Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту Державного агентства рибного господарства України

РАХУНКОВА ПАЛАТА

РІШЕННЯ

від 26 березня 2019 року N 7-4

Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту Державного агентства рибного господарства України

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7 (Закон N 576-VIII), 25 (Закон N 576-VIII), 26 (Закон N 576-VIII), 35 (Закон N 576-VIII) і 36 Закону України "Про Рахункову палату" (Закон N 576-VIII) розглянуто Звіт про результати фінансового аудиту Державного агентства рибного господарства України.

За результатами розгляду Рахункова палата встановила:

1. Фінансовий аудит Державного агентства рибного господарства (далі - Держрибагентства) засвідчив, що у 2018 році касові видатки Держрибагентства за загальним фондом державного бюджету становили 399427,8 тис. грн, або 98,9 відс. планового обсягу (403919,7 тис. грн), за спеціальним - 7894,6 тис. грн, або 98,5 відс. планового обсягу (8011,3 тис. гривень).

2. Фінансовий аудит Держрибагентства засвідчив, що кошти державного бюджету використано його апаратом, бюджетними установами на цілі, визначені Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII), фінансово-господарські операції проведено відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання використання бюджетних коштів, крім питань, зазначених у підпунктах 2.1, 2.2 пункту 2 цього рішення. Вказане є підставою для надання модифікованого (умовно-позитивного) висновку щодо законності проведених витрат як апаратом Держрибагентства, так і бюджетними установами, звітність яких входить до консолідованої.

Водночас фінансовим аудитом Держрибагентства виявлено окремі випадки використання бюджетних коштів з недотриманням вимог нормативно-правових актів на загальну суму 433,9 тис. грн, зокрема:

2.1. Зайво виплачено заробітну плату за дні відряджень державним службовцям на загальну суму 402,7 тис. гривень;

2.2. При обміні валюти сплачено не за цільовим призначенням комісію на загальну суму 31,2 тис. грн за КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям".

3. Консолідовану фінансову та зведену бюджетну звітність Держрибагентства станом на 01.01.2019 (з урахуванням визначених рівнів суттєвості: 2376,0 тис. грн - для консолідованої фінансової звітності та 4073,2 тис. грн - для зведеної бюджетної звітності та крім питань, зазначених у підпункті 5.1 пункту 5 цього рішення) складено в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності в рамках звітування згідно з концептуальною основою достовірного подання, сформовано з дотриманням вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 N 1541, зареєстрованим у Мін'юсті 28.01.2010 за N 103/17398 (далі - НП(С)БО 101), Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 N 44 (Порядок N 44), зареєстрованим у Мін'юсті 09.02.2012 за N 196/20509 (далі - Порядок N 44). Ця звітність забезпечує достовірність даних щодо надходжень, витрат бюджетних коштів і правильно визначає фінансовий стан Держрибагентства в усіх суттєвих аспектах.

Зазначене є підставою для надання модифікованого (умовно-позитивного) висновку щодо консолідованої фінансової та зведеної бюджетної звітності Держрибагентства.

4. Фінансова та бюджетна звітність апарату Держрибагентства станом на 01.01.2019 (з урахуванням визначених рівнів суттєвості: 547,9 тис. грн - для фінансової звітності та 643,5 тис. грн - для бюджетної звітності) не надає достовірної та справедливої інформації про фінансовий та майновий стан, результати фінансової діяльності за 2018 рік, оскільки не відповідає вимогам НП(С)БО 101 та Порядку N 44 (Порядок N 44).

Виявлені викривлення, зазначені у підпунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 пункту 5 рішення, є підставою для надання модифікованого (негативного) висновку щодо фінансової та бюджетної звітності апарату Держрибагентства.

5. Фінансовим аудитом Держрибагентства виявлено викривлення, а саме:

5.1. У порушення норм Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 N 1202, зареєстрованим у Мін'юсті 01.11.2010 за N 1018/18313 (далі - НП(С)БО 122), у фінансовій звітності Держрибагентства за 2018 рік у складі нематеріальних активів відображено розробки (дослідження) на загальну суму 33146,1 тис. грн, які не відповідають критеріям нематеріальних активів, а їх вартість віднесено на витрати установи.

5.2. Занижено вартість активів і валюту балансу при веденні обліку фінансових активів (станом на 01.01.2018 - на 1403,4 тис. грн, 01.01.2019 - 1384,4 тис. гривень). В порушення вимог Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2015 N 1219 (Порядок N 1219), зареєстрованим у Мін'юсті 16.01.2016 за N 85/28215 (далі - План рахунків), станом на 01.01.2018 та 01.01.2019 на балансі Держрибагентства не відображено вартість 50,0 тис. акцій риболовецької компанії "Fishing Company S. A.", які є власністю Держрибагентства.

5.3. Не відображено як капітальні інвестиції в основні засоби вартість придбаних основних засобів, що призвело до завищення станом на 01.01.2018 вартості основних засобів на 592,8 тис. грн та одночасного заниження вартості незавершених капітальних інвестицій.

5.4. У Примітках до річної фінансової звітності (форма N 5-дс), затвердженої наказом Мінфіну від 29.11.2017 N 977 (Форма N 977), зареєстрованим у Мін'юсті 20.12.2017 за N 1539/31407 (далі - Примітки до фінансової звітності), не відображено інформації про операції з пов'язаними сторонами (види та обсяги операцій (сума або частка у загальному обсязі)) та характер цих відносин (загальна вартість 1296,8 тис. грн), що є недотриманням вимог пункту 8 розділу XI НП(С)БО 101.

6. Аудитом встановлено порушення нижчі рівня визначеної суттєвості, зокрема:

6.1. Недотримано вимоги Плану рахунків (Порядок N 1219) у частині правильного відображення в обліку матеріальних цінностей, а саме:

- у складі запасів обліковувались ТМЦ, які відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів (загальною вартістю станом на 01.01.2018 32,2 тис. грн, 01.01.2019 - 35,4 тис. гривень). При цьому при введенні їх в експлуатацію в першому місяці не нараховано знос - 50,0 відс. вартості, що призвело до завищення вартості активів і валюти балансу станом на 01.01.2018 у сумі 16,1 тис. грн, на 01.01.2019 - 17,7 тис. гривень;

- у складі інших основних засобів (субрахунок 1018) обліковувались активи (станом на 01.01.2018 - 15 од. загальною вартістю 1109,9 тис. грн, 01.01.2019 - 11 од. загальною вартістю 826,0 тис. грн (двигуни до човнів, бензобак, гвинт гребний)), які піддягають відображенню на інших субрахунках, а саме: на 1014 "Машини та обладнання" станом на 01.01.2018 - 1107,6 тис. грн, 01.01.2019 - 823,7 тис. грн (двигуни), на 1515 "Запасні частини" станом на 01.01.2018, 01.01.2019 - 2,3 тис. грн (бензобак, гвинт гребний). При цьому надлишкове нарахування зносу (станом на 01.01.2018 - 0,8 тис. грн, 01.01.2019 - 1,0 тис. грн) призвело до заниження валюти балансу.

6.2. У порушення частини п'ятої статті 9 Закону України від 16.07.99 N 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) не відображено господарські операції з внутрівідомчої передачі основних засобів та запасів у загальній сумі 184,2 тис. грн (майно передано від Західно-Чорноморського басейнового управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства Держрибагентству та в подальшому Одеському рибоохоронному патрулю), що призвело до заниження вартості надходження та вибуття нефінансових активів у Примітках до фінансової звітності (Форма N 977) станом на 01.01.2019.

6.3. З недотриманням Держрибагентством та його територіальними органами вимог статті 13 Закону України від 11.12.2003 N 1378 "Про оцінку земель" у бухгалтерському обліку на субрахунку 1011 "Земельні ділянки" 34 земельні ділянки відображено за вартістю, визначеною нормативною грошовою оцінкою, а не експертною. При цьому Держрибагентством не забезпечено своєчасної перереєстрації земельних ділянок щодо права постійного користування та приймання-передачі їх від територіальних органів, внаслідок чого 19 земельних ділянок, на які оформлюються правовстановлюючі документи, в бухгалтерському обліку Держрибагентства чи його територіальних органів взагалі не відображено.

6.4. У 2018 році Держрибагентством у складі основних засобів відображено програмне забезпечення первісною вартістю 67,2 тис. грн (знос - 67,2 тис. грн), яке не відповідає критеріям основних засобів, не завантажується та не використовується, тобто підлягає списанню з балансу як актив.

6.5. Не дотримано вимоги розділу II Порядку складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору, затвердженого наказом Мінфіну від 13.09.2016 N 818 (Порядок N 818), зареєстрованим в Мін'юсті 07.10.2016 за N 1336/29466, а саме у 2018 році два автомобілі загальною вартістю 1056,3 тис. грн та малоцінні необоротні матеріальні активи загальною вартістю 82,4 тис. грн використовувались без складених актів введення в експлуатацію основних засобів (групи основних засобів), затверджених керівником установи.

6.6. Не дотримано вимоги Плану рахунків (Порядок N 1219) та не враховано Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів для суб'єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 N 11 (Методичні рекомендації N 11) (із змінами та доповненнями) (далі - Методичні рекомендацій з обліку запасів), що призвело станом на 01.01.2019 до заниження вартості будівельних матеріалів на 51,4 тис. грн, запасних частин - на 12,8 тис. грн, малоцінних необоротних матеріальних активів - на 35,3 тис. грн та одночасного завищення вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів на 99,5 тис. гривень.

6.7. Допущено заниження нарахування оплати праці працівникам на загальну суму 37,8 тис. грн та надлишкове нарахування у сумі 4,6 тис. грн; завдано збитків державному бюджету у сумі 35,7 тис. гривень.

6.8. Не дотримано вимоги пункту 4 розділу I Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.98 N 59 (із змінами та доповненнями), зареєстрованим у Мін'юсті 31.03.98 за N 218/2658 (далі - Інструкція N 59), в частині забезпечення працівників коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом) (233 випадки), витрати у загальній сумі 569,2 тис. грн відшкодовувались після затвердження звітів про використання коштів. Як наслідок, при вчасному поданні звіти про використання виданих на відрядження коштів затверджувались керівником (заступником Голови) з недотриманням визначеного терміну (від 1 до 91 днів), що призводило до викривлення обліку витрат на відрядження, зокрема, в частині невідображення кредиторської заборгованості за розрахунками з працівниками, направленими у відрядження без авансу.

6.9. У порушення вимог ст. 46 Бюджетного кодексу України щодо дотримання порядку стадій виконання бюджету за видатками спожито комунальних послуг до взяття бюджетних зобов'язань на загальну суму 156,8 тис. гривень.

6.10. Завищено у 2018 році вартість відшкодування комунальних послуг на 41,4 тис. грн (теплопостачання - на 32,0 тис. грн, водопостачання - на 9,3 тис. грн та електропостачання - на 0,1 тис. грн) згідно з укладеним з ДП "Укррибпроект" договором про відшкодування комунальних послуг.

6.11. Встановлено ризики нанесення збитків державному бюджету у розмірі 941,6 тис. грн у зв'язку з неналежним виконанням ТОВ "Техойл НК" зобов'язань згідно з договорами про закупівлю палива (в талонах) (з яких: 539,8 тис. грн згідно з укладеним Держрибагентством договором від 16.05.2018 N 27; 401,8 тис. грн згідно з укладеним Управлінням Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області договором від 24.04.2018 N 30).

6.12. Встановлено, що через обставини, які не могли бути передбачені умовами договору про надання послуг з організації міжнародних заходів з регулювання питань сталого використання водних біоресурсів в Азовському морі та території України та не залежали від управлінських рішень Держрибагентства, втрати державного бюджету становили 58,7 тис. гривень.

7. Держрибагентством у порушення Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 N 1202, зареєстрованим у Мін'юсті 01.11.2010 за N 1019/18314 (далі - НП(С)БО 123), та через неврахування Методичних рекомендацій з обліку запасів (Методичні рекомендації N 11) не забезпечено ведення матеріально відповідальною особою обліку запасів у місцях зберігання та кількісного обліку активів в експлуатації. Крім того, періодична звірка фактичної наявності запасів з даними бухгалтерського обліку не здійснювалась, типова форма обліку та списання запасів - накладна (вимога) для оформлення прийняття та видачі матеріальних цінностей не складалась; аналітичний облік вівся без зазначення місць зберігання та матеріально відповідальних осіб. Списання запасів загальною вартістю 536,8 тис. грн здійснено без участі комісії зі списання матеріальних цінностей та оформлення типової форми обліку та списання запасів - акта списання.

8. Держрибагентством та Вінницьким рибоохоронним патрулем допущено порушення законодавства про закупівлі, а саме у 2018 році в системі електронних закупівель не оприлюднено звіти про 11 (загальною вартістю 1077,9 тис. грн) та 4 договори (загальною вартістю 95,6 тис. грн), укладених про закупівлю товарів та послуг, що є недотриманням вимог абзацу п'ятого частини першої статті 2 (Закон N 922-VIII) та абзацу одинадцятого частини першої статті 10 Закону України від 25.12.2015 N 922 "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) (далі - Закон N 922).

ДУ "Новокаховський рибзавод" як замовником не відхилено тендерної пропозиції як такої, що не відповідає умовам тендерної документації, при закупівлі вантажного автомобіля вартістю 1296,0 тис. грн, що є недотриманням пункту 4 частини першої статті 30 Закону N 922 (Закон N 922-VIII).

9. Неналежний стан функціонування системи внутрішнього контролю призвів до порушень та недоліків при веденні бухгалтерського обліку, які вплинули на фінансову та бюджетну звітність.

9.1. У Держрибагентстві передбачено такі процедури внутрішнього контролю, як авторизація та інвентаризація, структуру яких розроблено згідно з потребами здійснення відповідних господарських операцій. При цьому належно застосовується лише процедура авторизації.

9.2. Планами проведення внутрішніх аудитів не передбачалися і не здійснювалися перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності апарату Держрибагентства, що посилювало відповідні ризики.

9.3. При відображенні результатів інвентаризації активів і зобов'язань, які обліковувались на балансових і позабалансових рахунках Держрибагентства станом на 01.11.2018, у протоколі інвентаризаційної комісії зазначено первісну вартість необоротних активів - 89124,5 тис. грн, а не балансову вартість (47398,4 тис. грн), що є недотриманням вимог наказу Мінфіну від 17.06.2015 N 572 "Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації" (Протокол N 572) (далі - наказ N 572).

При цьому в протоколі не відображено кількість необоротних активів та запасів; не складено акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання; інвентаризаційні описи не містять прізвищ та підписів матеріально відповідальних осіб, підпису особи, яка перевірила дані цих описів.

Крім того, не враховано вимоги Кодексу законів про працю України (стаття 1351) та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів для суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 N 11 (Методичні рекомендації N 11) (далі - Методичні рекомендації з обліку основних засобів): у більшості випадків матеріально відповідальні особи наказами не призначались та договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність не укладались.

10. Положення про Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Державного агентства рибного господарства України, затверджене Головою Держрибагентства 27.12.2016, не відповідає вимогам Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59 (далі - Типове положення N 59), у частині визначення основних завдань та функцій бухгалтерської служби. При цьому Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності, який є структурним підрозділом цього управління, містить завдання та функції бухгалтерської служби. Фактично функції бухгалтерської служби виконує відділ бухгалтерського обліку та звітності на чолі з начальником, а не головний бухгалтер, як передбачено пунктом 9 Типового положення N 59.

11. Аудитом, проведеним у територіальних органах та бюджетних установах Держрибагентства, встановлено, що неналежна організація бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю у цих органах та установах спричинила численні порушення як при використанні бюджетних коштів, так і складанні фінансової та бюджетної звітності.

11.1. Аудитом витрат на оплату праці встановлено, що недотримання вимог Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100, в Київському рибоохоронному патрулі призвело до завищеного нарахування матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби в сумі 4,6 тис. гривень. У Львівському рибоохоронному патрулі в порушення вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 N 306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями" (Постанова N 306) не нараховано надбавку за ранг за випробувальний термін у сумі 8,2 тис. гривень.

11.2. За результатами аудиту нефінансових активів встановлено:

• в порушення вимог розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 N 1202, зареєстрованим у Мін'юсті 01.11.2010 за N 1017/18312 (далі - НП(С)БО 121), Плану рахунків (Порядок N 1219) та внаслідок неврахування Методичних рекомендацій з обліку основних засобів (Методичні рекомендації N 11):

- Київським рибоохоронним патрулем двигуни до човнів замість субрахунка 1014 "Машини та обладнання" обліковано на субрахунках 1015 "Транспортні засоби" (загальна вартість 252,0 тис. грн) та 1018 "Інші основні засоби" (2468,5 тис. грн), що призвело до викривлення даних у Примітках до фінансової звітності (Форма N 977),

- Дніпропетровським рибоохоронним патрулем двигуни до човнів замість субрахунка 1014 "Машини та обладнання" обліковано на субрахунках 1015 "Транспортні засоби" (загальна вартість 106,5 тис. грн) та 1018 "Інші основні засоби" (652,3 тис. гривень). Крім того, вартість основних засобів завищено на 34,3 тис. грн (поточний ремонт), що призвело до завищення показників на вказану суму у фінансовій звітності форми N 1-дс "Баланс",

- Львівським рибоохоронним патрулем на позабалансовому рахунку не обліковано орендовані приміщення на суму 85,2 тис. грн, що призвело до викривлення даних у Примітках до фінансової звітності (Форма N 977),

- Вінницьким рибоохоронним патрулем не відображено в бухгалтерському обліку об'єкти основних засобів "мостіння" (майданчик з твердим покриттям) та дерев'яну бесідку (бесідку під час аудиту оприбутковано первісною вартістю 3,0 тис. грн),

- ДУ "Дніпровський осетровий рибзавод ім. С. Т. Артющика", ДУ "Новокаховський рибзавод" не визначено ліквідаційної вартості для об'єктів основних засобів, на які нараховано 100 відс. амортизації (86 од. вартістю 203,4 тис. грн та 97 од. - 306,7 тис. грн) та які продовжують використовуватися. Комісії з визначення ліквідаційної вартості основних засобів наказами директорів рибзаводів не створювались,

- Київським рибоохоронним патрулем, Дніпропетровським рибоохоронним патрулем, ДУ "Дніпровський осетровий рибзавод ім. С. Т. Артющика", ДУ "Новокаховський рибзавод" при відображенні результатів щорічної інвентаризації у протоколах інвентаризаційної комісії відображено первісну вартість необоротних активів, а не їх балансову вартість, що є недотриманням вимог наказу N 572 (Протокол N 572),

- Львівським рибоохоронним патрулем щорічну інвентаризацію проведено не у повному обсязі, зокрема не проведено інвентаризацію кредиторської та дебіторської заборгованості та позабалансових рахунків, що є недотриманням пункту 6 Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 N 879 (Положення N 879), зареєстрованим у Мін'юсті 30.10.2014 за N 1365/26142;

• непроведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться в оперативному використанні ДУ "Дніпровський осетровий рибзавод ім. С. Т. Артющика" площею 344,092 га з метою відображення її вартості у бухгалтерському обліку;

• в порушення вимог Плану рахунків (Порядок N 1219) та не враховуючи Методичні рекомендації з обліку основних засобів (Методичні рекомендації N 11),

• Дніпропетровським рибоохоронним патрулем земельні ділянки площею 2,26 га вартістю 80,3 тис. грн обліковано відповідно до актів на право постійного користування, оформлених на територіальний орган, що ліквідований. Також обліковано будівлі та споруди, на які виготовлено технічні паспорти, загальною площею 1995,8 кв. м, вартістю 441,5 тис. грн, проте їх державну реєстрацію не проведено, що є недотриманням статей 4 і 5 Закону України від 01.07.2004 N 1952-IV "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

• в порушення частини першої статті 11 Закону N 996 у балансі та Примітках до фінансової звітності (Форма N 977) Львівським рибоохоронним патрулем не відображено запасні частини вартістю 8,7 тис. грн, списано запасні частини вартістю 8,9 тис. грн на фактичні витрати. Як наслідок, станом на 01.01.2019 занижено вартість запасів на загальну суму 7,6 тис. грн та завищено вартість фактичних витрат у звіті про фінансові результати на 8,9 тис. грн;

• у Примітках до фінансової звітності (Форма N 977) не наведено інформації щодо діапазону строків корисного використання основних засобів та не розкрито інформації щодо методів оцінки запасів, чим не дотримано вимоги розділу VII НП(С)БО 121 та розділу V НП(С)БО 123;

• в порушення пункту 5 розділу III НП(С)БО 101 Дніпропетровським рибоохоронним патрулем у Примітках до фінансової звітності (Форма N 977) в розділі IV "Виробничі запаси" (Форма N 977) в складі малоцінних та швидкозношуваних предметів не відображено ТМЦ у сумі 82,6 тис. грн (відображено в складі інших виробничих запасів).

11.3. В порушення вимог пункту 4 розділу I Інструкції N 59 окремими бюджетними установами не забезпечено співробітників коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом): у Київському рибоохоронному патрулі на суму 8,9 тис. грн, Львівському - 10,4 тис. грн, Дніпропетровському - 8,7 тис. грн, Херсонському - 18,2 тис. грн, ДУ "Дніпровський осетровий рибзавод ім. С. Т. Артющика" - 9,0 тис. грн та ДУ "Новокаховський рибзавод" - 22,5 тис. гривень. Кошти відшкодовувались після затвердження звітів про використання коштів; звіти про використання коштів, виданих на відрядження, в окремих випадках подавались з порушенням термінів.

У Вінницькому рибоохоронному патрулі з недотриманням пунктів 2 і 4 Інструкції N 59 відшкодовано 3,6 тис. грн за проведення рибоохоронного рейду за основним місцем роботи, що не є відрядженням.

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата вирішила:

1. Звіт про результати фінансового аудиту Державного агентства рибного господарства України затвердити.

2. Про результати фінансового аудиту Державного агентства рибного господарства України поінформувати Верховну Раду України.

3. Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати надіслати Кабінету Міністрів України.

4. Рішення Рахункової палати надіслати Міністерству аграрної політики та продовольства України як головному розпоряднику коштів державного бюджету і рекомендувати забезпечити:

здійснення належного внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань і витрачанням бюджетних коштів розпорядниками нижчого рівня;

усунення Державним агентством рибного господарства України виявлених аудитом порушень і недоліків.

5. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Державному агентству рибного господарства України і рекомендувати:

- ініціювати внесення змін до Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 N 895 (Постанова N 895), в частині вилучення слів "спеціально уповноважений орган державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства";

- вжити заходів щодо:

• внесення змін до Положення про Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Державного агентства рибного господарства України у частині приведення у відповідність до Закону N 996 та Типового положення N 59, зокрема визначення повноважень керівника бухгалтерської служби (головного бухгалтера);

проведення:

суцільної інвентаризації, яка повинна охопити всі активи установи незалежно від місцезнаходження (у тому числі предмети, що перебувають на модернізації, у ремонті) та технічного стану;

внутрішніх аудитів, зокрема апарату Держрибагентства та бюджетних установ, звітність яких включена до консолідованої;

• забезпечення:

дотримання вимог Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 28.02.2017 N 307 (Порядок N 307), зареєстрованим у Мін'юсті 21.03.2017 за N 384/30252, та Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 N 44 (Порядок N 44), зареєстрованим у Мін'юсті 09.02.2012 за N 196/20509, в частині підписання фінансової та бюджетної звітності безпосередньо головним бухгалтером; Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100, а також застосування належних заходів внутрішнього контролю при нарахуванні оплати праці згідно із законодавством;

заповнення вакантних посад відділу внутрішнього аудиту;

виплати працівникам коштів для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом) та посилення контролю за складанням та затвердженням звітів про використання коштів, виданих на відрядження;

належного обліку результатів наукових розробок як нематеріальних активів, проведення їх інвентаризації щодо наявності та чинності документів, що засвідчують правомірність набуття прав власності чи їх частини на об'єкти інтелектуальної власності (патентів, свідоцтв, дипломів, ліцензій, договорів);

належного обліку нефінансових активів та складання фінансової звітності з дотриманням вимог НП(С)БО 101, 121, 123, Плану рахунків (Порядок N 1219) та з урахуванням Методичних рекомендацій з обліку основних засобів (Методичні рекомендації N 11), Методичних рекомендацій з обліку запасів (Методичні рекомендації N 11), а також складання фінансової звітності;

розкриття інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності, з дотриманням вимог НП(С)БО 101 щодо наведення у Примітках до фінансової звітності (Форма N 977) інформації про операції з пов'язаними сторонами;

визначення предмета закупівлі відповідно до Єдиного закупівельного словника, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 N 1749 (Наказ N 1749), при укладанні договорів про закупівлю послуг з виконання науково-технічних робіт;

повернення або врахування при наступних оплатах надмірно сплаченого ДП "Укррибпроект" відшкодування комунальних послуг та посилення внутрішнього контролю за оплатою рахунків з відшкодування комунальних послуг в орендованих приміщеннях;

розроблення ефективних заходів внутрішнього контролю для реагування на ризики зовнішнього шахрайства з метою запобігання або зменшення їх негативного впливу та належного ведення претензійно-позовної роботи; проведення складних господарських операцій, пов'язаних з обміном валюти, з дотриманням вимог Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 N 333 (Наказ N 333), щодо визначення економічної сутності операцій при оплаті комісії за обмін валюти;

вжиття заходів, у тому числі у судовому порядку, щодо повернення Асоціацією "Укррибспілка" бюджетних коштів, сплачених Держрибагентством за неотримані послуги;

дотримання законодавства з питань праці з метою недопущення збитків державного бюджету;

своєчасності укладання договорів про надання комунальних послуг; проведення звірки та складання відповідного акта розрахунків за отримані комунальні послуги;

• проведення службових розслідувань та притягнення до відповідальності осіб, винних у допущенні порушень та недоліків, встановлених аудитом.

6. Надіслати Генеральній прокуратурі України рішення Рахункової палати у порядку інформування про встановлені ризики нанесення збитків державному бюджету у розмірі 941,6 тис. грн у зв'язку з неналежним виконанням ТОВ "Техойл НК" зобов'язань згідно з договорами про закупівлю палива (в талонах).

7. Надіслати Національній поліції України копію рішення Рахункової палати "Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту Державного агентства рибного господарства України".

8. Оприлюднити рішення та Звіт на офіційному веб-сайті Рахункової палати з урахуванням вимог законів України "Про Рахункову палату" (Закон N 576-VIII) та "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати Богуна В. П.

 

Голова Рахункової палати

В. В. Пацкан
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали