Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству юстиції України на керівництво та управління у сфері юстиції

РАХУНКОВА ПАЛАТА

РІШЕННЯ

від 29 листопада 2018 року N 30-3

Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству юстиції України на керівництво та управління у сфері юстиції

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7 (Закон N 576-VIII), 25 (Закон N 576-VIII), 26 (Закон N 576-VIII), 35 (Закон N 576-VIII) і 36 Закону України "Про Рахункову палату" (Закон N 576-VIII) розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству юстиції України на керівництво та управління у сфері юстиції.

За результатами розгляду Рахункова палата встановила:

1. Відповідно до законів України "Про Державний бюджет на 2017 рік" (Закон N 1801-VIII) і "Про Державний бюджет на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) бюджетні призначення на організацію роботи Мін'юсту за бюджетною програмою 3601010 "Керівництво та управління у сфері юстиції" затверджено в обсязі 2932990,6 тис. грн (у тому числі загальний фонд - 2407073,5 тис. грн) і 4106720,5 тис. грн (у тому числі загальний фонд - 3404198,9 тис. грн) відповідно. З урахуванням збільшення у 2017 році на 40786,6 тис. грн видатків загального фонду на оплату праці остаточні бюджетні призначення за КПКВК 3601010 затверджено в розмірі 2982750,3 тис грн (за загальним фондом - 2456833,2 тис. гривень).

Згідно з бюджетними призначеннями на забезпечення діяльності центрального апарату Мін'юсту протягом 2017 - 9 місяців 2018 року із загального фонду Державного бюджету України виділено 1301956,2 тис. грн, використано 1023392, 2 тис. грн, з яких заробітна плата і нарахування на неї становили 817839,6 тис. грн (фактично використано 658610,7 тис. грн); оплата послуг (крім комунальних) - 431906,2 тис. грн (фактично використано 333973,8 тис. грн); на предмети, матеріали, обладнання та інвентар витрачено 20570,7 тис грн (фактично - 9958,2 тис. гривень), решта видатків за різними напрямами - 31639,3 тис. грн (фактично використано 20849,6 тис. гривень).

При цьому визначені у паспорті бюджетної програми за КПКВК 3601010 "Керівництво та управління у сфері юстиції" результативні показники унеможливлювали здійснення належної оцінки ефективності виконання бюджетної програми в частині видатків загального фонду Державного бюджету України на центральний апарат Мін'юсту.

У Мін'юсті немає внутрішнього нормативного документа, який би визначав методику розрахунку показників ефективності роботи апарату.

2. У 2017 році за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері юстиції" залишки коштів, повернені до бюджету, становили 9623,5 тис. гривень. Отже, при визначенні потреби, плануванні та використанні бюджетних коштів не забезпечено ефективного управління державними ресурсами в повному обсязі.

Робота із стягнення простроченої дебіторської заборгованості проводиться Мін'юстом неналежно. Так, на балансі Міністерства обліковується прострочена дебіторська заборгованість на загальну суму 1084,4 тис. грн, яка виникла у 2004 році. За 2005 - 2018 роки органами державної виконавчої служби з рахунків боржника ТОВ "Глобал Юкрейн" стягнуто на користь Мін'юсту лише 172,6 тис. гривень. На час аудиту відповідне рішення суду на користь Міністерства не виконано.

3. Аналіз бюджетних запитів і паспортів бюджетної програми за КПКВК 3601010 "Керівництво та управління у сфері юстиції" засвідчив, що програма є дуже перевантаженою, оскільки включає не лише фінансування функцій керівництва та управління, які виконує саме Міністерство, а також і фінансування 27 територіальних органів юстиції, 6 міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін'юсту і адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України. При цьому до сфери управління Мін'юсту належить 9 науково-дослідних інститутів, 197 установ Державної кримінально-виконавчої служби України та 144 державні підприємства. Загалом у 2017 році встановлено 70 результативних показників, у 2018 році - 60, тобто структура бюджетної програми перевантажена та не забезпечує відображення показників роботи центрального апарату Міністерства.

4. Аналіз структури заробітної плати, нарахованої у Міністерстві за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у період, що підлягав аудиту, свідчить, що частка додаткових стимулюючих видів заробітної плати (надбавки, премії, матеріальні допомоги, доплати) перевищувала постійні її види (оклад, ранг, вислуга років) майже в 3 рази і становила в середньому 66 відсотків. Так, у 2017 році частка виплат постійних видів заробітної плати становила 33,5 відс. (86920,9 тис. грн), додаткових стимулюючих виплат - 66,5 відс. (172363,0 тис. грн); за 9 місяців 2018 року - 34,5 відс. (98878,6 тис. гри) і 65,5 відс. (187191,8 тис. грн) відповідно. Основна (постійна) частина заробітної плати працівників Мін'юсту є меншою, ніж додаткові її види.

Середня заробітна плата у Міністерстві у 2017 році - 22718,83 грн, за 9 місяців 2018 року становила 31532,77 гривні.

Фонд заробітної плати розподіляється майже порівну між керівним складом (46 відс. (121988,1 тис. грн) у 2017 році та 43 відс. (127359,7 тис. грн) у 2018 році) та іншим персоналом апарату Міністерства (54 відс. (141390,2 тис. грн) у 2017 році та 57 відс. (168385,1 тис. грн) у 2018 році). При цьому відповідно до штатного розпису центрального апарату Мін'юсту керівний склад Міністерства становить близько 30 відс., тобто спостерігається певна диспропорція в оплаті праці керівного складу Міністерства і решти персоналу.

5. За результатами інвентаризації 2017 року в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності Мін'юсту за 2017 рік не відображено у вартісному виразі двох нематеріальних активів, їх відображено у 2018 році, що призвело до некоректного висвітлення фінансової звітності Міністерства за 2017 рік на загальну суму 1060,6 тис. гривень. Так, Мін'юстом 28.02.2018 лишки (54 одиниці) оприбутковано у вартісному виразі на суму 224, 2 тис. гривень і тільки у квітні 2018 року відображено списання в бухгалтерському обліку непридатної до використання частини матеріальних цінностей (450 найменувань) на загальну суму 836,4 тис. грн (у тому числі основні засоби - 551,7 тис. грн, малоцінні необоротні матеріальні активи - 284,7 тис. гривень).

Крім того, станом на 01.10.2018 у бухгалтерському обліку Мін'юсту не оприбутковано у вартісному виразі лишки двох нематеріальних активів: бази даних "Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII) та бази даних "Реєстр апостилів". Слід зазначити, що в інвентаризаційному описі відсутні будь-які дані про виявлені нематеріальні активи, крім назви баз даних, що є порушенням підпункту 2.3 пункту 2 розділу III Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 N 879 (Положення N 879).

6. Аудитом встановлено, що Мін'юст є держателем єдиних та державних реєстрів і тому щороку (2017 - 2018 роки) за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері юстиції" передбачаються кошти загального і спеціального фондів державного бюджету на оплату послуг із забезпечення функціонування єдиних та державних реєстрів.

За рахунок коштів цієї бюджетної програми, а не за окремою бюджетною програмою, здійснюється оплата послуг з підтримки забезпечення функціонування єдиних та державних реєстрів шляхом укладення договорів з ДП "Національні інформаційні системи" - єдиним адміністратором цих реєстрів.

Крім того, Мін'юст у 2018 продовжує здійснювати адміністрування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Національне агентство з питань запобігання корупції не здійснює належних заходів щодо прийняття бази даних Мін'юсту.

7. У Мін'юсті забезпечується діяльність з функціонування системи внутрішнього контролю. Міністерство вживає заходів щодо дотримання і виконання формалізованих та задокументованих правил і контрольних процедур, визначення і закріплення повноважень та відповідальності для забезпечення досягнення мети діяльності та стратегічних цілей Міністерства.

Разом з тим Рахунковою палатою встановлено, що протягом 2017 - 9 місяців 2018 року не проводились внутрішні аудити діяльності центрального апарату Мін'юсту за КПКВК 3601010 "Керівництво та управління у сфері юстиції", отже, є необхідність в їх проведенні.

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата вирішила:

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству юстиції України на керівництво та управління у сфері юстиції, затвердити.

2. Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству юстиції України на керівництво та управління у сфері юстиції, поінформувати Верховну Раду України та запропонувати розглянути його результати на засіданні профільного комітету.

3. Відомості про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству юстиції України на керівництво та управління у сфері юстиції, у формі рішення Рахункової палати надіслати Кабінету Міністрів України і рекомендувати ініціювати перед Верховною Радою України внесення змін до законів України "Про державну службу" та "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) у частині врегулювання питання строкового призначення для заміщення посади державного секретаря міністерства у разі його відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (і більше), а також щодо зупинення, поновлення чи продовження перебігу п'ятирічного строку повноважень державного секретаря міністерства.

4. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Міністерству юстиції України та запропонувати:

- щороку затверджувати плани роботи Міністерства та звіти про їх виконання;

- розробити методику розрахунку показників ефективності роботи апарату Мін'юсту;

- при складанні бюджетних запитів і паспортів бюджетної програми на наступні бюджетні періоди забезпечити затвердження результативних показників, які охоплюватимуть встановлені законодавством основні напрями діяльності та завдання Мін'юсту і повною мірою відображатимуть стан досягнення визначеної мети бюджетної програми, в тому числі ефективність та якість використання бюджетних коштів на забезпечення формування та реалізацію державної правової політики;

- розглянути можливість оптимізації бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері юстиції" шляхом виокремлення певних напрямів в окремі бюджетні програми, зокрема щодо підтримки забезпечення функціонування державних реєстрів та баз даних, держателем яких є Мін'юст;

- забезпечити роботу з ліквідації дебіторської заборгованості, зокрема, за невиконані роботи зі створення Державного реєстру виконавчих проваджень та програмного забезпечення (ТОВ "Глобал Юкрейн") на суму 1084,4 тис. грн;

- забезпечити передачу бази даних Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з балансу Мін'юсту на баланс Національного агентства з питань запобігання корупції;

- взяти на бухгалтерський облік Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), та Електронний реєстр апостилів;

- оптимізувати кількісний склад департаменту з питань люстрації Міністерства;

- поліпшити контроль за дотриманням законодавства про публічні закупівлі;

- вжити заходів щодо налагодження ефективного внутрішнього контролю за використанням коштів, які надходять на забезпечення діяльності центрального апарату Міністерства за КПКВК 3601010 "Керівництво та управління у сфері юстиції", та аудиту;

- посилити контроль за належним веденням бухгалтерського обліку;

- забезпечити усунення виявлених порушень і недоліків.

5. Рішення Рахункової палати та Звіт оприлюднити на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати Дідика А. М.

 

Голова Рахункової палати

В. В. Пацкан
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали