КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 жовтня 2017 р. N 756

Київ

Про реалізацію пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів щодо реалізації з 1 жовтня 2017 р. пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин.

2. Затвердити Тимчасовий порядок проведення електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, що додається.

3. Міністерству екології та природних ресурсів:

1) забезпечити:

приведення власних актів у відповідність з цією постановою;

впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин відповідно до вимог, установлених затвердженим цією постановою Тимчасовим порядком;

подання до 15 грудня 2017 р. Кабінетові Міністрів України звіту про результати реалізації пілотного проекту, зазначеного у пункті 1 цієї постанови;

2) подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Закон N 1801-VIII) у частині надходження та спрямування коштів, отриманих від розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, та забезпечити його супроводження у Верховній Раді України.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. N 756

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
проведення електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин

1. Цей Порядок визначає процедуру розподілу на електронному аукціоні часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

веб-сайт організатора електронного аукціону - електронний ресурс організатора, на якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні аукціони та результати їх проведення, здійснюється реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних аукціонах, забезпечується доступ спостерігачів електронних аукціонів і проводяться електронні аукціони;

гарантійний внесок - грошове гарантійне забезпечення (грошовий завдаток), яке є складовою заходів, що вживаються організатором для забезпечення виконання зобов'язань учасниками, що вноситься учасниками на розрахунковий рахунок організатора для участі в одному електронному аукціоні. Гарантійний внесок встановлюється у сумі 2500 гривень;

договір купівлі-продажу частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин - договір, укладений з переможцем електронного аукціону, за яким замовник електронного аукціону надає його переможцю визначену за результатами електронного аукціону частку щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин;

електронний аукціон - процедура розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, в результаті якої учасник, який виконав вимоги цього Порядку та запропонував найвищу цінову пропозицію, має можливість отримати частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин. Будь-який учасник не може отримати більш як 25 відсотків обсягу щорічної національної квоти, що виставляється на продаж;

замовник електронного аукціону - Мінприроди;

лот - визначений керуючим комітетом пілотного проекту (далі - керуючий комітет) обсяг часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, який розподіляється для передачі на електронний аукціон. Розмір лота розраховується в кілограмах озоноруйнівного потенціалу, по можливості кратний 0,748 (що відповідає озоноруйнівному потенціалу найбільш поширеного холодоагенту R22, що транспортується в стандартизованій тарі ємністю 13,6 кілограма);

обсяг щорічної національної квоти, що виставляється на продаж, - обсяг щорічної національної квоти, за винятком обсягу озоноруйнівних речовин, ввезених в країну у поточному році, що визначається в тоннах озоноруйнівного потенціалу;

озоноруйнівна речовина - будь-яка речовина з групи I додатка С до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (далі - Монреальський протокол), яка існує самостійно або в суміші та має озоноруйнівну здатність більш як 0;

озоноруйнівний потенціал - показник, визначений Монреальським протоколом для кожної озоноруйнівної речовини, який визначає потенційний руйнівний вплив такої речовини на озоновий шар;

організатор електронного аукціону - юридична особа, яка визначена на умовах цього Порядку, відповідає його вимогам та має на праві власності електронну торгову систему (спеціалізований програмно-апаратний комплекс), на базі якої забезпечує організацію та проведення електронних аукціонів;

правила проведення електронних аукціонів - правила, які затверджуються організатором електронного аукціону та за якими організатором електронного аукціону проводяться електронні торги на веб-сайті;

претендент - суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа - підприємець), який подав заяву про намір взяти участь в електронному аукціоні з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин;

протокол електронних аукціонів - документ в електронній формі, що формується за результатами електронного аукціону, в якому відображається хід електронного аукціону, інформація про його переможця, учасників та їх цінові пропозиції, відомості про початок та закінчення аукціону, а також інша інформація, що стосується його проведення;

реєстраційний номер учасника - реквізит, що дає змогу ідентифікувати учасника та за яким останній бере участь в електронному аукціоні;

спостерігач електронних аукціонів - будь-який користувач Інтернету, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних аукціонів через веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

споживання - загальна кількість вироблених в Україні та імпортованих з інших держав озоноруйнівних речовин, за винятком озоноруйнівних речовин, експортованих в інші держави;

учасник - претендент, якого допущено до участі в електронному аукціоні і який виконав вимоги пункту 13 цього Порядку;

щорічна національна квота - визначений Монреальським протоколом щорічний обсяг споживання озоноруйнівних речовин, що дозволений для України та становить 16,42 тонни озоноруйнівного потенціалу.

У цьому Порядку термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Закон N 1702-VII), а термін "пов'язана особа" - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

3. Організатором електронного аукціону може бути суб'єкт господарювання, зареєстрований на території України в установленому законодавством порядку, який має на праві власності електронну торгову систему, що дає змогу проводити електронні аукціони; досвід реалізації майна через електронну торгову систему не менш як один рік; обсяг реалізованого майна за попередній рік становить не менш як 100 млн. гривень.

Замовник електронного аукціону на своєму офіційному веб-сайті розміщує повідомлення про вибір організатора електронного аукціону.

Для укладення договору про надання послуг з організації електронного аукціону та отримання статусу організатора електронного аукціону суб'єкт господарювання, який відповідає вимогам цього пункту, надає замовнику електронного аукціону у строк, наведений в повідомленні про вибір організатора електронного аукціону, письмове звернення та документальне підтвердження наявності статусу суб'єкта господарювання (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), документи, які підтверджують обсяг реалізації майна за допомогою електронної торгової системи. Документами, які підтверджують обсяг реалізації майна за допомогою електронної торгової системи, є протоколи проведення електронних аукціонів.

За надання послуг з організації електронного аукціону організатор електронного аукціону отримує винагороду у розмірі 1 відсотка остаточної ціни лота, яка не входить до суми, яку повинен сплатити переможець аукціону замовнику, та сплачується за рахунок переможця електронного аукціону шляхом утримання її з гарантійного внеску.

У разі коли сума винагороди організатора електронного аукціону перевищує розмір гарантійного внеску, переможець аукціону зобов'язаний сплатити її відповідно до пункту 19 цього Порядку.

Сума гарантійного внеску, яка залишається після утримання винагороди організатора електронного аукціону, входить до купівельної ціни лота та перераховується організатором замовнику електронного аукціону протягом трьох банківських днів з дати надходження підписаного переможцем аукціону протоколу.

4. Контроль за дотриманням умов проведення електронних аукціонів здійснює керуючий комітет, персональний склад та порядок роботи якого затверджуються замовником електронного аукціону.

5. Головою керуючого комітету є Міністр екології та природних ресурсів або уповноважена ним особа.

Інформаційне, організаційне та інше забезпечення діяльності керуючого комітету здійснюється Мінприроди.

6. Замовник електронного аукціону не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення аукціону розміщує в газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму офіційному веб-сайті оголошення про його проведення, в якому оприлюднюються:

розміри лотів;

інформація про організатора електронних аукціонів;

веб-сайт організатора електронних аукціонів;

правила проведення електронних аукціонів;

дата і час проведення електронних аукціонів;

строк подання заяви про намір взяти участь в електронному аукціоні, який становить сім календарних днів після опублікування оголошення про проведення електронного аукціону;

адреса, за якою приймаються заяви про намір взяти участь в електронному аукціоні;

номер телефону для довідок.

7. Замовник електронного аукціону забезпечує підготовку та подання організатору електронного аукціону заявки на проведення електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти у триденний строк після визначення керуючим комітетом обсягу, що виставляється на продаж.

8. Претендент подає замовнику електронного аукціону у строк, наведений в оголошенні, такі документи, засвідчені підписом уповноваженої особи суб'єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи - підприємця:

заяву про намір взяти участь в електронному аукціоні у довільній формі;

відомості про претендента (найменування та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків), адреси, номер телефону, прізвище та посаду керівника (для юридичної особи), адресу електронної пошти. Заява про намір взяти участь в електронному аукціоні з описом документів, що додаються до неї, подається у двох примірниках із зазначенням дати та вихідного номера, а також робиться відмітка "Заява про намір взяти участь в електронному аукціоні з продажу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин";

копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження;

структуру власності претендента до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) для юридичної особи;

відомості щодо озоноруйнівних речовин, які плануються до ввезення (назва, хімічний склад, стан речовини - первинна, рекуперована, відновлена, обсяги, цільове призначення речовини та її використання у технологічному процесі виробництва);

звіт про поводження з озоноруйнівними речовинами для суб'єктів господарювання, що ввозили озоноруйнівні речовини за останні п'ять років, за формою, що наведена в додатку.

9. Інформація про реєстрацію заяв про намір взяти участь в електронному аукціоні розміщується на офіційному веб-сайті замовника електронного аукціону не пізніше ніж за три робочих дні з дати реєстрації такої заяви.

10. Замовником електронного аукціону надсилається запит СБУ, ДФС, Держфінмоніторингу та Антимонопольному комітетові про розгляд документів претендента для виявлення суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

У разі ненадання зазначеними органами відповіді на запит протягом 14 календарних днів з дати його надходження вважається, що за результатами розгляду документів претендента не виявлено суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

11. Рішення про допуск претендента до участі в електронному аукціоні або відхилення його заяви про намір взяти участь в електронному аукціоні приймається керуючим комітетом не пізніше ніж за п'ять днів до оголошеної дати проведення електронного аукціону.

Інформація про допущення до участі в електронному аукціоні надсилається претенденту замовником електронного аукціону на адресу електронної пошти, зазначену в наданих претендентом документах, та розміщується на офіційному веб-сайті замовника електронного аукціону протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення.

12. За рішенням керуючого комітету заява про намір взяти участь в електронному аукціоні підлягає відхиленню у разі:

подання неповного пакета документів або їх невідповідності пункту 8 цього Порядку;

виявлення в документах, поданих претендентом, недостовірних відомостей;

визнання недійсними, скасування погоджень та/або ліцензій, виданих претенденту на імпорт озоноруйнівних речовин в минулих періодах;

наявності інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що претендент здійснює фінансування тероризму в Україні;

виявлення інформації, що претенденти є пов'язаними між собою особами.

Повідомлення про відхилення заяви про намір взяти участь в електронному аукціоні протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення надсилається претенденту листом та на адресу електронної пошти, зазначену в поданих претендентом документах.

13. Після отримання рішення про допуск до участі в електронному аукціоні претендент реєструється на веб-сайті організатора електронного аукціону, через який подає заявку на участь в електронному аукціоні за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок організатора електронного аукціону та виконує вимоги, визначені правилами проведення електронних аукціонів.

З моменту виконання претендентом зазначених умов він вважається учасником електронного аукціону.

14. Заявка на участь в електронному аукціоні може бути подана не пізніше ніж за одну годину до початку проведення електронного аукціону. Заявки на участь в електронному аукціоні, подані з порушенням строку, зазначеного у цьому пункті, організатором електронного аукціону не приймаються.

15. Електронний аукціон проводиться відкрито згідно з правилами проведення електронних аукціонів. Організатор електронного аукціону забезпечує постійний доступ учасникам та спостерігачам до веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронного аукціону.

Мінімальна вартість лотів не встановлюється. Кінцева вартість лотів фіксується електронною торговою системою відповідно до наданих учасниками цінових пропозицій.

16. Переможцем електронного аукціону визнається учасник, який на момент завершення електронних торгів пропонує найвищу цінову пропозицію.

17. Якщо до часу завершення електронного аукціону не надійшла жодна цінова пропозиція, електронний аукціон вважається таким, що не відбувся.

18. За результатами проведення електронного аукціону на веб-сайті організатора електронного аукціону формується та розміщується протокол за кожним лотом окремо згідно з правилами проведення електронних аукціонів.

19. Переможець аукціону протягом 10 банківських днів з дня, що настає після закінчення електронного аукціону, зобов'язаний:

підписати протокол та надати його організатору електронного аукціону;

перерахувати кошти, які підлягають сплаті згідно з протоколом електронного аукціону;

підписати договір купівлі-продажу частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин із замовником електронного аукціону.

Протокол (протоколи) з визначенням переможця аукціону є підставою для укладення договору купівлі-продажу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин.

20. Підписаний переможцем аукціону оригінал протоколу організатор електронного аукціону разом з власним підписом не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після його отримання надсилає замовнику електронного аукціону.

Організатор електронного аукціону також повинен підписати та надіслати замовнику електронного аукціону протоколи електронних аукціонів, які не відбулися.

21. Якщо переможець аукціону не виконав вимоги пункту 19 цього Порядку, він позбавляється права на придбання частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин.

У разі позбавлення переможця аукціону права на придбання частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин учасник, який подавав наступну за величиною цінову пропозицію, а за однакових цінових пропозицій - подану раніше, визначається переможцем аукціону у порядку перевизначення найвищої ціни без проведення повторних торгів. У такому разі організатор електронного аукціону формує відповідний протокол та протягом трьох робочих днів надсилає його замовнику електронного аукціону.

22. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, що не перемогли в електронних торгах, здійснюється протягом трьох банківських днів з дня виконання переможцем аукціону дій, визначених в пункті 19 цього Порядку. У разі зазначення в заявці на участь в електронному аукціоні або під час реєстрації неповної інформації про банківські реквізити організатор електронного аукціону не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.

23. Гарантійний внесок не повертається у разі:

відмови переможця аукціону від укладення договору купівлі-продажу частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, що оформляється відповідним протоколом;

нездійснення оплати за придбаний лот;

непідписання протоколу електронних торгів протягом встановленого строку.

24. Матеріали, подані учасниками електронного аукціону відповідно до пункту 8 цього Порядку, не повертаються.

25. Електронний аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі відсутності допущених учасників.

У разі визнання електронного аукціону таким, що не відбувся, повторний електронний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

26. Результати електронних аукціонів можуть бути оскаржені учасниками та визнані недійсними тільки в судовому порядку.

У разі визнання результатів електронного аукціону та договору купівлі-продажу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, укладеного з переможцем аукціону, недійсними, керуючий комітет приймає рішення про проведення повторного електронного аукціону.

У такому разі переможцю аукціону повертається гарантійний внесок та кошти, сплачені ним відповідно до пункту 19 цього Порядку.

 

Додаток
до Тимчасового порядку

 

ЗВІТ
про поводження з озоноруйнівними речовинами та товарами, що їх містять, за ____ рік

Повне найменування та місцезнаходження (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання) суб'єкта господарювання

Номер ліцензії Мінекономрозвитку на експорт/
імпорт товарів

Номер погодження Мінприроди про надання ліцензії Мінекономрозвитку

Озоноруйнівна речовина (товар), що була ввезена/вивезена

Кількість озоноруйнівної речовини (товарів), кілограмів (штук)

Повне найменування та місцезнаходження (прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання) суб'єкта господарювання, якому була продана озоноруйнівна речовина (товари), сфера, в якій буде застосовуватись озоноруйнівна речовина

Кількість озоноруйнівної речовини (товарів), що продана, кілограмів (штук)

Залишок на кінець року, кілограмів (штук)

Керівник імпортера (експортера) ___
                                                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_______
                     (дата)

__
(підпис)

М. П. (за наявності)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали