненням причин будь-яких суттєвих змін у порівнянні з початковим обсягом;
- дата завершення кожного з Підпроектів, з поясненням причин будь-якої можливої затримки;
- остаточна вартість Підпроектів, з поясненням причин будь-якого можливого відхилення вартості у порівнянні з початково запланованою;
- вплив Підпроектів на працевлаштування: кількість людино-днів, які були необхідні під час виконання, а також кількість нових постійних робочих місць;
- опис будь-якого важливого питання, пов'язаного з впливом на навколишнє і соціальне середовище;
- оновлена інформація про процедури закупівлі;
- оновлена інформація про потребу у Підпроектах або їх використання;
- коментарі щодо будь-якого суттєвого питання або ризику, яке(ий) може вплинути на функціонування Підпроектів;
- коментарі щодо будь-яких юридичних дій стосовно Підпроектів, які можуть мати місце;
- оновлена інформація про показники моніторингу (так, як це визначено в ППП).

15 місяців після закінчення Проекту

5. Інформація, яка потрібна через 3 роки після Звіту про завершення Проекту

Позичальник надає Банку таку інформацію через 3 роки після Звіту про завершення Проекту не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче:

Документ/інформація

Кінцевий термін

Оновлена інформація про Показники моніторингу (так, як це визначено в ППП)

3 роки після подачі звіту про завершення Проекту

Мова звітів

Англійська

 

Додаток B

Визначення EURIBOR

A. EURIBOR

"EURIBOR" означає:

(a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - Опубліковану ставку (як визначено нижче) терміном в один місяць;

(b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше місяців, для яких доступна Опублікована ставка, - відповідну Опубліковану ставку терміном на відповідну кількість місяців, та

(c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця, для якого Опублікована ставка не доступна, - ставку, отримана шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Опублікованих ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інша - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду (період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - "Репрезентативний період").

Для цілей вищевказаних пунктів (b) та (c) "доступна" означає ставки для даних термінів погашення, що розраховуються та публікуються "Глобальними системами визначення ставок Лімітед" (ГСВС) або таким іншим постачальником послуг, вибраним Європейським інститутом грошових ринків (ЄІГР), під егідою ЄІГР та EURIBOR ACI, або будь-яким правонаступником, визначеним Банком як такий, що виконує функції ЄІГР та EURIBOR ACI.

""Опублікована ставка" означає відсоткову ставку для депозитів в євро для відповідного періоду, опубліковану об 11:00 за брюссельським часом або в пізніший час, прийнятний для Банку, у день ("Дата зміни змінної відсоткової ставки"), який припадає за 2 (два) Відповідні банківські дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці чи, якщо така є відсутньою, у будь-якому виданні, вибраному Банком для цієї мети.

Якщо такої Опублікованої ставки таким чином не опубліковано, Банк звертається до головних офісів у єврозоні чотирьох найбільших банків у єврозоні, вибраних Банком, із проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро в порівнюваній сумі приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на Дату зміни змінної відсоткової ставки основним банкам на міжбанківському ринку в єврозоні на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним таких котирувань.

Якщо надається менше 2 (двох) запитаних котирувань, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в єврозоні, вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який припадає через 2 (два) Відповідні банківські дні після Дати зміни змінної відсоткової ставки, для позик у євро в порівнянній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Репрезентативному періодові.

Якщо отримана таким чином ставка нижче нуля, EURIBOR вважатиметься рівним нулю.

У випадку, якщо в наявності немає жодної із зазначених вище ставок, EURIBOR повинна бути ставкою (вираженою у відсотковій ставці за рік), яка визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку для фінансування відповідного Траншу на основі базової ставки, що застосовується і створена Банком або альтернативним методом визначення ставок, обґрунтовано визначеним Банком.

B. Загальні положення

Для цілей викладених вище визначень:

(a) Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому Додатку, у разі необхідності округлюватимуться до найближчої однієї стотисячної процентного пункту, причому половинне значення округлюватиметься в бік збільшення.

(b) Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком.

(c) Якщо будь-яке із зазначених вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою ЄІГР та EURIBOR ACI (або будь-яким правонаступником, визначеним Банком, як такий, що виконує функції ЄІГР та EURIBOR ACI), по відношенню до EURIBOR, Банк, надіславши повідомлення Позичальнику, може внести до такого положення зміни для приведення його у відповідність з такими іншими положеннями.

 

Додаток C

Форми для Позичальника

C.1 Форма Пропозиції вибірки / Акцепту вибірки (пункти 1.02B та 1.02C Статті 1)

Кому:

Міністерство фінансів України

Від:

Європейського інвестиційного банку

Дата:

 

Тема:

Пропозиція вибірки / Акцепт вибірки для Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, яку датовано [·] 2016 року ("Фінансова угода")

 

Номер Угоди FI nr 85.103

Номер Serapis 2015 0503

__________

Шановні панове!

Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те ж саме значення, коли використовуються в цьому листі.

У відповідь на ваш запит на отримання Пропозиції вибірки від Банку та відповідно до пункту 1.02B Статті 1 Фінансової угоди цим ми пропонуємо надати вам такий Транш:

(a) Сума, що підлягає вибірці:

(b) Запланована дата вибірки:

(c) Базова відсоткова ставка:

(d) Періодичність сплати відсотків:

(e) Дати платежів:

(f) Умови погашення основної суми:

(g) перша та остання дати погашення основної суми:

(h) Фіксована ставка або Спред, що застосовуються до настання Дати погашення.

Для надання Траншу відповідно до умов Фінансової угоди Банк повинен отримати Акцепт вибірки у формі примірника цієї Пропозиції вибірки, належним чином підписаної від вашого імені, надісланої за таким факсимільним номером [] не пізніше ніж у Кінцевий термін Акцепту вибірки [час] за Люксембурзьким часом [дата].

До Акцепту вибірки повинні додаватися (якщо не надано заздалегідь):

(i) зазначення банківського рахунку (із кодом IBAN), на який повинна здійснюватися вибірка Траншу, а також

(ii) підтвердження повноваження особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) для його підписання зі сторони Позичальника і зразок підпису такої особи (таких осіб).

У разі неприйняття до зазначеного вище часу пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається такою, яка є відхиленою, і автоматично втрачає чинність.

Якщо ви приймаєте Транш, описаний в цій Пропозиції вибірки, застосовуються всі умови цієї Фінансової угоди, зокрема положення пункту 1.04 Статті 1.

З повагою,

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Ми цим приймаємо зазначену вище Пропозицію вибірки та підтверджуємо, що жодні зобов'язання Позичальника за цією Угодою не підпадають під дію Боргової операції:

__
Підписано за та від імені України

Дата:

C2. СВІДОЦТВА, ЯКІ МАЮТЬ НАДАВАТИСЬ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ

Форма свідоцтва від Позичальника (пункт 1.04C Статті 1)

Кому:

Європейський інвестиційний банк

Від:

України

Дата:

 

Тема:

Фінансова угода між Європейським інвестиційним банком та Україною, яку датовано [·] ("Фінансова угода")

 

Номер Угоди FI Nr 85.103

Номер Serapis 2015 0503

__________

Шановні панове!

Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.

Для цілей пункту 1.04 Статті 1 Фінансової угоди цим ми підтверджуємо вам наступне:

(a) перелік витрат за Проектом, що повинні фінансуватися з Траншу;

(b) не відбулася і не триває без виправлення жоден Випадок дострокового погашення;

(c) не відбулося жодних істотних змін стосовно будь-якого аспекту Проекту або тих, про які ми повинні повідомити, згідно із пунктом 8.01 Статті 8, за винятком тих, про які ми раніше повідомляли;

(d) ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та виконання схвалених Підпроектів згідно із пунктом A.1 Додатку A;

(e) жодна подія чи обставина, що становить або могла б, із плином часу або після надання повідомлення за Фінансовою угодою, становити Випадок невиконання зобов'язань не мала місця і не триває без виправлення чи без відхилення;

(f) не відбувається та настільки, наскільки нам відомо, не повинен відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних процедур чи розслідування, що вже спричинило або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нас чи наших дочірніх компаній не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;

(g) заяви та гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно з пунктом 6.08 Статті 6, є правильними в усіх аспектах,

(h) зобов'язання Позичальника за цією Фінансовою угодою не підпадають під дію та не зазнають впливу від реалізації Позичальником Боргової операції; та

(i) не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни в порівнянні з нашим становищем станом на дату Фінансової угоди.

З повагою,

Підписано за та від імені України

Дата:

 

Доповнення I

Повноваження підписанта

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали