Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання Вищою радою правосуддя бюджетних коштів на формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

РАХУНКОВА ПАЛАТА

РІШЕННЯ

від 26 березня 2019 року N 7-2

Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання Вищою радою правосуддя бюджетних коштів на формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7 (Закон N 576-VIII), 25 (Закон N 576-VIII), 26 (Закон N 576-VIII), 35 (Закон N 576-VIII) і 36 Закону України від 02.07.2015 N 576 "Про Рахункову палату" (Закон N 576-VIII) розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності використання Вищою радою правосуддя бюджетних коштів на формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю. За підсумками розгляду Рахункова палата встановила:

1. Результати проведеного аудиту засвідчили, що виділені з Державного бюджету України протягом 2017 - 2018 років асигнування (486520,4 тис. грн) забезпечили потребу у фінансових ресурсах для виконання Вищою радою правосуддя (далі - ВРП) повноважень з формування суддівського корпусу та контролю за його діяльністю.

Разом з тим ВРП не використала виділених у 2017 році бюджетних коштів для придбання додаткового приміщення, незважаючи на те, що розрахункова потреба у додаткових площах - щонайменше 3500 м2. У результаті не вистачає приміщень для облаштування робочих місць, штат ВРП укомплектовано лише на 78,7 відс, отже, є ризики неякісного, несвоєчасного виконання службових обов'язків і поставлених завдань.

Через незабезпечення придбання додаткового приміщення і необґрунтованість планування потреби в бюджетних коштах управління ними здійснювалось неефективно, до державного бюджету повернено частину невикористаних відкритих асигнувань - 157137,3 тис. гривень.

Внаслідок недостатнього внутрішнього контролю неекономно використано у 2017 році 61,4 тис. грн, нерезультативно - 510,8 тис. гривень.

2. Протягом 2017 - 2018 років поза межами Національної програми інформатизації ВРП витрачено 3616,5 тис. грн на придбання програмного забезпечення.

ВРП у паспортах бюджетної програми за КПКВК 5981010 на 2017 та 2018 роки використання бюджетних коштів на придбання програмних продуктів як виконання завдань (проектів) з інформатизації не визначено окремим напрямом, що є недотриманням пункту 5 розділу II Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 29.12.2002 N 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (далі - Правила N 1098).

ВРП забезпечено комп'ютерною технікою на 97 відс, але майже половина техніки (46,6 відс. ) отримана за проектом US AID "Нове правосуддя" на безоплатній тимчасовій основі, що створює ризики неналежного виконання завдань установи у разі розірвання договору.

3. Система внутрішнього контролю у ВРП визначена у локальних нормативних актах і дає можливість керівництву отримувати неупереджену інформацію з проблемних питань для подальшого прийняття відповідних управлінських рішень.

Водночас результати проведеного контрольного заходу у ВРП засвідчують необхідність посилення внутрішнього контролю за формуванням показників паспорта бюджетної програми, обґрунтованістю розрахунків потреби в бюджетних коштах, використанням коштів на інформатизацію.

4. Бухгалтерський облік усіх господарських операцій здійснювався відповідно до затвердженої облікової політики.

Аудитом встановлені окремі факти недотримання Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 N 1202, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за N 1017/18312 (далі - НП(С)БО 121), а також неврахування Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 N 11 (Методичні рекомендації N 11) (далі - Методрекомендації N 11), у частині обліку багаторічних насаджень у складі первісної вартості адмінбудівлі. Як наслідок, завищено її вартість на 48,4 тис. грн, що не сприяло досягненню мети ведення бухгалтерського обліку - надання користувачам повної та правдивої інформації, визначеної частиною першою статті 3 Закону України від 16.07.99 N 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

У порушення вимог пункту 2 розділу 9 Порядку складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 N 818 (Порядок N 818), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.10.2016 за N 1336/29466 (далі - Порядок N 818), окремі інвентарні картки не містять короткої характеристики об'єкта основних засобів.

5. Встановлено деякі несуттєві недоліки при складанні бюджетного запиту, зокрема при формуванні результативних показників не враховано положень пункту 3.5 Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 N 687, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.06.2012 за N 1057/21369 (далі - Інструкція N 687).

Результативні показники бюджетної програми ВРП у 2017 - 2018 роках неповною мірою висвітлюють кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети у відповідному бюджетному періоді. Для обчислення результативних показників ефективності та якості необхідно розробити відповідну методику.

Під час визначення результативних показників бюджетної програми актуальним є питання взаємодії ВРП із Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі - ВККСУ) та Державною судовою адміністрацією України (далі - ДСАУ) щодо удосконалення кадрового планування в системі судової влади.

6. ВРП на 2017 та 2018 роки розроблено і затверджено розпорядженнями керівника секретаріату ВРП плани заходів з енергозбереження та скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії. Водночас аналіз ефективності впровадження заходів на підставі натуральних показників та обсягів щодо забезпечення зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії не здійснювався.

7. ВРП виконала більшу частину рекомендацій, наданих Рахунковою палатою за результатами попереднього аудиту, але вжиття організаційних заходів щодо забезпечення належними приміщеннями для розташування працівників секретаріату ВРП не дало очікуваного результату. Питання придбання (оренди) додаткових приміщень залишається актуальним. Не завершено також процесу передачі обладнання трансформаторної підстанції у власність територіальної громади м. Києва.

8. Нормативно-правова база загалом визначає повноваження ВРП щодо формування суддівського корпусу та контролю за його діяльністю. Водночас виконання окремих повноважень ВРП, які є визначальними для забезпечення судової реформи, потребує внесення змін до законодавства, а також унормування внутрішніми документами та управлінськими рішеннями порядків, механізмів, що удосконалюють здійснення повноважень членами ВРП.

9. Аудит засвідчив ризики незабезпечення ВРП дисциплінарного провадження щодо судді через відсутність нормативно визначених термінів і черговості розгляду дисциплінарних скарг, що призводить до соціальної напруги в суспільстві. Встановлено, що такі скарги розглядались від 28 днів до понад двох років.

Крім того, тривалий строк розгляду дисциплінарних скарг - це наслідок неукомплектованості штатних посад інспекторів, нестворення для них належних умов праці (на кінець 2018 року накопичено 10238 скарг).

Через відсутність нормативно визначених вимог щодо дотримання черговості розгляду дисциплінарних скарг (залежно від часу їх надходження), а також зважаючи на те, що після передачі дисциплінарних скарг від ВККСУ до ВРП пройшло більше двох років, є ризики, що частина скарг не буде розглянута (їх повернуть скаржнику у зв'язку із закінченням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів).

10. ВРП не затверджено будь-яких нормативів або актів (наказів, розпоряджень), які б встановлювали вимоги до структури секретаріату ВРП, зокрема щодо упорядкування чисельного складу внутрішніх підрозділів і єдиного підходу до їх створення. Крім того, відсутні документи, що обґрунтовують розрахунками фактично затверджену кількість посад, структуру і штатну чисельність.

11. Після визначення повноважень ВРП у Законі України "Про Вищу раду правосуддя", зокрема щодо погодження в установленому порядку перерозподілу бюджетних видатків між судами, норма абзацу другого пункту 41 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, де зазначено, що перерозподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі Державної судової адміністрації України здійснюється Державною судовою адміністрацією України, не змінена. 12. Через відсутність належної взаємодії з ДСАУ не забезпечено виконання повноваження щодо затвердження за поданням ДСАУ нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів. На час аудиту нормативи не затверджено.

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата вирішила:

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання Вищою радою правосуддя бюджетних коштів на формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю затвердити.

2. Про результати аудиту ефективності використання ВРП бюджетних коштів на формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю поінформувати Верховну Раду України.

3. Надіслати відомості у формі рішення Рахункової палати Кабінету Міністрів України.

4. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслати ВРП та рекомендувати:

- ініціювати перед Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя розгляд питання внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині закріплення за ВРП норми погодження ДСАУ перерозподілу видатків між судами, що є розпорядниками коштів нижчого рівня в її системі;

- під час складання бюджетного запиту дотримуватися вимог Інструкції N 687, для визначення результативних показників затвердити відповідну методику щодо їх обчислення та підвищити рівень координації діяльності з ВККСУ та ДСАУ з питань удосконалення кадрового планування в системі судової влади;

- для зменшення існуючих операційних ризиків і з метою їх уникнення досягти незалежності від сторонніх організацій щодо забезпечення комп'ютерною технікою;

- планувати і здійснювати видатки на придбання засобів інформатизації з урахуванням вимог Закону України від 04.02.98 N 74/98 "Про Національну програму інформатизації", а також визначати окремим напрямом використання бюджетних коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації, як це передбачено Правилами N 1098;

- вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм надалі, при здійсненні обліку необоротних активів дотримуватись НП(С)БО 121, Порядку N 818 (Порядок N 818) та враховувати положення Методрекомендацій N 11 (Методичні рекомендації N 11);

- для належного виконання членами ВРП своїх повноважень провести добір персоналу, що забезпечує організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності ВРП та її органів;

- з метою виконання повноважень ВРП щодо затвердження за поданням ДСАУ нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів підвищити рівень взаємодії з ДСАУ;

- з метою дотримання режиму економії бюджетних коштів затверджувати структуру і штатну чисельність на підставі обґрунтованих розрахунків, прийняти управлінське рішення щодо визначення оптимальної штатної чисельності структурних підрозділів секретаріату ВРП та затвердження єдиного підходу до їх створення;

- з метою економії бюджетних коштів здійснювати аналіз ефективності впровадження заходів з енергозбереження на підставі натуральних показників та обсягів, переглянути надалі доцільність залучення від сторонніх організацій автотранспорту за договорами оренди;

- завершити передачу обладнання трансформаторної підстанції у власність територіальної громади м. Києва;

- забезпечити належні умови організації праці шляхом придбання або оренди додаткових площ для розташування всіх працівників та обладнання необхідної кількості нарадчих кімнат, приміщень для суддів, запрошених на засідання (залів очікування, місць загального користування), а також додаткових приміщень для зберігання архіву;

- з метою уникнення соціальної напруги в суспільстві розглянути питання внесення змін до Регламенту Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням ВРП від 24.01.2017 N 52/0/15-17 (Рішення N 52/0/15-17), у частині застосування розумних строків і визначення реальних термінів розгляду скарг, звернень і подань (з урахуванням поняття найкоротшого строку, достатнього для надання своєчасного захисту порушених прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах), а також удосконалення порядку попереднього розгляду дисциплінарних скарг щодо їх першочерговості залежно від термінів надходження та актуальності;

- посилити внутрішній контроль за ефективним використанням бюджетних коштів та майна.

5. Оприлюднити Звіт, рішення Рахункової палати і результати його розгляду об'єктом контролю на офіційному веб-сайті установи.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати Яременка О. С.

 

Голова Рахункової палати

В. В. Пацкан
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали