Додаткова копія: Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією

Верховна Рада України постановляє:

Фінансову угоду (Проект "Вища освіта України") між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією, підписану 19 грудня 2017 року в м. Києві, яка набирає чинності з дня набрання чинності цим Законом, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
20 червня 2018 року
N 2467-VIII

 

 

ФІНАНСОВА УГОДА
між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією
Проект "Вища освіта України"

НЕФКО 14/16

ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:

УКРАЇНОЮ

("Позичальником")

З однієї сторони, та

ПІВНІЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ, яка знаходиться за адресою: Фабіанінкату 34, 00100 Гельсінкі, Фінляндія, в особі Магнуса Рістедта, Управляючого директора та Хелени Ляхтєенмякі, Старшого менеджера з інвестицій

("НЕФКО")

з іншої (та спільно іменовані "Сторони").

ОСКІЛЬКИ:

(a) Шведське агентство з питань міжнародного співробітництва та розвитку ("Sida") прийняло рішення надати НЕФКО гарантію захисту від збитків за цією Фінансовою угодою ("Гарантія Sida").

(b) Україна є державою-учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, підписаної у Нью-Йорку 10 червня 1958 р.

(c) 17 вересня 2009 року Україна та НЕФКО підписали рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України 21 вересня 2010 року Законом України N 2533-VI та яка регулює діяльність НЕФКО на території України ("Рамкова угода", що може бути періодично змінена, заміщена або замінена). Рамкова угода набула чинності 18 листопада 2010 року і залишається чинною упродовж усього терміну дії Угоди (як визначено нижче). Підписанням цієї Угоди Позичальник визнає, що кошти кредиту, які будуть надані згідно цієї Угоди, підпадають під сферу застосування Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус переважного кредитора для НЕФКО як міжнародної фінансової організації.

(d) Позичальник заявив, що реалізує проект з метою проведення ремонтних робіт на існуючих освітніх, дослідних та допоміжних об'єктах низки державних вищих навчальних закладів України для підвищення їхньої енергоефективності (кожен окремо з яких іменується "Субпроектом", а усі разом - "Проект" або "Субпроекти"), більш детальна інформація про що міститься у Додатку А ("Технічний опис"). Проект складається з двох етапів, перший з яких охоплює Субпроекти в семи (7) університетах України, визначених в ході оцінки та перелічених у Технічному описі ("Етап I"), а другий охоплюватиме Субпроекти, які НЕФКО погодить з-поміж університетів, визначених Позичальником шляхом процедури відбору, яка є прийнятною для НЕФКО ("Етап II"). Субпроекти, запропоновані до включення в Етап II, можуть включати Субпроекти в будь-якому з університетів-учасників Етапу I та будь-яких інших державних вищих навчальних закладах, що задовольняють критеріям НЕФКО (кожен окремо з яких іменується "Кінцевий бенефіціар", а усі разом "Кінцеві бенефіціари"). Кожен Субпроект має бути розташований на тих територіях України, що перебуває під контролем уряду Позичальника.

(e) Загальна вартість Проекту відповідно до розрахунків, складає 160000000 (сто шістдесят мільйонів євро), в т. ч.:

Витрати проекту (без ПДВ та процентів під час будівництва)

Сума (млн. євро)

Етап I

81,00

Етап II

79,00

ВСЬОГО

160,00

Позичальник зазначив, що планує фінансувати Проект наступним чином:

Джерело

Сума (млн. євро)

Кредит ЄІБ

120,00

Інвестиційний грант E5P

10,00

Кредит НЕФКО

30,00

ВСЬОГО

160,00

(f) Для того, щоб виконати план фінансування, викладений у пункті (e) Преамбули, Позичальник звернувся до Європейського інвестиційного банку ("ЄІБ") з проханням надати кредит у розмірі 120000000 євро (сто двадцять мільйонів євро) із власних ресурсів ЄІБ згідно з мандатом ЄІБ на зовнішнє кредитування в період з 2014 по 2020 рік. Позичальник та ЄІБ підписали кредитну угоду від 19 грудня 2016 року ("Фінансова угода ЄІБ"), гарантовану Європейським Союзом. Інвестиційний грант в розмірі до 10000000 євро, що складається з коштів Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та екології (E5P) було надано для цілей фінансування Проекту та передано через ЄІБ у якості агентства, що займається впровадженням Субпроектів, що фінансуються ЄІБ ("Інвестиційний грант E5P"). Кредит, наданий ЄІБ, може бути використаний для фінансування Компоненту з енергоефективності (як визначено нижче), а також для Компоненту, не пов'язаного з енергоефективністю (як визначено нижче) Проекту.

(g) З метою подальшого задоволення плану фінансування, встановленому в пункті (e) Преамбули, Позичальник здійснив запит у НЕФКО на Кредит, що дорівнює 30000000 євро (тридцять мільйонів євро), який буде надано від НЕФКО, згідно з рішенням Ради директорів НЕФКО. Не менш 90 % від Кредиту, наданого НЕФКО за цією Угодою, повинно бути використано з метою фінансування Компоненту з енергоефективності Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, а не більше 10 % від Кредиту може бути використано для фінансування Компоненту, не пов'язаного з енергоефективністю.

(h) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України ("Міністерство фінансів"), у співпраці із Міністерством освіти та науки України ("Міністерство освіти та науки"), надає кошти з фінансування НЕФКО, (як це зазначено в пунктах (f) та (g) Преамбули) кожному з відповідних Кінцевих бенефіціарів відповідно до угоди про передачу коштів кредиту, що має бути укладена, зокрема, між Міністерством фінансів, Міністерством освіти та науки і відповідним Кінцевим бенефіціаром на прийнятних для НЕФКО умовах ("Угода про передачу коштів кредиту").

(i) Проект буде впроваджуватися Позичальником, що діятиме через Міністерство освіти та науки. Позичальник, діючи через Міністерство освіти та науки, здійснюватиме загальний нагляд та відповідатиме за реалізацію Проекту, в тому числі за створення групи управління та підтримки проекту ("ГУПП"), та за створення груп реалізації проекту у складі кожного Кінцевого бенефіціара ("ГРП").

(j) НЕФКО, враховуючи, що фінансування Проекту входить до сфери його функцій та відповідає цілям, визначеним НЕФКО, а також враховуючи заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, ухвалив рішення задовольнити прохання Позичальника щодо надання йому Кредиту у сумі 30000000 євро (тридцять мільйонів євро) відповідно до цієї фінансової угоди ("Угода").

(k) Позичальник підтверджує, що його платіжні зобов'язання перед НЕФКО не підпадають під дію боргової операції, реструктуризація якої проведена або наразі проводиться Позичальником відповідно до умов Механізму розширеного кредитування, затвердженого для Позичальника Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 р. ("Боргова операція").

(l) Позичальник підтверджує, що нормативно-правові акти України, які регулюють Боргову операцію або періодично регулюють подібні реструктуризації боргу, і що ніякі нормативно-правові акти України, що регулюють Боргову операцію або подібну реструктуризацію боргу (та які можуть застосовуватись час від часу), не впливають чи не будуть впливати на будь-які боргові зобов'язання Позичальника перед НЕФКО.

(m) Укладаючи цю Угоду, кожна Сторона визнає, що НЕФКО зобов'язана дотримуватись Списків санкцій (як це визначено нижче), а також те, що НЕФКО, відповідно, не може прямо чи опосередковано надавати кошти для або в інтересах Суб'єкту санкцій (як це визначено нижче).

ТАКИМ ЧИНОМ сторони домовились про таке:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Тлумачення

У цій Угоді:

(a) посилання на статті, Преамбулу, додатки та доповнення є відповідними посиланнями на статті, Преамбулу, додатки та доповнення до цієї Угоди, якщо у прямій формі не встановлено інше;

(b) посилання на будь-який закон означає, якщо прямо не зазначено інше, посилання на закон Позичальника і є посиланнями на цей закон, який може час від часу змінюватися або знов набувати чинності;

(c) посилання на будь-яку іншу угоду чи інструмент означає посилання на таку угоду чи інструмент, який може змінюватись, оновлюватись, доповнюватись, продовжуватись або викладатися у новій редакції;

(d) посилання на будь-який "суб'єкт" включає будь-яку фізичну особу, фірму, компанію, державну корпорацію чи відомство або будь-яке об'єднання, траст, спільне підприємство, консорціум або партнерство (незалежно від наявності або відсутності самостійної юридичної особи); та

(e) якщо інше не вимагається контекстом, слова, що вказують однину, включають множину і навпаки, а посилання на одну стать включає посилання на інші статі.

Визначення

У цій Угоді:

"Уповноваження" означає уповноваження, дозвіл, погодження, затвердження, постанову, ліцензію, звільнення (пільга), подання, нотаріальне засвідчення або реєстрацію.

"Робочий день" означає день (інший, ніж субота чи неділя), в який НЕФКО та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій у Фінляндії.

"Подія зміни в законодавстві" має значення, надане йому у Статті 4.3.A(2).

"Рахунки для одержання коштів" мають значення, надані їм у Статті 1.2.C.

"Угода" має значення, надане їй у пункті (j) Преамбули.

"Боргова операція" має значення, надане їй у пункті (k) Преамбули.

"Рахунок вибірки" має значення, надане йому в Статті 1.2.C.

"Дата вибірки" означає дату проведення фактичної вибірки Траншу НЕФКО відповідно до Статей 1.2.B. та 1.2.C.

"Запит на вибірку" означає лист, форма якого значною мірою відповідає зразку, викладеному в Додатку C.

"Подія дестабілізації" означає одну з таких обставин або обидві з них:

(a) суттєві перебої в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою; або

(b) виникнення будь-якої іншої події, яка спричиняє порушення (що має технічний характер або пов'язане із системами) здійснення казначейських або платіжних операцій або НЕФКО, або Позичальника, в результаті чого ця сторона не має можливості:

(i) виконувати свої платіжні зобов'язання згідно з цією Угодою; або

(ii) підтримувати зв'язок із іншими сторонами,

і така дестабілізація (в будь-якому такому випадку, як зазначено у пункті (a) або (b) вище) не спричинена стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться поза її контролем.

"Інвестиційний грант E5P" має значення, надане йому в пункті (f) Преамбули.

"Дата набуття чинності" має значення, надане їй у Статті 12.4.

"ЄІБ" має значення, надане йому в пункті (f) Преамбули.

"Посібник ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань" означає посібник, який періодично публікується ЄІБ на своєму веб-сайті.

"Фінансова угода ЄІБ" має значення, надане їй в Пункті (f) Преамбули.

"Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів" означає опубліковану на веб-сайті ЄІБ заяву, в якій визначені стандарти, які ЄІБ застосовує до фінансованих ним проектів, і обов'язки різних сторін.

"Компонент з енергоефективності" означає, в контексті будь-якого з Субпроектів, задовольняючі критеріям витрати проекту на роботи з енергоефективності, що мають на меті підвищення енергоефективності будівель в управлінні або під контролем відповідного Кінцевого бенефіціара, визначених у результаті енергетичних аудитів, які згадуються у Статті 6.5(g)(i).

"Середовище" означає (настільки, наскільки це впливає на добробут та здоров'я людей) таке:

(a) фауна та флора;

(b) ґрунти, вода, повітря, клімат і ландшафт;

(c) культурна спадщина; та

(d) техногенне середовище,

а також охоплює без обмежень професійну та колективну гігієну праці і техніку безпеки.

"Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу" означає дослідження як результат проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу для виявлення та оцінювання потенційних екологічних та соціальних наслідків, пов'язаних із Субпроектом, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та/або усунення будь-яких наслідків. Дослідження має пройти громадські консультації із прямими і непрямими учасниками проекту.

"Екологічні та соціальні стандарти" означають:

(a) будь-які Екологічні закони і Соціальні закони, які застосовуються до будь-якого Субпроекту, Позичальника або Кінцевого бенефіціара;

(b) Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів;

(c) Екологічні та соціальні стандарти, визначені у Посібнику ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань; та

(d) Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу.

"Дозвіл природоохоронних або соціальних органів" означає будь-який дозвіл, ліцензію, повноваження, погодження чи інше схвалення, які вимагаються відповідно до Екологічного законодавства або Соціального законодавства у зв'язку з будь-яким Субпроектом.

"Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства" означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування, які здійснюються будь-якою особою в рамках Екологічного або Соціального законодавства.

"Екологічне законодавство" означає:

(a) закони ЄС, тією мірою, наскільки вони впроваджені в законах України, або так, як визначено ЄІБ, до дати підписання Фінансової угоди ЄІБ;

(b) закони та нормативно-правові акти України; та

(c) відповідні міжнародні угоди,

основною метою яких є збереження, захист та вдосконалення Середовища.

"EURIBOR" має значення, надане йому в Додатку B.

"Є" або "євро" означає законну валюту країн-членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її в якості своєї валюти згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, що приймаються їм на заміну.

"Випадок невиконання зобов'язань" означає будь-яку обставину, подію або інцидент, зазначені у Статті 10.1.

"Зовнішній борговий інструмент" має значення, надане йому у Статті 7.1.

"Остання дата надання кредиту" означає дату через 48 (сорок вісім) місяців після Дати набуття чинності цією Угодою або будь-яку пізнішу дату, яка підлягає письмовому погодженню НЕФКО, за умови, що продовжується застосування Гарантії Sida до Кредиту.

"Кінцевий бенефіціар" та "Кінцеві бенефіціари" має значення, надане у пункті (d) Преамбули.

"Фінансування тероризму" означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1 - 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.

"Рамкова угода" має значення, надане їй у пункті (c) Преамбули.

"Посібник з питань закупівель" означає опублікований на сайті НЕФКО, Посібник НЕФКО з питань закупівель. Посібник НЕФКО з питань закупівель дозволяє застосування Посібників з питань закупівель розміщених на веб сайті ЄІБ. НЕФКО встановлюватиме, який саме Посібник з питань закупівель має застосовуватись для кожного Субпроекту, що фінансується НЕФКО, Посібник НЕФКО з питань закупівель чи Посібник ЄІБ з питань закупівель.

"МОП" означає Міжнародну організацію праці.

"Стандарти МОП" означає:

(a) будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписана і ратифікована, або з інших причин застосовна і обов'язкова для України; та

(b) основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці).

"Процентна ставка" означає процентну ставку EURIBOR за 6 місяців плюс Маржа.

"Період нарахування процентів" означає кожен період від одної Дати платежу до іншої Дати платежу; перший Період нарахування процентів повинен починатись з дати вибірки першого Траншу.

"Кредит" має значення надане йому у Статті 1.1.

"Угода про передачу коштів кредиту" має значення, надане їй у пункті (h) Преамбули.

"Маржа" означає 3.41 % річних (три цілих сорок одна сота процентів річних).

"Випадок дестабілізації ринку" означає будь-яку з таких обставин:

(a) на обґрунтовану думку НЕФКО, мають місце події чи обставини, які негативно впливають на доступ НЕФКО до своїх джерел фінансування; та

(b) на думку НЕФКО, кошти не доступні з його загальних джерел фінансування для належного фінансування Траншу та/або для відповідного терміну погашення.

"Істотна несприятлива зміна" означає будь-яку подію чи зміну умов, яка, на думку НЕФКО, суттєвим чином:

(a) погіршує спроможність Позичальника виконувати свої фінансові чи інші зобов'язання за цією Угодою; або

(b) погіршує (фінансовий або інший) стан або перспективи Позичальника.

"Дата погашення" означає останню дату погашення Кредиту, зазначену відповідно до Статті 4.1.

"Міністерство фінансів" має значення, надане йому в Пункті (h) Преамбули.

"Міністерство освіти та науки" має значення, надане йому в Пункті (h) Преамбули.

"Відмивання грошей" означає:

(a) присвоєння чи передачу власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності з метою прикриття незаконного джерела власності або допомогу будь-якій особі, причетній до такої діяльності для уникнення правових наслідків від таких дій;

(b) приховування чи прикриття справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, руху, прав, пов'язаних з володінням власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності;

(c) набуття, володіння або використання власності, знаючи при отриманні, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності; або

(d) участь, організація для здійснення, спроби здійснити, а також допомога, пособництво, сприяння та консультування у будь-яких діях, які вказані в вищезазначених пунктах.

"Компонент, не пов'язаний з енергоефективністю" в контексті будь-якого включеного до Етапу II Субпроекту означає відповідні критеріям витрати проекту, що не відносяться до Компоненту з енергоефективності.

"Дата платежу" означає: 15 березня та 15 вересня кожного року до Дати погашення включно, за виключенням того, що у випадку, коли будь-яка така дата не є Робочим днем, це означає наступний день, якщо такий день існує, календарного місяця, на який припадає Робочий день, або, якщо це неможливо, найближчий попередній день, що є Робочим днем.

"Етап I" має значення, надане йому в пункті (d) Преамбули.

"Етап II" має значення, надане йому в пункті (d) Преамбули.

"ЕЕ-Субпроекти Етапу II" означає Субпроекти, що потрапляють в Компонент з енергоефективності Етапу II і "ЕЕ-Субпроект Етапу II" означає будь-який з них.

"ГРП" має значення, надане їй в Пункті (i) Преамбули.

"ГУПП" має значення, надане їй у Пункті (i) Преамбули.

"Сума дострокового погашення" означає суму Кредиту, яку Позичальник достроково погашає згідно із Статтею 4.2.A.

"Дата дострокового погашення" означає дату, яка є Датою платежу, станом на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення.

"Випадок дострокового погашення" означає будь-яку подію, описану у Статті 4.3.A.

"Компенсація за дострокове погашення" означає по відношенню до будь-якої основної суми, що достроково погашається, суму, яку НЕФКО повідомляє Позичальнику, що підтверджується документально, як поточну вартість (станом на Дату дострокового погашення) всіх витрат НЕФКО у фінансуванні, анулюванні та/або достроковому погашенні кредиту, наданому НЕФКО Особою, яка надає рефінансування та/або Гарантії Sida.

"Повідомлення про дострокове погашення" означає письмове повідомлення Позичальнику від НЕФКО відповідно до Статті 4.2.C.

"Запит на дострокове погашення" означає письмовий запит Позичальника до НЕФКО стосовно дострокового погашення всього Кредиту або його частини відповідно до Статті 4.2.A.

"Заборонена поведінка" означають будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання грошей або Заборонену практику.

"Заборонена практика" означає будь-яке:

(a) Примушення, що означає обмеження можливостей чи завдання шкоди, а також погрози завдання шкоди, прямо або опосередковано, по відношенню до будь-якої сторони або власності з метою неналежного впливу на дії сторони;

(b) Змову, що означає домовленість між двома або більше сторонами для досягнення неналежної мети, в тому числі неналежного впливу на дії іншої сторони;

(c) Корупцію, що означає пропозицію, надання, одержання або вимагання у прямій чи опосередкованій формі будь-якої цінності з метою неналежного впливу на дії іншої сторони;

(d) Шахрайство, що означає будь-яку дію або бездіяльність, у тому числі неправдиві заяви, які навмисне або через необачність вводять в оману, або спроби ввести в оману сторону з метою одержання фінансової чи іншої вигоди або з метою уникнення зобов'язання, або

(e) Перешкоджання, що означає в рамках розслідування Примушення, Змови, Корупції чи Шахрайства у зв'язку з цим Кредитом або Субпроектом, що фінансується НЕФКО, (a) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну чи приховування підтверджуючих матеріалів для розслідування, та/або погрожування, переслідування або приниження будь-якої сторони з метою перешкоджання розголошення фактів, пов'язаних з розслідуванням або проведення розслідування, або (b) дії, направлені на суттєве перешкоджання здійснення визначених в Угоді прав аудиту або доступу до інформації.

"Проект" має значення, надане йому у Пункті (d) Преамбули.

"Особа, яка надає рефінансування" означає банк або фінансову установу, що надаватиме кредит НЕФКО для рефінансування Кредиту, якою вірогідно буде Північний інвестиційний банк в місті Гельсінкі, Фінляндія.

"Суб'єкти санкцій" означають будь-яку фізичну особу чи організацію, вказані в одному чи декількох Списках санкцій.

"Списки санкцій" означає:

(a) будь-які економічні, фінансові чи промислові обмежувальні заходи та ембарго на торгівлю зброєю, накладені Європейським Союзом відповідно до Розділу 2 Частини V Угоди про Європейський Союз а також Статті 215 Договору про функціонування ЄС, включаючи ті, які доступні на офіційних веб-сайтах ЄС, http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, але не обмежуючись ними, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці; або

(b) будь-які економічні, фінансові чи торгові обмежувальні заходи та ембарго, накладені Радою безпеки ООН відповідно Статті 41 Статуту ООН які доступні на офіційному веб-сайті ООН http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці.

"Sida" має значення, надане їй в Пункті (a) Преамбули.

"Гарантія Sida" має значення, надане їй в Пункті (a) Преамбули.

"Соціальне законодавство" означає таке:

(a) будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується соціальних питань;

(b) будь-які стандарти МОП; і

(c) будь-який договір, конвенція або угода Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікованим або іншим чином застосовним і обов'язковим для України.

"Соціальні питання" означають усе або будь-яке із викладеного нижче:

(a) умови праці та зайнятості;

(b) техніка безпеки та гігієна праці;

(c) захист та розширення прав та можливостей корінних народів, національних меншин та вразливих груп;

(d) культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна);

(e) громадське здоров'я, безпека та захист;

(f) вимушене фізичне переселення та/або втрата стабільного економічного положення і втрата особами засобів до існування, і

(g) участь громадськості та взаємодія із зацікавленими сторонами.

"Субпроект" та "Субпроекти" має значення, надане йому у Пункті (d) Преамбули.

"Компенсація за призупинення та анулювання" означає по відношенню до будь-якої основної суми, призупиненої або анульованої, суму, що повідомлена Позичальнику від НЕФКО, яка підтверджується документально, як поточна вартість (на дату здійснення платежу) всіх витрат НЕФКО, пов'язаних з фінансуванням, призупиненням, анулюванням та/або достроковим погашенням кредиту, наданого Особою, яка надає рефінансування на користь НЕФКО та/або Гарантії Sida.

"Технічний опис" має значення, надане йому у Пункті (d) Преамбули.

"Транш" означає кожну вибірку за Кредитом, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою, як це встановлено Статтею 1.2.B.

"Експерти з верифікації" означає експертів, призначених ЄІБ для проведення вибіркових перевірок на різних етапах реалізації Проекту з метою підтвердження того, що ефект підвищення енергоефективності досягнуто в повній мірі на виконання вимог НЕФКО.

СТАТТЯ 1 Кредит і вибірки

1.1 Сума кредиту

Цією Угодою НЕФКО надає згоду надати Позичальнику, а Позичальник погоджується отримати кредит у сумі до 30000000 євро (тридцять мільйонів євро) для фінансування Субпроектів, що є прийнятними для НЕФКО ("Кредит").

1.2 Процедура вибірки

1.2.A Транші

НЕФКО виплачує Кредит не більше ніж 30 (тридцятьма) Траншами. Сума кожного Траншу становить щонайменше суму, еквівалентну 1000000 євро (один мільйон євро). Протягом календарного місяця може відбуватися не більше однієї вибірки Траншу в рамках цієї Угоди.

1.2.B Запит на вибірку

Відповідно до положень про вибірку встановлених в Статті 1.4, які були та залишаються виконаними у спосіб, що задовольняє НЕФКО, Кредит може бути вибраний Позичальником шляхом подання НЕФКО належним чином заповненого Запиту на вибірку за формою, встановленою у Додатку C.

НЕФКО не матиме зобов'язань робити Вибірку, якщо на дату запропонованої вибірки виникла та продовжується обставина, згадана у Статті 1.5.B або якщо НЕФКО не має вільно доступних коштів в євро.

Кінцевий час для подачі заяви Позичальником Запиту на вибірку є 20 (двадцять) днів до Останньої дати надання кредиту. У Запиті на вибірку повинні бути зазначені:

(a) сума Траншу;

(b) номер банківського рахунка Позичальника, на який повинно бути здійснено вибірку Траншу відповідно до Статті 1.2.C;

(c) Дата вибірки, що має бути Робочим днем, що припадає щонайменше через 10 (десять) днів після дати Запиту на вибірку та у або до Останньої дати надання кредиту; та

(d) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Запиту на вибірку, і зразок підпису такої особи або таких осіб або декларацією Позичальника, стосовно того, що не відбулося жодних змін у зв'язку з повноваженнями особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Запитів на вибірку за цією Угодою.

1.2.C Рахунок вибірки

Вибірка кожного Траншу здійснюється на рахунок Позичальника ("Рахунок вибірки"):

(a) в євро; та

(b) відкритий та підтримуваний Позичальником у Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк"), Публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк"), або у будь-якому іншому банку, який є задовільним для НЕФКО згідно з його письмовим підтвердженням.

Для реалізації Субпроекту, що фінансується НЕФКО, Позичальник, діючи через Міністерство фінансів, може відкривати рахунки у будь-якій валюті (разом із Рахунком вибірки - "Рахунки для одержання коштів"), про що Позичальник повідомляє НЕФКО у письмовій формі. Кожен Рахунок для одержання коштів повинен бути рахунком Позичальника, створеним для цілей Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, та відокремленим від будь-яких інших активів Позичальника. Кошти, наявні на Рахунку можуть бути перераховані на будь-який Рахунок для одержання коштів.

Позичальник визнає, що платежі на Рахунок вибірки є вибіркою, передбаченою цією Угодою.

Для Кредиту може бути вказаний лише один Рахунок вибірки.

Позичальник має забезпечити, що законодавство або нормативно-правові акти України (включаючи будь-які нормативні акти Національного банку України) з валютних обмежень, ліцензування чи конвертації платежів не буде застосовуватись до платежів за цим Кредитом, включаючи, без обмеження, будь-які платежі з будь-якого Рахунку для одержання коштів контрагентам, належним чином визначеним для цілей імплементації Проекту або будь-якого із Субпроектів.

1.3 Валюта вибірки

Вибірка кожного Траншу виконується у євро.

1.4 Умови вибірки

1.4.A Перший Транш

Вибірка першого Траншу згідно зі Статтею 1.2 здійснюється за умови отримання НЕФКО, у формі і за змістом, задовільними для НЕФКО (якщо НЕФКО в односторонньому порядку не відмовиться від необхідності отримання) таких документів або підтверджень:

(a) юридичного висновку, наданого Міністерством юстиції Позичальника англійською мовою щодо належного укладення цієї Угоди Позичальником, її чинності, можливості примусового виконання та обов'язкового характеру. Такий висновок повинен бути прийнятним для НЕФКО за формою та змістом і повинен супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника для укладення цієї Угоди, а також підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України є необхідною для того, щоб ця Угода набрала чинності, та належної ратифікації цієї Угоди відповідно до законів України, що застосовуються, а також підтвердженням правового, чинного, обов'язкового та можливого для примусового виконання Рамкової угоди згідно із законодавством України (відповідальна установа - Міністерство юстиції);

(b) підтвердження того, що реалізація Боргової операції не матиме негативного впливу на права Сторін цієї Угоди, і що всі положення, викладені Позичальником у цій Угоді, в усіх аспектах залишаються правдивими та застосовними з посиланням на нормативно-правові акти України, що регулюють Боргову операцію (відповідальна установа - Міністерство фінансів);

(c) підтвердження того, що не потрібно отримувати жодні дозволи у сфері валютного законодавства та регулювання в Україні для того, щоб Позичальник міг отримувати вибірки коштів, як зазначається в Угоді, здійснювати погашення Кредиту відповідно до умов Угоди, а також сплачувати проценти та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, у тому числі, відкривати та мати рахунки, які Позичальник повідомляє НЕФКО для надання вибірок за Кредитом (відповідальна установа - Міністерство фінансів);

(d) підтвердження, що всі необхідні у зв'язку з Угодою Уповноваження було отримано, та що вони є повними й діючими;

(e) підтвердження того, що при Міністерстві освіти і науки було утворено ГУПП, яка повноцінно функціонує задовільним для НЕФКО чином (відповідальна установа - Міністерство освіти та науки); а також

(f) підтвердження, що ГРП було утворено відповідним Кінцевим бенефіціаром та повноцінно функціонує задовільним для НЕФКО чином.

1.4.B Перший Транш, що відноситься до Компоненту з енергоефективності Етапу II

Вибірка першого Траншу згідно зі Статтею 1.2 для ЕЕ-Субпроектів Етапу II, що фінансуються НЕФКО, (або будь-якого з них) здійснюється за умови попереднього письмового затвердження НЕФКО (якщо НЕФКО в односторонньому порядку не відмовиться від необхідності затвердження) ЕЕ-Субпроектів Етапу II, запропонованих до включення в Етап II для фінансування за даною Угодою.

1.4.C Другий та подальші Транші

Вибірка кожного Траншу відповідно до Статті 1.2 після першого Траншу здійснюється за умови отримання НЕФКО підтверджень, що за формою та змістом є задовільними для неї (якщо НЕФКО в односторонньому порядку не відмовиться від отримання) та свідчать, що принаймні 80 % (вісімдесят відсотків) коштів останнього Траншу та 100 % (сто відсотків) коштів усіх попередніх Траншів (якщо такі мали місце, та за винятком коштів останнього Траншу) були надані відповідним Кінцевим бенефіціарам згідно з відповідними Угодами про передачу коштів кредиту та спрямовані на допустимі витрати у відповідних Субпроектах, що фінансуються НЕФКО.

1.4.D Усі транші

Вибірка кожного Траншу згідно зі Статтею 1.2, включаючи перший, здійснюється за таких умов:

(a) отримання НЕФКО, за формою та змістом, задовільними для неї (якщо НЕФКО в односторонньому порядку не відмовиться від отримання) таких документів та підтверджень:

(i) підтвердження того, що запозичення загальної суми усіх Траншів, виплачених протягом поточного фінансового року (включно із запропонованим Траншем) є затвердженим у бюджеті поточного фінансового року Позичальника,

(ii) підтвердження того, що у розпорядженні Позичальника та/або Кінцевих бенефіціарів є достатньо коштів, що їх вони зобов'язані витратити для завершення Субпроектів що фінансуються НЕФКО, фінансованих за кошти цього Траншу за графіком, викладеним у Додатку A та загалом у відповідності до цієї Угоди;

(iii) підтвердження того, що після вибірки запропонованого Траншу сума Кредиту не перевищить загальну суму статті прийнятних витрат, які вже понесені або зарезервовані Позичальником та, у відповідних випадках, Кінцевими бенефіціарами на виконання Угоди у зв'язку з Субпроектом, що фінансується НЕФКО, протягом 6 (шести) місяців після відповідного Запиту на вибірку;

(iv) надання Позичальником запевнень та гарантій в рамках Запиту на вибірку, які зазначені у формі, наведеній в Додатку C;

(v) підтвердження повноважень особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на підписання Запитів на вибірку, і зразок підпису такої особи або таких осіб;

(vi) підтвердження того, що для кожного Субпроекту, що фінансується НЕФКО, який має бути профінансований надходженнями від запропонованого Траншу, було належним чином укладено Угоду про передачу коштів кредиту, що має юридичну силу і чинність, та що всі умови для набуття нею чинності або для отримання відповідним Кінцевим бенефіціаром права здійснювати вибірки за такою Угодою про передачу коштів кредиту виконано;

(vii) підтвердження того, що всі Уповноваження, необхідні у зв'язку з реалізацією Субпроектів, що фінансуються НЕФКО які мають бути профінансовані надходженнями від запропонованого Траншу, були отримані та є дійсними й чинними, а також що відповідні Кінцеві бенефіціари мають всі необхідні дозволи й повноваження для реалізації та ведення відповідних Субпроектів;

(viii) підтвердження того, що кожен Кінцевий бенефіціар відповідного Траншу створив ГРП, і що така ГРП почала виконувати свої функції у задовільний для НЕФКО спосіб;

(ix) свідчення доступності задовільної для НЕФКО необхідної технічної підтримки ГУПП, ГРП та Кінцевих бенефіціарів, які реалізують Субпроекти, що фінансуються НЕФКО, або що така технічна підтримка буде отримана за рахунок коштів грантів чи інших наявних джерел фінансування;

(x) підтвердження того, що будь-які виявлені невідповідності були виправлені у прийнятний для НЕФКО спосіб;

(xi) підтвердження оплати усіх зборів, витрат та нарахувань, які підлягають до сплати Позичальником згідно з умовами Угоди, та

(xii) копії будь-якого іншого уповноваження чи іншого документу, висновку або запевнення, які відповідно до повідомлення, наданого НЕФКО Позичальнику, є необхідними або бажаними у зв'язку з набранням чинності та реалізацією цієї Угоди та трансакцій, передбачених у цій Угоді, або чинності та можливості примусового виконання цієї Угоди.

(b) отримання НЕФКО, за її вимогою та за формою та змістом, задовільними для НЕФКО, не пізніше дати Запиту на вибірку пропонованого Траншу (якщо НЕФКО в односторонньому порядку не відмовиться від отримання), завірених копій контракту або контрактів, укладених у зв'язку з Субпроектом, що фінансується НЕФКО, та прийнятних для фінансування коштом цього Кредиту на агреговану суму не менше суми Траншів, що підлягають вибірці (в тому числі Траншу, стосовно вибірки якого надійшов запит), при цьому умови контрактів мають бути прийнятні для НЕФКО;

(c) на Заплановану дату вибірки коштів пропонованого Траншу (якщо НЕФКО в односторонньому порядку не відмовиться від цього):

(i) усі факти та інформація, що містяться у пунктах Преамбули, залишаються правдивими, точними та діючими;

(ii) заяви та гарантії, що повторюються відповідно до Статті 6.9, є вірними в усіх відношеннях;

(iii) Гарантія Sida є чинною, обов'язковою та може бути примусово виконана і що не мали місця жодні події або обставини, які могли б, на обґрунтовану думку НЕФКО, мати негативний вплив на правовий, чинний, обов'язковий характер Гарантії Sida, та те, що вона може бути примусово виконана, її застосовність до Кредиту або щодо права НЕФКО висунути вимогу відповідно до неї;

(iv) Україна залишається Країною, в якій НЕФКО веде свою діяльність;

(v) Рамкова угода є чинною, обов'язковою до виконання і придатною для виконання у примусовому порядку, а також у тому, що не мали місце жодні події або обставини, які, на думку НЕФКО, могли б негативно вплинути на законність, чинність, обов'язковість до виконання і придатність для примусового виконання Рамкової угоди на території Позичальника, де здійснюються такі Субпроекти, що фінансуються НЕФКО;

(vi) жодна подія чи обставина, що становить або могла б, з плином часу або після надання повідомлення за цією Угодою, становити:

(1) Випадок невиконання зобов'язань, або

(2) Випадок дострокового погашення,

не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення, або не може виникнути в результаті вибірки запропонованого Траншу.

1.5 Анулювання та призупинення

1.5.A Право Позичальника на анулювання

Позичальник може в будь-який час шляхом надіслання НЕФКО письмового повідомлення анулювати цілком або частково невибрану частину Кредиту, і таке анулювання одразу набере чинність. Однак таке повідомлення не є чинним стосовно Траншу стосовно якого Позичальник подав Запит на вибірку.

1.5.B Право НЕФКО на призупинення та анулювання

(a) НЕФКО має право у будь-який час, надіславши Позичальнику письмове повідомлення, призупинити та/або анулювати повністю або частково невибрану частину Кредиту, і таке призупинення та/або анулювання одразу набере чинність:

(i) у разі настання Випадку дострокового погашення або Випадку невиконання зобов'язань, або події чи обставини, яка після проходження певного часу або подання повідомлення згідно із цією Угодою становитиме Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов'язань; або

(ii) якщо Україна перестане бути Країною, в якій НЕФКО веде свою діяльність.

(b) НЕФКО також має право призупинити вибірку частини Кредиту із негайним набранням чинності у разі виникнення Події дестабілізації ринку.

(c) Будь-яке призупинення триває допоки НЕФКО не припинить його або не анулює призупинену суму.

1.5.C Компенсація за призупинення та анулювання Траншу

1.5.C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ

Якщо НЕФКО призупиняє Транш, на який Позичальник надав запит, після настання Випадку невиконання зобов'язань, Позичальник сплачує НЕФКО Компенсацію за призупинення та анулювання, розраховану на суму призупиненої вибірки.

1.5.C(2) АНУЛЮВАННЯ

(a) Якщо згідно із Статтею 1.5.A Позичальник здійснює анулювання, то він повинен сплатити НЕФКО Компенсацію за призупинення та скасування, розраховану відповідно до анульованої суми.

(b) Якщо НЕФКО анулює Транш на який Позичальник надав запит після Випадку невиконання зобов'язань, Позичальник повинен надати компенсацію НЕФКО згідно з Статтею 10.3.

За винятком випадку, вказаного вище у пункті (b), після анулювання Траншу НЕФКО не підлягає сплаті жодна компенсація.

1.5.D Суми, що підлягають сплаті за Статтею 1.5

Суми, що підлягають сплаті за Статтею 1.5 повинні бути сплачені в євро протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після того як Позичальник отримає від НЕФКО вимогу або протягом будь-якого більш тривалого періоду, встановленого у вимозі НЕФКО.

1.6 Анулювання після закінчення терміну дії Кредиту

Наступного дня після Останньої дати надання кредиту та, якщо інше при цьому не погоджено у письмовій формі НЕФКО, НЕФКО може автоматично анулювати будь-яку частину Кредиту, стосовно якої не надано Запит на вибірку згідно зі Статтею 1.2.B без надсилання повідомлення від нього Позичальнику й без виникнення відповідальності з боку будь-якої Сторони.

1.7 Комісія за проведення оцінки

Позичальник сплачує НЕФКО комісію за оцінку в сумі 45000 євро (сорок п'ять тисяч євро). Комісія за оцінку підлягає сплаті в ту з наведених нижче дат, що настає раніше:

(a) дата першого Траншу (в цьому випадку, за запитом Позичальника, НЕФКО може, і Позичальник даною Угодою надає йому такі повноваження, утримати з першого Траншу суму, еквівалентну несплаченій комісії за проведення оцінки, і ця сума, утримана НЕФКО з першого Траншу для сплати комісії за проведення оцінки, трактується як така, що була видана НЕФКО);

(b) Остання дата надання Кредиту (або дата, коли Кредит призупинено або анульовано згідно зі Статтею 1.5.B, якщо вона настає раніше).

Комісія за проведення оцінки сплачується незалежно від будь-якого анулювання Кредиту.

1.8 Комісія за зобов'язання

Позичальник повинен сплатити НЕФКО комісію у розмірі 0.4 % (нуль цілих чотири десятих процента) річних на ту частину Кредиту, яка не була вибрана Позичальником і видана НЕФКО. Комісія за зобов'язання нараховується з дати, що наступить через 60 днів після підписання цієї Угоди (включно з цією датою), до дня, коли Кредит був повністю вибраний або, залежно від обставин, анульований (не включаючи цей день). Комісія за зобов'язання розраховується на основі 360-денного року, що складається з 12 місяців по 30 днів кожен. Якщо Позичальник не сплатив комісію за зобов'язання протягом десяти (10) календарних днів до запитуваної Дати вибірки першого Траншу, комісія за зобов'язання утримується НЕФКО з першого Траншу, після чого сплачується раз на півроку за невиплаченими сумами, на Дати платежу.

СТАТТЯ 2 Валюта та Графік погашення

2.1 Валюта погашень, процентів та інших витрат

Проценти, погашення та інші витрати, що підлягають сплаті стосовно Кредиту, сплачуються Позичальником в євро.

Будь-який інший платіж здійснюється у валюті, яка зазначена НЕФКО з урахуванням валюти витрат, які повинні бути компенсовані шляхом здійснення такого платежу.

2.2 Графік погашення

У межах 10 (десяти) днів з моменту вибірки останнього Траншу, НЕФКО надсилає Позичальнику графік погашення, зазначений у Статті 4.1.

СТАТТЯ 3 Проценти

3.1 Проценти

Позичальник сплачує проценти на непогашений залишок Кредиту за Процентною ставкою один раз на півроку відносно заборгованості станом на Дати платежів. Перший період нарахування процентів рахується від Дати вибірки (включно з цією датою) до наступної Дати платежу (не включно з цією датою). Кожен наступний Період нарахування процентів починається з Дати платежу та закінчується наступною Датою платежу.

НЕФКО повідомлятиме Позичальнику Процентну ставку після початку кожного Періоду нарахування процентів.

Проценти обчислюються на кожний Період нарахування процентів на підставі Статті 5.1.

Якщо Процентна ставка для будь-якого Періоду нарахування процентів є нижчою нуля, вона буде нульовою.

3.2 Заміна процентної ставки

(a) Плаваюча процентна ставка, яка застосовується до Кредиту відповідно до Статті 3.1 вище, може бути замінена на фіксовану процентну ставку ("Заміна процентної ставки") станом на будь-яку Дату платежу, що наступає після повної вибірки Кредиту. Для цього Позичальник письмово запитує про надання пропозиції про Заміну процентної ставки не пізніше ніж за 45 (сорок п'ять) календарних днів до відповідної Дати платежу. Після отримання такого запиту НЕФКО, за першої можливості, надає Позичальнику пропозицію про Заміну процентної ставки (зі вказанням відсотків) разом з усіма іншими пов'язаними умови та строком для їх прийняття. Якщо Позичальник приймає умови пропозиції про Заміну процентної ставки протягом вказаного у пропозиції строку, Заміна процентної ставки набуває чинності відповідно до положень пропозиції про Заміну процентної ставки. (b) Якщо Позичальник відхилить пропозицію про Заміну процентної ставки, застосовуватиметься плаваюча процентна ставка. Це не перешкоджає Позичальнику запитати про Заміну процентної ставки у будь-яку подальшу Дату платежу. Для уникнення сумнівів, Заміна процентної ставки (1) не вимагає будь-якого збільшення розміру фінансових зобов'язань Позичальника за цією Угодою та (2) не вважається та не тлумачиться в якості змін до цієї Угоди, які б вимагали дотримання будь-яких додаткових внутрішніх процедур (таких як ратифікація чи затвердження).

3.3 Проценти на прострочені суми

Без обмеження дії Статті 10 та як виняток зі Статей 3.1 та 3.2, у випадку якщо Позичальник не сплачує у встановлений термін будь-яку суму, котра підлягає сплаті на відповідну дату за цією Угодою, проценти нараховуються на будь-яку прострочену суму, що підлягає сплаті за умовами цієї Угоди, від належної дати платежу до фактичної дати платежу за річною ставкою, що дорівнює Процентній ставці плюс 2 % (200 базисних пунктів) та буде сплаченою відповідно до вимоги НЕФКО.

СТАТТЯ 4 Погашення

4.1 Звичайне погашення

Позичальник здійснює погашення вибраної основної суми Кредиту переважно рівними, послідовними платежами у Дати платежів, що починаються з Дати платежу, яка є наступною після 60 місяців після Дати набуття чинності та закінчуючи Датою платежу, яка є наступною після 180 місяців (15 років) з Дати набуття чинності, згідно з положеннями графіка погашення, що надається відповідно до Статті 2.2.

4.2 Добровільне дострокове погашення

4.2.A Можливість дострокового погашення

Згідно зі Статтями 4.2.B, 4.2.C та 4.4 Позичальник може здійснити дострокове погашення будь-якого Кредиту цілком або частково разом із нарахованими процентами та Компенсацією за дострокове погашення, після надсилання Запиту на дострокове погашення разом із повідомленням, яке надсилається щонайменше за 45 днів та в якому зазначаються:

(a) Сума дострокового погашення;

(b) Дата дострокового погашення; та

(c) номер Угоди ("NEFCO 14/16"), вказаний на титульній сторінці цієї Угоди.

Згідно зі Статтею 4.2.C Запит на дострокове погашення є обов'язковим і безвідкличним.

4.2.B Компенсація за дострокове погашення

Позичальник сплачує НЕФКО станом на Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення стосовно частини Кредиту, яка достроково погашається.

4.2.C Механізм дострокового погашення

Після представлення НЕФКО Позичальником Запиту на дострокове погашення не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до Дати дострокового погашення НЕФКО надає Позичальнику Повідомлення про дострокове погашення. У Повідомленні про дострокове погашення зазначається Сума дострокового погашення, нараховані проценти на цю суму, що повинні бути сплачені, та Компенсація за дострокове погашення, яка підлягає сплаті згідно зі Статтею 4.2.B та кінцевий термін акцепту, встановлений НЕФКО.

Якщо Позичальник приймає Повідомлення про дострокове погашення не пізніше кінцевого терміну акцепту, він здійснює дострокове погашення. У будь-якому іншому випадку Позичальник не може здійснювати дострокове погашення.

Позичальник супроводжує дострокове погашення сплатою нарахованих процентів і Компенсації за дострокове погашення відповідно до Суми дострокового погашення, як це зазначено у Запиті на дострокове погашення.

4.3 Обов'язкове дострокове погашення

4.3.A Випадки дострокового погашення

4.3.A(1) РІВНІ УМОВИ ЗА ФІНАНСУВАННЯМ, ЩО НАДАЄТЬСЯ НЕ НЕФКО

Якщо Позичальник добровільно здійснює (для уникнення сумнівів, дострокове погашення повинно включати переоформлення або анулювання, залежно від випадку) дострокове повне або часткове погашення будь-якого Фінансування, що надається не НЕФКО, і таке дострокове погашення не здійснюється з коштів кредиту або інших боргових коштів, термін погашення якого принаймні дорівнює залишковому терміну погашення такого Фінансування, що надається не НЕФКО і достроково погашається, НЕФКО має право шляхом надіслання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Кредиту. НЕФКО може вимагати дострокового погашення такої ж частки Вибраних Траншів, що й частка Фінансування, що надається не НЕФКО і достроково погашається, в загальному непогашеному обсязі усього Фінансування, що надається не НЕФКО.

Позичальник зобов'язується виплатити необхідну суму, що вимагається, у дату, яку зазначить НЕФКО і яка повинна припадати не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів після дати подання вимоги.

Для цілей цієї Статті "Фінансування, що надається не НЕФКО" охоплює будь-який інший кредит (за винятком цього Кредиту та будь-яких інших прямих кредитів, наданих НЕФКО Позичальнику), боргове зобов'язання, інші форми фінансової заборгованості чи будь-яке зобов'язання стосовно сплати або дострокового погашення грошових сум, первісно наданих Позичальнику на термін понад 5 (п'ять) років, включаючи, без обмеження, кредит, наданий ЄІБ.

4.3.A(2) ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ

Позичальник негайно проінформує НЕФКО, якщо відбулася або може відбутися Подія зміни в законодавстві. У такому випадку або якщо НЕФКО має обґрунтовані підстави вважати, що Подія зміни в законодавстві відбулася або повинна відбутися, НЕФКО може вимагати від Позичальника проведення консультацій з ним. Такі консультації повинні бути проведені в межах 30 (тридцяти) днів з дати вимоги НЕФКО. Якщо після спливу 30 (тридцяти) днів з дати такої вимоги про проведення консультацій НЕФКО вважає, що впливу Події зміни в законодавстві не можна уникнути у спосіб, який би задовольнив НЕФКО, НЕФКО може, повідомивши про це Позичальнику, скасувати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Кредиту, а також нарахованих процентів і всіх інших сум, що нараховані та підлягають сплаті за цією Угодою.

Позичальник повинен сплатити зазначену суму станом на дату, зазначену НЕФКО, при цьому така дата повинна припадати не раніше ніж через 30 (тридцять) днів із дати вимоги.

Для цілей цієї статті "Подія зміни в законодавстві" означає прийняття, оприлюднення, виконання або ратифікацію чи будь-які зміни будь-якого закону, правила або нормативно-правого акту (або у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативно-правового акту) або будь-яке подальше законодавство, яке регулює Боргову операцію та впливає на боргові зобов'язання Позичальника перед НЕФКО згідно цієї Угоди), що відбувається після дати підписання цієї Угоди та, на обґрунтовану думку НЕФКО, може мати істотний негативний вплив на спроможність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою або на будь-яке забезпечення, надане у зв'язку з цією Угодою.

4.3.A(3) НЕЗАКОННІСТЬ

Якщо:

(a) у будь-якій відповідній юрисдикції для НЕФКО стає незаконним виконання будь-яких з його зобов'язань, передбачених цією Угодою, або фінансування чи обслуговування Кредиту;

(b) Рамкова угода є або може бути:

(i) розірваною або такою, що втратила юридичну силу для України в будь-якому відношенні;

(ii) такою, що втратила чинність відповідно до її умов, або втратила чинність відповідно до її умов згідно з твердженнями України;

(iii) порушеною в результаті того, що Україна перестала виконувати будь-які зобов'язання, прийняті нею згідно із Рамковою угодою; або

(iv) незастосовною до будь-якого Субпроекту, що фінансується НЕФКО, або права НЕФКО за Рамковою угодою та/або цією Угодою не можуть бути застосовані по відношенню до Субпроекту, що фінансується НЕФКО; або

(c) по відношенню до Гарантії Sida:

(i) вона вже не є дійсною або не має повної юридичної сили;

(ii) умови покриття за цією гарантією не виконуються;

(iii) не застосовується до будь-якого Траншу, з якого здійснюється вибірка або передбачається здійснення вибірки за цією Угодою; або

(iv) вона не є чинною відповідно до її умов або стверджується, що вона не є чинною відповідно до її умов;

НЕФКО може, шляхом повідомлення Позичальника, негайно (i) призупинити надання або скасувати невикористану частину Кредиту та/або (ii) вимагати дострокового погашення Кредиту, а також всіх нарахованих або непогашених сум за цією Угодою на дату, вказану НЕФКО в його повідомленні Позичальнику.

4.3.A(4) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРОМ

Якщо НЕФКО визначить, що Кінцевий бенефіціар не дотримався будь-якого зобов'язання, покладеного на нього в обмін на будь-яку частину Кредиту, надану йому, НЕФКО може повідомити про це Позичальника. Протягом 30 (тридцяти) днів після надання такого повідомлення, Позичальник:

(a) за попередньою згодою з НЕФКО перерозподіляє відповідну суму Кредиту на інший прийнятний Субпроект, або

(b) повертає відповідну суму Кредиту,

в обох випадках відповідна сума Кредиту має дорівнювати сумі, наданій відповідному Кінцевому бенефіціару в рамках Кредиту.

4.3.B Механізм дострокового погашення

Будь-яка сума, сплати якої вимагає НЕФКО відповідно до Статті 4.3.A, разом із будь-якими процентами або іншими сумами, що нараховані або підлягають сплаті за цією Угодою, включаючи, без обмежень, будь-яку Компенсацію за дострокове погашення, що підлягає сплаті відповідно до Статті 4.3.C та Статті 4.4, повинна бути сплачена у дату, зазначену НЕФКО в його повідомленні про вимогу.

4.3.C Компенсація за дострокове погашення

У випадку обов'язкового дострокового погашення згідно зі Статтею 4.3, Позичальник сплачує НЕФКО на дату, зазначену НЕФКО у своєму повідомленні про вимогу, Компенсацію за дострокове погашення за частиною Кредиту, що достроково погашається.

4.4 Загальні умови

Повернена або достроково погашена сума не підлягає повторному запозиченню. Ця Стаття 4 не обмежує дію Статті 10.

Якщо Позичальник здійснює дострокове погашення всього або частини Кредиту у дату, яка не є Датою платежу, Позичальник відшкодовує НЕФКО таку суму, яка, за свідченням НЕФКО, є необхідною для відшкодування НЕФКО за отримання коштів не на Дату платежу.

СТАТТЯ 5 Платежі

5.1 Правило розрахунку днів

Будь-яка сума, що підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою у формі процентів, відшкодування або комісії та обчислюється на рік, який складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, та кількості днів, що минули.

5.2 Час та місце платежу

Якщо в цій Угоді або у вимозі НЕФКО не зазначено іншого, усі суми, за виключенням сум процентів, відшкодування та основної суми, сплачуються протягом 15 (п'ятнадцяти) днів із дати отримання Позичальником вимоги НЕФКО.

Кожна сума, яка сплачується Позичальником за цією Угодою, сплачується на відповідний рахунок, про який НЕФКО повідомляє Позичальнику. НЕФКО зазначає рахунок не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до встановленої дати першого платежу Позичальником і повідомляє про будь-яку зміну рахунку не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати першого платежу, до якого застосовується зміна. Цей строк повідомлення не застосовується в разі платежу відповідно до Статті 10.

Позичальник вказує в кожному проведеному платежі за цією Угодою номер угоди ("NEFCO 14/16"), зазначений на титульній сторінці цієї Угоди.

Сума, що належить до сплати Позичальником, вважається сплаченою тоді, коли НЕФКО отримує її.

Будь-які виплати для, або від НЕФКО в рамках цієї Угоди, повинні здійснюватися з використанням рахунку(ів), що є прийнятними для НЕФКО.

5.3 Відсутність зарахування зустрічних вимог Позичальником

Усі платежі (звільнені від будь-яких відрахувань), які здійснює Позичальник за цією Угодою, розраховуються та проводяться без зарахування зустрічних вимог або взаємозаліку.

5.4 Порушення системи платежів

Якщо НЕФКО визначає (на свій розсуд) або отримує повідомлення від Позичальника про те, що сталася Подія дестабілізації:

(a) НЕФКО може та буде, якщо Позичальник попросить про це, консультуватись із Позичальником з метою погодження із Позичальником внесення таких змін до здійснення або керування цією Угодою, наскільки НЕФКО вважатиме необхідним за таких обставин;

(b) НЕФКО не зобов'язана консультуватися з Позичальником відносно будь-яких змін, зазначених в абзаці (а), якщо, на його думку, за даних умов такі дії є нераціональними, та, за будь-яких умов, НЕФКО не зобов'язана погоджувати такі зміни, і

(c) НЕФКО не несе відповідальність за будь-які пошкодження, витрати чи збитки, які виникають в результаті Події порушення системи платежів або в результаті будь-якої дії чи бездіяльності відповідно до чи у зв'язку із цією Статтею 5.4.

5.5 Застосування отриманих сум

5.5.A Загальні

Позичальник виконує свої платіжні зобов'язання лише за умови, що оплачені ним суми отримані відповідно до умов цієї Угоди.

5.5.B Часткові платежі

Якщо НЕФКО отримує платіж, який є недостатнім для погашення всіх сум, належних до сплати Позичальником за цією Угодою, НЕФКО застосовує такий платіж:

(a) по-перше, для покриття будь-яких несплачених зборів, витрат, відшкодувань та витрат, належних до сплати за цією Угодою;

(b) по-друге, для покриття будь-яких нарахованих процентів, що належать до сплати, але не сплачені за цією Угодою;

(c) по-третє, в рахунок оплати будь-якої основної суми боргу, що належить до сплати, але не сплачена за цією Угодою у зворотньому порядку виконання; та

(d) по-четверте, в рахунок оплати будь-якої іншої належної суми, що належить до сплати, але не сплачена за цією Угодою.

СТАТТЯ 6 Зобов'язання та заяви Позичальника

Зобов'язання у цій Статті 6 залишаються чинними з дати цієї Угоди допоки залишається невиплаченою будь-яка сума за цією Угодою або залишається чинним Кредит.

A. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ПРОЕКТОМ

6.1 Використання Кредиту та наявність інших коштів

Позичальник використовує усі запозичені ним за цією Угодою кошти виключно для фінансування Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, і за відповідною письмовою згодою НЕФКО для технічної підтримки, що потрібна для ГУПП та/або ГУПів і є необхідною для здійснення Субпроектів, що фінансуються НЕФКО.

Позичальник надає кошти Кредиту Кінцевим бенефіціарам відповідно до Угод про передачу коштів кредиту на прийнятних для НЕФКО умовах та реалізує свої права за такою Угодою про передачу коштів кредиту таким чином, щоб захистити інтереси Позичальника та НЕФКО, виконати положення цієї Угоди та досягти цілей, для яких надано Кредит. Якщо НЕФКО не погодиться на інше, Позичальник не має права переуступати, змінювати, скасовувати або відмовлятися від будь-якого права або положення будь-якої Угоди про передачу коштів кредиту.

Позичальник надає інші кошти Кінцевим бенефіціарам відповідно до Статті 1.4.D(a)(ii) у мірі, наскільки це є необхідним для впровадження Субпроектів, що фінансуються НЕФКО.

6.2 Виконання Субпроектів

Позичальник реалізує Субпроекти, що фінансуються НЕФКО, відповідно до Технічного опису, в який за погодженням НЕФКО періодично можуть вноситись зміни, та завершує Субпроекти до кінцевої дати, зазначеної в цих документах.

Позичальник цим бере на себе зобов'язання доти, доки будь-який Кредит або будь-яка частина Кредиту за цією Угодою залишаються непогашеними: (i) забезпечувати повний контроль, або, у відповідних випадках, слідкувати, аби відповідний Кінцевий бенефіціар забезпечував повний контроль над усіма активами, що складають частину кожного Субпроекту, що фінансується НЕФКО, та (ii) не вчиняти і не дозволяти вчинення жодних дій, які могли б завадити такому впровадженню або експлуатації Субпроекту, що фінансується НЕФКО, або, у відповідних випадках, слідкувати, аби відповідний Кінцевий бенефіціар не вчиняв та не дозволяв вчинення таких дій.

6.3 Збільшена вартість Проекту

Якщо загальна вартість Проекту перевищить оцінку вартості Проекту, зазначену у пункті (e) Преамбули, Позичальник повинен буде знайти кошти для фінансування надлишкової вартості, не звертаючись до НЕФКО, аби забезпечити виконання Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, відповідно до Технічного опису. НЕФКО повинен бути проінформований Позичальником стосовно планів щодо фінансування такої надлишкової вартості без зволікань.

6.4 Процедура закупівель

Позичальник:

(a) зобов'язується сам і повинен зобов'язати кожного Кінцевого бенефіціара забезпечити придбання устаткування, замовлення послуг та інших робіт для відповідного Субпроекту, що фінансується НЕФКО, шляхом прийнятної процедури закупівель, що є задовільною для НЕФКО та відповідає політиці і стандартам, зазначеним в Посібнику з питань закупівель;

(b) забезпечує, щоб кожен Кінцевий бенефіціар:

(i) дозволяв особам, визначеним НЕФКО у якості незалежних спостерігачів відвідувати його приміщення під час усіх етапів проведення тендерів стосовно відповідного Субпроекту, що фінансується НЕФКО; та

(ii) надавав НЕФКО в контексті проведення тендерів за відповідним Субпроектом, що фінансується НЕФКО, право на:

(1) розгляд звітів з оцінки до їх схвалення відповідними комітетами з оцінки; та

(2) призначення місця проведення оцінки тендерних пропозицій та способу отримання й зберігання тендерних пропозицій; та

(c) зобов'язується сам і повинен зобов'язати кожного Кінцевого бенефіціара забезпечити аби усі договори за відповідним Субпроектом, що фінансується НЕФКО, підписані після дати цієї Угоди (відповідно до політики і стандартів закупівель, згаданих вище у пункті (а)), містили:

(i) вимогу до відповідного підрядника оперативно інформувати НЕФКО і Позичальника про будь-яке обґрунтоване обвинувачення, скаргу або інформацію щодо Забороненої поведінки у зв'язку із таким Субпроектом;

(ii) вимогу до відповідного підрядника вести бухгалтерські книги фіксувати усі фінансові операції та видатки у зв'язку із таким Субпроектом; та

(iii) право НЕФКО та осіб, що призначені НЕФКО, які можуть супроводжуватися представниками Sida та/або Особи, яка надає рефінансування щодо будь-яких можливих випадків Забороненої поведінки, переглядати бухгалтерські книги і записи відповідного підрядника у зв'язку із таким Субпроектом та робити копії документів тією мірою, наскільки це дозволено законодавством.

6.5 Продовження зобов'язань за Проектом

Позичальник зобов'язується сам і повинен, наскільки це можливо в контексті відповідних Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, зобов'язати кожного Кінцевого бенефіціара забезпечити:

(a) Обслуговування: обслуговування, здійснення поточного та капітального ремонту та оновлення усього майна, що є частиною Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, так, як це необхідно для його підтримання в належному робочому стані;

(b) Активи Субпроекту: у разі відсутності попереднього письмового погодження НЕФКО у письмовій формі набуття та збереження за собою права володіння усіма або переважною більшістю активів, з яких складаються Субпроекти, що фінансуються НЕФКО, або, у відповідних випадках, заміни та поновлення таких активів, а також підтримки Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, переважно в безперервному робочому режимі згідно з початковою метою; при цьому НЕФКО може не надавати своє погодження лише у випадках, коли запропонована дія могла б мати негативний вплив на інтереси НЕФКО як кредитора Позичальника або унеможливила б фінансування Проекту чи відповідного Субпроекту, що фінансується НЕФКО.

(c) Страхування: страхування робіт та майна, що входять до складу будь-якого Субпроекту, що фінансується НЕФКО, згідно із відповідною практикою галузі, що застосовується до подібних робіт в інтересах суспільства;

(d) Права та дозволи: збереження чинності усіх прав проїзду чи користування, а також усіх дозволів, ліцензій або погоджень, необхідних для виконання та функціонування Субпроектів, що фінансуються НЕФКО;

(e) Екологічні і соціальні стандарти:

(i) реалізація та експлуатація Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, відповідно до Екологічних і соціальних стандартів;

(ii) обов'язкове включення до усіх контрактів з підрядниками Субпроекту, що фінансується НЕФКО, положень, які зобов'язували б таких підрядників дотримуватися Стандартів МОП, а також стандартів охорони та безпеки праці;

(iii) забезпечення задіяними на Субпроекті, що фінансується НЕФКО, підрядниками дотримання вимог, згаданих вище в пунктах (i) та (ii);

(iv) отримання, збереження та дотримання усіх необхідних дозволів для Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, в екологічній або соціальній сфері;

(v) забезпечення невикористання Кредиту на будь-які компоненти Субпроектів, що фінансується НЕФКО, які потребують Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу відповідно до національного законодавства або законодавства ЄС, поки така Оцінка впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу до остаточного завершення такої оцінки та її схвалення компетентним органом; та

(vi) забезпечення невикористання Кредиту на будь-які компоненти Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, які потенційно можуть негативно впливати на об'єкт природоохоронного значення, що перебуває під захистом національного законодавства або міжнародних угод, допоки компетентний орган не підтвердить, що даний компонент не має істотного негативного впливу на такий об'єкт;

(f) Законодавство ЄС: виконання та експлуатацію Субпроектів, що фінансуються НЕФКО згідно з відповідними стандартами законодавства ЄС тією мірою, наскільки вони реалізовані в законах України або визначені НЕФКО у цій Угоді.

(g) Роботи та проектування у сфері енергоефективності:

(i) забезпечення використання результатів енергетичного аудиту, погоджених НЕФКО відповідно до стандарту "EN 16247- Energyaudits - Part 1: General requirements" або будь-якого іншого стандарту, погодженого з НЕФКО, як основу для визначення об'єму Компонента з енергоефективності кожного Субпроекта;

(ii) забезпечення виконання всіх технічних проектів для Компонента з енергоефективності кожного Субпроекта, що фінансується НЕФКО у повній відповідності з рекомендаціями енергетичного аудиту, згаданого вище у пункті (i) і пов'язаного з таким Субпроектом. Відповідний проектувальник засвідчує таку відповідність у письмовій формі; та

(iii) для кожної будівлі, відремонтованої в рамках Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, протягом 3 (трьох) місяців після завершення відповідних робіт надати НЕФКО копію сертифікату про проведення оцінки фактичної енергетичної ефективності у відповідності з директивою "Directive 2010/31/EU" Європейського Парламенту та Ради від 19.05.2010 стосовно енергетичної ефективності будівель (облаштування та перебудова).

(h) ГУПП:

(i) забезпечення повної функціональності ГУПП, її належної кадрової комплектації та технічної підтримки у задовільний для НЕФКО спосіб;

(ii) здатність своєчасного та ефективного виконання ГУПП роботи шляхом створення та підтримки відповідної системи управління ГУПП у задовільний для НЕФКО спосіб; та

(iii) одержання та збереження ГУПП усіх необхідних повноважень щодо прийняття рішень та реалізації заходів у зв'язку з реалізацією та моніторингом Проекту згідно з даною Угодою;

в усіх випадках постійно до завершення Проекту.

(i) ГРП:

(i) забезпечення повної функціональності ГРП Субпроекту, що фінансується НЕФКО, її належної кадрової комплектації та технічної підтримки у задовільний для НЕФКО спосіб;

(ii) здатність кожної ГРП Субпроекту, що фінансується НЕФКО, своєчасно та ефективно виконувати свою роботу шляхом створення та підтримки належної системи управління для ГРП у задовільний для НЕФКО спосіб; та

(iii) одержання та збереження кожною ГРП Субпроекту, що фінансується НЕФКО, усіх необхідних повноважень щодо прийняття рішень та реалізації заходів у зв'язку з реалізацією та моніторингом відповідного Субпроекту згідно з даною Угодою;

в усіх випадках постійно до завершення Субпроекту, що фінансується НЕФКО.

(j) Експерти з верифікації:

(i) сприяння Експертам з верифікації у проведенні вибіркових перевірок на різних етапах реалізації Проекту та підтвердження того, що цілі з енергоефективності перевірених Субпроектів було або буде досягнуто повною мірою:

(ii) забезпечення виправлення відповідним Кінцевим бенефіціаром усіх виявлених Експертом з верифікації невідповідностей у спосіб та термін, задовільний для НЕФКО; та

(iii) забезпечення, за вимоги НЕФКО, належного доступу кожного Експерта з верифікації до будь-якого майданчику будівництва та будь-якої документації, що вимагається для реалізації Субпроектів, що фінансуються НЕФКО.

(k) Інші зобов'язання

(i) забезпечити відсутність будь-якого подвійного фінансування одних і тих же компонентів будь-яких Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, з використанням інших коштів, наданих НЕФКО згідно з цією Угодою або якимось іншим чином, або з використанням коштів інших осіб, що надають фінансування або донорів, при цьому жодні положення даної Статті:

(1) не забороняють будь-яке співфінансування Субпроектів іншими особами, що надають фінансування або донорами або фінансування Позичальником інших компонентів будь-якого Субпроекту, що фінансується НЕФКО, з власних ресурсів; та

(2) не застосовуються у випадках коли кошти донорських грантів змішуються з коштами НЕФКО, про що НЕФКО була відповідним чином поінформований і надала своє погодження;

(ii) забезпечити негайне повідомлення НЕФКО про призупинення або скасування впровадження будь-якого Субпроекту, що фінансується НЕФКО;

(iii) забезпечити, щоб жоден Субпроект, що фінансується НЕФКО:

(1) не реалізовувався у місцевості України, де має місце активний конфлікт;

(2) не спричинив новий активний конфлікт в Україні;

(3) не продовжував будь-який існуючий активний конфлікт в Україні; або

(4) не реалізовувався на території непідконтрольній Уряду України;

(iv) призупиняти уповноваження на будь-який Субпроект, що фінансується НЕФКО, та виплату будь-якої частини Траншу Кінцевому бенефіціару, стосовно якого або управлінського персоналу якого ведеться розслідування відповідним органом у зв'язку з будь-якою Забороненою поведінкою;

(v) забезпечити, щоб його платіжні зобов'язання за цією Угодою не підпадали під дію Боргової операції;

(vi) забезпечити, щоб:

(1) усе обладнання, роботи та послуги, придбані для або у зв'язку з наданням технічної підтримки для Субпроекту, що фінансується НЕФКО, з фінансування ЄІБ або НЕФКО;

(2) усе обладнання, роботи та послуги, придбані за кошти грантів, наданих третіми сторонами для Субпроекту для фінансування НЕФКО; та

(3) усе обладнання, пожертвуване третіми сторонами Кінцевим бенефіціарам для Субпроекту, що фінансується НЕФКО,

було звільнене від будь-якого відповідного податку або іншого мита за його придбання або передачу;

(vii) подати на розгляд та схвалення НЕФКО кожну Угоду про передачу коштів кредиту, яка пропонується до укладення Позичальником, перед її оформленням з боку Позичальника (що має включати зокрема опис технічної підтримки, що може бути профінансована відповідно до такої Угоди про передачу коштів кредиту); та

(viii) впевнитись, що участь Sida у якості Гаранта у Субпроекті, що фінансується НЕФКО є оголошеною публічно на кожному майданчику Субпроекту, що фінансується НЕФКО, де це доцільно і обґрунтовано.

B. ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.6 Дотримання законодавства

Позичальник бере зобов'язання, а також забезпечує, щоб Кінцеві бенефіціари в усіх відношеннях дотримувались законів та нормативно-правових актів, дія яких поширюється на них або на відповідний Субпроект, що фінансується НЕФКО у тих випадках, коли їх недотримання спричиняє або з великою долею ймовірності спричинить Істотну несприятливу зміну.

6.7 Чесність

(a) Заборонена поведінка:

(i) Позичальник виконає доцільні дії для запобігання та протидіє та не бере участі (і гарантує, що жоден Кінцевий бенефіціар не бере участі) (і ні Позичальник, ні жоден Кінцевий бенефіціар не уповноважує та не дозволяє будь-якому суб'єкту, що діє від його імені, брати участь у) будь-якій Забороненій поведінці у зв'язку з Субпроектами, що фінансуються НЕФКО, або тендерною процедурою за Субпроектом, що фінансується НЕФКО, або будь-якою транзакцією, передбаченою Угодою.

(ii) Позичальник зобов'язується (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов'язується) доповідати НЕФКО та вживати таких заходів, яких НЕФКО або Sida або Особа, яка надає рефінансування може вимагати з метою розслідування, виправлення або припинення будь-яких заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки.

(iii) Позичальник зобов'язується (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов'язується) гарантувати, що контракти, фінансовані за кошти Кредиту, включають необхідні положення, що дозволяють Позичальнику розслідувати, виправляти або припиняти будь-які заявлені або підозрювані випадки Забороненої поведінки у зв'язку з Субпроектами, що фінансуються НЕФКО.

(b) Санкції:

Позичальник бере зобов'язання (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов'язується):

(i) не вступати в ділові стосунки з будь-яким Суб'єктом санкцій, або

(ii) не надавати ніякі кошти будь-якому Суб'єкту санкцій, або на користь Суб'єкта санкцій, прямо або опосередковано.

(c) Керівництво:

Позичальник бере зобов'язання (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов'язується) приймати в розумні терміни відповідні заходи щодо будь-яких належним чином уповноважених агентів чи представників Позичальника або відповідного Кінцевого бенефіціара (у відповідних випадках) із прямими повноваженнями щодо прийняття рішень і управління стосовно Кредиту, відповідного Субпроекту, що фінансується НЕФКО, які:

(i) стають Суб'єктом санкцій, або

(ii) є суб'єктом рішення суду, винесеного у зв'язку із Забороненою поведінкою, яка мала місце вході виконання ними своїх професійних обов'язків,

аби забезпечити, що участь такої особи призупиняється, її звільняють або в будь-якому випадку виключають із будь-якої діяльності Позичальника або Кінцевого бенефіціара (в залежності від обставин) стосовно Кредиту, Субпроекту, що фінансується НЕФКО або, згідно з обставинами, відповідного Субпроекту.

6.8 Виділення коштів із державного бюджету

Позичальник повинен впевнитись, що доки будь-які суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, залишаються невиплаченими, тоді з державного бюджету України на відповідний рік виділяються достатні кошти для виплати таких сум.

6.9 Загальні заяви та гарантії

Позичальник заявляє та гарантує НЕФКО, що:

(a) він має повноваження брати на себе та виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, і що були вчинені всі необхідні дії для того, щоб уповноважити Позичальника брати та виконувати ці зобов'язання;

(b) зобов'язання за цією Угодою є для нього дійсними, обов'язковими до виконання та такими, що можуть бути примусово виконані;

(c) взяття на себе та виконання ним його зобов'язань за цією Угодою та дотримання її положень не суперечить і не створює конфлікт а також не буде суперечити або створювати конфлікт:

(i) із жодним застосовним законом, статутом, правилом, нормативно-правовим актом чи будь-яким рішенням суду, постановою або дозволом, дія яких поширюється на нього, або будь-яких обмежень щодо набуття заборгованості, дія яких поширюється на нього;

(ii) із жодною угодою або іншим документом, який є для нього обов'язковим до виконання, що може з обґрунтованою ймовірністю спричинити істотний несприятливий вплив на його спроможність виконувати свої зобов'язання за цією Угодою;

(iii) із жодним положенням його конституційних законів;

(d) після 26 листопада 2016 року не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни;

(e) не відбулася та на поточний момент не є такою, що залишилась без уваги або належного рішення, жодна подія чи обставина, яка становить Випадок невиконання зобов'язань;

(f) не відбувається і настільки, наскільки йому відомо, не повинен відбуватися і не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляд жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних проваджень чи розслідування, що вже спричинив або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нього не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;

(g) він отримав усі необхідні Уповноваження у зв'язку із цією Угодою та для законного виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, і Субпроектами, що фінансуються НЕФКО, і всі ці Уповноваження є цілком чинними й можуть бути прийняті за докази;

(h) його зобов'язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходяться на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені та несубординовані зобов'язання за будь-якими з його боргових інструментів, за винятком зобов'язань, що в обов'язковому порядку мають переважну силу відповідно до законодавства, що застосовується до компаній взагалі;

(i) він виконує вимоги Статті 6.5(e) та, наскільки йому відомо (після проведення належного ретельного дослідження), не подавалася і не існує загрози подання проти нього або будь-якого Кінцевого бенефіціара Скарги про порушення екологічного або соціального законодавства;

(j) він не порушує (і не буде порушувати після вибірки за Кредитом) жодні обмеження та заборони щодо набуття фінансової заборгованості, які застосовуються до нього;

(k) Субпроекти, що фінансуються НЕФКО, підпадають під дію Рамкової угоди;

(l) він виконує усі зобов'язання, визначені у цій Статті 6;

(m) наскільки йому відомо, жодні кошти, вкладені у Субпроекти, що фінансуються НЕФКО, Позичальником або відповідним Кінцевим бенефіціаром, не отримані незаконним шляхом, в тому числі шляхом Відмивання коштів, та не мають відношення до Фінансування тероризму;

(n) ані Позичальник, ані будь-яка інша особа, що діє від його імені або під його контролем, не вчинила і не вчинить (i) будь-яку Заборонену поведінку у зв'язку з Субпроектами, що фінансуються НЕФКО, або будь-якими операціями, передбаченими в цій Угоді; або (ii) будь-яку незаконну діяльність, пов'язану з Фінансуванням тероризму або Відмиванням грошей;

(o) Субпроекти, що фінансуються НЕФКО, (включаючи, без обмеження, переговори, присудження і виконання контрактів, які фінансуються або будуть фінансуватися з коштів Кредиту) не пов'язані з будь-якою Забороненою поведінкою та не стали її причиною; та

(p) його платіжні зобов'язання за цією Угодою не підпадають під дію Боргової операції.

Заяви та гарантії, викладені вище, залишаються чинними після підписання цієї Угоди та, за винятком викладеного вище у пункті (d), уважаються такими, що повторюються станом на кожну дату Запиту на вибірку, кожну Дату вибірки та кожну Дату платежу.

СТАТТЯ 7 Забезпечення

7.1 Принцип рівних умов

Позичальник забезпечує, щоб його зобов'язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходилися на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені зобов'язання за будь-якими його Зовнішніми борговими інструментами.

Зокрема, якщо НЕФКО пред'являє вимогу згідно зі Статтею 10.1 або якщо відбулася і триває або може відбутися Випадок невиконання зобов'язань за будь-яким незабезпеченим та несубординованим Зовнішнім борговим інструментом Позичальника або будь-якої з його агенцій, Позичальник не здійснює (або не дозволяє) жодні платежі у зв'язку із жодним таким Зовнішнім борговим інструментом (регулярні або ні) без одночасної сплати або резервування на визначеному рахунку для сплати у наступну Дату платежу суми, що дорівнює сумі в тій самій пропорції до суми несплаченого боргу за цією Угодою, що і пропорція між цим платежем за цим Зовнішнім борговим інструментом та загальною сумою боргу за цим Інструментом. Для цієї цілі не враховується жодна сплата Зовнішнього боргового інструменту, що здійснюється з коштів, отриманих від випуску іншого інструменту, на який в основному підписалися ті ж самі особи, що володіють правами вимоги за цим Зовнішнім борговим інструментом

У цій Угоді термін "Зовнішній борговий інструмент" означає: (a) інструмент, у тому числі будь-яку квитанцію або виписку з рахунку, що підтверджує або становить зобов'язання щодо сплати Кредиту, депозиту, авансу або іншого подібного надання Кредиту (включаючи без обмежень будь-яке надання кредиту за угодою рефінансування або зміни графіка погашення), (b) зобов'язання, що підтверджується облігацією, борговою розпискою або іншим подібним письмовим підтвердженням заборгованості; або (c) гарантія, надана Позичальником стосовно зобов'язання третьої сторони; у кожному з цих випадків за умови, що таке зобов'язання: (i) регулюється системою законодавства, відмінною від системи законодавства Позичальника, або (ii) підлягає сплаті у валюті, що не є валютою країни Позичальника, або (iii) підлягає сплаті особі, яка зареєстрована, має постійне місце проживання, є резидентом, має головний офіс або місце роботи за межами країни Позичальника.

7.2 Додаткове забезпечення

Якщо Позичальник надасть третій стороні будь-яке забезпечення стосовно виконання будь-якого Зовнішнього боргового інструменту Позичальника, чи будь-яке переважне або пріоритетне право у зв'язку з ним, то він, якщо цього вимагатиме НЕФКО, також повинен буде надати еквівалентне забезпечення НЕФКО стосовно виконання його зобов'язань за цією Угодою або надати НЕФКО еквівалентне переважне чи пріоритетне право.

7.3 Включення положень

Якщо Позичальник укладає із будь-яким іншим середньостроковим або довгостроковим кредитором угоду про фінансування, яка включає положення щодо зниження рейтингу, щодо зобов'язань підтримувати фінансові показники на певному рівні або щодо перехресного дефолту, та/або положення стосовно рівного статусу, яке надає більші переваги відповідному фінансовому кредитору, ніж будь-яке аналогічне положення цієї Угоди, Позичальник негайно інформує про це НЕФКО і на вимогу НЕФКО, негайно підписує угоду про внесення змін до цієї Угоди, аби забезпечити еквівалентне положення на користь НЕФКО.

СТАТТЯ 8 Інформація та візити

8.1 Інформація стосовно Проекту та Кінцевих бенефіціарів

Позичальник:

(a) надає НЕФКО:

(i) інформацію, зміст, форма та час надання якої визначені у Додатку A.2 або періодично можуть погоджуватись НЕФКО;

(ii) щорічний екологічний звіт у формі, наведеній в Додатку D, окремо стосовно кожного Субпроекту, що фінансується НЕФКО та набуває чинності через рік після завершення та впровадження такого Субпроекту, що фінансується НЕФКО, доки Кредит не буде повністю погашений; та

(iii) будь-яку таку інформацію або додаткові документи стосовно фінансування, закупівель, виконання, функціонування та екологічних аспектів Проекту або для Проекту, надання яких НЕФКО може обґрунтовано вимагати у розумний строк;

за умови, що за будь-яких обставин якщо така інформація або документ не надається НЕФКО своєчасно, і Позичальник не виправив цей недолік у розумний строк, визначений НЕФКО у письмовій формі, НЕФКО може виправити такий недолік наскільки це буде можливо, із залученням власних працівників, консультанта чи будь-якої іншої третьої сторони коштом Позичальника, і Позичальник надає таким особам всю допомогу, необхідну для досягнення цієї мети;

(b) представляє НЕФКО без затримки англійською мовою для затвердження всі істотні зміни у Субпроектах, що фінансуються НЕФКО, також з урахуванням інформації, що була надана НЕФКО у зв'язку з Проектом та будь-яким Субпроектом, що фінансується НЕФКО, до підписання Угоди, стосовно, окрім іншого, ціни, проектної документації, планів, графіку витрат за комплексом заходів або плану фінансування Проекту та Субпроекту, що фінансується НЕФКО.

(c) негайно інформує НЕФКО про:

(i) будь-яку дію або протест, ініційовані будь-якою третьою стороною, чи будь-яке заперечення, висунуте будь-якою третьою стороною, чи будь-яку обґрунтовану скаргу, отриману Позичальником або будь-яким Кінцевим бенефіціаром, чи будь-яку Скаргу про порушення екологічного або соціального законодавства, що, наскільки йому відомо, розпочалася, триває, подана або може бути подана проти нього або будь-якого Кінцевого бенефіціару стосовно екологічних, соціальних або інших питань, що мають вплив на Субпроекти, що фінансуються НЕФКО;

(ii) будь-який відомий Позичальнику факт або подію, що може істотно зашкодити або вплинути на умови виконання чи функціонування Субпроектів, що фінансуються НЕФКО;

(iii) будь-яка невідповідність будь-якому застосовному Екологічному законодавству або Соціальному законодавству з боку нього або будь-якого Кінцевого бенефіціара;

(iv) будь-яку призупинку, анулювання або зміну будь-якого Дозволу природоохоронних або соціальних органів;

(v) будь-який факт або подію, що призводить до відкриття розслідування стосовно чесності будь-якого члена керівних або адміністративних органів будь-якого з Кінцевих бенефіціарів;

(vi) обґрунтоване звинувачення або скарга стосовно Забороненої поведінки в контексті Субпроектів, що фінансуються НЕФКО;

(vii) будь-який захід, вжитий Кінцевим бенефіціаром відповідно до Статті 6.7; та

(viii) будь-який відомий Позичальнику факт або випадок, в результаті яких належно уповноважений агент або представник будь-якого Кінцевого бенефіціара, що має прямі повноваження щодо прийняття рішень та контролю стосовно відповідних Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, є або стає Суб'єктом санкцій.

та визначати заходи, яких необхідно вжити у зв'язку з такими питаннями.

(d) надає НЕФКО, у формі і за змістом задовільними для НЕФКО:

(i) квартальні звіти про хід реалізації Проекту та кожного Субпроекту, що фінансується НЕФКО, згідно з Додатком A.2; та

(ii) звіт про виконання Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, згідно з Додатком A.2;

(e) надає на запит НЕФКО:

(i) страхове свідоцтво, яке підтверджує виконання вимог Статті 6.5(c);

(ii) щорічно - перелік дійсних полісів, які поширюються на застраховане майно, що утворює частину Субпроекту, що фінансується НЕФКО, а також підтвердження сплати поточних страхових внесків; та

(iii) завірені копії контрактів, фінансованих за кошти Кредиту та документи, що підтверджують витрати за вибірками, здійсненими за цією Угодою.

(f) зберігає і підтримує актуальною (та, для кожного Субпроекта, що фінансується НЕФКО, забезпечує зберігання і підтримку актуальності з боку відповідного Кінцевого бенефіціара) документацію, що стосується Проекту або, за відповідних обставин, Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, (у тому числі екологічні дослідження, пов'язані з ОВНС), та оперативно надає її (чи забезпечує таке надання з боку відповідного Кінцевого бенефіціара) на запит НЕФКО;

(g) повідомляє НЕФКО про призупинення виплат будь-яким Кінцевим бенефіціаром або про будь-які судові чи адміністративні провадження, розпочаті проти будь-якого Кінцевого бенефіціара, в кожному випадку протягом п'яти (5) днів після настання такої події; та

(h) негайно повідомляє НЕФКО про будь-які звіти стосовно Проекту або будь-якого з Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, за результатами аудитів, проведених Урядом України або незалежними уповноваженими органами.

8.2 Інформація стосовно Позичальника

Позичальник:

(a) надає НЕФКО:

(i) перевірені рахунки Проекту та аудиторські звіти по Проекту та Субпроектах, що фінансуються НЕФКО, протягом шести місяців після закінчення кожного фінансового року; та

(ii) інформацію про його загальний фінансовий стан, яку НЕФКО може обґрунтовано вимагати; та

(b) забезпечує, щоб його процедури та облікові документи повністю відображали операції, пов'язані із фінансуванням, виконанням та функціонуванням Субпроектів, що фінансуються НЕФКО; та

(c) негайно інформує НЕФКО про:

(i) всі Події зміни в законодавстві згідно зі Статтею 4.3.A(2);

(ii) будь-який факт, внаслідок якого в нього виникає зобов'язання щодо дострокового погашення будь-якої фінансової заборгованості або будь-якого фінансування Європейського Союзу (такого як у формі грантів, отриманих від Європейського Союзу);

(iii) будь-яку подію чи рішення, що становить або може спричинити Випадок дострокового погашення;

(iv) будь-який намір з його боку стосовно надання забезпечення будь-яких з його активів на користь третьої сторони;

(v) будь-яка подія або рішення, що становить або може спричинити події, описані у Статті 7.3;

(vi) будь-який намір з його боку або з боку будь-якого з Кінцевих бенефіціарів стосовно відмови від права власності або управління щодо будь-якого істотного компонента Проекту або будь-якого Субпроекту, що фінансується НЕФКО;

(vii) будь-який факт чи подію, які можуть із обґрунтованою ймовірністю завадити суттєвому виконанню будь-якого зобов'язання Позичальника за цією Угодою;

(viii) будь-який Випадок невиконання зобов'язань, що відбувся, може відбутися або очікується;

(ix) у межах дозволених законом, будь-який суттєвий судовий процес, арбітраж, адміністративне провадження чи розслідування, проведене за рішенням суду, адміністрації або аналогічного органу державної влади, який, в міру знань і переконань (або в міру знань і переконань відповідного Кінцевого бенефіціара, що відповідним чином інформує Позичальника), відбувається в даний час, є неминучим або порушеним проти Позичальника, або будь-якого Кінцевого бенефіціара, або їхніх відповідних контролюючих організацій, або членів відповідних органів управління чи адміністративних органів у зв'язку із Забороненою поведінкою щодо Кредиту або Проекту;

(x) будь-який захід, вжитий Позичальником відповідно до Статті 6.7 цієї Угоди;

(xi) будь-який факт або подія, в результаті якої будь-який із їх належним чином уповноважених агентів або представників, що має права прямого керівництва або контролю стосовно Кредиту та Проекту, є або стає Суб'єктом санкцій; та

(xii) будь-який судовий процес, арбітраж або адміністративне провадження чи розслідування, що вже триває, очікується або може розпочатися, і у разі несприятливого вирішення може спричинити Істотну несприятливу зміну; та

(xiii) належну ратифікацію даної Угоди Парламентом України у відповідності до законодавства України.

8.3 Візити, право доступу та розслідування

(a) Позичальник забезпечує та передбачає у кожній Угоді про передачу коштів кредиту те, що кожен Кінцевий бенефіціар дозволяє призначеним НЕФКО особам, яких можуть супроводжувати представники Sida або Особи, яка надає рефінансування:

(i) відвідувати будівельні майданчики, установки та об'єкти, що є частиною Проекту,

(ii) спілкуватися з представниками Позичальника - та не перешкоджає контактам з будь-якими іншими особами, які беруть участь у реалізації Проекту або на яких має вплив реалізація Субпроектів, що фінансуються НЕФКО; та

(iii) перевіряти бухгалтерські книги і записи Позичальника, Міністерства освіти і науки та/або кожного Кінцевого бенефіціара, а також ГУПП та ГРП у зв'язку з реалізацією відповідних Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, і мати можливість знімати копії відповідних документів в межах, що допускаються законом.

(b) Без обмеження застосовності наведених вище у пункті (а) положень, об'єми візиту та перевірки Експертів з верифікації можуть включати, зокрема, такі аспекти:

(i) відповідність об'ємів Компонента з енергоефективності з рекомендаціями енергетичного аудиту,

(ii) якість технічних проектів,

(iii) якість робіт,

(iv) якість використаних матеріалів,

(v) якість сертифікації фактичної енергетичної ефективності, та

(vi) перевірка реальної економії енергії постфактум.

(c) Позичальник сприяє, та має забезпечити сприяння з боку кожного з Кінцевих бенефіціарів, розслідуванню, яке НЕФКО, Sida та/або Особа, яка надає рефінансування може проводити стосовно заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки;

(d) Позичальник надає НЕФКО або особі, призначеній НЕФКО, включаючи представників Sida та/або Особи, яка надає рефінансування, або забезпечує надання НЕФКО та Sida та/або Особі, яка надає рефінансування, всієї необхідної допомоги для досягнення цілей, визначених у цій Статті.

(e) Позичальник визнає, що НЕФКО має право та може бути зобов'язаний надати інформацію стосовно Позичальника та Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, до Sida та/або Особі, яка надає рефінансування.

8.4 Мова

Документи, свідоцтва, повідомлення та інформація від Позичальника за цією Угодою мають надаватися англійською мовою за винятком випадків, коли оригінал документу складений іншою мовою; в такому випадку документ має бути наданий НЕФКО в оригіналі разом із його завіреним англомовним перекладом.

СТАТТЯ 9 Платежі та витрати

9.1 Податки, мита і збори

Позичальник сплачує будь-який податок, мито, обов'язковий платіж, збір або інші платежі або утримання аналогічного характеру (у тому числі будь-які штрафи або проценти до сплати у зв'язку з будь-якою їх несплатою або несвоєчасною сплатою), включаючи гербові та реєстраційні збори, що виникають у зв'язку з укладанням або виконанням цієї Угоди або будь-якого пов'язаного документа та у процесі створення, оформлення, реєстрації або звернення стягнення на будь-яке забезпечення Кредиту настільки, наскільки це є застосовним.

Позичальник сплачує основну суму, проценти, відшкодування та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, в повному обсязі без вирахування будь-яких національних або місцевих зборів за умови, що, якщо Позичальник зобов'язаний зробити будь-яке таке відрахування, він здійснить додаткові платежі НЕФКО таким чином, щоб чиста сума, отримана НЕФКО після його вирахування, дорівнювала сумі, що підлягає сплаті.

9.2 Інші платежі

Позичальник сплачує усі платежі і витрати, у тому числі оплату професійних послуг, витрати на банківське обслуговування чи обмін, які понесені у зв'язку з підготовкою, підписанням, виконанням, примусовим виконанням та припиненням цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, будь-якої поправки, доповнення чи відмови від прав стосовно цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, а також під час внесення змін, створення і реалізації, примусового виконання будь-якого забезпечення для Кредиту й управління таким забезпеченням.

9.3 Збільшені витрати, відшкодування та взаємозалік

(a) Позичальник сплачує НЕФКО будь-які суми або витрати, понесені або завдані НЕФКО внаслідок впровадження, запровадження або будь-якої зміни (або тлумачення чи застосування) будь-якого закону або нормативно-правового акту, або дотримання будь-якого закону або нормативно-правового акту, що відбулося після дати даної Угоди, згідно з чим або внаслідок чого:

(i) НЕФКО зобов'язаний понести додаткові витрати для фінансування або виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, або

(ii) будь-які суми, належні НЕФКО за цією Угодою, або фінансовий дохід від надання Кредиту чи Кредиту Позичальнику НЕФКО зменшені або скасовані.

НЕФКО надає документальне підтвердження будь-яких таких витрат, що збільшилися, тоді, коли, з обґрунтованої точки зору, це можливо зробити.

(b) Без обмеження будь-яких інших прав НЕФКО в рамках цієї Угоди або в рамках законодавства, що застосовується, Позичальник відшкодовує збитки і звільняє НЕФКО від відповідальності за будь-які збитки, понесені в результаті будь-якого платежу або часткового погашення, які здійснюються не у відповідності з тим, як це прямо передбачено в цій Угоді.

(c) Тією мірою, наскільки це дозволено згідно з застосовним законодавством, НЕФКО може зарахувати будь-яке зобов'язання зі строком виконання, що настав, яке підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою (в тій мірі, що належать НЕФКО на підставі вигодонабуття) в рахунок погашення будь-якого зобов'язання (незалежно від того, чи настав термін його виконання), яке має НЕФКО до Позичальника незалежно від місця оплати, реєструючого відділення або валюти кожного зобов'язання. Якщо зобов'язання деноміновані в різних валютах, НЕФКО може конвертувати будь-яке зобов'язання за ринковим обмінним курсом у рамках своєї звичайної діяльності з метою здійснення зарахування. За наявності хоч одного непогашеного або невстановленого зобов'язання НЕФКО має право здійснити зустрічний залік в розмірі, який він добросовісно визначить в якості розміру відповідного зобов'язання.

НЕФКО повідомляє Позичальника про свій намір реалізувати свої права згідно з цією Статтею та про будь-який взаємозалік, проведений згідно з цією Статтею, - у кожному із цих випадків тоді, коли, з обґрунтованої точки зору, це можливо зробити.

СТАТТЯ 10 Випадки невиконання зобов'язань

10.1 Право вимагати погашення

Позичальник повинен відразу погасити весь Кредит або його частину (як буде зазначено НЕФКО) разом з нарахованими процентами та всіма іншими нарахованими або несплаченими сумами за цією Угодою після отримання письмової вимоги НЕФКО, висунутої відповідно до викладених нижче положень.

10.1.A Негайна вимога

НЕФКО має право пред'явити таку вимогу негайно:

(a) якщо Позичальник не сплачує у належну дату будь-яку суму, яка підлягає сплаті відповідно до цієї Угоди, в належному місці та валюті, в якій ця сума повинна бути сплаченою, за винятком випадків, коли:

(i) несплата ним такої суми Позичальником спричинена адміністративною або технічною помилкою, або Подією дестабілізації, та

(ii) оплата здійснена протягом 3 (трьох) Робочих днів від дати сплати;

(b) якщо будь-яка інформація або документ, наданий НЕФКО Позичальником або від його імені, або будь-яка заява або підтвердження, зроблені або які вважаються зробленими Позичальником в цій Угоді чи відповідно до неї, або у зв'язку з обговоренням чи виконанням цієї Угоди, є або виявляється такою, що була недостовірною, неповною або такою, що вводить в оману в будь-якому суттєвому відношенні станом на той момент, коли це було зроблено, або вважається таким, що було зроблено;

(c) якщо після будь-якого невиконання зобов'язань Позичальником у зв'язку з будь-яким кредитом або будь-якого зобов'язання, що випливає з будь-якої фінансової трансакції, за винятком цього Кредиту та окрім випадків, які стосуються випуску облігацій на суму 3000000000 Доларів США з процентною ставкою у розмірі п'ять відсотків (5 %) та погашенням у 2015 році, випущені Україною в особі Міністра фінансів України, який діяв за розпорядженням Кабінету Міністрів України,

(i) Позичальник зобов'язаний, може бути зобов'язаний або після завершення будь-якого договірного пільгового періоду, що застосовується, буде зобов'язаний чи може бути зобов'язаний достроково погасити, виплатити, закрити або припинити до настання строку погашення такого іншого кредиту чи зобов'язання; або

(ii) анулюється або призупиняється будь-яке фінансове зобов'язання щодо такого іншого кредиту або зобов'язання;

(d) якщо Позичальник не може погасити свої борги у зазначений термін або затримує погашення боргів, або укладає чи намагається укласти компромісну угоду з кредиторами, окрім випадків, які стосуються випуску облігацій на суму 3000000000 Доларів США з процентною ставкою у розмірі п'ять відсотків (5 %) та погашенням у 2015 році, випущені Україною в особі Міністра фінансів України, який діяв за розпорядженням Кабінету Міністрів України;

(e) якщо Позичальник не виконує будь-яке зобов'язання у зв'язку з будь-яким іншим кредитом, наданою йому з ресурсів НЕФКО або ЄІБ, або Європейського Союзу, або іншого фінансового інструменту, наданого йому НЕФКО або ЄІБ;

(f) у випадку арешту, виконання, секвестру або іншого процесу стягується майно Позичальника чи будь-яке майно, що утворює частину Субпроекту, що фінансується НЕФКО, і такий процес не припиняється або триває протягом 14 (чотирнадцяти) днів;

(g) якщо відбувається Істотна несприятлива зміна в порівнянні з умовами Позичальника на дату підписання цієї Угоди;

(h) якщо для Позичальника є або стає незаконним виконання будь-якого зі своїх зобов'язань за цією Угодою, або ця Угода не є дійсною відповідно до її умов або вважається Позичальником недійсною відповідно до її умов;

(i) якщо відбувається будь-яка подія, яка може поставити під загрозу обслуговування Кредиту або його частини в повному обсязі або частково чи негативно вплинути на будь-яке забезпечення за ним; або

(j) якщо на будь-яке зобов'язання, взяте Позичальником за цією Угодою, негативно впливає реалізація Позичальником Боргової операції.

10.1.B Вимога після повідомлення про відшкодування

НЕФКО також може висунути таку вимогу:

(a) якщо Позичальник не виконає будь-якого зобов'язання за цією Угодою, яке не є зобов'язанням, зазначеним у Статті 10.1.A; або

(b) якщо будь-який факт, викладений у Преамбулі, істотно змінюється і не відновлюється в істотному обсязі та, якщо така зміна завдає шкоди інтересам НЕФКО як кредитора Позичальника або негативно впливає на виконання чи функціонування будь-якого з Субпроектів, що фінансуються НЕФКО,

за винятком випадків, коли невиконання чи обставина, що призводить до невиконання, можуть бути виправлені та виправляються в межах прийнятного терміну, зазначеного в повідомленні, надісланому НЕФКО Позичальнику.

10.2 Інші права за законом

Стаття 10.1 не обмежує будь-якого іншого права НЕФКО за законом вимагати дострокового погашення Кредиту.

10.3 Компенсація

У разі вимоги згідно зі Статтею 10.1 стосовно Кредиту, Позичальник сплачує НЕФКО суму, що вимагається, разом із сумою, яка дорівнює поточній вартості в розмірі 0,15 % (п'ятнадцять базисних пунктів) річних, що розраховується й нараховується на Суму дострокового погашення суми основного боргу таким самим чином, як обчислювалися б та нараховувалися б проценти, якщо та сума залишилася б непогашеною відповідно до початкового графіка погашення Кредиту до Дати погашення.

10.3.A Загальні положення

Суми, що підлягають сплаті Позичальником згідно зі Статтею 10.3, сплачуються станом на Дату дострокового погашення, зазначену у вимозі НЕФКО.

10.4 Збереження права

Жодне невикористання, або затримка у використанні, або окреме чи часткове здійснення НЕФКО під час здійснення будь-яких зі своїх прав чи засобів правового захисту за цією Угодою не тлумачиться як відмова від такого права чи засобу правового захисту. Права та засоби правового захисту, які передбачено в цій Угоді, є кумулятивними й не виключають будь-яких прав чи засобів правового захисту, які передбачено законодавством.

СТАТТЯ 11 Законодавство та юрисдикція

11.1 Законодавство, що застосовується

Ця Угода та її складення, тлумачення та чинність регулюються згідно з міжнародним публічним правом. Закони Позичальника щодо наявності або тлумачення договорів не застосовуються до цієї Угоди.

11.2 Юрисдикція

Будь-який спір, розбіжність, протиріччя або претензія (надалі разом - "Спір"), які виникають у зв'язку з існуванням, чинністю, тлумаченням, упровадженням або припиненням дії цієї Угоди по можливості вирішуються мирно шляхом домовленості між НЕФКО та Позичальником шляхом консультацій і переговорів Якщо Спір не може бути вирішено мирно НЕФКО та Позичальником протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту повідомлення про Спір будь-якою Стороною, Спір повинен бути розв'язаний шляхом прийняття остаточного та обов'язкового для виконання рішення арбітражним судом згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), що діє станом на дату цієї Угоди, та цей регламент вважається включеним у цю Статтю шляхом посилання.

Кількість арбітрів дорівнюватиме трьом. Мовою арбітражу буде англійська. Арбітражні слухання проходитимуть у Гаазі, у Нідерландах.

За відсутності іншої домовленості усі документи будуть подаватися та всі слухання будуть проводитися протягом шести місяців після формування складу арбітражу. Арбітраж виносить рішення протягом 60 (шістдесяти) днів після надання останніх документів.

Будь-яке остаточне рішення арбітражу буде обов'язковим для виконання з дня його винесення, та Сторони цим відмовляються від будь-якого права подавати апеляцію стосовно законності та (або) суті справи до будь-якого суду. Незважаючи на Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, арбітраж не приймає або не надає, та Позичальник не просить у будь-якого судового органу вжиття проти НЕФКО будь-яких тимчасових заходів або засобів юридичного захисту до винесення остаточного рішення.

Позичальник без затримки виконує та дотримується такого рішення на своїй території.

У випадку якщо Позичальник не дотримується свого зобов'язання, про яке йдеться у попередньому абзаці, протягом 3 місяців з дати винесення рішення, то настільки, наскільки Позичальник може за будь-якою юрисдикцією вимагати для себе або своїх активів імунітету стосовно притягнення до суду, виконавчих дій, накладення арешту або іншого юридичного процесу, Позичальник цим остаточно погоджується не вимагати та остаточно відмовляється від такого імунітету настільки, наскільки це дозволяють закони такої юрисдикції.

11.3 Підтвердження сум, що підлягають сплаті

Для будь-якої юридичної дії, що виникає у зв'язку із цією Угодою, довідка НЕФКО щодо будь-якої суми або ставки, яка має бути сплачена НЕФКО за цією Угодою, вважатиметься справжнім доказом такої суми або ставки за умови відсутності явної помилки.

11.4 Цілісність угоди

Ця Угода становить цілісну домовленість між НЕФКО і Позичальником стосовно надання Кредиту згідно з даною Угодою та замінює усі попередні угоди - прямі та неявні - щодо цього питання.

11.5 Недійсність

Якщо в будь-який час будь-яке положення цієї Угоди є або стало незаконним, недійсним або таким, що не може бути виконаним у примусовому порядку в будь-якому відношенні, або ця Угода є або стала нечинною в будь-якому відношенні, в рамках законодавства будь-якої юрисдикції, та така незаконність, недійсність або незастосовність не порушують:

(a) законність, дійсність чи можливість виконання у примусовому порядку в цій юрисдикції будь-якого іншого положення цієї Угоди, або чинність цієї Угоди в будь-якому іншому відношенні в цій юрисдикції, та

(b) законність, дійсність чи можливість виконання у примусовому порядку в інших юрисдикціях цього чи будь-якого іншого положення цієї Угоди, або чинність цієї Угоди згідно зі законами таких інших юрисдикцій.

11.6 Зміни

До цієї Угоди можуть уноситися зміни шляхом укладання письмової угоди між сторонами. Від НЕФКО може вимагатись отримання попередньої згоди Sida. Такі зміни набувають чинності на умовах, викладених у відповідному інструменті внесення змін, без необхідності проведення будь-яких внутрішніх процедур (а саме ратифікації та затвердження), якщо зазначені вищі зміни:

(a) не вимагають будь-якого збільшення фінансових зобов'язань Позичальника або накладення додаткових зобов'язань на Позичальника згідно з Угодою;

(b) не роблять необхідним внесення змін до Законів України або затвердження нових Законів України; та

(c) не вносять будь-які інші правила окрім тих, що передбачені в указах Президента або постановах Кабінету Міністрів Позичальника.

Для уникнення сумнівів, одностороння відмова від прав, яка може бути здійснена НЕФКО по відношенню до певних прав НЕФКО за розділом "Тлумачення та визначення" (по відношенню до визначення Останньої дати надання кредиту), Статей 1.4, 1.6, 6.1, 8.1(a)(i) та розділу Загальні винятки Додатку A цієї Угоди, не може вважатися та тлумачитись, як будь-які зміни до цієї Угоди, які вимагають дотримання будь-яких додаткових внутрішніх процедур (таких як ратифікація та схвалення).

11.7 Примірники

Ця Угода буде укладена англійською та українською мовами в 2 (двох) примірниках, всі вони разом складають один і той же інструмент. Кожен примірник є оригіналом, але всі примірники разом складають один і той же інструмент. У випадку розбіжностей між англійською й українською версіями версія англійською мовою має переважну силу.

СТАТТЯ 12 Прикінцеві положення

12.1 Повідомлення іншій Стороні

Повідомлення та інша інформація, які надаються за цією Угодою та які адресуються будь-якій стороні цієї Угоди, повинні бути в письмовій формі та надсилатися на її адресу чи повідомлятися за факсимільним номером або електронною поштою, які зазначено нижче, або на таку іншу адресу або за таким іншим факсимільним номером або електронною поштою, про які сторона заздалегідь повідомляє іншій стороні в письмовій формі:

Для НЕФКО

До уваги: Керівників проекту від НЕФКО

 

Фабіанінкату 34, P. O. Box 241

 

00171 Гельсінкі

 

Фінляндія

 

Факс: + 358 9 630 976

 

Електронна пошта: reporting@nefco.fi

Для Позичальника

До уваги: Міністерство фінансів України

 

вул. Грушевського, буд. 12/2

 

м. Київ 01008

 

Україна

 

Факс: +380 44 2775487

 

Електронна пошта: infomf@minfin.gov.ua

12.2 Форма повідомлення

Будь-які повідомлення або інша інформація, що надається за цією Угодою, повинні бути у письмовій формі.

Повідомлення та інша інформація, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані строки або які самі встановлюють фіксовані строки, що є обов'язковими для адресата, можуть надсилатися особистою доставкою, рекомендованим листом, кур'єром чи факсом. Такі повідомлення та інша інформація будуть вважатися отриманими іншою стороною на дату доставки у випадку особистої доставки або рекомендованим листом, або кур'єром, або при отриманні надісланого повідомлення у випадку надсилання факсом.

Інші повідомлення та інформація можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом або, у разі письмової домовленості з НЕФКО, електронною поштою або іншими електронними засобами зв'язку. Листи стосовно сум, що підлягають сплаті та процентних ставок, що застосовуються, можуть бути відправлені НЕФКО електронною поштою.

Без обмеження дійсності жодного повідомлення, що надсилається по факсу відповідно до положень вище, копія кожного повідомлення, надісланого по факсу, повинна також надсилатися відповідній стороні листом не пізніше ніжна наступний Робочий день.

Повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, доставлятимуться НЕФКО разом із достатнім доказом повноважень особи чи осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису такої (таких) особи чи осіб, якщо це вимагатиметься НЕФКО.

12.3 Зміни, пов'язані зі сторонами

Позичальник не може переуступати або передавати будь-які зі своїх прав або зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження НЕФКО.

НЕФКО може переуступати усі або частину своїх прав і пільг або передати (шляхом новації, субучасті або іншим чином) усі або частину своїх прав, пільг і зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Позичальника, за винятком переуступлень та передач у межах значення цього абзацу Статті 12.3 до Sida, Особі, яка надає рефінансування, ЄІБ або іншій міжнародній фінансовій організації для яких погодження Позичальника не потрібно.

Якщо НЕФКО отримує від Sida відповідно до Гарантії Sida будь-які платежі у зв'язку з платежами, що підлягають сплати Позичальником відповідно до Угоди, і Sida набуває права вимагати у Позичальника відповідні кошти, Позичальник надає згоду та визнає те, що НЕФКО може діяти у якості представника Sida та отримувати від імені Sida невиплачені кошти, які підлягають сплаті Позичальником Sida за цією Угодою. Після того як НЕФКО, будучи представником Sida, у повному обсязі отримає невиплачені кошти, які підлягають сплаті Позичальником Sida за цією Угодою, у Sida не буде будь-яких платіжних вимог до Позичальника.

12.4 Набуття чинності цією Угодою

Ця Угода набирає чинності з дати ("Дата набуття чинності"), коли набуває чинності Закон України, яким ратифіковано цю Угоду.

Якщо Дата набуття чинності не наступить впродовж 24 (двадцяти чотирьох) місяців з дати цієї Угоди, ця Угода в силу не вступає, а відтак не потребуватимуться жодні подальші дії.

12.5 Преамбула, додатки та доповнення

Преамбула і наступні Додатки становлять частину цієї Угоди:

Додаток A

Технічний опис і звітність

Додаток B

Визначення EURIBOR

Додаток C

Форма для Запиту на вибірку

Додаток D

Форма для Екологічного звіту

До цієї Угоди додаються такі Доповнення:

Доповнення I

Повноваження підписанта від Позичальника

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони цієї Угоди забезпечили підписання цієї Угоди у 2 (двох) оригінальних примірниках англійською та українською мовами та забезпечили, щоб Юрій Буца, заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції та Хелена Ляхтєенмякі, Старший менеджер з інвестицій парафували кожну сторінку цієї Угоди від їхнього імені.

У Києві _________ 2017 року

Підписано за та від імені
УКРАЇНИ

Підписано за та від імені
ПІВНІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ КОРПОРАЦІЇ

Підпис:

Підпис:

Підпис:

Олександр Данилюк
Міністр фінансів України

Магнус Рістедт
(Magnus Rystedt)

Хелена Ляхтєенмякі
(Helena Lhteenmki)

 

Управляючий директор
(Managing Director)

Старший менеджер з інвестицій
(Senior Investment Manager)

 

Додаток A

Технічний опис та звітність

A.1 Технічний опис

Мета, місце

Проект охоплює ремонтні роботи на існуючих освітніх, дослідних та допоміжних об'єктах низки державних вищих навчальних закладів України задля підвищення їхньої енергоефективності та здійснення інших освітніх інвестицій, які не пов'язані з енергоефективністю. Завдання проекту полягає у зменшенні експлуатаційних витрат, а також у покращенні якості об'єктів призначених для викладацької, навчальної та науково-дослідної діяльності в університетах.

Опис

Компонент з енергоефективності включатиме в себе інвестиції, що мають на меті покращити енергоспоживання будівель. Зокрема, Компонент з енергоефективності може включати, але не виключно енергоефективні інвестиції у термозахисні конструкції, системи кондиціонування та тепловентиляції, електромонтажні роботи та модернізацію систем теплопостачання.

Компонент, не пов'язаний з енергоефективністю, включатиме в себе інші види інвестицій, які не пов'язані з енергоефективністю та спрямовані на покращення умов викладання.

Не менш 90 % від Кредиту повинно бути виділено на допустимі витрати, пов'язані з Компонентом з енергоефективності, і не більше 10 % від Кредиту надається Компоненту, не пов'язаному з енергоефективністю, як детально визначено нижче.

Проект складається з двох етапів - Етап I та Етап II. НЕФКО та ЄІБ фінансуватимуть окремі Субпроекти в рамках Етапу I та/або Етапу II.

Етап I складатиметься з інвестицій у енергоефективність в наступних семи (7) державних вищих навчальних закладах з загальною сумою інвестицій 81 млн. євро.

(a) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

(b) Національний педагогічний інститут ім. Драгоманова, м. Київ

(c) Національний Університет "Львівська політехніка", м. Львів

(d) Полтавський національний технічний інститут ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

(e) Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

(f) Сумський державний університет, м. Суми та

(g) Вінницький національний технологічний університет, м. Вінниця

Етап II включатиме інвестиції на суму близько 79 млн. євро. Субпроекти, запропоновані для фінансування НЕФКО на Етап II, які НЕФКО погодить з-поміж державних вищих навчальних закладів, визначених Позичальником шляхом процедури відбору, яка є прийнятною для НЕФКО. ("Етап II"). Запропонований об'єм Етапу II має відповідати критеріям прийнятності, затвердженим НЕФКО.

Позичальник (що діє через Міністерство освіти і науки) має здійснювати детальний моніторинг економічного розвитку Проекту, його соціального впливу та впливу на навколишнє середовище та права людини, а також інших аспектів впровадження Проекту, що час від часу може вимагатись НЕФКО. НЕФКО може публікувати звіти з виконання проекту, що стосуються Субпроектів, що фінансуються НЕФКО.

Календар

Початок Проекту очікується в 2018 році. Очікується, що Проект буде завершено протягом 5 (п'яти) років з Дати набуття чинності.

Загальні винятки

Наступні витрати не будуть мати право на фінансування відповідно до цієї Угоди: придбання землі, придбання будівель, технічне обслуговування та інші експлуатаційні витрати, придбання вторинних активів, проценти під час будівництва, придбання ліцензій на використання публічних ресурсів (наприклад, телекомунікаційних ліцензій), патенти, торгові марки і товарні знаки. Чисті фінансові операції не є прийнятними. ПДВ та інші податки та збори не будуть мати право на фінансування відповідно до цієї Угоди (якщо тільки НЕФКО односторонньо не погодиться, щоб ПДВ та інші податки і збори мали право на фінансування відповідно до цієї Угоди).

Виключені сектори:

• виготовлення та розповсюдження зброї та боєприпасів, озброєння та військової техніки

• виготовлення та розповсюдження тютюну або алкогольної продукції

• азартні ігри і парі

• місця утримання під вартою, наприклад, в'язниці, поліцейські ділянки, школи з функціями місць утримання під вартою

• сектори і види діяльності з сильним етичним аспектом, що можуть нести значний репутаційний ризик. Окремі категорії інвестицій виключаються з Кредиту:

• інвестиції в секторах, крім тих, які згадані в Технічному описі

• інвестиції за межами географічного охоплення Проекту, викладеного в Технічному описі.

A.2 ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОЕКТОМ, ЩО МАЄ НАДАВАТИСЯ НЕФКО, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Надання інформації: призначення відповідальної особи

Зазначена нижче інформація має надаватися НЕФКО. Відповідальність за це несе:

Контактна особа з технічних питань

Відповідальне міністерство

Міністерство освіти та науки

Контактна особа

 

Посада

 

Функція/Департамент

 

Адреса

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна пошта

 

Контактна особа з фінансових питань

Відповідальне міністерство

Міністерство фінансів

Контактна особа

 

Посада

 

Функція/Департамент

 

Адреса

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна пошта

 

Зазначена(і) контактна(і) особа(и) є відповідальною(ими) контактною(ими) особою(ами) станом на цей час.

У разі будь-яких змін Позичальник повинен негайно повідомити про них НЕФКО.

2. Інформація щодо конкретних питань

Позичальник надає НЕФКО таку інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ/інформація

Кінцевий термін

• Стосовно Субпроектів, що фінансуються НЕФКО і передбачають проведення Оцінки впливу на довкілля відповідно до законодавства ЄС та вітчизняного законодавства, Міністерство освіти та науки повинно надати НЕФКО примірник (бажано в електронному форматі) Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу ("ДВД"), включно з коротким змістом звіту (КЗЗ), або посилання на сторінку в Інтернеті, де розміщуватиметься ДВД принаймні протягом 3 років після публікації, а також підтвердить, що всі заходи мінімізації негативного впливу були включені у проект за результатами Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу.

До виділення коштів Кредиту на відповідний Субпроект, що фінансується НЕФКО.

• Якщо певний Субпроект програми, який фінансується НЕФКО, потенційно може вплинути на природну територію, що знаходиться під особливою охороною і вважається заповідною згідно вітчизняного або міжнародного законодавства чи відповідних угод, Міністерство освіти та науки повинно отримати підтвердження від компетентного природоохоронного органу, або за результатами рівнозначної оцінки погодженої НЕФКО, стосовно того, що дана схема не має значного негативного впливу на територію, що знаходиться під особливою охороною і вважається заповідною згідно вітчизняного або міжнародного законодавства чи відповідних угод.

До виділення коштів Кредиту на відповідний Субпроект, що фінансується НЕФКО.

3. Інформація про реалізацію Проекту

Позичальник надає НЕФКО таку інформацію про хід реалізації Проекту не пізніше крайнього терміну, зазначеного нижче.

Документ/інформація

Кінцевий термін

Частота звітності

Звіт про хід реалізації Субпроектів, які фінансуються НЕФКО, що включає наступне:

- Стисла оновлена інформація стосовно технічного опису, який пояснює причини суттєвих змін у порівнянні з початковим об'ємом роботи;
- Оновлена інформація стосовно дати завершення кожного з основних компонентів Субпроектів, що фінансуються НЕФКО з поясненням причин будь-якої можливої затримки;
- Оновлена інформація щодо вартості Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, з поясненням причин будь-якого можливого її підвищення у порівнянні з початковою бюджетною вартістю;
- Опис будь-якого серйозного проблемного питання стосовно впливу на довкілля або соціальні питання;
- Оновлена інформація щодо потреб та завантаженості Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, з відповідними коментарями;
- Будь-яке суттєве проблемне питання, що виникло та ризик, що можуть вплинути на виконання Субпроектів, що фінансуються НЕФКО;
- Будь-які судові справи стосовно Субпроектів, які фінансуються НЕФКО, що знаходяться у провадженні.

31 березня
30 червня
30 вересня
31 грудня

Щоквартально

Щорічний описовий звіт про стан Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, включаючи підтвердження переваг енергоефективності та звітність щодо всіх інвестицій у відновлювані джерела енергії, включаючи звіт про переваги для Університетів, що стосуються якості викладання, навчального простору та науково-дослідних установ, та ступінь скорочення операційних витрат Університетів включаючи звіти про вигоди для жінок та чоловіків.

31 січня

Щорічно

4. Інформація про завершення Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, та перший рік функціонування

Позичальник надає НЕФКО таку інформацію про завершення Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, та його функціонування на початковому етапі не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ/інформація

Кінцевий термін подання до НЕФКО

Звіт про завершення Субпроектів, які фінансуються НЕФКО, що містить:
- Короткий опис технічних характеристик Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, на момент завершення з поясненням будь-яких суттєвих змін;
- Дату завершення кожного окремого основного компонента Субпроектів, що фінансуються НЕФКО з поясненням причини будь-якої можливої затримки;
- Остаточна вартість Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, з поясненням причин будь-якого її підвищення у порівнянні початковою бюджетною вартістю;
- Кількість нових робочих місць, створених Проектом як на період реалізації, так і на постійній основі;
- Опис будь-якого серйозного проблемного питання стосовно впливу на довкілля та соціальних питань;
- Оперативна інформація стосовно Закупівель;
- Оновлена інформація щодо потреб та завантаженості Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, з відповідними коментарями;
- Будь-яке суттєве проблемне питання та ризик, що можуть вплинути на виконання Субпроектів, що фінансуються НЕФКО;
- Будь-які судові справи стосовно Субпроектів, які фінансуються НЕФКО, що знаходяться у провадженні.
- Оновлена інформація щодо фактичних показників Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, для внесення у Екологічний звіт НЕФКО у формі встановленій у Додатку D та таблицю ЄІБ з Вимірювання результатів (REM).

Протягом 6 місяців після завершення робіт

На вимогу НЕФКО окрему заключну оціночну доповідь з аналізом впливу на розвиток та діяльність, включаючи перевірки переваг енергоефективності, отриманих інвестицій у відновлювані джерела енергії, вигоди від Університетів та переваги для жінок та чоловіків.

 

Мова звітів

Англійська

 

Додаток B

Визначення EURIBOR

A. EURIBOR

"EURIBOR" означає:

(a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - Екранну ставку (як визначено нижче) терміном в один місяць;

(b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше місяців, для яких доступна Екранна ставка, - відповідну Екранну ставку терміном на відповідну кількість місяців, та

(c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця, для якого Екранна ставка не доступна, - ставку, отриману шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Екранних ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інший - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду,

(період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - "Репрезентативний період").

Для цілей вищевказаних пунктів (b) та (c)

"доступна" означає ставки, для даних термінів погашення, що розраховуються та публікуються Глобальними системами визначення ставок, лтд (ГСВС) або таким іншим надавачем послуг, вибраним Європейським інститутом грошових ринків (ЄІГР), під егідою ЄІГР та EURIBOR ACI, або будь-яким правонаступником, визначеним НЕФКО як такий, що виконує функції ЄІГР та EURIBOR ACI.

"Екранна ставка" означає процентну ставку для депозитів у євро на відповідний період, опубліковану об 11:00 за брюссельським часом або пізніше за згодою НЕФКО, у день ("Дата зміни орієнтовної базової ставки"), який настає за 2 (два) Робочі дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на сторінці, яка офіційно використовується замість неї, або у разі її відсутності у будь-якому виданні, вибраному НЕФКО для цієї мети.

Якщо Екранна ставка не буде опублікована таким чином, НЕФКО звертається до головних офісів чотирьох найбільших банків єврозони, вибраних НЕФКО, із проханням оголосити ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро на співставну суму приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на Дату зміни орієнтовної базової ставки основними банками на міжбанківському ринку в єврозоні на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни орієнтовної базової ставки дорівнюватиме середньому арифметичному таких котирувань.

Якщо у відповідь на запит надається менше 2 (двох) котирувань, ставка на Дату зміни орієнтовної базової ставки буде дорівнювати середньому арифметичному ставок, найбільших банків в єврозоні, вибраних НЕФКО, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який настає через 2 (два) Робочі дні після Дати зміни орієнтовної базової ставки, для кредитів у євро на співставну суму у провідних європейських банках на період, що дорівнює Репрезентативному періодові.

Якщо отримана таким чином ставка нижче нуля, EURIBOR вважатиметься рівним нулю.

У випадку, якщо в наявності немає жодної із зазначених вище ставок, EURIBOR повинна бути ставкою (вираженою як річна процентна ставка), яка визначена НЕФКО як така, що включає всі витрати НЕФКО для фінансування Кредиту на основі базової ставки, що застосовується і створена НЕФКО або альтернативним методом визначення ставок, який НЕФКО вважає за доцільне використати.

B. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

(a) Усі проценти, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому Додатку, у разі необхідності округлюватимуться до найближчої однієї стотисячної процентного пункту, причому половинне значення округлюватиметься в бік збільшення.

(b) НЕФКО негайно інформує Позичальника про котирування, отримані НЕФКО.

Якщо будь-яке із зазначених вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою:

ЄІГР та EURIBOR ACI (або будь-яким правонаступником, визначеним НЕФКО, як такий, що виконує функції ЄІГР та EURIBOR ACI) у випадку з EURIBOR, НЕФКО шляхом надсилання повідомлення Позичальнику може внести до такого положення зміни для приведення його у відповідність з іншими положеннями.

 

Додаток C

Форма для Запиту на вибірку

Форма Запиту на вибірку (Статті 1.2.B та 1.2.C та 1.4)

Кому:

Північна Екологічна Фінансова Корпорація

Від:

Міністерство фінансів України

Дата:

 

Тема:

Запит на вибірку для Фінансової угоди НЕФКО 14/16 між Україною та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією, від ____ 2017 року ("Фінансова угода")

_____

НЕФКО

До уваги: Адміністрації проекту

P. O. Box 241

Дата [ ]

FI-00171 Гельсінкі

Фінляндія

(електрона адреса: reporting@nefco.fi)

(факс +358 9 630 976)

Відносно: Запиту на вибірку за Фінансовою угодою НЕФКО 14/16 від 2017 року

1. Будь ласка, посилайтесь на Фінансову угоду ("Фінансова угода") між Україною ("Позичальник") у якості позичальника та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією ("НЕФКО") у якості кредитодавця. Терміни, встановлені в Фінансовій угоді мають свої визначені значення, встановлені в Запиті на вибірку незалежно від застосування.

2. Позичальник безвідклично робить запит на вибірку відповідно до Статті 1.2 (Процедура вибірки) та Статті 1.4 Фінансової угоди.

Вибірка N [ ]

Сума [вставте суму] [буквами] євро

Дата [вставте запитувану Дату вибірки]

Якщо дата зазначена в Запиті на вибірку не є Робочим днем, НЕФКО може перенести Вибірку на наступний Робочий день.

Якщо запитувана Дата вибірки настане раніше, ніж десять (10) Робочих днів після дати, коли НЕФКО отримує цей запит, НЕФКО може перенести платіж на дату, що настане на два (2) Робочі дні пізніше після прийняття Запиту на вибірку.

Оригінал Запиту на вибірку буде направлений вам авіапоштою/кур'єром.

3. Наші платіжні інструкції:

Власник рахунку:

[вставте ім'я та адресу]

Рахунок Банку:

[вкажіть ім'я та адресу банку]

SWIFT / BIC код рахунку банку:

[вставте код]

Кореспондентський банк:

[ім'я та адреса]

Код банку SWIFT / BIC:

[вставте код]

(Якщо Банк рахунку не знаходиться в країні, валюта якої має бути сплачена, введіть назву та адресу банку-кореспондента банку в цій країні.)

4. Для цілей Статті 1.4 (Умови вибірки) Фінансової угоди, Позичальник запевняє та гарантує Вам наступне:

• усі факти та інформація, що містяться у пунктах Преамбули, залишаються правдивими, точними та діючими

• перелік витрат за відповідним Субпроектом, що повинні фінансуватися з Траншу, включно з переліком витрат, виділених на Компонент з енергоефективності та Компонент, не пов'язаного з енергоефективністю, за наявності;

• не відбувся і не триває без виправлення жоден Випадок дострокового погашення;

• не відбулося жодних істотних змін у будь-якому аспекті Субпроекту, що фінансується НЕФКО, або змін, про які зобов'язані звітувати ми або вимушений звітувати Кінцевий бенефіціар згідно зі Статтею 8.1, за винятком тих, про які ми раніше повідомляли;

• ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та виконання схвалених Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, згідно з Додатком А.1;

• жодна подія чи обставина, що становить або могла б, із плином часу або після надання повідомлення за Фінансовою угодою, становити Випадок невиконання зобов'язань не мала місця і не триває без виправлення чи без відмови, або могла б стати наслідком вибірки запитуваного Траншу;

• не відбувається та, наскільки нам відомо, не повинен відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних процедур чи розслідування, що вже спричинило або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нас чи наших дочірніх компаній не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;

• заяви та гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно зі Статтею 6.9, є правильними в усіх аспектах;

• зобов'язання Позичальника за цією Фінансовою угодою не підпадають під дію та не зазнають впливу від реалізації Позичальником Боргової операції; та

• не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни в порівнянні з тим, якою була ситуація на дату підписання Фінансової угоди.

З повагою,

Підписано за та від імені УКРАЇНИ

Дата:

 

Додаток D

Форма для Екологічного звіту

Форма для Екологічного звіту (Стаття 8.1(a)(ii))

Кожен Кінцевий бенефіціар готуватиме екологічні звіти кожного року, до тих пір, поки Кредит залишатиметься невиплаченим (на фактичне споживання електроенергії та теплової енергії у будівлях Субпроекту, що фінансується НЕФКО, на комплексному рівні).

Показники

 

До проекту

Після проекту

Відновлені будівлі

# будівель

Етап 1:
Етап 2:

Етап 1:
Етап 2:

Модернізовані навчальні комплекси

# будівель

Етап 1:
Етап 2:

Етап 1:
Етап 2:

Енергозбереження об'єктів

kWh/(m2a)

 

 

Спеціальні показники Проекту

Показник

Одиниця виміру

До проекту

Після проекту

Різниця

Тепло

kWh

 

 

 

Електроенергія

kWh

 

 

 

Газ

kWh

 

 

 

Економія CO2

tCO2/a

Етап 1:
Етап 2:

Етап 1:
Етап 2:

Етап 1:
Етап 2:

Поверхня відремонтованих об'єктів

M2

Етап 1:
Етап 2:

Етап 1:
Етап 2:

Етап 1:
Етап 2:

 

ДОПОВНЕННЯ I

Повноваження підписанта від Позичальника
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали