КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2011 року N 14/61

Про результати ревізії Державною фінансовою інспекцією України фінансово-господарської діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України за 2008 - 2010 роки та завершений звітний період 2011 року

Рішення введено в дію наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 28 грудня 2011 року N 376) (Наказ N 376)

Заслухавши та обговоривши доповідь про результати ревізії Державною фінансовою інспекцією України фінансово-господарської діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України за 2008 - 2010 роки та завершений звітний період 2011 року, колегія відзначає, що рівень фінансової дисципліни з виконання бюджетних програм в системі Держкомтелерадіо України в порівнянні з показниками ревізії 2008 року дещо покращився.

Водночас, за результатами контрольних заходів у Держкомтелерадіо України, Національній телекомпанії України, Національній радіокомпанії України, Державній телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення", Державній телерадіокомпанії "Культура" та 28-ми регіональних державних телерадіоорганізаціях, а також у Національній спілці журналістів України та її територіальних організаціях зафіксовано фінансових порушень, що призвели до збитків, на суму 1,9 млн. грн., допущення невиправданих витрат на суму 15,1 млн. грн. та порушень, пов'язаних із заниженням вартості необоротних активів, на суму 18,3 млн. грн. тощо.

Держфінінспекцією України зазначено неефективне використання бюджетних коштів за програмою КПКВК 1701050 "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації" 9 територіальними організаціями НСЖУ на суму 0,8 млн. гривень.

Значну питому вагу в структурі виявлених порушень займають витрати, пов'язані із завищенням бюджетних асигнувань та заниженням вартості необоротних активів, на суму 3,2 млн. грн. і 15,1 млн. грн. відповідно.

Керівниками Вінницької, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Севастопольської, Черкаської, Хмельницької, Харківської державних телерадіокомпаній та Національної радіокомпанії не вживалось достатньо заходів для забезпечення повноти надходжень до спецфондів компаній, що привело до недоотримання доходів на суму близько 1,8 млн. гривень.

Невирішеною залишається проблема порушень законодавства з оплати праці (зайвих нарахувань заробітної плати і відрахувань до державних цільових фондів, допущення недоплат працівникам коштів та інші порушення), які встановлено у більшості телерадіокомпаній на загальну суму 1 млн. гривень.

Водночас, позитивним фактом є те, що державні телерадіокомпанії ще в ході ревізії забезпечили усунення значної частини порушень, виявлених Держфінінспекцією: відшкодували практично всі зайві виплати заробітної плати на загальну суму понад 0,9 млн. грн. та донарахували недоотримані фізичними особами кошти; на суму 0,7 млн. грн. відшкодували зайві витрати з оплати ремонтно-будівельних робіт та подали відповідні судові позови на невідшкодовані витрати; провели дооцінку основних засобів та інших необоротних активів: Харківською ОДТРК переоцінено необоротні активи та нерухоме майно на суму 2,6 млн. грн. і 7,7 млн. грн. відповідно, ДТРК "Крим" дооцінено основні засоби на суму 1,4 млн. грн., Луганською та Кіровоградською ОДТРК проведено індексацію вартості земельних ділянок на суму 0,2 млн. грн., 1,5 млн. грн. відповідно; оприбуткували надлишки товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, за наслідками проведених ревізій в державних телерадіоорганізаціях Держкомтелерадіо України зменшив регіональним ТРК та Національній радіокомпанії України планове бюджетне фінансування на суму встановлених порушень, що складає 1,5 млн. гривень.

Серед проблемних питань, визначених Держфінінспекцією України, зазначено невідповідність організаційно-правової форми господарювання ДТРК вимогам Закону України "Про телебачення і радіомовлення", наслідком чого стало ланцюгове порушення норм інших актів законодавства та недотримання вимог щодо формування державного замовлення в цілому.

Висновки Держфінінспекції щодо використання бюджетних коштів регулярно розглядаються на засіданнях колегії Держкомтелерадіо. Зокрема, на розширеному засіданні колегії Держкомтелерадіо України 9 вересня 2011 року з питання "Про організацію та стан внутрішньої контрольно-ревізійної роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України за результатами проведеного Державною фінансовою інспекцією України державного фінансового аудиту за період 2009 - I квартал 2011 року" з керівниками телерадіоорганізацій обговорено результати проведених Держфінінспекцією ревізій і ухвалено відповідне рішення.

Натомість факт виявлення певних порушень і недоліків в процесі здійснення господарської діяльності, пов'язаної з використанням бюджетних коштів, свідчить про необхідність посилення відповідальності керівників організацій, а також структурних підрозділів Держкомтелерадіо України щодо забезпечення ефективного і цільового використання коштів, збереження та належного використання державного майна і потребує не лише повного усунення порушень, а й вжиття достатніх заходів з метою недопущення їх в подальшій діяльності.

Враховуючи зазначене, з метою посилення фінансової дисципліни, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів і державного майна та покращення стану контрольно-ревізійної роботи в Держкомтелерадіо України колегія ухвалила:

1. Інформацію про результати ревізії Державною фінансовою інспекцією України фінансово-господарської діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України за 2008 - 2010 роки та завершений звітний період 2011 року взяти до відома.

2. Керівникам державних телерадіоорганізацій:

посилити персональний контроль за фінансовою дисципліною та вжити дієвих заходів для недопущення у подальшій роботі фінансових порушень, що мали місце у діяльності організацій;

забезпечити неухильне дотримання вимог Бюджетного та Податкового кодексів, норм законів України "Про здійснення державних закупівель", "Про оренду державного та комунального майна", "Про управління об'єктами державної власності", "Про відпустки" і Кодексу законів про працю України та діючого законодавства під час проведення розрахунків з оплати праці, розрахунків з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи і надані послуги;

посилити претензійно-позовну роботу з метою повернення коштів, зайво перерахованих підрядним організаціям за проведені ремонтно-будівельні роботи;

забезпечити надходження недоотриманих коштів до спецфондів тих телерадіоорганізацій, які безпідставно надавали пільги та знижки з надання платних послуг;

припинити практику внесення змін до тематичних планів на виконання державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм без обґрунтування потреби в них і попереднього погодження з Держкомтелерадіо України;

збільшити обсяги програм власного виробництва; розділ тематичних планів "Інші програми" формувати лише міжпрограмним продуктом (анонсами, заставками, соціальною рекламою) обсягом не більше 10 %;

вжити заходів щодо недопущення ретрансляцій програм інших мовників відповідно до вимог чинного законодавства;

виключити розважальні програми та передачі, які повинні транслюватися за рахунок місцевого бюджету чи інших джерел з державного замовлення;

до 1 лютого 2012 року подати в Держкомтелерадіо України оновлені матеріали щодо стану усунення виявлених у 2011 році порушень і недоліків з останніми даними щодо розгляду судових позовів та здійснення претензійно-позовної роботи з повернення коштів внаслідок застосування безпідставних пільг та знижок.

3. Відділу контрольно-ревізійної роботи (Степанова Н. В.):

продовжити проведення моніторингу справ з усунення порушень і недоліків, що мають місце на підприємствах, в установах і організаціях сфери управління Держкомтелерадіо;

передбачити в контрольних заходах, які проводитимуться у 2012 році, перевірки державних телерадіоорганізацій сфери управління Держкомтелерадіо України на предмет повноти надходжень коштів до їх спецфондів.

4. Відділу законопроектної роботи (Красноступ Г. М.) забезпечити належний супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними телерадіоорганізаціями".

5. Департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С. О.):

організувати контроль за виконанням тематичних планів на виконання державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм;

здійснити заходи та забезпечити контроль за використанням телевізійного обладнання обласними та регіональними державними телерадіокомпаніями відповідно до мети бюджетної програми.

6. Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н. В.) разом з департаментом телебачення і радіомовлення (Абрамов С. О.):

дотримуватись вимог Порядку формування та розміщення державного замовлення на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 266;

у державних контрактах на виконання державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм передбачити обов'язкове визначення вартісних показників обсягів державного замовлення;

вжити заходів щодо розроблення у I півріччі 2012 року Інструкції із калькулювання собівартості виробництва телерадіопродукції.

7. Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н. В.), відділу контрольно-ревізійної роботи (Степанова Н. В.) та Укртелерадіопресінституту (Правденко С. М.) організувати проведення у I кварталі 2012 року семінару для керівників фінансових служб підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України з питань використання бюджетних коштів та управління державним майном.

8. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на заступника Голови Держкомтелерадіо України Кравченка Д. В.

 

Голова колегії

О. В. Курдінович

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали