Додаткова копія: Про Регламент Київської міської ради

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 14 липня 2011 року N 383/5770

Про Регламент Київської міської ради

Відповідно до статей 140, 141 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 26, пунктів 13, 14 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Регламент Київської міської ради згідно з додатком.

2. Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київради від 01.07.2008 N 8/8, вважати таким, що втратив чинність.

3. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - секретаря Київради.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
14.07.2011 N 383/5770

РЕГЛАМЕНТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Регламент Київської міської ради встановлює порядок діяльності Київської міської ради (далі - Київрада), її посадових осіб, постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатських груп, фракцій Київради, депутатів Київради та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Київської міської ради

1. Київська міська рада - представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Києва та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про статус депутатів місцевих рад", Статутом територіальної громади міста Києва, Європейською Хартією місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами.

2. Київрада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'зки, бути позивачем і відповідачем у судах та мати інші реквізити та повноваження.

3. Строк повноважень Київради визначається Конституцією України та законами України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Київради

1. Діяльність Київради базується на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;

8) підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою міста Києва;

9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

10) судового захисту прав місцевого самоврядування.

2. Сесії Київради проводяться гласно. У разі необхідності Київрада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

3. Гласність у роботі Київради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань Київради, засідань Президії, постійних комісій, робочих груп з урахуванням обмежень, встановлених законом, а також шляхом розповсюдження інформації про діяльність Київради, її органів та посадових осіб, інформації про прийняті ними акти через засоби масової інформації, електронні Інтернет-видання.

4. Відкритість пленарних засідань Київради забезпечується шляхом прямої трансляції її засідань по телебаченню і радіо, розміщення стенографічного звіту пленарних засідань Київради та її рішень на офіційному веб-сайті Київради (www.kmr.gov.ua) та публікації її рішень в газеті Київради "Хрещатик".

5. Хід пленарних засідань Київради безпосередньо транслюється через візуальне зображення і звукове відтворення у службові приміщення, що розташовуються у будинку Київради, для акредитованих при Київраді представників засобів масової інформації та громадськості.

6. Акредитація представників засобів масової інформації при Київраді, організація висвітлення діяльності Київради, її органів та посадових осіб покладається на секретаріат Київради. Порядок акредитації представників засобів масової інформації при Київраді затверджується рішенням Київради. Акредитованим при Київраді представникам засобів масової інформації надається сприяння у виконанні ними професійної діяльності, забезпечується можливість ознайомитися з матеріалами, які поширюються серед депутатів, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

7. У разі порушення акредитованим при Київраді представником засобу масової інформації законодавства в інформаційній сфері, порядку висвітлення діяльності Київради, її органів та посадових осіб він може бути позбавлений акредитації в установленому порядку.

8. Дозвіл на перебування в залі під час пленарного засідання Київради особам, які не є депутатами Київради, або працівникам секретаріату Київради надається Київським міським головою, заступником міського голови - секретарем Київради або керуючим справами Київради відповідно до встановленого порядку.

9. Без додаткового дозволу в кулуарах зали пленарного засідання Київради мають право бути присутніми помічники-консультанти депутатів Київради.

10. Робота Київради, її органів та секретаріату Київради здійснюється державною мовою.

Стаття 3. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін та доповнень

1. Регламент Київради затверджується на пленарному засіданні Київради більшістю голосів депутатів від загального складу Київради.

2. Забезпечення дотримання Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні Київради. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на постійну комісію Київради, до функціональної спрямованості якої відносяться питання Регламенту Київради.

3. Зміни та доповнення до Регламенту Київради вносяться на розгляд Київради в порядку, передбаченому цим Регламентом. Рішення Київради про внесення змін та доповнень до Регламенту Київради приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Київради.

4. Регламент Київради діє до моменту затвердження нового Регламенту Київради.

Розділ II. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 4. Набуття і строк повноважень депутата Київради

1. Депутат Київради набуває своїх повноважень в результаті обрання його до Київради відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

2. Повноваження депутата Київради починаються з дня відкриття першої сесії Київради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів Київською міською територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Київради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата Київради. Після набуття депутатом Київради повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак.

3. У разі коли депутат Київради достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням Київської міської територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку місцевої організації партії (виборчого блоку місцевих організацій політичних партій). У такому випадку повноваження новообраного депутата Київради починаються з моменту заслуховування, на черговому після обрання депутата Київради пленарному засіданні Київради, відповідного повідомлення Київської міської територіальної виборчої комісії.

4. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.

5. Спори щодо набуття та припинення повноважень депутатами Київради вирішуються в судовому порядку.

Стаття 5. Права та обов'язки депутатів Київради

1. Депутат Київради є повноважним і рівноправним членом Київради - представницького органу місцевого самоврядування. Депутат Київради відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його участі у діяльності Київради та її органів.

2. Депутат Київради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях Київради та її органів, до складу яких він входить. Депутат Київради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

3. Депутат Київради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу. Депутат Київради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі районних у м. Києві рад та їх органів (у разі їх утворення), виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), загальних зборах громадян, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в місті Києві.

4. Депутат Київради зобов'язаний:

1) дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту Київради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Київради та її органів;

2) всебічно відстоювати інтереси членів територіальної громади міста Києва;

3) брати участь у роботі Київради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

4) виконувати рішення Київради, її органів, доручення Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київради з питань депутатської діяльності та інформувати їх про виконання доручень;

5) підтримувати зв'язок з виборцями, територіальною громадою міста Києва, органами місцевого самоврядування;

6) виконувати доручення виборців;

7) звітувати перед виборцями та інформувати виборців про роботу Київради та її органів з питання виконання бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста Києва; цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, рішень Київради і доручень виборців;

8) брати участь у громадських слуханнях, загальних зборах;

9) вивчати громадську думку;

10) вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них Київраду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

11) вести прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади міста Києва, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

12) виконувати вимоги головуючого на пленарному засіданні Київради;

13) дотримуватись норм депутатської етики;

14) не принижувати честь і гідність виборців, не закликати громадян до незаконних дій, не використовувати завідомо неправдиву інформацію, не висловлювати необґрунтованих звинувачень на будь-чию адресу.

5. Депутат Київради має право:

1) обирати і бути обраним до органів Київради;

2) офіційно представляти виборців у Київраді та її органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності;

3) на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста Києва, з питань депутатської діяльності;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Київради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд Київради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд Київради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, пропозиції до них;

7) вносити на розгляд Київради питання, що стосуються персонального складу утворюваних Київрадою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Київрадою;

8) порушувати питання про недовіру Київському міському голові, розпуск органів, утворених Київрадою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);

9) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вимагати повторного голосування у випадках виявлення порушень правил голосування та помилок автоматизованої системи при підрахунку голосів депутатів;

11) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, надавати інформацію;

12) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань Київради та її органів до моменту їх опублікування;

13) оголошувати на засіданнях Київради та її органів тексти звернень, запитів, запитань, заяв, пропозицій як власних, так і громадян та їх об'єднань;

14) передавати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Київради або її органу, в якому він бере участь;

15) порушувати в Київраді та її органах питання про необхідність проведення перевірок діяльності розташованих на території міста Києва підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів, районних в м. Києві державних адміністрацій, а також за дорученням Київради або її органів брати участь у контролі за виконанням рішень Київради;

16) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та органів, діяльність яких перевірялася, а також органів, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення. У разі виникнення порушень законодавства України депутат Київради звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади;

17) вимагати усунення порушень законності;

18) об'єднуватися з іншими депутатами Київради в депутатські групи, фракції, які утворюються відповідно до цього Регламенту;

19) доступу до комунальних засобів масової інформації з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу Київради в порядку, встановленому Київрадою;

20) невідкладно отримувати інформацію, що стосується діяльності Київради, копії рішень Київради, протоколів, стенограм пленарних засідань, оформлених належним чином, а у випадках технічної неможливості - протягом десяти днів;

21) безперешкодного проходу, проїзду та зупинки на території підприємств, установ та організацій комунальної власності або товариств (підприємств), у статутному капіталі яких територіальна громада міста Києва володіє акціями (частками), якщо інше не встановлено законодавством.

22) здійснювати інші права, передбачені законами України.

6. Порядок реалізації прав депутатів Київради визначається Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

Стаття 6. Порядок формування депутатських груп, фракцій Київради

1. Депутати Київради можуть добровільно об'єднуватися у депутатські групи, фракції Київради.

2. Депутатські фракції Київради формуються (об'єднуються) депутатами Київради на партійній основі. До складу депутатської фракції Київради можуть входити також позапартійні депутати Київради, які підтримують політичну спрямованість фракції.

3. Депутатські групи Київради формуються (об'єднуються) позафракційними депутатами на основі спільних поглядів з питань соціально-економічного розвитку міста Києва, спільності проблем, які вони вирішують, або за іншими ознаками з чисельністю не менше п'яти депутатів.

4. Депутатські групи, фракції реєструються в секретаріаті Київради в порядку, встановленому цим Регламентом.

5. Зареєстровані депутатські групи та депутатські фракції мають рівні права.

6. Членство депутата Київради в депутатській групі, фракції Київради не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

7. Депутатські групи, фракції Київради не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

8. Депутат Київради не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи, фракції Київради.

9. Реорганізація та формування депутатських груп, фракцій Київради може проводитися протягом усього строку повноважень Київради.

10. Депутатська група, фракція реєструється секретаріатом Київради за поданням голови або уповноваженого представника депутатської групи, фракції, до якого додається підписане депутатами цієї групи, фракції письмове повідомлення про сформування депутатської групи, фракції із зазначенням її назви, персонального складу та депутатів, які уповноважені представляти групу, фракцію.

11. Інформація про формування депутатської групи, фракції Київради оголошується головуючим на пленарному засіданні Київради.

12. Про зміни в складі депутатської групи, фракції Київради голова або уповноважений представник депутатської групи, фракції повідомляє секретаріату Київради. Інформація про зміни у складі депутатської групи, фракції оголошується головуючим на пленарному засіданні Київради та реєструється в секретаріаті Київради.

13. Про входження, вихід зі складу зареєстрованої депутатської групи, фракції депутат Київради повідомляє письмово головуючого на пленарному засіданні. Письмове повідомлення депутата Київради про входження до складу тієї чи іншої депутатської групи, фракції погоджується з головою або уповноваженим представником цієї депутатської групи, фракції. Повідомлення про виключення із складу депутатської групи, фракції робить головуючий на пленарному засіданні за поданням голови або уповноваженого представника депутатської групи, фракції.

14. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів Київради із складу депутатської групи, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж встановлено цим Регламентом;

2) у разі прийняття депутатами Київради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи, фракції;

3) після закінчення строку повноважень Київради.

15. Депутат Київради, який не входить до складу депутатської групи, фракції, є позафракційним.

Стаття 7. Права депутатських груп, фракцій Київради

1. Повноваження депутатських груп, фракцій Київради є похідними від повноважень депутата Київради, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

2. Депутатські групи, фракції Київради мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях Київради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає (звільняє) та затверджує Київрада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Київради з кожного питання порядку денного пленарного засідання Київради;

4) на виступ свого представника після припинення обговорення питання на пленарному засіданні Київради, якщо таке питання розглядається з ініціативи депутатської групи, фракції Київради.

3. Депутати Київради можуть утворювати міжфракційні об'єднання, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

4. Голова або уповноважений представник депутатської групи, фракції Київради може доручити виконання закріплених за ним цим Регламентом представницьких функцій будь-кому із членів відповідної депутатської групи, фракції Київради.

5. Жодна депутатська група, фракція Київради не має права виступати від імені Київради або територіальної громади м. Києва.

Стаття 8. Забезпечення діяльності депутатських груп, фракцій Київради

1. Київський міський голова, заступник міського голови - секретар Київради сприяють у забезпеченні зареєстрованих депутатських груп, фракцій Київради приміщеннями, необхідним обладнанням тощо.

2. У залі засідань Київради за депутатами закріплюються робочі місця по групах, фракціях Київради.

3. Для забезпечення діяльності депутатських груп, фракцій Київради в структурі секретаріату Київської міської ради утворюється відділ по роботі з депутатськими групами, фракціями. Цей відділ утворюється та діє відповідно до Положення, яке затверджується заступником міського голови - секретарем Київради.

Стаття 9. Депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання

1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата Київради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території м. Києва, здійснити певні дії, вжити заходи чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Порядок розгляду депутатського звернення визначається статтею 13 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

2. Депутатський запит - це підтримана Київрадою вимога депутата Київради до посадових осіб Київради і її органів, Київського міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста Києва, а також до голови та заступників голови виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), голів районних в місті Києві державних адміністрацій, їх заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які належать до відання Київради. Порядок розгляду депутатського запиту визначається статтею 21 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

3. Всі депутатські запити, оголошені на пленарному засіданні Київради, реєструються та зберігаються у секретаріаті Київради з позначкою про дату їх оголошення та результати голосування по них.

4. Секретаріат Київради доводить текст депутатського запиту до відповідного органу державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, до яких його направлено.

5. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом Київради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на пленарному засіданні сесії Київради або дана депутату Київради індивідуально. Запитання не включається до порядку денного пленарного засідання Київради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

6. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами Київради на пленарних засіданнях Київради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються Київрадою або за її дорученням передаються для розгляду та вивчення до постійних комісій Київради чи надсилаються на розгляд посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Київрадою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатам Київради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також Київраді.

7. Київрада та виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів Київради, схвалених Київрадою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на пленарних засіданнях Київради.

Стаття 10. Доручення виборців

1. Виборці можуть давати депутатові Київради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб мешканців відповідного будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, району в місті чи територіальної громади в цілому.

2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання Київради та її органів. Порядок розгляду доручень виборців депутатом Київради визначається статтею 17 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Стаття 11. Звіти депутатів, депутатських груп, фракцій Київради перед виборцями та зустрічі з ними

1. Депутати, депутатські групи, фракції Київради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язані звітувати про свою роботу перед виборцями. Порядок, форма та строки проведення звітів депутатів, депутатських груп, фракцій Київради перед виборцями визначаються самими депутатами, депутатськими групами, фракціями Київради.

2. Звіти депутатів, депутатських груп, фракцій Київради повинні містити відомості про їх діяльність у Київраді та в її органах, про прийняті Київрадою та її органами рішення, про хід їх виконання, про їх особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень Київради, її органів, а також доручень виборців. Звіти і зустрічі депутатів, депутатських груп, фракцій Київради з виборцями висвітлюються комунальними засобами масової інформації в порядку, який затверджується рішенням Київради.

Розділ III. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 12. Загальний склад, органи та посадові особи Київради

1. Загальний склад Київради становить 120 депутатів.

2. Вибори депутатів Київради проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Київрада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

3. Органами та посадовими особами Київради є:

1) Київський міський голова;

2) заступник міського голови - секретар Київради;

3) постійні комісії Київради;

4) тимчасові контрольні комісії Київради;

5) Президія Київради;

6) Погоджувальна рада;

7) секретаріат Київради.

Стаття 13. Київський міський голова

1. Київський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Києва і здійснює повноваження відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", Статуту територіальної громади міста Києва та рішень Київради.

2. Повноваження Київського міського голови починаються з моменту оголошення Київською міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії Київради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 14. Заступник міського голови - секретар Київради

1. Заступник міського голови - секретар Київради обирається відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про столицю України - місто-герой Київ".

2. Заступник міського голови - секретар Київради:

1) організовує підготовку сесії Київради та її пленарних засідань;

2) за письмовим дорученням Київського міського голови скликає та веде пленарні засідання Київради і засідання Президії Київради;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень Київради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

4) за дорученням Київського міського голови координує діяльність постійних комісій Київради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

5) сприяє депутатам Київради у здійсненні їхніх повноважень;

6) організовує за дорученням Київради здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

7) забезпечує зберігання офіційних документів Київради та забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку, в тому числі до електронних носіїв, на яких зафіксована інформація про проведення пленарних засідань Київради;

8) очолює секретаріат Київради;

9) веде регулярний прийом депутатів Київради;

10) вирішує за дорученням Київського міського голови або Київради інші питання, пов'язані з діяльністю Київради та її органів.

3. У разі невмотивованої відмови Київського міського голови або неможливості скликання ним сесії ради заступник міського голови - секретар Київради скликає сесії Київради, повідомляє депутатам Київради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Київради, питання, які передбачається внести на розгляд Київради, проводить пленарні засідання сесії Київради.

4. Заступник міського голови - секретар Київради у разі дострокового припинення повноважень Київського міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень здійснює повноваження Київського міського голови.

5. Повноваження заступника міського голови - секретаря Київради можуть бути достроково припинені за рішенням Київради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення повноважень заступника міського голови - секретаря Київради може бути внесено на розгляд Київради на вимогу Київського міського голови або не менш як третини депутатів від загального складу Київради. Повноваження заступника міського голови - секретаря Київради можуть бути достроково припинені у зв'язку зі зверненням з особистою заявою про складення повноважень.

Стаття 15. Постійні комісії Київради

1. Постійні комісії Київради є органами Київради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень Київради та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

2. Постійні комісії Київради обираються Київрадою на термін її повноважень у складі голови та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною постійною комісією. Перелік постійних комісій Київради затверджується рішенням Київради. Порядок організації та діяльності постійних комісій визначається законодавством України, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії Київради.

Стаття 16. Тимчасові контрольні комісії Київради

1. Тимчасові контрольні комісії Київради є органами Київради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Київрадою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Київради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. Тимчасова контрольна комісія Київради утворюється на підставі подань депутатських груп, фракцій Київради. Якщо депутатська група, фракція Київради не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії Київради, то комісія створюється без участі цієї депутатської групи, фракції Київради. Вихід депутата Київради із депутатської групи, фракції, яка його делегувала у тимчасову контрольну комісію, не припиняє його членства в цій комісії Київради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Результати своєї роботи тимчасова контрольна комісія викладає в письмовому звіті, який розглядається на пленарному засіданні Київради. Звіт повинен містити висновки та пропозиції про:

1) факти й обставини, які стали підставами для створення комісії;

2) відомості чи обставини, встановлені тимчасовою контрольною комісією, і докази, якими це підтверджується;

3) відомості чи обставини, що не підтвердилися;

4) факти й обставини, які не були перевірені.

5. За результатами розгляду звіту і пропозицій тимчасової контрольної комісії Київрада може прийняти такі рішення:

1) взяти до відома висновки і пропозиції тимчасової контрольної комісії;

2) припинити повноваження тимчасової контрольної комісії;

3) продовжити роботу тимчасової контрольної комісії на визначений Київрадою строк.

6. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються:

1) одночасно з прийняттям Київрадою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

2) у разі припинення повноважень Київради відповідного скликання, якою утворено тимчасову контрольну комісію.

7. Роботу тимчасових контрольних комісій Київради забезпечує секретаріат Київради.

Стаття 17. Президія Київради

1. Президія Київради є дорадчим органом Київради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд Київради.

2. До складу Президії Київради входять Київський міський голова, заступник міського голови - секретар Київради, голови постійних комісій Київради, голови або уповноважені представники депутатських груп, фракцій Київради. Президія Київради діє на основі Положення про Президію Київської міської ради (Положення N 381/5768).

Стаття 18. Погоджувальна рада депутатських груп, фракцій Київради

1. Голови або уповноважені представники депутатських груп, фракцій Київради, по одному від кожної, можуть утворювати Погоджувальну раду депутатських груп, фракцій Київради, яка має статус дорадчого органу. Засідання Погоджувальної ради веде Київський міський голова, заступник міського голови - секретар Київради, а в разі їх відсутності або неможливості проведення ними засідання - інший член Погоджувальної ради, обраний більшістю голосів членів Погоджувальної ради.

2. Погоджувальна рада депутатських груп, фракцій Київради скликається Київським міським головою, заступником міського голови - секретарем Київради або за пропозицією депутатських груп, фракцій Київради. Організація скликання Погоджувальної ради покладається на секретаріат Київради. Погоджувальна рада не приймає рішень, обов'язкових для виконання. Пропозиції Погоджувальної ради, внесення яких пропонується на розгляд Київради, можуть підписуватися головами або уповноваженими представниками депутатських груп, фракцій Київради.

Стаття 19. Секретаріат Київради

1. Секретаріат Київради утворюється Київрадою. Структура секретаріату Київради, витрати на утримання затверджуються Київрадою за поданням Київського міського голови.

2. Секретаріат Київради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Київради, її органів, депутатів, депутатських груп, фракцій Київради, сприяє здійсненню Київрадою взаємодії з її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією) та його структурними підрозділами, районними у місті Києві радами (у разі їх утворення), районними в м. Києві державними адміністраціями, здійснює контрольні функції, передбачені цим Регламентом.

3. Кореспонденція, адресована Київському міському голові, заступнику міського голови - секретарю Київради, постійним комісіям Київради, депутатам, депутатським групам, фракціям Київради, структурним підрозділам секретаріату Київради реєструється та передається секретаріатом Київради адресатам.

4. Секретаріат Київради за посадою очолює заступник міського голови - секретар Київради.

5. Секретаріат Київради діє згідно з Положенням про нього, яке затверджується Київським міським головою за поданням заступника міського голови - секретаря Київради.

РОЗДІЛ IV. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 20. Виконавчий орган Київради

1. Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.

2. Структура, загальна чисельність виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), витрати на його утримання затверджуються Київрадою. Призначення та звільнення з посад заступників голови виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з питань здійснення самоврядних повноважень Київський міський голова погоджує з Київською міською радою.

3. Положення про головні управління, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) затверджуються виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) за попереднім погодженням з постійними комісіями Київради, до функціональної спрямованості яких належить питання діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчого органу, а також з постійною комісією, до функціональної спрямованості якої належить питання визначення обсягу повноважень виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Розділ V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 21. Планування роботи Київради

1. Діяльність Київради проводиться відповідно до планів, які затверджуються Київрадою. План роботи Київради визначає напрями діяльності Київради та її органів, організаційні форми вирішення поставлених завдань та містить перелік основних організаційних та масових заходів і виконавців. Проект плану роботи Київради розробляється у постійних комісіях Київради, структурних підрозділах виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за участю секретаріату Київради з урахуванням пропозицій депутатів, депутатських груп, фракцій Київради, органів місцевого самоврядування.

2. Організація виконання плану роботи Київради покладається на постійні комісії Київради та секретаріат Київради. Хід виконання плану роботи Київради може обговорюватися на засіданнях постійних комісій, засіданнях Президії Київради. Пропозиції щодо уточнення або зміни плану роботи Київради розглядаються Київрадою на пленарних засіданнях на вимогу постійних комісій Київради та депутатів Київради. Контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних комісій Київради покладається на заступника міського голови - секретаря Київради.

Стаття 22. Скликання сесії Київради та її пленарних засідань

1. Київрада проводить роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Київради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій Київради.

2. Перша сесія новообраної Київради скликається Київською міською територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Київради в кількості, яка забезпечує повноважність складу Київради відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова Київської міської територіальної виборчої комісії, який інформує Київраду про підсумки виборів депутатів Київради, а також про підсумки виборів Київського міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів Київради нового скликання та новообраного Київського міського голови відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" головує на пленарних засіданнях сесії Київради Київський міський голова. Наступні сесії Київради скликаються Київським міським головою.

3. Сесії Київради скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4. У разі невмотивованої відмови Київського міського голови або неможливості ним скликання сесії Київради сесія скликається заступником міського голови - секретарем Київради.

5. Сесія Київради скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Київради. У разі якщо Київський міський голова або заступник міського голови - секретар Київради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу Київради, сесія може бути скликана депутатами Київради, які становлять не менше однієї третини складу Київради, або постійною комісією Київради.

6. Рішення про скликання сесії Київради доводиться до відома депутатів Київради і населення міста Києва не пізніше ніж за десять днів до пленарного засідання Київради, а у виняткових випадках, що потребують термінового рішення Київради, не пізніше ніж за день до пленарного засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення, вмотивуванням невідкладності та питань, які передбачається внести на розгляд Київради.

7. Пленарні засідання сесії Київради проводяться не рідше одного разу на місяць, як правило, в четвер. Рішення про проведення пленарного засідання доводиться до відома депутатів Київради і населення міста Києва не пізніше ніж за десять днів до цього засідання Київради, а у виняткових випадках, що потребують термінового рішення Київради, не пізніше ніж за день до пленарного засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які попередньо планується внести на розгляд Київради. Зазначені положення не застосовуються у випадках, коли порядок денний пленарного засідання не вичерпаний, і за пропозицією Київського міського голови, головуючого на пленарному засіданні або депутатів, депутатських груп, фракцій Київради продовження пленарного засідання переноситься на інший строк, про що приймається Київрадою відповідне рішення.

Розділ VI. ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 23. Подання проектів рішень на розгляд Київради та вимоги щодо їх оформлення

1. Суб'єктами подання проектів рішень виступають Київський міський голова, заступник міського голови - секретар Київради, постійні та тимчасові контрольні комісії Київради, депутатські групи, фракції, депутати Київради, виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація), загальні збори громадян в порядку, визначеному законодавством, Статутом територіальної громади міста Києва та цим Регламентом.

2. Проект рішення, поданий виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), підписується посадовими особами, визначеними Регламентом виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

3. Проекти рішень Київради подаються до управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради у двох екземплярах: у паперовому та в електронному вигляді. Текст проекту рішення повинен бути стислим, суть документа викладено чітко з дотриманням вимог нормотворчої техніки. Проект рішення Київради нормативно-правового характеру повинен містити положення про оприлюднення та набрання ним чинності.

4. Суб'єкт подання проекту рішення на зворотному боці останньої сторінки проекту рішення зазначає профільну постійну комісію та постійні комісії, до функціональної спрямованості яких належить попередній розгляд зазначеного проекту рішення.

5. Суб'єкт подання (розробник проекту рішення) підписує кожну сторінку проекту рішення.

6. Разом з проектом рішення до секретаріату Київради подається:

1) пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення (із зазначенням ініціалів особи, яка є суб'єктом подання проекту рішення, повної назви її посади, контактних даних особи, відповідальної за супроводження проекту рішення, а також зазначається доповідач проекту рішення на пленарному засіданні Київради);

2) додатки (якщо вони є).

7. У випадку внесення проекту рішення Київради, що передбачає матеріальні чи інші витрати міського бюджету, повинно додаватись фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат.

8. Проект рішення Київради про внесення змін чи доповнень до рішень Київради подається суб'єктами подання у вигляді порівняльних таблиць з викладенням тексту рішення (його структурних частин), який підлягає зміні чи доповненню.

9. При підготовці проекту регуляторного акта у сфері господарської діяльності його розробник готує аналіз регуляторного впливу для оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, а при одержанні їх після опублікування проекту вирішує питання про їх урахування, виходячи при цьому з вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

10. До розгляду проекту рішення Київради нормативно-правового характеру може бути проведено громадське обговорення, яке організовує суб'єкт подання проекту рішення. У разі проведення громадського обговорення проект рішення Київради публікується в газеті "Хрещатик", оприлюднюється на сайті Київради або її виконавчого орану (Київської міської державної адміністрації) із зазначенням строків та адреси, за якою направляються пропозиції.

Стаття 24. Розгляд проектів рішень Київради, поданих загальними зборами громадян

1. Загальні збори проводяться за місцем проживання членів територіальної громади міста Києва. Рішення загальних зборів громадян оформляються письмово, з дотриманням вимог Статуту територіальної громади м. Києва.

2. Письмово викладена пропозиція подається до Київської міської ради та реєструється секретаріатом Київради. Постійна комісія Київської міської ради, що відповідно до доручення заступника міського голови - секретаря Київради визначена профільною з опрацювання пропозицій загальних зборів громадян, розглядає на своєму засіданні подані пропозиції за участю членів ініціативної групи загальних зборів громадян.

3. У разі підтримання пропозицій загальних зборів громадян комісією готується проект рішення Київради або ухвалюються рекомендації щодо вирішення порушеного питання.

4. Місцеві ініціативи членів територіальної громади м. Києва розглядаються Київрадою відповідно до вимог цієї статті, з урахуванням положень Статуту територіальної громади м. Києва.

Стаття 25. Реєстрація проектів рішень Київради та їх розгляд постійними комісіями Київської міської ради

1. Проекти рішень Київради реєструються в управлінні організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради. Проект рішення Київради, поданий з дотриманням вимог частин другої - дев'ятої статті 23 цього Регламенту, реєструється в день його подання.

2. У разі якщо проект рішення Київради не відповідає вимогам, визначеним частинами другою - дев'ятою статті 23 цього Регламенту, працівник управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради в усній формі надає суб'єкту подання зауваження до проекту рішення та повертає проект рішення йому на доопрацювання.

3. У випадку відмови суб'єкта подання проекту рішення усунути зауваження, працівник управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради протягом одного дня викладає зазначені зауваження письмово та за підписом заступника міського голови - секретаря Київради або керуючого справами надсилає їх разом з проектом рішення відповідному суб'єкту подання. У разі незгоди із зауваженнями секретаріату Київради суб'єкт подання проекту рішення може направити відповідний проект рішення для розгляду постійній комісії, до функціональної спрямованості якої належать питання Регламенту, для розгляду та надання висновку щодо відповідності проекту рішення вимогам Регламенту Київради. Висновок постійної комісії щодо відповідності вимогам Регламенту Київради поданого проекту рішення є обов'язковим для виконання управлінням організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради.

4. Альтернативні проекти рішень Київради подаються до Київради з дотриманням вимог статті 23 та розглядаються відповідно до вимог цієї статті Регламенту.

5. Не пізніше наступного дня з дня реєстрації проекту рішення управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради передає проект рішення заступнику міського голови - секретарю Київради для надання доручення щодо попереднього розгляду проекту рішення профільній постійній комісії, яка, враховуючи функціональну спрямованість постійних комісій, визначається профільною з попереднього розгляду відповідного проекту рішення, а також до інших постійних комісій відповідно до їх функціональної спрямованості.

6. Проекти рішень направляються для розгляду постійним комісіям управлінням організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради.

7. Постійні комісії Київради протягом двох тижнів опрацьовують та за результатами розгляду проекту рішення візують проект рішення без зауважень (підтримують проект рішення), або висловлюють зауваження та пропозиції (викладаються у висновку постійної комісії) та інформують про результат розгляду проекту рішення профільну комісію.

8. Профільна постійна комісія протягом трьох тижнів з моменту реєстрації проекту рішення в постійній комісії розглядає проект рішення Київради разом з висновками постійних комісій Київради. У разі, якщо постійні комісії Київради не направили свої висновки до профільної постійної комісії у визначений частиною сьомою цієї статті строк, профільна постійна комісія розглядає проект рішення Київради без таких висновків.

9. За результатами розгляду проекту рішення Київради профільна постійна комісія:

1) підтримує проект рішення Київради (візує проект рішення без зауважень);

2) відхиляє проект рішення (направляє проект рішення суб'єкту подання з відповідним висновком);

3) створює робочу групу постійної комісії з доопрацювання проекту рішення;

4) висловлює зауваження та пропозиції (викладаються у висновку постійної комісії);

5) направляє проект рішення на юридичну, економічну та іншу експертизи.

10. У разі підтримання проекту рішення, а також висловлення зауважень та пропозицій до проекту рішення профільна комісія направляє проект рішення для опрацювання до управління правового забезпечення секретаріату Київради, яке протягом п'яти робочих днів:

1) візує проект рішення без зауважень;

2) у разі невідповідності вимогам законодавства надає правовий висновок щодо невідповідності проекту рішення чи його положень вимогам законодавства.

11. Завізований проект рішення Київради управлінням правового забезпечення секретаріату Київради передається профільною комісією до управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради для формування проекту порядку денного пленарного засідання Київради.

12. У разі відхилення проекту рішення профільна комісія направляє проект рішення суб'єкту подання з відповідним висновком щодо неможливості прийняття зазначеного проекту рішення Київрадою. Відхилений профільною комісією проект рішення може бути поданий суб'єктом подання до управління правового забезпечення секретаріату Київради для надання правового висновку.

13. За результатами розгляду проекту рішення управлінням правового забезпечення секретаріату Київради суб'єкт подання має право подати до управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради проект рішення разом з висновком профільної комісії та правовим висновком управління правового забезпечення секретаріату Київради для формування проекту порядку денного пленарного засідання Київради та розгляду на Президії Київради.

14. Правовий висновок управління правового забезпечення секретаріату Київради щодо невідповідності проекту рішення чи його положень вимогам законодавства розглядає профільна комісія та за результатами розгляду приймає рішення щодо подання проекту рішення до управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради для формування проекту порядку денного пленарного засідання Київради або щодо відхилення проекту рішення. У разі відхилення проекту профільною комісією суб'єкт подання має право подати до управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради проект рішення разом з висновком профільної комісії та правовим висновком управління правового забезпечення секретаріату Київради для формування проекту порядку денного пленарного засідання Київради та розгляду на Президії Київради.

15. За письмовим обґрунтуванням суб'єкта подання проекту рішення Київським міським головою, заступником міського голови - секретарем Київради можуть надаватися доручення постійним комісіям та секретаріату Київради щодо прискореного розгляду проекту рішення із зазначенням строків виконання доручення.

16. На письмове звернення депутата Київради секретаріат Київради протягом трьох робочих днів інформує його про те, в якому органі Київради або посадової особи перебуває на розгляді проект рішення.

Стаття 26. Розгляд актів прокурорського реагування

1. При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право, в тому числі, виносити протести та подання на рішення Київської міської ради, а також вносити приписи про усунення порушень закону.

2. Протести органів прокуратури, винесені на рішення Київської міської ради, надходять до Київської міської ради та за підписом Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради направляються на опрацювання до постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належить питання розгляду актів прокурорського реагування, інших постійних комісій, до функціональної спрямованості яких належить опротестоване рішення, структурних підрозділів Київради, а також до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

3. Відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) опрацьовує протест прокуратури та протягом семи робочих днів з моменту його надходження подає до Київської міської ради проект рішення щодо його розгляду або висловлює аргументовану правову позицію щодо розгляду цього протесту.

4. Постійні комісії, до функціональної спрямованості яких належить опротестоване рішення, у визначений частиною третьою цієї статті строк опрацьовують протест прокуратури та висловлюють аргументовану правову позицію щодо розгляду цього протесту, яка направляється на розгляд постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належить питання розгляду актів прокурорського реагування.

5. У разі неподання виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) у визначений частиною третьою цієї статті строк до Київради проекту рішення або правової позиції щодо розгляду протесту прокуратури, постійна комісія, до функціональної спрямованості якої належить питання розгляду актів прокурорського реагування, самостійно, з урахуванням висновків постійних комісій, до функціональної спрямованості яких належить опротестоване рішення, готує такий проект рішення.

6. Опрацьований відповідно до вимог цього Регламенту проект рішення Київради щодо розгляду протесту прокуратури вноситься на розгляд пленарного засідання Київської міської ради.

7. Приписи та подання органів прокуратури на рішення та дії Київради та її органів опрацьовуються постійними комісіями та структурними підрозділами секретаріату Київради у визначений Законом України "Про прокуратуру" строк.

8. Відповіді на приписи та подання готуються за підписом Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради.

Стаття 27. Формування проекту порядку денного пленарного засідання Київради

1. Управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради узагальнює проекти рішень, які відповідно до вимог Регламенту розглянуті постійними комісіями та управлінням правового забезпечення секретаріату Київради, формує та подає заступнику міського голови - секретарю Київради попередній проект порядку денного пленарного засідання Київради.

2. Засідання Президії Київради, на якому розглядається проект порядку денного чергового пленарного засідання Київради, проводиться не пізніше ніж за вісім днів до відповідного пленарного засідання Київради.

3. Секретаріат Київради не пізніше ніж за три дні до засідання Президії Київради інформує членів Президії про час, місце засідання та питання, які передбачається внести на розгляд Президії Київради.

4. На засіданні Президії Київради члени Президії заслуховують пропозиції до проекту порядку денного чергового пленарного засідання Київради, розглядають проекти рішень та висновки щодо них постійних комісій Київради та управління правового забезпечення секретаріату Київради, формують проект порядку денного пленарного засідання Київради.

5. Президія Київради може рекомендувати доопрацювати певний проект рішення Київради або направити його на економічну, юридичну та іншу експертизу, про що повідомляється головуючим або доповідачем на пленарному засіданні Київради.

6. До моменту включення проекту рішення Київради до проекту порядку денного пленарного засідання Київради проект рішення може бути відкликаний ініціатором. Проект рішення Київради, включений до проекту порядку денного пленарного засідання Київської міської ради, може бути відкликаний лише за ініціативою суб'єкта подання та за рішенням Київради.

7. При розгляді проекту рішення на пленарному засіданні Київради доповідачем є суб'єкт подання зазначеного проекту рішення. У разі його відсутності - голова, заступник або секретар профільної постійної комісії Київради з попереднього розгляду відповідного проекту рішення.

8. Доповідачем проекту рішення, внесеного виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), є голова виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його заступник відповідно до розподілу функціональних обов'язків або начальник відповідного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що розробляв відповідний проект рішення Київради.

9. Не пізніше ніж за три дні до дня проведення засідання Президії Київради проекти рішень та матеріали для розгляду на пленарному засіданні надаються депутатам Київради управлінням організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради.

Стаття 28. Пленарне засідання Київради

1. Пленарне засідання Київради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів Київради від загального складу Київради.

2. Пленарні засідання Київради відкриває, проводить і закриває Київський міський голова, а у випадках, передбачених законами України та Регламентом Київради, заступник міського голови - секретар Київради.

3. Головуючий на пленарному засіданні перед початком розгляду питань порядку денного підтверджує правомочність пленарного засідання Київради, про що робиться відповідна відмітка в протоколі пленарного засідання Київради.

4. У випадках, передбачених частиною п'ятою статті 22 цього Регламенту, пленарне засідання Київради відкриває за дорученням групи депутатів Київради один з депутатів Київради. За рішенням Київради проводить пленарне засідання, підписує рішення та протокол пленарного засідання один із депутатів Київради (головуючий на пленарному засіданні).

5. Депутат Київради зобов'язаний письмово зареєструватись і бути присутнім на пленарному засіданні Київради.

6. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або депутата Київради, підтриманою не менш як однією третиною депутатів Київради, під час засідання може проводитися поіменна реєстрація за процедурою поіменного голосування, в тому числі шляхом опитування. Поіменна реєстрація депутатів Київради проводиться в залі засідань. Реєстрація депутатів проводиться за допомогою електронної системи "РАДА" або в інший, визначений Київрадою, спосіб.

Стаття 29. Затвердження порядку денного та порядку роботи пленарного засідання Київради

1. Київрада проводить свої пленарні засідання, як правило, в четвер з 10 до 18 години. За необхідності під час пленарного засідання головуючим оголошується обідня перерва. Пленарне засідання може бути продовжено головуючим після 18.00 години не більше ніж на 30 хвилин. Рішення про продовження пленарного засідання після 18.00 години більше ніж на 30 хвилин приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Київради.

2. Пленарне засідання Київради починається з повідомлення головуючого на пленарному засіданні Київради про кількість присутніх депутатів Київради згідно з реєстрацією, інформацією системи "РАДА" або лічильної комісії. Після підтвердження головуючим правомочності пленарного засідання Київради розглядається проект порядку денного пленарного засідання, запропонований Президією Київради.

3. За пропозиціями головуючого, постійних та тимчасових контрольних комісій Київради, депутатських груп, фракцій, депутатів Київради питання, включені до проекту порядку денного, можуть виключатися.

4. У виняткових випадках, у разі невідкладності, за пропозицією суб'єктів подання проектів рішень Київради, передбачених частиною першою статті 23 цього Регламенту, порядок денний пленарного засідання Київради може бути доповнений проектами рішень Київради. Зазначені проекти мають бути оформлені, попередньо опрацьовані відповідно до вимог цього Регламенту. Невідкладність розгляду проекту рішення Київради повинна бути письмово обґрунтована суб'єктом подання.

5. Всі проекти рішень Київради, що надійшли додатково на розгляд Київради, у випадку їх невідкладності ставляться на голосування в порядку надходження.

6. Рішення про включення або виключення питання з порядку денного пленарного засідання приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Київради.

7. Проект порядку денного пленарного засідання Київради, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу Київради. Після затвердження порядку денного пленарного засідання Київради головуючий на пленарному засіданні може запропонувати порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням Київради. Порядок роботи пленарного засідання Київради регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи пленарного засідання Київради.

8. Черговість розгляду питань порядку денного пленарного засідання може бути змінена відповідно до процедурного рішення Київради.

9. Після затвердження порядку денного пленарного засідання відводиться час для оголошення депутатських запитів, відповідей на депутатські запити, депутатських звернень, заяв та оголошень. При цьому кожній депутатській групі, фракції гарантується право на виступ свого представника до трьох хвилин.

10. За рішенням Київради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Київради, оголошення депутатських запитів, відповідей на депутатські запити, депутатських звернень, заяв та оголошень здійснюється після розгляду питань порядку денного.

Стаття 30. Порядок розгляду питань порядку денного на пленарному засіданні Київради

1. Кожне питання порядку денного обговорюється на пленарному засіданні Київради. Рішення Київради з питання порядку денного може бути прийняте без обговорення, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.

2. Під час обговорення питання порядку денного на пленарному засіданні Київради встановлюються, як правило, такі обмеження часу:

1) доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.;

2) співдоповіді - до 5 хв. кожна;

3) запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях - до 20 хв.;

4) виступ в обговоренні від депутатських груп, фракцій - до 3 хв.;

5) запитання - до 1 хв.;

6) відповідь на запитання - до 1 хв.;

7) репліка - до 1 хв.

3. За пропозицією головуючого порядок розгляду відповідного питання порядку денного визначається процедурним рішенням Київради.

4. Запрошені та присутні на пленарному засіданні представники органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій мають право на виступ у порядку, визначеному процедурним рішенням Київради.

5. Під час обговорення питань порядку денного головуючий надає слово депутатам, які бажають виступити з місця, за умови запису депутата в чергу на виступ, який здійснюється натисканням кнопки "Слово з місця" на пульті системи "РАДА". До моменту висвітлення інформації про надання слова на табло оголошень депутат може відмовитись від виступу, натиснувши кнопку "Відмова". Список депутатів Київради, які бажають виступити з місця, обов'язково висвічується на табло оголошень системи "РАДА".

6. Під час пленарного засідання депутат Київради може звернутися з однією із нижченаведених пропозицій щодо порядку роботи пленарного засідання Київради:

1) про перерву у пленарному засіданні Київради;

2) про завершення обговорення питання порядку денного;

3) про перехід до розгляду наступного питання порядку денного;

4) про послідовність розгляду питань порядку денного.

7. Обговорення питання порядку денного може достроково припинятися за пропозицією головуючого або депутата Київради відповідно до процедурного рішення Київради. Якщо після припинення обговорення наступний в черговості на виступ депутат Київради наполягає на виступі відповідно до процедурного рішення Київради, йому надається можливість для такого виступу.

8. Усі пропозиції, що надійшли від депутатів Київради, ставляться на голосування після закінчення обговорення в порядку надходження.

9. Після закінчення обговорення проекту рішення Київради перед голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово.

10. Розгляд проектів рішень Київради на пленарних засіданнях Київради включає в себе:

1) обговорення і схвалення проекту рішення;

2) обговорення і схвалення основних положень проекту рішення Київради та прийняття рішення за основу (перше читання);

3) обговорення і схвалення конкретних пунктів проекту рішення Київради постатейно та в цілому (друге читання).

11. Рішення про прийняття поданого проекту рішення Київради за основу (в першому читанні) приймається Київрадою у випадках:

1) погодження основних принципів, закладених у проекті рішення Київради;

2) надходження на розгляд пленарного засідання альтернативних проектів рішень Київради з однаковим предметом правового регулювання;

3) висловлення на пленарному засіданні Київради різних за своїм змістом пропозицій щодо проекту рішення.

12. За результатами розгляду проекту рішення Київрада:

1) підтримує проект рішення;

2) направляє проект рішення на доопрацювання;

3) відхиляє проект рішення;

4) приймає проект рішення Київради (у разі подання альтернативних проектів - один з проектів) за основу (в першому читанні) та дає відповідне доручення постійній комісії підготувати проект до другого читання із зазначенням строків (які не повинні перевищувати одного місяця).

13. Постійна комісія, якій надано доручення щодо підготовки проекту рішення до другого читання, збирає та узагальнює пропозиції депутатів Київради до проекту рішення Київради та подає проект рішення до другого читання у вигляді порівняльної таблиці. Під час другого читання проводиться обговорення та голосування щодо положень, до яких підготовлені зауваження і пропозиції. Після розгляду всіх пропозицій відбувається голосування рішення Київради в цілому.

14. Рішення Київради вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу Київради (61 голос). При встановленні результатів голосування до загального складу Київради включається Київський міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні Київради, і враховується його голос.

15. Якщо при проведенні голосування з певного питання порядку денного рішення Київради не прийнято, повернення до голосування з цього питання можливе не більше одного разу па пленарному засіданні Київради відповідно до процедурного рішення Київради.

16. Якщо проект рішення на пленарному засіданні не підтримано, подальший розгляд такого проекту рішення можливий на наступному пленарному засіданні Київради без прийняття додаткового рішення за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

17. У разі якщо рішення з питання порядку денного не прийнято, за пропозиціями депутатів Київради головуючий може надати доручення профільній постійній комісії з попереднього розгляду відповідного проекту рішення додатково опрацювати відповідний проект рішення з урахуванням висловлених на пленарному засіданні пропозицій та зауважень.

18. У разі якщо проект рішення Київради не підтриманий після повторного розгляду на пленарному засіданні, такий проект рішення вважається відхиленим і подальший його розгляд можливий на наступній сесії в порядку, передбаченому цим Регламентом.

19. Проекти рішень про передачу земельних ділянок у власність громадянам можуть подаватися і голосуватися як одне загальне рішення, в якому кожен пункт може обговорюватися окремо.

20. Розгляд проектів рішень Київради з питань містобудування, землекористування та землевідведення, як правило, супроводжується демонстрацією на екрані місця розташування відповідної земельної ділянки (кадастровий план) та фотофіксації її фактичного стану. Крім того, в необхідних випадках за пропозицією головуючого або депутатів Київради демонстрацією на екрані може супроводжуватися розгляд будь-якого іншого проекту рішення Київради.

Стаття 31. Порядок голосування на пленарному засіданні Київради

1. Голосування на пленарному засіданні Київради проводиться за допомогою системи "РАДА" в таких режимах:

1) поіменне голосування - фіксуються результати голосування кожного депутата Київради;

2) таємне голосування (картки вставлені в пульти боком для таємного голосування) - підраховується тільки загальний результат голосування і не ідентифікується голос кожного депутата Київради.

2. Голосування здійснюється депутатом Київради особисто. Голосування за допомогою системи "РАДА" проводиться лише в період появи на табло спеціальної заставки з лічильником часу та звукового супроводу.

3. Результати голосування висвічуються на табло та оголошуються головуючим на пленарному засіданні Київради.

4. Голосування на пленарних засіданнях Київради без застосування системи "РАДА" проводиться:

1) відкрите - шляхом підняття (не підняття) депутатами рук;

2) поіменне - шляхом опитування;

3) таємне - шляхом подачі бюлетенів.

У такому разі кількість голосів "ЗА", "ПРОТИ", "УТРИМАЛОСЬ" підраховує обрана депутатами лічильна комісія, яка формується з представників різних депутатських груп, фракцій, або уповноважених представників депутатських груп, фракцій до моменту обрання лічильної комісії.

5. При виникненні у будь-якого депутата Київради сумнівів щодо дотримання вимог Регламенту при прийнятті конкретного рішення, за пропозиціями голів або уповноважених представників депутатських груп, фракцій Київради головуючий ставить зазначене питання на голосування. У разі якщо зазначену пропозицію підтримала більшість депутатів від загального складу Київради, проводиться поіменна реєстрація депутатів Київради, присутніх на пленарному засіданні.

6. У разі порушення вимог особистого голосування депутатами Київради при прийнятті Київрадою рішення головуючий може за пропозицією голів або уповноважених представників депутатських груп, фракцій Київради поставити відповідне рішення Київради на повторне голосування.

7. На прохання депутатів Київради, депутатських груп, фракцій Київради головуючий інформує про результати голосування по депутатських групах, фракціях.

8. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Таємне голосування може провадитись також і в інших випадках за рішенням Київради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Київради.

9. Форма таємного голосування (за допомогою бюлетенів чи за допомогою системи "РАДА") визначається рішенням Київради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Київради.

10. Процедура голосування за допомогою бюлетенів визначається процедурним рішенням Київради і передбачає створення лічильної комісії, виготовлення бюлетенів, реєстрації депутатів, голосування та підрахунку голосів.

11. Лічильна комісія депутатів створюється відповідно до пропорційного представництва депутатських груп, фракцій. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів, що взяли участь у голосуванні, становить більше половини від загального складу Київради. Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол голосування. Протокол підписують всі присутні члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією член комісії доповідає на пленарному засіданні. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, результати цього голосування оголошуються недійсними. Про порушення лічильна комісія доповідає Київраді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування.

12. Кожен депутат Київради за його письмовим зверненням має право отримати роздруківку результатів голосування з системи "РАДА": загального голосування, окремо по кожній депутатській групі, фракції Київради, результатів голосування позафракційних депутатів, поіменного голосування з питань порядку денного пленарного засідання сесії Київради.

13. Питання порядку денного, що не були розглянуті на відповідному пленарному засіданні Київради, включаються до порядку денного наступного пленарного засідання Київради, якщо Київрадою не прийнято щодо них іншого рішення.

14. Рішення з процедурних питань приймаються за підтримки не менше однієї третини депутатів (40 депутатів) Київради, крім випадків, передбачених цим Регламентом. Процедурним вважається питання регулювання роботи пленарного засідання Київради. Київрада не приймає з процедурного питання окреме рішення як документ.

32. Заслуховування Київрадою звітів та порядок проведення пленарних засідань Київради у формі громадських слухань

1. За рішенням Київради одне із пленарних засідань Київради або його частина можуть бути присвячені заслуховуванню звітів, а також інформуванню постійних комісій Київради, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності відповідно до вимог законодавства. Порядок проведення таких пленарних засідань затверджується процедурним рішенням Київради.

2. За пропозицією Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київради, постійних комісій, депутатських груп, фракцій пленарне засідання Київради може бути проведено у формі громадських слухань з питань, що становлять суспільний інтерес. Пропозиція щодо питання порядку денного громадських слухань вноситься до секретаріату Київради у письмовому вигляді, в пропозиції обґрунтовується необхідність обговорення питання, зазначаються особи, присутність яких необхідна під час розгляду цього питання, та пропозиції до відповідного проекту рішення Київради.

3. Для участі в громадських слуханнях запрошуються посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, представники підприємств, установ та організацій, а також громадськості, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання порядку денного.

4. З метою підготовки інформації для громадських слухань Київським міським головою, заступником міського голови - секретарем Київради можуть надаватися відповідні доручення.

5. Для проведення громадських слухань процедурним рішенням Київради затверджується порядок роботи, який включає тривалість слухань, загальний час для розгляду кожного питання порядку денного, тривалість виступів доповідачів та інші питання, що стосуються організації роботи засідання.

6. Під час обговорення питань порядку денного громадських слухань Київським міським головою, заступником міського голови - секретарем Київради можуть надаватися доручення відповідним посадовим особам виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної форми власності.

7. За результатами розгляду питань порядку денного громадських слухань приймаються рішення, проекти яких повинні бути розроблені та опрацьовані відповідно до вимог цього Регламенту.

8. Гласність громадських слухань забезпечується шляхом трансляції розгляду питань порядку денного телерадіокомпанією "Київ" у запису у вечірні години, а також шляхом розміщень відповідних інформаційних повідомлень та прийнятих рішень на офіційному веб-сайті Київради та публікації їх в газеті Київради "Хрещатик".

Стаття 33. Дисципліна та етика в діяльності Київради

1. Депутати Київради, присутні та запрошені на пленарних засіданнях Київради не повинні вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні Київради має право попереджати промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів та після одного попередження позбавляти його слова на пленарному засіданні.

2. Під час пленарного засідання Київради депутати повинні утримуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуки, оплески тощо). Головуючий на пленарному засіданні Київради подовжує час для виступу промовця на строк, на який його виступ було перервано. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання Київради, головуючий на засіданні Київради попереджає його персонально і закликає до порядку. Після одного попередження головуючий може припинити пленарне засідання на певний час або поставити на розгляд Київради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні Київради.

3. Депутат Київради не несе відповідальності за виступи на засіданнях Київради та її органів, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Стаття 34. Запобігання порушенню порядку на пленарному засіданні Київради

1. Якщо на пленарному засіданні Київради порушується порядок і головуючий на засіданні позбавлений можливості це порушення припинити, він може оголосити перерву до 30 хвилин для проведення консультацій з відповідними депутатськими групами, фракціями.

2. Якщо після відновлення пленарного засідання порушення порядку продовжується та відновити нормальну роботу пленарного засідання неможливо, головуючий має право закрити пленарне засідання.

Стаття 35. Права та обов'язки головуючого на пленарному засіданні Київради

1. Головуючий на пленарному засіданні Київради має право:

1) позбавити виступаючого слова на пленарному засіданні або припинити його виступ у порядку, визначеному цим Регламентом;

2) звертатися за інформацією до депутатів, постійних комісій Київради та посадових осіб;

3) оголошувати перерви у пленарному засіданні;

4) надавати слово для репліки у випадку згадування прізвища виступаючого;

5) робити офіційні повідомлення;

6) виправляти помилки, допущені у виступах, редагувати озвучені пропозиції;

7) у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо організації пленарного засідання. Якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими;

8) припиняти виступ промовця, якщо він виступає не з обговорюваного питання, не з тих підстав, з яких йому надано слово, або перевищує встановлений для виступу час.

2. Головуючий на пленарному засіданні Київради зобов'язаний:

1) дотримуватись вимог цього Регламенту і забезпечувати його дотримання всіма учасниками пленарного засідання, дотримуватися порядку денного;

2) забезпечувати дотримання прав депутатів на пленарному засіданні;

3) забезпечувати порядок у сесійній залі;

4) контролювати час, встановлений цим Регламентом для виступу, своєчасно нагадувати виступаючому про закінчення встановленого часу.

3. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту головуючим на пленарному засіданні Київради, на пропозицію, внесену не менш як двома депутатськими групами, фракціями, після двох попереджень комісії, до функціональної спрямованості якої відносяться питання Регламенту, що фіксуються в протоколі, Київрада може прийняти рішення більшістю голосів депутатів від загального складу Київради про відсторонення головуючого від ведення пленарних засідань до двох пленарних засідань.

Стаття 36. Оформлення рішень Київради, протоколу та стенограми пленарного засідання Київради

1. На пленарному засіданні Київради працівники секретаріату Київради, які забезпечують роботу відповідних постійних комісій Київради, фіксують усі зауваження до проектів рішень Київради., що озвучені та проголосовані на пленарному засіданні Київради.

2. Після прийняття Київрадою рішення профільна постійна комісія Київради з попереднього розгляду відповідного проекту рішення у чотирнадцятиденний строк з дня пленарного засідання опрацьовує рішення відповідно до зауважень та змін, які були прийняті на пленарному засіданні Київради та зафіксовані у стенограмі, і подає їх до управління організаційного та документального забезпечення Київради для візування заступником міського голови - секретарем Київради та підпису Київським міським головою.

3. Рішення Київради для підпису Київським міським головою готується на номерному бланку рішення Київради.

4. На зворотному боці останньої сторінки рішення Київради друкуються дані про візування рішення Київради, а саме: посада, прізвище та ініціали осіб, які завізували рішення Київради.

5. Рішення Київради візують:

1) заступник міського голови - секретар Київради;

2) керуючий справами;

3) голова або за його відсутності чи неможливості виконання ним своїх обов'язків заступник голови або секретар профільної постійної комісії Київради з попереднього розгляду відповідного проекту рішення Київради;

4) начальник управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради;

5) начальник управління правового забезпечення секретаріату Київради;

6) головний спеціаліст, який здійснює літературне редагування.

6. Управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради не пізніше ніж через двадцять п'ять днів з дня пленарного засідання Київради передає рішення Київради, оформлене у відповідності до вимог частин третьої та четвертої цієї статті, на підпис Київському міському голові.

7. Заступник міського голови - секретар Київради підписує додатки до рішення Київради.

8. Після пленарного засідання Київради управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради в семиденний строк готує протокол та стенограму пленарного засідання Київради, яку підписує головуючий на пленарному засіданні Київради.

9. Після підписання рішення Київради Київським міським головою управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради присвоює номер та реєструє рішення Київради.

10. Оригінали рішень Київради, протоколи пленарних засідань та стенограми пленарних засідань Київради, дані про хід голосування та поіменна реєстрація депутатів Київради (електронна система "РАДА"), протоколи засідань Президії Київради зберігаються в управлінні організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради.

11. Протокол і стенограма пленарного засідання Київради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення Київрадою. Ці документи надаються депутатам Київради, фізичним та юридичним особам управлінням організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради за їх письмовим зверненням.

12. Протокол, стенограма пленарного засідання Київради, результати голосування розміщуються на офіційному сайті Київради не пізніше ніж через чотирнадцять днів з дня пленарного засідання Київради.

13. Засідання Київради протоколюються управлінням організаційного та документального забезпечення Київради. У протоколі фіксуються:

1) дата, час проведення засідання Київради, тривалість перерви;

2) прізвище та ініціали головуючого на засіданні Київради та прізвища та ініціали присутніх депутатів (список присутніх на пленарному засіданні сесії Київради депутатів оформлюється як додаток до протоколу);

3) прізвища та ініціали відсутніх депутатів Київради (як додаток до протоколу);

4) прізвища та ініціали запрошених та присутніх на пленарному засіданні Київради осіб;

5) питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;

6) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);

7) заходи щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;

8) запити та запитання депутатів Київради та відповіді на них (як додатки до протоколу);

9) повідомлення (як додатки до протоколу);

10) повні результати голосування з прийнятих рішень Київради, в тому числі поіменних голосувань (як додатки до протоколу);

11) протокольні доручення (як додатки до протоколу).

14. Засідання Київради стенографується. Ведення стенограми та розшифровку здійснює управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради. Стенограма повинна повністю і точно відображати хід обговорень та містити інформацію про день, місце і час проведення засідання, порядок денний засідання Київради, прізвище головуючого на засіданні. Стенограма пленарного засідання Київради оформлюється в семиденний строк з дня пленарного засідання Київради.

15. Запис пленарного засідання Київради зберігається в управлінні організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради на строк повноваження Київради.

16. Кожен аркуш стенограми підписує із зазначенням прізвища і дати особа, яка відповідає за її оформлення, а саму стенограму підписує заступник міського голови - секретар Київради.

17. Управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради веде справу засідання, яка включає:

1) протокол засідання;

2) стенограму засідання;

3) результати реєстрацій та голосувань;

4) проекти документів з додатками, які розглядалися на засіданні;

5) інші матеріали, які поширено управлінням організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради серед депутатів у зв'язку з розглядом питань на цьому засіданні;

6) заяви, запити, звернення.

Стаття 37. Набрання чинності рішеннями Київради

1. Рішення Київради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене Київським міським головою і внесене на повторний розгляд Київради із обґрунтуванням зауважень. Київрада зобов'язана на черговому пленарному засіданні повторно розглянути рішення. Якщо рішення Київради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття не зупинено Київським міським головою, то Київський міський голова зобов'язаний його підписати у встановлений Регламентом Київради строк.

2. Якщо Київрада відхилила зауваження Київського міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів депутатів Київради від загального складу Київради, воно набирає чинності.

3. Рішення Київради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Київрадою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Рішення Київради не нормативно-правового характеру та рішення індивідуальної дії набирають чинності з моменту їх прийняття, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті. Рішення Київради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше тридцяти днів з моменту їх прийняття. Офіційне оприлюднення всіх рішень Київради нормативно-правового характеру здійснюється шляхом опублікування у газеті Київради "Хрещатик". Офіційне оприлюднення рішень Київради покладається на секретаріат Київради.

4. Контроль за офіційним оприлюдненням рішень Київради покладається на заступника міського голови - секретаря Київради.

5. Усі підписані Київським міським головою рішення, прийняті на черговому пленарному засіданні Київради, в десятиденний строк з дня підписання секретаріат Київради надає до постійних комісій відповідно до їх функціонального спрямування.

6. Депутати Київради можуть замовити та отримати завірені печаткою секретаріату Київради копії рішень Київради в управлінні організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради. На письмове звернення громадянина, підприємства, установи чи організації їм надається копія рішення Київради.

Розділ VII. РОЗГЛЯД І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРОЦЕДУРАМИ

Стаття 38. Розгляд та прийняття рішень Київради про бюджет міста Києва та про програму соціально-економічного розвитку міста Києва, звіту про виконання бюджету та звіту про виконання програми соціально-економічного розвитку

1. Порядок розгляду та прийняття рішень Київради про бюджет міста Києва та про програму соціально-економічного розвитку міста Києва, звіту про їх виконання регламентується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", про Державний бюджет України на відповідний рік, іншими законами, які регламентують бюджетні правовідносини, та цим Регламентом.

2. Організація розгляду проекту бюджету та проекту програми соціально-економічного розвитку покладається на постійну комісію Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку.

3. Київрада може дати доручення виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) підготувати проект рішення про основні пріоритети бюджету міста Києва на наступний рік. У разі надання такого доручення відповідний проект рішення подається не пізніше першого жовтня року, що передує плановому.

4. У десятиденний строк після представлення проекту рішення про основні пріоритети бюджету міста Києва на наступний рік депутати Київради подають свої пропозиції до цього проекту рішення, до постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, яка узагальнює їх та направляє до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

5. При розробці проектів рішень про бюджет міста Києва на наступний рік та програму соціально-економічного розвитку міста Києва на наступний рік виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) враховує рішення Київради про основні пріоритети бюджету міста Києва на наступний рік у разі його прийняття.

6. Проекти рішень про бюджет міста Києва та про програму соціально-економічного розвитку міста Києва готуються та виносяться на розгляд Київради виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією).

7. Після подання виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) проекту рішення Київради про бюджет міста Києва на наступний бюджетний рік та проекту рішення про програму соціально-економічного розвитку міста Києва представник суб'єкта подання проектів рішень представляє їх на пленарному засіданні Київради. Голова постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, доповідає про відповідність поданих проектів рішень вимогам законодавства та висновок профільної постійної комісії щодо цих проектів рішень.

8. Представник виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідає на запитання депутатів, після чого проводиться обговорення поданих проектів.

9. Проекти рішень Київради про бюджет міста Києва та про програму соціально-економічного розвитку міста Києва приймаються до розгляду.

10. Після прийняття Київрадою до розгляду цих проектів рішень, вони розглядаються депутатами, постійними комісіями Київради, депутатськими групами, фракціями. Депутати Київради, постійні комісії Київради, депутатські групи, фракції формують свої пропозиції до проектів рішень про бюджет міста Києва та про програму соціально-економічного розвитку міста Києва, в тому числі в частині витрат на фінансування програм та сфер міського господарства, розгляд яких віднесено до їх компетенції, та передають їх протягом десяти днів з часу прийняття його до розгляду до постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку. Пропозиції подаються у паперовому та електронному вигляді. Постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, узагальнює та передає їх на опрацювання суб'єкту подання.

11. Пропозиції про збільшення видатків бюджету міста Києва мають визначати джерела покриття таких видатків; пропозиції про зменшення доходів бюджету міста Києва мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету міста Києва або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню. Жодна з таких пропозицій не повинна призводити до створення дефіциту бюджету міста Києва та зміни обсягу міжбюджетних трансфертів. Якщо одна із зазначених вимог не виконується, відповідна пропозиція до розгляду постійною комісією Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, не приймається.

12. Постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, після опрацювання виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) наданих пропозицій протягом десяти днів проводить спільні засідання з постійними комісіями Київради, депутатськими групами, фракціями, на яких розглядає подані в установленому порядку пропозиції до проектів рішень про бюджет та програму соціально-економічного розвитку і приймає по них відповідні висновки, які направляються суб'єкту подання цих проектів рішень.

13. Доопрацьований проект рішення Київради про бюджет міста Києва повинен містити текстові статті та показники, уточнені відповідно до висновків постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, а саме:

1) загальну суму доходів і видатків бюджету міста Києва (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), включаючи міжбюджетні трансферти, а також розподіл видатків на поточні і капітальні;

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету міста Києва в наступному бюджетному періоді і боргу бюджету міста Києва на кінець наступного бюджетного періоду; повноваження щодо надання гарантій бюджету міста Києва;

3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва за бюджетною класифікацією;

4) доходи бюджету міста Києва за бюджетною класифікацією;

5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів бюджету міста Києва;

6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету міста Києва.

14. Доопрацьовані проекти рішень Київради про бюджет міста Києва та про програму соціально-економічного розвитку міста Києва виносяться на пленарне засідання Київради, де заслуховується доповідь голови постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, а також доповіді уповноваженого представника виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). Після обговорення доповідей приймаються рішення щодо взяття відповідних проектів рішень Київрадою за основу. Із спірних питань та питань, які не враховані при доопрацюванні зазначених проектів рішень, але містяться у пропозиціях депутатів, постійних комісій Київради та депутатських груп, фракцій, і на яких вони наполягають, відбувається окреме голосування, при цьому заслуховуються думки голови постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, депутатів Київради та представників суб'єкта подання проектів рішень. Після цього подані проекти рішень можуть бути прийняті в цілому.

15. Бюджет міста Києва затверджується рішенням Київради не пізніше ніж у двотижневий строк після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

16. В окремих випадках за рішенням Київради процедура прийняття бюджету міста Києва та програми соціально-економічного розвитку міста Києва може бути змінена, але в межах, визначених законодавством.

17. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет міста Києва, виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) та районні в місті Києві державні адміністрації мають право здійснювати видатки з бюджету міста Києва згідно з вимогами Бюджетного кодексу України.

18. Проекти рішень щодо внесення змін до бюджету міста Києва та програми соціально-економічного розвитку міста Києва готуються та подаються до Київської міської ради у відповідності до статті 23 цього Регламенту.

19. Річні звіти про виконання бюджету міста Києва та програми соціально-економічного розвитку міста Києва подаються виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. До звітів додаються аналітичні матеріали у вигляді порівняльних таблиць. Форми порівняльних таблиць затверджуються постійною комісією, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку.

20. Перевірка річних звітів здійснюється постійною комісією Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, у визначеній нею формі (проведення аудиторських перевірок, звернення до контрольно-ревізійного управління про проведення перевірок тощо), після чого Київрада на пленарному засіданні затверджує звіт про виконання бюджету міста Києва та звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Києва або приймає інше рішення з цього приводу.

21. Інформація про хід виконання бюджету міста Києва за квартал, півріччя та 9 місяців подається до Київради виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) протягом сорока п'яти днів після закінчення звітного періоду. Отримана інформація розглядається на засіданні постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, і надається всім депутатам для ознайомлення.

Стаття 39. Розгляд проектів рішень Київради, направлених на додаткове опрацювання

1. У разі необхідності проект рішення Київради направляється на додаткове опрацювання, для чого головуючим на пленарному засіданні створюється робоча група.

2. До складу робочої групи включаються депутати Київради, представники секретаріату Київради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), а також інші особи.

3. Додаткове опрацювання проекту рішення проводиться робочою групою між пленарним засіданням Київради, на якому було прийнято рішення про необхідність додаткового опрацювання, та наступним пленарним засіданням. Матеріали, що були направлені на додаткове опрацювання, обов'язково виносяться на розгляд наступного пленарного засідання Київради.

4. На першому засіданні робочої групи з числа депутатів, які входять до її складу, обирається голова робочої групи.

5. Право ухвального голосу на засіданнях робочої групи мають лише депутати, які входять до її складу.

6. До участі у роботі групи можуть залучатися представники органів державної влади та місцевого самоврядування, фахівці, експерти.

7. Засідання робочої групи оформлюються протоколом, ведення та оформлення якого покладається на відповідного працівника секретаріату Київради.

8. За наслідками додаткового опрацювання проекту рішення робоча група ухвалює рішення про:

1) схвалення проекту рішення;

2) направлення проекту рішення на доопрацювання суб'єкту подання (з обґрунтуванням та відповідними рекомендаціями);

3) відхилення проекту рішення (з зазначенням підстав, з яких проект відхиляється, з посиланням на положення законодавства України).

9. Протокол засідання робочої групи реєструється у профільній постійній комісії Київради та долучається до проекту рішення Київради.

10. На черговому пленарному засіданні Київради до проведення голосування за проект рішення Київради, який був направлений на додаткове опрацювання, головуючий інформує депутатів про зміст протоколу засідання робочої групи та у разі необхідності надає слово представнику робочої групи. Після чого залежно від висновків робочої групи на голосування ставляться пропозиції:

1) підтримати проект рішення;:

2) відхилити проект рішення;

3) направити проект рішення на доопрацювання суб'єкту подання.

Стаття 40. Розгляд і прийняття Київрадою регуляторних актів

1. Порядок розгляду і прийняття Київрадою регуляторних актів регламентується законами України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та цим Регламентом. Відповідно до цієї статті Київрадою розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між Київрадою та суб'єктами господарювання.

2. Суб'єкт подання проекту регуляторного акта у формі проекту рішення Київради, перед поданням його на розгляд Київради, у встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" строки розміщує на офіційному веб-сайті Київської міської влади (www.kmv.gov.ua) відповідний проект рішення, пояснювальну записку до нього, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій.

3. Кожен проект регуляторного акта, внесений на розгляд Київради, направляється постійній комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання реалізації державної регуляторної політики, для надання експертного висновку про відповідність проекту регуляторного акта положенням Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема принципам державної регуляторної політики і вимогам щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

4. У разі внесення на розгляд Київради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання реалізації державної регуляторної політики, може ініціювати питання про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання суб'єкту його подання.

5. Надання постійною комісією Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання реалізації державної регуляторної політики, негативного експертного висновку не позбавляє суб'єкта подання проекту регуляторного акта можливості винесення проекту на розгляд пленарного засідання Київради разом з доданим до нього негативним експертним висновком.

6. При представленні на пленарному засіданні Київради проекту регуляторного акта голова постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належить питання реалізації державної регуляторної політики, доповідає експертний висновок цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

7. План діяльності Київради з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього оприлюднюється у газеті Київської міської ради "Хрещатик" та на офіційному веб-сайті Київської міської влади (www.kmv.gov.ua) розробником цих проектів з метою одержання зауважень і пропозицій до внесення проектів на розгляд пленарного засідання сесії Київради.

8. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії Київради, та щодо відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами розробникові цього проекту рішення та профільній постійній комісії Київради.

9. Регуляторний акт не може бути прийнятий Київрадою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та якщо проект регуляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих обставин у прийнятому рішенні Київський міський голова вживає заходів до усунення цих порушень відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

10. Регуляторний акт, прийнятий Київрадою, офіційно оприлюднюється у газеті Київської міської ради "Хрещатик" та на офіційному веб-сайті Київської міської ради (www.kmr.gov.ua) не пізніше ніж у десятиденний строк після його підписання Київським міським головою.

11. Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Київрадою, забезпечується виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією). Звіт про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднюється у газеті Київської міської ради "Хрещатик" та на офіційному веб-сайті Київської міської влади (www.kmv.gov.ua) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня підписання звіту.

12. Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта звіт подається виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) до профільної постійної комісії Київради.

13. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання реалізації державної регуляторної політики або розробник проекту регуляторного акта.

14. Київрада заслуховує щорічний звіт голови виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про здійснення державної регуляторної політики виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією).

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали