Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль

Верховна Рада України постановляє:

Угоду про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль, укладену 21 січня 2019 року в м. Єрусалимі, яка набирає чинності через 60 днів після дати останньої дипломатичної ноти, якою Сторони повідомляють одна одну, що їхні внутрішні юридичні процедури, необхідні для набрання чинності Угодою, виконані, ратифікувати (додається) із заявою такого змісту:

"Дія цієї Угоди не поширюється на тимчасово окуповані внаслідок збройної агресії Російської Федерації території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також Донецької та Луганської областей до повного припинення збройної агресії Російської Федерації та відновлення на зазначених територіях України конституційного ладу".

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
11 липня 2019 року
N 2753-VIII

 

 

УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль

ПРЕАМБУЛА

Кабінет Міністрів України ("Україна") та Уряд Держави Ізраїль ("Ізраїль") (у подальшому "Сторони"),

БАЖАЮЧИ розвивати та зміцнювати дружні відносини, особливо в сферах економічного співробітництва та торгівлі, з метою подальшого розвитку та зростання обсягу взаємної торгівлі;

БЕРУЧИ до уваги досвід, досягнутий в результаті існуючої співпраці між Сторонами, а також між ними та їх основними торговими партнерами;

ДЕКЛАРУЮЧИ свою готовність здійснювати діяльність з метою сприяння гармонійному розвитку їх торгівлі та інвестицій, а також розширення та диверсифікації їх взаємного співробітництва в сферах, що становлять спільний інтерес, в тому числі в сферах, неохоплених цією Угодою про вільну торгівлю (далі - ця Угода");

ПРАГНУЧИ створити розширений та надійний ринок для своїх товарів та встановити чіткі та взаємовигідні правила, враховуючи справедливі умови конкуренції, з метою сприяння передбачуваному середовищу для їх торгівлі;

ПІДТВЕРДЖУЮЧИ своє членство в Світовій Організації Торгівлі та зобов'язання дотримуватись відповідних прав та обов'язків згідно з Марракеською Угодою про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року та інших угод, сторонами яких вони є;

БАЖАЮЧИ СПРИЯТИ гармонійному розвитку та розширенню світової торгівлі шляхом усунення перешкод в торгівлі через заснування зони вільної торгівлі та уникненню створення нових бар'єрів у торгівлі та забезпеченню передбачуваного комерційного середовища для бізнес-планування та інвестицій;

Домовились про наступне:

РОЗДІЛ ОДИН
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.1 Цілі

Сторони цієї Угоди створюють зону вільної торгівлі відповідно до Статті XXIV ГАТТ 1994 року. Цілями цієї Угоди, які більш детально викладено в її положеннях, є:

(a) збільшення і посилення економічного співробітництва між Сторонами шляхом розширення взаємної торгівлі з метою підвищення рівня життя населення двох країн;

(b) усунення бар'єрів у торгівлі товарами та сприяння руху товарів між Сторонами;

(c) поширення умов добросовісної конкуренції у економічних відносинах між Сторонами;

(d) сприяння гармонійному розвитку та розширенню світової торгівлі шляхом усунення бар'єрів у торгівлі.

Стаття 1.2 Визначення

Для цілей цієї Угоди, якщо не передбачено інше:

(a) Угода про сільське господарство означає Угоду про сільське господарство, що міститься в Додатку 1A до Угоди СОТ;

(b) Антидемпінгова Угода означає Угоду про застосування статті VI Генеральної угоди про тарифи і торгівлю 1994 року та Пояснювальних приміток до неї, що містяться в Додатку 1A до Угоди СОТ;

(c) Координатори Угоди означають Координаторів Угоди, визначених відповідно до статті 9.5 (Координатори Угоди);

(d) митні органи означають: в Україні Державну фіскальну службу України, в Державі Ізраїль Митне управління Податкового управління Ізраїлю Міністерства фінансів;

(e) мито означає будь-який митний або імпортний збір або платіж будь-якого виду, що стягується у зв'язку з імпортом товарів, включаючи будь-який додатковий податок або збір, пов'язаний з імпортом такого товару, однак не включає:

(i) збір, еквівалентний внутрішньому податку, що стягується відповідно до статті III.2 ГАТТ 1994 по відношенню до аналогічних, безпосередньо конкуруючих або взаємозамінних товарів Сторони або по відношенню до товарів, з яких імпортований товар був вироблений цілком або частково;

(ii) антидемпінгові, компенсаційні, захисні мита, що застосовуються відповідно до статті VI ГАТТ 1994, Антидемпінгової Угоди, Угоди про субсидії, Угоди про захисні заходи;

(iii) плату або інший збір, пов'язаний з імпортом, що відповідає вартості наданих послуг;

(f) Угода про митну оцінку означає Угоду про застосування статті VII ГАТТ 1994, яка міститься в Додатку 1A до Угоди СОТ;

(g) дні означають календарні дні;

(h) ГАТТ 1994 означає Генеральну угоду про тарифи й торгівлю 1994, яка міститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

(i) товар або товари Сторони означають вітчизняні товари в розумінні ГАТТ 1994 або такі товари, які Сторони можуть узгодити і включають товари походженням зі Сторони;

(j) Гармонізована система (ГС) означає Гармонізовану систему опису та кодування товарів, включаючи її Основні правила інтерпретації, примітки до розділу та примітки до групи та її подальші поправки, прийняті та впроваджені Сторонами у відповідних тарифних законах;

(k) товарна позиція означає чотиризначне число, або перші чотири знаки числа, що використовуються в номенклатурі Гармонізованої системи;

(l) Спільний комітет означає Спільний комітет, створений відповідно до статті 9.1 (Створення Спільного комітету);

(m) юридична особа означає будь-який суб'єкт господарювання, заснований або утворений відповідно до чинного законодавства, незалежно від того чи його метою є отримання прибутку чи ні, перебуває у приватній власності чи державній, або під її контролем, включаючи будь-яку корпорацію, траст, партнерство, індивідуальну підприємницьку діяльність, спільне підприємство, асоціацію чи подібну організацію;

(n) захід охоплює будь-який захід у формі закону, регламенту, правил, процедури, рішення, адміністративної дії, практики чи будь-якої іншої форми;

(o) походження означає відповідність правилам походження, визначеним у статті 2.13 (Правила походження);

(p) особа означає фізичну або юридичну особу;

(q) Угода про захисні заходи означає Угоду про захисні заходи, яка міститься в Додатку 1A до Угоди СОТ;

(r) санітарний чи фітосанітарний захід означає будь-який захід, зазначений у параграфі 1 Додатка А Угоди СФЗ;

(s) Угода СФЗ означає Угоду про застосування санітарних і фітосанітарних заходів, що міститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

(t) товарна підпозиція означає шестизначне число або перші шість знаків числа, що використовується в номенклатурі Гармонізованої системи;

(u) Угода про субсидії означає Угоду про субсидії та компенсаційні заходи, що містяться в Додатку 1A до Угоди СОТ;

(v) тарифна класифікація означає класифікацію товару або сировини відповідно до глави, товарної позиції або товарної підпозиції Гармонізованої системи;

(w) територія означає:

(i) для України, наземну територію, внутрішні та територіальні води України та повітряний простір над ними та виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф, над якою Україна здійснює суверенні права та юрисдикцію відповідно до чинного національного законодавства та міжнародного права;

(ii) для Ізраїлю, для цілей торгівлі товарами, територію, де застосовується її митне законодавство;

(x) СОТ означає Світову організацію торгівлі; та

(y) Угода СОТ означає Марракеську угоду про заснування Світової організації торгівлі, укладену 15 квітня 1994 року.

Стаття 1.3 Митні союзи, зони вільної торгівлі та прикордонні торговельні угоди

1. Ця Угода не повинна перешкоджати підтриманню або створенню митних союзів, зон вільної торгівлі, домовленостей про прикордонну торгівлю, якщо вони відповідають положенням статті XXIV ГАТТ 1994 та Домовленості про тлумачення статті XXIV ГАТТ 1994.

2. На запит будь-якої із Сторін консультації між Сторонами повинні проводитись в рамках Спільного комітету для того, щоб Сторони інформували одна одну та обговорювали угоди, які встановлюють митні союзи або зони вільної торгівлі.

Стаття 1.4 Зв'язок з іншими міжнародними зобов'язаннями

1. Сторони підтверджують свої існуючі права та зобов'язання одна одній згідно з Угодою СОТ та іншими міжнародними угодами, сторонами яких вони є.

2. У випадку будь-якої невідповідності між цією Угодою та угодами, зазначеними в пункті 1, ця Угода має переважну силу, якщо інше не передбачено цією Угодою.

Стаття 1.5 Переговори щодо послуг

Визнаючи важливість торгівлі послугами як засобу розширення та поглиблення торговельно-економічних відносин, Сторони погоджуються розпочати переговори щодо подальшої лібералізації торгівлі послугами протягом двох років після набрання чинності цією Угодою.

Стаття 1.6 Посилання на інші угоди

У разі, якщо ця Угода посилається або містить посилання на інші угоди або юридичні інструменти, повністю або частково, ці посилання включають відповідні виноски, коментарі та пояснювальні примітки, які є обов'язковими для обох Сторін.

Стаття 1.7 Обсяг зобов'язань

Кожна Сторона повинна забезпечувати вжиття необхідних заходів для приведення в дію положень цієї Угоди, включаючи їх дотримання регіональними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на її території.

РОЗДІЛ ДВА
ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Стаття 2.1 Сфера застосування

Положення цього Розділу застосовуються до торгівлі товарами, походженням із Сторін, як зазначено у статті 2.13 (Правила походження), які класифікуються у групах з 1 по 97 Гармонізованої системи (ГС).

Стаття 2.2 Мита на імпорт

1. З набранням чинності цією Угодою Сторони повинні скасувати всі мита на імпорт товарів, які класифікуються в групах 1 - 97 Гармонізованої системи (ГС) походженням із Сторін, якщо інше не передбачено в їх Тарифних графіках Додатка 2-C (Скасування тарифів).

2. За винятком випадків, передбачених цією Угодою, жодна Сторона не може збільшити будь-яке існуюче мито або запровадити будь-які нові мита або інші мита, що мають еквівалентну дію, на товари, походженням з іншої Сторони.

3. Для більшої впевненості Сторона може:

(a) змінювати поза рамками цієї Угоди свої тарифи на товари, щодо яких не встановлюються тарифні пільги згідно з цією Угодою;

(b) підвищувати мито до рівня, встановленого у її Тарифному графіку Додатка 2-C (Скасування тарифів), після зниження в односторонньому порядку; та

(c) зберігати або підвищувати мито, як це дозволяється Органом з врегулювання суперечок СОТ або будь-якою угодою в рамках Угоди СОТ.

Стаття 2.3 Базові мита

1. Для кожного товару базове мито, щодо якого цією Угодою встановлюються послідовні скорочення, про що зазначено у Тарифних графіках Додатка 2-C (Скасування тарифів), яке застосовується до товарів, які імпортуються між Сторонами, повинно нараховуватися за ставкою мита режиму найбільшого сприяння (РНС), яка діяла станом на 1 січня 2015 року.

2. У процесі скасування тарифів кожна Сторона повинна застосовувати до товарів, що походять з іншої Сторони, якими торгують між собою Сторони, нижчу ставку мита, яка визначається шляхом порівняння ставки, встановленої відповідно до Тарифних графіків Додатка 2-C (Скасування тарифів) та діючої ставки режиму найбільшого сприяння (РНС).

3. Зменшені мита, які розраховані відповідно до пункту 1 цієї статті, повинні застосовуватися в округленому вигляді до першого десяткового знаку або, в разі специфічних ставок мита, до другого десяткового знаку.

4. За запитом Сторони повинні повідомляти одна одній свої відповідні базові мита.

Стаття 2.4 Мита на експорт

Якщо інше не передбачено в Додатку 2-B, кожна Сторона може застосовувати мита, податки або збори, що мають еквівалентний ефект, на експорт відповідно до своїх прав та зобов'язань згідно СОТ.

Стаття 2.5 Класифікація і оцінка товарів

1. Класифікація товарів у торгівлі між Сторонами повинна бути такою, як відображено у відповідній тарифній номенклатурі кожної Сторони відповідно до Гармонізованої системи (ГС).

2. Сторона може ввести нову деталізацію тарифних ліній, за умови, що до нових тарифних ліній застосовуватимуться не менші преференції, ніж ті, що застосовувались на початку.

3. Для визначення митної вартості товарів, якими торгують між собою Сторони, застосовуються положення статті VII ГАТТ 1994 року, Пояснювальні примітки щодо її тлумачення і Угода про застосування статті VII (Угода про митну оцінку) ГАТТ 1994 року mutatis mutandis.

Стаття 2.6 Обмеження імпорту та експорту

1. Якщо інше не передбачено в цій Угоді, жодна із Сторін не запроваджує або не зберігає в силі будь-які заборони чи обмеження на імпорт будь-якого товару іншої Сторони або на експорт чи продаж на експорт будь-якого товару, призначеного для території іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених статтею XI ГАТТ 1994 та Пояснювальними примітками щодо її тлумачення, та з цією метою стаття XI ГАТТ 1994 та Пояснювальні примітки щодо її тлумачення включені до цієї Угоди та є її частиною mutatis mutandis.

2. Пункт 1 не застосовується до заходів, зазначених у Додатку 2-A.

3. Сторони усвідомлюють, що права та зобов'язання ГАТТ 1994, як зазначено у пункті 1, забороняють за будь-яких обставин, коли будь-яка інша форма обмеження заборонена, Стороні застосовувати, запроваджувати або зберігати:

(a) вимоги до цін на експорт та імпорт, за винятком того, як дозволяється при виконанні наказів та рішень щодо компенсаційних та антидемпінгових мит; або

(b) ліцензування імпорту, зумовлене виконанням відповідних вимог.

4. Для цілей цієї статті відповідні вимоги означають вимоги щодо:

(a) певного рівня або відсотку експорту товарів або послуг;

(b) вітчизняних товарів або послуг Сторони, яким надається право звільнення від мит або ліцензії на імпорт, для заміни на імпортні товари;

(c) особи, яка користується звільненням від мит або ліцензії на імпорт, купує інші товари або послуги на території Сторони, яка надає відмову від мит та ліцензії на імпорт, або надає перевагу вітчизняним товарам;

(d) особи, яка користується звільненням від мит або ліцензії на імпорт, виробляє товари або надає послуги на території Сторони, яка надає відмову від мит або ліцензії на імпорт, з певним рівнем або відсотком вітчизняного компоненту; або

(e) співвідношення у будь-якому значенні обсягів або вартості імпорту до обсягів або вартості експорту або до суми притоку іноземної валюти;

але не містить вимог стосовно того, що імпортований товар буде:

(f) у подальшому експортуватися;

(g) використовуватися як матеріал для виготовлення іншого товару, який у подальшому експортується;

(h) замінений ідентичним або подібним товаром, використаним як матеріал у виробництві іншого товару, який у подальшому експортується;

(i) замінений ідентичним або подібним товаром, який у подальшому експортується.

5. У випадку, якщо Сторона вводить захід, який встановлює заборону або обмеження, що є іншим чином обґрунтованим згідно з відповідними положеннями Угоди СОТ стосовно експорту товарів іншої Сторони, Сторона, яка вводить цей захід, повідомляє іншу Сторону заздалегідь про свій намір застосувати такий захід. На прохання іншої Сторони вона повинна розпочати консультації з метою вирішення будь-якої проблеми, яка може виникнути внаслідок цього заходу.

Стаття 2.7 Національний режим

1. Якщо інше не передбачено в цій Угоді, кожна Сторона повинна надавати національний режим товарам іншої Сторони відповідно до статті III ГАТТ 1994, включаючи Пояснювальні примітки щодо її тлумачення. З цією метою статтю III ГАТТ 1994 та Пояснювальні примітки щодо її тлумачення включено до цієї Угоди та є її частиною mutatis mutandis.

2. Пункт 1 не застосовується до заходів, зазначених у Додатку 2-A.

Стаття 2.8 Державні торговельні підприємства

Права та зобов'язання Сторін щодо державних торговельних підприємств регулюються статтею XVII ГАТТ 1994 року та Домовленістю про тлумачення статті XVII ГАТТ 1994 року, які включено до цієї Угоди та є її частиною.

Стаття 2.9 Тимчасове ввезення товарів

1. Кожна Сторона надає дозвіл на безмитне тимчасове ввезення для наступних товарів незалежно від їх походження:

(a) професійне обладнання, включаючи обладнання для преси або телебачення, програмне забезпечення, обладнання для радіомовлення та кінематографії, необхідне для здійснення підприємницької діяльності, торгівлі або професійної діяльності особи, що відповідає вимогам тимчасового ввезення згідно з законодавством Сторони-імпортера;

(b) товари, призначені для презентації або демонстрації; та

(c) комерційні зразки та рекламні фільми та записи.

2. Кожна Сторона на запит зацікавленої особи та за обставин, які її митний орган визнає вагомими, повинна продовжити строки тимчасового ввезення після закінчення попередньо встановленого строку.

3. Жодна із Сторін не може встановлювати інші вимоги до звільнення від сплати мита при тимчасовому ввезенні товару, зазначеного у пункті 1, за винятком вимог щодо його:

(a) використання виключно під наглядом громадянина або резидента іншої Сторони під час здійснення торгової, ділової, професійної або спортивної діяльності;

(b) відчуження або надання в оренду на її території;

(c) супроводження забезпеченням у сумі, яка не перевищує розміру імпортних мит та інших зборів, які в іншому випадку застосовувалися б до ввезення або остаточного імпорту, що виділяється на експорт товару;

(d) придатності для ідентифікації при експорті;

(e) експорту разом із виїздом особи, зазначеної у підпункті (a), або протягом іншого періоду, встановленого Стороною, що відповідає меті тимчасового ввезення, або протягом одного року, якщо термін не продовжено;

(f) допуску у кількості не більшій за необхідну для використання за призначенням; та

(g) допуску у інший спосіб на територію Сторони відповідно до її законодавства.

4. Якщо будь-яка з вимог, застосовних Стороною відповідно до пункту 3, не виконується, Сторона може застосовувати мито або іншій збір, якими був би обкладений товар за звичайних умов разом із іншими зборами або стягненнями, передбаченими її законодавством.

5. Кожна Сторона встановлює та зберігає в силі процедури, що передбачають оперативне митне оформлення товарів, допущених відповідно до цієї статті. Наскільки це можливо, такі процедури повинні передбачати, що, коли такі товари супроводжуються громадянином або резидентом іншої Сторони, який використовує режим тимчасового ввезення, митне оформлення товарів повинно бути здійснено одночасно з в'їздом такого громадянина або резидента.

6. Кожна Сторона дозволяє вивезення товару, тимчасово ввезеного відповідно до цієї статті, через пункт митного контролю інший, ніж той, через який товар був ввезений.

7. Кожна Сторона забезпечує, що імпортер або інша особа, відповідальна за товар, ввезений відповідно до цієї статті, не несе відповідальності за неможливість вивезення товару по пред'явленню задовільного підтвердження Стороні-імпортеру того, що товар було знищено протягом встановленого терміну для тимчасового ввезення або будь-якого його законного продовження.

8. Кожна Сторона дозволяє, щоб транспортний засіб або контейнер, що використовується у міжнародних перевезеннях та ввозиться на її територію з території іншої Сторони, залишив її територію за будь-яким маршрутом, обґрунтованим економічною та швидкісною доцільністю проходження такого транспортного засобу або контейнера.

9. Жодна із Сторін не може вимагати будь-яких гарантій або накладати будь-які стягнення або збори виключно унаслідок різниці між портом ввезення та портом відправлення транспортного засобу або контейнера.

10. Жодна із Сторін не може обумовлювати звільнення будь-якого зобов'язання, у тому числі будь-яких гарантій, встановлених відносно ввезення транспортного засобу або контейнера на її територію при їх вивезенні через будь-який конкретний порт відправлення.

11. Жодна із Сторін не може вимагати, щоб транспортний засіб або перевізник, на якому було ввезено контейнер, з території іншої Сторони на її територію був тим самим транспортним засобом або перевізником, який переправляє контейнер на територію іншої Сторони.

12. Для цілей пунктів 8 - 11 транспортний засіб означає тягач, трактор-тягач, трактор, частину причепу або причіп, локомотив або залізничний вагон або іншу залізничну техніку.

Стаття 2.10 Повторно ввезені товари після ремонту або відновлення

1. Жодна із Сторін не застосовуватиме мита на товар, незалежно від його походження, повторно ввезений на її територію після того, як він був тимчасово вивезений з її території на територію іншої Сторони для ремонту або відновлення, незалежно від наявності гарантії, незалежно від того, чи такий ремонт або відновлення можуть бути виконані на території Сторони, з якої товар було експортовано для ремонту або відновлення.

2. Жодна із Сторін не застосовуватиме мита на товар, незалежно від його походження, тимчасово імпортований з території іншої Сторони для ремонту або відновлення.

3. Для цілей цієї статті, ремонт або відновлення не включає в себе операцію або процес, який:

(a) руйнує основні характеристики товару або створює новий або комерційно інший товар; або

(b) призводить до зміни класифікації товару на рівні шостого знаку Гармонізованої системи.

Стаття 2.11 Збори та інші платежі

1. Кожна Сторона забезпечує відповідно до статті VIII ГАТТ 1994 року та Пояснювальних приміток щодо її тлумачення, що всі збори та платежі будь-якого характеру (крім мит та інших податків і зборів, які не підпадають під визначення терміну мито), що справляються у разі імпорту або експорту товарів або у зв'язку з таким імпортом або експортом, обмежуються приблизною вартістю наданих послуг та не являють собою непрямий захист вітчизняних товарів або оподаткування імпорту або експорту у фіскальних цілях.

2. Наскільки це можливо, кожна Сторона надає і підтримує, переважно через Інтернет, оновлену інформацію про всі збори та платежі, що стягуються у зв'язку із імпортом або експортом товарів.

Стаття 2.12 Процедури ліцензування імпорту

Жодна із Сторін не встановлює або не застосовує захід, який не узгоджується із Угодою СОТ про процедури ліцензування імпорту (далі - "Угода про ліцензування імпорту"), яку включено до цієї Угоди та є її невід'ємною частиною mutatis mutandis.

Стаття 2.13 Правила походження

1. Правила походження та методи адміністративного співробітництва, що застосовуються між Сторонами, викладені в Доповненні I, а також, де це доцільно, в положеннях Доповнення II Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі - Конвенція), за винятком пунктів 2 і 3 нижче.

2. Врегулювання спорів:

(a) У разі виникнення спорів стосовно тлумачення, застосування чи невиконання положень Доповнення I або Доповнення II до Конвенції, які не можуть бути врегульовані між митними органами Сторін, це питання повинно бути передано Підкомітету з митних питань, спрощення процедур торгівлі та правил походження, утвореного Спільним комітетом відповідно до Розділу 9 (Адміністрування Угоди) цієї Угоди. Якщо питання не врегульовано, то застосовується Розділ 10 (Врегулювання спорів) цієї Угоди.

(b) У всіх випадках врегулювання спорів між імпортером та митними органами Сторони-імпортера повинні врегулюватися відповідно до законодавства останньої.

3. Електронний Сертифікат з перевезення товару EUR.1

(a) З метою спрощення торгівлі між Сторонами, Сторони погоджуються сприяти використанню електронного Сертифікату з перевезення товару. З цією метою, положення Конвенції стосовно Сертифікатів з перевезення товару EUR.1 повинні застосовуватися до електронних сертифікатів з перевезення товарів mutatis mutandis.

(b) Після повідомлення однією Стороною іншої Сторони про готовність впроваджувати цю статтю, всі технічні питання, пов'язані з таким впровадженням (видача, подання та верифікація електронного Сертифікату з перевезення товару), повинні бути погоджені та виконуватися митними органами обох Сторін якомога швидше.

4. Сторона може письмово повідомити депозитарій Конвенції про свій намір вийти з Конвенції відповідно до статті 9 Конвенції. В такому випадку Сторони повинні невідкладно розпочати переговори щодо правил походження для цілей реалізації цієї Угоди.

5. До набрання чинності новими взаємно узгодженими правилами походження, Сторони застосовують правила походження, що містяться в Доповненні І та, де це доцільно, відповідні положення Доповнення II до Конвенції, із застосуванням двосторонньої кумуляції виключно між Сторонами.

Стаття 2.14 Впровадження та адміністрування тарифних квот

1. Кожна Сторона впроваджує і адмініструє тарифні квоти, які містяться в її Тарифному графіку Додатка 2-C (Скасування тарифів) відповідно до статті XIII ГАТТ 1994, включаючи Пояснювальні примітки щодо її тлумачення та Угоди про процедури ліцензування імпорту, яка міститься в Додатку 1A до Угоди СОТ.

2. На вимогу Сторони-експортера Сторона-імпортер надаватиме інформацію стосовно адміністрування своїх тарифних квот Стороні-експортеру.

Стаття 2.15 Підкомітет з торгівлі товарами

1. Сторони цим створюють Підкомітет з торгівлі товарами (далі - Підкомітет), до складу якого входять представники кожної Сторони.

2. Підкомітет збирається на вимогу Сторони чи Спільного комітету для розгляду будь-яких питань, що виникають у зв'язку з цим Розділом, Розділом 4 (Захисні заходи) і Розділом 5 (Санітарні та фітосанітарні заходи).

3. Функції Підкомітету, зокрема, включають:

(a) моніторинг виконання та адміністрування цього Розділу;

(b) сприяння торгівлі товарами між Сторонами, в тому числі шляхом проведення консультацій щодо прискорення зменшення або скасування мит відповідно до цієї Угоди та за необхідності інших питань;

(c) вирішення питання бар'єрів у торгівлі товарами між Сторонами, особливо тих, що стосуються застосування нетарифних заходів, і, якщо необхідно, виносити такі питання на розгляд Спільного комітету;

(d) створення форуму для обговорення або обміну інформацією з питань, що стосуються підпунктів (a) - (d), які можуть прямо чи опосередковано впливати на торгівлю між Сторонами з метою усунення їх негативного впливу на торгівлю та пошуку взаємно прийнятних альтернативних рішень.

 

Додаток 2-A
Винятки до статей 2.6 (Обмеження імпорту і експорту) та 2.7 (Національний режим)

Заходи Ізраїлю

Статті 2.6 (Обмеження імпорту і експорту) і 2.7 (Національний режим) не застосовуються до:

(a) заходу, в тому числі його продовження, своєчасного оновлення або внесення правок, щодо:

(i) правил контролю та зборів, встановлених Ізраїлем на експорт металевих відходів та брухту; або

(ii) імпорту некошерного м'яса відповідно до законодавства Ізраїлю; та

(b) дії, дозволеної Органом врегулювання суперечок СОТ у суперечці між Сторонами за Угодою СОТ.

 

Додаток 2-B
Винятки до статті 2.4 (Експортні мита)

Україна не повинна застосовувати мито на експорт:

Код згідно з ГС 2012

Опис

Кількість

1001 99 00 00

Пшениця та меслин:
- інші:
- - інші

до 900 тис. тонн

7213 91

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі:
- інші:
- - круглого поперечного перерізу діаметром менш як 14 мм

до 150 тис. тонн

7214 20

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- що мають вм'ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створені під час прокатування, або ті, що зазнали кручення після прокатування

до 12 тис. тонн

7208

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття

до 125 тис. тонн

 

Додаток 2-C
Скасування тарифів

1. Якщо інше не передбачено в Тарифному графіку України та в Тарифному графіку Ізраїлю (далі - Графік Сторони) до цього Додатка, наступні категорії застосовуються для зменшення або скасування мит кожною Стороною згідно із статтею 2.3.2:

(a) Категорія 0 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "0" у Графіку Сторони, повинні бути повністю скасовані, і такі товари повинні бути звільнені від сплати мита з моменту набрання чинності цією Угодою;

(b) Категорія 3 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "3" у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в 3 (три) рівні етапи, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші два з 1 січня кожного наступного року;

(c) Категорія 5 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "5" у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в 5 (п'ять) рівних етапів, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші чотири з 1 січня кожного наступного року;

(d) Категорія 7 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "7" у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в 7 (сім) рівних етапів, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші шість з 1 січня кожного наступного року;

(e) Категорія РНС-15 % - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-15 %" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на п'ятнадцять відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 85 % від базової ставки, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою;

(f) Категорія РНС-20 % - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-20 %" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на двадцять відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 80 % від базової ставки, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою;

(g) Категорія РНС-25 % - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-25 %" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на двадцять п'ять відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 75 % від базової ставки, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою;

(h) Категорія РНС-50 % - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-50 %" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на п'ятдесят відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 50 % від базової ставки, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою;

(i) Категорія РНС-50 % за 2 роки - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-50 % за 2 роки" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на п'ятдесят відсотків в два рівні річні етапи, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а другий з 1 січня наступного року;

(j) Категорія РНС-50 % за 3 роки - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-50 % за 3 роки" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на п'ятдесят відсотків в три рівні річні етапи, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші два з 1 січня кожного наступного року;

(k) Категорія РНС-50 % за 5 років - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-50 % за 5 років" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на п'ятдесят відсотків в п'ять рівних річних етапів, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші чотири з 1 січня кожного наступного року;

(l) Категорія РНС-50 % за 7 років - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-50 % за 7 років" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на п'ятдесят відсотків в сім рівних річних етапів, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші шість з 1 січня кожного наступного року;

(m) Категорія РНС-10 % за 5 років - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії РНС-10 % за 5 років" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на десять відсотків в п'ять рівних річних етапів, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші чотири з 1 січня кожного наступного року;

(n) Категорія РНС-20 % за 5 років - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-20 % за 5 років" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на двадцять відсотків в п'ять рівних річних етапів, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші чотири з 1 січня кожного наступного року;

(o) Категорія Binding (Зв'язування) - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії Binding (Зв'язування) у Графіку Сторони, повинні бути встановлені на рівні базової ставки, включеної до Графіку Сторони;

(p) Категорія TRQ (Тарифна квота) - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії TRQ (Тарифна квота) у Графіку Сторони, повинні користуватися пільгами в рамках Тарифної квоти, як зазначено для кожної тарифної лінії в Доповненні до цього Додатка, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою.

(q) Категорія РНС - жодні зобов'язання стосовно мит на товари у цій Угоді не повинні застосовуватись до тарифних ліній в категорії РНС.

2. Базова ставка мита та категорія для визначення перехідної ставки мита на кожному з етапів її зменшення зазначається в Графіку кожної Сторони.

3. Незалежно від викладеного вище, для цілей цього Додатка та Графіку Сторони, якщо ця Угода набирає чинності в останньому кварталі календарного року, скасування або зменшення тарифів, як зазначено в пункті 1, повинно починатися з 1 січня наступного року після вступу в силу. Наступні зменшення тарифів, якщо такі є, повинні набирати чинності з 1 січня кожного наступного року.

Тарифний графік Ізраїлю

(Тарифний графік додається окремо)

Тарифний графік України

(Тарифний графік додається окремо)

 

ДОПОВНЕННЯ до Додатка 2-C

У цьому Доповненні узагальнено сукупну кількість тарифних квот (TRQ) для імпорту в Ізраїль, як це зазначено в Тарифному графіку Ізраїлю, де вони застосовуються.

1. Індикативна сукупність тарифних квот для імпорту в Ізраїль

ГС код

Опис

Поза квотою

В межах квоти

Не менш ніж (шекель)

Од. виміру

Кількість

Ставка (%)

Ставка за одиницю (шекель)

Не більш ніж (%)

Не менше ніж (шекель)

Ставка (%)

Ставка за одиницю (шекель)

02041010

Свіжі

0

7

30

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 0204

02041090

Інші

0

7

30

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 0204

02042100

Туші та половини туш

0

7

30

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 0204

02042200

Інші відруби, необвалені

0

7

30

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 0204

02042300

Обвалені

0

7

30

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 0204

02043000

Туші та половини туш ягняти, заморожені

0

7

30

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 0204

02044100

Туші та половини туш

0

7

30

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 0204

02044200

Інші відруби, необвалені

0

7

30

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 0204

02044300

Обвалені

0

7

30

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 0204

02045000

Козлятина

0

7

30

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 0204

02071100

Не розрізані на частини, свіжі або охолоджені

0

3.75

170

0

0

0

0

об'єднана TRQ 50 тонн для 02071100 та 02071300

02071200

Не розрізані на частини, свіжі або заморожені

7.5

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 135 тонн + MFN = 7.5 % для r 02071200 та 02071400

02071300

Частини тушок і субпродукти, свіжі або охолоджені:

0

6.75

111

0

0

0

0

об'єднана TRQ 50 тонн для 02071100 та 02071300

02071400

Частини тушок і субпродукти, морожені

7.5

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 135 тонн + MFN = 7.5 % для 02071200 та 02071400

04021020

Затверджено Генеральним Директором Міністерства економіки як призначеним для виробництва шоколаду, цукерок, тваринної їжі або харчових продуктів товарної позиції 1901

162

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 500 тонн для 04021020 та 04022120

04021090

Інші

162

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 50 тонн для 04021090 та 04022190

04022120

Затверджено Генеральним Директором Міністерства економіки як призначеним для виробництва шоколаду, цукерок, тваринної їжі або харчових продуктів товарної позиції 1901

212

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 500 тонн для 04021020 та 04022120

04022190

Інші

212

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 50 тонн для 04021090 та 04022190

04031090

Інші

0

6

60

0

0

0

0

об'єднана TRQ 50 тонн для 04031090 та 04039090

04039090

Інші

0

6

60

0

0

0

0

об'єднана TRQ 50 тонн для 04031090 та 04039090

04051039

Інші

160

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 50 тонн для: 04051039, 04051099, 04052000, 04059090

04051099

Інші

140

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 50 тонн для: 04051039, 04051099, 04052000, 04059090

04052000

Молочні пасти

140

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 50 тонн для: 04051039, 04051099, 04052000, 04059090

04059090

Інші

140

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 50 тонн для: 04051039, 04051099, 04052000, 04059090

04061090

Інші

0

8.39

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 40 тонн для 04061090 та 04069090 + Binding

04069090

Інші

0

8.39

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 40 тонн для 04061090 та 04069090 + Binding

04072100

З курей свійських (Gallus domesticus)

0

0.3

170

0

0

0

0

штука

TRQ 5.5 мільйони штук: 3 мільйони для інших цілей та 2.5 мільйони тільки для промисловості

04081100

сушене

14

8

100

0

0

0

0

об'єднана TRQ 10 тонн для: 04081100 and 04081900 + Binding

04081900

Інші

14

3.25

100

0

0

0

0

об'єднана TRQ 10 тонн для: 04081100 and 04081900 + Binding

04090020

Інші в упаковках масою, що більше як 1,5 кг і не більш як 50 кг

0

11.71

255

0

0

0

0

TRQ 25 тонн + binding

04090030

В упаковках масою, що перевищує 50 кг

0

11.24

255

0

0

0

0

TRQ 100 тонн + binding

04090090

Інші

0

17.32

255

0

0

0

0

TRQ 25 тонн + binding

07019011

В упаковках масою більше як 750 кг

0

1.9

230

0

0

0

0

об'єднана TRQ 500 тонн для 070190

07019021

В упаковках масою більше як 750 кг

0

1.64

234

0

0

0

0

об'єднана TRQ 500 тонн для 070190

07020090

Які продаються протягом листопада - травня

0

0.95

272

0

0

0

0

об'єднана TRQ 300 тонн для 0702

07031090

Інші

0

1.16

298

0

0

0

0

об'єднана TRQ 75 тонн для 070310

07101000

Картопля

12

0

0

2.57

0

0

2.57

об'єднана TRQ 250 тонн для 0710

07102100

Горох (Pisum sativum)

12

0

0

1.27

0

0

1.27

об'єднана TRQ 250 тонн для 0710

07102200

Квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)

12

0

0

1.27

0

0

1.27

об'єднана TRQ 250 тонн для 0710

07102920

Боби кормові (VICIA FABA VAR. MAJOR)

8

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 250 тонн для 0710

07102990

Інші

20

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 250 тонн для 0710

07103000

Шпинат, шпинат новозеландський і лобода GARDEN SPINACH)

20

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 250 тонн для 0710

07104000

Цукрова кукурудза (EU 5)

12

0

0

1.71

0

0

1.71

об'єднана TRQ 250 тонн для 0710

07108010

Морква, цвітна капуста, капуста броколі, капуста головчаста, перець, селера (EU 5)

20

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 250 тонн для 0710

07108020

Гриби

8

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 250 тонн для 0710

07108030

Цибуля-порей, окра або артишоки

8

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 250 тонн для 0710

07108040

Морква

12

0

0

1.02

0

0

1.02

об'єднана TRQ 250 тонн для 0710

07108090

Інші

30

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 250 тонн для 0710

07109000

Овочеві суміші

12

0

0

1.6

0

0

1.6

об'єднана TRQ 250 тонн для 0710

07132000

Турецький горох (нут) (garbanzos)

0

1.12

140

0

0

0

0

TRQ 175 тонн

08071100

Кавуни

0

0.46

102

0

0

0

0

TRQ 300 тонн

08081000

Яблука

0

1.97

553

0

0

0

0

TRQ 180 тонн

08112090

Інші

8

0

0

0

0

0

0

TRQ 100 тонн

09042100

Сушені, неподрібнені і немелені:

12

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 50 тонн для 09042100 та 09042200

09042200

Подрібнений чи мелений

12

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 50 тонн для 09042100 та 09042200

10011900

Інші

50

0

0

0

0

0

0

TRQ 8,000 тонн

10019910

Затверджено Генеральним директором Міністерства сільського господарства як товари, які призначені для годівлі тварин

50

0

0

0

0

0

0

TRQ 200 тонн

10019990

Інші

50

0

0

0

0

0

0

TRQ 450K тонн

15121111

Олія соняшникова

7

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 2600 тонн для 15121111, 15121190, 15121921, 15121990

15121190

Інші

8

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 2600 тонн для 15121111, 15121190, 15121921, 15121990

15121921

Олія соняшникова

7

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 2600 тонн для 15121111, 15121190, 15121921, 15121990

15121990

Інші

8

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 2600 тонн для 15121111, 15121190, 15121921, 15121990

16010010

З вмістом курячого м'яса

12

2.9

22

0

0

0

0

TRQ 50 тонн

16023190

Інші

12

2.9

22

0

0

0

0

об'єднана TRQ 80 тонн для 16023190, 16023290, 16023990

16023290

Інші

12

2.9

22

0

0

0

0

об'єднана TRQ 80 тонн для 16023190, 16023290, 16023990

16023990

Інші

12

2.9

22

0

0

0

0

об'єднана TRQ 80 тонн для 16023190, 16023290, 16023990

19054030

Містить добавки меду, або яєць, або молочних продуктів, або фруктів або какао

0

0.32

112

0

0

0

0

об'єднана TRQ 50 тонн для 19054030, 19054090

19054090

Інші

0

0.32

112

0

0

0

0

об'єднана t TRQ 50 тонн для 19054030, 19054090

19059091

Містить яйця 10 мас. %, але не менше 1,5 % молочних жирів та не менше 2,5 % молочних білків

0

0.32

112

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 19059091, 19059092, 19059099

19059092

Містить яйця 10 мас. %, але не менше 1,5 % молочних жирів та не менше 2,5 % молочних білків

0

0.32

112

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 19059091, 19059092, 19059099

19059099

Інші

0

0.32

112

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 19059091, 19059092, 19059099

20011000

Огірки та корнішони

12

0

0

0.64

0

0

0.64

TRQ 50 тонн

20019090

Інші

12

0

0

0

0

0

0

TRQ 200 тонн

20029013

Виробництво, торгівля та праця, яких націлена на виробництво кетчупа (умовно)

12

0

0

1.01

0

0

1.01

TRQ 120 тонн

20029020

У формі порошку

8

0

0

0

0

0

0

TRQ 275 тонн

20049099

Інші (EU 5)

12

0

0

1.28

0

0

1.28

TRQ 30 тонн

20052090

Інші

12

0

0

2.57

0

0

2.57

TRQ 50 тонн

20054090

Інше

12

0

0

1.22

0

0

1.22

TRQ 20 тонн + Binding

20055100

Квасоля лущена

12

0

0

0

0

0

0

TRQ 50 тонн

20055990

Інші

12

0

0

1.22

0

0

1.22

TRQ 10 тонн + Binding

20059940

Турецький горох (нут)

12

0

0

1.06

0

0

1.06

TRQ 75 тонн

20085090

Інші

8

0

0

0

0

0

0

TRQ 50 тонн

20086000

Вишні

8

0

0

0

0

0

0

TRQ 50 тонн

20088040

В упаковках масою більше 4.5 кг

12

0

0

1.6

0

0

1.6

TRQ 50 тонн

20089710

Фрукти визначені в Правилі 2 додаткових правил для Розділу 20

8

0

0

0

0

0

0

TRQ 50 тонн

20089919

Інші

8

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 20089919 та 20089990

20089990

Інші

8

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 20089919 та 20089990

20096100

З числом Брікса не більше 30

12

0

0

1.6

0

0

1.6

TRQ 50 тонн

20096920

З числом Брікса не більше 67

30

0

0

1.6

0

0

1.6

TRQ 25 тонн для 20096920 та 20096990 + Binding

20096990

Інші

30

0

0

1.6

0

0

1.6

TRQ 25 тонн для 20096920 та 20096990 + Binding

20097110

В упаковках масою 100 кг або більше

12

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 80 тонн для 20097110 та 20097190

20097190

Інші

12

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 80 тонн для 20097110 та 20097190

20097939

Інші

12

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 20097939 та 20097990

20097990

Інші

12

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 100 тонн для 20097939 та 20097990

20098919

Інші

12

0

0

0

0

0

0

TRQ 50 тонн

20098930

Концентровані соки з числом Брікса понад 67

12

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 200 тонн для 20098930 та 20098990

20098990

Інші

12

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 200 тонн для 20098930 та 20098990

20099030

Містить понад 50 % цитрусового, томатного або яблучного соку (з числом Брікса не більш як 20)

12

0

0

0

0

0

0

TRQ 100 тонн

20099090

Інші

12

0

0

0

0

0

0

TRQ 30 тонн + Binding

21050011

З вмістом молочних жирів менш як 3 %

4

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 400 тонн для 21050011, 21050012 та 21050013

21050012

З вмістом молочних жирів 3 % і більше але менше як 7 %

4

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 400 тонн для 21050011, 21050012 та 21050013

21050013

З вмістом молочних жирів 7 % і більше

4

0

0

0

0

0

0

об'єднана TRQ 400 тонн для 21050011, 21050012 та 21050013

22041000

Солодовий екстракт шипучих вин

12

0

0

3.74

0

0

3.74

Літр

TRQ 45,000 літрів для 22041000, 22042100, 22042900, 22051000 + Binding

22042100

В контейнерах, що містять 2 л або менше

12

1.48

0

5.21

0

0

5.21

Літр

TRQ 45,000 літрів для 22041000, 22042100, 22042900, 22051000 + Binding

22042900

Інші

12

1.48

0

5.21

0

0

5.21

Літр

TRQ 45,000 літрів для 22041000, 22042100, 22042900, 22051000 + Binding

22051000

В контейнерах, що містять 2 л або менше

12

0

0

2.15

0

0

2.15

Літр

TRQ 45,000 літрів для 22041000, 22042100, 22042900, 22051000 + Binding

23091020

з вмістом не менш як 15 мас. % і не більш як 35 % білкових речовин і не менш як 4 % жирних речовин

3

0

0

0

0

0

0

TRQ 60 тонн + binding

35021100

Сушені

0

5

50

0

0

0

0

TRQ 20 тонн для 35021100 та 35021900 + Binding

35021900

Інші

10

3.25

50

0

0

0

0

TRQ 20 тонн для 35021100 та 35021900 + Binding

У разі виникнення розбіжностей між положенням цього Доповнення та положенням Тарифного графіку Ізраїлю, положення останнього мають переважну силу в міру розбіжностей.

РОЗДІЛ ТРИ
МИТНІ ПРОЦЕДУРИ

Стаття 3.1 Митне співробітництво

Сторони співпрацюють з метою забезпечення:

(a) Належної реалізації та функціонування положень цієї Угоди, що стосуються:

(i) імпорту або експорту товарів у рамках цієї Угоди;

(ii) преференційного режиму та процедур оскарження;

(iii) процедур верифікації;

(iv) митної оцінки та тарифної класифікації товарів, і;

(v) обмежень або заборон на імпорт і/або експорт товарів;

(b) Кожна Сторона призначає офіційні контактні пункти і надає детальну інформацію про них іншій Стороні з метою сприяння ефективному виконанню цього Розділу та статті 2.13 (Правила походження). Якщо питання не може бути вирішено за допомогою контактних пунктів, то воно має бути передано на розгляд Підкомітету з митних справ, сприяння торгівлі та правил походження, як зазначено у цьому Розділі.

Стаття 3.2 Сприяння торгівлі

1. Сторони застосовують своє відповідне митне законодавство і процедури у прозорий, послідовний, справедливий та передбачуваний спосіб з метою сприяння вільному обігу торгівлі відповідно до цієї Угоди.

2. Відповідно до пункту 1, Сторони:

(a) спрощують свої митні процедури максимально можливою мірою;

(b) використовують інформаційні та комунікаційні технології у своїх митних процедурах; і

(c) наскільки це можливо забезпечують попереднє електронне подання та обробку інформації до фактичного прибуття товарів для забезпечення їх випуску після прибуття.

3. Сторони прагнуть удосконалити сприяння торгівлі шляхом взаємних консультацій та обміну інформацією між їх відповідними митними органами.

Стаття 3.3 Випуск товарів

Кожна Сторона забезпечує, що її митний орган приймав або дотримувався процедур, які:

(a) забезпечують випуск товарів протягом періоду, не більшого ніж необхідний для забезпечення дотримання митного законодавства;

(b) забезпечують попереднє електронне подання та обробку інформації до фактичного прибуття товарів для забезпечення їх випуску після прибуття; та

(c) дозволяють випустити товар у місці прибуття без тимчасового їх переміщення на склади або інші об'єкти.

Стаття 3.4 Управління ризиками

Сторони обмінюються інформацією про свої методи управління ризиками, що використовуються при застосуванні їх митних процедур та прагнуть до їх удосконалення у рамках співпраці між відповідними митними органами. При адмініструванні митних процедур кожен митний орган, наскільки це можливо, повинен зосередити ресурси на поставках товарів з високим ступенем ризику та спрощенні процедур митного оформлення, включаючи випуск товарів з низьким рівнем ризику.

Стаття 3.5 Прозорість

1. Сторони докладають зусиль, щоб своєчасно публікувати або будь-яким іншим чином інформувати громадськість, в тому числі в мережі Інтернет, про закони, нормативні акти, адміністративні процедури та адміністративні рішення загального застосування з митних питань, які стосуються чи впливають на функціонування цієї Угоди таким чином, щоб надати можливість заінтересованим особам та не-сторонам ознайомитися з ними.

2. Закони, нормативні акти, адміністративні процедури та адміністративні рішення, згадані в пункті 1, включають в себе, зокрема, ті, які стосуються спеціальних митних процедур.

Стаття 3.6 Безпаперові митні процедури

Сторони визнають, що електронна форма подання документів і передача інформації, пов'язаної з торгівлею, та електронні версії документів є альтернативою паперовій системі, що дозволить значно підвищити ефективність торгівлі за рахунок скорочення витрат і часу. Тому, Сторони співпрацюють з метою впровадження і поширення безпаперових митних процедур.

Стаття 3.7 Попередні рішення

1. Відповідно до свого внутрішнього законодавства, кожна Сторона докладає зусиль через свої митні органи, щоб забезпечити швидкий випуск письмових попередніх рішень про:

(a) попередні рішення щодо класифікації товарів, що видаються митними органами Сторони, що імпортує;

(b) попередні рішення щодо дотримання статті 2.13 (Правила походження), а також про відповідність такого товару преференційному режиму в рамках цієї Угоди, що видаються митними органами Сторони, що експортує.

2. Кожна Сторона приймає або дотримується процедури видачі таких попередніх рішень, у тому числі деталей інформації, необхідної для розгляду заяви про прийняття рішення.

3. Сторона може відмовити у видачі попереднього рішення, якщо факти та обставини, що складають основу попереднього рішення є предметом розслідування або адміністративного чи судового перегляду. Сторона, яка відмовляється видати попереднє рішення, негайно повідомляє про це заявника у письмовій формі з викладенням відповідних фактів і підстав для відмови у видачі попереднього рішення.

4. Кожна Сторона передбачає, щоб попередні рішення набирали чинності з дати їх видачі, або іншої дати, вказаної в рішенні. У відповідності з положеннями цієї статті, попереднє рішення зберігає свою силу, за умови, що факти або обставини, на яких ґрунтується рішення, залишаються незмінними, чи протягом строку, вказаного в законах, нормативних актах або в адміністративних рішеннях.

Стаття 3.8 Уніфіковані процедури

Спільний комітет погоджує уніфіковані процедури, які можуть бути необхідними для адміністрування, застосування та тлумачення цієї Угоди з митних питань та суміжних тем.

Стаття 3.9 Уповноважені економічні оператори

1. Сторони сприяють впровадженню Уповноваженого економічного оператора (далі "УЕО") у відповідності до концепції Всесвітньої митної організації (Рамкові Стандарти).

2. Кожна Сторона сприяє наданню статусу УЕО для її економічних суб'єктів з метою досягнення переваг у сприянні торгівлі.

3. Сторони сприяють угоді про взаємне визнання Уповноважених економічних операторів (УЕО).

Стаття 3.10 Розгляд та оскарження

Відповідно до своїх рішень щодо митних питань, кожна Сторона повинна надати доступ до:

(a) щонайменше одного етапу адміністративного розгляду, в рамках однієї установи, незалежно від посадової особи або органу, відповідального за рішення за розглядом; та

(b) судового перегляду рішення або висновку, прийнятого на заключному етапі адміністративного розгляду.

Стаття 3.11 Конфіденційність

1. Сторона забезпечує конфіденційність інформації, наданої іншою Стороною відповідно до цього Розділу і статті 2.13 (Правила походження), захист її від розголошення, що може завдати шкоди конкурентоспроможності особи, яка надала інформацію. Будь-яке порушення конфіденційності повинно розглядатися відповідно до внутрішнього законодавства кожної Сторони.

2. Зазначена вище інформація не повинна розголошуватись без спеціального дозволу Сторони, яка надає таку інформацію, за винятком випадків, коли може вимагатись розголошення такої інформації у правоохоронних цілях або у ході судового розгляду.

Стаття 3.12 Підкомітет з митних питань, сприяння торгівлі та правил походження

1. Сторони цим створюють Підкомітет з митних питань, сприяння торгівлі та правил походження (далі - Підкомітет) для вирішення будь-яких, пов'язаних з митними органами питань, які стосуються:

(a) однакового тлумачення, застосування та адміністрування цього Розділу і статті 2.13 (Правила походження);

(b) вирішення питань тарифної класифікації, митної оцінки та визначення походження товарів для цілей цієї Угоди;

(c) перегляду правил походження;

(d) у тому числі у двосторонньому діалозі регулярних оновлень та зміни їх відповідного законодавства; та

(e) розгляду будь-яких інших пов'язаних з митними, питань, переданих йому митними органами Сторін, Сторонами або Спільним комітетом.

2. Зустріч Підкомітету буде проведено протягом одного року з дня набрання чинності цією Угодою та після цього Підкомітет збиратиметься за згодою Сторін почергово в Ізраїлі або в Україні.

3. Підкомітет складається з представників митних органів та, в разі необхідності, інших компетентних органів від кожної Сторони, а також затверджує свій регламент на першому засіданні.

4. Підкомітет може формулювати резолюції, рекомендації або висновки, які він вважає за потрібне та звітувати Сторонам або Спільному комітету.

5. Підкомітет може розробити єдині процедури, які він вважатиме як необхідні, і які повинні бути представлені на розгляд Спільному комітету для їх схвалення.

РОЗДІЛ ЧОТИРИ
ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

Секція A: Двосторонні захисні заходи

Стаття 4.1 Визначення

1. Для цілей цього Розділу:

a) компетентний орган розслідування означає:

(i) для України - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, або його правонаступник; та

(ii) для Ізраїлю - Комісаріат торгівельних зборів Міністерства економіки і промисловості або відповідний підрозділ в Міністерстві сільського господарства і розвитку сільських районів, або його правонаступник.

b) національна промисловість означає сукупність всіх виробників аналогічних або безпосередньо конкуруючих товарів Сторони, або тих виробників, сукупний обсяг виробництва аналогічних або безпосередньо конкуруючих товарів яких складає основну частку загального національного виробництва цих товарів.;

c) серйозна шкода означає значне загальне погіршення положення у галузі національного виробництва;

d) загроза серйозної шкоди означає серйозну шкоду, що є явно неминучою на підставі фактів, а не на голослівних твердженнях, припущеннях або маловірогідній можливості;

e) перехідний період означає дворічний період, що починається з моменту набрання чинності цією Угодою, крім випадків, коли скасування тарифів на товар, щодо якого застосовується захід, відбувається протягом більш тривалого періоду часу, і у такому випадку перехідним періодом є період поетапного скасування тарифу на цей товар;

f) сезонні товари це товари, імпортування яких протягом репрезентативного періоду відбувається не протягом усього року, а зосереджено протягом певного періоду року внаслідок сезонних чинників.

Стаття 4.2 Застосування двосторонніх захисних заходів

1. Згідно з умовами, що викладені в статті 4.7.2, Сторони можуть ухвалити двосторонні захисні заходи:

(a) лише під час перехідного періоду, відповідно до пункту 1 статті 4.3; та

(b) якщо в результаті зменшення або скасування мита відповідно до цієї Угоди товар, що походить з іншої Сторони імпортується на територію Сторони у такій збільшеній кількості (у абсолютному або відносному виразі до національного виробництва) і на таких умовах, що імпорт товарів, походженням саме з цієї Сторони завдає або загрожує завданням серйозної шкоди галузі національної промисловості.

2. Якщо виконуються умови, викладені в пункті 1, Сторона може в мінімальному обсязі, необхідному для запобігання або усунення серйозної шкоди або її загрози:

(a) призупинити подальше зменшення розміру ставки мита, передбаченого цією Угодою, щодо товару; або

(b) збільшити розмір ставки мита на товар до рівня, що не перевищуватиме меншу з таких ставок:

(i) ставку мита, що застосовується в режимі найбільшого сприяння (РНС) та діє на момент застосування заходу; або

(ii) базову ставку мита, передбаченої у Тарифних графіках Сторони Додатка 2-C (Скасування тарифів).

3. Сторона, яка застосовує захисні заходи, може встановити імпортну тарифну квоту на відповідний товар за узгодженими поступками, встановленими цією Угодою. Імпорт в рамках тарифної квоти не повинен бути нижче рівня за останній період, який визначається як середній показник імпорту за останні три репрезентативні роки, для яких доступні статистичні дані.

4. Для цілей цього Розділу імпортна тарифна квота означає визначений обсяг товару, який дозволено імпортувати за пільговою ставкою мита, передбаченою цією Угодою. Обсяг товару, що перевищує тарифну квоту може бути імпортований за ставкою мита, встановленою у пункті 2 (b) цієї статті.

Стаття 4.3 Обмеження до застосування двосторонніх захисних заходів

1. Двосторонні захисні заходи не повинні застосовуватись в перший рік після набрання чинності цією Угодою.

2. Двосторонні захисні заходи не повинні застосовуватись інакше ніж тою мірою і на такий період, коли це необхідно для запобігання або усунення серйозної шкоди, а також для сприяння процесу адаптації промисловості до умов конкуренції, а також не повинні застосовуватись протягом періоду, що перевищує два роки.

Однак, цей період може бути продовжено додатково до двох років, якщо компетентні органи Сторони-імпортера визначать у відповідності до процедур, зазначених у статті 4.4, що продовжує існувати потреба у захисному заході для запобігання або усунення серйозної шкоди і для сприяння пристосуванню промисловості до умов конкуренції, а також, що існують докази того, що у цій галузі виробництва проходить процес адаптації за умови, що загальний період застосування захисних заходів, включаючи період початкового застосування заходів та будь-якого їх продовження, не повинен перевищувати чотирьох років. Сторона, що продовжує застосовувати захід більше, ніж два роки, повинна поступово лібералізувати його через річні інтервали протягом періоду застосування.

3. Жодна зі Сторін не повинна застосовувати двосторонні захисні заходи більше, ніж один раз до одного і того ж товару.

4. Для сезонних товарів заходи не можуть застосовуватись більше ніж чотири рази протягом перших двох років або протягом загального періоду, що перевищує чотири роки, передбачених у пункті 2 вище.

5. Після припинення застосування двостороннього захисного заходу, ставка мита або квоти, що застосована у якості захисного заходу, повинні бути на рівні, який був би чинним у разі якщо б такий захід не застосовувався.

6. Двосторонні захисні заходи не можуть бути застосовані або залишатись чинними після перехідного періоду. Після завершення перехідного періоду на вимогу однієї зі Сторін Спільний комітет повинен провести оцінку доцільності продовження застосування механізму двосторонніх захисних заходів, включених у цей Розділ.

Стаття 4.4 Процедури розслідування

1. Сторона може застосовувати двосторонній захисний захід лише після проведення компетентним органом Сторони розслідування, згідно з її внутрішнім законодавством і статтями 3 і 4.2 (c) Угоди про захисні заходи; і таким чином, статті 3 і 4.2 (c) Угоди про захисні заходи включаються до цієї Угоди та є її частиною, mutatis mutandis.

2. При проведенні розслідування, зазначеному в пункті 1, Сторона повинна дотримуватись вимог статей 4.2 (a) та 4.2 (b) Угоди про захисні заходи; і з цією метою, статті 4.2 (a), (b) Угоди про захисні заходи включаються до цієї Угоди і є її частиною, mutatis mutandis.

Стаття 4.5 Попередні двосторонні захисні заходи

1. За критичних обставин, коли затримка завдала б збитків, які важко було б відшкодувати, Сторона може застосувати попередні захисні заходи при наявності попередніх висновків компетентного органу щодо існування прямих доказів того, що імпорт походженням з іншої Сторони збільшився внаслідок зменшення або скасування мита згідно з цією Угодою, і такий імпорт є суттєвою причиною заподіяння серйозної шкоди або її загрози для національної промисловості.

2. Перед застосуванням попередніх двосторонніх захисних заходів Сторона повинна повідомити іншу Сторону. Таке повідомлення повинно містити всю відповідну інформацію, включаючи попередні докази наявності серйозної шкоди або її загрози, що спричинені зростанням імпорту, точний опис товару та запропонованого заходу, а також пропоновану дату початку їх застосування, очікувану тривалість. Сторона не повинна застосовувати попередні заходи, доки не пройшло принаймні 45 днів з дати початку розслідування її компетентними органами, для того, щоб дати можливість зацікавленим сторонам надати докази та висловити точку зору щодо застосування попередніх заходів.

3. Тривалість будь-яких попередніх заходів не повинна перевищувати 200 днів, протягом яких Сторона повинна виконувати вимоги статті 4.4.

Стаття 4.6 Повідомлення та консультації

1. Сторона повинна негайно повідомити іншу Сторону в письмовій формі про:

(a) порушення двостороннього захисного розслідування згідно з цим Розділом;

(b) виявлення серйозної шкоди або її загрози, спричиненої зростанням імпорту відповідно до статті 4.2; і

(c) прийняття рішення про застосування або продовження попередніх або остаточних двосторонніх захисних заходів.

2. Сторона повинна надати іншій Стороні копію неконфіденційної версії звіту компетентного органу, що проводить розслідування, згідно зі статтею 4.4.1.

3. Якщо Сторона, чий товар є предметом двостороннього захисного розслідування згідно з цим Розділом, звертається із запитом щодо проведення консультацій протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення згідно з пунктом 1 (b), Сторона, що проводить це розслідування, повинна вступити в консультації з метою пошуку відповідного та взаємоприйнятного рішення. Якщо Сторони не можуть дійти взаємоприйнятного рішення протягом 30 днів з моменту повідомлення, Сторона може застосувати відповідні попередні або остаточні заходи.

Секція B - Глобальні захисні заходи

Стаття 4.7 Застосування глобальних захисних заходів

1. Кожна сторона зберігає свої права і обов'язки відповідно до статті XIX ГАТТ 1994 року і Угоди про захисні заходи.

2. Сторона не може одночасно застосовувати по відношенню до одного і того ж товару:

(a) двосторонні захисні заходи; та

(b) заходи відповідно до статті XIX ГАТТ 1994 року та Угоди про захисні заходи.

3. Якщо імпорт товарів, що походять з території однієї із Сторін на територію іншої Сторони, не є істотною причиною заподіяння серйозної шкоди або її загрози для національної промисловості, що виробляє подібні або безпосередньо конкуруючі товари Сторони-імпортера, захисні заходи щодо імпорту таких товарів не застосовуються.

4. При визначенні того, чи є імпорт з боку іншої Сторони істотною причиною заподіяння серйозної шкоди або її загрози, компетентний орган, що проводить розслідування, повинен враховувати такі фактори, як зміна частки імпорту іншої Сторони, обсяги і зміна обсягів імпорту з боку іншої Сторони. У зв'язку з цим, імпорт з іншої Сторони, як правило, не вважається істотною причиною заподіяння серйозної шкоди або її загрози, якщо темпи зростання імпорту з боку цієї Сторони протягом періоду, в якому відбувалося зростання імпорту, що завдає або загрожує завдати шкоди, є суттєво нижчими, ніж темп зростання обсягу загального імпорту з усіх джерел за той же період.

5. Наступні умови та обмеження повинні застосовуватися під час проведення розслідування, яке може привести до застосовування глобальних захисних заходів відповідно до цієї статті:

(a) Сторона, яка порушує захисне розслідування, повинна повідомити про це іншу Сторону шляхом надсилання повідомлення іншій Стороні, якщо остання має суттєвий економічний інтерес;

(b) для цілей цієї статті, Сторона повинна розглядатися як така, що має суттєвий економічний інтерес у разі, якщо входить у п'ятірку найбільших постачальників імпортованої продукції протягом останнього трирічного періоду, що визначається у абсолютних показниках, обсягах або вартості;

(c) перед застосуванням попередніх заходів і перед застосування остаточних заходів на запит іншої Сторони, Сторона, яка ініціює застосування захисних заходів, повинна негайно надіслати письмове повідомлення з усією відповідною інформацією, що призвела до наміру застосувати захисні заходи, у тому числі, відповідно до ситуації, стосовно попередніх висновків та остаточних висновків розслідування, а також запропонувати іншій Стороні можливість для консультацій; та

(d) якщо, в результаті глобального захисного заходу застосовується захисне мито, преференційна маржа, у відповідності з цією Угодою, повинна бути збережена.

Секція C - Антидемпінгові і компенсаційні заходи

Стаття 4.8 Антидемпінгові та компенсаційні заходи

1. Сторони погоджуються, що антидемпінгові та компенсаційні заходи повинні застосовуватися у повній відповідності зі статтею VI ГАТТ 1994 року, Антидемпінгової Угоди та Угоди про субсидії.

2. Процедури повинні базуватись на справедливій та прозорій системі. З метою сприяння цьому, як тільки це стане практично можливим після будь-якого застосування попередніх заходів і до прийняття остаточного рішення, Сторони повинні забезпечувати повне і суттєве розкриття інформації про всі істотні факти і результати розгляду, які формують основу для рішення про застосування остаточних заходів без упередження до статті 6.5 Антидемпінгової Угоди СОТ або статті 12.4 Угоди про субсидії, відповідно. Розкриття інформації повинно бути здійснено в письмовій формі і дозволяти зацікавленим сторонам щонайменше протягом 10 днів надавати коментарі.

3. Усім зацікавленим сторонам повинно надаватись право бути почутими для того, щоб вони висловили свою точку зору ході під час антидемпінгових і антисубсидиційних розслідувань відповідно до положень внутрішнього законодавства кожної зі Сторін.

4. До застосування остаточних заходів, Сторона-експортер протягом 10 днів з моменту отримання документу про розкриття інформації, зазначеної в пункті 2, може вимагати проведення консультацій з метою пошуку рішення, прийнятного для Сторін. Якщо Сторони не можуть досягти взаємоприйнятного рішення протягом 25 днів після відправки документу про розкриття інформації, Сторона-імпортер може застосувати відповідні остаточні заходи.

5. Якщо одна із Сторін приймає рішення застосувати попереднє або остаточне антидемпінгове або компенсаційне мито, рівень такого мита не повинен перевищувати маржу демпінгу або загальну суму нелегітимної субсидії, але має бути меншим, ніж маржа, якщо такий розмір ставки мита є достатнім для запобігання шкоді, заподіяній національній промисловості.

6. Сторона, чиї товари є предметом антидемпінгових або компенсаційних заходів, застосованих іншою Стороною, має право вимагати проведення консультацій з метою обговорення впливу цих заходів на двосторонню торгівлю.

7. Антидемпінгові або компенсаційні заходи можуть не бути застосовані Стороною у випадках, коли на підставі інформації, яка була отримана в ході розслідування, можна чітко зробити висновок, що застосування таких заходів не відповідатиме національним інтересам. Висновок щодо відповідності національним інтересам необхідно робити з урахуванням оцінки усіх різних інтересів в цілому, включаючи інтереси національної промисловості, користувачів, споживачів та імпортерів у тому обсязі, в якому вони забезпечили надання відповідної інформації компетентним органам.

Секція D - Інші положення

Сторони, у виборі заходів, відповідно до цього Розділу, надають пріоритет тим заходам, які завдають мінімальну економічну шкоду і не створюють серйозних перешкод для реалізації цієї Угоди.

РОЗДІЛ П'ЯТЬ
САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ

Стаття 5.1 Цілі

Цілями цього Розділу є захист життя чи здоров'я людини, тварин чи рослин на території кожної із Сторін при сприянні торгівлі та забезпечення того, щоб санітарні та фітосанітарні заходи Сторін (далі - СФЗ) не створювали необґрунтованих бар'єрів у торгівлі.

Стаття 5.2 Сфера застосування

Цей Розділ застосовується до всіх санітарних та фітосанітарних заходів, які можуть безпосередньо або опосередковано впливати на торгівлю між Сторонами.

Стаття 5.3 Загальні положення

Сторони підтверджують свої права та зобов'язання згідно з Угодою СФЗ і включають її до цієї Угоди.

Стаття 5.4 Контактні пункти СФЗ

1. З метою сприяння взаємодії з питань санітарних та фітосанітарних заходів, Сторони погоджуються визначити наступні контактні пункти:

(a) для України - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України або його правонаступник; та

(b) для Ізраїлю - Міністерство економіки та промисловості, Адміністрація міжнародної торгівлі або їх правонаступник.

2. З метою виконання положень цієї Угоди Сторони погоджуються обмінюватись інформацією, стосовно перелічених в Додатку 5-A, компетентних органів кожної Сторони, відповідальних за застосування санітарних та фітосанітарних заходів.

Стаття 5.5 Співробітництво

Сторони прагнуть поглибити відносини між компетентними органами Сторін, відповідальними за застосування санітарних та фітосанітарних заходів. З цією метою компетентні органи:

(a) взаємодіють з питань СФЗ для посилення регулятивного співробітництва;

(b) сприяють співробітництву з питань виконання Угоди СФЗ, а також у відповідних міжнародних організаціях з встановлення стандартів, таких, як Комісія з Кодексу Аліментаріус, Міжнародна Конвенція про захист рослин (МКЗР), Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (МЕБ), за необхідності.

Стаття 5.6 Обмін інформацією

1. Сторони обмінюються інформацією щодо запропонованих або чинних СФЗ, які впливають або, ймовірно, можуть впливати на торгівлю між ними, та стосуються регуляторної системи у сфері СФЗ кожної Сторони, включаючи наукові дослідження та оцінку ризиків для заходів СФЗ, а також щодо політики та процедур для визначення еквівалентності.

2. Сторони обмінюються інформацією:

(a) за результатами перевірок імпорту у випадку відмови в оформленні вантажів або їх невідповідності включаючи надання висновків за результатами епідеміологічної експертизи,, наукових досліджень та оцінки ризиків, на яких базуються такі відмови; та

(b) на запит за результатами аудитів та процедур перевірок на місці, якщо це стосуються торгівлі між Сторонами.

Стаття 5.7 Технічні консультації

1. Сторони оперативно опрацьовують будь-яке конкретне пов'язане з торгівлею питання у сфері СФЗ, зобов'язуються проводити необхідні технічні обговорення для вирішення такого питання.

2. У будь-який час Сторона може порушити конкретне питання у сфері СФЗ перед іншою Стороною через компетентні органи, зазначені у Додатку 5-A до цього Розділу, і зробити запит на отримання додаткової інформації, пов'язаної з цим питанням. Сторона, що відповідає, своєчасно надає відповідь на запит Сторони-експортера.

3. Якщо питання не вирішується шляхом обміну інформацією відповідно до статті 5.6 або пункту 2 цієї статті, на запит будь-якої із Сторін через її контактний пункт, Сторони проводять зустрічі у найкоротший строк для обговорення конкретних питань у сфері СФЗ, з метою уникнення дестабілізації торгівлі та/або досягнення взаємоприйнятного рішення. Сторони проводять зустрічі як персонально, так і з використанням доступних технологічних засобів. Якщо необхідна виїзна зустріч, Сторона, яка наполягла на зустрічі, дістається до території іншої Сторони для обговорення конкретних питань у сфері СФЗ, якщо Сторони не домовляться про інше.

Стаття 5.8 Надзвичайні заходи

1. Надзвичайні заходи, запроваджені Стороною-імпортером, повідомляються іншій Стороні протягом 24 годин після прийняття рішення про їх вжиття, та, на запит іншої Сторони, консультації між компетентними органами проводяться протягом 10 днів з моменту повідомлення. Сторони розглядають будь-яку інформацію, надану в рамках таких консультацій.

2. Сторона-імпортер, оперативно розглядає інформацію, надану Стороною-експортером, при прийнятті рішень стосовно вантажів, які на момент запровадження надзвичайних заходів переміщуються між Сторонами.

Стаття 5.9 Наглядовий орган

Після докладання всіх зусиль для вирішення питання у сфері СФЗ відповідно до статті 5.7, будь-яка Сторона, за необхідності, може подати питання стосовно застосування СФЗ на розгляд Підкомітету з торгівлі товарами, створеного відповідно до статті 2.15 (Підкомітет з торгівлі товарами).

 

Додаток 5-A
Компетентні Органи

Для цілей цього Розділу, Компетентний орган означає:

(a) для України:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів - Міністерство аграрної політики та продовольства України, або їх правонаступник; та

(b) для Держави Ізраїль:

(i) Служба захисту та інспекції рослин ("PPIS"), Міністерство сільського господарства і розвитку сільських районів або їх правонаступник;

(ii) Ветеринарна служба і служба здоров'я тварин ("IVSAH"), Міністерство сільського господарства і розвитку сільських територій або їх правонаступник;

(iii) Національна продовольча служба - Міністерство охорони здоров'я або їх правонаступник;

(iv) Інститут контролю та стандартів лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я - Міністерство охорони здоров'я або їх правонаступник.

РОЗДІЛ ШІСТЬ
ТЕХНІЧНІ БАР'ЄРИ В ТОРГІВЛІ

Стаття 6.1 Цілі

1. Цілями цього Розділу є:

(a) збільшення та сприяння торгівлі між Сторонами;

(b) забезпечення того, щоб стандарти, технічні регламенти, процедури оцінки відповідності та їх застосування не створювали зайвих перешкод для торгівлі; та

(c) посилення двостороннього співробітництва між Сторонами.

Стаття 6.2 Загальні положення

Сторони підтверджують свої існуючі права та зобов'язання відносно одна одної згідно з Угодою ТБТ, та, з цією метою, Угода ТБТ включена до цієї Угоди та є її частиною, mutatis mutandis.

Стаття 6.3 Визначення

Для цілей цього Розділу застосовуються визначення, що містяться у Додатку 1 до Угоди ТБТ.

Стаття 6.4 Сфера застосування

1. Цей Розділ стосується підготовки, прийняття та застосування технічних регламентів, стандартів та процедур оцінки відповідності, включаючи будь-яку поправку чи доповнення до них, що можуть впливати на торгівлю товарами між Сторонами.

2. Окрім зазначеного в пункті 1, цей Розділ не застосовується до:

(a) специфікації закупівлі, підготовленої урядовим органом для потреб виробництва чи споживання урядового органу; або

(b) санітарного чи фітосанітарного заходу, як визначено у Додатку A до Угоди СФЗ.

Стаття 6.5 Підкомітет з технічних бар'єрів у торгівлі

1. Сторони цим засновують Підкомітет з технічних бар'єрів у торгівлі (далі - Підкомітет), до складу якого входять представники кожної із Сторін. Підкомітет може збиратися персональним складом, через телеконференції, відеоконференції або будь-яким іншим способом, узгодженим Сторонами.

2. Функції Підкомітету включають:

(a) моніторинг виконання та адміністрування цього Розділу;

(b) розширення співробітництва щодо розробки та вдосконалення стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності;

(c) забезпечення оперативного вжиття відповідних заходів для вирішення будь-яких питань, які Сторона може порушити, пов'язаних з розробкою, прийняттям, застосуванням або виконанням технічних регламентів або процедур оцінки відповідності;

(d) розгляд будь-якої секторальної пропозиції, внесеної Стороною стосовно подальшого співробітництва між регуляторними органами, органами з акредитації або органами з оцінки відповідності, у тому числі, у відповідних випадках, між урядовими та неурядовими органами з оцінки відповідності, розташованими на території кожної Сторони;

(e) розгляд запиту про те, що Сторона визнає результати процедур оцінки відповідності, проведених органами на території іншої Сторони, включаючи запит про переговори щодо укладення угоди у секторі, запропонованому іншою Стороною;

(f) обмін інформацією про процеси на неурядових, регіональних та багатосторонніх форумах, що займаються діяльністю, пов'язаною зі стандартами, технічними регламентами та процедурами оцінки відповідності;

(g) на запит Сторони, оперативне сприяння технічним обговоренням з будь-якого питання, що виникає у зв'язку з цим Розділом, які не обмежують права та зобов'язання Сторін згідно з Розділом 10 (Врегулювання спорів);

(h) вжиття будь-яких інших заходів, які, на думку Сторін сприятимуть виконанню ними Угоди ТБТ та сприятимуть торгівлі товарами між ними;

(i) перегляд цього Розділу з урахуванням процесів, що відбуваються в рамках Угоди ТБТ, і розробка рекомендацій щодо внесення змін до Розділу з урахуванням цих напрацювань; і

(j) створення робочих груп для виконання конкретних завдань, передбачених цим Розділом.

3. Підкомітет збирається протягом одного року після набрання чинності цією Угодою або у строки взаємно узгодженні Сторонами.

Стаття 6.6 Співробітництво та сприяння торгівлі

1. Сторони зміцнюють співробітництво у сферах стандартизації, технічного регулювання, процедур оцінки відповідності та метрології з метою поглиблення взаємного розуміння їх відповідних систем та полегшення доступу до їх відповідних ринків.

2. На додаток до пункту 1 Сторони прагнуть визначати, розробляти та просувати двосторонні ініціативи щодо співробітництва та сприяти торгівлі стосовно стандартів, технічних регламентів, процедур оцінки відповідності та метрології, що є прийнятними для певних питань або секторів, беручи до уваги, inter alia, досвід Сторін у регіональних двосторонніх та багатосторонніх угодах чи домовленостях.

3. Такі ініціативи включають:

(a) співробітництво з регуляторних питань, таких як прозорість, просування і впровадження належних регуляторних практик, гармонізацію згідно з міжнародними стандартами та використання акредитації для визначення органів оцінки відповідності;

(b) технічну допомогу та співробітництво у сфері метрології;

(c) ініціативи з формування спільного бачення щодо належних регуляторних практик, таких як прозорість та застосування еквівалентності та оцінки регуляторного впливу; та

(d) використання механізмів для полегшення визнання результатів процедур оцінки відповідності, проведених на території іншої Сторони

4. Підкомітет може визначити пріоритетні сектори для співробітництва.

5. Сторони повинні встановлюють ефективну взаємодію між відповідними регуляторними органами та між відповідними національними органами стандартизації.

6. Якщо Сторона затримує в порту ввезення товар, що походить з території іншої Сторони через невідповідність цього товару технічному регламенту, Сторона негайно повідомляє імпортера про причини затримки.

Стаття 6.7 Міжнародні стандарти

1. Сторони:

(a) застосовують Рішення Комітету щодо принципів розробки міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій стосовно статей 2, 5 та Додатка 3 до Угоди, прийнятої1 Комітетом СОТ з питань технічних бар'єрів у торгівлі (далі - Комітет ТБТ), при визначенні того, чи існує міжнародний стандарт, інструкція або рекомендація існує у значенні статей 2 та 5 та сфери застосування Додатка 3 Угоди ТБТ, прийнятої Комітетом ТБТ;


1 G/TBT/1/Rev.10, 9 червня 2011 р. Додаток 2 до частини I (оригінальне рішення, січня 1st, 1995) або його документ про правонаступництво, прийнятий Комітетом ТБТ

(b) використовують відповідні міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації, як передбачено в пунктах 2.4 та 5.4 статей 2 та 5 Угоди ТБТ, як основу для своїх технічних регламентів та процедур оцінки відповідності.

2. Сторони :

(a) заохочують національні органи стандартизації до співробітництва з відповідними органами стандартизації іншої Сторони в міжнародних заходах із стандартизації;

(b) здійснюють обмін інформацією про процеси стандартизації, а також ступенів використання міжнародних, регіональних або субрегіональних стандартів як основи для розробки національних стандартів;

(c) здійснюють обмін загальною інформацією стосовно угод про співробітництво, укладених з питань стандартизації, з третьою стороною.

Стаття 6.8 Технічні регламенти

1. Сторони використовують міжнародні стандарти як основу для розробки своїх технічних регламентів, окрім випадків коли такі міжнародні стандарти є неефективними або неналежними для досягнення поставлених законних завдань. Сторона, на запит іншої Сторони, пояснює причину не використання міжнародних стандартів як основи для розробки своїх технічних регламентів.

2. Відповідно до запиту іншої Сторони, заінтересованої в розробці аналогічного технічного регламенту та з метою мінімізації дублювання витрат, Сторона, на скільки це практично можливо, надає іншій Стороні, що запитує, будь-яку інформацію, технічні дослідження, оцінку ризиків чи іншу наявну відповідну документацію, на яку ця Сторона посилалася при розробці технічного регламенту, за винятком конфіденційної інформації.

Стаття 6.9 Оцінка відповідності та акредитація

1. Сторони визнають можливість застосування широкого переліку механізмів для полегшення прийняття результатів процедур проведеної оцінки відповідності іншої Сторони.

Відповідно, Сторони погоджуються:

(a) визнавати декларації відповідності постачальників;

(b) визнавати результати процедури проведення оцінки відповідності іншої Сторони, включаючи визнання тих, що стосуються конкретних технічних регламентів іншої Сторони;

(c) що орган з оцінки відповідності, розташований на території Сторони, може укладати добровільні угоди про визнання з органом з оцінки відповідності, розташованим на території іншої Сторони; та

(d) визнавати призначення органів з оцінки відповідності, розташованих на території іншої Сторони, результати оцінки відповідності яких приймаються Стороною.

2. З цією метою, Сторони, inter alia:

(a) обмінюються інформацією щодо переліку визнаних та використовуваних ними механізмів процедур оцінки відповідності;

(b) розглядають можливість ініціювання переговорів щодо укладення угод для сприяння та визнання на їхніх територіях результатів процедур оцінки відповідності, проведених органами, розташованими на території іншої Сторони, якщо це відповідає інтересам Сторін та економічно виправдано; та

(c) заохочують свої органи з оцінки відповідності брати участь в угодах з органами з оцінки відповідності іншої Сторони для визнання результатів оцінки відповідності.

3. Сторони позитивно розглядають запити іншої Сторони щодо проведення переговорів стосовно укладення угод про взаємне визнання результатів їх відповідних процедур з оцінки відповідності, за необхідності.

4. Якщо Сторона не погоджується вступити в переговори з іншою Стороною, як зазначено в пункті 3, вона на запит іншої Сторони письмово пояснює причини свого рішення.

5. З метою посилення впевненості у надійності кожного з результатів оцінки відповідності, до укладення угоди, зазначеної в пункті 3, Сторони можуть проводити консультації та обмінюватися інформацією з таких питань, як технічна компетентність залучених органів з оцінки відповідності.

Стаття 6.10 Прозорість

1. На запит іншої Сторони, Сторона надає англійською мовою короткий опис технічного регламенту або процедури оцінки відповідності, які можуть впливати на торгівлю товарами між Сторонами.

2. Кожна Сторона у встановленому порядку розглядає коментарі отримані від іншої Сторони, якщо запропонований технічний регламент виноситься на консультації з громадськістю та на запит іншої Сторони надає письмову відповідь на надані нею коментарі.

3. Кожна Сторона в електронному вигляді повідомляє пункт з обробки запитів з питань ТБТ Сторони про направлення повідомлення до Центрального реєстру нотифікацій СОТ згідно з Угодою ТБТ.

4. Кожна Сторона забезпечує загальнодоступність усіх прийнятих технічних регламентів та процедур оцінки відповідності.

Стаття 6.11 Обмін інформацією

1. Будь-яка інформація чи пояснення, що Сторона надає на запит іншої Сторони відповідно до цього Розділу, надається в письмовій формі або електронному вигляді протягом розумного періоду часу. Сторона докладає зусиль для надання відповіді на такий запит упродовж 60 днів.

2. Контактні пункти несуть відповідальність за сприяння обміну інформацією між Сторонами щодо будь-якого питання, яке охоплюється цим Розділом, включаючи інформацію, що надається згідно з цим Розділом, як зазначено у статті 6.10. На запит іншої Сторони, контактний пункт визначає орган чи уповноваженого представника відповідального за це питання, і за надання допомоги, за необхідності, для полегшення взаємодії з Стороною, що надає запит.

Стаття 6.12 Прикордонний контроль та ринковий нагляд

1. Сторони:

(a) обмінюються інформацією та досвідом стосовно діяльності з прикордонного контролю та ринкового нагляду, окрім випадків коли інформація є конфіденційною; та

(b) забезпечують щоб діяльність з прикордонного контролю та ринкового нагляду здійснювалась компетентними органами, які можуть залучати акредитовані, призначені або уповноважені органи, з метою уникнення конфлікту інтересів між цими органами та суб'єктами господарювання, що підлягають контролю або нагляду.

Стаття 6.13 Контактні пункти

1. Для цілей цього Розділу контактними пунктами є:

(a) для Ізраїлю - Адміністрація міжнародної торгівлі, Міністерство економіки та промисловості, або їх правонаступник; та

(b) для України - Міністерство економічного розвитку і торгівлі, або його правонаступник.

РОЗДІЛ СІМ
ТОРГІВЛЯ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Стаття 7.1 Контекст

1. Сторони визнають, що кожна Сторона має суверенні права на збереження та захист свого навколишнього середовища та підтверджує свої зобов'язання щодо охорони навколишнього середовища, передбачені національним законодавством кожної з них, а також свої міжнародні зобов'язання згідно з багатосторонніми угодами охорони навколишнього середовища, учасниками яких вони є.

2. Сторони визнають взаємну підтримку між торговою та екологічною політиками і необхідність реалізації цієї Угоди у спосіб, який забезпечує збереження та захист навколишнього середовища.

3. Кожна Сторона визнає за неприйнятне встановлення або використання свого законодавства про охорону навколишнього середовища або інших заходів у спосіб, що може стати прихованим обмеженням торгівлі між Сторонами.

Стаття 7.2 Визначення

1. Для цілей цього Розділу:

законодавство про охорону навколишнього середовища означає будь-який закон або нормативний акт Сторони чи положення, або інший юридичний обов'язковий захід Сторони, основною метою яких є захист навколишнього середовища або недопущення шкоди життю чи здоров'ю населення шляхом:

(a) запобігання, зменшення чи контролю над поширенням, викидами або випромінюванням токсичних або забруднюючих довкілля речовин;

(b) контролю за хімічними речовинами та відходами та поширення інформації про них; або

(c) збереження та захисту дикої флори або дикої фауни, у тому числі видів, які перебувають під загрозою зникнення, природного середовища та природних територій, що підлягають охороні;

але не включає будь-який захід, що безпосередньо пов'язаний з охороною здоров'я та безпеки працівників, так і не включає захід, основною метою яких є контроль за збиранням/заготівлею на комерційній основі чи використанням природних ресурсів;

Комісія з перегляду означає комісію з перегляду, створену відповідно до пункту 8 статті 7.19.

2. Для цілей цього Розділу не вважається, що Сторона не змогла "ефективно виконувати своє законодавство про охорону навколишнього середовища" у певному випадку, якщо дія або бездіяльність, про які йдеться, з боку установи або посадової особи такої Сторони:

(a) свідчить про обґрунтоване використання ними на власний розсуд розслідувань, прокурорських перевірок, дій контролюючого характеру або заходів із забезпечення нормативно-правової відповідності; або

(b) виникли на підставі добросовісного (bona fide) рішення направити ресурси на виконання законодавства з інших питань охорони навколишнього середовища, визначених як більш пріоритетні.

Стаття 7.3 Рівні захисту

Визнаючи право кожної Сторони на визначення власних екологічних пріоритетів, встановлення власних рівнів захисту навколишнього середовища та прийняття чи внесення змін до своїх законів та політик, кожна Сторона прагне забезпечити, щоб ці закони і політики забезпечували та заохочували високий рівень захисту навколишнього середовища, та повинні прагнути продовжувати вдосконалювати їх та передбачені ними рівні захисту.

Стаття 7.4 Дотримання та забезпечення виконання законодавства про охорону навколишнього середовища

1. Сторона не суперечить ефективному виконанню свого законодавства про охорону навколишнього середовища через систематичне або періодичне здійснення дій чи утримання від здійснення дій у спосіб, що впливає на торгівлю між Сторонами або здійснення ними інвестицій.

2. Кожна Сторона визнає за неприйнятне стимулювати торгівлю або інвестиції шляхом послаблення або зниження рівнів захисту, передбачених національним законодавством про охорону навколишнього середовища. Відповідно, Сторона не повинна відмовлятися або іншим чином відступати чи пропонувати відмовитися або іншим чином відступити від свого законодавства про охорону навколишнього середовища у спосіб, який послаблює чи зменшує захист, передбачений цим законодавством, для стимулювання торгівлі чи інвестицій.

3. Кожна Сторона забезпечує можливість усунення порушення її законодавства про охорону навколишнього середовища або встановлення санкцій за нього у судовому, квазі-судовому чи адміністративному порядку.

Стаття 7.5 Приватний доступ до засобів правового захисту

1. Кожна Сторона забезпечує, щоб зацікавлені особи могли звертатися до компетентних органів Сторони з вимогою провести розслідування ймовірних порушень її законодавства про охорону навколишнього середовища, та зобов'язана належним чином реагувати на такі вимоги відповідно до свого законодавства.

2. Кожна Сторона забезпечує особі, що має визнаний законом інтерес з певного питання, можливість використання належних адміністративних, квазі-судових або судових проваджень для забезпечення виконання законодавства Сторони про охорону навколишнього середовища, та одержання засобів правового захисту у разі порушення такого законодавства.

Стаття 7.6 Процесуальні гарантії

1. Кожна Сторона гарантує, що її адміністративні, квазі-судові та судові провадження, зазначені у статті 7.5.2 є справедливими, неупередженими та прозорими, і з цією метою повинна забезпечити, щоб ці провадження:

(a) здійснювались неупередженою та незалежною фізичною особою, яка не зацікавлена у результатах розгляду справи;

(b) були відкритими для громадськості, крім випадків, коли законодавством чи в інтересах чинення правосуддя вимагається інше;

(c) надавали учасникам провадження можливість обґрунтовувати або відстоювати свої позиції та надавати інформацію чи докази; та

(d) не були, в рамках своєї правової системи, занадто ускладненими і не призводили до необґрунтованих витрат або обмежень строків чи невиправданих затримок.

2. Кожна Сторона забезпечує, щоб остаточні рішення по суті таких проваджень:

(a) оформлювалися письмово та, за можливості, зазначались причини, на яких ґрунтується таке рішення;

(b) надавалися протягом раціонального періоду часу учасникам провадження та, відповідно до національного законодавства, громадськості; та

(c) ґрунтувалися на інформації чи доказах, наданих сторонами провадження.

3. Кожна Сторона також забезпечує, щоб сторони провадження мали право, відповідно до національного законодавства, вимагати перегляду та, коли це виправдано, виправлення остаточного рішення або винесення замість нього нового рішення.

4. Кожна Сторона забезпечує, щоб суд, який здійснює провадження або перегляд справи, був неупереджений та незалежний та не мав будь-якого істотного інтересу до результатів справи.

Стаття 7.7 Прозорість

Кожна Сторона сприяє інформуванню громадськості про своє законодавство з охорони навколишнього середовища шляхом забезпечення доступності відповідної інформації для громадськості щодо законодавства з охорони навколишнього середовища і процедур забезпечення виконання та дотримання законодавства.

Стаття 7.8 Соціальна відповідальність компаній

Визнаючи суттєві переваги, які дає міжнародна торгівля та інвестиції, кожна Сторона повинна заохочувати добровільне застосування найкращих практик соціальної відповідальності підприємств, що діють на її території або підпадають під її юрисдикцію, для посилення узгодженого зв'язку між економічними та екологічними цілями.

Стаття 7.9 Засоби підвищення екологічних показників

1. Сторони визнають, що гнучкі, добровільні та стимулюючі механізми можуть сприяти досягненню та збереженню високого рівня захисту навколишнього середовища, доповнюючи заходи регулювання, передбачені законодавством про охорону навколишнього середовища. Відповідно до свого законодавства та політики, кожна Сторона повинна сприяти розробці та застосуванню таких заходів.

2. Відповідно до свого законодавства та політики, кожна Сторона повинна сприяти розробці, створенню, дотриманню чи покращенню цілей досягнення і стандартів, використовуваних при оцінці екологічної результативності.

Стаття 7.10 Національний контактний пункт

Кожна Сторона призначає посадову особу відповідного міністерства своїм Національним контактним пунктом:

(a) для України - Міністерство екології та природних ресурсів України або його правонаступник; та

(b) для Ізраїлю - Міністерство охорони навколишнього природного середовища або його правонаступник.

Стаття 7.11 Публічна інформація

1. Зацікавлена особа, яка проживає чи створена на території будь-якої із Сторін, може надіслати письмовий запит будь-якій із Сторін через свій Національний контактний пункт, зазначивши, що цей запит надається відповідно до цієї статті щодо зобов'язань Сторони, передбачених цим Розділом.

2. Сторона, яка отримує запит, повинна письмово підтвердити його отримання, передати його до відповідного органу влади та надати вчасну відповідь на нього.

3. Якщо зацікавлена особа подає Стороні запит, що стосується зобов'язань іншої Сторони, Сторона, яка одержала цей запит, повинна вчасно надати іншій Стороні копію запиту та своїх відповідей на нього направляючи питання іншій Стороні.

4. Кожна Сторона зобов'язана вчасно доводити до відома громадськості всі отримані запити та надані на них відповіді.

Стаття 7.12 Обмін інформацією між Сторонами

Сторона може повідомити іншу Сторону та надати їй будь-яку достовірну інформацію про можливі порушення чи незабезпечення ефективного виконання законодавства про охорону навколишнього середовища. Така інформація має бути конкретною та достатньою для того, щоб інша Сторона мала можливість з'ясувати питання. Сторона, якій надано повідомлення, повинна вжити відповідних заходів для з'ясування цього питання відповідно до свого законодавства та надати відповідь іншій Стороні.

Стаття 7.13 співробітництво

1. Сторони визнають, що співробітництво є ефективним шляхом досягнення цілей та виконання зобов'язань, передбачених цим Розділом. Відповідно, та за наявності ресурсів, Сторони можуть розробити програму співробітництва, ґрунтуючись на пріоритетах кожної з них.

2. Сторони прагнуть зміцнювати співробітництво з питань охорони навколишнього середовища в рамках інших двосторонніх, регіональних і багатосторонніх форумів, в яких вони беруть участь.

3. Кожна Сторона може залучати громадськість, зацікавлених осіб та будь-які інші підприємства, визначені за рішенням Сторін, до здійснення діяльності відповідно до цієї статті.

Стаття 7.14 Підкомітет з Торгівлі та охорони навколишнього середовища

1. Цим Сторони створюють Підкомітет з Торгівлі та охорони навколишнього середовища (далі - Підкомітет) з відповідальних представників кожної зі Сторін. Підкомітет:

(a) здійснює нагляд та контроль за реалізацією положень цього Розділу, у тому числі за співробітництвом, здійснюваними Сторонами;

(b) обговорює будь-які питання, що становлять спільний інтерес; і

(c) виконує будь-які інші функції, визначені Сторонами.

2. Підкомітет повинен провести своє перше засідання не пізніше, ніж через один рік після набрання чинності цією Угодою, а надалі за взаємною домовленістю.

3. Підкомітет повинен готувати стислі звіти про кожне своє засідання, якщо Підкомітетом не буде вирішено інше.

4. Підкомітет може готувати звіти та рекомендації щодо діяльності або дій, пов'язаних із застосуванням цього Розділу. Копії таких звітів та рекомендацій повинні бути представлені на розгляд Спільного комітету.

5. Стислі звіти, а також звіти та рекомендації засідань Підкомітету повинні бути доведені до відома громадськості за відсутності іншої домовленості між Сторонами.

Стаття 7.15 Перегляд

1. Підкомітет розглядає можливість проведення перегляду реалізації положень цього Розділу з метою покращення роботи та ефективності впродовж п'яти років з дати набуття чинності цією Угодою і періодично після цього, як буде визначено Сторонами.

2. Підкомітет може передбачити участь громадськості та незалежних експертів в такому перегляді.

3. Сторони повинні доводити результати такого перегляду до відома громадськості.

Стаття 7.16 Залучення громадськості

1. Кожна Сторона інформує громадськість про діяльність, у тому числі про зустрічі Сторін та спільну діяльність, здійснювану для впровадження цього Розділу.

2. Кожна Сторона прагне залучати громадськість до діяльності з реалізації цього Розділу.

Стаття 7.17 Зв'язок з іншими угодами про захист навколишнього середовища

Цей Розділ не впливає на існуючі права та зобов'язання будь-якої із Сторін за міжнародними угодами з питань навколишнього середовища.

Стаття 7.18 Захист конфіденційної інформації

Кожна Сторона забезпечує захист інформації, визначеної будь-якою із Сторін як конфіденційної, зокрема персональних даних та комерційної інформації.

Стаття 7.19 Врегулювання спорів

1. Сторони завжди прагнуть узгоджувати питання тлумачення та застосування цього Розділу та докладати всіх зусиль для вирішення будь-якого питання, яке може вплинути на реалізацію положень цього Розділу, через проведення консультацій, обмін інформацією, та за необхідності через співпрацю.

2. Сторона може вимагати проведення консультацій з іншою Стороною через Підкомітет з будь-якого питання, що виникає за цим Розділом, подавши письмову вимогу до Національного контактного пункту іншої Сторони, з копією Координатору Угоди іншої Сторони. Вимога повинна чітко визначати проблему, висвітлювати відповідні питання та містити стислий опис будь-якої скарги, відповідно до цього Розділу. Консультації повинні бути розпочаті невідкладно після подання Стороною вимоги про їх проведення Національному контактному пункту іншої Сторони.

3. В ході консультацій, кожна Сторона надає іншій наявну у неї інформацію у достатньому обсязі, що дозволяє повністю вивчити порушені питання.

4. Консультації, в тому числі документи, підготовлені спеціально для проведення цих консультацій, є конфіденційними і без упереджень правам будь-якої Сторони в будь-яких процесуальних діях.

5. Консультації можуть проводитися персонально або будь-якими іншими способом, про який домовляться Сторони. Якщо консультації проводяться персонально, вони повинні проходити на території Сторони, яка отримала запит, якщо Сторони не домовляться про інше.

6. Для більшої впевненості, якщо це доречно, Сторона може вимагати інформацію або бачення будь-якої особи, організації або органу, що може сприяти розгляду цього питання.

7. Якщо Сторони не врегулюють питання відповідно до пункту 2, Сторона, що надала вимогу, вправі вимагати проведення консультацій з іншою Стороною на рівні Міністрів з будь-якого питання, передбаченого цим Розділом, подавши відповідну письмову вимогу до Національного контактного пункту іншої Сторони. Сторона, що отримала таку вимогу, повинна невідкладно відреагувати на неї. Консультації на рівні Міністрів, в тому числі документи, підготовлені спеціально для цілей проведення цих консультацій, є конфіденційними і без упереджень правам сторін в будь-яких процесуальних діях. Консультації на рівні Міністрів повинні бути проведені упродовж 120 днів з моменту отримання вимоги, якщо Сторонами не буде узгоджено інше.

8. Після завершення консультацій на рівні Міністрів Сторона, що подавала вимогу про проведення консультації, може вимагати скликання Комісії з перегляду для вивчення питання, якщо вона вважає, що консультації належним чином не вирішили питання, надавши письмову вимогу до Національного контактного пункту іншої Сторони. Сторона, яка подала вимогу також має надати копію запиту Координатору Угоди іншої Сторони.

9. Комісія з перегляду створюється після одержання запиту, зазначеного у пункті 8, Національним контактним пунктом. Якщо Сторони не домовились про інше, технічним завданням Комісії з перегляду має бути: "Вивчити у світлі відповідних положень Розділу 7 ("Торгівля та Навколишнє середовище") Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Державою Ізраїль питання, зазначене у запиті про створення Комісії з перегляду, та підготувати звіт з рекомендаціями щодо розв'язання зазначеної проблеми".

10. З урахуванням положень цієї статті, Сторони повинні застосовувати, mutatis mutandis, Додаток 10-A ("Правила процедури ") та Додаток 10-B (Кодекс поведінки), у разі якщо Сторони не домовились про інше. У разі будь-якої невідповідності між зазначеними Додатками та цим Розділом перевагу матимуть положення цього Розділу.

11. Комісія з перегляду складається з двох учасників і Голови.

12. Для обрання учасників комісії з перегляду використовується така процедура:

(a) упродовж 30 днів після отримання від будь-якої зі Сторін вимоги про створення Комісії з перегляду кожна Сторона обирає одного учасника; та

(b) якщо одна зі Сторін не обрала учасника комісії з перегляду упродовж часу, зазначеного у підпункті (a), інша Сторона повинна його обрати з кваліфікованих кандидатів, які є громадянами тієї Сторони, якій не вдалось обрати учасника комісії.

13. Для визначення Голови Комісії з перегляду застосовується така процедура:

(a) Сторона, якої стосується запит, надає Стороні, що подала такий запит, перелік із зазначенням імен трьох кваліфікованих кандидатів, які не є громадянами жодної зі Сторін. Цей перелік має бути наданий упродовж 30 днів з моменту отримання запиту про створення Комісії з перегляду;

(b) Сторона, яка подала запит, може обрати одного із трьох запропонованих кандидатів, зазначених у підпункті (a), головою або, якщо імена кандидатів не були надані чи жоден з них не є прийнятним, надати Стороні, якої стосується запит, перелік з іменами трьох кандидатів, що відповідають кваліфікаційним вимогам на посаду голови, і які не є громадянами жодної зі Сторін. Цей перелік має бути наданий не пізніше ніж через сім днів з моменту отримання переліку з іменами кандидатів відповідно до підпункту (a) або через 37 днів з моменту отримання запиту про створення Комісії з перегляду згаданих у пункті 8, залежно від того, що станеться раніше; та

(c) Сторона, якої стосується запит, може обрати одного з трьох запропонованих кандидатів на посаду голови упродовж семи днів з моменту отримання переліку з іменами кандидатів відповідно до підпункту (b), а у разі необрання голови у такий спосіб, його шляхом жеребкування обирає Сторона, яка подала вимогу, з шести кандидатів, запропонованих Сторонами відповідно до підпунктів (a) та (b), упродовж наступних семи днів.

14. Комісія з перегляду повинна складатися з спеціалістів, що володіють спеціалізованими знаннями або мають досвід у сфері законодавства про охорону навколишнього середовища, питань, що розглядаються в цьому Розділі, і, наскільки це можливо, врегулювання спорів, що виникають в рамках міжнародних угод. Члени Комісії з перегляду повинні бути незалежними, виконувати повноваження в рамках власних можливостей, не повинні отримувати інструкції від будь-якої організації або уряду щодо тем, пов'язаних з питаннями для розгляду і не повинні бути пов'язані з будь-яким урядом будь-якої Сторони. Комісія з перегляду складається з осіб, які є громадянами держави, яка має дипломатичні відносини з обома Сторонами.

15. Якщо Сторони не приймуть іншого рішення, Комісія з перегляду виконує свої функції відповідно до Додатка 10-A ("Правила процедури ") та Додатка 10-B (Кодекс поведінки), із змінами які можуть бути необхідними і повинна забезпечити щоб:

(a) кожна Сторона мала можливість надавати письмові та усні заяви Комісії з перегляду; та

(b) на запит будь-якої зі Сторін або за власною ініціативою, Комісія з перегляду може звернутися, в разі необхідності, за інформацією та технічними консультаціями від будь-якої особи або органу з відповідним досвідом. Сторони мають можливість висловити свої коментарі до будь-якої інформації або поради, отриманої таким чином.

16. Комісія з перегляду надає Сторонам попередній та остаточний звіти, в кожному з яких повинні бути викладені встановлені факти, висновки комісії з перегляду щодо того, чи Сторона-відповідач виконала свої зобов'язання, передбачені цим Розділом, та обґрунтування винесених комісією висновків, рішень та рекомендацій.

17. Комісія з перегляду повинна надати Сторонам попередній звіт упродовж 120 днів з дати обрання останнього учасника Комісії з перегляду або в інший строк, визначений Сторонами. Сторони можуть надавати Комісії з перегляду коментарі до попереднього звіту упродовж 45 днів з дати його представлення. Після розгляду таких коментарів Комісія з перегляду може переглянути свій звіт або провести додаткову перевірку, яку вона визнає за необхідне.

18. Комісія з перегляду надає Сторонам остаточний звіт упродовж 60 днів з моменту представлення попереднього звіту. Якщо Сторони не домовляться про інше остаточний звіт Комісії з перегляду може бути оприлюднений будь-якою із Сторін через 30 днів з дати його надання Сторонам.

19. Якщо в остаточному звіті Комісії з перегляду встановлено, що Сторона не виконала своїх зобов'язань, передбачених цим Розділом, Сторони повинні упродовж трьох місяців з дати надання остаточного звіту та з його урахуванням узгодити взаємно прийнятний план заходів щодо вирішення проблеми. Будь-який план заходів, розроблений Сторонами повинен бути доведений до відома громадськості протягом 30 днів з моменту його розробки, якщо Сторони не домовляться про інше. Сторона, що виконує план дій повинна надати копію Координатору Угоди іншої Сторони.

20. Якщо Сторони досягли взаємно узгодженого рішення щодо питання у будь-який момент після створення Комісії з перегляду, вони мають повідомити Комісію з перегляду про своє рішення. Після одержання Комісією з перегляду такого повідомлення робота панелі припиняється.

21. Сторони можуть у будь-який момент скористатися альтернативними засобами врегулювання спору, такими як звернення до посередників, примирення або медіація.

22. Провадження за участю посередників, примирення або медіація, в тому числі документи, підготовлені спеціально для цілей розгляду цього провадження, є конфіденційними і без упереджень правам Сторін в будь-яких процесуальних діях.

23. Якщо Сторони не домовляться про інше, витрати Комісії з перегляду, включаючи компенсації учасників, мають бути розділені в рівних частках між Сторонами, згідно з Додатком 10-A ("Правила процедури ").

Стаття 7.20 Обсяг зобов'язань

Для Ізраїлю цей Розділ поширюється на Державу Ізраїль, і при використанні в географічному значенні включає територіальне море, а також виключну економічну зону та континентальний шельф, над якими Держава Ізраїль, відповідно до міжнародного права та законів Держави Ізраїль, здійснює свої суверенні права чи юрисдикцію.

РОЗДІЛ ВІСІМ
ПРОЗОРІСТЬ

Стаття 8.1 Публікації

Сторони публікують або іншим чином роблять доступними громадськості свої закони, нормативно-правові акти, судові рішення, адміністративні рішення загального застосування та свої відповідні міжнародні угоди, які можуть впливати на реалізацію цієї Угоди.

Стаття 8.2 надання повідомлень і інформації

1. Сторони невідкладно надають відповіді на конкретні питання і, на запит іншої Сторони надають інформацію стосовно заходів, визначених у статті 8.1.

2. Наскільки це можливо Сторона повідомляє іншу Сторону про запропонований захід або про поправку до чинного заходу, який за висновком цієї Сторони може істотно вплинути на реалізацію цієї Угоди або суттєво вплинути на інтереси іншої Сторони за цією Угодою.

3. На запит іншої Сторони, Сторона невідкладно надає інформацію та, наскільки це можливо, відповіді на питання, що стосуються чинного) або запропонованого заходу, навіть якщо попередньо Сторону вже було поінформовано про такий захід.

4. Будь-яке повідомлення, запит або інформація, що надаються відповідно до цієї статті, надаються іншій Стороні через Координаторів Угоди.

5. Повідомлення або інформація надані відповідно до цієї статті, повинні бути неупередженими щодо відповідності заходу цій Угоді.

Стаття 8.3 Адміністративні провадження

З метою забезпечення послідовного, неупередженого та виправданого використання заходів загального застосування, що впливають на питання, які охоплюються цією Угодою, Сторона забезпечує, щоб в адміністративних провадженнях, що стосуються конкретної справи, коли заходи, зазначені у статті 8.1, застосовуються до конкретної особи або товару іншої Сторони:

(a) наскільки це можливо особі іншої Сторони, на яку безпосередньо впливає таке провадження, заздалегідь, у порядку, встановленому національним законодавством, надається повідомлення про порушення провадження, із зазначенням характеру провадження, викладенням правових підстав для його порушення та загальним описом питань, що будуть розглядатися;

(b) особі, зазначеній у підпункті (a), надається обґрунтована можливість надати (надати) факти та аргументи на підтримку своєї позиції до застосування остаточного адміністративного заходу, коли це дозволяє час, характер провадження та суспільні інтереси; та

(c) адміністративні процедури відповідали законодавству тієї Сторони.

РОЗДІЛ ДЕВ'ЯТЬ
АДМІНІСТРУВАННЯ УГОДИ

Стаття 9.1 Створення Спільного комітету

1. Цим Сторони створюють Спільний комітет, що складається з представників кожної із Сторін.

2. Співголовами Спільного комітету повинні бути Міністр економічного розвитку і торгівлі від України та Міністр економіки та промисловості від Ізраїлю, або їх правонаступники чи делеговані особи.

Стаття 9.2 Процедури Спільного комітету

1. Спільний комітет скликається за необхідності за письмовим запитом будь-якої із Сторін.

2. Спільний комітет скликається по черзі в Києві та Єрусалимі, якщо Сторони не домовляться про інше.

3. Всі рішення Спільного комітету приймаються за взаємною згодою.

4. Спільний комітет встановлює свій регламент, а також графік зустрічей та порядок денний своїх засідань.

Стаття 9.3 Функції Спільного комітету

1. Спільний комітет:

(a) відповідає за адміністрування цієї Угоди та розглядати всі питання, пов'язані з торгівлею;

(b) забезпечує належне виконання, сприяння та функціонування цієї Угоди та застосування її положень, а також розглядати інші способи досягнення її загальних цілей;

(c) оцінює результати застосування цієї Угоди, зокрема, розвиток торговельно-економічних відносин між Сторонами;

(d) контролює роботу всіх підкомітетів, робочих груп та інших органів, створених відповідно до цієї Угоди, і рекомендує будь-які необхідні заходи;

(e) оцінює та приймає рішення, передбачені цією Угодою, щодо будь-якого питання, яке вноситься будь-яким підкомітетом, робочою групою та іншим органом, створеним відповідно до цієї Угоди;

(f) здійснює нагляд за подальшим розвитком цієї Угоди;

(g) розглядає можливість подальшого усунення бар'єрів у торгівлі між Сторонами;

(h) без обмеження положень розділу 10 (Врегулювання спорів) та інших положень цієї Угоди, вивчає найбільш прийнятний спосіб для запобігання або усуватиме будь-які перешкоди, які можуть виникнути у зв'язку з питаннями, що охоплюються цією Угодою; та

(i) розглядає будь-які інші питання, що представляють інтерес відповідно до цієї Угоди.

2. Спільний комітет може:

(a) погодити ініціювання переговорів з метою поглиблення існуючого рівня лібералізації у сферах, охоплених цією Угодою;

(b) рекомендувати Сторонам прийняти будь-які поправки та зміни до положень цієї Угоди. Будь-які поправки такого характеру повинні набирати чинності відповідно до процедури, зазначеної у статті 12.2 (Внесення поправок);

(c) рішенням Спільного комітету внести правки до:

(i) Тарифних графіків Додатка 2-C (Скасування тарифів), з метою внесення одного чи більше товарів, вилучених з Тарифного графіку Сторони;

(ii) періодів поетапного зниження, встановлених у Тарифних графіках Додатка 2-C (Скасування тарифів);

(iii) будь-якого положення статті 2.13 (Правила визначення походження); та

(iv) Правил процедури, встановлених у Додатку 10-A та Кодексу поведінки, встановленого у Додатку 10-B.

Кожна Сторона впроваджує, за умови дотримання відповідних внутрішніх юридичних процедур та після повідомлення, будь-які правки, зазначені в цьому підпункті, протягом узгодженого між Сторонами періоду;

(d) затверджувати тлумачення положень цієї Угоди. Такі тлумачення повинні враховуватися Арбітражною групою, утвореною відповідно до розділу 10 (Врегулювання спорів). Однак тлумачення, прийняті Спільним комітетом, не повинні бути поправками або змінами положень цієї Угоди; та

(e) вживати для здійснення своїх функцій такі інші заходи, про які домовляться Сторони.

3. Для цілей цієї статті Сторони обмінюються інформацією та на запит будь-якої із Сторін проводять консультації в рамках Спільного комітету.

Стаття 9.4 Створення підкомітетів, робочих груп, та інших органів

1. Сторони створюють такі підкомітети:

(a) Підкомітет з торгівлі товарами;

(b) Підкомітет з митних питань, сприяння торгівлі та правил походження;

(c) Підкомітет з технічних бар'єрів у торгівлі; та

(d) Підкомітет з торгівлі та охорони навколишнього середовища.

2. Спільний комітет може створювати та делегувати повноваження іншим підкомітетам, робочим групам або будь-яким іншим органам, що складаються з представників обох Сторін, з метою сприяння виконання покладених на нього завдань. З цією метою Спільний комітет повинен визначити склад, обов'язки та регламент таких підкомітетів, робочих груп або інших органів.

3. Підкомітети, робочі групи та інші органи повинні заздалегідь інформувати Спільний комітет про розклад та порядок денний своїх засідань. Підкомітети, робочі групи та інші органи повинні подавати звіти своїх засідань Спільному комітету.

Стаття 9.5 Координатори Угоди

1. Кожна Сторона призначає координатора Угоди:

(a) від України - Департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України або його правонаступник; та

(b) від Ізраїлю - Департамент двосторонніх угод, Адміністрація зовнішньої торгівлі, Міністерство економіки та промисловості, або його правонаступник.

2. Координатори Угоди :

(a) спільно розробляють порядок денний;

(b) проводять підготовку до засідань Спільного комітету;

(c) приймають рішення щодо виконання відповідних рішень Спільного комітету;

(d) діють в якості контактних пунктів для спрощення зв'язку між Сторонами з будь-якого питання, що охоплюється цією Угодою, якщо інше не передбачено цією Угодою;

(e) отримують та відповідають на будь-які повідомлення, запити та інформацію, надані відповідно до цієї Угоди, якщо інше не передбачено в цій Угоді; та

(f) допомагають Спільному комітету щодо будь-якого іншого питання, порушеного перед ними Спільним комітетом.

3. Координатори Угоди можуть проводити зустрічі коли це необхідно, у тому числі через будь-які наявні технічні засоби.

РОЗДІЛ ДЕСЯТЬ
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Стаття 10.1 Цілі

1. Ціллю цього Розділу є забезпечення ефективного та дієвого процесу врегулювання спорів між Сторонами щодо їх прав та обов'язків за цією Угодою.

2. Сторони докладатимуть зусиль для узгодження тлумачення та застосування цієї Угоди та намагатимуться шляхом співпраці, консультацій або інших засобів досягти взаємоприйнятного рішення щодо будь-якого питання, що може впливати на виконання Угоди.

3. Перевага безумовно повинна надаватися рішенню, яке є взаємоприйнятним для Сторін та відповідає цій Угоді. За відсутності взаємоприйнятного рішення, головною метою цього Розділу є забезпечення скасуванню відповідних заходів, якщо буде встановлено, що вони не відповідають положенням цієї Угоди.

Стаття 10.2 Сфера дії та застосування

1. За винятком питань, які регулюються Розділом 7 (Торгівля та навколишнє середовище), та за винятком випадків, якщо цією Угодою передбачено інше, положення цього Розділу застосовуються до будь-якого спору щодо тлумачення, застосування, виконання або невиконання положень цієї Угоди.

2. Якщо будь-яка Сторона вважає, що будь-яка перевага, на отримання якої вона обґрунтовано могла б розраховувати відповідно до положень цієї Угоди, нівелюється або зменшується в результаті застосування іншою Стороною заходу, який не відповідає цій Угоді, Сторона має право скористатися процедурою врегулювання спорів відповідно до цього Розділу.

Стаття 10.3 Вибір форуму врегулювання спорів

Спір з будь-якого питання, що виникає за цією Угодою та Угодою СОТ або будь-якою іншою угодою про вільну торгівлю, учасниками якої є обидві Сторони, може бути врегульований в рамках форуму, що обирається Стороною-скаржником. Після того, як процедури врегулювання спорів будуть розпочаті відповідно до статті 10.10 цієї Угоди або згідно зі статтею 6 (Створення груп експертів) Домовленості про правила і процедури врегулювання суперечок, що містяться в Додатку 2 до Угоди СОТ або будь-якої іншої угоди про вільну торгівлю, учасниками якої є обидві Сторони, використовується виключно обраний форум.

Стаття 10.4 Взаємоприйнятне рішення

Сторони можуть в будь-який час досягти взаємоприйнятного рішення у спорі відповідно до цього Розділу. Про будь-яке таке рішення Сторони спільно повідомляють Спільний комітет. Після повідомлення про взаємоприйнятне рішення будь-яка процедура врегулювання спорів відповідно до цього Розділу припиняється.

Стаття 10.5 Консультації

1. Будь-який спір щодо будь-якого питання, зазначеного у статті 10.2, повинен, наскільки це можливо, бути врегульований шляхом проведення консультацій між Сторонами.

2. Будь-який запит про проведення консультацій повинен надаватися у письмовій формі та містити підстави для подання запиту, включаючи зазначення спірних заходів та юридичні підстави для запиту, в тому числі положення Угоди, що застосовуються.

3. Якщо запит про консультації зроблено відповідно до пункту 2, Сторона, до якої направлено запит, повинна надати відповідь на такий запит протягом 15 днів з дати його отримання та вступити в консультації протягом терміну, що не перевищує 30 днів після дати отримання запиту з метою досягнення взаємоприйнятного рішення.

4. Консультації з питань, що потребують негайного вирішення, включаючи ситуації, коли йдеться про швидкопсувні або сезонні товари, проводяться протягом 15 днів з дати направлення запиту, і вважаються завершеними через 25 днів з дати направлення запиту.

5. Консультації проводяться на території Сторони-відповідача, якщо Сторони не домовляться про інше або шляхом використання будь-яких наявних технологічних засобів, погоджених Сторонами.

6. Сторони докладають всіх зусиль, щоб досягти взаємоприйнятного вирішення будь-якого питання шляхом консультацій. З цією метою Сторони:

(a) надають достатню інформацію, яка може бути цілком доступною на стадії консультацій для повного вивчення заходу, який ймовірно впливає на виконання Угоди; та

(б) вважають конфіденційною будь-яку інформацію, якою обмінюються під час консультацій.

Стаття 10.6 Примирення та добрі послуги

1. Сторони можуть на будь-якому етапі будь-якої процедури врегулювання спорів згідно з цим Розділом розпочати процедури примирення чи добрих послуг. Примирення або добрі послуги можуть починатися, бути призупиненні або припиненні будь-якою Стороною в будь-який час.

2. Всі обговорення у ході розгляду справи та будь-які документи, надані відповідно до цієї Статті, повинні бути конфіденційними та не повинні обмежувати права будь-якої із Сторін у будь-яких подальших процедурах за цим Розділом.

Стаття 10.7 Медіація

1. Якщо в ході консультацій не вдається досягти взаємоприйнятного рішення, Сторони можуть за взаємною згодою звернутися за допомогою медіатора, який призначається Спільним комітетом. Будь-який запит про медіацію має бути зроблений у письмовій формі та визначати захід, що є предметом розгляду в рамках консультацій, а також узгоджені умови процедури медіації.

2. Під час процедури медіації Сторони не повинні розпочинати арбітражні процедури, передбачені цим Розділом, якщо Сторони не домовляться про інше.

3. Спільний комітет упродовж 10 днів після отримання запиту призначає медіатора, відібраного шляхом жеребкування серед осіб, включених до списку відповідно до статті 10.8, які не є громадянами жодної із Сторін. Медіатор повинен скликати засідання за участі Сторін не пізніше, ніж через 30 днів після призначення. Медіатор повинен отримати заяви від обох Сторін не пізніше ніж за 15 днів до початку засідання та винести своє рішення не пізніше, ніж через 45 днів після призначення. Рішення медіатора може містити рекомендацію щодо шляхів врегулювання спору, які узгоджуються з цією Угодою. Рішення медіатора не є обов'язковим для виконання.

4. Хід обговорення та вся інформація, включаючи документи, надані медіатору є конфіденційними та не підлягають внесенню на розгляд Арбітражної групи відповідно до цього Розділу, якщо Сторони не домовляться про інше.

5. Якщо цього вимагають обставини, строки, визначені у пункті 3, можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін. Будь-які зміни повідомляються медіатору у письмовій формі.

6. У випадку, якщо результатом медіації є взаємоприйнятне рішення, обидві Сторони направляють медіатору повідомлення у письмовій формі.

Стаття 10.8 Список арбітрів

1. Протягом шести місяців з дати набрання чинності цією Угодою кожна Сторона повинна сформувати та підтримувати орієнтовний список осіб, які мають бажання і можуть виступати у якості арбітрів, і які є її громадянами або мають постійне місце проживання на її території. Кожен список має складатись з п'яти осіб і залишається чинним до тих пір, поки Сторона не складе новий список.

2. Для призначення голови Арбітражної групи, протягом шести місяців з дати набрання чинності цією Угодою Сторони повинні скласти та підтримувати список із п'яти осіб, які не є громадянами жодної із Сторін та не мають постійного місця проживання на території жодної із Сторін, і які мають бажання і можуть виступати у якості голови Арбітражної групи. Цей список затверджується шляхом консенсусу.

3. Сторони можуть використовувати списки, навіть якщо вони є неповними.

4. Після формування список, зазначений у пункті 2, залишається чинним до тих пір, поки Сторони не сформують новий список. Сторони можуть замінити особу із списку, якщо остання більше не може виконувати свої функції.

Стаття 10.9 Кваліфікаційні вимоги до арбітрів

Кожен арбітр повинен:

(a) володіти спеціальними знаннями або досвідом в сфері права, міжнародної торгівлі або з інших питань, охоплених цією Угодою, або в галузі врегулювання спорів, які виникають в рамках угод про міжнародну торгівлю;

(b) бути обраним виключно на основі об'єктивності, неупередженості, надійності та раціонального судження;

(c) бути незалежним від Сторін, та не бути пов'язаним і не отримувати інструкцій від будь-якої із Сторін;

(d) бути громадянином держави, що має дипломатичні відносини з обома Сторонами; та

(e) дотримуватися Кодексу поведінки, що міститься у Додатку 10-B до цієї Угоди.

Стаття 10.10 Запит про створення Арбітражної групи

1. Сторона-скаржник може направити запит про створення Арбітражної групи якщо:

(a) Сторона-відповідач не відповідає на запит про консультації відповідно до строків, передбачених цим Розділом;

(b) консультації не проводяться протягом 60 днів після дати отримання запиту про консультації;

(c) Сторонам не вдалося врегулювати спір шляхом консультацій протягом 60 днів після дати отримання запиту про консультації; або

(d) Сторони використали процедуру медіації і взаємоприйнятне рішення не було досягнуто протягом 15 днів після рішення медіатора.

2. Запити про створення Арбітражної групи подаються у письмовій формі Стороні-відповідачу та Спільному комітету. Сторона-скаржник має вказати у запиті конкретний спірний захід і пояснити, яким чином цей захід порушує положення цієї Угоди у такий спосіб, що чітко визначає юридичні підстави скарги, у тому числі вказавши відповідні положення цієї Угоди.

3. Сторона не повинна направляти запит на створення Арбітражної групи для перегляду запропонованого заходу.

4. Запит про створення Арбітражної групи відповідно до цієї статті визначає повноваження Арбітражної групи, якщо Сторони не домовились про інше.

Стаття 10.11 Склад Арбітражної групи

1. Сторони мають застосовувати наступні процедури при створенні Арбітражної групи:

(a) Арбітражна група складається з трьох арбітрів;

(b) протягом 15 днів після повідомлення про запит на створення Арбітражної групи, кожна Сторона повинна призначити одного арбітра, не обов'язково з орієнтовного списку, передбаченого пунктом 1 статті 10.8. Якщо Сторона-скаржник або Сторона-відповідач не спроможна призначити арбітра протягом зазначеного строку, арбітр призначається шляхом жеребкування з орієнтовного списку Сторони, передбаченого статтею 10.8, протягом 3 днів після закінчення зазначеного строку;

(c) Сторони повинні домовитись щодо третього арбітра, який виконуватиме функції голови, протягом 15 днів з моменту призначення другого арбітра. Якщо Сторони не можуть домовитись щодо голови, останній призначається шляхом жеребкування із списку, передбаченого статтею 10.8 протягом 3 днів після закінчення зазначеного строку; та

(d) кожна Сторона спору, має докласти зусиль щоб призначити арбітрів, які володіють спеціальними знаннями або досвідом, відповідно до предмету спору.

2. У випадку, якщо Сторона винесе вмотивоване заперечення проти арбітра стосовно дотримання ним Кодексу поведінки, наведеному у Додатку 10-B, або відповідності кваліфікаційним вимогам, що передбачені статтею 10.9, Сторони повинні дотримуватись процедур, передбачених правилами 15 та 16 Додатка 10-A.

3. Якщо арбітр не може брати участь у процедурі розгляду справи, виключається або виходить з її складу, новий арбітр обирається відповідно до Додатка 10-A.

4. Датою створення Арбітражної групи є дата призначення голови.

Стаття 10.12 Функції Арбітражних груп

1. Функція Арбітражної групи полягає в тому, щоб зробити об'єктивну оцінку справи відповідно до запиту про створення Арбітражної групи, включаючи оцінку фактів справи та їх застосовності та відповідності цій Угоді. Якщо Арбітражна група робить висновок, що захід не відповідає положенню цієї Угоди, вона рекомендує Стороні-відповідачу привести захід у відповідність з цим положенням.

2. Арбітражна група у своїх звітах спирається на відповідні положення цієї Угоди та на інформацію, надану під час процедури врегулювання спору, включаючи матеріали, докази та аргументи, наведені під час слухань.

3. Арбітражна група, створена відповідно до цього Розділу, повинна тлумачити положення цієї Угоди відповідно до застосовуваних правил тлумачення договорів, включаючи ті, що викладені у Віденській конвенції про право міжнародних договорів, укладеній у Відні 23 травня 1969 року2. Арбітражна група не може розширювати або обмежувати права та обов'язки, передбачені цією Угодою.


2 Для більшої впевненості, Арбітражною групою повинні враховуватися тлумачення Спільного комітету відповідно до статті 9.3.2 (d) (Функції Спільного комітету).

Стаття 10.13 Розгляд справи Арбітражною групою

1. Якщо Сторони не домовляться про інше, Арбітражна група повинна застосовувати Правила процедури, викладені у Додатку 10-A, які повинні забезпечити:

(a) конфіденційність розгляду справи, всіх письмових заяв та комунікацій з Арбітражною групою;

b) проведення всіх обговорень, слухань, засідань та зустрічей Арбітражної групи шляхом закритих сесій;

(c) право на не менш, ніж одне слухання Арбітражної групи;

(d) можливість кожної Стороні надавати первинні заяви та спростування;

(e) право Арбітражної групи звертатися за інформацією, технічними порадами або експертними думками; та

(f) захист конфіденційної інформації.

2. Арбітражна група приймає свої рішення на основі консенсусу. У разі, якщо Арбітражна група не може досягти консенсусу, рішення приймається більшістю голосів. Арбітражна група не повинна оприлюднювати інформацію про те, хто з членів підтримав позицію більшості або меншості.

3. Місце розгляду справи Арбітражною групою вирішується за взаємною згодою Сторін. Якщо Сторони не можуть досягти згоди, місцем розгляду справи має бути Київ, якщо Стороною-скаржником є Ізраїль та Єрусалим, якщо Стороною-скаржником є Україна.

4. Зв'язок ex parte з Арбітражною групою щодо питань, які розглядаються, є недопустимими.

Стаття 10.14 Звіти Арбітражної групи

1. Арбітражна група повинна надавати звіти відповідно до положень цього Розділу.

2. Арбітражна група повинна надати Сторонам попередній звіт у справі протягом 90 днів після дати її створення.

3. Якщо Арбітражна група вважає, що вона не зможе надати попередній звіт протягом 90 днів, вона повинна письмово повідомити Сторони про причини затримки та зазначити орієнтовний строк, протягом якого вона наддасть попередній звіт. У жодному разі попередній звіт не може бути наданий пізніше, ніж через 120 днів після дати створення Арбітражної групи.

4. Звіти мають містити:

(a) висновки про факти та підстави, на яких ці висновки базувалися;

(b) висновки та обґрунтування щодо того, чи виконувала Сторона-відповідач свої зобов'язання за цією Угодою, а також будь-які інші факти або висновки, запитувані в рамках процедури;

(c) у випадку, якщо Арбітражна група визнає, що захід суперечить положенню цієї Угоди, рекомендацію щодо приведення заходу у відповідність до цього положення; та

(d) рекомендацію щодо врегулювання спору, якщо цього вимагають обидві Сторони.

5. Звіти повинні виключати виплату грошової компенсації.

6. Звіти повинні бути конфіденційними.

7. У випадках наявності питань, що потребують негайного вирішення, включаючи ситуації, коли йдеться про швидкопсувні або сезонні товари, Арбітражна група має докласти всіх зусиль щоб надати попередній звіт протягом 45 днів з дати її створення. За будь-яких обставин попередній звіт не може бути наданий пізніше, ніж через 75 днів після дати створення Арбітражної групи. Арбітражна група надає попередній звіт протягом 10 днів з моменту її створення, якщо вважає питання терміновим.

8. Будь-яка Сторона може подати письмові зауваження Арбітражній групі стосовно попереднього звіту протягом 30 днів після надання звіту або будь-якого іншого строку, якщо Сторони домовились про інше. Такі коментарі повинні бути надані іншій Стороні.

9. У такому випадку, після розгляду письмових зауважень, Арбітражна група може за власною ініціативою або на запит будь-якої Сторони:

(a) запросити Сторону надати додаткові коментарі;

(b) переглянути свій звіт; або

(c) провести додаткове дослідження, яке вона вважає доречним.

10. Арбітражна група повинна надати Сторонам остаточний звіт, включаючи будь-які окремі думки з питань, щодо яких не було одностайного рішення, протягом 45 днів після надання попереднього звіту.

11. Якщо Сторони не домовились про інше, остаточний звіт Арбітражної групи повинен бути оприлюднений протягом 10 днів після того, як він був наданий Сторонам за умови захисту конфіденційної інформації.

Стаття 10.15 Зупинення та припинення процедури

1. За згодою Сторін, Арбітражна група може зупинити свою роботу у будь-який час на термін, який не перевищує 12 місяців з дати такої домовленості. Якщо роботу Арбітражної групи зупинено більше ніж на 12 місяців, повноваження щодо створення групи припиняються, якщо Сторони не домовляться про інше.

2. У разі досягнення взаємоприйнятного врегулювання спору, Сторони можуть домовитися про припинення роботи Арбітражної групи, відповідно до цього Розділу.

3. Зупинення або припинення процедури не впливає на право Сторін вимагати створення Арбітражної групи з того ж самого питання згодом.

4. Перед тим, як надати остаточний звіт Арбітражна група може на будь-якому етапі розгляду справи закликати Сторони до мирного врегулювання спору.

Стаття 10.16 Виконання остаточного звіту

1. Зацікавлена Сторона повинна негайно виконати рішення або рекомендації, що містяться в остаточному звіті Арбітражної групи. У разі, якщо це неможливо зробити, Сторони повинні прагнути домовитись про прийнятний для виконання період часу. У разі відсутності протягом 30 днів з дати надання остаточного звіту згоди щодо прийнятного періоду часу, будь-яка Сторона може звернутися до Арбітражної групи із запитом визначити тривалість обґрунтованого періоду часу з урахуванням конкретних обставин справи. Арбітражна група повинна керуватися принципом, що прийнятний для виконання рішення або рекомендацій період часу не повинен перевищувати 15 місяців з дати, коли було надано остаточний звіт. Арбітражна група повинна надати рішення щодо прийнятного періоду часу протягом 30 днів з дати відповідного запиту.

2. У випадку незгоди щодо наявності заходу, що не суперечить рішенню або рекомендаціям в остаточному звіті, або щодо відповідності заходу рішенням або рекомендаціям Арбітражної групи, такий спір вирішується тією ж Арбітражною групою до того як будуть застосовані компенсація або припинення переваг, відповідно до статті 10.17. У випадку, якщо така Арбітражна група або її члени є недоступними, застосовуються процедури, встановлені статтею 10.11.

Рішення Арбітражної групи, як правило, повинне бути надане протягом 90 днів.

Стаття 10.17 Компенсація та припинення переваг

1. Якщо зацікавлена Сторона не може належним чином виконати рішення або рекомендацію, що містяться в остаточному звіті, протягом обґрунтованого періоду часу, як це передбачено пунктом 1 статті 10.16, така Сторона, якщо цього вимагає Сторона-скаржник, повинна вступити у переговори з метою узгодження взаємоприйнятної компенсації. Якщо Сторонами не досягнуто згоди протягом 20 днів з моменту подання запиту, Сторона-скаржник має право припинити застосування переваг наданих за цією Угодою, але лише еквівалентних до тих, на які поширюється захід або дія та які Арбітражна група визнала такими, що не відповідають цій Угоді.

2. При визначенні переваг для припинення, Сторона-скаржник в першу чергу має розглянути припинення переваг у тій самій галузі, яка зазнала впливу від застосування заходу або дії, які Арбітражна група визнала такими, що не відповідають цій Угоді. Сторона-скаржник, яка вважає за неможливе або неефективним припинення перевагу тій же галузі або галузях, може припинити надання переваг в інших галузях.

3. Сторона-скаржник, має поінформувати іншу Сторону спору про переваги, які вона має намір припинити, підстави для такого припинення та коли припинення почнеться, не пізніше ніж за 30 днів до дати, коли припинення має набрати чинності. Протягом 15 днів з дня повідомлення Сторона-відповідач, може звернутися до Арбітражної групи, яка розглядала спір, із запитом визначити, чи переваги, які Сторона-скаржник має намір припинити, є еквівалентними тому заходу, що визнаний таким, що не відповідає цій Угоді, і чи запропоноване припинення здійснюється відповідно до пунктів 1 і 2. У випадку, якщо початкова Арбітражна група або будь-який з його членів є недоступними, застосовуються процедури, встановлені статтею 10.11.

Рішення Арбітражної групи повинно бути надане протягом 45 днів з дати подання запиту.

Переваги не будуть припинені до тих пір, поки Арбітражна група не винесе рішення.

4. Компенсація та припинення переваг є тимчасовими заходами, і застосовуються тільки Стороною-скаржником до тих пір, поки заходи або питання, які визнані такими, що не відповідають цій Угоді, будуть скасовані або змінені з метою приведенням їх у відповідність до цієї Угоди або до тих пір, поки Сторони не врегулюють спір у інший спосіб.

5. На запит будь-якої Сторони, початкова Арбітражна група повинна встановити відповідність рішенню або рекомендаціям будь-яких заходів, прийнятих після припинення переваги, і, залежно від цього, прийняти рішення про те, чи припинення переваги має бути завершено або змінено. У випадку, якщо первинна Арбітражна група або будь-який з її членів є недоступними, застосовуються процедури, встановлені статтею 10.11.

Рішення Арбітражної групи повинно бути надано протягом 30 днів з дати подання запиту.

Стаття 10.18 Строки

Всі строки, передбачені у цьому Розділі, можуть бути зменшені, скасовані або подовжені за взаємною згодою Сторін.

Стаття 10.19 Відшкодування та витрати

Відшкодування та витрати Арбітражної групи покриваються Сторонами порівну відповідно до Додатка 10-A. Усі інші витрати, не зазначені у Додатку 10-A, покладаються на Сторону, яка зазнала цих витрат.

Стаття 10.20 Запит щодо роз'яснення звіту

1. Протягом 10 днів після надання звіту будь-яка Сторона може подати письмовий запит до Арбітражної групи щодо роз'яснення будь-яких рішень або рекомендацій, що містяться у звіті, які Сторона вважає неоднозначними. Арбітражна група повинна надати відповідь на запит протягом 10 днів після подання такого запиту.

2. Подання запиту згідно з пунктом 1 не має вплинути на строки, визначені у статтях 10.16 та 10.17, якщо Арбітражна група не прийме інше рішення.

 

ДОДАТОК 10-A
ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ АРБІТРАЖНОЮ ГРУПОЮ

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Ці Правила процедури встановлюються відповідно до статті 10.13 та застосовуються до процесу розгляду справи Арбітражною групою згідно з цим Розділом, якщо Сторони не домовляться про інше.

ВИЗНАЧЕННЯ

2. Для цілей цього Додатка:

(a) радник означає особу, яка найнята Стороною для надання консультацій або допомоги Стороні у зв'язку з арбітражним провадженням;

(b) Арбітражна група означає Арбітражну групу, створену відповідно до статті 10.10;

(c) арбітр означає члена Арбітражної групи, створеної відповідно до статті 10.10;

(d) помічник означає особу, яка за умовами призначення арбітра проводить дослідження або надає іншу професійну або адміністративну підтримку будь-якому арбітру;

(e) Розділ означає Розділ 10 (Врегулювання спорів) цієї Угоди;

(f) Сторона-скаржник означає Сторону, яка вимагає створення Арбітражної групи;

(g) день означає календарний день;

(h) експерт означає особу, яка надає інформацію, технічні консультації чи експертні висновки, які надходять Арбітражній групі;

(i) вихідний день означає кожну п'ятницю, суботу та неділю та будь-який інший день, визначений Стороною як офіційний вихідний день;

(j) Сторона-відповідач означає Сторону, яка одержує запит про створення Арбітражної групи;

(k) розгляд справи означає розгляд справи Арбітражною групою;

(l) представник Сторони означає працівника або будь-яку особу, призначену державним департаментом або агентством, або будь-яким іншим державним органом Сторони; і

(m) персонал означає осіб під керівництвом та контролем арбітра або Арбітражної групи, крім помічників.

СКЛАД АРБІТРАЖНОЇ ГРУПИ

3. Після призначення кандидата на посаду арбітра, Сторона-скаржник, оперативно інформує кандидата про його/її призначення як арбітра. Кандидат заповнює та подає Сторонам Форму зобов'язання, яка міститься в Доповненні до Додатка 10-B, разом з письмовою згодою на призначення на посаду до Арбітражної групи протягом двох днів після того, як кандидата було поінформовано про його/її призначення. Датою призначення арбітра вважається дата подання Сторонам електронному вигляді Форми зобов'язання та письмової згоди. Якщо кандидат не повідомив про свою згоду на призначення протягом зазначеного періоду Сторонам, цей кандидат вважається таким, що не надав згоду на призначення.

4. За обставин, викладених у статті 10.11.3, новий арбітр призначається якнайшвидше відповідно до процедури, передбаченої статтею 10.11.1. Будь-який строки, що застосовується до розгляду справи, призупиняється до дати призначення нового арбітра.

ПИСЬМОВІ ПОДАННЯ ТА ІНШІ ДОКУМЕНТИ

5. Сторони та Арбітражна група повинні надіслати будь-яке письмове подання, запит, повідомлення або інший документ шляхом вручення під розписку, рекомендованим листом кур'єром, передачею факсимільним зв'язком, електронною поштою або будь-якими іншими засобами телекомунікацій, що забезпечують запис про його відправлення. Якщо Сторона або Арбітражна група надсилають фізичні копії письмових подань або будь-яких інших документів, пов'язаних із розглядом справи, водночас надсилається електронна версія таких подань або документів.

6. Сторони одночасно надсилають копію своїх письмових подань та будь-який інший документ іншій Стороні та кожному з арбітрів.

7. У будь-який час Сторона може виправити незначні помилки канцелярського характеру в будь-якому письмовому поданні, запиті, повідомленні або іншому документі, пов'язаному з розглядом справи, шляхом надсилання нового документа, що чітко вказує на зміни.

8. Письмові подання, запити, повідомлення або інші документи всіх видів мають надсилатися електронними засобами, коли це можливо, і вважаються отриманими в день отримання їх електронної версії.

9. Граничні строки обчислюють з дня, наступного за датою отримання такого подання або документів.

10. Коли строк, зазначений у цьому Розділі або в цьому Додатку, починається або закінчується у вихідний день Сторони чи у будь-який інший день, коли державні установи цієї Сторони не працюють за наказом уряду або через форс-мажорні обставини, початком або закінченням такого строку вважається наступний робочий день. Сторони щорічно обмінюються переліками дат їхніх офіційних вихідних днів на наступний рік у перший понеділок грудня.

ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ

11. Якщо, унаслідок застосування положень правила 10, дата отримання кожною Стороною документа може бути різною, будь-який строк, що обчислюється з дня отримання цього документа, обчислюється з пізнішої дати отримання документа.

ОБОВ'ЯЗОК ДОКАЗУВАННЯ

12. На Сторону, яка стверджує, що захід, іншої Сторони не узгоджується з положеннями цієї Угоди, або що інша Сторона не виконує свої зобов'язання за цією Угодою, або що вигода, отримання якої Сторона могла обґрунтовано очікувати за цією Угодою, нівелюється чи зводиться нанівець, покладається обов'язок надання доказів на підтвердження своїх тверджень.

13. На Сторону, яка стверджує, що на захід поширюється дія винятку за цією Угодою, покладається обов'язок надання доказів про поширення дії винятку.

ПОЧАТОК АРБІТРАЖУ

14. Якщо Сторони не домовились про інше, Арбітражна група протягом семи днів з дати її створення звертається до Сторін з метою вирішення процедурних питань, які Сторони або Арбітражна група вважатимуть доречними.

УМОТИВОВАНЕ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ АРБІТРА

15. Якщо Сторона має вмотивоване заперечення проти арбітра або голови стосовно дотримання ним або нею Кодексу поведінки, вона надсилає письмове повідомлення іншій Стороні з наданням своїх аргументів, що ґрунтуються на очевидних доказах стосовно порушення Кодексу поведінки.

16. Сторони проводять консультації з цього питання та зробити висновки протягом семи днів з дати отримання такого повідомлення доходять висновку:

(a) якщо Сторони не дійшли згоди, щодо існування доказів порушення Кодексу поведінки, вони усувають цього арбітра або голову та обирають заміну відповідно до статті 10.11.1; або

(b) якщо Сторони не дійшли згоди, щодо існування доказів порушення Кодексу поведінки арбітром, будь-яка із Сторін може звернутися до голови Арбітражної групи з проханням розглянути та вирішити це питання. Якщо відвід заявляється голові Арбітражної групи, питання розглядається іншими двома арбітрами. Якщо два арбітри не дійшли згоди, голова усувається. Рішення, ухвалене відповідно до цього правила, є остаточним. Відбір нового арбітра або голови здійснюється відповідно до статті 10.11.

ПОЧАТКОВІ ТА ЗУСТРІЧНІ ПОДАННЯ

17. Сторона-скаржник надсилає своє початкове письмове подання Стороні-відповідачу і кожному арбітру, не пізніше ніж через 15 днів з дати створення Арбітражної групи.

18. Початкове письмове подання повинно містити наступне:

(a) ім'я призначеного уповноваженого представника;

(b) службову адресу, телефонні і факсимільні номери та адреси електронної пошти, на які надсилаються повідомлення, що створюються під час розгляду справи;

(c) виклад відповідних фактів та обставин;

(d) чітко сформульовану вимогу Сторони, включно із зазначенням заходів, що є предметом спору, відповідних положень цієї Угоди, правових підстав для скарги та проханням підготувати звіт Арбітражної групи;

(e) підтвердні докази, включно з інформацією, технічними чи експертними висновками, та опис інших доказів, які не можуть бути надані на момент подання, але будуть представлені Арбітражній групі до або під час першого слухання; і

(f) дату та підпис.

19. Сторона-відповідач надсилає своє письмове зустрічне подання Стороні-скаржнику, і кожному арбітру не пізніше ніж через 30 днів з дати отримання початкового письмового подання.

20. Зустрічне-подання повинно містити наступне:

(a) ім'я призначеного уповноваженого представника;

(b) службову адресу, телефонні і факсимільні номери та адреси електронної пошти, на які надсилаються повідомлення, що створюються під час розгляду справи;

(c) факти та аргументи, на яких ґрунтується її захист;

(d) підтвердні докази, включно з інформацію, технічними чи експертними висновками, та опис інших доказів, які не можуть бути надані на момент подання, але будуть представлені до арбітражної групи до або під час першого слухання; і

(e) дату та підпис.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АРБІТРАЖНОЇ ГРУПИ

21. Голова Арбітражної групи головує на всіх його засіданнях. Арбітражна група може делегувати голові повноваження ухвалювати адміністративні та процедурні рішення.

22. Якщо ці Правила процедури не передбачають інше, Арбітражна група може здійснювати свою діяльність за допомогою будь-яких належних засобів, зокрема технічних засобів, таких як телефонні підключення до комп'ютера або відеоконференції, за умови збереження права Сторони на ефективну участь у розгляді справи.

23. Арбітражна група веде протоколи засідань, що проводяться під час кожного розгляду справи, які зберігається у матеріалах спору.

24. Тільки арбітри можуть брати участь в нарадах Арбітражного групи. Після консультацій із Сторонами Арбітражна група може, може за необхідності дозволити помічникам, усним та письмовим перекладачам або стенографам бути присутніми на його нарадах.

25. Арбітри та особи, найняті Арбітражною групою, зберігають конфіденційність процесу розгляду справи Арбітражною групою, включно з його нарадами, та будь-якою інформацією, захищеною згідно із статтею 10.13.1 (a) та (d), пунктом 23 Додатка 10-B та правилами цього Додатка.

26. Після консультацій із Сторонами Арбітражна група, може найняти:

(a) помічника, усного, письмового перекладача та стенографа, як це вимагається для виконання його функцій; і

(б) за згодою Сторін, додаткову обґрунтовану кількість таких осіб, яку він вважає необхідною для розгляду справи.

27. У разі виникнення процедурного питання з розгляду, не охопленого цими Правилами процедури, після консультацій із Сторонами Арбітражна група може ухвалити відповідну процедуру, яка узгоджується з цією Угодою та забезпечує рівне ставлення до Сторін.

28. За згодою Сторін Арбітражна група,, може змінити строк, який застосовується до розгляду справи, та вносити інші процедурні або адміністративні зміни, які можуть знадобитися під час розгляду справи.

ІНФОРМАЦІЯ, ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

29. За запитом Сторони або за власною ініціативою Арбітражна група може звертатися до будь-якої особи за отриманням інформації, технічних або експертних висновків, як вважає за доцільне, дотримуючись правил 29 - 36, і додаткових умов, які Сторони можуть узгодити. Вимоги, викладені у статті 10.9, за необхідності поширюються на цих експертів у відповідних випадках.

30. Перед зверненням Арбітражної групи за отриманням інформації, технічних чи експертних висновків, відповідно до правила 29, він повідомляє Сторони про свій намір звернутися за отриманням інформації, технічних або експертних висновків, надає їм достатній строк для подання коментарів та враховує ці коментарі.

31. У повідомленні, зазначеному у правилі 30, Арбітражна група надає належним чином обґрунтовані причини для отримання інформації, технічних чи експертних висновків та зазначає особу чи орган, до якого звертаються за отриманням інформації, технічного або експертного висновку.

32. Арбітражна група звертається лише за отриманням інформації, технічних або експертних висновків, що стосуються фактологічних або юридичних питань, які розглядаються ним.

33. Арбітражна група надає Сторонам копію будь-якої інформації, технічних або експертних висновків, отриманих згідно з правилом 29, і надає їм достатній строк для подання коментарів.

34. Коли Арбітражна група враховує інформацію, технічні чи експертні висновки, отримані згідно з правилом 29 для підготовки свого звіту, також повинна брати до уваги коментарі або зауваження, подані Сторонами стосовно такої інформації, технічних або експертних висновків.

35. Арбітражна група встановлює розумний строк для подання інформації, технічних або експертних висновків, за отриманням яких звернулися згідно з правилом 29, який не повинен перевищувати 45 днів, якщо Сторони не домовились про інше.

36. У разі надходження запиту стосовно надсилання звернення щодо отримання інформації, технічних або експертних висновків відповідно до правила 29, Арбітражна група може призупинити будь-який строк, який застосовується до розгляду справи, до дати отримання Арбітражною групою інформацію, технічного чи експертного висновку.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

37. Вся документація, рішення та провадження, пов'язані з процедурою, встановленою в цьому Розділі, а також засідання, слухання, наради та зустрічі Арбітражної групи є конфіденційними, за винятком звіту Арбітражної групи. Проте, звіт не повинен містити будь-яку інформацію, подану Сторонами Арбітражній групі, яку будь-хто з них визначив як конфіденційну.

38. Сторони вживають усіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб їхні представники, радники та будь-яка особа або орган, що мають доступ до розгляду справи від їхнього імені, зберігали конфіденційність всієї документації, рішень та проваджень, пов'язаних із процедурою, встановленою в цьому Розділі, а також зустрічей, слухань та засідань Арбітражної групи, за винятком звіту Арбітражної групи.

39. Ніщо в цих Правилах процедури не перешкоджає Стороні оприлюднювати свою власну позицію.

СЛУХАННЯ

40. Кожна Сторона має право принаймні на одне слухання Арбітражною групою. Арбітражна група може скликати додаткові слухання, за згодою Сторін.

41. Якщо Сторони не домовляться про інше, слухання проводяться на території Сторони-відповідача. Сторона, на території якої проводиться розгляд справи, відповідає за матеріально-технічне забезпечення процесом розгляду справи, зокрема місце проведення, необхідну допомогу перекладачів та іншого необхідного персоналу, якщо Сторони не домовились про інше.

42. Голова призначає дату та час слухань після консультацій з Сторонами та іншими арбітрами, а потім письмово повідомляє Сторони про ці дати та час не пізніше, ніж за 15 днів до слухань.

43. Усі арбітри повинні бути присутніми протягом усього часу проведення усіх слухань.

44. Слухання, наради, засідання та зустрічі Арбітражної групи проводяться у закритому режимі. Тим не менш, у слуханнях можуть взяти участь:

(a) представники;

(b) радники;

(c) персонал та перекладачі;

(d) помічники; та

(e) стенографи суду.

Тільки представники і радники можуть звертатися до Арбітражної групи.

45. Не пізніше, ніж за п'ять днів до дати слухання, кожна Сторона надсилає перелік імен тих осіб, які будуть виступати на слуханні від імені цієї Сторони, а також інших представників чи радників, які будуть присутніми на слуханні.

46. Кожне слухання проводиться Арбітражною групою таким чином, щоб забезпечити надання Стороні-скаржнику та Стороні-відповідачу однакового обсягу часу для аргументів, спростувань та зустрічних спростувань.

47. Арбітражна група може ставити запитання будь-якій із Сторін у будь-який час під час слухання.

48. Арбітражна група забезпечує підготовку стенограми кожного слухання та якомога швидше надсилає копію кожній Стороні.

49. Кожна Сторона може надіслати додаткове письмове подання щодо будь-якого питання, яке виникло під час слухання, протягом 10 днів з дати завершення слухання.

ДОКАЗИ

50. Сторони надають усі докази якомога швидше та, бажано, з початковим поданням та зустрічним поданням, але не пізніше, ніж протягом першого слухання, за винятком доказів, що стосуються спростування, відповідей на запитання та коментарів щодо відповідей, наданих іншою Стороною. Винятки з цієї процедури надаються у разі викладення суттєвої підстави. У таких випадках іншій Стороні надається час для коментарів, якщо Арбітражна група вважатиме це доречним, щодо заново поданих доказів.

51. Всі докази, представлені Сторонами, мають міститися у матеріалах спору, які зберігаються головою Арбітражної групи.

52. Якщо вимагають Сторони, Арбітражна група повинна заслухати свідків чи експертів у присутності Сторін під час слухань.

ПИТАННЯ В ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ

53. Арбітражна група може в будь-який час під час розгляду справи звернутися з письмовими питаннями до однієї або обох Сторін та встановити термін для подання відповідей. Сторони повинні отримати копію будь-якого питання, поставленого Арбітражною групою.

54. Сторона повинна надати свою відповідь Арбітражній групі у письмовій формі та копію своєї відповіді іншій Стороні. Стороні має надаватись можливість подати письмові коментарі щодо відповіді іншої Сторони протягом 10 днів з дати їх отримання.

МАЙБУТНІЙ ХІД РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

55. Кожного разу, коли Сторона невчасно подає своє перше письмове подання, відсутня на запланованому слуханні або будь-яким іншим чином порушує процедури без належної та достатньої причини, Арбітражна група після оцінки вищевказаних обставин повинна прийняти рішення про їх вплив на майбутній хід розгляду справи.

ЗВІТИ АРБІТРАЖНОЇ ГРУПИ

56. Звіти Арбітражної групи повинні включати такі реквізити, на додаток до елементів, передбачених у статті 10.14.4, та будь-який інший елемент, який Арбітражна група може вважати доречним:

(a) Сторони спору;

(b) ім'я кожного арбітра і дату створення Арбітражної групи;

(c) імена представників Сторін;

(d) заходи, що підлягають розгляду;

(e) інформацію про розробку арбітражної процедури, включаючи перелік аргументів кожної із Сторін;

(f) прийняте рішення з зазначенням його фактичних та правових підстав;

(g) дату та місце видачі; і

(h) підпис усіх арбітрів.

"EX PARTE" КОНТАКТИ

57. Арбітражна група не повинна зустрічатися або контактувати із Стороною за відсутності іншої Сторони.

58. Арбітр не повинен обговорювати будь-який аспект предмета розгляду із Стороною за відсутності іншої Сторони.

59. За винятком випадків, передбачених правилом 21, арбітр може не обговорювати будь-який аспект предмета розгляду із Сторонами за відсутності інших арбітрів.

МОВА

60. Всі слухання повинні проводитися англійською мовою.

61. Будь-який документ, поданий для використання в будь-якому провадженні, має бути англійською мовою. Якщо будь-який початковий документ не на англійській мові, Сторона, яка подала такий документ, повинна надати переклад англійською мовою.

КОМПЕНСАЦІЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ ПЕРЕВАГ

62. Ці Правила процедури мають застосовуватись до провадження, встановленого згідно із статтею 10.17, за винятком наступного:

(a) Сторона, яка надала запит про створення Арбітражної групи, протягом п'яти днів після дати утворення Арбітражної групи своє перше письмове подання повинна передати іншій Стороні та кожному з арбітрів;

(b) Сторона-відповідач має подати своє письмове зустрічне подання протягом 10 днів після дати надання початкового письмового подання;

(c) Арбітражна група повинна встановити період часу для надання будь-яких подальших письмових подань; і

(d) якщо Сторони не погоджуються, Арбітражна група може вирішити не скликати слухання.

ТЕРМІНОВІ ВИПАДКИ

63. Після отримання запиту Сторони для прискорення термінів у випадках терміновості відповідно до статті 10.14.7, Арбітражна група повинна надати іншій Стороні можливість подати зауваження та повинна винести своє рішення про те, чи прискорений термін буде застосований протягом 10 днів з моменту подання цього запиту.

64. У випадках терміновості, про які йдеться у статті 10.14.7, Арбітражна група після консультацій із Сторонами повинна змінити терміни, зазначені в цих правилах у відповідних випадках, та поінформувати Сторони про будь-які такі коригування.

ВИНАГОРОДА ТА ОПЛАТА ВИТРАТ

65. Винагорода арбітрів, їх помічників та експертів визначається Спільним комітетом.

66. Якщо Сторони не домовляться про інше, винагорода та витрати арбітрів, помічників та експертів, включаючи їхні витрати на проїзд та проживання, а також усі загальні затрати, що звичайно трапляються під час звичайного функціонування Арбітражної групи, повинні бути розподілені на однакові частини між Сторонами.

67. Кожний арбітр, помічник і експерт повинен вести облік та надавати Сторонам остаточний розрахунок свого часу та витрат, а голова Арбітражної групи повинен вести протокол та надати Сторонам остаточний розрахунок усіх загальних витрат.

 

Додаток 10-B
КОДЕКС ПОВЕДІНКИ

ВИЗНАЧЕННЯ

1. Для цілей цього Додатка:

(a) радник означає особу, найняту Стороною для надання консультацій або допомоги цій Стороні у зв'язку з розглядом справи Арбітражною групою;

(b) Арбітражна група означає Арбітражну групу створену відповідно до статті 10.10;

(c) арбітр означає члена Арбітражної групи, створеного відповідно до статті 10.10;

(d) помічник означає особу, яка за умовами призначення арбітра проводить дослідження або надає іншу професійну або адміністративну допомогу та підтримку будь-якому з арбітрів;

(e) кандидат означає:

(i) особу, чиє ім'я міститься у списку, створеному відповідно до статті 10.8; або

(ii) особу, яка розглядається для призначення або обрання арбітром, примирителем, посередником, експертом або помічником;

(f) розділ означає розділ 10 (Врегулювання спорів);

(g) примиритель і посередник означає особу, яка здійснює примирення або посередництво відповідно до статей 10.6 і 10.7;

(h) експерт означає особу, яка надає Арбітражній групі інформацію, технічний або експертний висновок відповідно до правил 29 - 36 Додатка 10-A;

(i) члени сім'ї означає:

(i) подружжя арбітра або кандидата;

(ii) таких родичів арбітра або кандидата: батьки, баби, діди, прабаби, прадіди, діти, внуки, правнуки, брати, сестри, племінники, племінниці, дядьки, тітки, двоюрідні брати і сестри, двоюрідні діди та баби або подружжя цих осіб, та

(iii) таких родичів подружжя арбітра або кандидата: батьки, баби і діди, брати, сестри, діти та внуки;

(j) розгляд справи означає розгляд справи Арбітражною групою відповідно до цієї Угоди; та

(k) персонал означає осіб, які знаходяться під керівництвом і контролем арбітра або Арбітражної групи, крім помічників.

ОБОВ'ЯЗКИ АРБІТРІВ І КАНДИДАТІВ

2. Арбітр дотримується етичних норм, не допускаючи прояву некоректної поведінки, є незалежним і неупередженим, уникає прямих та непрямих конфліктів інтересів, дотримується високих стандартів поведінки для того, щоб гарантувати чесність і неупередженість у вирішенні спорів відповідно до цієї Угоди, та вживає відповідних заходів для забезпечення дотримання помічниками та експертами цього Кодексу поведінки. Колишній арбітр дотримується обов'язків, встановлених у цьому Додатку, з урахуванням відповідних змін, mutatis mutandis.

3. Кандидат надає згоду на призначення арбітром, тільки якщо кандидат цілковито впевнений у своїй здатності дотримуватися вимог цього Кодексу поведінки.

4. Арбітр обирає або призначає експерта чи помічника, тільки якщо він/вона цілковито впевнений(a) у здатності цього експерта чи помічника дотримуватися вимог цього Кодексу поведінки. Такий експерт або помічник надає згоду на обрання або призначення, тільки якщо вони цілковито впевнені у своїй здатності дотримуватися цих вимог.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПОВІДОМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

5. До підтвердження призначення на посаду арбітра за цією Угодою, кандидат повідомляє про будь-які інтереси, зв'язки або питання, які можуть впливати на його або її незалежність чи неупередженість або можуть обґрунтовано створити враження порушення етичних норм або упередженості під час розгляду справи. З цією метою кандидат докладає усіх розумних зусиль, аби з'ясувати будь-які такі інтереси, зв'язки та питання. Кандидат повідомляє про такі інтереси, зв'язки та питання, заповнивши та надавши Форму зобов'язання, яка міститься у доповненні до цього Додатку, до Спільного комітету для розгляду Сторонами.

6. Не обмежуючи загальні зобов'язання, що містяться в пункті 5, кандидати повідомляють про такі інтереси, зв'язки та питання:

(a) будь-які прямі або непрямі фінансові, ділові, майнові, професійні або особисті інтереси кандидата, колишні або теперішні:

(i) у розгляді справи або у її результатах; та

(ii) у адміністративному, арбітражному або судовому розгляді або в іншому розгляді справи трибуналом або комітетом, що включає питання, яке може бути вирішене під час розгляду справи, для якої розглядається цей кандидат;

(b) будь-які прямі або непрямі фінансові, ділові, майнові, професійні або особисті інтереси, роботодавця, партнера, ділового партнера або члена сім'ї кандидата, колишні або теперішні:

(i) у розгляді справи або у його результатах; та

(ii) у адміністративному, арбітражному або судовому розгляді або в іншому розгляді справи трибуналом або комітетом, що включає питання, яке може бути вирішене під час розгляду справи, для якої розглядається цей кандидат;

(c) будь-які колишні або теперішні фінансові, ділові, професійні, сімейні або соціальні зв'язки, з фізичною або юридичною особою, яка має інтерес у розгляді справи, або адвокатом, представником чи радником Сторони, або будь-які такі зв'язки за участю роботодавця, партнера, ділового партнера або члена сім'ї кандидата; та

(d) громадська діяльність, зокрема висловлення особистих думок, або юридичне чи інше представництво що стосується предмету спору під час розгляду справи або пов'язані з однаковим видом товарів, послуг, інвестицій чи державних закупівель.

7. Після обрання, арбітр продовжує докладати усіх розумних зусиль, щоб з'ясувати будь-які інтереси, зв'язки та питання, зазначені у пунктах 5 і 6, та повідомляє про їх наявність шляхом письмового інформування Спільного комітету для розгляду Сторонами. Зобов'язання щодо повідомлення є постійним обов'язком, який вимагає від арбітра повідомляти про будь-які такі інтереси, зв'язки та питання, що можуть виникнути на будь-якому етапі розгляду справи.

8. Цей Додаток не визначає того, чи і за яких обставин Сторони не призначають кандидата на посаду або відсторонять арбітра від виконання обов'язків члена Арбітражної групи на підставі зробленого повідомлення.

ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ АРБІТРАМИ

9. На доповнення до цього Додатка, арбітр дотримується положень Розділу та Додатка 10-A.

10. Після призначення арбітр виконує свої обов'язки старанно та оперативно протягом усього процесу розгляду справи з належною добросовісністю і відповідальністю.

11. Арбітр розглядає лише ті питання, що порушені під час розгляду справи і є необхідними для підготовки звітів і ухвалення рішень і не має права делегувати свої обов'язки будь-якій іншій особі, за винятком випадків, передбачених у правилі 21 Правил процедури.

12. Арбітр вживає усіх належних заходів, для забезпечення того, щоб його/її помічники та персонал були ознайомлені з цим Додатком та дотримувалися його mutatis mutandis.

13. Арбітр не може вступати в контакти ex parte щодо питань, які стосуються розгляду справи.

14. Арбітр повідомляє про питання, що стосуються фактичних або потенційних порушень цього Додатка, тільки якщо це повідомлення адресовано обом Сторонам або ж є необхідним для того, щоб з'ясувати у третьої сторони, чи цей арбітр порушив або може порушити положення цього Додатка.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ АРБІТРІВ

15. Арбітр є незалежним і неупередженим. Арбітр діє справедливо і уникає дій, які можуть створити враження порушення етичних норм або упередженості.

16. Арбітр не може діяти під впливом власних інтересів, зовнішнього тиску, політичних поглядів, протестів громадськості і лояльності до однієї з Сторін або страху критики.

17. Арбітр не може прямо або опосередковано брати на себе будь-які зобов'язання або приймати заохочення, які можуть будь-яким чином впливати, або створювати враження впливу на сумлінне виконання його обов'язків.

18. Арбітр не може використовувати свою участь у розгляді справи на власну користь або у приватних інтересах. Арбітр уникає дій, які можуть створити враження, ніби інші особи займають особливе становище і впливають на нього або неї.

19. Арбітр не може дозволити, щоб колишні або теперішні фінансові, ділові, професійні, сімейні або соціальні зв'язки чи обов'язки, які були у минулому або продовжують існувати, впливали на його або її дії чи судження.

20. Арбітр уникає встановлення будь-яких відносини, зокрема фінансових, ділових, професійних або приватних, які можуть вплинути на його або її неупередженість чи можуть обґрунтовано створити враження порушення етичних норм або упередженості.

21. Арбітр виконує свої обов'язки, не приймаючи і не запитуючи вказівки від будь-якої міжнародної, урядової або неурядової організації або будь-якого приватного джерела, і не може бути залученим до будь-якого попереднього етапу спору, розгляд якого доручено йому або їй, якщо Сторони не домовляться про інше.

22. Арбітр або колишній арбітр уникає дій, які можуть створити враження, що він або вона діяли упереджено під час виконання своїх обов'язків або отримають вигоду від звітів чи рішень Арбітражної групи.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

23. Кандидат, арбітр або колишній арбітр не може в будь-який час:

(a) оприлюднювати або використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною і стосується розгляду справ або інформацію, отриману під час розгляду справ, крім тих випадків, коли це здійснюється в інтересах розгляду справ або за винятком випадків, передбачених законодавством;

(b) розголошувати звіти або рішення Арбітражної групи або їх частини до їх публікування відповідно до статті 10.14.2011;

(c) робити публічні заяви щодо розгляду справи; або

(d) розголошувати суть спору, зміст нарад Арбітражної групи або точки зору арбітрів.

24. Якщо оприлюднення, згадане у пункті 23 (a), передбачене законодавством, кандидат, арбітр або колишній арбітр заздалегідь інформують Сторони, а ступінь розкриття інформації не повинен перевищувати той, який є необхідним для досягнення легітимної мети оприлюднення. У будь-якому випадку, кандидат, арбітр, колишній арбітр не може оприлюднювати або використовувати будь-яку таку інформацію, яка не є загальнодоступною, для того, щоб отримати перевагу для себе чи для інших або негативно вплинути на інтереси інших.

ПОСЕРЕДНИКИ, ПРИМИРИТЕЛІ, ПОМІЧНИКИ, ЕКСПЕРТИ ТА ПЕРСОНАЛ

25. Положення цього Додатка, що застосовуються до арбітрів, поширюються, mutatis mutandis, на помічників та експертів.

26. У разі застосування статей 10.6 та 10.7 Сторони визначать, які положення цього Кодексу поведінки поширюються на посередників і примирителів.

27. Положення, які містяться у пунктах 11, 23 та 24 цього Додатка поширюються на персонал.

 

Доповнення до Додатка 10-B Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль

Зобов'язання
стосовно розгляду справи (назва)

Я ознайомився з Кодексом поведінки процедур врегулювання спорів за Угодою про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль (далі - Кодекс поведінки) і підтверджую, що я дотримуюсь стандартів і зобов'язань, зазначених у цьому Кодексі поведінки.

Наскільки мені відомо немає жодних причин, через які я не міг би надати згоду призначення/обрання на посаду арбітра/посередника/примирителя/помічника/ експерта у цьому розгляді справи.

Нижченаведені обставини можуть потенційно розглядатися як такі, що можуть вплинути на мою незалежність чи неупередженість, або можуть створити враження, порушення етичних норм або викликати підозру в упередженості під час розгляду справи.

[Зазначаються відомості про будь-які інтереси, охоплені пунктом 5, і зокрема, вся відповідна інформація, передбачена пунктом 6.]

Я усвідомлюю, що після призначення/обрання, мій тривалий обов'язок - дотримуватися усіх зобов'язань, зазначених у цьому Кодексі поведінки, зокрема докладати усіх розумних зусиль для того, щоб з'ясувати будь-які інтереси, зв'язки та питання, зазначені у цьому Кодексі поведінки, які можуть виникати на будь-якій стадії розгляду справ. Я буду повідомляти Сторонам у письмовій формі про будь-які такі інтереси, зв'язки та питання, як тільки мені стане про них відомо.

Підпис ____

Ім'я ____

Дата ____

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТЬ
ВИНЯТКИ

Стаття 11.1 Загальні винятки та винятки з питань безпеки

1. Для цілей цієї Угоди стаття XX ГАТТ 1994 та Примітки щодо її тлумачення включено до цієї Угоди та становлять її частину mutatis mutandis.

2. Ніщо в цій Угоді, включаючи заходи, що впливають на реекспорт до країн, які не є Сторонами, або реімпорт з країн, які не є Сторонами, не повинно тлумачитися таким чином, що:

(a) вимагає від Сторони надання доступу або дозволу на доступ до будь-якої інформації, розкриття якої суперечить суттєво важливим інтересам безпеки Сторони; або

(b) забороняє будь-якій Стороні застосовувати заходи, які вона вважає необхідними для виконання своїх зобов'язань за Статутом Організації Об'єднаних Націй стосовно підтримання або відновлення міжнародного миру або безпеки або для захисту власних основних інтересів безпеки; або для виконання зобов'язань, прийнятих з метою підтримання міжнародної безпеки.

Стаття 11.2 Оподаткування

1. За винятком того, як зазначено у цій статті, ця Угода не поширюється на податкові заходи.

2. Ця Угода не впливає на права та обов'язки Сторони за будь-якою податковою конвенцією. У разі невідповідності між цією Угодою та податковою конвенцією пріоритет має конвенція.

3. Якщо будь-яке положення цієї Угоди, яке стосується податкового заходу, є ідентичним до певного положення податкової конвенції, компетентні органи, визначені у податковій конвенції, застосовують процедурні відповідно до положень такої податкової конвенції для вирішення будь-якого питання, яке виникає за цією Угодою.

4. Незважаючи на пункти 2 та 3:

(a) стаття 2.7 ("Національний режим") та положення цієї Угоди, які необхідні для виконання цієї статті, застосовуються до податкових заходів у такому ж обсязі, що і стаття III ГАТТ 1994; та

(b) стаття 2.4 ("Експортні мита") застосовується до податкових заходів.

Стаття 11.3 Платіжний баланс

1. Сторони повинні прагнути уникати введення обмежувальних заходів для цілей платіжного балансу.

2. Сторона, що має або якій загрожують серйозні проблеми, пов'язані із платіжним балансом, може, відповідно до умов, встановлених ГАТТ 1994 та Домовленістю СОТ про положення ГАТТ 1994 щодо платіжного балансу, ухвалити заходи обмеження торгівлі, які повинні встановлюватися на обмежений строк, мати недискримінаційний характер і не виходити за межі, необхідні для виправлення ситуації з платіжним балансом.

3. Сторона, яка застосовує захід відповідно до цієї статті, повинна невідкладно поінформувати про це іншу Сторону.

Стаття 11.4 Розкриття інформації

Ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися як таке, що вимагає від Сторони надавати або дозволяти доступ до конфіденційної інформації, розкриття якої суперечить внутрішній правовій системі, перешкоджає правоохоронним органам, або іншим чином суперечить суспільним інтересам або, яка зашкодить законним комерційним інтересам окремих осіб або окремих підприємств, державних чи приватних.

РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТЬ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 12.1 Додатки

1. Додатки, доповнення та виноски до цієї Угоди є невід'ємною складовою цієї Угоди.

Стаття 12.2 Внесення поправок

1. В цю Угоду можуть бути внесені поправки у письмовій формі за взаємною згодою Сторін.

2. Поправки до цієї Угоди набирають чинності та стають невід'ємною частиною цієї Угоди у відповідності з процедурами, зазначеними у статті 12.3.

Стаття 12.3 Набрання чинності

Ця Угода набирає чинності через 60 днів після дати останньої дипломатичної ноти, якою Сторони повідомляють одна одну, що їх внутрішні юридичні процедури, необхідні для набрання чинності Угодою виконані.

Стаття 12.4 Термін дії і припинення Угоди

1. Ця Угода діє протягом невизначеного терміну.

2. Будь-яка Сторона може вийти з Угоди шляхом подання письмової дипломатичної ноти іншій Стороні. Такий вихід набирає чинності через шість місяців після дати отримання відповідного повідомлення іншою Стороною.

Стаття 12.5 Поправки до Угоди СОТ

1. Сторони розуміють, що будь-яке положення Угоди СОТ включається до цієї Угоди з будь-якими поправками, які набрали чинності для обох Сторін на час застосування відповідного положення.

2. Якщо будь-яке положення Угоди СОТ, яке Сторони включили до цієї Угоди, змінюється, Сторони можуть провести консультації щодо необхідності внесення змін до цієї Угоди в світлі такої поправки до Угоди СОТ.

Стаття 12.6 Положення про перегляд Угоди

Без обмеження зобов'язань щодо перегляду специфічних зобов'язань за цією Угодою, Сторони зобов'язуються здійснювати перегляд цієї Угоди протягом трьох років з дня набрання нею чинності та через кожні п'ять років після цього, якщо Сторони не домовились про інше, в світлі подальшого розвитку міжнародних торговельних відносин, включаючи в рамках Угоди СОТ та інших угод, учасниками яких є обидві Сторони, з метою аналізу подальшого розвитку та поглиблення співпраці за цією Угодою, а також розширення її дії на сфери, наразі нею не охоплені.

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО особи, які підписалися нижче належним чином уповноважені їх відповідними урядами, підписали цю Угоду.

Укладено у м. Єрусалим, 21 січня 2019 року, що відповідає 15 шевата 5779 року за єврейським календарем, у двох оригінальних примірниках, кожен українською і англійською мовами та на івриті, всі тексти мають однакову силу. У разі розбіжностей у тлумаченні або будь-яких невідповідностей переважну силу має текст англійською мовою.

 

Від імені Кабінету Міністрів
України

Від імені Уряду
Держави Ізраїль
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали