Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 грудня 2015 р. N 1154

Київ

Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо реалізації з 1 липня 2016 р. по 31 грудня 2017 р. у Львівській, Полтавській та Харківській областях пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб (далі - пілотний проект) у межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

2. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, що додається.

3. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством фінансів під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки для надання учасникам пілотного проекту безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності.

4. Львівській, Полтавській та Харківській обласним державним адміністраціям:

1) забезпечити реалізацію пілотного проекту, зокрема:

затвердити за результатами консультацій із сторонами соціального діалогу перелік пріоритетних видів економічної діяльності у відповідному регіоні для залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб;

організувати проведення громадських робіт;

провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення із залученням засобів масової інформації;

2) подавати щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію про стан реалізації пілотного проекту за встановленою ним формою.

5. Міністерству соціальної політики:

1) надавати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення Львівської, Полтавської та Харківської обласних державних адміністрацій методичну допомогу в реалізації пілотного проекту;

2) поінформувати до 31 березня 2018 р. Кабінет Міністрів України про результати реалізації пілотного проекту та внести пропозиції стосовно визначення порядку залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб на всій території України.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2015 р. N 1154

ПОРЯДОК
реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб (далі - пілотний проект).

2. Учасниками пілотного проекту є непрацюючі працездатні особи з числа:

членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;

внутрішньо переміщених осіб.

З метою участі в пілотному проекті зазначені особи звертаються до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради (далі - органи соціального захисту населення) за місцем фактичного проживання/перебування з відповідною заявою.

3. Залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється державною службою зайнятості шляхом:

сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця;

надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності (далі - фінансова допомога);

пропонування участі в громадських роботах.

4. Органи соціального захисту населення формують списки непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, та внутрішньо переміщених осіб, які виявили бажання взяти участь у пілотному проекті, та передають їх до Львівської, Полтавської та Харківської облдержадміністрацій (далі - облдержадміністрації) та Львівського, Полтавського і Харківського обласних центрів зайнятості (далі - обласні центри зайнятості).

У разі залучення до реалізації пілотного проекту осіб з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, враховуються пропозиції районних і міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, та районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості (далі - базові центри зайнятості) щодо виду участі таких осіб у пілотному проекті.

Залучення до реалізації пілотного проекту осіб, які отримують соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям і доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, особами, які досягли 80-річного віку, інвалідами I і II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду, а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги, здійснюється за умови забезпечення установами соціального обслуговування або громадськими чи благодійними організаціями соціальними послугами членів малозабезпеченої сім'ї, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги.

У разі залучення до реалізації пілотного проекту непрацюючих осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту, виплата їм відповідно до законодавства як непрацюючим особам надбавки (допомоги) та щомісячні компенсаційні виплати на догляд припиняються з місяця, що настає за місяцем, у якому особу було залучено до роботи, та поновлюються з місяця, що настає після припинення участі в пілотному проекті.

5. Для сприяння організації підприємницької діяльності шляхом надання фінансової допомоги базові центри зайнятості відповідно до законодавства організовують для учасників пілотного проекту (за їх бажанням) професійне навчання та надають безоплатні консультації з питань провадження підприємницької діяльності.

6. Для вирішення питань реалізації пілотного проекту в облдержадміністрації може утворюватися комісія (далі - комісія), до складу якої включаються представники обласного центру зайнятості, органів соціального захисту населення, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також (за згодою) організацій роботодавців та профспілок, їх об'єднань та громадських об'єднань з правом дорадчого голосу.

Для забезпечення роботи комісії відповідна облдержадміністрація затверджує:

положення про комісію, строки підготовки та подання списку учасників пілотного проекту, розгляду його комісією;

критерії відбору учасників пілотного проекту, зокрема з урахуванням результатів оцінки базовим центром зайнятості можливостей їх працевлаштування, в тому числі шляхом участі в громадських роботах, а також рекомендацій, наданих після професійного консультування.

Відбір учасників пілотного проекту, яким надається можливість для організації підприємницької діяльності шляхом надання фінансової допомоги, здійснюється з урахуванням результатів аналізу базовим центром зайнятості бізнес-плану учасника пілотного проекту.

Комісія розглядає списки, подані органами соціального захисту населення, відбирає учасників пілотного проекту та приймає відповідне рішення, яке оформляється протоколом засідання.

7. Учасники пілотного проекту, яких залучають до роботи шляхом сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на нові робочі місця, та участі в громадських роботах, звертаються до базових центрів зайнятості.

З учасниками пілотного проекту, щодо яких комісією прийнято рішення про надання їм фінансової допомоги обласними і відповідними базовими центрами зайнятості та органами соціального захисту населення, укладається чотиристоронній договір, примірна форма якого затверджується Мінсоцполітики (далі - договір).

У разі виявлення обласним, базовим центром зайнятості чи органом соціального захисту населення факту невиконання учасником пілотного проекту умов договору зазначені сторони договору можуть ініціювати розгляд на засіданні комісії питання щодо розірвання такого договору та повернення учасником пілотного проекту отриманих ним коштів. Матеріали щодо порушення учасником пілотного проекту умов договору збирає та подає на розгляд комісії сторона, яка ініціює розгляд питання.

8. Фінансова допомога надається одноразово шляхом оплати обласним центром зайнятості за заявою-дорученням учасника пілотного проекту, який має статус фізичної особи - підприємця, витрат на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом.

Фінансова допомога надається за принципом ощадливого використання коштів, економічної обґрунтованості на основі достовірної інформації щодо діапазону цін та на підставі заяви-доручення учасника пілотного проекту про отримання такої допомоги та інших документів, необхідних для проведення її оплати. Документи подаються за місцем реєстрації чи постійного проживання учасника пілотного проекту до базового центру зайнятості, який подає їх протягом одного робочого дня з дати їх надходження до обласного центру зайнятості. Оплата витрат учасника пілотного проекту на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом, проводиться обласним центром зайнятості згідно з умовами договору, укладеного між учасником пілотного проекту та продавцем обладнання і матеріалів.

9. Граничний розмір фінансової допомоги за окремими пріоритетними видами економічної діяльності у відповідному регіоні для організації підприємницької діяльності учасників пілотного проекту та порядок використання і повернення таких коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розмір фінансової допомоги, вимоги до звітності щодо її використання та інші умови визначаються в договорі.

10. Фінансова допомога надається за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для реалізації пілотного проекту.

11. Сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених учасником пілотного проекту податків, зборів (обов'язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Для підтвердження розміру сплачених податків та єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування учасник пілотного проекту подає обласному центру зайнятості довідку, видану органом ДФС за місцем його обліку як платника податків.

12. Фінансова допомога не повертається, якщо:

сума сплачених у відповідному році податків, зборів (обов'язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування перевищує суму фінансової допомоги, що повинна бути повернута за такий рік;

учасник пілотного проекту працевлаштовує в перший рік участі в пілотному проекті не менш як двох інших осіб із числа осіб зазначених у пункті 2 цього Порядку, або осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не менш як на два роки (за направленням базового центру зайнятості).

У разі звільнення такого працівника до закінчення строку працевлаштування учасник пілотного проекту має право працевлаштувати на його місце іншу особу за направленням базового центру зайнятості або повинен повернути фінансову допомогу на умовах, передбачених законодавством.

13. Місцеві держадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад разом із базовими центрами зайнятості організовують відповідно до законодавства про зайнятість населення громадські роботи для учасників пілотного проекту, зокрема із соціального супроводу та надання соціальних послуг особам з інвалідністю, людям похилого віку та особам, звільненим з військової служби після участі в антитерористичній операції.

14. Дохід за шість місяців, отриманий учасником пілотного проекту у період участі в пілотному проекті, не враховується під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали